ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ Τροποποίηση Κωδικοποίησης κοινών υπουργικών απο φάσεων για το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της ενέργειας «Λειτουργία νέων δομών ή/και νέων τμημάτων σε υφιστάμενες δομές Βρεφονηπιακών ή/ και Βρεφονηπιακών Ολοκληρωμένης Φροντίδας ή/ και Παιδικών Σταθμών ή/και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ή/και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινω νικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). 2. Τις διατάξεις του νόμου 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. 251/Α / ) «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Νόμου 2972/ (Φ.Ε.Κ. 291/τ.Α ) «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και της Λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσε ων και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του όρθρου 13 του ν. 2150/1994 (Φ.Ε.Κ. 98/Α ) «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. 163/Α ), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 128 του π.δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως ισχύει. 7. Το π.δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει. 8. Το π.δ. 81/ (Φ.Ε.Κ. 57/τ.Α / ) «Συγχώ νευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». 9. Την υπ αριθμ /Δ10Ε1264/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ Β ). 10. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ /Φ.1/2/22875/ (Φ.Ε.Κ. 1480/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 11. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου της «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία», όπως ισχύει. 12. Τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚΤ υπ αριθμ. 1784/ 1999 της 12ης Ιουλίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 13. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 448/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών σχετικά με τις ενέργειες που συγχρηματοδο τούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και για την κατάρ γηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1145/2003». 14. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1159/2000 της Επι τροπής της 30ης Μαΐου για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κρά τη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων. 15. Τις διατάξεις του Κανονισμού 438/2001 της 2ας Μαρτίου 2001 για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρ μογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, όπως ισχύει. 16. Τις διατάξεις του Κανονισμού 448/2001 της επι τροπής της 2ας Μαρτίου 2001 της επιτροπής του Κα νονισμού (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Δι αρθρωτικών Ταμείων.

2 6526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθ. 2035/2005 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθ. 1681/1994 για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό. 18. Την απόφαση της Επιτροπής σχετικό με την έγκρι ση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις Κοινοτι κές Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις στις Περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο υπ αριθμ. 1 στην Ελλάδα Ε (2000) 3405/ , όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό C (2005) 4788/ όμοια Απόφαση. 19. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακό προγράμματα που εντάσσονται στο ΚΠΣ , καθώς και τα συμπλη ρώματα προγραμματισμού αυτών όπως εγκρίθηκαν και ισχύουν. 20. Την απόφαση της Επιτροπής (Ε.Κ.) Ε (2001)38/ για την έγκριση του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» καθώς και το συμπλήρωμα προγραμματισμού αυτού όπως εγκρίθηκε και ισχύει. 21. Τους επιδιωκόμενους στόχους, τις προτεραιότητες, τις κατευθύνσεις και τα αποτελέσματα, όπως περιγρά φονται στα ανωτέρω Επιχειρησιακά Προγράμματα και στα Συμπληρώματα Προγραμματισμού αυτών, όπως εγκρίνονται και τροποποιούνται. 22. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνι κό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων, καθώς και στη λειτουργία αντίστοιχων δομών. 23. Τις διατάξεις του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 24. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 «Διοί κηση, Οργάνωση, Στελέχωση για την Περιφέρεια, ρύθ μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 25. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατι κών σύμφωνα με τον ΚΒΣ. 26. Την υπ αριθμ. 907/052 Φ.Ε.Κ. 878/Β/ Κοινή απόφαση «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβλη θέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογι σμού» όπως ισχύει. 27. Την υπ αριθμ / ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156/ (Φ.Ε.Κ. Β 758/ ) απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οι κονομίας «Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ. Π.Σ , σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του νόμου 2860/ 2000» όπως ισχύει. 28. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 599, τ.β, ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οι κονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη Σύσταση και Λειτουργία Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσε ων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», όπως ισχύει. 29. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, δικαιολογητι κών, παραστατικών στοιχείων και λοιπών υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούνται από τους φορείς υλοποίησης προγραμμάτων. 30. Την υπ αριθμ. 4036/ (Φ.Ε.Κ. 1128/Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομίας και Οι κονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. ΚΥΑ 5596/ (Φ.Ε.Κ. 1444/Β / ), / (Φ.Ε.Κ. 659/Β/2002), / (Φ.Ε.Κ. 1503/ ), / ΚΥΑ και / (Φ.Ε.Κ. 1846/Β / ). 31. Την ανάγκη τροποποίησης του συστήματος διαχεί ρισης, αξιολόγησης παρακολούθησης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ενεργειών δημιουρ γίας νέων δομών ή /και νέων τμημάτων σε υφιστάμενες δομές βρεφονηπιακών ή και παιδικών Σταθμών ή /και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ή / και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ανα πηρίας (ΚΔΑΠ ΜΕΑ). 32. Την ανάγκη για παρακολούθηση και συντονισμό των Προνοιακών δράσεων σε όλη τη χώρα, με τη σύ σταση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ). 33. Την υπ αριθμ. 1238/ εγκύκλιο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας. 34. Την από επιστολή του Υπουργού Απα σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προς τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την από απάντη ση αυτής. 35. Τα συμπεράσματα της 7ης Συνεδρίασης της Υπο επιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τα συμπεράσματα της 8ης Συνεδρίασης της Επι τροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ που πραγ ματοποιήθηκε στην Αθήνα την Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πλαίσιο ένταξης των ενεργειών 1. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόλη ση και Επαγγελματική Κατάρτιση», που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης πε ριλαμβάνουν ενέργειες που αναφέρονται για μεν τα ΠΕΠ στη λειτουργία νέων δομών, ή και νέων τμημάτων σε υφιστάμενες δομές Βρεφονηπιακών Σταθμών, ή και Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Τμήμα Νηπίων ΜΕΑ), ή/και Παιδικών Σταθμών, ή και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ ή/και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), για δε το Ε.Π. «Απασχόλη ση και Επαγγελματική Κατάρτιση» στη συνέχιση ή και επέκταση της λειτουργίας των ήδη υφισταμένων δομών που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ καθώς και νέων Δομών στην Περιφέρεια Αττικής.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπεύθυνοι φορείς για τη διαχείριση και εφαρμο γή των προαναφερομένων ενεργειών στα πλαίσια των ΠΕΠ θα είναι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειών της χώρας, ενώ για τις Δομές και Μο νάδες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» αρμόδια είναι, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με τον ν. 2860/2000 (Φ.Ε.Κ. 251/Α/ ). Άρθρο 2 Στόχος των Ενεργειών Ωφελούμενοι Θέματα λειτουργίας 1. Στόχος των ενεργειών είναι η λειτουργία Δομών, μέσω των οποίων προωθείται η απασχόληση ή η επα νένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι υπό σύσταση υπηρεσίες, καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας. Η ενέργεια αποτελεί μέτρο προώθη σης της πολιτικής ίσων ευκαιριών απασχόλησης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής. 2. Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι: α) Γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αμειβό μενη ενεργό ζωή ή να επανενταχθούν σε αυτήν, ύστερα από απουσία τους λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων ευθυνών απασχόλησης και οικογένειας. β) Άνεργοι, κυρίως γυναίκες, που διαθέτουν επαγγελ ματικά προσόντα και θέλουν να απασχοληθούν στις προαναφερόμενες ειδικότητες, οι οποίες θα απαιτηθούν από τις υπό σύσταση υπηρεσίες. 3. Οι Ειδικότητες των ωφελούμενων από την ενέργεια είναι: για τους Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς σταθμούς, Κέ ντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι: Βρε φονηπιοκόμοι, Νηπιαγωγοί, Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, Βοηθοί Νηπιαγωγοί και συμπληρωματικά (ιδιαίτερα για τα ΚΔΑΠ) ειδικοί για δημιουργική απασχόληση, καθώς και βοηθητικό προσωπικό. για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που θα φιλο ξενηθούν και παιδιά με αναπηρία προστίθενται στο προαναφερόμενο προσωπικό Εργοθεραπευτές (ΤΕΙ) και Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή Υπο χρεωτικής Εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη κατάρτιση ή/ και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας. Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία είναι: Γυμναστές (ΑΕΙ), Φυσιοθεραπευτές (ΤΕΙ), Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΑΕΙ ΤΕΙ με άδεια άσκη σης επαγγέλματος και εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέ ρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγοι ΑΕΙ. Σε περίπτωση έλλειψης Ψυχολόγων, πτυχιούχοι ΑΕΙ Κοι νωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοί κησης. Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων ειδικοτήτων με τριετή εμπειρία στο αντικείμενο), Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρό νοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με αντίστοιχη κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φρο ντίδας σε θέματα αναπηρίας, οδηγοί, συμπληρωματικά ειδικοί για την δημιουργική απασχόληση και βοηθητικό προσωπικό ΥΕ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προ σωπικού και οι ειδικότητες αυτού καθορίζεται από τον φορέα ανάλογα με τους εξυπηρετούμενους και το είδος των παθήσεων τους. 4. Όσον αφορά στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς είναι υποχρεωτική η συνεργασία με Παιδί ατρο. 5. Οι ενέργειες διέπονται από τις διατάξεις της πα ρούσας ΚΥΑ και συμπληρωματικά για θέματα που αφο ρούν στις ειδικότητες, στον αριθμό απασχολουμένων, στα ελάχιστα όρια δυναμικότητας των δομών και στους όρους λειτουργίας, από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 6. Προκειμένου να διευκολυνθεί η αναζήτηση απα σχόλησης και η πρόσβαση των άνεργων γονέων στην αγορά εργασίας, προτεραιότητα συμμετοχής στις εν λόγω δομές έχουν τα παιδιά άνεργων γονέων. 7. Η λειτουργία των εν λόγω δομών μπορεί να συνε χίζεται και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κατά την κρίση του τελικού δικαιούχου και ανάλογα με τις το πικές ανάγκες. 8. Με απόφαση του Δ.Σ. του τελικού δικαιούχου κα θορίζονται τα ωράρια λειτουργίας των εν λόγω δομών, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. Άρθρο 3 Συντονισμός και υποστήριξη των υλοποιούμενων ενεργειών Η ΟΔΕ η οποία έχει συσταθεί με την ΚΥΑ ΔΥ1δ/οικ 10024/ , κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 (Α 1107), αναλαμβάνει τον συντονισμό, την υποστήριξη και την παρακολούθηση της λειτουργίας των δομών της παρούσας καθώς και την εναρμόνιση τους με τα Εθνικά Προγράμματα. Άρθρο 4 Τελικοί δικαιούχοι 1. Δικαιούχοι φορείς είναι: α) οι Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτο διοίκησης (Ο.Τ.Α.) του άρθρου 277 επόμενα του Δημο τικού και Κοινωνικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.) οι οποίες έχουν στον σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη, ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό, κατά το οικείο κα ταστατικό. β) οι Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και οι Αστικές Εται ρείες που έχουν συσταθεί από τους ΟΤΑ και οι οποίες έχουν στον σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη, ή την πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό, κατά το οικείο καταστατικό. Ως Αστικές Εταιρίες εννοούνται οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ α βαθμού κατά πλειοψηφία σε σύγκριση με το ποσοστό που κατέχει κάθε άλλος εταίρος ξεχωριστά. γ) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που δεν έχουν συστήσει τις επιχειρήσεις της προηγούμενης πα ραγράφου μπορούν να εφαρμόσουν τις ενέργειες της παρούσας μέσω των Δημοτικών Επιχειρήσεων όμορων Δήμων ή μέσω Διαδημοτικών Επιχειρήσεων και Αστικών Εταιριών όμορων Δήμων που έχουν συσταθεί από τους ΟΤΑ και οι οποίες έχουν στον σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή την πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό, κατά το οικείο καταστατικό, ύστερα από σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης.

4 6528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) Δικαιούχοι φορείς για τη συνέχιση της λειτουργίας των ήδη υφισταμένων δομών που συγχρηματοδοτή θηκαν από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ, είναι οι Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Άρθρου 277 επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), οι οποίες δημιούργησαν και λειτούργη σαν Βρεφονηπιακούς /Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ. 2. Οι Τελικοί Δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις συμπληρώνουν Τεχνικά Δελτία Έργου (ΤΔΕ). 3. Οι Τελικοί Δικαιούχοι των ενεργειών οφείλουν να πα ρέχουν κάθε δυνατή πληροφόρηση στην ΟΔΕ του άρθρου 3 της παρούσης προς διευκόλυνση του έργου της. Άρθρο 5 Επιλέξιμες δράσεις 1. Επιλέξιμες, για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπα ϊκό Κοινωνικό Ταμείο ορίζονται οι δράσεις των σχεδίων που υποβάλλονται από τους τελικούς δικαιούχους και αφορούν: α) είτε στη λειτουργία νέων Δομών: Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί, Βρεφονηπιακοί Ολοκληρω μένης Φροντίδας (με τμήμα ΑΜΕΑ) Σταθμοί, Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παι διών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ). β) είτε στην επέκταση υφιστάμενων Δομών, με τη λει τουργία νέων τμημάτων, που λειτουργούν στο πλαίσιο Επιχείρησης των ΟΤΑ και εντάσσονται στις προαναφε ρόμενες κατηγορίες δομών. γ) είτε στη συνέχιση της λειτουργίας των ήδη υφι σταμένων Δομών που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ. δ) είτε στην παράταση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των Δομών που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ ΚΠΣ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.2 της πα ρούσας. 2. Το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού και όσον αφορά την ίδρυση και λειτουργία νέων Μονάδων και Δομών, θα προσληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος 2190/1994 όπως κάθε φορά ισχύει, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 («Όροι Υλοποίησης») της παρούσας. Για τις Δομές των οποίων η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας παρατείνεται (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο όρθρο 8.2 της παρούσης) είναι σκόπιμη η απα σχόληση του ίδιου προσωπικού και δεν απαιτείται η πρόσληψη νέου. Άρθρο 6 Πρόσκληση Η πρόσκληση υποβολής Τεχνικών Δελτίων από τους Τελικούς Δικαιούχους θα γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της οικείας Περιφέρειας και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμμα τος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». Άρθρο 7 Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟ ΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στις κατηγορίες Πράξεων στις οποίες εντάσσονται οι ενέργειες της παρούσας εκτός των γενικών κριτηρίων Σκοπιμότητας και Ωριμότητας που προβλέπονται σε κάθε ΠΕΠ, για τις νέες Δομές συμπεριλαμβάνονται και τα κάτωθι εξειδικευμένα κριτήρια. Α. Κριτήρια σκοπιμότητας (ΚΣ) α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1 Α2 A3 Παραμεθόριες Περιοχές, όπως ορίζονται από το ν. 2601/98, απομακρυσμένες, ορεινές, νησιώτικες και φθίνουσες περιοχές. Επίπεδο ανεργίας στην περιοχή Είδος απασχόλησης (στο Πρωτογενή, Δευτερογενή, Τριτογενή Τομέα) Α4. Μέγεθος σχετικών αναγκών στην περιοχή. Σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της περιοχής (όλα τα δημοτικά διαμερίσματα που καλύπτει ο υποβάλλων φορέας και η πρόταση). Α.4.1. για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών 6,5 ετών ή Α.4.2. για παιδιά σχολικής ηλικίας από 6 έως 12 ετών Α. 4.3 Για παιδιά με αναπηρία από 2,5 6,5 ετών αφορά την φιλοξενία παιδιών με ειδικές ανάγκες σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Α Για παιδιά νέους με αναπηρία μέχρι 25 ετών (Αφορά τα ΚΔΕΠ ΑΜΕΑ Β. Κριτήρια Ετοιμότητας α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1. Ετοιμότητα του Δικαιούχου για ανάληψη και υλοποίηση του έργου (εμπειρία στην υλοποίηση και το σχεδιασμό Κοινοτικών Προγραμμάτων, δυνατότητα χρησιμοποίησης χώρου, εξοπλισμού, προσβασιμότητα) Ύπαρξη αναγκαίου προσωπικού υποστήριξης της δράσης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6529 Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ στασίας, ως συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε συνεργασία με την ΟΔΕ που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης απόφασης, δίνει αναγκαίες κατευθύνσεις και οδηγίες προς τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης και τον προσδιορισμό της βαρύτητας του καθενός από αυτά. Για τις Δομές που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Γ ΚΠΣ και η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας τους παρατείνεται (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.2 της παρούσης), ισχύουν κριτήρια αξιολόγησης που θα εξειδικευτούν από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές. Άρθρο 8 Όροι Υλοποίησης 1. Τα άτομα που θα απασχοληθούν στη λειτουργία των Δομών πρέπει να είναι: α) Άνεργοι (επιδοτούμενοι ή μη), των ειδικοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία των δομών οι οποίοι έχουν κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (Υπηρεσία Προ ώθησης της Απασχόλησης). β) Εργαζόμενοι, των ειδικοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία των δομών και οι οποίοι έχουν ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα το οποίο δεν ξεπερνά το ύψος του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονο μικού έτους, ή γ) Πτυχιούχοι ΑΕΙ ΤΕΙ και άλλων σχολών, των ειδικο τήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία των Δομών, οι οποίοι νομίμως δεν έχουν υποβάλει φορολογική δή λωση στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στην περίπτω ση αυτή υποβάλλουν δήλωση του ν. 1599/86 ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας τους στον κλάδο. δ) Ειδικά για τις ήδη συγχρηματοδοτούμενες από το Β ΚΠΣ Δομές των οποίων η συγχρηματοδοτηση θα συνεχιστεί και στο Γ ΚΠΣ δεν είναι υποχρεωτική η εκπλήρωση των κριτηρίων των προηγούμενων περι πτώσεων α, β και γ. ε) Για τις δομές των οποίων η συγχρηματοδότηση παρατείνεται στο Γ ΚΠΣ, δεν είναι υποχρεωτική η εκ πλήρωση των προηγούμενων κριτηρίων α, β και γ. 2. Το μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύ σει η συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ για την λειτουρ γία της κάθε Δομής ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες (α φάση) και όχι πέραν της Δύναται να δοθεί παράταση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των ως άνω Δομών μέχρι την (β φάση). Δεν είναι δυνατή η συγχρηματοδότηση της λειτουργίας των Δομών με το παρόν θεσμικό πλαίσιο πέραν της , ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί το όριο των 36 μηνών. Για τις ήδη υφιστάμενες Δομές από το Β ΚΠΣ το μέγιστο χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύσει η συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ για την λειτουργία της κάθε δομής ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες με δυνατότητα παράτασης της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας της μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου / εγκεκριμένου προϋπολογισμού και πάντως όχι πέραν της (α φάση). Οι Δομές από το Β ΚΠΣ δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν σε β φάση για δύο επιπλέον έτη. Η διάταξη αυτή ισχύει από Μετά τη λήξη της β φάσης υπάρχει δυνατότητα συγχρηματοδότησης (γ φάση), έως την Σε κάθε περίπτωση κατά την ημερομηνία αυτή λήγει η συγχρηματοδοτηση των Δομών με το παρόν θεσμικό πλαίσιο. Στα εν λόγω χρονικά διαστήματα δεν περιλαμβάνο νται οι μήνες επιλεξιμότητας των δαπανών που ξεκι νούν πριν την έναρξη λειτουργίας της κάθε δομής και αναφέρονται στο πεδίο 2 του άρθρου 9. Από το προαναφερόμενο ανώτατο χρονικό όριο για χρηματοδότηση της εξαιρούνται οι Δομές που δημιουργούνται και λειτουργούν στα πλαίσια των Μέ τρων των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την Αστική Ανάπτυξη ΕΚΤ και των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Ορεινών / Μειονεκτικών περιοχών Ε.Κ.Τ. των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στις πε ριπτώσεις αυτές το ανώτατο όριο συγχρηματοδότησης των 36 μηνών μπορεί να ξεπεράσει την ανωτέρω ημερο μηνία ( ), αναλόγως της ημερομηνίας έναρξης αυτών. Η λειτουργία των Δομών αυτών δεν μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας πέραν της Ως ημερομηνία έναρξης της ενέργειας που συγχρη ματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. νοείται η έναρξη λειτουργίας της Δομής σύμφωνα με γραπτή δήλωση του φορέα. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δομής δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας λειτουργίας, εκτός από τις ήδη υφιστάμενες από το Β ΚΠΣ Δομές των οποίων η συνέχιση της λειτουρ γίας θα χρηματοδοτηθεί από το Γ ΚΠΣ. 4. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της κάθε Δομής δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη του 15νθήμερου από αυτήν της υπογραφής της σύμβασης με το προ σωπικό. Άρθρο 9 Επιλέξιμες δαπάνες, δικαιολογητικά υλοποίησης και δαπανών 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ε.Κ.Τ. Ως επιλέξιμες δαπάνες, για συγχρηματοδότηση από το Ε.Κ.Τ. των δράσεων στις οποίες αναφέρεται η πα ρούσα Απόφαση, ορίζονται: α. Δαπάνες απασχόλησης επιστημονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Τα ανώτατα όρια των εν λόγω δαπανών διαμορφώ νονται ανά κατηγορία προσωπικού και ανθρωπομήνα, ως εξής: α.1) Οι συνολικές αμοιβές του Επιστημονικού Προσω πικού, πλήρους απασχόλησης και σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του ορίζονται, σε ευρώ /μήνα, κατ ανώτατο όριο. Ειδικά για παραμεθόριες νη σιωτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές, η αμοιβή μπορεί να φθάνει τα ευρώ. Για τον Διευθυντή, πλήρους απασχόλησης και σύμ φωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, ορί ζονται, σε ευρώ /μήνα, κατ ανώτατο όριο. Ειδικά για παραμεθόριες νησιωτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές, η αμοιβή μπορεί να φθάνει τα ευρώ. α.2) Οι συνολικές αμοιβές του βοηθητικού προσωπικού και σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, ορίζονται σε ευρώ /μήνα, κατ ανώτατο όριο. Τα ανώτατα όρια για τον υπάλληλο καθαριότητας ή τον μάγειρο μαγείρισσα ορίζονται σε ευρώ /μήνα.

6 6530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού οι αμοιβές καθορίζονται σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στις περιπτώσεις που οι ορισθείσες αμοιβές του προ σωπικού είναι κατώτερες των ισχυουσών Εθνικών ή Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή /και σχε τικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, ισχύουν τα ποσά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή των κοινών υπουργικών αποφάσεων. Στις ως άνω αμοιβές συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλο έξοδο που βαρύνει την απασχόληση του νέου προσω πικού. Οι πάσης φύσεως κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται στα ως άνω καθοριζόμενα ανώτατα όρια. Οι ανωτέρω δαπά νες θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον έχουν αποδοθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος εισοδήματος. Επισημαίνεται ότι οι αμοιβές υπερωριακής απασχό λησης και υπερεργασίας καθώς και τα επιδόματα που προβλέπονται από εσωτερικούς κανονισμούς των επι χειρήσεων ΟΤΑ, δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη. Οι αποδοχές ή αποζημιώσεις του επιστημονικού, υπαλληλικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που δεν απασχολείται στις εν λόγω Δομές, αλλά στους φορείς υλοποίησης (πχ. Δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και υπο στηρίζει καθ ολοκληρίαν ή εν μέρει τη λειτουργία των Δομών, στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας που έχει με αυτούς, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την παρούσα ενέργεια. β. Δαπάνες αναλωσίμων υλικών, μίσθωσης και συντή ρησης εξοπλισμού και χώρων. β.1) Στην κατηγορία αναλωσίμων υλικών περιλαμβάνο νται: διδακτικό υλικό, γραφική ύλη, βιβλία, φωτοτυπίες, υλικά κατασκευών, είδη ζωγραφικής, παιγνίδια, είδη καθαρισμού και υγιεινής και δαπάνη για τροφοδοσία. Η μηνιαία δαπάνη αναλώσιμων υλικών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 ευρώ ανά νήπιο /παιδί ή τα 30 ευρώ για παιδιά ή νέους με ειδικές ανάγκες. β.2) Η μηνιαία δαπάνη για τη μίσθωση χώρων που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία των Σταθμών/Κέντρων, συσχετίζεται με τις ισχύουσες τιμές αγοράς κάθε περι οχής και συνιστάται να μην υπερβαίνει τα 4,40 ευρώ / τ.μ. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη και αναλυτική τεκμηρίωση. Για να θεωρηθούν επιλέξιμες οι παραπάνω δαπάνες απαιτούνται μισθωτήρια συμβόλαια, θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ. β.3) Η επιλέξιμη δαπάνη για τη μίσθωση εξοπλισμού δεν μπορεί να ξεπερνά τα 750 ευρώ ανά έτος και πρέπει να βρίσκεται εντός των τρεχουσών τιμών της αγοράς. β.4) Δαπάνες για τη συντήρηση χώρων και εξοπλι σμού. Οι ετήσιες δαπάνες για τη συντήρηση χώρων δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσό των ευρώ. Οι ετήσιες δαπάνες για τη συντήρηση εξοπλισμού δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσό των ευρώ. γ. Δαπάνες προβολής και δημοσιότητας: Η ετήσια δαπάνη του Σταθμού/Κέντρου δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 750 ευρώ. δ. Δαπάνες συντήρησης, μετακίνησης (καύσιμα) και ενοικίασης αυτοκινήτου για τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντί δας. ε. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (π.χ. φωτισμός, θέρ μανση, ύδρευση, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά έξοδα, λοιπές δαπάνες εκδηλώσεις). Οι μηνιαίες δαπάνες λειτουργίας των Δομών (φωτι σμός, θέρμανση, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά κ.λπ.) δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσό των 500 ευρώ. Οι λοιπές δαπάνες εκδηλώσεις δεν μπορούν να ξε περνούν τα ευρώ ανά έτος. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες μισθώματα για ακίνητα κυριότητας των ΟΤΑ, τα οποία λειτουργούν ήδη, είτε ως Βρεφονηπιακοί, Παιδικοί είτε ως Κέντρα Δημι ουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) εξαιρουμένων των Δομών που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Β ΚΠΣ και οι οποίες προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση. στ. ΦΠΑ Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο εάν βαρύνει πραγ ματικά και οριστικά τον Τελικό Δικαιούχο. Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί με οποιοδήποτε τρόπο, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη, ακόμη και εάν δεν ανακτάται από τον Τελικό Δικαιούχο. Επίσης, ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος στο σύνολο του στις περιπτώσεις που ένα ποσοστό του μπορεί να ανα κτηθεί ή να συμψηφιστεί. Στις περιπτώσεις των κρατικών ενισχύσεων δεν πα ρέχεται ενίσχυση σε ΦΠΑ που η επιχείρηση μπορεί να ανακτήσει ή να συμψηφίσει μερικώς ή ολικώς ακόμη και εάν δεν ανακτάται από την επιχείρηση. ζ. Δαπάνες για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, για τις νέες Δομές. Στην κατηγορία έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός περι λαμβάνονται τα παρακάτω για τις ανάγκες λειτουργίας των νέων Δομών. α) Κινητά αντικείμενα ή εγκατεστημένα που είναι εύ κολο να αποχωριστούν, β) Διάφορα είδη εστίασης, γ) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστή ματα, δ) Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, ε) Λοιπός εξοπλισμός: κάθε άλλου είδους εξοπλισμός που δεν καλύπτεται από τους προηγούμενους και αφορά μικρά μηχανήματα εργαλεία ειδικά προσαρμοσμένα. Οι δαπάνες για έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό δεν μπο ρούν να ξεπερνούν το ποσό των ευρώ συνολικά για όλη την συγχρηματοδοτούμενη περίοδο. η. Δαπάνες για αμοιβές και έξοδα τρίτων. Στην συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται αμοι βές συνεργατών της κάθε Δομής (π.χ. παιδίατρος, συνερ γάτης για λογιστική υποστήριξη του προγράμματος). Στις δαπάνες των περιπτώσεων β έως ε, ως μηνιαίο ή ετήσιο όριο αυτών (όπου προβλέπεται) νοείται η ανα γωγή των συνολικών δαπανών που πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος σε μήνα ή έτος αντίστοιχα. Η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη δαπανών της κάθε μονάδας / δομής. Η επιλεξιμότητα των ανωτέρω κατηγοριών δαπανών αντιστοιχίζονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με το Εθνικό Γενικό Λογιστικό Σύστημα (Ε.Γ.Λ.Σ.)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6531 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΑ Η επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δα πάνης αφορά στην αγορά ελαφρύ εξοπλι σμού όπως π.χ. τραπεζοκαθίσματα κ.λπ ΣΚΕΥΗ Η επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δα πάνης αφορά στην αγορά ειδών εστιάσε ως π.χ. σκεύη κουζίνας,ψυγεία, ηλεκτρικοί φούρνοι κ.λπ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙ ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3211 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κηδεία με δημόσια δαπάνη.... 1 Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 26365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1657 18 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 0.18805/Οικ.3.3071 ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζοµένων και επιχειρή σεων εντός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ 26377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1658 18 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. 0.18806/Οικ.3.3072 ιαρθρωτική προσαρµογή εργαζόµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» O Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (Στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει) 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15888/652 (1) Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 384 19 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 396/06.03.2015 3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επεν δυτικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1663 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάρτιση Προγράμματος Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 127 28 Ιουλίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3777 Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εται ρειών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα