ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μεσσήνη 02 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μεσσήνη 02 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μεσσήνη 02 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ονομα Δ/νση της Υπηρεσίας που συνάπτει την σύμβαση, τόπος και χρόνος διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού. Η Υπηρεσία που θα συνάψει τη σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας είναι o Δήμος Μεσσήνης, οδός Δημάρχου Π. Πτωχού, Μεσσήνη Τηλ Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα γίνει στις 14 / 04 / 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα από έως 12.30μ.μ. στην παραπάνω διεύθυνση, μπροστά στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, η οποία ορίστηκε με την υπ αρ. 398/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεσσήνης. ΑΡΘΡΟ 2 ο Υποβολή προσφορών. Η δημοπρασία θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση εντύπου τιμολογίου προσφοράς της παραπάνω προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Της Απόφασης Υπ. Εσωτερικών αριθ /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). β) Των εν ισχύει σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών. γ) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). ΑΡΘΡΟ 3 ο Χρόνος και τόπος εκτέλεσης της προμήθειας. Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικώς σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας από το διάστημα υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και Τα είδη θα παραδίδονται στην κεντρική αποθήκη του Δήμου, μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών στην αποθήκη βαρύνουν κάθε φορά τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 4 ο Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού στον 1 ο όροφο του Δημαρχείου Μεσσήνης, οδός Δημάρχου Π. Πτωχού, Μεσσήνη, αρμόδιοι κ. Κάτσος Ιωάννης (τηλ ) και Καλογερόπουλος Ηλίας (τηλ ). ΑΡΘΡΟ 5 ο Παραλαβή προσφορών. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα παραδοθούν αυτοπροσώπως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 8, στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, την ημέρα του διαγωνισμού κατά την ώρα που αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο 1 και θα είναι γραμμένες στα Ελληνικά. Το αυτό ισχύει και για όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λ.π. έγγραφα της δημοπρασίας. Σελίδα 1 από 7

2 Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση: Δημάρχου Π. Πτωχού Μεσσήνη, θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και θα είναι σφραγισμένες και σύμφωνες σύμφωνα με το άρθρο 8.2 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 6 ο Εγγυήσεις. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της αντίστοιχης κατηγορίας προμήθειας με ΦΠΑ 23%, δηλαδή σε 1.249,60. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη ( δηλ. τρεις (3) μήνες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού). Προσφορές χωρίς εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. Οι εγγυήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης της σύμβασης συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους εις την ελληνική. ΑΡΘΡΟ 7 ο Συμμετοχή στην δημοπρασία - Προσφορές. Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: α) Έλληνες και Αλλοδαποί προμηθευτές. β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά. γ) Συνεταιρισμοί. δ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. ΑΡΘΡΟ 8 ο Στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι Υποβολή προσφορών. 8.1 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν: 1) Υποχρεωτικά έξω από τον σφραγισμένο κυρίως φάκελο προσφοράς: 1α) Προκειμένου περί εταιριών, πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, που να εγκρίνει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και να ορίζει τον εκπρόσωπό της, ο οποίος μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 1β) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) συμμετέχουν στο διαγωνισμό με τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ο οποίος προσκομίζει αντίγραφο του καταστατικού τους θεωρημένο από το πρωτοδικείο. 1γ) Προκειμένου περί ατομικής επιχείρησης, οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Ο καταθέτων την προσφορά υποχρεούται προς επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 2) Σφραγισμένο κυρίως φάκελο προσφοράς, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ». Μέσα στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: 1. Εγγύηση συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. Σελίδα 2 από 7

3 2. Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου ότι: Ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της υπ αριθμό διακηρύξεως για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» και αποδέχεται αυτούς εξολοκλήρου και ανεπιφύλακτα. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την κάθε παραγγελία. 8.2 Η οικονομική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς, ο οποίος θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο ή τον τίτλο της επιχείρησης και την επιγραφή : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ». 8.3 Η προσφορά κάθε ενδιαφερομένου πρέπει να είναι σύμφωνη με τα παρακάτω, διαφορετικά θα θεωρηθεί απαράδεκτη: 1) Να είναι συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο προσφοράς. 2) Να είναι πλήρως συμπληρωμένα όλα ανεξαιρέτως τα κενά που πρέπει να συμπληρωθούν. 3) Η προσφορά να είναι συμπληρωμένη με στυλό Μπλε ή Μαύρο. 4) Η προσφορά να μην έχει διορθώσεις μπλάνκο ή σβησίματα. 5) Η προσφορά να είναι καθαρογραμμένη ώστε να μπορεί να διαβαστεί. 6) Η προσφορά να έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή του συμμετέχοντα πάνω στο έντυπο. ΑΡΘΡΟ 9 Ο : Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού-κατακύρωση Σύμβαση 9.1 Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που καθορίζεται στο άρθρο 1 ο της παρούσας διακήρυξης. 9.2 Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρία ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σ αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή άλλο τρόπο αμοιβής. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των κυρίως φακέλων των προσφορών δημόσια την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού, που ορίζεται στο άρθρο 1 ο της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους, δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό. 9.3 Το όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης κατά σειρά επίδοσης μόνον των κυρίως φακέλων των προσφορών, μονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται στο παρόν στάδιο αλλά μονογράφονται από το παραπάνω όργανο και αναγράφεται πάνω σ αυτούς ο αύξοντας αριθμός του αντίστοιχου κυρίως φακέλου. Το παραπάνω όργανο προβαίνει κατόπιν στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές κατά σειρά επίδοσης καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του. Στο πρακτικό αναγράφονται περιληπτικά τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα στον κυρίως φάκελο. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών το αρμόδιο όργανο ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει γι αυτούς που αποκλείονται και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους διαγωνιζόμενους. Διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας διακήρυξης ή των προσφορών που δίδονται από τους προσφέροντες μετά την κατάθεση των προσφορών τους, δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 9.4 Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο. 9.5 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 9.6 Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών συνεδριάζει την ημερομηνία που θα ορίσει, για την αποσφράγιση και των οικονομικών προσφορών και κατόπιν γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή υπέρ του προμηθευτή που προσφέρει Σελίδα 3 από 7

4 την χαμηλότερη συνολική τιμή για όλα τα είδη του εντύπου προσφοράς, αφού η προσφορά του κριθεί αποδεκτή σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την παρούσα διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 9.7 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου. 9.8 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9.9 Για την κατακύρωση της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η δε σχετική απόφαση είναι δυνατόν να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος Σε περίπτωση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας, οι ενστάσεις με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, υποβάλλονται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης η οποία αποφασίζει τελικά Το αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού όργανο, αφού λάβει υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προμήθειας και τη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, αποφασίζει για την κατακύρωση ανάθεση της προμήθειας Ανάδοχος προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή για όλα τα είδη του εντύπου προσφοράς, εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων της παρούσας διακήρυξης Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α. Το είδος β. Την ποσότητα. γ. Την τιμή. δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. ε. Την συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. στ. Τα στοιχεία της απόφασης της τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη. ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από (10) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλέτυπο στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με το άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του σχετικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της σύμβασης, τα οποία με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος, καθώς και με βάση όσα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. Σελίδα 4 από 7

5 γ. Το προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. δ. Την τιμή. ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. ι. Τον τρόπο πληρωμής. ια. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. ιβ. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. ιγ. Την παραλαβή των ειδών Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το υπό προμήθεια είδος που παραδόθηκε. β. Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. γ. Εκπληρωθούν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Διάρκεια σύμβασης. Ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει για την χρονική περίοδο από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως ΑΡΘΡΟ 11 ο Χρονικό διάστημα για το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται με την προσφορά του. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι 60 ημέρες και δεσμεύει τους προμηθευτές για 60 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ο ανάδοχος προμηθευτής δεσμεύεται με την οικονομική προσφορά του για όλο το έτος ΑΡΘΡΟ 12 ο Ενστάσεις κατά των σταδίων της δημοπρασίας. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 12.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα εξής: Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα συγκεκριμένων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά στη δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 13 ο Χρηματοδότηση προμήθειας, φόροι, κρατήσεις. Σελίδα 5 από 7

6 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Ι.Π. του Δήμου Μεσσήνης και υπόκειται στις κάτωθι κρατήσεις: ΦΟΡΟΣ 4% ΕΆΝ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΊΝΑΙ Ν.Π ΦΟΡΟΣ 0% ΕΆΝ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΊΝΑΙ Φ.Π. ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,50% ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,50% ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΕΠΙ 0,10% Ε.Α.Α.Δ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,1% 3,6% Χ 0,10% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0,048% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΣΗΣ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΌ 2.500,00 ΕΥΡΩ (ΜΕΤΑ 15/9/2011) (ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤ.20%) ΕΠΙ ΤΟΥ 0,10% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (= ή > 2.500,00 ΕΥΡΩ) Ουδεμία απαλλαγή παρέχεται στον ανάδοχο για φόρο ή τέλος του Δημοσίου. Ειδικά ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει τον Δήμο Μεσσήνης. Οι πληρωμές θα γίνονται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης, αφού εκδοθούν εντάλματα πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων και των σχετικών για την είσπραξη δικαιολογητικών. ΑΡΘΡΟ 14 ο Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας σειρά ισχύος αυτών. Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία προσαρτώνται και αναφέρονται στη σύμβαση, ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας, είναι τα παρακάτω, και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχόμενων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των καθορίζεται ως εξής: 1. Η παρούσα διακήρυξη. 2. Ο προϋπολογισμός του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. 4. Η τεχνική περιγραφή. Όλων πάντως των παραπάνω συμβατικών στοιχείων και τευχών κατά την εκτέλεση της προμήθειας υπερισχύει η σύμβαση, όπως θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας. ΑΡΘΡΟ 15 ο Παράδοση υλικών Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή υλικών. Για τον χρόνο παράδοσης των υλικών, την παραλαβή των υλικών, το χρόνο παραλαβής των υλικών, τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση και την απόρριψη αντικατάσταση συμβατικών υλικών ισχύουν αντιστοίχως τα άρθρα 27, 28, 29, 33 και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή οριζόμενη από τον αρμόδιο φορέα και κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να παρασταθεί και ο προμηθευτής εφόσον το επιθυμεί. Όλα τα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των σχετικών τευχών. Οι επιτροπές παραλαβής έχουν το δικαίωμα να ενεργούν μακροσκοπικό έλεγχο, ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, πρακτική δοκιμασία, να ζητούν χημικές ή μηχανικές εξετάσεις, προς διαπίστωση της ποιότητας και καταλληλότητας των προς προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση απορρίψεως ενός είδους για οποιονδήποτε βάσιμο λόγο, ο προμηθευτής οφείλει να το αντικαταστήσει σε διάστημα που θα καθορίζεται από την παραλαμβάνουσα Υπηρεσία, μετά την παρέλευση του οποίου, η Υπηρεσία δύναται να προμηθευτεί το είδος από το ελεύθερο εμπόριο εις βάρος του προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 16 Ο : Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 16.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Σελίδα 6 από 7

7 16.2 Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σε αυτόν οι κατά περίπτωση κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 και 35 της Υ.Α /93 του Υπ. Εσωτερικών. ΑΡΘΡΟ 17 ο Ειδικοί όροι. Σε περίπτωση απεργίας ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εφοδιάσει κανονικά τον Δήμο Μεσσήνης με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 18 ο Δημοσιότητα Έξοδα δημοσίευσης. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε τρείς ημερήσιες και μια εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του Νομού Μεσσηνίας καθώς και στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της εφημερίδας της κυβέρνησης. Τα έξοδα των αρχικών δημοσιεύσεων της περίληψης της παρούσας διακήρυξης καθώς και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 19 ο Άλλες πληροφορίες. Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση Υπ. Εσωτερικών αριθ /1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και η κατάρτιση των όρων της παρούσας διακήρυξης αποφασίστηκαν με την υπ αριθμ. 161 / 2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεσσήνης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 7 από 7

8 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : / 2014 / ΛΥ ΠΙΣΤΩΣΗ 2014: ,00 Κ.Α. 10/ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,22 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Ν.2286/95 Υ.Α.11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που εξεδόθησαν για την εφαρμογή της 27/93, 39/93 και 53/93 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤ. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗ Ο - Συντάξας Μπουρίκας Γεώργιος

9 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) H παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπωτών που θα πληρούν τις αναφερόμενες στο τεύχος Β Τεχνικές Προδιαγραφές. Τα υπό προμήθεια υλικά προορίζονται για τον υπάρχοντα εξοπλισμό μηχανογράφησης του Δήμου Μεσσήνης (εκτός των δημοτικών επιχειρήσεων) και προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες για το έτος Ο προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται σε ,22 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Μεσσήνης. ΜΕΣΣΗΝΗ 04 /03/ Ο - Συντάξας Μπουρίκας Γεώργιος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) Σελ. 1 από 1

10 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών. Τα υπό προμήθεια υλικά προορίζονται για τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Δήμου Μεσσήνης (εκτός των δημοτικών επιχειρήσεων), προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες για το έτος 2014 και θα έχουν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ / ΦΑΞ HP LASERJET 1200 RICOH INFOPRINT 1612 HP OFFICEJET L7590 KYOCERA FS 1116 MFP KYOCERA FS-1030D HP LASERJET P3005D (Q7813A) SAMSUNG SF560R HP LASERJET M1319F CANON MX700 CANON IP4500 LEXMARK C500 LEXMARK E360DN ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 15A IBM 39V1638 HP 88XL CYAN HP 88XL MAGENTA HP 88XL YELLOW HP 88XL BLACK TK-110 Q7551A SF-D560RA 12A PGI-5 BLACK CLI 8 BLACK CLI 8 YELLOW CLI 8 MAGENTA CLI 8 CYAN C500S2CG CYAN C500S2MG MAGENTA C500S2YG YELLOW C500S2KG BLACK E260A11E EPSON MX KYOCERA FS 1100 TK-140 KYOCERA FS 1300 TK-130 KYOCERA FS 1120 TK-160 KYOCERA FS 1030D TK-120 EPSON EPL6200 S KYOCERA MITA 6020 TK-400 OKI B410D HP DESKJET 1220C HP 45 BLACK HP 78XL COLOR

11 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ / ΦΑΞ HP OFFICEJET 8000 PRO KONIKA MINOLTA 1690 MF SHARP FO-IS115N OKI MICROLINE 3321 HP LASERJET 1505M HP LASERJET M1212 LEXMARK E352DN SAMSUNG ML-1620 KYOCERA FS-4200DN HP OFFICE JET 4500 HP LASERJET 2420 HP DESKJET 3940 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ HP 940XL MAGENTA HP 940XL CYAN A0V301F BLACK A0V30HF CYAN A0V30CF MAGENTA A0V306F YELLOW FO-25DC HP 36A HP CE285A 352H11E MLT-D119S TK-3130 ΜΕΛΑΝΙ MULTIPACK 901 (BK-C-M-Y) SD519AE 11A Black Q6511A HP 21XL BLACK HP 22XL BLACK Τα αναλώσιμα των εκτυπωτών θα είναι αυθεντικά (ORIGINAL) και όχι απλά συμβατά με τους ανωτέρω εκτυπωτές Αναλώσιμα με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά από τα παραπάνω θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν κίνδυνο δυσανάλογων τεχνικών δυσχερειών ως προς την χρήση και τη συντήρηση του υπάρχοντος μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Μεσσήνης. Μεσσήνη 4/ 03/ 2014 Ο συντάκτης Μεσσήνη 4/ 03/ 2014 Θεωρήθηκε Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού & Οικονομικού Μπουρίκας Γεώργιος Πλεμμένος Παναγιώτης

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ / ΦΑΞ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ / ΜΕΡΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ HP LASERJET A 22 66, ,50 RICOH INFOPRINT 1612 IBM 39V ,50 262,50 HP 88XL CYAN 3 16,00 48,00 HP OFFICEJET L7590 HP 88XL MAGENTA 3 16,00 48,00 HP 88XL YELLOW 3 16,00 48,00 HP 88XL BLACK 3 16,00 48,00 KYOCERA FS 1116 MFP TK , ,00 KYOCERA FS-1030D 3 24,38 73,13 HP LASERJET P3005D (Q7813A) Q7551A 3 120,00 360,00 SAMSUNG SF560R SF-D560RA 2 72,50 145,00 HP LASERJET M1319F 12A 25 65, ,00 PGI-5 BLACK 5 11,25 56,25 CLI 8 BLACK 3 11,25 33,75 CANON MX700 CLI 8 YELLOW 6 11,25 67,50 CANON IP4500 CLI 8 MAGENTA 6 11,25 67,50 CLI 8 CYAN 5 11,25 56,25 C500S2CG CYAN 4 100,00 400,00 LEXMARK C500 C500S2MG MAGENTA 4 100,00 400,00 C500S2YG YELLOW 4 100,00 400,00 C500S2KG BLACK 4 100,00 400,00 LEXMARK E360DN E260A11E 30 90, ,00 EPSON MX , ,00 KYOCERA FS 1100 TK , ,00 KYOCERA FS 1300 TK ,75 562,50 KYOCERA FS 1120 TK ,25 132,50 KYOCERA FS 1030D TK ,00 90,00 EPSON EPL6200 S ,50 165,00 KYOCERA MITA 6020 TK ,25 318,75 OKI B410D ,00 180,00 HP DESKJET 1220C HP 45 BLACK 4 30,00 120,00 HP 78XL COLOR 2 31,88 63,75 HP OFFICEJET 8000 PRO HP 940XL MAGENTA 1 16,25 16,25 HP 940XL CYAN 1 16,25 16,25 A0V301F BLACK 1 87,50 87,50 KONIKA MINOLTA 1690 MF A0V30HF CYAN 1 87,50 87,50 A0V30CF MAGENTA 1 87,50 87,50 A0V306F YELLOW 1 87,50 87,50 SHARP FO-IS115N FO-25DC 3 62,50 187,50

13 ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ / ΦΑΞ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗ / ΜΕΡΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ OKI MICROLINE ,50 75,00 HP LASERJET 1505M HP 36A 3 60,00 180,00 HP LASERJET M1212 HP CE285A 5 50,00 250,00 LEXMARK E352DN 352H11E 3 150,00 450,00 SAMSUNG ML-1620 MLT-D119S 3 62,50 187,50 KYOCERA FS-4200DN TK , ,00 HP OFFICE JET 4500 ΜΕΛΑΝΙ MULTIPACK 901 (BK-C-M-Y) SD519AE 3 37,50 112,50 HP LASERJET A Black Q6511A 3 100,00 300,00 HP DESKJET 3940 HP 21XL BLACK 2 18,75 37,50 HP 22XL BLACK 2 18,75 37,50 ΣΥΝΟΛΟ ,88 ΦΠΑ 23% 4.673,34 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,22 Μεσσήνη 4/ 03/ 2014 Ο συντάκτης Μπουρίκας Γεώργιος Μεσσήνη 4/ 03/ 2014 Θεωρήθηκε Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικού & Οικονομικού Πλεμμένος Παναγιώτης

14 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ.: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ / ΦΑΞ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ HP LASERJET A 22 RICOH INFOPRINT 1612 IBM 39V HP 88XL CYAN 3 HP OFFICEJET L7590 HP 88XL MAGENTA 3 HP 88XL YELLOW 3 HP 88XL BLACK 3 KYOCERA FS 1116 MFP TK KYOCERA FS-1030D 3 HP LASERJET P3005D (Q7813A) Q7551A 3 SAMSUNG SF560R SF-D560RA 2 HP LASERJET M1319F 12A 25 PGI-5 BLACK 5 CLI 8 BLACK 3 CANON MX700 CANON IP4500 CLI 8 YELLOW 6 CLI 8 MAGENTA 6 CLI 8 CYAN 5 C500S2CG CYAN 4 LEXMARK C500 C500S2MG MAGENTA 4 C500S2YG YELLOW 4 C500S2KG BLACK 4 LEXMARK E360DN E260A11E 30 EPSON MX KYOCERA FS 1100 TK KYOCERA FS 1300 TK KYOCERA FS 1120 TK KYOCERA FS 1030D TK EPSON EPL6200 S KYOCERA MITA 6020 TK OKI B410D HP DESKJET 1220C HP 45 BLACK 4 HP 78XL COLOR 2 HP OFFICEJET 8000 PRO HP 940XL MAGENTA 1 HP 940XL CYAN 1 A0V301F BLACK 1 KONIKA MINOLTA 1690 MF A0V30HF CYAN 1 A0V30CF MAGENTA 1 A0V306F YELLOW 1 SHARP FO-IS115N FO-25DC 3 ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ / ΦΑΞ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ OKI MICROLINE HP LASERJET 1505M HP 36A 3 HP LASERJET M1212 HP CE285A 5 LEXMARK E352DN 352H11E 3 SAMSUNG ML-1620 MLT-D119S 3 KYOCERA FS-4200DN TK ΜΕΛΑΝΙ MULTIPACK 901 HP OFFICE JET 4500 (BK-C-M-Y) SD519AE 3 HP LASERJET A Black Q6511A 3 HP DESKJET 3940 HP 21XL BLACK 2 HP 22XL BLACK 2 ΤΙΜΗ / ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΣΗΝΗ / /2014 Ο προσφέρων

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Διακήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 εσωτ.208 FAX.: 2651062794

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113 Στην Ιθάκη, σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

O Αντιδήμαρχος Κατερίνης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 47.355,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 47.355,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Α.Μ. 20 /2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 47.355,00 Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002669013 2015-03-27

15PROC002669013 2015-03-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Μαραθώνας Αριθ. Πρωτ. ΦΟΡΕΑΣ: 27 / 03 /2015 7069 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 104- Ν. Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 09-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 9794 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5010/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002943856 2015-07-30

15PROC002943856 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:28313410349 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υλικών µηχανογράφησης και ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υλικών µηχανογράφησης και ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος του ήµου Γρεβενών κ. ηµοσθένης Κουπτσίδης, διακηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ Η/Υ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 49/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ ΕΤΟΥΣ 2011

ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ ΕΤΟΥΣ 2011 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙ ΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

θεμάτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

θεμάτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/01 ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα 05/05/01 Αρ. Πρωτ. 1158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Γραφική ύλη, Υλικά μηχανογράφησης,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: 2665361213 FAX: 2665361122 Αριθμ. Πρωτ.: 5569 Ηγουμενίτσα, 04/03/2014 «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΑ-ΚΙΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΑ-ΚΙΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :48468 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 300/2013 Από το Πρακτικό της 31ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002761622 2015-05-08

15PROC002761622 2015-05-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 08/05/2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Αρθ. Πρωτ.: 11066 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΤΠΕ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942231 2015-07-29

15PROC002942231 2015-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι

Διαβάστε περισσότερα

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, 27/2/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 18872 Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Μ. Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα