ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗ ΙΑΚΗΡ ΡΥΞΗΣ :07/2012 Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Αρχανών Αστερουσίων Προϋπολογισµός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) ιάρκεια 18 µήνες ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 16/04/14 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 47

2 Μέρος Γ: Υποδείγµατα και Πίνακες Συµµόρφωσης Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών... 5 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής... 5 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης... 7 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής... 9 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C2. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος C3. Πίνακες Συµµόρφωσης C3.1 Καθορισµός µεθοδολογίας υλοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών C3.2 Προώθηση πληροφοριών και διάχυση γνώσης προς τον δηµότη C3.3 Πιστοποίηση χρήστη Ανώτερου βαθµού C4. Προώθηση καινοτόµων πρωτοβουλιών του δήµου προς τον πολίτη C5. Παροχή Προσωποποιηµένων πληροφοριών στον δηµότη µε άντληση πληροφοριών από τη βάση δεδοµένων της πιστοποίησης χρήστη και αποστολή προσωπικού newsletter C6. Φωνητική πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη C7. Παροχή νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web 2.0) C8. ηµιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων C9. ηµιουργία ενός online δικτύου για την ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των µεταναστών C10. ιαχειριστικό σύστηµα προβολής έργων τεχνικής υπηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε προβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του πολίτη για το στάδιο υλοποίησης τους C11. Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών προς την τεχνική υπηρεσία.27 C12. On line υπηρεσίες ψηφιακής οπτικοακουστικής µετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής και ανάπτυξη συστήµατος παρέµβασης µέσω web κατά την on line παρακολούθηση των Σ Σελίδα 2 από 47

3 On line υπηρεσία ψηφιακής οπτικοακουστικής µετάδοσης και αποθήκευσης των δηµόσιων θεαµάτων, εικαστικών δρωµένων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κα µέσω διαδικτύου C13. Εµφάνιση ιστορικού συναλλαγών του δηµότη µε ειδική ανάλυση CRM36 C14. ηµιουργία λογισµικού διαλειτουργικότητας αναβαθµίζοντας και επιταχύνοντας-προς προς όφελος του πολίτη- την επικοινωνία των εσωτερικών υπηρεσιών µε άλλους φορείς C15. Εύρεση εργασίας C16. Ανάπτυξη ελεύθερου λογισµικού GIS για τη δηµιουργία γέφυρας µε το λογισµικό των Google maps που θα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και προβολής σηµείων C17. Ενοποίησης των portal των υπό συνένωση ήµων κατά την υλοποίηση του Καλλικράτη και ενσωµάτωση τους στην ιστοσελίδα του ήµου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων εικονικοποίησης C18. Έξυπνου συστήµατος διαχείρισης και παρουσίασης προκηρύξεων διαγωνισµών C19. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά εξοπλισµού C20. Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία C21. ράσεις ευαισθητοποίησης C22. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς C22.1 Πληροφοριακό Σύστηµα C Εξοπλισµός C Έτοιµο Λογισµικό C Εφαρµογή/ές C Υπηρεσίες C Άλλες δαπάνες C22.2 Εκπαίδευση χρηστών C22.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς ς Έργου C22.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Συντήρησης Σελίδα 3 από 47

4 ΜΕΡΟΣ C: : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: Τον ήµο Αρχανών Αστερουσίων ιέυθυνση. Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθµός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθµός...τκ β).. οδός... αριθµός...τκ γ).. οδός... αριθµός...τκ µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Σελίδα 4 από 47

5 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρι και την (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 47

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: Τον ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 47

7 Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 47

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συµβατικής αξίας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό...και τη ιακήρυξή σας µε αριθµό., στο πλαίσιο του διαγωνισµού της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). για εκτέλεση του έργου (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το Σελίδα 8 από 47

9 ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε σε εφαρµογή των σχετικών άρθρων του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 47

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική επιστολή µας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ... (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό που αφορά. συνολικής αξίας. σύµφωνα µε τη µε αριθµό. ιακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 10 από 47

11 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 47

12 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ήµο Αρχανών Αστερουσίων Εγγυητική επιστολή µας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ...(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό ιακήρυξή της ΑναθέτουσαΑρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 12 από 47

13 Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο ηµόσιο, στα Ν.Π... και στα Ν.Π.Ι.., συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Σελίδα 13 από 47

14 C2. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Πατρώνυµο: Όνοµα: Μητρώνυµο: Ηµεροµηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: ιεύθυνση Κατοικίας: ΕΚΠΑΙ ΕΥ Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ηµεροµηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότη ς Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ (από έως) 2 / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 14 από 47

15 / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 47

16 C3. Πίνακες Συµµόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. C3.1 Καθορισµός µεθοδολογίας υλοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Προσδιορισµός των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε ήµου. ιερεύνηση των ζητηµάτων της αναβάθµισης των υπηρεσιών στα περιβάλλοντα των ΟΤΑ υνατότητες συµµόρφωσης µε το ΦΕΚ 2147/26/9/2011. Β Μελέτη για τις τεχνολογικές υποδοµές και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις προς ανάπτυξη εφαρµογές κάθε ήµου. Οι προτεινόµενες λύσεις συµφωνούν µε την υφιστάµενη κατάσταση κάθε ήµου. Μεθοδολογία υλοποίησης των προς αναβάθµιση εφαρµογών κάθε ήµου. Μεθοδολογία υλοποίησης των νέων εφαρµογών κάθε ήµου. Περιγραφή των επιπέδων αρχιτεκτονικής καθώς και των υποσυστηµάτων που αυτά υποστηρίζουν για νέες και προς αναβάθµιση υπηρεσίες κάθε ήµου. Χρήση λογισµικού εφαρµογών ανοικτού κώδικα. Ανάπτυξη κοινής δοµής λογισµικού η οποία θα εγκατασταθεί παράλληλα σε όλους τους συµµετέχοντες ήµους. Για ειδικές απαιτήσεις λειτουργικότητας προβλέπονται, υπηρεσίες παραµετροποίησης. Υποστήριξη κεντρικοποιηµένη εγκατάσταση σε πολλαπλές εικονικές µηχανές. Η συνολική αρχιτεκτονική της προτεινόµενης λύσης και όλα τα υποστηριζόµενα επίπεδα θα παρουσιάζονται σε αναλυτικό διάγραµµα συνοδευόµενο από την αντίστοιχη περιγραφή για κάθε ήµο. υνατότητα δυναµικής ικανοποίησης των απαιτήσεων τόσο χρήσης όσο και επέκτασης χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος. NAI Σελίδα 16 από 47

17 Κατάλογος µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά (υλικό-h/w, λογισµικό συστήµατος-system S/W, κ.λπ.) του εξοπλισµού που υποστηρίζει το κάθε επίπεδο. Αναφέρονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (το σύνολο των εφαρµογών που εκτελούνται) των υπηρεσιών που παρέχει το κάθε επίπεδο. Τρόπος υλοποίησης για τη δικτυακή διασύνδεση κάθε επιπέδου. Η προτεινόµενη από τον Ανάδοχο αρχιτεκτονική, δεν προϋποθέτει ή απαιτεί παρεµβάσεις/ρυθµίσεις στην υποδοµή των συνεργαζόµενων φορέων της πράξης πέραν αυτών για τη διασύνδεση και παραµετροποίηση του προσφερόµενου εξοπλισµού. Σε περίπτωση που απαιτηθεί αυτό, οι εργασίες επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0), σε Επίπεδο προσβασιµότητας «ΑΑ» Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες για Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσµίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0) της Κοινοπραξίας του W3C C3.2 Προώθηση πληροφοριών και διάχυση γνώσης προς τον δηµότη Μεθοδολογία προώθησης γνώσης προς το δηµότη. Μεθοδολογία συγκέντρωσης πληροφοριών ιασύνδεση υφιστάµενων και νέων συστηµάτων C3.3 Πιστοποίηση χρήστη Ανώτερου βαθµού Μεθοδολογία οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας Επεξεργασία, συσχέτιση και προβολή δεδοµένων- πληροφορίας Εξατοµικευµένες και προσωποποιηµένες περιπτώσεις χρηστών µε ειδικό προφίλ που θα παραµετροποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. ηµιουργία κοινοτήτων χρηστών κοινών ενδιαφερόντων Σελίδα 17 από 47

18 χαρακτηριστικών ή αναγκών. Κατάταξη των ενδιαφερόµενων δηµοτών σε διάφορες κατηγορίες χρηστών µε εξειδικευµένες απαιτήσεις περιεχοµένου ή σε αντίστοιχες οµάδες χρηστών µε ειδικά χαρακτηριστικά Κατηγοριοποίηση µε την προσφορά και συµπλήρωση διευρυµένων ερωτηµατολογίων. Κατηγοριοποίηση µε την εγγραφή των χρηστών σε ειδικές λίστες που θα συντάσσει η ηµοτική Αρχή. υνατότητα συνεργασίας µε υπηρεσίες LDAP για την κεντρική ταυτοποίηση χρηστών. Επιλογή ενηµέρωσης µεταξύ των κατηγοριών του περιεχοµένου του ήµου για την ενηµέρωσή του χρήστη Ενηµέρωση του χρήστη κάθε φορά που προστίθεται ή ενηµερώνεται σχετικό περιεχόµενο στο πληροφοριακό σύστηµα του ήµου. Επιλογή µεταξύ των οµάδων χρηστών που θα έχει ορίσει ο ήµος. Ενηµέρωση του χρήστη κάθε φορά που ο ήµος προσθέτει περιεχόµενο στο πληροφοριακό του σύστηµα και αφορά στην οµάδα (ή οµάδες) επιλογής του. Επιλογή µεταξύ των κατηγοριών της προσφοράς εργασίας. Επιλογές ενηµέρωσης για τα forum συζητήσεων. Επιλογή για ενηµέρωσης µεταξύ των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των SMS Επιλογή συχνότητας αποστολής των µηνυµάτων ενηµέρωσης ανεξάρτητα καναλιού επικοινωνίας. C4. Προώθηση καινοτόµων πρωτοβουλιών του δήµου προς τον πολίτη Μεθοδολογία διαχείρισης πληροφορίας υφιστάµενης κατάστασης. Υλοποίηση µικρών δικτυακών τόπων (microsites). Οι µικροί δικτυακοί τόποι (microsites) συνεργάζονται και αυτοτροφοδοτούνται από το Σελίδα 18 από 47

19 περιεχόµενο του CMS. Η οργάνωση και διαχείριση του περιεχοµένου θα γίνεται µέσα από το υπάρχον του CMS του ήµου Οι µικροί δικτυακοί τόποι (microsites) θα έχουν διαφορετική εµφάνιση από τη κεντρική σελίδα. Υπηρεσίες Πληροφόρησης Πρόσβαση στις παρακάτω συλλογές πληροφορίας. Πολιτισµική πληροφόρηση που θα αφορά στην πολιτιστική ζωή του ήµου Οικολογική πληροφόρηση που θα αφορά σε θέµατα οικολογικής σηµασίας Οικονοµική και αναπτυξιακή πληροφόρηση Πληροφορίες για όλες τις διοικητικές διαδικασίες Ειδική ενηµέρωση σε θέµατα ειδικού, µαζικού ενδιαφέροντος. Επιλεκτική αποστολή των παραπάνω µέσω newsletter. Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ανάπτυξη υπηρεσιών επικοινωνίας. C5. Παροχή Προσωποποιηµένων πληροφοριών στον δηµότη µε άντληση πληροφοριών από τη βάση δεδοµένων της πιστοποίησης χρήστη και αποστολή προσωπικού newsletter Μεθοδολογία συσχέτισης δεδοµένων.,. Οργάνωση και προβολή δεδοµένων Οργάνωση και διαχείριση προσωπικών πληροφοριών. Συλλογή και οργάνωση προσωποποιηµένης πληροφορίας. Αποθήκευση και διάθεση προσωποποιηµένης πληροφορίας. Άντληση και διασταύρωση δεδοµένων από υφιστάµενες εφαρµογές αποφάσεων συλλογικών οργάνων, αιτηµάτων πολιτών, εφαρµογών κοινωνικών δικτύων. ιασταύρωση και διάθεση του συνόλου της πληροφορίας. ιασύνδεση µε πληροφοριακά συστήµατα όµορων δήµων. ιασύνδεση µε πληροφοριακά συστήµατα δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. NAI Σελίδα 19 από 47

20 ιασύνδεσης µε εξωτερικά υπολογιστικά συστήµατα. Αποστολή στον δηµότη προσωποποιηµένης πληροφόρησης. Η προσωποποιηµένη πληροφορία που θα αποστέλλεται στο δηµότη αφορά σε : Θέσεις εργασίας Αθλητικές οργανώσεις ηµιουργία εθελοντικών οµάδων Έργα ΕΗ, ΕΥΑΗ και ΟΤΕ στην περιοχή που κατοικεί ο ηµότης Προγραµµατισµένες διακοπές ΕΗ, ΕΥΑ, ΟΤΕ Πρωτοβουλίες του ήµου Νέα του ήµου Προµήθειες του ήµου σε είδη που ενδιαφέρουν τον πιστοποιηµένο επαγγελµατία Οικονοµικά θέµατα του ηµότη που εκκρεµούν στον ήµο. C6. Φωνητική πύλη εξυπηρέτησης του πολίτη ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου Συσχέτιση και διαχείριση δεδοµένων Το σύστηµα θα εξυπηρετεί δηµότες του ήµου, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες µέσω πιστοποίησης στο σύστηµα. Φωνητική Ενηµέρωση δηµοτών µέσω τηλεφώνου. Φωνητικές αιτήσεις πιστοποιητικών και ενηµέρωση της κατάστασης των αιτήσεων. Φωνητικές αιτήσεις βεβαιώσεων και ενηµέρωση της κατάστασης των αιτήσεων. Φωνητικά αιτήµατα και καταγγελίες δηµοτών και ενηµέρωση για την κατάσταση των αιτηµάτων \ καταγγελιών. Φωνητική Συµµετοχή σε δηµοσκοπήσεις µέσω τηλεφώνου και ενηµέρωση για την τρέχουσα κατάσταση της δηµοσκόπησης. Σελίδα 20 από 47

21 Το σύστηµα θα εξυπηρετεί εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους του ήµου, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες µέσω πιστοποίησης στο σύστηµα. Φωνητικές αιτήσεις και ερωτήσεις για εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους. Αποθήκευση φωνητικών αιτήσεων \ ερωτήσεων για εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους. Αποστολή των αιτήσεων \ ερωτήσεων σε αρµόδιους υπαλλήλους. Πολυγλωσσικές (Αγγλικά, Ελληνικά) ψηφιακές υπηρεσίες και πληροφόρηση µέσω τηλεφώνου Λειτουργικότητα Το σύστηµα θα εξυπηρετεί τον καλούντα µε τις διαθέσιµες υπηρεσίες ανάλογα µε τον αριθµό που κάλεσε. Το σύστηµα θα µπορεί να προωθεί κλήσεις σε υπαλλήλους, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Υποστήριξη διαδραστικότητας του χρήστη µε την εφαρµογή είτε µέσω DTMF είτε µέσω αναγνώρισης οµιλίας Υποστήριξη διαδραστικότητας της εφαρµογής µε τον χρήστη είτε µέσω TTS είτε µέσω προηχογραφηµένων µηνυµάτων Υποστήριξη τεχνολογιών on Demand, SMS on Demand, Fax On Demand για µελλοντική επέκταση υπηρεσιών , Fax, SMS από το φωνητικό σύστηµα. Να περιγραφεί ο τρόπος υποστήριξης των τεχνολογιών αυτών Απαιτείται ολοκληρωµένη καθοδήγηση του καλούντα στα διάφορα µενού της διαλογικής ροής, χωρίς την επιβάρυνση αυτής καθ αυτής της ροής διαλόγου. Να περιγραφεί ο τρόπος υλοποίησης Υποστήριξη HTTP triggers Υποστήριξη δροµολόγησης υπό συνθήκη (time of day, day of week, custom variables, κλπ) Υποστήριξη προσχεδιασµένων workflow µε χρήση HTTP request Να υποστηρίζεται αυτοεξυπηρετούµενη εφαρµογή (integrated self-service application) Να αναφερθεί το λειτουργικό σύστηµα. Να αναφερθούν o κατασκευαστής - σειρά µοντέλο των διακοµιστών που θα φιλοξενούν την πλατφόρµα Σελίδα 21 από 47

22 IVR. Αριθµός προσφερόµενων εξυπηρετητών. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής µοντέλο. Αριθµός Μονάδων. Εξαγωγή στατιστικά και δυνατότητα καταγραφή των κλήσεων. C7. Παροχή νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web ( 2.0) ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου ιαδικασίες επεξεργασίας, δεδοµένων ιαδικασίες συσχέτισης δεδοµένων ιαδικασίες προβολής δεδοµένων Ανάπτυξη λειτουργιών υφιστάµενου συστήµατος.. υνατότητα πρόσκλησης (µέσω αυτοµατοποιηµένων αιτηµάτων) φίλων και συνεργατών τόσο εσωτερικά(εντός της πλατφόρµας) όσο και εσωτερικά (π.χ. µέσω αποστολής ). Παροχή Web 2.0 εργαλείων (blog, wiki, RSS) για την βέλτιστη ηλεκτρονική δικτύωση των χρηστών. υνατότητα διαβαθµισµένης χρήσης και πρόσβασης στις υπηρεσίες ανάλογα µε την οντότητα ή/και την κοινότητα. υνατότητα εκµετάλλευσης χαρακτηριστικών διαβάθµισης οντοτήτων του υφιστάµενου συστήµατος πιστοποίησης χρηστών. υνατότητα δηµιουργίας δηµοσκοπήσεων - ερωτηµατολογίων. Περιγραφή συστήµατος σιωπηρής ανάλυσης, της ρητής γνώµης των πολιτών. Περιγραφή µεθοδολογίας διαχείρισης, αξιολόγησης και εκµετάλλευσης των δεδοµένων που εισάγουν οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα. Ιστολόγια (blogs) Περιγραφή διαδικασιών επεξεργασίας, διασύνδεσης και προβολής δεδοµένων, όπου υπάρχει σχετική απαίτηση. ιαβαθµισµένη πρόσβαση. ηµιουργία και συντήρηση δηµόσιου Σελίδα 22 από 47

23 ιστολογίου. ηµοσίευση καταχωρήσεων. Αναζητήσεις καταχωρήσεων. Κατηγοριοποίηση καταχωρήσεων. Έλεγχος καταχωρήσεων. ηµοσίευση πολυµεσικού περιεχοµένου. Wikis Τα δεδοµένα της υπηρεσίας θα είναι ελεύθερα διαθέσιµα. ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου. ιαβαθµισµένη πρόσβαση για ενηµέρωση, δηµιουργία και διαγραφή περιεχοµένου.. ηµοσίευση καταχωρήσεων. Επεξεργασία καταχωρήσεων. Αναζητήσεις καταχωρήσεων. Κατηγοριοποίηση καταχωρήσεων. Έλεγχος καταχωρήσεων από το διαχειριστή. ιαβουλεύσεις ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήµατος ελεύθερων διαβουλεύσεων υνατότητα ελεύθερης ή διαβαθµισµένης πρόσβασης Παροχή διαδραστικών συµβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε πολίτες (online consulting) Μετάδοση ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής υνατότητα συµµετοχής πιστοποιηµένων χρηστών στις ζωντανές µεταδόσεις.(αµφίδροµη επικοινωνία) ηµοσιοποίηση όλων των δηµόσιων συσκέψεων/ συναντήσεων και των σχετικών δεδοµένων πρακτικών αυτών ωµάτια συζητήσεων (chat-rooms) σε πραγµατικό χρόνο. Σελίδες δηµόσιας συζήτησης. Αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων. Ηλεκτρονικά συλλογικά Αιτήµατα ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου Υποβολή διαχείριση και δηµοσίευση αιτηµάτων. Σύστηµα συγκέντρωσης Σελίδα 23 από 47

24 ηλεκτρονικών υπογραφών. ιαχείριση δεδοµένων ηλεκτρονικών υπογραφών. ιάκριση κατηγοριοποίηση θεµάτων (ανοικτών, κλειστών, απορριφθέντων κ.α.) Παρακολούθηση εξέλιξης αιτήµατος. Πολυκαναλικοί τρόποι ενηµέρωσης εµπλεκοµένων. Αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων. Ανάρτηση και Προβολή Πολυµεσικού Υλικού ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου Ανάπτυξη συστήµατος ανάρτησης και προβολής πολυµεσικού υλικού. Μεθοδολογίες βελτίωσης πολυµεσικού υλικού. Προβολή πολυµεσικού υλικό µέσα από το υφιστάµενο CMS Υποστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύπων αρχείων βίντεο Υποστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύπων αρχείων ήχου Υποστήριξη γνωστών διαδεδοµένων τύπων αρχείων εικόνας Έλεγχος διαχειριστή για τη δηµοσίευση αρχείων ιαβαθµισµένη πρόσβαση στο πολυµεσικό υλικό. Κατηγοριοποίηση πολυµεσικού υλικού Αναζήτηση βάσει πολλαπλών κριτηρίων. C8. ηµιουργία κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων ηµιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων ειδικών ενδιαφερόντων. υνατότητα χρήσης κριτηρίων διαβάθµισης υφιστάµενων εφαρµογών. Ηλεκτρονικές λίστες κατηγοριοποίησης. Προσωποποιηµένη πολυκαναλική ενηµέρωση. Σελίδα 24 από 47

25 C9. ηµιουργία ενός online δικτύου για την ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των µεταναστών. ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου Πολυγλωσσικές ψηφιακές υπηρεσίες πληροφόρησης στο διαδίκτυο. Η ιαδικτυακή Πύλη θα αποτελείται από διακριτές λειτουργικές περιοχές για την εξυπηρέτηση των συγκεκριµένων οµάδων. Πληροφόρηση για τις διαδικασίες που απαιτούνται και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Χρήση κριτηρίων µέσω των οποίων ο αλλοδαπός θα µπορεί να προσδιορίσει αν είναι δικαιούχος ή όχι της υπηρεσίας που επέλεξε. Πολυγλωσσική πληροφόρηση και παρουσίαση του ήµου και των σχετικών νόµων και διατάξεων. ιασύνδεση των µεταναστών µε την αγορά εργασίας. Προβολή ειδικών θεµάτων εκπαίδευσης και ένταξης των πολιτών στο κοινωνικό περιβάλλον. C10. ιαχειριστικό σύστηµα προβολής έργων τεχνικής υπηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε προβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του πολίτη για το στάδιο υλοποίησης τους ιαδικασίες επεξεργασίας, διασύνδεσης µε το υπάρχον σύστηµα και προβολής δεδοµένων. Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του Σελίδα 25 από 47

26 προσφερόµενου λογισµικού. Να τεκµηριωθεί η διασύνδεση του µε το portal Το λογισµικό θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφόµενης λειτουργικότητας σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα της προκήρυξης Ανάπτυξη κατάλληλων web services για άντληση δεδοµένων, από τις εφαρµογές διαχείρισης και παρακολούθησης έργων και δράσεων των ήµων. Πρόσβαση στα δεδοµένα ανάλογα µε τη διαβάθµιση του χρήστη, χωρίς την εµπλοκή πλήθους υπαλλήλων Προβολή των δεδοµένων των έργων σε δορυφορικούς χάρτες (τύπου Google maps) υνατότητα προβολής στον χάρτη έργων βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων (π.χ. δρόµοι, κτίρια κ.α.) C11. Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών προς την τεχνική υπηρεσία. υνατότητα αποτύπωσης σηµείων ενδιαφέροντος παρακολούθησης µέσω δεδοµένων από GPS. υνατότητα αποτύπωσης σηµείων ενδιαφέροντος παρακολούθησης µέσω διανυσµατικών δεδοµένων. υνατότητα κατηγοριοποίησης σηµείων και αποτύπωσης αυτών σε χάρτες. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων µε πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης και συνδυασµό αυτών ( περιοχή, διάθεση πόρων, συχνότητες και είδη αιτηµάτων κλπ). Συνεργασία µε το σύστηµα πιστοποίησης χρήστη για την πιστότητα στην καταγραφή και αντιµετώπιση αιτηµάτων. Επιλεκτική εκµετάλλευση προσωπικών δεδοµένων για την αξιολόγηση του αιτήµατος. Χρήση διαδραστικού συστήµατος αναφοράς µε εµφανή σηµεία ενδιαφέροντος. ιασύνδεση µε το υπάρχον σύστηµα Σελίδα 26 από 47

27 παρακολούθησης αιτηµάτων πολιτών. Πιστοποιηµένη διεκπεραίωση των αιτηµάτων. Παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης. Ενηµέρωση αιτούντα µέσω διαδικτυακής πύλης, SMS, . C12. On line υπηρεσίες ψηφιακής οπτικοακουστικής µετάδοσης των ανοιχτών διαδικασιών λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής και ανάπτυξη συστήµατος παρέµβασης µέσω web κατά την on line παρακολούθηση των Σ Παρακολούθηση συνεδριάσεων των.σ. µέσω του διαδικτύου, µε ζωντανή εικονοροή και ήχο. Παρακολούθηση, κατά απαίτηση µέσω διαδικτύου, των συνεδριάσεων των.σ. (on demand) Η παρακολούθηση γίνεται µέσω του φυλλοµετρητή. Τα βίντεο των ζωντανών µεταδόσεων αποθηκεύονται ώστε να είναι διαθέσιµα για παρακολούθηση µέσω διαδικτύου σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Η εύρεση και παρακολούθηση των συνεδριών των.σ. θα γίνεται µέσω της πλατφόρµας της υπηρεσίας. Εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ταυτόχρονη αποστολή ερωτηµάτων του πολίτη προς τη ηµοτική Αρχή και εφ όσον του επιτρέπεται θα µπορεί να συνοµιλεί µε τα µέλη των.σ Ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα να στείλει ένα ερώτηµα µέσω και να επικοινωνήσει διαδραστικά µε την γραµµατεία των.σ Ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα να ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας (chat) και να επικοινωνήσει διαδραστικά µε την γραµµατεία των.σ Σ Η Σελίδα 27 από 47

28 On line υπηρεσία ψηφιακής οπτικοακουστικής µετάδοσης και αποθήκευσης των δηµόσιων θεαµάτων, εικαστικών δρωµένων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κα µέσω διαδικτύου Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη µεταφορά και ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλα συστήµατα υνατότητα πιστοποίησης χρηστών µέσω πρωτοκόλλου LDAP V3 Εγκατάσταση και παραµετροποίηση του εξυπηρετητή βίντεο Υλοποίηση υπηρεσιών σε web περιβάλλον Οδηγίες χρήσης των υπηρεσιών µε τρόπο κατανοητό και φιλικό προς τους χρήστες Αλληλεπίδραση τελικών χρηστών µε το σύστηµα χωρίς εµπλοκή τους στις εσωτερικές διαδικασίες εκτέλεσης των ενεργειών τους Συµβατότητα µε διεθνή πρότυπα υλοποίησης για διαδικτυακά συστήµατα, για προσβασιµότητα του διαδικτύου και διεθνή µορφότυπα κωδικοποίησης - πλήρης υποστήριξη UNICODE Επεκτασιµότητα & προσαρµοστικότητα των συνθετικών του συστήµατος Προστασία διαδικασιών και δεδοµένων από µη πιστοποιηµένους χρήστες Υποστήριξη µεθόδων κρυπτογράφησης των κρίσιµων δεδοµένων που αποθηκεύονται στη Βάση εδοµένων Ενιαία σχεδίαση και διεπαφή σε όλα τα επίπεδα της εφαρµογής, έτσι ώστε κάθε πληροφορία να είναι καταχωρηµένη µία και µόνο φορά. (Οµοιοµορφία και συνέπεια διεπαφών) Φιλικότητα προς τον χρήστη και εργονοµία Εύχρηστο και ελεγχόµενο µέσω µιας σειράς δοµηµένων µεθόδων προσπέλασης (π.χ. δοµηµένα µενού επιλογών) γραφικό περιβάλλον εργασίας του χρήστη, επιτρέποντας την άµεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία για την οποία ο χρήστης είναι εξουσιοδοτηµένος Στατιστική παρακολούθηση κίνησης βίντεο για την υπηρεσία βίντεο κατά απαίτηση, θεµατικών καναλιών και ζωντανών µεταδόσεων Σ Η Σελίδα 28 από 47

29 Υπηρεσία βίντεο κατά απαίτηση Γενικά Κατηγοριοποίηση βίντεο βάσει περιεχοµένου Αναζήτηση βίντεο µε χρήση φίλτρων και µεταδεδοµένων ιαχειριστικό περιβάλλον Προσθήκη αφαίρεση επεξεργασία δηµιουργών βίντεο Προσθήκη αφαίρεση επεξεργασία κατηγοριών βίντεο Προσθήκη αφαίρεση επεξεργασία οµάδων βίντεο Προσθήκη αφαίρεση χρηστών σε υπάρχουσες οµάδες βίντεο Προσθήκη αφαίρεση βίντεο σε υπάρχουσες οµάδες βίντεο Έγκριση απόρριψη αιτήσεων για ένταξη χρηστών σε οµάδες βίντεο Προσθήκη αφαίρεση επεξεργασία ρόλων βάσει των οποίων καθορίζονται τα δικαιώµατα πρόσβασης στις παρεχόµενες υπηρεσίες Προσθήκη αφαίρεση ρόλων ανά χρήστη Χειροκίνητη προσθήκη βίντεο µε δυνατότητα άµεσης παραµετροποίησης προχωρηµένων ρυθµίσεων (παρακάµπτοντας τη διαδικασία ανάρτησης που ακολουθούν οι χρήστες) ιαγραφή αναρτηµένων βίντεο Επεξεργασία όλων των µεταδεδοµένων των αναρτηµένων βίντεο, µε δυνατότητα παραµετροποίησης προχωρηµένων ρυθµίσεων (σύνδεση µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, επισήµανση ως επιλεγµένο) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση διαδικασίας έγκρισης αναρτηµένων βίντεο από εξουσιοδοτηµένους χρήστες Συγκεντρωτικός έλεγχος δραστηριότητας ανά χρήστη (αναρτήσεις βίντεο, τοπικές αποθηκεύσεις βίντεο - downloads, αναπαραγωγές βίντεο) Παρουσίαση των πιο ενεργών χρηστών ανά κατηγορία Σελίδα 29 από 47

30 δραστηριότητας Παρουσίαση των βίντεο µε τις περισσότερες τοπικές αποθηκεύσεις (downloads) Έλεγχος κατάστασης συστήµατος (ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος, σύνολο ωρών βίντεο, συνολικός αριθµός βίντεο, πλήθος προβολών, αριθµός χρηστών) Ανάρτηση βίντεο Καταχώρηση µεταδεδοµένων του βίντεο βασιζόµενα στο µοντέλο Dublin Core Απόδοση δικαιώµατος παρακολούθησης του βίντεο από όλους ή µόνο από εγκεκριµένους πιστοποιηµένους χρήστες Απόδοση ή στέρηση δικαιώµατος τοπικής αποθήκευσης του βίντεο από άλλους χρήστες Εισαγωγή ετικετών (λέξεων κλειδιά) Ανάρτηση συνοδευτικού αρχείου κειµένου Ανάρτηση σχετικής µε το βίντεο εικόνας για χρήση της ως µικρογραφία Προσωποποιηµένες υπηρεσίες χρηστών Προσθήκη αφαίρεση προβολή επιλεγµένων κατηγοριών ενδιαφέροντος Προβολή πρόσφατα αναρτηµένων βίντεο που ανήκουν στις επιλεγµένες κατηγορίες ενδιαφέροντος του χρήστη Προβολή αναρτηµένων βίντεο, ενταγµένων στις οµάδες βίντεο που συµµετέχει ο χρήστης Προβολή και επεξεργασία σχολίων που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον χρήστη Προσθήκη αφαίρεση επισήµανσης βίντεο ως αγαπηµένο Επεξεργασία των µεταδεδοµένων διαγραφή των βίντεο που έχουν αναρτηθεί από τον χρήστη Κωδικοποίηση βίντεο Χρήση ανοικτών προτύπων και λογισµικού κωδικοποίησης Καταγραφή σε log file όλων των ενεργειών που πραγµατοποιούνται κατά Σελίδα 30 από 47

31 κωδικοποίηση των αναρτηµένων βίντεο Αυτοµατοποιηµένη ή/και χειροκίνητη πυροδότηση κωδικοποίησης αναρτηµένων βίντεο Προβολή λιστών βίντεο ανά κατάσταση κωδικοποίησης (αναµονή για κωδικοποίηση, υπό κωδικοποίηση, κωδικοποιηµένο) µε πληροφορίες για τον χρόνο που χρειάστηκε να µεσολαβήσει µέχρι την έναρξη της κωδικοποίησης και τον χρόνο που απαιτήθηκε για την κωδικοποίηση του κάθε αναρτηµένου βίντεο Ενηµέρωση διαχειριστών για τα βίντεο που κατά τη κωδικοποίησή τους παρουσιάστηκε σφάλµα Αναπαραγωγή βίντεο Ροή βίντεο µέσω του εξυπηρετητή βίντεο Υποστήριξη αναπαραγωγής βίντεο µε αναλογία πλάτους προς ύψος 4:3 Υποστήριξη αναπαραγωγής βίντεο µε αναλογία πλάτους προς ύψος 16:9 Προβολή των σχετικών µε το βίντεο πληροφοριών (τίτλο, περιγραφή, δηµιουργό, ηµεροµηνία ανάρτηση, διάρκεια, κατηγορίες) Προβολή πληροφοριών δραστηριότητας του βίντεο (αριθµός προβολών, αξιολόγηση, συζήτηση) Υποβολή σχολίου Προσθήκης του βίντεο στα αγαπηµένα Αυτοµατοποιηµένη ανάρτηση συνδέσµου αναπαραγωγής του εκάστοτε βίντεο σε κοινωνικά δίκτυα Παρουσίαση λίστας σχετικών βίντεο µε το αναπαραγόµενο Ενηµέρωση RSS τροφοδότηση για ενηµέρωση και προώθηση των βίντεο µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (πρόσφατα αναρτηµένα, επιλεγµένα, σχετικά µε τη τρέχουσα ηµεροµηνία, αγαπηµένα) Παρουσίαση του/των βίντεο που είναι συνδεδεµένα µε τη τρέχουσα ηµεροµηνία Σελίδα 31 από 47

32 Υπηρεσία ζωντανών µεταδόσεων βίντεο Γενικά ηµιουργία διαγραφή επεξεργασία ζωντανής µετάδοσης Μεταδεδοµένα και παράµετροι ζωντανής µετάδοσης Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης Ηµεροµηνία και ώρα λήξης Τίτλος Περιγραφή αντικειµένου (εισαγωγή κειµένου µε TinyMCE editor ή αντίστοιχου) Ονοµασία σηµείου µετάδοσης στον εξυπηρετητή βίντεο ιεύθυνση IP και θύρα που χρησιµοποιεί το σύστηµα κωδικοποίησης της αναµεταδιδόµενης εκδήλωσης Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση δυνατότητας συζήτησης (chat) µεταξύ των συνδεδεµένων στη µετάδοση χρηστών Αναπαραγωγή ζωντανής µετάδοσης βίντεο Αναπαραγωγή ζωντανής µετάδοσης βίντεο Ροή βίντεο ζωντανών µεταδόσεων µέσω εξυπηρετητή βίντεο Προβολή των σχετικών µε µετάδοση πληροφοριών Αναπαραγωγή µετάδοσης σε πλήρη οθόνη Προβολή όλου του ιστορικού της συζήτησης που είχε προηγηθεί της σύνδεση κάποιου χρήστη στη ζωντανή µετάδοση ικαίωµα συµµετοχής στη συζήτηση chat µόνο από συνδεδεµένους χρήστες Αποθήκευση σχολίων στη Β και µετά τη λήξη της µετάδοσης Ενηµέρωση Ηµερολόγιο προγραµµατισµένων ζωντανών µεταδόσεων Ενηµέρωση προώθηση ζωντανών µεταδόσεων που έχουν προγραµµατιστεί για τη τρέχουσα ηµέρα µε κυλιόµενο κείµενο Ενηµέρωση προώθηση Σελίδα 32 από 47

33 ζωντανών µεταδόσεων που έχουν προγραµµατιστεί για το προσεχές µέλλον µε κυλιόµενο κείµενο Παλαιότερες ζωντανές µεταδόσεις Συγκεντρωτική προβολή παλαιότερων ζωντανών µεταδόσεων ιασύνδεση παλαιότερης ζωντανής µετάδοσης µε καταχωρηµένο βίντεο για ασύγχρονη προβολή του από την υπηρεσία βίντεο κατά απαίτηση C13. Εµφάνιση ιστορικού συναλλαγών του δηµότη µε ειδική ανάλυση CRM ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου. Επεξεργασία, διασύνδεση και προβολή δεδοµένων. Παρουσίαση ιστορικού συναλλαγών στον πιστοποιηµένο πολίτη. Συνεργασία συστηµάτων µε συλλογή δεδοµένων του πολίτη και δηµιουργία ενιαίας καρτέλας πολίτη. Τα ηλεκτρονικά ίχνη του πολίτη (στις εφαρµογές του φορέα αιτήµατα ροή εργασιών, αποφάσεις συλλογικών οργάνων, εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης κ.α.)συγκεντρώνονται και ανάγονται σε χαρακτηριστική βάση γνώσης για τις ανάγκες του. Συνεργασία µε υφιστάµενα υποσυστήµατα του φορέα όπως ορίζεται στο κείµενο της προκήρυξης. Παραγωγή εξατοµικευµένων υπηρεσιών βάσει αναγκών των δηµοτών. Συλλογή και αξιολόγηση προσωπικών πληροφοριών του δηµότη. Σελίδα 33 από 47

34 C14. ηµιουργία λογισµικού διαλειτουργικότητας αναβαθµίζοντας και επιταχύνοντας-προς προς όφελος του πολίτη- την επικοινωνία των εσωτερικών υπηρεσιών µε άλλους φορείς Επεξεργασία, διασύνδεση και προβολή δεδοµένων. Οι τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν θα βασίζονται σε ανοιχτά πρότυπα όπως π.χ web services (XML over HTTP) Παροχή προσωποποιηµένων πληροφοριών στον δηµότη µε άντληση πληροφοριών από τη βάση δεδοµένων της πιστοποίησης χρήστη και αποστολή προσωπικού newsletter ιαχειριστικό σύστηµα προβολής έργων τεχνικής υπηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε προβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του πολίτη για το στάδιο υλοποίησης τους Σύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών προς την Τεχνική υπηρεσία ιαχειριστικό σύστηµα προβολής έργων τεχνικής υπηρεσίας του ήµου στο διαδίκτυο, µε προβολή σε ψηφιακό χάρτη και ενηµέρωση του πολίτη για το στάδιο υλοποίησης τους Εµφάνιση Ιστορικού συναλλαγών του ηµότη µε ειδική ανάλυση CRM (Customer Relationship Management) C15. Εύρεση εργασίας Να αναφερθεί το όνοµα, η έκδοση και η χρονολογία διάθεσης του προσφερόµενου λογισµικού. Να τεκµηριωθεί η διασύνδεση του µε το portal Το λογισµικό θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφόµενης λειτουργικότητας σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα της προκήρυξης Υποστήριξη πολλαπλών ρόλων χρηστών ( ιαχειριστής, Πολίτης, Σελίδα 34 από 47

35 Επιχείρηση ιαχείριση πληροφοριακού περιεχοµένου για προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης ιαχείριση κατηγοριών επιχειρήσεων ιδιωτικού τοµέα Καταχώρηση αγγελιών δηµοσίου Πρόσβαση σε λογαριασµούς χρηστών (επιχειρήσεων και πολιτών) µε δυνατότητα επισκόπησης στοιχείων και απενεργοποίησης των λογαριασµών Υπηρεσίες ειδοποίησης και ενηµέρωσης µέσω και sms Ανάπτυξη Mobile Site Πολίτες: Εγγραφή στην υπηρεσία και διαχείριση προσωπικών στοιχείων Πολίτες NAI υνατότητες για θέσεις στον Ιδιωτικό Τοµέα o ηµιουργία και ιαχείριση Βιογραφικού o υνατότητα προώθησης βιογραφικού επιχειρήσεις του σε o Άµεση πρόσβαση στις νέες θέσεις o Αναζήτηση αγγελιών µε διάφορα κριτήρια Πολίτες o Πρόσβαση στην αναλυτική παρουσίαση εταιρειών o o Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, βάσει εταιρείας Εµφάνιση σε ένα βήµα όλων των θέσεων εργασίας που ανταποκρίνονται στο προφίλ Σελίδα 35 από 47

36 o Ηλεκτρονική πρόταση θέσεων εργασίας ( , sms) o Έγκριση για πρόσβαση στο βιογραφικό από µεµονωµένες επιχειρήσεις Πολίτες υνατότητες για θέσεις στον ηµόσιο Τοµέα o Προβολή αγγελιών o Αναζήτηση αγγελιών o Ηλεκτρονική πρόταση θέσεων εργασίας ( , sms) Επιχειρήσεις: Εγγραφή στην υπηρεσία και διαχείριση προσωπικών στοιχείων Επιχειρήσεις o υνατότητα καταχώρησης απεριόριστου αριθµού αγγελιών o Καταχώρηση εταιρικού προφίλ o Ενεργοποίηση απενεργοποίηση αγγελιών o Αναζήτηση Βιογραφικών βάσει κριτηρίων Επιχειρήσεις o o o ιαδικασία έγκρισης πρόσβαση βιογραφικά πολιτών. για σε Αποθήκευση αναζητήσεων για µελλοντική χρήση Ηλεκτρονική πρόταση διαθέσιµων υποψηφίων µέσω Σελίδα 36 από 47

37 web search, C16. Ανάπτυξη ελεύθερου λογισµικού GIS για τη δηµιουργία γέφυρας µε το λογισµικό των Google maps που θα προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής και προβολής σηµείων EΕπεξεργασία, διασύνδεση και προβολή δεδοµένων υνατότητα ενσωµάτωσης και προβολής σε εφαρµογή τύπου Google Maps, προβολής γεωγραφικών δεδοµένων. Να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα µεταξύ και των υπόλοιπων υποσυστηµάτων. υνατότητα απεικόνισης διαδροµών πάνω στο χάρτη. υνατότητα επεξεργασίας, προσθήκης σηµείων στο χάρτη ή διαδροµών. υνατότητα προβολής στο χάρτη σηµείου µετά από αναφορά δηµότη αν απαιτείται. C17. Ενοποίησης των portal των υπό συνένωση ήµων κατά την υλοποίηση του Καλλικράτη και ενσωµάτωση τους στην ιστοσελίδα του ήµου έδρας και εγκατάσταση λειτουργικών συστηµάτων εικονικοποίησης Μετάπτωση πληροφοριακού υλικού των υπό συνένωση δήµων στο δήµο έδρα. Ανανεωµένη ιστοσελίδα µε τις νέες και τις υπάρχουσες υπηρεσίες που υπάρχουν στις υπάρχουσες ιστοσελίδες των ήµων Ανανεωµένη ιστοσελίδα µε το νέο και παλαιότερο υλικό που υπάρχει στις υπάρχουσες ιστοσελίδες των ήµων Μεταφορά πληροφοριακού, Σελίδα 37 από 47

38 πολιτιστικού και ιστορικού περιεχοµένου, αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και ελτίων τύπου Εφαρµογές τεχνικών virtualization στους servers του δήµου. Εγκατάσταση λογισµικού που θα αποσκοπεί στην εφαρµογή τεχνικών virtualization. C18. Έξυπνου συστήµατος διαχείρισης και παρουσίασης προκηρύξεων διαγωνισµών ιασύνδεση υποσυστήµατος µε την υπάρχουσα διαχειριστική εφαρµογή (back office) του ήµου παρουσίαση και ειδοποίηση του ενδιαφεροµένου για την ανακοίνωση που τον ενδιαφέρει. υνατότητα περιληπτικής και αναλυτικής περιγραφής προκηρύξεων διαγωνισµών. υνατότητα ειδοποίησης του ενδιαφερόµενου µε SMS ή ιαβαθµισµένη πρόσβαση στην εφαρµογή. Κατηγοριοποίηση δεδοµένων. υνατότητα αναζήτησης βάσει πολλαπλών κριτηρίων. Έλεγχος αποστολής αναλυτικών εγγράφων. ιατήρηση και διαχείριση στοιχείων επικοινωνίας ενδιαφεροµένων. C19. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά εξοπλισµού ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΙΣΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο για τις προσφερόµενες συστοιχίες αποθήκευσης. Ποσότητα συστοιχιών αποθήκευσης. 3 Υποστήριξη διασύνδεσης πολλαπλών συστοιχιών αποθήκευσης για επεκτασιµότητα. Να αναφερθεί ο µέγιστος αριθµός συστοιχιών που >=4 Σελίδα 38 από 47

39 υποστηρίζεται ανα συστοιχία. Υποστήριξη µόνάδων σκληρών δίσκων. Υποστήριξη SAS και Near-line SAS δίσκων ή αντίστοιχων. Να αναφερθούν όλοι οι υποστηριζόµενοι τύποι. Παροχή λογισµικού διαχείρισης και παρακολούθησης. Να αναφερθούν οι υποστηριζόµενοι τύποι διασύνδεσης µε τους διακοµιστές. (Fibre Channel, iscsi, SAS, άλλο) Αριθµός τροφοδοτικών τύπου hotswap. >=12 >=2 Εγγύηση κάλης λειτουργίας σε έτη. >=3 ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣ Τύπος SAS/NLSAS ή αντίστοιχος. Ταχύτητα περιστροφής σκληρών δίσκων (RPM) Αριθµός µονάδων αποθήκευσης ανά συστοιχία. ιαθέσιµη χωρητικότητα δίσκων. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο του ελεγκτή αποθήκευσης NAI >=15000 >=10 >=600GB Αριθµός ελεγκτών αποθήκευσης. >=4 Αριθµός θυρών ανά ελεγκτή αποθήκευσης. Υποστήριξη PCI-express 2.0 Υποστήριξη λειτουργικών συστηµάτων Microsoft Windows, Linux 32/64bit. Υποστήριξη επιπέδων RAID 0,1,5,6,10,50,60 ιαθέσιµη µνήµη Cache ανα ελεγκτή αποθήκευσης. >=4 NAI >=512Mb Σελίδα 39 από 47

40 Ρυθµός µεταφοράς (Gb/s) ελεγκτή αποθήκευσης. >=6Gb/s ΕΝΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣ Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο για τις προσφερόµενες ενσύρµατες κάµερες αναµετάδωσης. Ποσότητα ενσύρµατων κάµερων αναµετάδωσης. Υποστήριξη προτύπου µορφής βίντεο PAL. Μέγιστη ανάλυση αναµετάδωσης (pixels). Να αναφερθούν όλες οι υποστηριζόµενες αναλύσεις. Μέγιστα καρέ ανα δευτερόλεπτο (FPS) σε ανάλυση 1920x1080. Υποστήριξη συµπίεσης βίντεο Η.264, MJPEG. Υποστήριξη full-duplex ήχου. Ενσωµατοµένο µικρόφωνο και ενσωµατοµένη υποδοχή speaker-out. Υποστήριξη συµπίεσης ήχου AAC, G-711 A-Law, G.711 U-Low. Υποστήριξη ανίχνευσης κίνησης. Ενσωµατωµένη θύρα Ethernet LAN RJ-45. Παροχή διαδικτυακής πρόσβασης µέσω HTTPS, κωδικούς πρόσβασης και φίτρου IP διευθύνσεων. Υποστήριξη πρωτοκόλλων NTP, SNMP, RTP, RTSP. Να αναφερθούν όλα τα υποστηριζόµενα πρωτόκολλα. Υποστήριξη QoS. Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος (Watt) 6 >=1920x1080 >=30 >=100Mb/s NAI <=11W ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣ Σελίδα 40 από 47

41 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το µοντέλο για τις προσφερόµενες ασύρµατες κάµερες αναµετάδωσης. Ποσότητα ασύρµατων κάµερων αναµετάδωσης. Υποστήριξη προτύπου µορφής βίντεο PAL. Μέγιστη ανάλυση αναµετάδωσης (pixels). Να αναφερθούν όλες οι υποστηριζόµενες αναλύσεις. Μέγιστα καρέ ανα δευτερόλεπτο (FPS) σε ανάλυση 720x480. Υποστήριξη ασύρµατου προτύπου διασύνδεσης b/g. Υποστήριξη προτύπων ασφαλείας πιστοποίησης AES, TKIP, WEP, WPA/WPA2, EAP, PEAP, MSCHAPv2. Υποστήριξη συµπίεσης βίντεο MPEG-4,MJPEG. Υποστήριξη full-duplex ήχου. Ενσωµατοµένο µικρόφωνο και ενσωµατοµένη υποδοχή speaker-out. Υποστήριξη συµπίεσης ήχου G.726, G-711 A-Law, G.711 U-Low. Υποστήριξη ανίχνευσης κίνησης. Ενσωµατωµένη θύρα Ethernet LAN RJ-45. Παροχή διαδικτυακής πρόσβασης µέσω HTTPS µέσω HTTPS, κωδικούς πρόσβασης και φίτρου IP διευθύνσεων. Υποστήριξη πρωτοκόλλων NTP, RTP, RTSP. Να αναφερθούν όλα τα υποστηριζόµενα πρωτόκολλα. Υποστήριξη QoS. Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος (Watt) 6 >=720x480 >=30 NAI >=100Mb/s NAI <=11W Σελίδα 41 από 47

42 Μεταγωγέας δικτύου SWITCH Να αναφερθεί ο τύπος, σειρά, µοντέλο και εταιρεία κατασκευής. Ποσότητα 3 Να υποστηρίζει τουλάχιστον πέντε (5) θύρες µεταγωγής Ethernet (10/100Base-T) Να υποστηρίζει τα standards: NAI Base-T Ethernet 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet 802.3x Flow Control and Back Pressure Να φέρει πιστοποίηση CE Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος (Watt) <=4W C20. Εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία Εκπαίδευση χρηστών ανά οµάδες Ώρες κατάρτισης ανά ήµο συνολικά Ώρες κατάρτισης ανά ήµο για την οµάδα των διαχειριστών του συστήµατος Ώρες κατάρτισης ανά ήµο για την οµάδα των λειτουργών του συστήµατος Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, εγχειρίδια Ροή Οθονών >=50 >=30 >=20 Αναφορές και Επεξεργασίες Οδηγό του Χρήστη Λεξικό εδοµένων Σελίδα 42 από 47

43 C21. ράσεις ευαισθητοποίησης ιοργάνωση µιας ενηµερωτικής ηµερίδας για τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου Σχεδιασµός παρουσιάσεων και κειµένων Ενηµέρωση τοπικών φορέων και ΜΜΕ Οργάνωση του χώρου και του απαραίτητου εξοπλισµού ηµιουργία ραδιοφωνικού σποτ Σχεδιασµός και δηµιουργία κειµένων της διαφήµισης Ηχογράφηση του ραδιοφωνικού σποτ Αναµετάδοση από τα τοπικά ραδιόφωνα των τεσσάρων δήµων ηµιουργία έντυπου υλικού Σχεδιασµός και δηµιουργία φυλλαδίων γνωστοποίησης των αποτελεσµάτων του έργου ιάθεση των φυλλαδίων στους τέσσερεις δήµους >3000 Σελίδα 43 από 47

44 C22. Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς Σηµείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εµφανίζουν µηδενικά κόστη. C22.1 Πληροφοριακό Σύστηµα C Εξοπλισµός Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΤΥ ΠΟ Σ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥ ΝΟ ΛΟ ΦΠ Α [ ] ΣΥΝΟΛ ΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. C Έτοιµο Λογισµικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΤΥ ΠΟ Σ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝ Α ΑΣ ΣΥΝ ΟΛ Ο ΦΠ Α [ ] ΣΥΝ ΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 44 από 47

45 * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. C Εφαρµογή/ές Α / Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥ ΠΟ Σ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝ Α ΑΣ ΣΥΝ ΟΛ Ο ΦΠ Α [ ] ΣΥΝ ΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣ αφορά στα έτη µετά την ελάχιστη ζητούµενη Περίοδο Εγγύησης. C Υπηρεσίες Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωποµήν ες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 45 από 47

46 C Άλλες δαπάνες Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛ Ο ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C22.2 Εκπαίδευση χρηστών Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ Α Σ ΣΥΝΟΛ Ο ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C22.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Έργου Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ [ ] 1 Εξοπλισµός (Πίνακας C4.1.1) 2 Έτοιµο Λογισµικό (Πίνακας C4.1.2) 3 Εφαρµογή/ές (Πίνακας C4.1.3) 4 Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4) 5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C4.1.5) ΣΥΝΟΛΟ C4.1 1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2) ΣΥΝΟΛΟ C4.2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σελίδα 46 από 47

47 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Πεζά 17/01/2012 Ο Προϊστάµενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Πεζά 17/01/2012 Οι Συντάξαντες ΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μπόλας Σταύρος Σελίδα 47 από 47

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης

Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Προηγμένες e υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης Βιτσάκης Γιώργος Ομάδα Επεξεργασίας δεδομένων Πανεπιστήμιο Κρήτης e Government: Τι είναι? Μια ευρεία πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών ΤΠΕ για το ΙΒΜΘ (Υποέργο 2 της Πράξης με τίτλο : ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ TΕΧΝΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών» Αναθέτουσα Αρχή: ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ Προϋπολογισμός: 625.322,20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Αναθέτουσα Αρχή: Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Προϋπολογισμός: 25.000.000 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορία, Τέχνη και Πολιτισμός του Μεσολογγίου μέσα από τις Συλλογές της "ΔΙΕΞΟΔΟY" Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Προϋπολογισμός: 171.447,15 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άµεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια/τηλε-υποστήριξη)

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άµεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια/τηλε-υποστήριξη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 11/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. : 38467 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. /νση : Κ. Καραµανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Μέρος C: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ... 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 133 C1.2 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. xxx/xx-xx-2013 Απόφασης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΛ-ΗΤ6. Αθήνα, 25-02-2013 Α.Π. Φ1/2/5482/976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 210-3368097-8 Fax : 210-3368097 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋπολογισμός: 286,178.86 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: 57.235,78 ( χωρίς ΦΠΑ) για υπηρεσίες συντήρησης Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ:7YBKX-BN9 Αθήνα,08Αυγούστου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/20086 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ7YBKX-BN9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων - Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας Προϋπολογισμός: 116.747,97

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Portal. Λειτουργία του Portal. ΟΠΣ User Interface. e-content Manager. ΟΠΣ Application Server. Βάση Δεδομένων

Portal. Λειτουργία του Portal. ΟΠΣ User Interface. e-content Manager. ΟΠΣ Application Server. Βάση Δεδομένων ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 1: ΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Το Υποσύστηµα αυτό θα αποτελεί τον πυρήνα του Πληροφοριακού Συστήµατος, καθώς θα αποτελεί το βασικό µηχανισµό συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων

Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων Σκοπός του ΟΠΣ Μηχανογραφηµένη ιαχείριση Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων Το ΟΠΣ ενσωµατώνει τη διαχειριστική λογική: του ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Ταµείου Συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάδειξη του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός: 521.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:642.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «ηµιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και ιαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμους Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα