ΤΝΘΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΔΠΑΦΗ SOUNDATION STUDIO ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΝΝΔΦΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΘΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΔΠΑΦΗ SOUNDATION STUDIO ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΝΝΔΦΟ"

Transcript

1 ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΔΠΑΦΗ SOUNDATION STUDIO ΣΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΝΝΔΦΟ MUSICAL COMPOSITION WITH THE PROGRAMMING INTERFACE SOUNDATION STUDIO WITHIN CLOUD COMPUTING Δηζεγεηήο: Μπνχκπαο Βαιεληίλνο 1386 Δπηβιέπσλ: Πνιίηεο Γηνλχζεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 201 0

2 Πεξηερόκελα Πεξηερόκελα...1 Πξόινγνο Δηζαγσγή Αλαθόξεο θνπόο Σί είλαη ην Cloud Computing Cloud Computing ην κέιινλ ρηππάεη ηελ πόξηα καο Η απνκπζνπνίεο Aλάιπζε αλάπηπμεο ηνπ Cloud Computing Cloud Computing PC's & Tablets Σν Μέιινλ ηεο θνξεηήο(mobile) Σερλνινγίαο Η Microsoft ζηνηρεκαηίδεη 1,5 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα νηη ζα αγαπήζεηε ηα Windows Σα κεγάια ζηνηρήκαηα ηεο Microsoft ζην Cloud(ζύλλεθν) κε ηα Windows 8 θαη ηα Tablets PCs Γηαηί ηα Windows 8 εληζρύνπλ ην κέιινλ ηνπ cloud computing; Windows-8-ην ύλλεθν (Cloud) Ση βξίζθεηαη πίζσ απν απηό; Πξόγξακκα επεμεξγαζίαο ήρνπ SOUNDATION STUDIO Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο Δπηινγή άιισλ ινγαξηαζκώλ 29 1

3 6 Γεληθή Πεξηγξαθή Σί εηλαη έλα SNG αξρείν; Ση είλαη ε Βηβιηνζήθε; Ση είλαη ην Project; Ση είλαη ε AudioLocker; Ση είλαη ηα My Files; Ση είλαη ηα Settings; Ση είλαη ην Buffer Size; Ση είλαη ην Audio Channel; Ση είλαη Automate; Ση είλαη ην Instrument Channel; Ση είλαη ηa Virtual Instruments; Ση είλαη ην SAM-1; Ση είλαη ελα Sound-Set; Ση είλαη ην BPM; Ση είλαη ην Genre; Ση είλαη ην Pan;.39 7 Οη επηδξάζεηο ησλ ερεηηθώλ Δθέ Filter Reverb Delay Degrader Phaser Distortion Compressor Equalizer Limiter 48 8 Πώο λα; Πξνζζήθε, δηαγξαθή θαη κεηαθίλεζε θνκκαηίσλ Πξνζαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ νζόλεο.52 2

4 8.3 Αιιαγή ηνπ ξπζκνύ Δκθάλεζε\ Απόθξπςε Μίμε / εμαγσγή ηξαγνύδηνύ ζε WAV Ηρνγξάθεζε (εγγξαθή) Απνζήθεπζε θαη άλνηγκα ηξαγνπδηώλ Υξήζε Καλαιηώλ Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ ςαιίδη Υξήζε ηνπ Μεηαθνξέα Υξήζε ησλ Virtual Instruments Υξήζε ηνπ Δηθνληθόπ Πιεθηξνιόγηνπ Γεκνζίεπζε ζην Facebook Απνζήθεπζε ζην ινγαξηαζκό 76 3

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγµαηνπνηήζεθε ζηελ ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζην ηµήµα Πιεξνθνξηθήο. ηφρνο απηήο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε κειέηε ηνπ Τπνινγηζηηθνχ πλλέθνπ ε ηερλνινγηθή θαη ζεκαζηνινγηθή εμέιημε ηνπ ζην κέιινλ φπσο επίζεο ε ζχλζεζε κνπζηθήο κε ηελ δηεπαθή Soundation Studio βήκα πξνο βήκα κέζα ζην Τπνινγηζηηθφ χλλεθν. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιεπφληα θαζεγεηή Κξ. Γηνλχζε Πνιίηε ν νπνίνο κε βνήζεζε πνιχ ψζηε λα νινθιεξσζεί απηή ε εξγαζία.σνλ επραξηζηψ γηα φια φζα κνπ δίδαμε,γηα ην επηζηεµνληθφ πιηθφ πνπ κνπ πξνζέθεξε,ηηο ζπκβνπιέο ηνπ,ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπ θαη ηηο ψξεο πνπ κνπ αθηέξσζε. 4

6 1.Δηζαγσγή 1.1 Αλαθνξέο Ο επίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο πεξηέρεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή επίζεο εξγαζίαο,screenshots,ζπρλέο εξσηήζεηο ρξεζηψλ θαη πξνζνπηθά blogs: 1.2 θνπόο ηφρνο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε µειέηε ηνπ Cloud Computing θαη ε ηερλνιγηθή εμέιημε ηνπ ζην κέιινλ επίζεο ε ζχλζεζε κνπζηθήο κε ηελ δηεπαθή Soundation Studio ζην ππνινγηζηηθφ χλλεθν. 5

7 Γηαηί Cloud Computing...? & Η απνκπζνπνίεζε ηνπ...! 2. Tη είλαη ην cloud computing; Σν cloud computing (επίζεο ζπάληα:computer Cloud) πεξηγξάθεη ηελ πξνζέγγηζε, πνπ αληιείηαη απφ IT ππνδνκέο (π.ρ. ηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ, ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ,ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, ή αθφκα θαη έηνηκν ινγηζκηθφ) δπλακηθά πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ παξνρή ησλ αλαγθψλ ελφο δηθηχνπ Απφ ηελ νπηηθή πιεπξά ηνπ ρξήζηε, θαίλεηαη νη ελέξγεηεο πνπ εθηεινχληαη απν ηηο ΙΣ ππνδνκέο καθξηλέο θαη ζθνηεηλέο θξπκκέλεο ζε έλα «ζχλλεθν». Η πξνκήζεηα θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ θαζνξηζκέλεο ηερληθέο δηεπαθέο θαη πξσηφθνιια.σν εχξνο ηνπ cloud computing σο κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη θαιχπηεη ην πιήξεο θάζκα ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ησλ ππνδνκψλ (φπσο επεμεξγαζηηθή ηζρχ, κλήκε) θαη ην ινγηζκηθφ πιαηθφξκεο. Με απιά ιφγεηα ε έλλνηα ηνπ cloud computing κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο:έλα ηκήκα ηνπ πεξηβάιινληνο ΙΣ (ζην πιαίζην απηφ, φπσο ην Hardware, ην θέληξν δεδνκέλσλ, ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη ην ινγηζκηθφ)φπνπ δελ ηα δηαρεηξίδεηε ν ρήζηεο νχηε παξέρνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, αιιά απν έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο ελνηθηάδνληαο θαηα θάπνην ηξφπν ηηο ππεξεζίεο απηέο νη νπνίνη θαη βξίζθνληαη γεσγξαθηθά καθξηά. Οη εθαξκνγέο θαη ηα δεδνκέλα δελ είλαη πιένλ ζην ηνπηθφ κεράλεκα ή ζην εηαηξηθφ θέληξν δεδνκέλσλ, αιιά ζην (κεηαθνξηθά) ζχλλεθν (αγγιηθά, cloud»). Σν ζηνηρείν ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο αθεξεκέλνπ πεξηγξάκκαηνο ησλ λεθψλ ζηα δηαγξάκκαηα δηθηχνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληηπξνζσπεχζεη έλα απξνζδηφξηζην κέξνο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Η πξφζβαζε ζηα απνκαθξπζκέλα ζπζηήκαηα κέζσ δηθηχνπ, πξαγκηνπίνηηαη κέζσ ηνπ Γηαδίθηπνπ. Αιιά ππάξρνπλ επίζεο εηαηξείεο ζην πιαίζην ηνπ ιεγφκελνπ ''Private Cloud'' ζηελ νπνία έρεη αλαπηπρζεί κέζσ εηαηξηθφ intranet.οη πεξηζζφηεξεο παξνρέο ''Cloud ιχζεσλ ''αμηνπνηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ζπγθέληξσζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν. 6

8 2.1 Cloud Computing ην κέιινλ ρηππάεη ηελ πόξηα καο! Η cloud ηερλνινγία απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ππνζηεξηθηέο κε νλφκαηα φπσο ε Google, ε Apple, ε Amazon, ε Microsoft, ε Salesforce.com, ε Dell θαη πνιιά άιια. Όζν πεξίεξγν θαη αλ αθνχγεηαη πνιινί ρξεζηκνπνηνχλ ήδε ππεξεζίεο cloud computingρσξίο λα ην γλσξίδνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Gmail θαη ην Chrome Store πνπ πξφζθαηα έγηλε επξέσο γλσζηφ θαη θαζεκεξηλά απνθηά ρηιηάδεο ρξήζηεο αλά ηνλ θφζκν, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ εθαηνληάδεο εθαξκνγέο θαη παηρλίδηα ρσξίο θακία εγθαηάζηαζε ζηνλ ζθιεξφ ηνπο δίζθν θαη ρσξίο ην θφβν κήπσο ραζνχλ δεδνκέλα ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ππνινγηζηή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη εχινγν λα ππάξρνπλ θαη απηνί πνπ εθθξάδνπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ζέηνληαο ζέκαηα φπσο ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία πξνζσπηθψλ θαη επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. Σν ζίγνπξν πάλησο είλαη φηη αθνινπζψληαο θάπνηνο ην cloud computing εμαζθαιίδεη, άκεζε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα φπνπ θαη αλ βξίζθεζηε κε ζηφρν ηελ απνκαθξπζκέλε εξγαζία θαζψο θαη άκεζε αληαπφθξηζε ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηερλνινγίαο. 2.2 Η απνκπζνπνίεζε Μύζνο Νν. 1 Σν cloud είλαη έλα άιιν όλνκα γηα ην πάιαη πνηέ «Application Service Provisioning» (ASP). πλεπώο θαη απηό (ην cloud) ζα απνηύρεη ζύληνκα. Αλαιεζέο: ην cloud έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην ASP κνληέιν πνηέ δελ είρε, φπσο: Σερλνινγίεο virtualization νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ «ηζνξξφπεζε» δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ζε ππνινγηζηηθή ηζρχ, ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ: Υξεζηκνπνηώ θάζε ζηηγκή όζν ρξεηάδνκαη. Σν ππφινηπν, ην παίξλεη θάπνηνο άιινο. Multi-tenancy: Πνιινί ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ «ζπκθεξφλησλ» ν θαζέλαο (π.ρ. αλήθνληεο ζε δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο, επηρεηξήζεηο θ.ιπ.) ιεηηνπξγνχλ επί ηνπ ηδίνπ ζπζηήκαηνο θαη ίζσο επί ηεο ίδηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Φπζηθά,ν θαζέλαο «βιέπεη» κόλν ό,ηη πξέπεη λα βιέπεη. Σν cloud δελ ζνπ αλήθεη, φπσο νη παιηέο εθαξκνγέο ASP. Ννηθηάδεηο ηε ρξήζε ηνπ. Δίζαη ηδηνθηήηεο κφλν ησλ δεδνκέλσλ ζνπ, ηα νπνία φκσο είλαη απνζεθεπκέλα ζε ππνδνκέο πνπ δελ ζνπ αλήθνπλ. 7

9 Σν cloud δελ είλαη αζθαιέο. Μύζνο Νν. 2 Αλαιεζέο: νβαξνί πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ θαη ινγηζκηθνχ ζην cloud, δίλνπλ ηδηαίηεξε βάζε ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο. Άιισζηε, επεηδή ην ινγηζκηθφ ηνπο πνηέ δελ ζρεδηάζηεθε γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη γηα custom εθαξκνγέο, είλαη κάιινλ βέβαην φηη πεξηέρεη φιεο ηηο βαζηθέο (θαη κάιινλ θαη παξαπάλσ) δηθιείδεο αζθαιείαο, φπσο πνιχ θαιή ρξήζε δηθαησκάησλ ρξεζηψλ, αζθαιή πξφζβαζε (αθφκα θαη κέζσ ηνπ «απινχ», αλνηθηνχ internet), φπσο SSL, θ.ιπ. Όια απηά γίλνληαη πην απηά, πην ζπγθεθξηκέλα αθνχ ππάξρνπλ δηάθνξεο πηζηνπνηήζεηο γηα πξνκεζεπηέο cloud νη νπνίεο θηλνχληαη ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ηηο νπνίεο έλα εζσηεξηθφ ηκήκα κεραλνγξάθεζεο δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα απνθηήζεη. Σειηθά, ηνεπίπεδν αζθαιείαο είλαη ζαθώο αλώηεξν απ φηη ζα ζρεδηάδαηε εζείο, κφλνη ζαο, γηα λα θαιχςεηε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ζαο! Μύζνο Νν. 3 Γελ ζέισ ην cloud δηόηη δελ κπνξώ λα εκπηζηεπηώ ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ Internet. Αλαιεζέο: Η πνηφηεηα ηνπ internet είλαη ήδε πνιχ θαιή αθφκα θαη ζηελ Διιάδα θαη ζπλερψο αλαβαζκίδεηαη. Γελ κπνξεί λα πεη θαλείο ην ίδην γηα ην ειεθηξηθφ ξεχκα! Αο αλαινγηζηνχκε πφζεο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ καο έπεζε ην ξεχκα θαη πφζεο ην internet. Δίλαη κάιινλ βέβαην φηη ην ει. ξεχκα ζαο πέθηεη πην ζπρλά. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, είηε έρεηε cloud είηε όρη, ην πξφβιεκα ζηε κεραλνγξάθεζή ζαο είλαη αθξηβψο ην ίδην: δελ κπνξείηε λα δνπιέςεηε! 8

10 Μύζνο Νν. 4 Σν cloud δελ είλαη αμηόπηζην. Αλαιεζέο: Δίλαη ζίγνπξν φηη ν πξνκεζεπηήο ζαο έρεη πνιινχο πειάηεο ζαλ θη εζάο ζηελ ίδηα πιαηθφξκα. Άξα ε εθαξκνγή ηνπ έρεη ππνζηεί βαξεία ρξήζε θαη κάιηζηα ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. πλεπψο, ζηαηηζηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη (πνιιά απφ) ηα ιάζε ινγηθήο ( bugs ) έρνπλ ήδε πξνθχςεη θαη ιπζεί. ε φ,ηη αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή (Hardware) είλαη ζίγνπξν φηη ν πξνκεζεπηήο ζαο έρεη θάλεη θαιή δνπιεηά, αθνχ απφ απηή πξνζπαζεί λα βγάιεη ιεθηά θαη δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη θξηηηθή γηα ππνδνκή πνπ παξαπαίεη. Αληηζέησο, ζην εζσηεξηθφ ηκήκα κεραλνγξάθεζεο κπνξεί λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ρξνλίδνπλ είηε ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ είηε ιφγσέιιεηςεο εζσηεξηθήο γλώζεο. Άιισζηε, ν πξνκεζεπηήο ζαο έρεη δεζκεπηηθά ζπκβφιαηα κε εζάο θαη άιινπο θαη δελ κπνξεί λα κελ έρεη αμηόπηζηεο ππνδνκέο νη νπνίεο λα «ηηκνχλ» ηα ζπκθσλεζέληα! Μύζνο Νν. 5 Με ην cloud ζα «θιεηδσζώ» ζε έλαλ πξνκεζεπηή ( vendor lock-in ). Αλαιεζέο: Η ίδηα ε θχζε ηνπ cloud είλαη ηέηνηα πνπ δελ ζαο αλαγθάδεη λα «αγνξάζεηε». Αλ δνθηκάζεηε ηελ ππεξεζία θαη δελ ζαο θάλεη, κπνξείηε λα ηελ εγθαηαιείςεηε νπνηεδήπνηε, φπσο ζα αθήλαηε έλα λνηθηαζκέλν ζπίηη πνπ ζηάδεη ην ηαβάλη! Φπζηθά, ζα επηβαξπλζείηε κε ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζαο ζε έλα λέν ζχζηεκα, αιιά δελ έρεηε ράζεη νύηε δξαρκή από ηελ αξρηθή επέλδπζή ζαο (δηφηη δελ θάλαηε πνηέ επέλδπζε!) Μύζνο Νν. 6 ην cloud ηα data κνπ δελ είλαη αζθαιή. Αλαιεζέο: ην cloud ηα data ζαο δηαρεηξίδνληαη απφ επαγγεικαηίεο ηνπ είδνπο. Απηνί ζέινπλ λα βγάινπλ ιεθηά αλαπηχζζνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Γελ μεθίλεζαλ λα θάλνπλ κηα ηεξάζηηα επέλδπζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ινγηζκηθνχ κε ζθνπφ λα ζαο «θιέςνπλ» ηα δεδνκέλα ζαο. Αληηζέησο, ζα έιεγε θαλείο φηη είζηε πην επάισηνη ζε «εζσηεξηθνύο θηλδύλνπο», φπσο π.ρ. δπζαξεζηεκέλνη ππάιιεινη ή αθνχζηεο βιάβεο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο κεραλνγξάθεζήο ζαο θ.ιπ. Σειηθά, ην φηη ηα data ζαο βξίζθνληαη ζε έλα server «εθεί δίπια ζαο» δε ζεκαίλεη φηη είλαη θαη αζθαιέζηεξα 9

11 Μύζνο Νν. 7 Cloud εθαξκνγέο είλαη δύζθνιν λα «νινθιεξσζνύλ» κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηά κνπ. Αλαιεζέο: Οη πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ ζην cloud γλσξίδνπλ φηη έρεηε ήδε ζπζηήκαηα θαη φηη κεξηθά απφ απηά δελ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ ζχληνκα (ή θαη πνηέ). πλεπψο, γηα λα δηεηζδχζνπλ ζηε δηθή ζαο αγνξά είλαη θαη πξφζπκνη λα δνπιέςνπλ πάλσ ζηελ νινθιήξσζε ( integration ή interfacing ) αιιά πηζαλφηαηα έρνπλ ήδε εξγαιεία πνπ βνεζνύλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε (π.ρ. έηνηκα interfaces, ηερλνινγίεο API, SOA, web services θ.ιπ.). Βεβαίσο, αλ έρεηε ηεηνηεο αλάγθεο ζα πξέπεη ζην ζηάδην ηεο επηινγήο λα ζέζεηε απηά ηα ζέκαηα ζηνλ επηιεγκέλν πξνκεζεπηή γηα λα πάξεηε πην ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο. Αλ ζέιεηε λα δηαβάζεηε πεξηζζφηεξα γηα ην ηί ζεκαίλεη πξνζαξκνγέο ( customization ) ζε ινγηζκηθά cloud, δείηε εδώ θαη εδώ. Μύζνο Νν. 8 Σν cloud κνπ αξέζεη. Θα βάισ ηα πάληα εθεί. Μπνξώ θαη πξέπεη! Αλαιεζέο: Σίπνηα ζε απηή ηε δσή δελ απνηειεί παλάθεηα. Οχηε θαη ην cloud! Μπνξεί λα ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζήο ζαο ηηο νπνίεο θαιχςαηε κε πνιχ «εζσηεξηθφ» θφπν, θηηάρλνληαο πνιχ «πξνζαξκνζκέλεο» (custom) εθαξκνγέο ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Υξεηάδεηαη λα θάλεηε πιήξε θαηάινγν ησλ εθαξκνγψλ ζαο θαη λα βαζκνινγήζεηε θαη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαζεκίαο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα θαη ην βαζκφ θάιπςεο απφ ηνλ cloud πξνκεζεπηή. 10

12 Μύζνο Νν. 9 Σν cloud απαηηεί λέεο γλώζεηο θαη απμεκέλε δηαρείξηζε από εκέλα, πνπ δελ ην μέξσ. Αλαιεζέο: ην cloud δελ είλαη κφλν ινγηζκηθφ. Δίλαη θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Γηα παξάδεηγκα, φιεο νη ζπλνδεπηηθέο εξγαζίεο ελφο ινγηζκηθνχ ζίγνπξα παξέρνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζαο, φπσο ε επηθαηξνπνίεζε κε λέεο versions, ε ζπληήξεζε ησλ servers, νη λέεο release γηα ην system software (windows ή νηηδήπνηε άιιν), ην θαζεκεξηλφ backup, ν έιεγρνο πγείαο (health check) φισλ ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ θ.ιπ. Δπηπιένλ, φηαλ έρεηε λέεο αλάγθεο πνπ απαηηνχλ αλάπηπμε (development) δελ ρξεηάδεηαη λα ην θάλεηε εζείο. Παξαγγέιλεηε απηό πνπ ζέιεηε από ηνλ πξνκεζεπηή ζαο θαη απηόο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε (hint: θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο, ζπδεηήζηε πφζν δεθηηθφο είλαη ν πξνκεζεπηήο ζαο ζε αηηήκαηα αιιαγψλ, πξνζαξκνγψλ θαη λένπ development. Καη πφζν θνζηίδεη!) Μύζνο Νν. 10 Σειηθά, κε ην cloud δελ κεηώλσ ην θόζηνο. Αλαιεζέο: Οη πξνκεζεπηέο cloud κπνξνχλ θαη πξνζθέξνπλ ηφζν ρακειέο ηηκέο «ελνηθίαζεο» δηφηη εθκεηαιιεχνληαη «νηθνλνκίεο θιίκαθνο» γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηνπο. Δζείο ρξεηάδεζηε έλα server γηα λα «ηξέμνπλ» νη 5 ππάιιεινί ζαο, αιιά ν πξνκεζεπηήο ζαο, ζε αλάινγε ππνδνκή ηξέρεη 10 ή 50 παξφκνηνπο ρξήζηεο. Βεβαίσο, ππάξρεη ην ζηαζεξό κεληαίν θόζηνο ή κίζζσκα αιιά ζθεθηείηε φηη έρεηε κεδελίζεη ηελ αξρηθή επέλδπζε αγνξάο software θαη hardware θαζψο θαη ηα εηήζηα θφζηε ζπληήξεζεο θαη ζρεηηθνχ κηζζνδνηηθνχ θφζηνπο Σειηθά ηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ cloud είλαη κεγάια θαη ζεκαληηθά. 2.3 Αλάιπζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Cloud Computing 11

13 12

14 3.Cloud Computing PC's & Tablets Σν Μέιινλ ηεο θνξεηήο(mobile) Σερλνινγίαο Παξά ην γεγνλφο φηη ζήκεξα κε ηηο ιέμεηο "Τπνινγηζηήο θαη Tablet" ακέζσο πιάζνληαη εηθφλεο απφ ην παληαρνχ παξφλ ipad.σν Tablet πεγαίλεη πνιχ πίζσ,ζηελ επνρή ηνπ πξψηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο γηα έλα ειεθηξνληθφ δηζθίν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα γξαθή αλαγλψξηζε ην 1888 θαη κε έλα Fast forward ζην 2002, ην Σablet λα θάλεη ην ληεκπνχην ηνπ κε κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ησλ Windows XP κε απνηπρία. Σα πξψηα Tablets ήηαλ βαξία, ππήξραλ πξνβιήκαηα κε ην Desktop ινγηζκηθφ δελ έηξερε νκαιά γηα ην πιηθφ, θαη ην ζπνπδαηφηεξν, ίζσο, ππήξραλ πνιχ ιίγεο εθαξκνγέο πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο. Όηαλ ε Apple αλαζεψξεηζε ηελ έλλνηα κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ipad, πνπ είρε ήδε δεη ην App Store θαη έρεη ηξέμεη γηα ζρεδφλ δχν ρξφληα. Δχθνια downloadable εθαξκνγέο ηξέραλε ηα παηρλίδηα,ρεηξηδνηαλ ηα θαζήθνληα ηεο παξαγσγηθφηεηαο, θάξηεο γξαθηθψλ θαη είραλ ήδε θαηαζθεπαζηεί, ειεγρζεί, θπθινθφξεζε, είραλ αλαζεσξήζεη θαη κίιεζε γη 'απηφ. Ωζηφζν,ηα tablet PC δελ είραλ βξεί ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αλαγλσξηζε κέρξη πνπ έγεηλε επξεία ε πηνζέηεζε ηνπ cloud computing. Σα Tablets θαη νη Δθαξκνγέο πάλε καδί, φπσο ην θπζηηθνβνχηπξν κε ηελ καξκειάδα, αιιά ην cloud computing είλαη ην ςσκί πνπ είλαη ρηηζκέλα. Δλψ ηα Tablets δηέζεηαλ κηα ηδαληθή πιαηθφξκα γηα κηα πνηθηιία ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηνξίδνληαλ απν ελαλ κηθξφ ζπληειεζηή, ηελ ρσξηηθφηεηα ηεο κλήκεο θαη ηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ, αιιά κέζα ζην έιιεηκκα είλαη αθξηβψο απηφ πνπ θάλνπλ ηαtablets, γηα απηφ ην ηδαληθφ εθαιηήξην δηνξζψλεη ην Cloud. Δπεηδή βαζηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζην ζχλλεθν, θαη φρη κφλν απηφ, αιιά επεηδή ην ζχλλεθν είλαη ε ζπζθεπή-αγλσζηηθηζηήο (δειαδή, ζα ηξέμεη ζε νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα), κπνξεί λα είλαη νπνπδήπνηε κπνξείηε λα έρεηε πξφζβαζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή, θαζηζηψληαο αθφκε θαη ζηα Tablets κφλν ην παξάζπξν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ πξφζβαζε ζην ζχλλεθν σο βαζηθή ιεηηνπξγεία. ηηο κέξεο καο επαγγειεκαηίεο αιια θαη απινί ρξήζηεο έρνπλ ηελ απαίηεζε λα ερνπλ πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο( ) απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή, είηε πξφθεηηαη γηα ππνινγηζηή ελφο θίινπ, έλα smartphone ή έλα tablet. 13

15 Η ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ cloud computing γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ θαηψηαηε γξακκή ηεο επηρείξεζήο: Σν cloud computing εμνηθνλνκεί ρξήκαηα εθεί πνπ πιεξψλεη θαλείο γηα έλα θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ ζην ρψξν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ παξνρή ελφο αληηγξάθνπ αζθαιείαο ηνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη πνιιά άιια. Σν cloud computing κφλν ηνπ έζπξσμε ηελ έγθξηζε Tablet ηεο εηαηξείαο, θαζψο νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ ηψξα λα αμηνπνηήζνπλ ην ζχλλεθν γηα λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα παξαδψζνπλ ηνπο πίλαθεο παξνπζηάζεσλ απφ νπνπδήπνηε. Αληί λα απαηηείηαη λα είλαη ζε ζέζε λα εξγάδνληαη απφ εθεί, πνπ είλαη νη ππνινγηζηέο, ν ππνινγηζηήο ηνπο ηψξα εηλαη ζε ζέζε λα εξγάδεηε απφ εθεη φπνπ είλαη απηνί. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε θαη ε δήηεζε είλαη πάληα θαη αλά πάζα ζηηγκή ζηηο νζφλεο αθήο καο. Σν cloud computing κεηακνξθψλεη νπζηαζηηθά νπνηαδήπνηε θηλεηή ζπζθεπή ζε έλα θνξεηφ ππεξππνινγηζηή παξέρεη κηα επειημία πνπ δελ ήηαλ πνηέ ηφζν εχθνιε. Σν cloud computing δελ δηεπθνιχλεη κνλν ην θνξηίν ηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ off-set, απφδνζε βνεζά ηελ εθηεηακέλε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ζαο. θεθηείηε ηηο εθαξκνγέο πνπ έρεηε εγθαηαζηήζεη ζην θηλεηφ ζαο ιίγεο, αλ θάπνηεο απφ απηέο ζα ήηαλ δπλαηέο ρσξίο ην ζχλλεθν. Η ζπλεξγαζία ηνπ cloud computing κε θηλεηέο εθαξκνγέο είλαη ήδε έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε θίλεζε πξνο ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη καθξηά απφ ηελ παξαδνζηαθή κνξθή PC. Η παγθφζκηα αγνξά γηα ηηο cloud-based εθαξκνγέο θηλεηήο ηειεθσλίαο αλακέλεηαη λα απμεζεί κε εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ 87% κεηαμχ 2010 θαη Υξεηάδεηαη λα εμεηάζνπκε πεξαηηέξσ απφ ην Gmail γηα λα θαηαιάβνπκε κηα cloud-based ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, φηη ην ζχλλεθν είλαη ηψξα ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ηερλνινγίαο καο - ηδίσο ζηελ πξφνδν ηεο θηλεηήο ηερλνινγία καο. Amazon, ε Google, ε Apple θαη ε Microsoft πέξαζαλ φια έλα κεγάιν κέξνο ηνπ έηνπο 2010 λα γιηζηξνχλ ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν γηα λα δνχλε πνηνο είλαη πην γξήγνξνο, πηνο πξνζθέξεη ηελ πην νινθιεξσκέλε cloud-κνπζηθή ππεξεζία ζηνπο εθαηνκκχξηα ησλ δεδνκέλσλ-πεηλαζκέλσλ smartphone θαη tablet ρξήζηεο. Η ρξήζε ηνπ θηλεηνχ απμάλεηαη ηαρχηεξα απφ φ, ηη ε παξαδνζηαθή ρξήζε ππνινγηζηή, εηδηθά ζε ρψξεο φπσο ε Ιλδία, φπνπ ππάξρνπλ κεξηθά ζηαζεξά δχθηηα. Αλ ε εξψηεζε είλαη πψο ε cloud computing έρεη αιιάμεη ηελ ηερλνινγία, ηφηε ε απάληεζε είλαη: Πψο λα κελ ηελ έρεη αιιάμεη; 14

16 4.Η Microsoft ζηνηρεκαηίδεη 1,5 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα νηη ζα αγαπήζεηε ηα Windows 8 Η Microsoft έρεη ήδε θαηαζηήζεη ζαθέο φηη έρνπλ εμαηξεηηθά πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηα Windows 8. Η εηαηξεία έρεη θάλεη ηελ ίδηα εηζαγσγή ηνπ λένπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο ζηελ αγνξά ζε ζχγθξηζε κε απηήλ ησλ Windows 95.Θα αιιάμεη ηα πάληα, ή ηνπιάρηζηνλ έηζη ειπίδνπλε. Γη 'απηφ θαη ε Microsoft βάδεη έλα άλεπ πξνεγνπκέλν πνζφ ρξεκάησλ απηή ηελ ενξηαζηηθή πεξίνδν ζηελ εθζηξαηεία κάξθεηηλγθ. χκθσλα κε ην Forbes, ε Microsoft ζα δαπαλήζεη θάπνπ κεηαμχ $ 1,5 θαη 1,8 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θέηνο ζηελ αγνξά γηα ηα Windows 8. Αθήζηε ηνλ αξηζκφ απηφ ζηελ άθξε γηα έλα ιεπηφ. Θα είλαη ε κεγαιχηεξε παξνπζίαζε ινγηζκηθνχ πξντφληνο ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ. Η ηειεπηαία κεγάιε ψζεζε κάξθεηηλγθ απφ ηε Microsoft ήξζε ην 95 κε ηα Windows 95, φηαλ ε εηαηξεία δαπάλεζε 200 εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Πξνζαξκνζκέλε γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, ζα είλαη πεξίπνπ 300 εθαηνκκχξηα δνιάξη, ζήκεξα ε δηαθνξά είλαη κεγάιε θαη απέρεη θαηα πνιχ απφ ην ηξειφ πνζφ ηνπ 1,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιαξίσλ 15

17 Απφ πνπ φκσο ε Microsoft μνδεχεη φια απηά ηα ρξήκαηα; Καλείο δελ έρεη ηελ παξακηθξή ηδέα. Δθηφο απφ κηα δηαξξεχζεη ιίγεο δηαθεκίζεηο, θαλείο δελ έρεη δεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ ηεο Microsoft πνπ θέξεηαη λα ζέζεη ζε θίλεζε ηε θεηηλή ζεδφλ. TechCrunch αξηζκνχο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη λσξίηεξα γηα ην λέν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ Windows. Σν λέν user interface είλαη ζίγνπξα ην ζεκείν φπνπ ε Microsoft μφδεςε ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, δεδνκέλνπ φηη επηθξαηεί ζχγρπζε θαη ακεραλία, ζηνπο αλζξψπνπο κέρξη απηφ ην ζεκείν. Γελ είλαη επίζεο γλσζηφ αλ ε Microsoft πξφθεηηαη λα δαπαλήζεη φια απηά ηα ρξήκαηα κφλν γηα ηα Windows 8, ή αλ ηα δνιάξηα απηά ζα επελδεζνχλ θαη γηα ηα Windows Phone 8. Με απηφ ην πνζφ ρξεκάησλ, λνκίδσ φηη κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη είλαη θαη γηα ηελ δεχεξε πεξίπησζε. Η Microsoft δελ πξέπεη λα πνπιήζεη κφλν έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζην ηξέρνλ έηνο. Θα πξέπεη λα πσιήζεη έλα ηξφπν δσήο πνπ νξίδεηαη απφ ηα Windows 8. Η Apple έρεη ηειεηνπνηήζεη απηή ηελ πξνζέγγηζε ζην κάξθεηηλγθ, κε ηηο ios ζπζθεπέο ηεο, αιιά ηψξα έρεη ε Microsoft ηελ επθαηξία λα πείζεη ηνπο αλζξψπνπο φηη ε δσή ηνπο ζα βειηησζεί κε ηα Windows 8. Θα ηα θαηαθέξνπλ; Δίλαη δχζθνιν λα ην πσ ζε απηφ ην ζεκείν. Ο κφλνο πξαγκαηηθφο ληφξνο πνπ γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηα Windows 8 έρεη ήδε εδξαησζεί ζηνλ θφζκν ηεο ηερλνινγίαο κε ηζρπξέο απφςεηο. Η δεκφζηα αληίδξαζε ζα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, ην πσο ε Microsoft ζα νδεχζεη πξνο ηηο δηαθνπέο. 16

18 4.1 Σα κεγάια ζηνηρήκαηα ηεο Microsoft ζην Cloud(ζύλλεθν) κε ηα Windows 8 θαη ηα Tablets PCs Η επηθείκελε έλαξμε ησλ Windows 8 ζα θνζηίζεη έλα εληππσζηαθφ πνζφ. Η Microsoft, ε θηλεηήξηα δχλακε ζηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο γηα 30 ρξφληα, θαζνξίδεη ην κέιινλ ηνπ ζην ζχλλεθν θαη ζην tablet PC.Τπάξρνπλ δχν ζρνιέο ζθέςεο ζρεηηθά κε ηε ινγηθή απηνχ ηνπ ζηνηρήκαηνο. Σν Windows 8 έρεη εκεξνκελία θπθινθνξίαο 26ε Οθησβξίνπ, ηνπ νπνίν ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί πιένλ κφλν ζηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο αιιά δεζκεχεη ηε ζεκαία ηνπ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο θαη cloud-based εθαξκνγέο.καηά ηε δηαδηθαζία απηή, κπνξεί λα κεηψλνπλ ηελ ζπζθεπή ηνπ παξαδνζηαθνχ ππνινγηζηή, πνπ ν ηδξπηήο ηεο Microsoft Bill Gates είπε θάπνηε φηη ήζειε ζε θάζε αηνκηθφ επηηξαπέδην ππνινγηζηή. Πεγή: Microsoft Ο θφζκνο ηεο ηερλνινγίαο έρεη αιιάμεη, δεδνκέλνπ ηνπ ζηφρνπ πνπ ήξζε απφ ηε Microsoft ζηελ απγή ηνπ 21νπ Αηψλα. Οη πσιήζεηο ησλ PCs είλαη επίπεδεο θαη έρνπλ δηάξθεηα δσήο δχν ρξφληα, ελψ νη πσιήζεηο ησλ smartphones θαη tablets έρνπλ εθηηλαρηεί ζηα χςε.ο επηηξαπέδηνο ππνινγηζηήο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην laptop,θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ αληηθαηαζηήζεηθε κε ηελ εκθάληζε ηνπ ipad θαη ζπλερείδεηαη κε απηήλ ηνπ Σablet. Ώξα γηα έλα κεγάιν ζηνίρεκα... Ο Steve Ballmer, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνλ Γθέηηο σο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, ζηα Windows 8 βιέπεη σο κηα επθαηξία λα βάιεη ηε ζθξαγίδα ηνπ ζηελ εηαηξεία, θαη λα ηελ νδεγήζεη ζε εγέηε ηνπ mobile computing. Βξίζθεηαη ζε θίλεζε φρη κφλν γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο, αιιά γηα κηα ηξηπιή εθζηξαηεία. 17

19 Μέζα ζε ιίγεο κέξεο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Windows 8, ζα δνχκε ηελ έλαξμε ησλ Windows Phone 8, ην smartphone ινγηζκηθφ πνπ ε Microsoft ειπίδεη φηη ζα είλαη θαη πάιη ζην πξνζθήλην ζηελ αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο,απν φπνπ έρεη παξακείλεη γηα αξθεηά ρξφληα πίζσ. Καη ηελ ίδηα εβδνκάδα είλαη ε απειεπζέξσζε ηεο επηθάλεηαο RT Tablet,ε πξψηε ππνινγηζηηθή ζπζθεπή ηεο Microsoft πνπ ηξέρεη ηελ cut-down RT έθδνζε ησλ Windows 8. Όιεο νη Windows 8 ζπζθεπέο κνηξάδνληαη κηα θνηλή εκθάληζε θαη αίζζεζε, κε πιαθάθηα ζε ζρέζε κε ηηο APP εθαξκνγέο γεκίδνπλ ηελ νζφλε. Γηα ηνπο ππνινγηζηέο, ζηε ζέζε ηεο γλσζηήο επηθάλεηαο εξγαζίαο ησλ Windows πνπ εηζήρζεζαλ γηα πξψηε θνξά ην 1995 θαη είλαη γλσζηφ απφ ζρεδφλ θάζε άλδξα, γπλαίθα θαη παηδί ζηνλ πιαλήηε κπαίλεη έλα λέν, «ζχγρξνλν» πεξηβάιινλ, κε ηελ θσδηθή νλνκαζία Metro (αλ θαη ε ίδηα ε Microsoft θξαηά απνζηάζεηο απφ απηφ ην φλνκα, ράξε ζε έλα επξσπατθφ ζήκα δηαθνξάο). Σα Windows 8 ζα ζπλερίζεη λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά ησλ Windows 7, αιιά ην Metro ζα είλαη κπξνζηά ζην θέληξν. 18

20 Οη ρξήζηεο PC, ζα έρνπλ δύν ζεκαληηθέο αιιαγέο κε ηα Windows 8: Η εζηίαζε ζηηο cloud-based εθαξκνγέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα Windows 8 έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί γηα smartphones θαη tablets, δχλνπλ έκθαζε ζηελ πινήγεζε ηεο νζφλεο αθήο. Η εκπεηξία ηνπ ρξήζηε είλαη βαζηά εμνηθεησκέλε, αλ ηνπ δεηεζεί λα ρεηξηζηεί ην πνληίθη. Γηα ηνπο ρξήζηεο ζηελ εηαηξεία ηνπ all-metro RT έθδνζε ησλ Windows-ε νπνία απνθεχγεη εληειψο ηελ παξαδνζηαθή επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows, ην ζχλλεθν κπνξεί λα είλαη αθφκε πην ζεκαληηθφ. Η πξφζβαζε ζε παιαηφηεξεο εθαξκνγέο ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows απαηηεί ηε ρξήζε ηνπ desktop virtualization νπζηαζηηθά νη εθαξκνγέο ηξέρνπλ ζε έλα server θαη λα εκθαλίδεη ζην Windows RT tablet ζαο.o server ζα κπνξνχζε λα είλαη ζε έλα παξαδνζηαθφ εηαηξηθφ θέληξν δεδνκέλσλ, ζε έλα ηδησηηθφ cloud ή δεκφζηα cloud, φπσο ην Microsoft Windows Azure. Με φιεο απηέο ηηο αιιαγέο ζηνλ αέξα, ην δηαθχβεπκα είλαη πςειφ γηα ηελ Microsoft, ηα Windows 8,είλαi πηζαλφλ λα κελ είλαη έλα ζηνίρεκα-θίλεζε ηεο εηαηξείαο. Μεηά απφ φια, ηα Windows ζήκεξα παξάγoπn ιηγφηεξν απφ ην έλα ηέηαξην ησλ πσιήζεσλ ηεο Microsoft (ε πιεηνςεθία πξνέξρεηαη απφ ην ινγηζκηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ server). Σα Windows είλαη έλαο απφ ηνπο ππιψλεο θαη ιίγν πνιχ ην ζεκέιην γηα ηα πάληα», ηα Windows 8 είλαη έλαο κεγάινο θίλδπλνο» ιέεη ν γηα πνιιά ρξνληα αλαιπηήο ηεο Microsoft Rob Enderle, Αιιά ε Microsoft δελ είλαη ν κόλνο θίλδπλνο: νη θαηαζθεπαζηέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη έλαο θαηαζθεπαζηήο ζθιεξψλ δίζθσλ, νζνλψλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ ηνπ ππνινγηζηή είλαη εμίζνπ λεπξηθφο φπσο νη γάηεο ζε έλα θαηαθχγην θαζψο πεξηκέλνπλ ηελ εηπκεγνξία ζηελ αγνξά. Δάλ νη θαηαλαισηέο γπξίζνπλ ηελ πιάηε ηνπο ζε ππνινγηζηέο Windows 8, ε βηνκεραλία ησλ PCs πνπ είλαη ήδε ηξαπκαηηζκέλε κπνξεί λα πάεη ζε κηα επηηαρπλφκελε θαηάξεπζε. 19

21 Ωζηφζν, άιινη αλαιπηέο πηζηεχνπλ φηη ε Microsoft έρεη θάλεη αθξηβψο ηελ ζσζηή πξνζέγγηζε. Έλαο άιινο βεηεξάλνο παξαηεξεηήο ηεο Microsoft ν Paul Thurrott ιέεη πσο Metro θαη RT είλαη ην κέιινλ: "Με ηελ κεραληθή ηερλνινγία ησλ Windows 8 κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Microsoft ζα ζηείιεη έλα ζησπεξφ, αιιά λνκίδσ, ζαθέο κήλπκα, φηη ην κέιινλ ηεο γεληθήο πιεξνθνξηθήο ζα ζπκβεί ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο θαη φρη ζηνπο ππνινγηζηέο. Όπσο θαη άιια θαηαλαισηηθά πξντφληα, ηα Windows 8 ζα εμαξηεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επηηπρία ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Microsoft λα πνπιήζεη ηελ ηδέα ηνπ έλνο αλαβαζκηζκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ ζχζηεκαηνο. Αιιά ε αιιαγή είλαη ζπρλά δχζθνιε λα πνπιεζεί, φπσο ε Apple, φηαλ αλαθάιπςε γηα πξψηε θνξά ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα OS X γηα ηα Mac κε ηελ εηζαγσγή, ππέθεξαλ κηα ζχληνκε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Η Microsoft δελ έρεη άιιε ειπίδα: Σα Windows 8 εθηηκάηαη νηη ζα αλαπηχμνπλ κηα εθζηξαηεία κάξθεηηλγθ απν $ 1,5 έσο 1,8 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ (λαη, δηζεθαηνκκχξηα κε έλα "Γ"). Απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν ιαλζάξηζκα πξντφληνοπνπ πέξαζε πνηε ζηελ ηζηνξία ηεο βηνκεραλίαο, επηζθηάδεη ηελ 200 εθαηνκκχξηα δνιάξηα πξνψζεζε ηεο Microsoft κε ηα Windows 95. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Enderle ζεκεηψλεη, "ε πξνζπάζεηα κάξθεηηλγθ είλαη ζε κηα θιίκαθα πνπ δελ θαίλεηαη εθηφο ησλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ." Έηζη, κε ηα πφιια θαη ηα ιίγα ηα Windows 8 είλαη έλα κεγάιν ζηνίρεκα, πνπ ε Microsoft πηζηεχεη φηη κπνξεί λα θεξδίζεη. 20

22 4.2 Γηαηί ηα Windows 8 εληζρύνπλ ην κέιινλ ηνπ cloud computing; Tν λέν Windows 8 έρεη κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ φρη κφλν ζα δηεπθνιχλνπλ ην γεγνλφο λα ρξεζεκνπνηήζνπκε ην cloud computing, ζα καο ελζαξξχλεη επίζεο λα επσθειεζνχκε απφ απηφ. Γελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα θνβφκαζηε γηα ην cloud computing. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν φξνο απηφο δελ είλαη δίθαηνο. Γελ είλαη πξαγκαηηθά έλα ζχλλεθν θαη φηαλ ην θαηαιάβνπκε απηφ, κπνξνχκε λα δνχκε πφζν κπνξνχκε λα επσθειεζνχκε απφ απηφ. Δδψ είλαη ζπκαηληθφ λα ξπμνπκε κηα καηηά ζην cloud computing θαη γηαηί ην λέν Windows 8 ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα καο ελζαξξχλεη λα ην ρξεζηκνπνηεζνπκε, θαη ην πην ζεκαληηθφ,πσο λα σθειήζνπκε απν απηφ. Γελ είλαη ζύλλεθν Σν cloud computing ζεκαίλεη φηη ηα αξρεία θαη νη εθαξκνγέο ζαο, δελ είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δίκαζηε ήδε ρξήζηεο ην cloud computing, απφ πνιιέο απφςεηο ήηε απφ ινγαξηαζκνχο , Facebook θαη άιια. Οηαλ έρνπκε πξφζβαζε ζην Facebook, έρνπκε πξφζβαζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ην ίδην φπσο θαη θάζε άιιε εθαξκνγή ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο καο. Γελ ππάξρεη θακία δηαθνξά, εθηφο απφ ην νηη ε εθαξκνγή δελ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ ππνινγηζηή καο, θαη ηα αξρεία καο απνζεθεχζεηε ζηνπο δηαθνκηζηέο(server) ηνπ Facebook. Αλ θνβάζαη ην cloud computing θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ,κε απηή ηελ εμήγεζε, ζα πξέπεη ν θφβνο ζαο λα θχγεη. 21

23 Δγθαηαζηήζηε ηα Windows 8 Αθνχ εγθαηαζηήζεηε ην λέν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ζα παξαηεξήζεηε θάπνηεο κεγάιεο αιιαγέο ακέζσο θαη άιιεο δηαθνξέο πνπ δελ ζα είζηε ζε ζέζε λα ηα δείηε. Σα Windows ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά γηα λα καο κπήζνπλ θφζκν ηνπ cloud computing κε απηα πνπ εκείο δελ κπνξνχκε λα δνχκε.. Οη κεγαιχηεξεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθαξκνγέο είλαη ζηνλ browser καο, φπσο ζην Facebook,έηζη θαη εδψ λα είλαη ζε ζέζε,λα ην θάλεη απεπζείαο ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα καο.απηφ ζεκαίλεη φηη ζα ιεηηνπξγνχλ ηαρχηεξα, θαη πσο κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε πνιιέο λέεο εθαξκνγέο, θαζψο ππάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Η εθαξκνγή Facebook έρεη ηεζεί ζε αλάπηπμε. Πνιιέο ζπζθεπέο Σν λέν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζα είλαη ην ίδην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή Windows. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεηε ην ίδην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα smartphones, Tablets, θνξεηνχο θαη επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο. Δάλ εξγάδεζηε ζε έλα αξρείν ζηνλ θνξεηφ ππνινγηζηή ζαο θαη ζέιεηε vα ζπλερίζεηε λα εξγάδεζηε ζηελ δηαδξνκή κεην ιεσθνξείν ζην smartphone ζαο ζα πιεξψζεηε κφλν γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ cloud. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξείηε λα απνζεθεχζεηε ην αξρείν ζαο ζε έλα δηαθνκηζηή (server) θαη φρη ζηνλ θνξεηφ ππνινγηζηή ή ην smartphone ζαο. Σν λέν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζα ην θάλεη. Γελ απαηηείηε έλα αληίγξαθν ηνπ ηειεθψλνπ ζαο πξηλ θχγεηε απφ ην ζπίηη. Αιιάμηε έλα αξρείν ζε κία ζπζθεπή ζα ζπγρξνληζηνχλ ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο ζαο. Με ηε ρξήζε κίαο απινπνηεκέλεο δηεπαθήο ρξήζηε θαη άιιεο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε πην ζεηηθή θαη εκπνξηθή κνξθή ζηνλ ππνινγηζηή καο, θαη φρη λα αλαγθαζηνχκε λα επηιχνπκε ηα ηξέρνλ δεηήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα καο. Σν λέν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ είλαη πην εχθνιν θαη απηφ, επεηδή εθηεινχληαη απφ cloud computing εθαξκνγέο. Καη ην δηθφο ζαο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ελεκεξψλεηαη θάζε θνξά πνπ ζα ην αλαιάβεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα βαζίδεηαη ζην ίδην ην ζχλλεθν ππνινγηζηψλ. 22

24 4.3 Windows-8-ην ύλλεθν (Cloud) Ση βξίζθεηαη πίζσ απν απηό; Με ηα Windows 8, ε Microsoft ζηεξίδεηε θαζαξά πάλσ ζην cloud computing. Αιιά πψο ιεηηνπξγεί απηφ αθξηβψο, θαη ηη πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο ζχλλεθν; ηα Windows 8 ρσξίο ην Live ID ιεηηνπξγνπλ κφλν ιίγα πξάγκαηα: ζα πξέπεη λα ην ρξεζεκνπνηήζεηε γηα ηελ ζπλδεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηο ππεξεζίεο cloud θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. Υξεζηκεχεη επίζεο - σο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα έλα ζπκβαηηθφ φλνκα ηνπ Windows ινγαξηαζκνχ ζαο γηα λα ζπλδεζείηε ζηα Windows. ρεηηθά κε ην Live ID πνπ έρεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο νη Windows-8-ζπζθεπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε φια ηα Live δεδνκέλα θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη δηαζέζηκα. Όηαλ ζπλδέζηε ζην Facebook ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Live ινγαξηαζκφ ζαο, απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα Windows 8 ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα ζπλνκηιήζεηε ηφζν ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Facebook, θαζψο θαη απεπζείαο απφ ηηο πξνεγθαηεζηεκέλεο εθαξκνγέο Windows 8 κε ηηο επαθέο ζαο. Με ην Live ID κπνξείηε λα πάξεηε, απεπζείαο ζχλδεζε ζηηο απνζήθεπζεο Skydrive, κηα εθαξκνγή πνπ είλαη ήδε πξνεγθαηαζηεκέλε ζηα Windows 8. Έηζη ψζηε κε έλα απιφ log-in ζην Microsoft Live, λα επηηξαπεί ε έγθξηζε, γηα φιεο ηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο. Η βαζηθή ηδέα είλαη παξφκνηα κε ηελ πχιε ηνπ αληαγσληζηή Google, φπνπ κπνξείηε επίζεο λα εγγξαθείηε κφλν κηα θνξά ζε κηα θεληξηθή ηνπνζεζία ζηελ δηεχζπλζε Gmail ζαο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο φπσο εκεξνιφγην, , ή δηεχζπλζε. 23

25 Πνηα έθδνζε Windows 8 είλαη ε ζσζηή; Μέρξη εδψ φια ηα ζηνηρεία είλαη ζην ζχλλεθν ζηα Windows Windows Live θαη SkyDrive ζα είλαη έλα βαζηθφ κέξνο ησλ Windows 8. Απηέο νη ππεξεζίεο ζαο επηηξέπνπλ ήδε κηα πιεζψξα απφ δπλαηφηεηεο ησλ Windows 7 θαη Windows 8. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε SkyDrive, κπνξείηε λα έρεηε πξφζβαζε απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ζχλλεθνπ, φρη κφλν ηα δεδνκέλα ζαο ζε δηαθνκηζηέο(servers) ηεο Microsoft, αιιά θαη ζε φια ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε απηφλ ηνλ ππνινγηζηή πνπ έρεηε ζπλδεζεί κε ηελ ππεξεζία. Έηζη, κπνξείηε λα έρεηε πξφζβαζε απφ ην δξφκν ζηε κνπζηθή, ηηο θσηνγξαθίεο ή ηα βίληεν ζαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα αλεβάζεηε αξρηθά ζηoλ απνζήθεπηηθν ρψξν ηνπ ζχλλεθνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη φηη ν ππνινγηζηήο ζαο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο θαη ζπλδεδεκέλνο ζην Internet θαη έρεηε εγθαηαζηήζεη ην Skydrive πειάηε(client). Με ηνλ πειάηε έρεηε ηα Skydrive δεδνκέλα ζαο σο ζπγρξνληζκέλν αληίγξαθν ζηνλ ζθιεξφ δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ζαο - βνιηθφ αλ δελ κπνξείηε πάληα λα είζηε ζε απεπζείαο ζχλδεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα ζαο δεηεζεί ξεηά αλ ζέιεηε λα αλνίμεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε. Η Microsoft κηιά γηα "θηλεηή αλάθηεζε ησλ αξρείσλ". Απηή ε ξχζκηζε κπνξεί λα αιιάμεη αξγφηεξα ζην κελνχ ξπζκίζεσλ ηνπ Skydrive πειάηε ζηε γξακκή εξγαζηψλ. Πξνζνρή φκσο! Αλ επηηξέςεηε ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή, απην ζα έρεη επίπηνζε ζε φια ηα αξρεία ζην ζχζηεκά ζαο. Μέρξη θαη κνλάδεο δίζθνπ δηθηχνπ ή άιιεο ζχλλεθν απνζεθεχζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα, απφ έλα γξάκκα κνλάδαο δίζθνπ ζα γίλεηε νξαηφ. Skydrive θαη ΙΑ: έμππλα εξγαιεία Cloud 24

26 Η Microsoft έρεη θπζηθά δηαζέζηκo ην ινγηζκηθφ ηνπ Skydrive γηα ηα Windows 7, 8, Mac OS, ios θαη Windows Phone. Γηα ην Android, ππάξρνπλ ηξεηο ιχζεηο ηξίησλ πξνκεζεπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηνπ δσξεάλ "Browser γηα SkyDrive." Η αλαπηχμνπλ ηνπ δηθνχ ηεο Client δελ είλαη δήηεκα απηή ηε ζηηγκή (αθφκα)γηα ηh Microsoft. Γηα XP θαη Vista δελ ππάξρεη Microsoft Skydrive πειάηεο (client), αιιά κπνξείηε λα ππνβνεζείηε κε ην SDExplorer. Αιιά αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηείηε ηα Windows 8 κε ηελ εθαξκνγή Skydrive Metro, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεηε ην Skydrive πειάηε. Δπεηδή ε εθαξκνγή ηνπ Metro ζαο επηηξέπεη κφλν ηελ άκεζε ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηε Skydrive απνζήθεπζε θαη δελ ην ζπγρξνλίδεη. πλδέεηαη, επίζεο, κε ηνλ πειάηε ζηα SkyDrive δεδνκέλα ζαο ζην πξφγξακκα εμεξεχλεζεο αξρείσλ. Πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηε κεηαθνξά ρξεζηκνπνηψληαο ηε Windows θξππηνγξάθεζε θαηα ηελ κεηαθνξά αξρείσλ απφ ηνλ πειάηε. Απηά κεηαθέξνληαη απνθξππηνγξαθεκέλα ζην ζχλλεθν ράλνληαο έηζη ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπο κφληκα. Καιφ ζα είλαη λα ην πξνζηαηεχζεηε κε έλα πξφγξακκα θξππηνγξάθεζεο, φπσο ην TrueCrypt. Σα αξρεία ζην SkyDrive, κπνξείηε λα κνηξαζηείηε κε άιινπο - ζα πξέπεη κφλν λα ηα απειεπζεξφζεηε. Μπνξείηε λα νξίζεηε αλ ηα πξφζσπα κε ηα νπνία θάλεηε θνηλή ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζπλδεζνπλ κέζσ Live ID ή φρη. Δπί ηνπ παξφληνο ιεηηνπξγεί ε απειεπζέξσζε, αιιά δελ ιεηηνπξγεί πάληα ζσζηά, θαη ηα θνηλήο ρξήζεο θαίλεηαη ζαλ λα κελ κνηξάδνληαη. Μεξηθέο θνξέο βνεζά ζηε ζπλέρεηα λα βγνχκε απφ Skydrive θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδεζείηε μαλά. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα πξνγξάκκαηα πξφζβαζεο απφ άιινπο παξφρνπο, φπσο ην Dropbox ή ην Google Drive. Δθ 'φζνλ ζέιεηε λα απνζεθεχζεηε ηα δεδνκέλα ζαο ζην ζχλλεθν θαη λα ηα ζπγρξνλίζεηε κε ηνλ ηνπηθφ ππνινγηζηή, νη ππεξεζίεο απηέο είλαη αξθεηά παξφκνηεο. Δάλ έρεηε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ινγαξηαζνπο ρξήζηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ζα ρξεηαζηεί λα επαλεγθαηαζηήζεηε γηα θάζε ρξήζηε, Skydrive θαη Dropbox. 25

27 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΥΟΤ SOUNDATION STUDIO Σν Soundation Studio είλαη έλα on-line δσξεάλ πξφξγξακκα κνπζηθήο δεκηνπξγίαο κε πιήξε αξηζκφ δεηγκάησλ θαη βξφρσλ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλνίμνπλ δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ θαη λα αγνξάζνπλ επηπιένλ δείγκαηα γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ή αλεβάζνπλ ηα δηθά ηνπο δείγκαηα ζην ινγηζκηθφ γηα λα εξγαζηνχλ. Όζνη εγγξαθνχλ κπνξνχλ λα έρνπλ ην δηθφ ηνπο πξνθίι θαη λα απνζεθεχζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ην AudioLocker.Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ Studio Soundation κε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, είλαη λα ζαο παξέρεη ελα δηαηζζεηηθφ, ηζρπξφ θαη εχθνιν ζηε ρξήζε interface, νπνπδήπνηε, νπνηεδήπνηε. Πάλσ απφ 400 αηειείο βξφρνπο 3 Δηθνληθνί πλζέηεο νχπεξ Πξηφλη Virtual Machine Drum Λεπθφο Θφξπβνο κέζνπ SAM-1 δείγκα player κε 5 φξγαλα Αθνπζηηθφ Πηάλν Πηάλν πίηη Ρφδνο Πηάλν Β3 νξγάλσλ Δθθιεζηαζηηθνχ νξγάλνπ Δηθνληθφ πιεθηξνιφγην γηα ηελ νληηζηφλ κε ηα εηθνληθά φξγαλα 11 ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν εθέ Φίιηξν Reverb Καζπζηέξεζε Degrader Phaser Παξακφξθσζε πκπηεζηήο Απνδεκίσηεο Πεξηνξηζηήο Fakie (εμνκνησηήο ζπκπίεζεο πιεπξά ηεο αιπζίδαο) Σξέκνιν Δξγαιεία επεμεξγαζίαο ήρνπ Πεξηθνπή Bξφρνο Απνθνπή, Αληηγξαθή, Δπηθφιιεζε Υξφλνο πνπ εθηείλεηαη Μεηαηφπηζε Δληαζε, ηεγάλη, βνπβή θαη ζφιν επηινγή γηα θάζε θαλάιη Καλάιη απηνκαηηζκνχ γηα φιεο ηηο παξακέηξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 26

28 επίδξαζεο θαη νη παξάκεηξνη ηνπ νξγάλνπ ζην Κχξην θαλάιη Δηθνληθφ πιεθηξνιφγην γηα ηελ νληηζηφλ κέζνπ Απνζεθεχζεηο ηξαγνχδησλ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ή ινγαξηαζκφο Ηρνγξάθεζεο Γεκνζίεπζεο ηξαγνπδηψλ ζην Facebook ή ζε άιιε ηνπνζεζία κε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο widget player Απνζήθεπζεο. Wav ηα δείγκαηα θαη ινχπεο ηνπ αξηζκνχ Mixdown. 5.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο: Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ Soundation Studio ζρεδηαζκνχ: Σν Flash Player 10, ή ηελ ηειεπηαία έθδνζε (11) πληζηάηαη Browser: Explorer 7, Firefox 3, Safari 4, Google Chrome 7. CPU: 2GHz Μλήκε: 1 GB 27

29 28

30 5.2 Δπηινγή άιισλ ινγαξηαζκώλ Intro 19,99 USD/ year 100MB Storage Premium 9,99 USD/ month 99,00 USD/ year 5GB Storage 20 Sound-Sets Premium Libary Power 4,99 USD/ month or 49,99 USD/year 2GB Storage 20 Sound-Sets GET YOUR ACCOUNT 29

31 6 Γεληθή Πεξηγξαθή 6.1 Σί εηλαη έλα SNG αξρείν; Δηλαη έλα αξρείν πνπ xξεζηκνπνηείηε γηα λα απνζεθεχζεηε ηηο ξπζκίζεηο θαη ηα ηξαγνχδηα ζην Soundation Studio. Όηαλ απνζεθεχεηε έλα ηξαγνχδη ή αθφκε θαη ζε εκηηειή κνξθή,απνζεθεχεηε σο SNG αξρείν, έλα αξρείν πνπ πεξηέρεη φια ηα ηξαγνχδηα. Απηφ είλαη ε απνθιεηζηηθή κνξθή απνζήθεπζεο ζην Soundation Studio. Γελ κπνξείηε λα αλαπαξάγεηε SNG αξρείν ζε έλα media player, είλαη απιψο γηα ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ. 6.2 Ση είλαη ε Βηβιηνζήθε; Η βηβιηνζήθε πεξηέρεη φινπο ηνπο βξφρνπο πνπ ηξάβεμε ζην sequencer. Οη θάθεινη κε Γσξεάλ Ήρνπο εηλαη γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Soundation Studio. Δάλ αγνξάζεηε θάηη απφ ην Sound Shop φιεο νη αγνξέο ζαο κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζε έλα θάθειν αγνξέο ήρνπ θαη αλ έρεηε αγνξάζεη έλα ερεηηθφ Locker εκθαλίδεηαη έλαο θάθεινο My Files, επηηξέπνληάο ζαο λα απνζεθεχζεηε θαη λα εηζάγεηε ηνπο δηθνχο ζαο βξφρνπο θαη ήρνπο. 30

32 6.3 Ση είλαη ην Project; Σν Project πεξηιακβάλεη ηoπο βξφρνπο πνπ βξήζθνληαη εθείλε ηελ ζηηγκή ζην Sequencer. Δάλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ην ηη βξφρνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ειέγμεηε ηελ θεθαιίδα ηνπ Project δίπια ζηελ βηβιηνζήθε. 6.4 Ση είλαη ε AudioLocker; Σν ΑudioLocker είλαη κηα desktop εθαξκνγή κε ηελ νπνία απνζεθεχεηε ηα αξρεία ζαο ζην δηθφ ζαο ινγαξηαζκφ ζην ζχλλεθν Soundation θαη κπνξείηε λα ζπλδεζείηε κε ην Soundation Studio. Με έλα AudioLocker κπνξείηε λα εηζάγεηε ηα δηθά ζαο Loop θαη ηηο δεηγκαηφ βηβιηνζήθεο απεπζείαο ζην Soundation Studio.AudioLocker απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Adobe Air ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δίλαη δσξεάλ θαη κπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε εδψ 31

33 6.5 Ση είλαη ηα My Files; ''Σα αξρεία κνπ" ζα εκθαληζηεί ζην ''παξάζπξν βηβιηνζήθε" κεηά ηελ αγνξά ελφο ήρνπ κέζα ζην AudioLocker θαη εθφζνλ θνξηφζεθαλ φια ηα αξρεία WAV ζην θάθειν ηα αξρεία κνπ AudioLocker,ζα θαηαρσξεζεί ζηνλ βηβιηνζήθε θάθειν ζηα αξρεία κνπ. 32

34 6.6 Ση είλαη ηα Settings; Με ηηο Ρπζκίζεηο κπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ πξνεπηιεγκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ Soundation Studio, γηα παξάδεηγκα ηε βηβιηνζήθε πνπ δελ εηλαη νξαηή θαηά ηελ έλαξμε ή ηελ πξνζαξκνγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ buffer. 6.7 Ση είλαη ην Buffer Size; To Buffer Size,είλαη ην κέγεζνο ησλ θνκκαηηψλ ηνπ ήρνπ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνληαη απν ην Soundation Studio πξηλ ηα ζηείιεη ζηα ερεία ή ζηα αθνπζηηθά ζαο. Σν θάλεη απηφ κε ζθνπφ λα απνθεχγρζεη ν ζφξπβνο. Αιιά ην κέγεζνο ηεο ελδηάκεζεο κλήκεο είλαη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ιαλζάλνπζαο θαη ζηαζεξφηεηαο. ε γεληθέο γξακκέο, νη πην ηζρπξνί ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ ην κηθξφηεξν ξπζκηζηηθφ κέγεζνο κπνξνπλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ρσξίο αλεπηζχκεηε ήρν ηερλάζκαηα. Αλ απμεζεί ην κέγεζνο ηνπ buffer, ην Soundation Studio ζα ηξέμεη νκαιφηεξα ζε έλαλ αξγφ ππνινγηζηή, αιια επίζεο,ππάξρεη θαη ε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επηδξάζε αξλεηηθά. Παξάδεηγκα ν ρεηξηζκφο έλνο θνπκπίνπ επίδξαζεο, ελψ παίδεη ην ηξαγνχδη ζαο ή ρξεζηκνπνηψληαο ην εηθνληθφ πιεθηξνιφγην. 33

35 6.8 Ση είλαη ην Audio Channel; Κάζε θαλάιη ήρνπ είλαη έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηνπ audio streaming. ην Soundation ηα θαλάιηα ήρνπ είλαη γθξη θαη είλαη γηα βξφρνπο, θαη θιηπ ήρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε βηβιηνζήθε. Κάζε θαλάιη ήρνπ έρεη έληαζε, παλφξακα θαη ξπζκηζηέο. FX - Αλνίγεη ηνλ πίλαθα Δθέ. S - ην θαλάιη ζφιν. Δάλ είλαη έλα ή πεξηζζφηεξα θαλάιηα ην solo παίδεη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη. M - Αιιάδεη ην θαλάιη πνπ δελ θάλεη ηίπνηα. Τπάξρεη επίζεο κηα κπάξα ειέγρνπ έληαζεο,έλα θνπκπί Pan επίζεο έλα κελνχ απηνκαηηζκνχ. 6.9 Ση είλαη Automate; Ο απηνκαηηζκφο είλαη φηαλ κηα παξάκεηξνο αιιάδεη απηφκαηα ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ηξαγνχδηνπ. Μπνξείηε λα απηνκαηνπνηήζεηε νπνηεζδήπνηε παξακέηξνπο θαλαιηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επίδξαζεο θαη ησλ παξακέηξσλ ηεο ζπζθεπήο. Ο απηνκαηηζκφο είλαη πνιχ ρξήζηκνο φηαλ ζέιεηε, γηα παξάδεηγκα, λα θηιηξάξεηε ή λα ζαξψζεηαη ην ζήκα ηνπ θαηλνκέλνπ θαζπζηέξεζεο δπλακφλνληάο ην ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ ηξαγνπδηνχ. Γηα λα απηνκαηνπνηήζεηε κηα παξάκεηξν, επηιέμηε "Μελνχ απηφκαηνπνίεζε» θαη ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζηα ζεκεία πάλσ ζην θαλαιη γηα λα ηα δεκηνπξγήζεηε. Θα δείηε πψο εκθαλίδνληαη απηά ηα ζεκεία πνπ ζπλδένπλ ηηο γξακκέο. Απηφ αληηπξνζσπεχεη ην πψο θαζνξίδεηαη ν ζπλδπαζκφο παξακέηξσλ αλάκεζα ζε θάζε ζεκείν. 34

36 6.10 Ση είλαη ην Instrument Channel; Έλα Instrument Channel είλαη έλα θαλάιη, ζην νπνίν κπνξείηε λα αλαζέζεηε εηθνληθά φξγαλα. Σα θαλάιηα απηά έρνπλ γαιάδην ρξψκα Ση είλαη ηa Virtual Instruments; Σα Soundation Studio φξγαλα είλαη εηθνληθέο κνλάδεο πνπ παξάγνπλ ηνλ ήρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δθρσξήζηε έλα εηθνληθφ φξγαλν(virtual instrument) ζηα θαλάιηα νξγάλσλ(instrument channel) κέζν κελνχ ζηε δεμηά πιεπξά.σν Soundation πεξηιακβάλεη ζήκεξα ην synthesizer Mono, SuperSaw, Simple, ην Drum Machine, SAM-1 (έλαο παίθηεο δείγκα) θαη Noiser (έλα ιεπθφ ζφξπβν γελλήηξηαο). 35

37 Κάληε δηπιφ θιηθ ζε έλα θαλάιη κέζν ηνπ δηαθαλνληζκνχ Πξνβνιή γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ζεκείσζε θιηπ. εκείσζε θιηπ είλαη πεξηνρέο, ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην επηιεγκέλν εξγαιείν ζε απηφ ην θαλάιη. 36

38 6.12 Ση είλαη ην SAM-1; To SAM-1 είλαη ελα Soundation Studio Simple Player. Mπνξεί λα αλνηρηεί κε ηε ρξήζε ελφο κπιέ θαλαιηνχ Ση είλαη ελα Sound-Set; Έλα Sound-Set είλαη κηα νκάδα απφ ήρνπο θαη Loops πνπ εξγάδνληαη καδί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο, νκαδνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαη ηνληθ;a πιήθηξα γηα εχθνιε εθαξκνγή drag-and-drop ζην Soundation. Ο ζθνπφο ηνπ ήρνπ είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο κηα ζηνρεπκέλε νκάδα δεηγκάησλ πςειήο πνηφηεηαο κε ρακειφ θφζηνο,soundation Sound shop,sound-sets αλ θαη έρεη βειηηζηνπνηεζεί γηα ην Soundation Studio, κπνξεί ζε θάζε sequencer, λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηππνπνηεκέλα αξρεία WAV. 37

39 38

40 6.14 Ση είλαη ην BPM; Ρπζκφο - πρλφηεηα ''Βisst- Per- Minute'' Ση είλαη ην Genre; ηπι Μνπζεθήο. Γηα παξάδεηγκα, ην Ηouse,Jazz, Rock θαη Funk Ση είλαη ην Pan; Η κεηαθίλεζε ζαο επηηξέπεη λα ειέγρεηε ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζην αξηζηεξφ θαη ην δεμί ερείν. 39

41 7 Οη επηδξάζεηο ησλ ερεηηθώλ Δθέ 7.1 Filter Σν εθέ θίιηξν πεξηέρεη ηφζν LPF (Low Pass Filter) θαη HPF (High Pass Filter) ηα νπνία κπνξείηε λα ρξεζεκνπνηήζεηε επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια θνπκπηά. Έλα LPF θίιηξν είλαη έλα θίιηξν πνπ κπνξεί λα εμαζζελεί ζπρλφηεηεο θάησ απφ ηελ νξηαθή ζπρλφηεηα θαη φιεο ηηο ζπρλφηεηεο πάλσ απφ ηε ζπρλφηεηα απνθνπήο. Έλα θίιηξν HPF θάλεη ην αληίζεην απφ έλα θίιηξν LPF. Ο ξπζκεζηήο ζπληνληζκνχ θαζνξίδεη ηελ απφζβεζε ζπληνληζκνχ πνπ είλαη απαξέηεηε γηα λα αληηκεησπίζεηε έλα "θνπδνχληζκα" πνπ παξνπζηάδεηε ζηνλ ήρν. 40

42 7.2 Reverb Η αληήρεζε, είλα κηα κνλάδα θαζπζηέξεζεο πνπ πξνζνκνηψλεη ρξφλνο αληήρεζεο, δειαδή, ην ππφινηπν ηνπ ήρνπ ζε έλα δσκάηην ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ήρν έρεη εμαθαληζηεί. Size θαζνξίδεη ην πφζν κεγάιν είλαη ην δσκάηην. Damp ξπζκίδεη ην πφζεο κεηαβάζεηο αλαπαξάγνληαη ζε απηφ ην ρψξν. Γειαδή ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ήρσλ ζε έλα δσκάηην κε πιαθάθη ή έλα δσκάηην κε βαξηέο θνπξηίλεο. Width θαζνξίδεη θαηά πφζν ε πξνζνκνησκέλε αίζνπζα ζα είλαη ζε ζηεξενθσληθή ή κνλνθσληθή κνξθή, απηφ δίλεη ζηνλ ήρν έλαλ επξχηεξν, κεγαιχηεξν ραξαθηήξα. Ή, αληίζηξνθα, κηα κηθξφηεξε ζηελφηεξε έλλνηα. Wet ειέγρεη ηελ έληαζε ηεο παξαγφκελεο αίζνπζαο. Dry ξπζκίδεη ηνλ φγθν ηνπ αξρηθνχ ήρνπ. 41

43 7.3 Delay Μηα κνλάδα θαζπζηέξεζε (ζπλήζσο) δέρεηε ηνλ ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ αλαπαξάγεη κεηά απφ έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηνλ ην ίδην ήρν λα επαλαιακβάλεηε,παξάγνληαο έλα εθέ αληήρεζεο. Time Left ειέγρεη ην ρξφλν θαζπζηέξεζεο ηνπ αξηζηεξνχ θαλαιηνχ. Time Right ειέγρεη ηνλ ρξφλν θαζπζηέξεζεο ηνπ δεμηνχ θαλαιηνχ. Feedback ειέγρεη πφζν ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ ζήκαηνο κεηαδίδεηαη απφ ην ξπζκηζηηθφ δηάιπκα (Buffer), απν ηνλ νπνίν γχλεηαη ε αλαηξνθνδφηεζε. Wet ειέγρεη ηελ έληαζε ηεο παξαγφκελεο θαζπζηέξεζεηο. Dry ξπζκίδεη ηνλ φγθν(έληαζε) ηνπ αξρηθνχ ήρνπ. 42

44 7.4 Degrader Ο Degrader είλαη έλα δείγκα κείσζεο πνζνζηνχ(sample Rate Reduction), κε βάζε ην γεγνλφο φηη, ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη πνζνζηνηαία. Απηή ε επίδξαζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα πξνζζέζεηε έλα «ξεηξφ» πνηφηεηα ηνπ ήρνπ, φπσο απηά ηα πνιχ δεκνθηιή κεραλήκαηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ πνπ πξνζζέηνπλ 8-bit ήρν. Rate θαζνξίδεη πφζε κείσζε ιακβάλεη ρψξα. Gain ειέγρεη ην εχξνο ηνπ εηζεξρφκελνπ ζήκαηνο γχξν απν ην εθέ. 43

45 7.5 Phaser To Phaser παίξλεη ην ζήκα εηζφδνπ θαη ην δηαηξεί ζε δχν θαλάιηα είηε κε ιίγε θαζπζηεξήζε ή κε κεηαηφπηζε θάζεο, ζρεκαηίδνληαο έλαλ αγσγφ κε απνηέιεκζα ελα θηλνχκελελν θίιηξν ζάξσζεο. Η κεηαηφπηζε θάζεσο είλαη δηακνξθσκέλν απφ έλα LFO γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζφξπβν. Feedback ξπζκίδεη ηελ πνζφζηεηα ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ / κεηαηφπηζκελν ζε θάζεο ζήκα επηζηξέθεη κέζα απφ ην θαλάιη ηνλίδνληαο έηζη ην απνηέιεζκα ηνπ θίιηξνπ ζάξσζεο. Rate ειέγρεη ηελ ηαρχηεηα ηεο ζάξσζεο. Depth δηέπεη ην πφζν βαζηά ζην θάζκα ζπρλνηήησλ ηεο ζάξσζεο ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ην ζήκα. Color αιιάδεη ηoλ αληηιακβαλφκελν ηφλν ηνπ παξαγφκελνπ εθέ. Wet ηελ έληαζε(φγθν) ηνπ phaser. Dry ξπζκίδεη ηελ έληαζε(φγθν) ηνπ αξρηθνχ ήρνπ. 44

46 7.6 Distortion Παξακφξθσζε ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη σο ην απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ αιιάδεη ηελ θπκαηνκνξθή ηνπ ήρνπ ή ηνλ αξρηθφ ήρν. Γηα παξάδεηγκα ελα ζθχξηγκα πνπ παξάγεηαη απφ ηε ζπζθεπή ειέγρνπ θαηά ηελ εγγξαθή. Παξακφξθσζε ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα λα πεξηγξάςεη εθέ πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνθαιείηαη ππεξθφξησζε ζην αξρηθφ ζήκα κε ζθνπφ λα ην απνθφςεη. Σν εθέ παξακφξθσζεο καο έρεη. 5 ηξφπνπο γηα λα ζπλζιίςεη ηνλ φιεζξν πνπ ζπέξλνπλ ζηνπο ήρνπο ζαο. Clip είλαη ίζσο ν απινχζηεξνο θαη πην θνηλφο κεραληζκφο γηα ηελ παξακφξθσζε ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν, εθφζνλ ην πιάηνο ελφο ζήκαηνο ζπκβαίλεη ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην, γηα παξάδεηγκα, ην bit βάζνο ηνπ ηαμηλνκεηε εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλν. Απφ ηνλ αλαινγηθφ ηνκέα, απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ έλα ζήκα κέζσ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ εληζρπηή νδεγείηαη απνηειεζκαηηθά θφβνληαο ηηο άθξεο ηνπ ερεηηθνχ θχκαηνο. Foldback αληαλαθιά ην πιάηνο ζήκαηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ, φηαλ ην πιάηνο ηνπ επηπέδνπ απνθνπήο είλαη ζηα ίδηα επίπεδα. 45

47 Κπκαηνδηακφξθνζε (WS1 WS2 WS3) είλαη κηα ηερληθή ηεο παξακφξθσζεο, πνπ αληηζηνηρνχλ άκεζα κε ηε κνξθή ηεο αξρηθήο θπκαηνκνξθήο κε εμαλαγθαζκφ αιιαγήο ηνπ πιάηνπο ηνπ ζηελ κνξθή κηαο κε-γξακκηθή ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο, νπφηε ην εθέ απνθηά ην δηθφ ηεο κνλαδηθφ ήρν. Volume ειέγρεη ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ. Gain ειέγρεη ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ. 7.7 Compressor Έλαο ζπκπηεζηήο είλαη έλα(εθέ) απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε δπλακηθή πεξηνρή ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ. Μεηαβάιιεη ηνλ φγθν απφ ηνλ φγθν ησλ εηζξνψλ. Κάλεη ηα ρακειά πξάγκαηα πην δπλαηά θαη ηα δπλαηά πξάγκαηα πην ρακειά. Threshold μεθηλνχλ φηαλ ν ζπκπηεζηήο είλαη λα ζπκπηέζεη ην ζήκα εηζφδνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαληαζηεί θαλείο φηη έλα ζήκα έρεη εχξνο πιάηνο 0-10 (0 είλαη βνπβφ θαη 10 πιήξε έληαζε),θαη ζέιεηε λα ξπζκίζεηε ην φξην έσο 6, ν ζπκπηεζηήο ζα ζπκπηέζεη κφλν ην ηκήκα ηνπ ζήκαηνο πνπ είλαη πην δπλαηά απφ ην 6. Attack ξπζκίδεη,νηαλ ν ζπκπηεζηήο αξρίζεη εθφζνλ ην ζήκα θζάζεη ηελ ηηκή ηνπ θαησθιίνπ. Με αξγφ ρξφλν επίζεζεο, ζα είλαη αλεπεξέαζηε γηα κεξηθνπο ''ζηηγκηένπο θξφηνπο'' /απφ ην ζήκα εηζφδνπ. 46

48 Release ειέγρεη, φηαλ ε κείσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ζπκπηεζηή είλαη ζην επίπεδν ηεο ζρέζεο, κε άιια ιφγηα, πφζνο ρξφλνο απαηηείηε γηα ηελ κείσζε ηνπ ζπκπηέζκελνπ ζήκαηνο. Ratio ειέγρεη ηηο αλαινγίεο εηζξνψλ / εθξνψλ γηα ηα ζήκαηα πάλσ απφ ην φξην. Γηα παξάδεηγκα, απην ζεκαίλεη κηα αλαινγία 4:1, φηη έλα ζήκα ππέξβαηλεη ηελ ηηκή θαησθιίνπ ησλ 4 db, ε έμνδνο ηνπ ζπκπηεζηή ζα είλαη 1 db πάλσ απφ ην φξην. Gain ζπρλά νλνκάδεηαη "make-up gain", δηέπεη ην πφζν δπλαηφ είλαη ην ζήκα εμφδνπ απφ ην ζπκπηεζηή. Πνηα είλαη αξθεηά βνιηθφ ζε ζχγθξηζε κε παξάδεηγκα, έρνπκε ρακειψζεη ηελ έμνδν 3 db ρξεζηκνπνηψληαο κηα αλαινγία 4:1. Αλ ζέζνπκε +3 db ν ήρνο είλαη ηφζν δπλαηφο, ζαλ λα πξνζηέζεθε ζηνλ ζπκπηεζηή. 7.8 Equalizer Έλαο αληηζηαζκηζηήο είλαη νπζηαζηηθά κηα πνιπ-ηξνπηθφ θίιηξν πνπ κπνξεί λα αλαθνπθίζεη ή λα σζήζεη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ θάζκαηνο ζπρλφηεηαο ελφο ζήκαηνο. Ο Ιζνζηαζκηζηήο καο είλαη πνιχ απιφο, αιιά εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθφο κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο. Low ξπζκίδεη ην εχξνο κεηαμχ 20Hz εψο 880Hz ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ. Mid ξπζκίδεη ην εχξνο κεηαμχ 880Hz εψο 5000Hz ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ. High ξπζκίδεη ην εχξνο κεηαμχ Hz έσο Hz ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ 47

49 7.9 Limiter Έλαο πεξηνξηζηήο είλαη έλαο ζπκπηεζηήο κε κία πςειφηεξε αλαινγία, θαη γεληθά έλα γξήγνξν ρξφλν επίζεζεο. Οη πεξηζζφηεξνη κεραληθνί ζεσξνχλ έλα ζπκπηεζηή κε αλαινγία 10:1 πεξηζζφηεξν σο πεξηνξηζηή. Έλαο πεξηνξηζηήο δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή νπνηαδήπνηε ερεηηθνχ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ νξηαθή ηηκή. Treshold δηέπεη φηαλ ν πεξηνξηζηήο πξέπεη λα αξρίζεη ηνλ πεξηνξηζκφ. Release δηέπεη φηαλ ν πεξηνξηζηήο ζα κείσζε ηελ έληαζε ηεο ζηάζκεο. Gain ζπρλά απνθαιείηαη "make-up gain", δηέπεη πφζν δπλαηφ ζα είλαη ην ζήκα εμφδνπ απφ ην πεξηνξηζηή. 48

50 8 Πώο λα; Bήκα πξόο Βήκα θάζε ιεηηνπξγεία 8.1 Πξνζζήθε, δηαγξαθή θαη κεηαθίλεζε θνκκαηίσλ Πξνζζήθε ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ: Γηα λα πξνζζέζεηε έλα θνκκάηη ήρνπ ζην εηθνλίδην "+" ζηελ θάησ δεμηά γσλία Έλα κνπζηθφ θνκκάηη πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ θαηάξηηζε ζε βξφρνπο θαη ερεηηθά θιηπ απφ ηε βηβιηνζήθε. Πξνζζήθε ερεηηθνχ θνκκαηηνχ ελφο νξγάλνχ: Γηα λα πξνζζέζεηε έλα ερεηηθφ θνκκάηη ελφο νξγάλνπ ζην εηθνλίδην + κε ηελ κνπζηθή λφηα. 49

51 Έλα θνκκάηη κε ήρνπο νξγάλσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ Virtual Όξγαλα θαη SAM-1. Γηαγξαθή ελφο θνκκαηηνχ: Γηα λα επηιέμηε έλα θνκκάηη, θάλεηε θιηθ ζην θνπηί, ή ζην θαλάιη ήρνπ ή ζην θαλάιη φξγαλν θαη παηήζηε Γηαγξαθή. 50

52 Μεηαηφπηζε ελφο θνκκαηηνχ: Γηα λα κεηαθηλήζεηε έλα ερεηηθφ θνκκάηη επηιέμηε έλα θαλάιη, θαη ζηε ζπλέρεηα ζχξεηε ην θαλάιη ζηε ζέζε πνπ ζέιεηε. 51

53 8.2 Πξνζαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ νζόλεο Μπνξείηε λα κεηαβείηε ζην εηθνλίδην Βηβιηνζήθε View ζηελ θάησ δεμηά γσλία γηα λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζηελ βηβιηνζήθε. Κάζεην Zoom - Ρπζκίζηε κε ην ξπζκηζηηθφ ζείξηε γηα λα αιιάμεηε ην θαηαθφξπθν δνπκ. 52

54 Οξηδφληηα ξχζκηζε Zoom Ρπζκίζηε κε ην ξπζκηζηηθφ ζείξηε γηα λα αιιάμεηε ηελ νξηδφληηα δνπκ. Απφ ην Soundation Studio θχξην κελνχ "Πξνβνιή" έρεηε πεξηζζφηεξεο επηινγέο. Με πιήξε νζφλε Soundation Studio ιεηηνπξγία γεκίδεη νιφθιεξε ε νζφλε. 53

55 Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην εηθνληθφ πιεθηξνιφγην, ηε βηβιηνζήθε θαη ην θαλάιη πινίαξρνο εδψ. Σν θαλάιη Master είλαη γηα λα ειέγρεηε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ, panning θαη ηα απνηειέζκαηα γηα φια ηα θαλάιηα ζην ηξαγνχδη ζαο. 54

56 8.3 Αιιαγή ηνπ ξπζκνύ Μπνξείηε λα κεηαβάιεηε ην ξπζκφ θάλνληαο θιηθ θαη ζχξνληαο πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ ζηελ BPM-έλδεημε. χξνληαο πξνο ηα επάλσ απμήζεηε ην ξπζκφ θαη πξνο ηα θάησ γηα λα ηνλ κεηψζεηε. Μπνξείηε επίζεο λα θάλεηε δηπιφ θιηθ θαη λα εηζάγεηε ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ ζαο. 8.4 Δκθάλεζε\ Απόθξπςε Βήκα 1 Γηα έλα fade θαλάιη, πεγαίλεηε ζηελ απηνκαηνπνίεζε (Automate) θαη ζην drop-down κελνχ, θάληε θιηθ ζην Volume. Βήκα 2 Μηα γξακκή απηνκαηηζκνχ εκθαλίδεηαη. 55

57 Βήκα 3 Κάληε θιηθ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηoπ θνκκαηηνχ θαη έλα ζεκείν απηνκαηνπνίεζεο εκθαλίδεηαη. Απηφ είλαη δχν θαλάιηα "Crossfade": Μπνξείηε λα ην θάλεηε απηφ κε νπνηνδήπνηε απφ ηα κεκνλσκέλα θαλάιηα, αιιά αλ ζέιεηε λα μεζσξηάδεη κέζα ή έμσ απφ έλα νιφθιεξν ηξαγνχδη, ηφηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πινηάξρνπ απηνκαηηζκνχ θαλάιη (Master Channel Automate). Ξεθηλήζηε κε ηε κεηάβαζε ζην Πξνβνιή -.> Παξνπζίαζε θχξην θαλάιη ην θφθθηλν θαλάιη πινίαξρνο ζα εκθαληζηεί ζην θάησ κέξνο. Σψξα κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ απηνκαηνπνίεζε φγθνπ ζην θαλάιη πινίαξρν λα μεζσξηάδεη ζην ηξαγνχδη ζαο. 56

58 8.5 Μίμε / εμαγσγή ηξαγνύδηνύ ζε WAV Όηαλ πηζηέεπεηε πσο ην ηξαγνχδη ζαο είλαη έηνηκν θαη ζα ζέιαηε λα ην εμάγεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, πεγαίλεηε ζην κελνχ Αξρείν θαη θάληε θιηθ ζην "Δμαγσγή. Wav αξρείν." Θα ζαο δεηεζεί λα ην απνζεθεχζεηε ή λα ην αθπξψζεηε 57

59 Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε θαη, ζηε ζπλέρεηα μεθηλά ην Soundation Studio λα ελζσκαηψλεη ηα ηξαγνχδηα ζαο ζε έλα. Wav αξρείν. Μφιηο νινθιεξσζεί έλα pop-up ζα εκθαληζηεί δεηψληαο ζαο,ην πνπ ζέιεηε λα ην απνζεθεχζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Σν download είλαη έλα 16bit/44100Hz pcm, cd πνηφηεηα. Wav αξρείν. Όηαλ πάηε "Δμαγσγή. Sng αξρείνπ" θαηεβάδεηε έλα αξρείν ηελ ζπκθσλία ηνπ ηξαγνχδηνχ ηνπ Soundation. Σν SNG αξρείν είλαη πνιχ κηθξφ θαη κπνξείηε λα ην απνζηαιείηε ζε άιιν ρξήζηε Soundation γηα λα αθνχζεη ή λα εξγαζηεί ζε κηα δηεπζέηεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ. 58

60 8.6 Ηρνγξάθεζε (εγγξαθή) * Παξαθαιψ ζεκεηψζηε φηη γηα ηελ ερνγξάθεζε, ζα πξέπεη λα έρεηε ηνπιάρηζηνλ Flash 10,1 εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Πεγαίλεηε ζην κελνχ Ρπζκίζεηο θαη επηιέμηε Δπεμεξγαζία ξπζκίζεσλ Δπηιέμηε Δπηινγέο εγγξαθήο 59

61 Δπηιέμηε ην Line-In Απνδνρή πξφζβαζεο Σψξα είζηε έηνηκνη γηα ηελ ερνγξάθεζε. Μπνξείηε λα ην επηδεηφμεηε άκεζα απφ ηελ είζνδν ηνπ κηθξνθψλνπ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Κάληε θιηθ ζην γθξη πιαίζην γηα λα επηιέμεηε έλα θαλάιη ήρνπ. 60

62 ηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην Δγγξαθή γηα λα θάλεηε θιηθ γηα λα μεθηλήζεη ε εγγξαθή. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε πνιιαπιά θνκκάηηα, λα πξνζζέζεηε εθέ θαη απηνκαηηζκφ. Αλ θάλεηε θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ κεηξνλφκνπ, επηιέμηε έλα θνκκάηη θιηθ γηα λα παίμνπλ καδί. Σν θιηθ έρεη κηα πξνθνξά γηα ηελ downbeat απφ 1 Όινη κπνξνχλ λα δηαζθεδάζνπλ κε ηελ θαηαγξαθή, αιιά γηα λα ζψζεη,ε κίμε ή λα δεκνζηεχζεηε ηα θνκκάηηα. Υξεηάδεζηε έλα intro, Power-User ή ηνπ ινγαξηαζκνχ Premium. 61

63 Θα ιάβεηε απηφ ην κήλπκα, αλ δελ ην θάλεηε. Mε θάζε έλα απφ ηα Premium-Accνunts, κπνξείηε λα απνζεθεχζεηε, λα απνζεθεχνπλ, ζε WAV αξρεία θαη λα δεκνζηεχζεηε νιέο ζαο ηηο δεκηνπξγίεο ζην Web. 8.7 Απνζήθεπζε θαη άλνηγκα ηξαγνπδηώλ Απνζεθεχζηε ην ηξαγνχδη ζαο Πεγαίλεηε ζην File -> κελνχ Αξρείν, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή Απνζήθεπζε θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί "Απνζήθεπζε". Κάληε θιηθ ζην θνπκπί "Απνζήθεπζε σο", αλ ζέιεηε λα απνζεθεχζεηε κηα λέα έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ. 62

64 Έλα παξάζπξν δηαιφγνπ Απνζήθεπζε ζα ζαο δεηήζεη λα νλνκάζεηε ην ηξαγνχδη αλ ζέιεηε λα απνζεθεχζεηε κηα λέα έθδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ. Αλνίμηε ην ηξαγνύδη ζαο Αλ ζέιεηε λα αλαθηήζεηε απνζεθεπκέλα ηξαγνχδηα ζαο ζην Soundation πεγαίλεηε ζην File -> "Άλνηγκα", επηιέμηε 63

65 Βξείηε ην πξνεγνπκέλσο απνζεθεπκέλν ηξαγνχδη ζαο. Δπίζεο κπνξείηε λα δηαγξάςεηε ην ηξαγνχδη απφ ην ινγαξηαζκφ ζαο εδψ. Βεβαησζείηε φηη έρεηε ζπλδεζεί ζην ινγαξηαζκφ ζαο γηα λα απνζεθεχζεηε ή λα αλνίμεηε έλα ηξαγνχδη. 64

66 8.8 Υξήζε Καλαιηώλ Σν θαλάιη ειέγρεη S - ζφιν ην θαλάιη Μ-ζίγαζε ηνπ θαλαιηνχ FX - Αλνίγεη ην θαλάιη ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ Slider Volume - Διέγρεη ηελ έληαζε ηνπ θαλαιηνχ Κνπκπί Pan - Διέγρεη ην ζηεξενθσληθφ ζέζε ηνπ θαλαιηνχ Μελνχ Απηνκαηνπνίεζε - εκθαλίδεη κηα ιίζηα κε απηνκαηνπνηεκέλεο παξακέηξνπο γηα ην θαλάιη Ολνκάζηε έλα θαλάιη Κάληε δηπιφ θιηθ ζηελ εηηθέηα ην φλνκα ελφο θαλαιηνχ, π.ρ. "Audio Καλάιη 1". Πιεθηξνινγήζηε ην λέν φλνκα ηνπ θαλαιηνχ θαη παηήζηε enter. Γηα λα αθπξψζεηε ηε ιεηηνπξγία πηέζηε ην πιήθηξν ESC. 65

67 8.9 Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ ςαιίδη Βεκα 1 Κάληε θιηθ θαη επηιέμηε ην εξγαιείν ςαιίδη. Βεκα 2 Σνπνζεηήζηε ην δξνκέα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θιηπ ήρνπ (βξφρνπ) θαη ζηε ζπλέρεηα, ην πνπ ζα ζέιαηε λα θφςεηε. Σν ςαιίδη (Scissor) επζπγξακκίδεη ηελ δηάηαμε πιέγκαηνο, αλ θξαηάηε παηεκέλν ην πιήθηξν Alt. 66

68 Πήγελεηε πίζσ ζην δείθηε (απφ ην εξγαιείν ςαιηδηνχ) θαη πάξηε ην δεχηεξν κηζφ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ζχξεηε ην κηα 16δηθε ζέζε Υξήζε ηνπ Μεηαθνξέα Αλαπαξαγσγή / Γηαθνπή Μπνξείηε επίζεο λα παηήζεηε ην πιήθηξν δηαζηήκαηνο(space) γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ αλαπαξαγσγή. Rewind 67

69 Fast Forward Δπηζηξνθή ζηελ αξρή 68

70 Δλεξγνπνίεζε ζεκεία βξόρνπ Μφιηο ελεξγνπνηεζνπλ ηα ζεκεία βξφρνπ, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ έλαξμε βξφρνπ θαη ην ηέινο βξφρνπ κε ηελ αξπάμηε ην ηέινο ή ηελ αξρή ηνπ θίηξηλε κπάξαο γξακκήο (time line). Μπνξείηε λα ελεξγνπνηήζεηε θαη λα απελεξγνπνηήζεηε ηε γξακκή κε ην δαθηχιην Υξήζε ησλ Virtual Instruments Βήκα 1 Σα κπιε θαλάιηα είλαη εηθνληθά θαλάιηα νξγάλσλ. Γηα λα πξνζζέζεηε επηπιένλ θαλάιηα κέζν ηνπ θνπκπηνχ "+" κε ην εηθνλίδην κνπζηθήο. 69

71 Βήκα 2 Δπηιέμηε κηα ζπζθεπή απφ ηε ιίζηα drop-down. Βήκα 3 Κάληε δηπιφ θιηθ ζην θνκκάηη κφλν ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ κπιε θαλαιηνχ γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ζεκείσζε θιηπ. 70

72 Βήκα 4 Υξεζηκνπνηήζηε ην εξγαιείν ζηπιφ ή θάληε δηπιφ θιηθ γηα λα δεκηνπξγήζεηε ζεκεηψζεηο. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην πιεθηξνιφγην, ζηελ αξηζηεξή πιεπξά, ζηελ αθξφαζε γηα ηε κνπζηθή. Σα Δξγαιεία Δξγαιείν Pointer - γηα λα ξπζκίζεηε ην κήθνο θαη ηε ζέζε ησλ ζεκεηψζεσλ Δξγαιείν πέλαο -δεκηνπξγία ζεκεηψζεσλ Δξγαιείν Velocity - γηα ξπζκίζεηε ηελ ηαρχηεηα (ζπρλά φγθνο) ησλ ζεκεηψζεσλ. Κάληε θιηθ θαη ζχξεηε πξνο ηα επάλσ ή πξνο ηα θάησ ζηηο ζεκεηψζεηο γηα λα αιιάμεηε ηελ ηαρχηεηα. Θα παξαηεξήζεηε φηη νη ζεκεηψζεηο αιιάδνπλ ρξψκα γηα λα εθπξνζσπίζεη ηελ ηαρχηεηα. 71

73 8.12 Υξήζε ηνπ Δηθνληθόπ Πιεθηξνιόγηνπ Βήκα 1 Κάληε θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ πιεθηξνινγίνπ ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ ζηνχληην. 72

74 Βήκα 2 Σν πιεθηξνιφγην δελ θάλεη ζφξπβν κέρξη λα επηιέμεηε λα νξίζεηε ηνλ επηζπκεηφ ηίηιν ρξεζηκνπνηψληαο ην εηθνληθφ πιεθηξνιφγην. Γηα λα επηζεκάλεηε, ζε έλα θαλάιη φξγαλν (θάληε θιηθ ζην κπιε θαλάιη κε ζέα ην θαλάιη, φπνπ ειέγρεη ην volume θαη ην pan). Βήκα 3 Όηαλ έλα φξγαλν έρεη εθρσξεζεί, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ζεκεηψζεηο απφ νληηζηφλ ηνλ θέξζνξα ζε κία απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ή παηψληαο ην πιεθηξνιφγην ηνπ ππνινγηζηή ζαο ζε κία απφ ηηο νλνκαδφκελεο ζεκεηψζεηο. 73

75 Βήκα 4 Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηε ζέζε ηεο νθηάβαο (C3 ζε C1, γηα παξάδεηγκα), κε ην άλνηγκα ηεο νθηάβαο drop-down κελνχ θαη επηιέμηε κηα πςειφηεξε ή ρακειφηεξε νθηάβα. εκείσζε\αλαθνξά Γηα λα ερνγξαθήζεηε απηφ πνπ παίμαηε ζην εηθνληθφ πιεθηξνιφγην, απιά θάληε θιηθ ζην θνπκπί εγγξαθήο, ελψ έλα κπιε θαλάιη εξγαιείν είλαη ελεξγφ θαη Soundation θαηαγξάθεη απηφκαηα έλα θιηπ ζεκείσκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη αλ έρεηε έλα εμσηεξηθφ MIDI πιεθηξνιφγην. 74

76 8.13 Γεκνζίεπζε ζην Facebook Μπνξείηε λα δεκνζηεχζεηε θνκκάηηα ζαο απεπζείαο ζην Facebook ζηελ ζειίδα ζαο. Μφιηο δεκνζηεπζεί, ζηε ζειίδα ησλ ηξαγνπδηψλ ζαο θάληε θιηθ ζην "Γεκνζίεπζε ζην Facebook". Έλα pop-up ζα ζαο δεηεζεί λα ζπλδεζείηε κε ην ινγαξηαζκφ ζαο ζην Facebook ή αλ δελ είζηε ήδε,ζα ζαο ξσηήζεη επίζεο λα γξάςεηε θαπνην ζρφιεην. Κάληε θιηθ γηα λα δεκνζηεχζεηε ην ζρφιεην ζην Facebook. 75

77 ηε ζπλέρεηα, ην θνκκάηη ζαο ζα εκθαλίδεηαη ζην Facebook ζηνλ ηνίρν ζαο κε έλα εηδηθφ player widget Soundation γηα λα ην αθνχζεηε Απνζήθεπζε ζην ινγαξηαζκό Δδψ είλαη πψο λα απνζεθεχζεηε, λα αλνίμεηε, θαη λα δηαρεηξηζηείηε ην Soundation ινγαξηαζκφ ζαο. * Θπκεζείηε, οτι πξέπεη λα έρεηε εγγξαθεί θαη ζπλδεζεί γηα λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζην ινγαξηαζκφ ζαο. Δπηιέμηε Απνζήθεπζε σο απφ ην κελνχ Αξρείν ζην ινγαξηαζκφ ζαο γηα λα απνζεθεχζεηε. 76

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή

πλεξγαηηθά πζηήκαηα Δξγαζίαο κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνινγηζηή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Πξνεγκέλα πζηήκαηα Τπνινγηζηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ πλεξγαηηθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων LSI SIN (10)02 Πηγή: Marko Hölbl Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΧΗ ΠΑΛΑΙΧΝ ΑΡΥΔΙΧΝ ΗΥΟΤ Κσλζηαληίλνο Παδαξνχιαο Δηζεγεηήο: Καζεγεηήο Γηψξγνο Σζηξηγψηεο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Δηζαγσγή 2 Κεθάιαην 1 «Ήρνο» 3

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς

Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς Η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών για τεχνικούς και μηχανικούς Για εσάς που είστε μηχανικός ή τεχνικός να θυμάστε οτι δεν είναι ένα ακόμα ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά μια πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Μεραληθώλ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πιεξνθνξηθήο Δηπισκαηηθή εξγαζία Μειέηε θαη πινπνίεζε εθαξκνγήο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο κε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing)

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) Κεθάιαην 3 Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) 3.1 Εηζαγσγή Θα ππάξμνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (Cloud Computing) ζα αιιάμεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Διζαγυγή... 4 1.1. Τη είλαη ην Αβάθην... 4 1.1.1. Πώο θαη γηαηί ζρεδηάζηεθε;... 4 1.1.2. Γηαηί είλαη θαηλνηνκηθό;... 5 1.2. Σε πνηόλ απεπζύλεηαη ην παξόλ εγρεηξίδην;... 6 2. Βαζικέρ έννοιερ...

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ. Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια. ηει.2510462142, fax.2510462141 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Άγηνο Λνπθάο, 65404 Καβάια ηει.2510462142, fax.2510462141 e-mail: eesec@teikav.edu.gr ΠΣΤΥΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΥΝΟΣΗΣΩΝ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΥΟΡΑ Ενόηηηα: Υποενόηηηα: Ubuntu Linux Τ1. Ση είλαη ην Linux θαη ην Ubuntu πξνυπνζέζεηο θαη εγθαηάζηαζε ύνηομη Περιγραθή Θα θάλνπκε γεληθφηεξε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Linux. Πψο

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα