Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους Στα Σπάτα σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ αριθ.πρωτ.: 3303/ πρόσκληση του Δημάρχου Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι: Παρόντες κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος Πρόεδρος κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα, Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Απόντες κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κα. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Προσελεύσεις Αποχωρήσεις Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης 046/2015 Προσήλθε στην έναρξη του 1 ου θέματος ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Μάρκου Χρήστος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 21o θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Ως γνωστό με την 6/ (ΑΔΑ Ω1ΔΡΩ1Χ-92Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και επικυρώθηκε με την υπ αριθ. πρωτ: 5987/3466/ (ΑΠ:2124/ ) απόφαση Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Στο άρθρο 173 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) ορίζεται ότι: 1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού. Με την απόφαση αυτήν ορίζονται: α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού. β) Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις Κοινότητες πληθυσμού μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 ), ενώ για τις υπόλοιπες Κοινότητες και τους Δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ). Για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 ) και για Δήμους άνω των τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ). γ) Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.

2 2 2. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή. 3. Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400,00 ), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών. Για τη διαχείριση και απόδοση της πάγιας προκαταβολής από τον υπόλογο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 173 του N. 3463/2006 και στα άρθρα 32, 33, 34, 35 και 37 του Β. Δ/τος της 11-5/ "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού δήμων και κοινοτήτων", καθώς και στο Π.Δ 113/2010 περί ανάληψης υποχρέωσης. Στον ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 έχει εγγραφεί πίστωση 4.000,00 για παγία προκαταβολή, ποσό που αντιστοιχεί στα παραπάνω όρια σύμφωνα με το πληθυσμό του Δήμου μας. Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και ιδία του Ν.3463/2006, του N.3582/2010, της ΚΥΑ οικ.47490/ (ΦΕΚ 3390/ τεύχος Β', του Β.Δ/τος της 11-5/ "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού δήμων και κοινοτήτων και την συνημμένη ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ με αριθμό B 77/ για την δέσμευση πιστώσεων ύψους 4.000,00 ευρώ (ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2015, να εγκρίνει: 1.την διάθεση πίστωση 4.000,00 σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2015 με Κ.Α για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής. 2.τον ορισμό, ως υπολόγου της πάγιας προκαταβολής έτους 2015, τoν μόνιμo δημοτικό υπάλληλο κ Ζηλεμένο Νεκτάριο. 3.το ύψος μέχρι του ποσού των 2.000,00, ανά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού, που μπορεί να αντιμετωπίζονται δαπάνες, από τη πάγια προκαταβολή. 4.τον καθορισμό των κατωτέρω πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015, από όπου μπορεί να αντιμετωπίζονται δαπάνες πάγιας προκαταβολής: KA ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑ 00. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δαπάνες Επιμόρφωσης υπαλλήλων -σεμινάρια,συνέδρια 3.000, Δαπάνες έκδοδης κτηματογραφικών διαγραμμάτων Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικου γι Αμοιβές ελεγκτων δόμησης Φιλοξενία Ιστοσελίδας Δήμου Υπηρεσίες Internet διατηρηση domains Δήμου Διασύνδεση με πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ Συντήρηση ιστότοπου Δήμου Δαπάνες έκδοσης αδείας λειτουργίας Δημοτικών Ιατρ Δαπάνες ταχυδρομικών τελών Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη Δαπάνες διεξαγωγής Εκλογών Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ καταβολή προστίμων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων και Πιστοποίηση ανεκλυστήρων Επισκευή ελαστικών Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών Δήμου Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, κλπ Δημοτι Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών κέντρων Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ΠρομήθειαΑν/μώσεις πυρ/στήρων Δημαρχείου και λοιπ Εργασίες αποφράξεων Δημοτικών 2000

3 Καταστημάτων,Σχολείων Δαπανες συλλογης και μεταφοράς στερεων Δαπάνες για την φύλαξη του νέου Δημαρχείου Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τεχνικός έλεγχος καταλληλότητας οχημάτων (ΚΤΕΟ) Προμήθεια βιβλίων,εφημερίδων,περιοδικών και άλλων Προμήθεια καρμποταίνιας Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων Προμήθεια λοιπών ειδών και μικροαντικειμένων Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ-εκτυπωτών και λοιπών Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του έργου Green Προμήθεια δικτυακών υλικών - Ανταλλακτικών Η/Υ Προμήθεια Η/Υ - εκτυπωτών - φωτοτυπικών μηχανηματω ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Τεχνικός Έλεγχος Καταλληλότητας Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Συντήρηση επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Παιδικών Συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Επισκευές ελαστικών Συντήρηση και επισκευή επίπλων-ηλεκτρικών συσκευ Συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης ιατρείων Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Προμήθεια αεροπανό - προσκλήσεων κ.λ.π. για αιμοδο Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του κοινωνικο Προμήθεια τροφίμων(ειδών παντοπωλείου-άρτου-ιχθυοπ Προμήθεια τροφίμων(ειδών παντοπωλείου-άρτου Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια παιδαγωγικού και εποπτικου υλικού για το Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πο Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού κα Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του προγρ Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Υλικά φαρμακείου Προμήθεια ζωοτροφών Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας ΣΑΤΑ Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για Παιδικούς σταθμ Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και λοιπών υλικώ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Εργασίες μηχανουργείου Πλύσιμο οχημάτων

4 Προμήθεια μπαταριών οχημάτων καθαριότητας Αναγομώσεις πυροσβεστήρων οχημάτων Υπ. Καθ/τας & Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών φορτηγών Συντήρηση - επισκευή ελαστικών Συντήρηση - επισκευή ελαστικών Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτ Συντήρηση και επισκευή εκσκαφέων-φορτωτών-σαρώθρω Τέλη κυκλοφορίας αυτ/των και μεταβιβάσεις Τεχνικός έλεγχος καταλληλότητας οχημάτων (ΚΤΕΟ) Πιστοποιητικά καταλληλότητας Γερανοφόρων (ΚΤΕΟ) Τεχνικός έλεγχος καταλληλότητας οχημάτων (ΚΤΕΟ) Δαπάνες μεταφοράς (κόμιστρα) ακινητοποιημένων λόγω Προμήθεια υγρών απορρυπαντικών για καθαρισμό κάδων Προμήθεια σάκων απορριμάτων Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εξαρτημάτων κ.λ.π Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων Προμήθεια αναλωσίμων αυτοκινήτων Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων Προμήθεια υλικών πρώτης ανάγκης οχημάτων Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ασφάλιστρα αυτοκινήτων - μηχανημάτων Τεχνικός έλεγχος καταλληλότητας οχημάτων (ΚΤΕΟ) Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Επισκευές αντλιών Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-φορτηγων μικρότερω Επισκευή ελαστικών Συντήρηση αντλιοστασίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση, καθαρισμός & στεγάνωση δεξαμενών υδρ Επιθεώρηση δοχείων διαστολής δικτύου ύδρευσης του Εργαστηριακές εξετάσεις νερού Έλεγχος εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Ταχυδρομικά Τέλη Αποστολής Λογ/μών Προμήθεια φακέλλων ειδοποιήσεων λογ/μών ύδρευσης προμήθεια προτυπωμένων εντύπων (ειδοποιήσεων κ.λ.π Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μετα Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών ύδρευσης Προμήθεια αδρανών υλικών Προμήθεια υλικών για την επισκευή αντλιοστασίων Προμήθεια δοχείων διαστολής Προμήθεια αντλιών Προμήθεια αεροσυμπιεστών Προμήθεια ειδικών μέσων προστασίας εργασιών Προμήθεια εργαλείων και λοιπά για υπηρεσία ύδρ 5000

5 5 30. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων-μηχανημ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Συντηρηση και επισκευή υπερκατασκευώ Συντηρηση και επισκευή οχηματων-φορτηγων μικροτερω Συντηρηση και επισκευη εκσκαφέων-φορτηγών Συντήρηση και επισκευή εκσκαφέων - φορτωτών Συντηρηση και επισκευή υπερκατασκευών Πλύσιμο οχημάτων Επισκευή ελαστικών Αναγομώσεις πυροσβεστήρων οχημάτων Τεχνικών Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων πυροπροστασί Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Τέλη κυκλοφορίας Τεχνικός έλεγχος καταλληλότητας οχημάτων (ΚΤΕΟ) Προμήθεια φωτοαντιγράφων Προμήθεια κιγκλιδωμάτων ασφαλείας Προμήθεια σχαρών φρεατίων ομβρίων Προμήθεια υλικών μηχανουργείου και σιδήρου Προμήθεια πινακίδων σήμανσης Προμήθεια software για την T.Y & την Πολεοδομία Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικων Συντήρηση υποδομών παιδικών σταθμών Επισκευή, συντήρηση και εσωτερικές διαρρυθμίσεις κ Επισκευές και συντηρήσεις υποδομών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τεχνικός έλεγχος καταλληλότητας οχημάτων (ΚΤΕΟ) Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου Συντήρηση πρασίνου Προμήθεια λιπασμάτων,φαρμάκων κ.λ.π Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος Προμήθεια γεωργικών και κηπουρικών εργαλείων ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια γραφικής ύλης,φωτοτυπιών σχεδίων κλπ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας Προμήθεια ειδών υγιεινής & καθαριότητας Προμήθεια σκυροδέματος Προμήθεια οικοδομικών υλικών Συντήρηση & επισκευή Δημ. Κοιμητηρίου Σπάτων Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.Διαθέτει πίστωση ποσού 4.000,00 σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2015 με Κ.Α για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής. 2.Ορίζει ως υπολόγου της πάγιας προκαταβολής έτους 2015, τoν μόνιμo δημοτικό υπάλληλο κ. Ζηλεμένο Νεκτάριο.

6 6 3.Εγκρίνει το ύψος μέχρι του ποσού των 2.000,00, ανά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού, που μπορεί να αντιμετωπίζονται δαπάνες, από τη πάγια προκαταβολή. 4.Καθορίζει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2015, από όπου μπορεί να αντιμετωπίζονται δαπάνες πάγιας προκαταβολής, όπως αυτές εμφαίνονται αναλυτικά στους πίνακες που μνημονεύονται, στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 046/2015. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 2. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 3. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 4. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 5. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 6. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ου 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ου 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

4. Κραουνάκης Στυλιανός (τακτικό µέλος της µειοψηφίας)

4. Κραουνάκης Στυλιανός (τακτικό µέλος της µειοψηφίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΘΕΜΑ: Σύσταση παγίας προκαταβολής για το Οικονοµικό Έτος 2012 Αριθ. Αποφ: 9 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΠΟΦ.: 352/2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 3/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 3/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 33/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση Ανατροπής Α.Α.Υ.(ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/14-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα