Sefer Shophtim / Judges

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sefer Shophtim / Judges"

Transcript

1 Sefer Shophtim / Judges Chapter MEIA WXAE DXEAC XYZE Jud5:1 :š¾ E µ ŸIµA µ ¾ ¹ƒ¼ - A š ƒe šÿƒç šµ Úµ 1. watashar D borah ubaraq ben- Abino`am bayom hahu le mor. Jud5:1 Then Deborah and Barak the son of Abinoam sang on that day, saying, 5:1 Καὶ ᾖσαν εββωρα καὶ Βαρακ υἱὸς Αβινεεµ ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ λέγοντες 1 Kai ÿsan Debb ra kai Barak huios Abineem en tÿ h mera ekeinÿ legontes :DEDI EKXA MR ACPZDA ZERXT RXTA 2 : É E¼šÁ ƒ Cµ œ¹ A š ā¹ A œÿ š P µ ¾š ¹A ƒ 2. biph ro`a p ra`oth b Yis ra El b hith nadeb `am baraku Yahúwah. Jud5:2 That the leaders led in Yisrael, that the people volunteered, Bless DEDI! 2 Ἀπεκαλύφθη ἀποκάλυµµα ἐν Ισραηλ ἐν τῷ ἑκουσιασθῆναι λαὸν εὐλογεῖτε κύριον. 2 Apekalyphth apokalymma en Isra l; A revealtion was made en tÿ hekousiasth nai laon eulogeite kyrion. in resolve of DEDIL MIPFX MIKLN ERNY 3 DEDIL É µ ¹¾ ¹ ˆ¾š E ¹ˆ¼ µ ¹ E ¹ : š ā¹ ¾½ µ š Lµˆ¼ š ¹ ¹¾ 3. shim `u m lakim ha azinu roz nim anoki layahúwah anoki ashirah azamer layahúwah Elohey Yis ra El. Jud5:3 Hear, O kings; give ear, O rulers! I to DEDI, I shall sing, I shall sing praise to DEDI, the El of Yisrael. 3 ἀκούσατε, βασιλεῖς, καὶ ἐνωτίσασθε, σατράπαι ἐγώ εἰµι τῷ κυρίῳ, ἐγώ εἰµι ᾄσοµαι, ψαλῶ τῷ κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ. 3 akousate, basileis, kai en tisasthe, satrapai; O satraps eg eimi tÿ kyriÿ, eg eimi a somai, It is I It is I who psal tÿ kyriÿ tÿ theÿ Isra l. I shall strum DCYN JCRVA XIRYN DEDI 4 :MIN ETHP MIAR-MB ETHP MINY-MB DYRX

2 Ÿ ½ W¹ Ç µ A š ¹ W¹ œ A É :¹ E Š ¹ƒ -µb E Š ¹ µ -µb š š 4. Yahúwah b tse th ak mise`ir b tsa` d ak mis deh Edom erets ra`ashah gam-shamayim nataphu gam-`abim nat phu mayim. Jud5:4 DEDI, when You went out from Seir, when You marched from the field of Edom, the earth quaked, the heavens also dripped, even the clouds dripped water. 4 κύριε, ἐν τῇ ἐξόδῳ σου ἐν Σηιρ, ἐν τῷ ἀπαίρειν σε ἐξ ἀγροῦ Εδωµ γῆ ἐσείσθη, καὶ ὁ οὐρανὸς ἔσταξεν δρόσους, καὶ αἱ νεφέλαι ἔσταξαν ὕδωρ 4 kyrie, en tÿ exodÿ sou en S ir, in your exodus en tÿ apairein se ex agrou Ed m in your departing g eseisth, kai ho ouranos estaxen drosous, was shaken indeed was disturbed dews kai hai nephelai estaxan hyd r; DEDI IPTN IPIQ DF DEDI IPTN ELFP MIXD 5 : š ā¹ ¾½ É P¹ µ ¹ ˆ É P¹ E ˆ ¹š 5. harim naz lu mip ney Yahúwah zeh Sinay mip ney Yahúwah Elohey Yis ra El. Jud5:5 The mountains quaked at the presence of DEDI, this Sinai, at the presence of DEDI, the El of Yisrael. 5 ὄρη ἐσαλεύθησαν ἀπὸ προσώπου κυρίου Ελωι, τοῦτο Σινα ἀπὸ προσώπου κυρίου θεοῦ Ισραηλ. 5 or esaleuth san apo pros pou kyriou El i, touto Sina apo pros pou kyriou theou Isra l. ELCG LRI INIA ZPR-OA XBNY INIA 6 :ZELWLWR EKLI ZEAIZP IKLDE œÿ š» E ¹A œ ¼ - A šµb µ ¹A :œÿkµ µ ¼ œÿ š» E œÿƒ ¹œ ¾ 6. bimey Sham gar ben-`anath bimey Ya`El chad lu arachoth w hol key n thiboth yel ku arachoth `aqal qaloth. Jud5:6 In the days of Shamgar the son of Anath, In the days of Jael, the highways ceased, and the travelers of roadways would travel by roundabout pathways. 6 ἐν ἡµέραις Σαµεγαρ υἱοῦ Αναθ, ἐν ἡµέραις Ιαηλ ἐξέλιπον ὁδοὺς καὶ ἐπορεύθησαν ἀτραπούς, ἐπορεύθησαν ὁδοὺς διεστραµµένας 6 en h merais Samegar huiou Anath, en h merais Ia l

3 exelipon hodous kai eporeuth san atrapous, failed the ways they went by short cuts eporeuth san hodous diestrammenas; They went by ways being turned aside IZNWY DXEAC IZNWY CR ELCG OEFXT ELCG 7 : š ā¹ A ¹U µrµ šÿƒç ¹U µrµ µ EK š ā¹ A Ÿˆ š E ˆ 7. chad lu ph razon b Yis ra El chadelu `ad shaqam ti D borah shaqam ti em b Yis ra El. Jud5:7 The inhabitants of the villages ceased, they ceased in Yisrael, until I, Deborah, arose, until I arose, a mother in Yisrael. 7 ἐξέλιπον δυνατοὶ ἐν Ισραηλ, ἐξέλιπον, ἕως οὗ ἀναστῇ εββωρα, ἕως οὗ ἀναστῇ µήτηρ ἐν Ισραηλ. 7 exelipon dynatoi en Isra l, exelipon, he s hou anastÿ Debb ra, of which time he s hou anastÿ m t r en Isra l. OBN MIXRY MGL MIYCG XGAI 8 GNXE š -¹ ¹š ˆ ¹ ¼ ¹ ¾½ šµ ƒ¹ : š ā¹ A ¹ Á šµ A µ ¾š 8. yib char elohim chadashim az lachem sh `arim magen im-yera eh waromach b ar ba`im eleph b Yis ra El. Jud5:8 New elohim were chosen; then war was in the gates. Was there a shield or a spear seen among forty thousand in Yisrael? 8 ἐξελέξαντο θεοὺς καινούς τότε ἐπολέµησαν πόλεις ἀρχόντων θυρεὸς ἐὰν ὀφθῇ καὶ λόγχη ἐν τεσσαράκοντα χιλιάσιν ἐν Ισραηλ. 8 exelexanto theous kainous; tote epolem san poleis archont n; waged war cities of rulers thyreos ean ophthÿ kai logch en tessarakonta chiliasin en Isra l. :DEDI EKXA MRA MIACPZND IWWEGL IAL 9 : É E¼šÁ Á ¹ƒÇµ œ¹lµ š ā¹ Ÿ ¹A¹ Š 9. libi l choq qey Yis ra El hamith nad bim ba`am baraku Yahúwah. Jud5:9 My heart is to the commanders of Yisrael, The volunteers among the people; Bless DEDI! 9 ἡ καρδία µου εἰς τὰ διατεταγµένα τῷ Ισραηλ

4 οἱ ἑκουσιαζόµενοι ἐν λαῷ, εὐλογεῖτε κύριον. 9 h kardia mou eis ta diatetagmena tÿ Isra l; hoi hekousiazomenoi en laÿ, eulogeite kyrion. :EGIY JXC-LR IKLDE OICN-LR IAYI ZEXGV IAKX 10 :E ¹ā š C-µ ¾ ¹C¹ -µ ƒ ¾ œÿš¾ œÿ ¾œ¼ ƒ ¾š 10. rok bey athonoth ts choroth yosh bey `al-midin w hol key`al-derek sichu. Jud5:10 You who ride on white donkeys, You who sit on rich carpets, And you who travel on the road sing! 10 ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὄνου θηλείας µεσηµβρίας, καθήµενοι ἐπὶ κριτηρίου καὶ πορευόµενοι ἐπὶ ὁδοὺς συνέδρων ἐφ ὁδῷ, 10 epibeb kotes epi onou th leias mes mbrias, You that mount a female donkey at noon-day kath menoi epi krit riou a judgment seat kai poreuomenoi epi hodous synedr n ephí hodÿ, walk by the roads of them that sit in judgment by the way DEDI ZEWCV EPZI MY OIA MIVVGN LEWN 11 :DEDI-MR MIXRYL ECXI EPFXT ZWCV É œÿ ¹ EMµœ ¹Aµ µ A ¹ µ ŸR¹ : É -µ ¹š Vµ E š ˆ š ā¹ A Ÿ ¾ˆ š¹p œ¾ ¹ 11. miqol m chats tsim beyn mash abim sham y thanu tsid qoth Yahúwah tsid qoth pir zono b Yis ra El az yar du lash `arim `am-yahúwah. Jud5:11 At the sound of those who divide flocks among the places of drawing water, there they shall recount the righteous acts of DEDI, the righteous acts toward the inhabitants of his villages in Yisrael. Then the people of DEDI went down to the gates. 11 διηγεῖσθε ἀπὸ φωνῆς ἀνακρουοµένων ἀνὰ µέσον ὑδρευοµένων ἐκεῖ δώσουσιν δικαιοσύνας κυρίῳ, δικαιοσύνας αὔξησον ἐν Ισραηλ. τότε κατέβη εἰς τὰς πόλεις λαὸς κυρίου. 11 di geisthe apo ph n s anakrouomen n utter of the men playing music ana meson hydreuomen n; in the midst of ones making merry ekei d sousin dikaiosynas kyriÿ, they shall give dikaiosynas aux son en Isra l. grow in strength tote kateb eis tas poleis laos kyriou.

5 shall go down into his cities WXA MEW XIY-IXAC IXER IXER DXEAC IXER IXER 12 JIAY DAYE šá E š ¹ - ¹š AµC ¹šE ¹šE šÿƒç ¹šE ¹šE ƒ :µ ¾ ¹ƒ¼ - A ƒ ƒ¼ E 12. `uri `uri D borah `uri `uri dab ri-shir qum Baraq ushabeh sheb y ak ben- Abino`am. Jud5:12 Awake, awake, Deborah; Awake, awake, sing a song! Arise, Barak, and take away your captives, O son of Abinoam. 12 ἐξεγείρου ἐξεγείρου, εββωρα, ἐξεγείρου ἐξεγείρου, λάλησον ᾠδήν ἀνάστα, Βαρακ, καὶ αἰχµαλώτισον αἰχµαλωσίαν σου, υἱὸς Αβινεεµ. 12 exegeirou exegeirou, Debb ra, exegeirou exegeirou, lal son Ÿd n; anasta, Barak, kai aichmal tison aichmal sian sou, huios Abineem. :MIXEABA IL-CXI DEDI MR CIXY CXI 13 : ¹šŸA¹BµA ¹- µš É ¹š ¹Cµ ¹š ā µš ˆ 13. az y rad sarid l adirim `am Yahúwah y rad-li bagiborim. Jud5:13 Then survivors came down to the nobles; the people of DEDI came down to me as warriors. 13 τότε κατέβη κατάλειµµα τοῖς ἰσχυροῖς, λαὸς κυρίου κατέβη αὐτῷ ἐν τοῖς κραταιοῖς. 13 tote kateb kataleimma tois ischyrois, the remanant to the strong laos kyriou kateb autÿ en tois krataiois. from me among the might ones JINNRA OINIPA WLNRA MYXY IPN 14 :XTQ HAYA MIKYN OLEAFNE MIWWGN ECXI XIKN IPN ¼ µa ¹ ¹ƒ š¼ µ ¼ µa š ¹ µš ¹M¹ :š ¾ Š ƒ A ¹ ¾ ºEƒ F¹ E ¹ ¾ E š š ¹ ¹M¹ 14. mini Eph rayim shar sham ba`amaleq achareyak Bin yamin ba`amameyak mini Makir yar du m choq qim umiz bulun mosh kim b shebet sopher. Jud5:14 Out of Ephraim was there a root of them against Amalek; after you, Benyamin, among your peoples; and out of Machir came down governors, and out of Zebulun they that handle the pen of the scribe. 14 ἐξ ἐµοῦ Εφραιµ ἐξερρίζωσεν αὐτοὺς ἐν τῷ Αµαληκ ὀπίσω σου Βενιαµιν ἐν τοῖς λαοῖς σου. ἐν ἐµοὶ Μαχιρ κατέβησαν ἐξερευνῶντες

6 καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἕλκοντες ἐν ῥάβδῳ διηγήσεως γραµµατέως. 14 ex emou Ephraim exerriz sen autous en tÿ Amal k; Of me opis sou Beniamin en tois laois sou. en emoi Machir kateb san exereun ntes Of me they came down searching out kai apo Zaboul n helkontes en hrabdÿ di g se s grammate s. growing in strength in chiefdom of the narrative of a scribe DXAC-MR XKYYIA IXYE 15 :AL-IWWG MILCB ZEBLTA EILBXA GLY WNRA WXA OK XKYYIE š¾ƒç-¹ š Ẃ¹ A µš ā Š :ƒ - ¹ ¹¾ B ƒe š œÿbµ ¹A µš A µkº Á šá J š Ẃ¹ 15. w saray b Yissashkar `im-d borah w Yissashkar ken Baraq ba`emeq shulach b rag layu biph lagoth R uben g dolim chiq qey-leb. Jud5:15 And the princes of Issachar were with Deborah; as was Issachar, so was Barak; Into the valley they rushed at his heels; Among the divisions of Reuben there were great resolves of heart. 15 καὶ ἀρχηγοὶ ἐν Ισσαχαρ µετὰ εββωρας καὶ Βαρακ, οὕτως Βαρακ ἐν κοιλάσιν ἀπέστειλεν ἐν ποσὶν αὐτοῦ. εἰς τὰς µερίδας Ρουβην µεγάλοι ἐξικνούµενοι καρδίαν. 15 kai arch goi en Issachar meta Debb ras kai Barak, hout s Barak en koilasin apesteilen en posin autou. eis tas meridas Roub n megaloi exiknoumenoi kardian. MIXCR ZEWXY RNYL MIZTYND OIA ZAYI DNL 16 :AL-IXWG MILECB ZEBLTL ¹š ¼ œÿ ¹š µ ¾ ¹ ¹ µœ P ¹Lµ A Ú ƒµ Ĺ ˆŠ :ƒ - š ¹ ¹Ÿ B ƒe š œÿbµ ¹ 16. lamah yashab at beyn hamish p thayim lish mo`a sh riqoth `adarim liph lagoth R uben g dolim chiq rey-leb. Jud5:16 Why did you sit among the sheepfolds, to hear the bleating for the flocks? Among the divisions of Reuben there were great searchings of heart. 16 εἰς τί ἐκάθισαν ἀνὰ µέσον τῆς διγοµίας τοῦ ἀκοῦσαι συρισµοῦ ἀγγέλων; εἰς διαιρέσεις Ρουβην µεγάλοι ἐξετασµοὶ καρδίας. 16 eis ti ekathisan ana meson t s digomias tou akousai syrismou aggel n?

7 eis diaireseis Roub n megaloi exetasmoi kardias. XEBI DNL OCE OKY OCXID XARA CRLB 17 :OEKYI EIVXTN LRE MINI SEGL AYI œÿi¹» še Ĺ C šµiµ š ƒ A ¹B ˆ : ŸJ ¹ š ¹ µ ¹Lµ Ÿ ƒµ š 17. Gil `ad b `eber hayar den shaken w Dan lamah yagur anioth Asher yashab l choph yamim w `al miph ratsayu yish kon. Jud5:17 Gilead abode beyond the Jordan; and why did Dan stay in ships? Asher sat at the seashore, and remained by its landings. 17 Γαλααδ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἐσκήνωσεν καὶ αν εἰς τί παροικεῖ πλοίοις; Ασηρ ἐκάθισεν παραλίαν θαλασσῶν καὶ ἐπὶ διεξόδοις αὐτοῦ σκηνώσει. 17 Galaad en tÿ peran tou Iordanou esk n sen; on the other side of kai Dan eis ti paroikei ploiois? As r ekathisen paralian thalass n kai epi diexodois autou sk n sei. :DCY INEXN LR ILZTPE ZENL EYTP SXG MR OELAF 18 : ā Ÿš µ ¹Ú µ œe Ÿ µ š µ Eºƒ ˆ 18. Z bulun `am chereph naph sho lamuth w Naph tali `al m romey sadeh. Jud5:18 Zebulun was a people who despised their lives even to death, and Naphtali also, on the high places of the field. 18 Ζαβουλων λαὸς ὠνείδισεν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον καὶ Νεφθαλι ἐπὶ ὕψη ἀγροῦ. 18 Zaboul n laos neidisen psych n autou eis thanaton berating their soul kai Nephthali epi huy agrou. JPRZA ORPK IKLN ENGLP ENGLP MIKLN 19 SQK RVA ECBN IN-LR µ µœ A µ µ µ E ¼ ¹ ˆ E ¹ ¹ E Á Š :E ¾ J µ A ŸC¹ -µ 19. ba u m lakim nil chamu az nil chamu mal key K na`an b Tha` nak `al-mey M giddo betsa` keseph lo laqachu. Jud5:19 The kings came and fought; then fought the kings of Canaan at Taanach near the waters of Megiddo; they took no plunder in silver.

8 19 ἦλθον αὐτῶν βασιλεῖς, παρετάξαντο, τότε ἐπολέµησαν βασιλεῖς Χανααν ἐν Θανααχ ἐπὶ ὕδατι Μεγεδδω δῶρον ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον. 19 lthon aut n basileis, paretaxanto, set themselves in array tote epolem san basileis Chanaan en Thanaach epi hydati Megedd ; d ron argyriou ouk elabon. ENGLP MZELQNN MIAKEKD ENGLP MINY-ON 20 : š ¹ -¹ E ¼ ¹ œÿk¹ Ļ¹ ¹ƒ ŸJµ E ¹ ¹ µ - ¹ 20. min-shamayim nil chamu hakokabim mim silotham nil chamu `im-sis ra. Jud5:20 The stars fought from heaven, from their courses they fought against Sisera. 20 ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες, ἐκ τρίβων αὐτῶν παρετάξαντο µετὰ Σισαρα. 20 ex ouranou paretaxanto hoi asteres, ek trib n aut n paretaxanto meta Sisara. :FR IYTP IKXCZ OEYIW LGP MINECW LGP MTXB OEYIW LGP 21 :ˆ¾ ¹ µ ¹ š ¹U Ÿ ¹ µ µ ¹ E µ µ š B Ÿ ¹ µ µ 21. nachal Qishon g rapham nachal q dumim nachal Qishon tid r ki naph shi `oz. Jud5:21 The river of Kishon swept them away, the ancient river, the river Kishon. O my soul, march on with strength. 21 χειµάρρους Κισων ἐξέσυρεν αὐτούς, χειµάρρους ἀρχαίων, χειµάρρους Κισων καταπατήσει αὐτὸν ψυχή µου δυνατή. 21 cheimarrous Kis n exesyren autous, cheimarrous archai n, cheimarrous Kis n; katapat sei auton psych mou dynat. ZEXDC ZEXDCN QEQ-IAWR ENLD 22 : š ¹Aµ œÿš¼ µc œÿš¼ µc¹ E - ƒŗ¹ E ˆ ƒ 22. az hal mu `iq bey-sus midaharoth daharoth abirayu. Jud5:22 Then the hooves of the horses beat from the dashing, the dashing of his valiant steeds. 22 τότε ἐνεποδίσθησαν πτέρναι ἵππου, σπουδῇ ἔσπευσαν ἰσχυροὶ αὐτοῦ. 22 tote enepodisth san pternai hippou, they were impeded spoudÿ espeusan ischyroi autou. with diligence was hastened by his might ones

9 DIAYI DEDI FEXN 23 :MIXEABA DEDI ZXFRL DEDI ZXFRL IK ƒ ¾ šÿš Eš¾ É µ µ šµ ˆŸš EšŸ : ¹šŸA¹BµA É œµš ˆ É œµš ˆ E ƒ- ¾ ¹J 23. oru Meroz amar mal ak Yahúwah oru aror yosh beyah ki lo -ba u l `ez rath Yahúwah l `ez rath Yahúwah bagiborim. Jud5:23 Curse Meroz, said the angel of DEDI, utterly curse its inhabitants; because they did not come to the help of DEDI, to the help of DEDI against the warriors. 23 καταρᾶσθε Μηρωζ, εἶπεν ἄγγελος κυρίου, καταρᾶσθε, ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κατοικῶν αὐτήν, ὅτι οὐκ ἤλθοσαν εἰς βοήθειαν κυρίου, εἰς βοήθειαν ἐν δυνατοῖς. 23 katarasthe M r z, eipen aggelos kyriou, katarasthe, Curse you it epikataratos pas ho katoik n aut n, all hoti ouk lthosan eis bo theian kyriou, eis bo theian en dynatois. :JXAZ MIYPN IPIWD XAG LRI MIYPN JXAZ 24 : š¾ƒ U ¾ Á ¹ Ḿ¹ ¹ Rµ š ƒ œ ¹ Ḿ¹ µš¾ƒ U 24. t borak minashim Ya`El esheth Cheber haqeyni minashim ba ohel t borak. Jud5:24 Most blessed of women is Jael, The wife of Heber the Kenite; most blessed is she of women in the tent. 24 εὐλογηθείη ἐν γυναιξὶν Ιαηλ γυνὴ Χαβερ τοῦ Κιναίου, ἀπὸ γυναικῶν ἐν σκηναῖς εὐλογηθείη. 24 eulog thei en gynaixin Ia l gyn Chaber tou Kinaiou, apo gynaik n en sk nais eulog thei. DAIXWD LTQA DPZP ALG MIN 25 : ƒ ¹š ¹ ¹š ¹Cµ A œ ƒ µ ¹ µ 25. mayim sha al chalab nathanah b sephel adirim hiq ribah chem ah. Jud5:25 He asked for water and she gave him milk; in a magnificent bowl she brought him curds. 25 ὕδωρ ᾔτησεν, γάλα ἔδωκεν, ἐν λεκάνῃ ὑπερεχόντων προσήνεγκεν βούτυρον. 25 hyd r ÿt sen, gala ed ken, en lekanÿ hyperechont n pros negken boutyron.

10 MILNR ZENLDL DPINIE DPGLYZ CZIL DCI 26 :EZWX DTLGE DVGNE DNLDE ¹ ¼ œe µ D ¹ ¹ µ ¹U œíµ D :ŸœŔµš ¼ E Ÿ ¾š ¼ š ¹ 26. yadah layathed tish lach nah wiminah l hal muth `amelim w hal mah Sis ra machaqah ro sho umachatsah w chal phah raqatho. Jud5:26 She reached out her hand for the tent peg, and her right hand for the workmen s hammer. Then she struck Sisera, she smashed his head; and she shattered and pierced his temple. 26 χεῖρα αὐτῆς ἀριστερὰν εἰς πάσσαλον ἐξέτεινεν καὶ δεξιὰν αὐτῆς εἰς σφῦραν κοπιώντων καὶ ἐσφυροκόπησεν Σισαρα, διήλωσεν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν, διήλωσεν κρόταφον αὐτοῦ. 26 cheira aut s aristeran eis passalon exeteinen left kai dexian aut s eis sphyran kopi nt n kai esphyrokop sen Sisara, di l sen kephal n autou kai epataxen, di l sen krotaphon autou. LTP RXK DILBX OIA AKY LTP RXK DILBX OIA 27 :CECY LTP MY RXK š ¼ µa µš J µš A ƒ µ µš J µš A ˆ : E µ µš J 27. beyn rag leyah kara` naphal shakab beyn rag leyah kara` naphal ba asher kara` sham naphal shadud. Jud5:27 Between her feet he bowed, he fell, he lay; between her feet he bowed, he fell; where he bowed, there he fell dead. 27 ἀνὰ µέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατεκυλίσθη, ἔπεσεν καὶ ἐκοιµήθη ἀνὰ µέσον τῶν ποδῶν αὐτῆς κατακλιθεὶς ἔπεσεν καθὼς κατεκλίθη, ἐκεῖ ἔπεσεν ἐξοδευθείς. 27 ana meson t n pod n aut s katekylisth, epesen kai ekoim th ; ana meson t n pod n aut s kataklitheis epesen; kath s kateklith, ekei epesen exodeutheis. miserably AAIZE DTWYP OELGD CRA 28 :EIZEAKXN INRT EAKX YYA RECN ƒ µ A š ¹ ƒ Aµ Uµ ¹ ŸKµ µ µ A : œÿƒ J šµ ¼ µp Eš½ µ ECµ Ÿƒ ŸA ¹š ¾A µ ECµ

11 28. b `ad hachalon nish q phah wat yabeb em Sis ra b `ad ha esh nab madu`a boshesh rik bo labo madu`a echeru pa`amey mar k bothayu. Jud5:28 Through the window she looked and lamented, the mother of Sisera through the lattice, Why does his chariot delay in coming? Why do the hoofbeats of his chariots tarry? 28 διὰ τῆς θυρίδος παρέκυψεν µήτηρ Σισαρα ἐκτὸς τοῦ τοξικοῦ, διότι ᾐσχύνθη ἅρµα αὐτοῦ, διότι ἐχρόνισαν πόδες ἁρµάτων αὐτοῦ. 28 dia t s thyridos parekuuen m t r Sisara ektos tou toxikou, out of the loophole dioti ÿschynth harma autou, was late dioti echronisan podes harmat n autou. did pass time the track of :DL AIYZ DPIPRZ DIZEXY ZENKG 29 :D š ¼ ƒ ¹ Ú ¹ - µ Ḿ ¼ µu œÿš ā œÿ µ Š 29. chak moth sarotheyah ta`aneynah aph-hi tashib amareyah lah. Jud5:29 Her wise princesses would answer her, Indeed she repeats her words to herself, 29 αἱ σοφαὶ ἄρχουσαι αὐτῆς ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτήν, καὶ αὐτὴ ἀπέστρεψεν λόγους αὐτῆς ἑαυτῇ 29 hai sophai archousai aut s apekrith san pros aut n, ladies leading to her kai aut apestrepsen logous aut s heautÿ returned XAB MIZNGX MGX LLY 30 :LLY MIZNWX RAV DNWX MIRAV MIRAV LLY š ƒ B ¾š ¹ µœ ¼ µš µ µš E Ķµ E ¹ ¾¼ : š Ȩµ ¹ µœ ¹š µƒ ¹š ¹ ƒ µ š ¹ ¹ ƒ µ 30. halo yim ts u y chal qu shalal racham rachamathayim l ro sh geber sh lal ts ba`im l Sis ra sh lal ts ba`im riq mah tseba` riq mathayim l tsau rey shalal. Jud5:30 Do they not find, do they not divide the spoil? A maiden, two maidens for each head of man; to Sisera a spoil of dyed work, a spoil of dyed work embroidered, dyed work of double embroidery on the neck of the spoiler? 30 Οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαµερίζοντα σκῦλα; οἰκτίρµων οἰκτιρήσει εἰς κεφαλὴν ἀνδρός σκῦλα βαµµάτων τῷ Σισαρα, σκῦλα βαµµάτων ποικιλίας, βάµµατα ποικιλτῶν αὐτά, τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ σκῦλα. 30 Ouch heur sousin auton diamerizonta skyla? oiktirm n oiktir sei eis kephal n andros; skyla bammat n tÿ Sisara,

12 skyla bammat n poikilias, bammata poikilt n auta, tÿ trach lÿ autou skyla. EZXABA YNYD DEDI OK 31 :DPY HWYZE Ÿœ šºƒ ¹A Vµ œ J ƒ¼ ¾ É ƒ Ÿ - E ƒ ¾ J : ¹ Á šµ š Š¾ ¹Uµ 31. ken yo b du kal- oy beyak Yahúwah w ohabayu k tse th hashemesh big buratho watish qot ha arets ar ba`im shanah. Jud5:31 Thus let all Your enemies perish, O DEDI; but let those who love Him be like the rising of the sun in its might. And the land had rest for forty years. 31 οὕτως ἀπόλοιντο πάντες οἱ ἐχθροί σου, κύριε καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν ὡς ἔξοδος ἡλίου ἐν δυνάµει αὐτοῦ. Καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη. 31 hout s apolointo pantes hoi echthroi sou, kyrie; kai hoi agap ntes auton h s exodos h liou en dynamei autou. Kai h sychasen h g tessarakonta et.

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 1. Shabbat Torah Reading Schedule (30th sidrah) - Numbers 1-3

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 1. Shabbat Torah Reading Schedule (30th sidrah) - Numbers 1-3 Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 1 Shabbat Torah Reading Schedule (30th sidrah) - Numbers 1-3 CREN LD@A IPIQ XACNA DYN-L@ DEDI XACIE Num1:1 :XN@L MIXVN UX@N MZ@VL ZIPYD DPYA IPYD YCGL CG@A

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YirmeYahu (Jeremiah)

Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (13th sidrah ah) Jer 1-6 XY@ MIPDKD-ON EDIWLG-OA EDINXI IXAC Jer1:1 :ONIPA UX@A ZEZPRA š ¼ ¹ ¼ ¾Jµ - ¹ E ͹ ¹ - A E š¹ š ƒ¹c : ¹ ¹A š A œÿœ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th(

Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th( Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (23th( sidrah) 2Ki 1-3 :A@G@ ZEN IXG@ L@XYIA A@EN RYTIE 2Ki1:1 :ƒ µ œÿ š¼ µ š ¹ A ƒ Ÿ µ ¹Iµ 1. wayiph sha` Mo ab b Yis ra El acharey moth ach

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Melachim (2 Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th sidrah) 2Ki 1-3

Sefer Bet Melachim (2 Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th sidrah) 2Ki 1-3 Sefer Bet Melachim (2 Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (23th sidrah) 2Ki 1-3 :A@G@ ZEN IXG@ L@XYIA A@EN RYTIE 2Ki1:1 :ƒ µ œÿ š¼ µ š ā¹ A ƒ Ÿ µ ¹Iµ 1. wayiph sha` Mo ab b Yis ra El acharey moth

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝEΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΑTΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΣΩ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 6 MKIDL@ DEDI DEV XY@ MIHTYNDE MIWGD DEVND Z@FE Deut6:1 :DZYXL DNY MIXAR MZ@ XY@ UX@A ZEYRL MKZ@ CNLL ¾½ É É¹ š ¼ ¹ŠṔ ¹Lµ ¹Rº µ ¹Lµ œ ¾ˆ :DÚ ¹š Ĺ ¹š ƒ¾ Uµ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

4 καὶ νῦν φύλαξαι δὴ καὶ µὴ πίῃς οἶνον καὶ µέθυσµα καὶ µὴ φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον

4 καὶ νῦν φύλαξαι δὴ καὶ µὴ πίῃς οἶνον καὶ µέθυσµα καὶ µὴ φάγῃς πᾶν ἀκάθαρτον Sefer Shophtim / Judges Chapter 13 DEDI IPIRA RXD ZEYRL L@XYI IPA ETQIE Jud13:1 :DPY MIRAX@ MIZYLT-CIA DEDI MPZIE É A µš œÿā¼ µ š ā¹ A E ¹ ¾Iµ : ¹ Á šµ ¹U ¹ P- µ A É U¹Iµ 1. wayosiphu b ney Yis ra El la`asoth

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

: Eš ˆ ¾ š A šá ¹LµA µš¼ µ U ¹ œ¾e J œµƒ¼ µ ¹ µše

: Eš ˆ ¾ š A šá ¹LµA µš¼ µ U ¹ œ¾e J œµƒ¼ µ ¹ µše 1. way hi d bar-yahúwah elay le mor. Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Chapter 2 :XN@L IL@ DEDI-XAC IDIE Jer2:1 :š¾ µ É -šµƒ ¹ µ Jer2:1 Now the word of DEDI came to me saying, CQG JL IZXKF DEDI XN@ DK XN@L MLYEXI

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah)

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah) Isa 1-5 INIA DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR MLYEXIE E -µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼ : E

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Dibre Hayyamim (Chronicles)

Sefer Aleph Dibre Hayyamim (Chronicles) Sefer Aleph Dibre Hayyamim (Chronicles) Chapter 22 MIDL@D DEDI ZIA @ED DF CIEC XN@IE 1Chr22:1 :L@XYIL DLRL GAFN-DFE ¹ ¾½ É œ A E ˆ ¹ Ć š ¾Iµ : š ā¹ ¾ µ A ˆ¹L- ˆ 1. wayo mer Dawid zeh hu beyth Yahúwah ha

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Sh mu El (Samuel) IDIE DPPT ZIPYD MYE DPG ZG@ MY MIYP IZY ELE 2 :MICLI OI@ DPGLE MICLI DPPTL

Sefer 1 Sh mu El (Samuel) IDIE DPPT ZIPYD MYE DPG ZG@ MY MIYP IZY ELE 2 :MICLI OI@ DPGLE MICLI DPPTL Sefer 1 Sh mu El (Samuel) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (10th sidrah) - 1Sam 1-5 MIXT@ XDN MITEV MIZNXD-ON CG@ YI@ IDIE 1Sam1:1 SEV-OA EGZ-OA @EDIL@-OA MGXI-OA DPWL@ ENYE :IZXT@ ¹ š šµ ¹ Ÿ ¹ µœ š -

Διαβάστε περισσότερα

And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. DRA

And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. DRA Mark 4.35-41 35 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. On that day, when evening came, He said to them, "Let us go over to the other side." And the same day, when the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Βασίλειος Ραφτόπουλος ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yonah (Jonah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (41th( :XN@L IZN@-OA DPEI-L@ DEDI-XAC IDIE Jon1:1

Sefer Yonah (Jonah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (41th( :XN@L IZN@-OA DPEI-L@ DEDI-XAC IDIE Jon1:1 Sefer Yonah (Jonah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (41th( sidrah ah) Jon 1-3 :XN@L IZN@-OA DPEI-L@ DEDI-XAC IDIE Jon1:1 :š¾ µu¹ ¼ - ƒ Ÿ - É -šµƒç ¹ µ 1. way hi d bar-yahúwah el-yonah ben- amitay le

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία 3

Γνωστική Ψυχολογία 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Γνωστική Ψυχολογία 3 Ενότητα #1: Ιστορική Αναδρομή Διδάσκων: Οικονόμου Ηλίας ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

:Ÿ š ā - ¾ ¹A 2. asher hayah d bar-yahúwah elayu bimey Yo shiyahu ben- Amon melek Yahudah bish losh-`es reh shanah l mal ko.

:Ÿ š ā - ¾ ¹A 2. asher hayah d bar-yahúwah elayu bimey Yo shiyahu ben- Amon melek Yahudah bish losh-`es reh shanah l mal ko. Sefer YirmeYahu (Jeremiah) Chapter 1 :ONIPA UX@A ZEZPRA XY@ MIPDKD-ON EDIWLG-OA EDINXI IXAC Jer1:1 : ¹ ¹A š A œÿœ ¼ µa š ¼ ¹ ¼ ¾Jµ - ¹ E ͹ ¹ - A E š¹ š ƒ¹c 1. dib rey Yir m Yahu ben-chil qiyahu min-hakohanim

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Dibre Hayyamim (Chronicles)

Sefer Bet Dibre Hayyamim (Chronicles) Sefer Bet Dibre Hayyamim (Chronicles) Chapter 6 :LTXRA OEKYL XN@ DEDI DNLY XN@ F@ 2Chr6:1 : š¼ Á ŸJ ¹ šµ É ¾ ¾ šµ ˆ 1. az amar Sh lomoh Yahúwah amar lish kon ba`araphel. 2Chr6:1 Then Solomon said, DEDI

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

ας του δείξουµε τα δικά µας

ας του δείξουµε τα δικά µας #9 2013 το έλλον ας χαογελάει ε τα σάπια δόντια του ας του δείξουε τα δικά ας είναι τα όνειρά μας είναι η πραγματικότητά μας είναι η μοναξιά μας η απλότητα κι η μοναδικότητά μας είναι hip hop παράξενος

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό Εγκεφαλικός φλοιός Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου Πρωτεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός: οι αισθητικές πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (1st sidrah

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (1st sidrah Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah ah) Isa 1-5 DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR INIA MLYEXIE E - µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Echah (Lamentations) Chapter 1. DZID MR IZAX XIRD CCA DAYI DKI@ Lam1:1 :QNL DZID ZEPICNA IZXY MIEBA IZAX DPNL@K

Sefer Echah (Lamentations) Chapter 1. DZID MR IZAX XIRD CCA DAYI DKI@ Lam1:1 :QNL DZID ZEPICNA IZXY MIEBA IZAX DPNL@K Sefer Echah (Lamentations) Chapter 1 Reading Schedule (the ( fast of the 5 th month) Lam 1-5 DZID MR IZAX XIRD CCA DAYI DKI@ Lam1:1 :QNL DZID ZEPICNA IZXY MIEBA IZAX DPNL@K œ ¹œÁµš š ¹ ƒ ƒ : µ œ œÿ ¹ ĻµA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

1. For each of the following power series, find the interval of convergence and the radius of convergence:

1. For each of the following power series, find the interval of convergence and the radius of convergence: Math 6 Practice Problems Solutios Power Series ad Taylor Series 1. For each of the followig power series, fid the iterval of covergece ad the radius of covergece: (a ( 1 x Notice that = ( 1 +1 ( x +1.

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα