θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο"

Transcript

1 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Θεκαηηθέο ελόηεηεο Γείθηεο επηηπρίαο Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Γείθηεο Δπάξθεηαο Υνξόο Γπκλαζηηθή Οη καζεηέο λα: 1. πλδπάδνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 1.1. Εθηεινύλ επξύ θάζκα ξπζκηθώλ θηλήζεσλ 1.2. Γλσξίζνπλ ηα βήκαηα ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ 1.3. Αλαπηύμνπλ αληηιεπηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ ην ζώκα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 1.1. Πιάγην ηξέμηκν, πίζσ ηξέμηκν, ζιάινκ, δηθ δαθ, αιιαγή θαηεύζπλζεο, ζθίππηλγθ ςειό, κεζαίν, ρακειό, πιάγην, πίζσ 1.2. Καιακαηηαλόο (απιόο, πήδεκα ζην 1 ν θαη 4 ν βήκα, βαζύ θάζηζκα ζην 4 ν θαη 7 ν βήκα, ην (2) θαη (6) πίζσ, ζηξνθή δεμηά, ην κνπζηθό κέηξν ηνπ ρνξνύ είλαη 7/8). Σζάκηθνο (απιόο κε 12 βήκαηα, ζηξνθέο, πεδήκαηα ζην 6, βαζύ θάζηζκα ζην 7, ην κνπζηθό κέηξν ηνπ ρνξνύ είλαη 3/4) πζπεηξσηηθή θπβίζηεζε Από ηελ νξζή ζηάζε ν καζεηήο έξρεηαη ζην βαζύ θάζηζκα αθνινπζεί ζηήξημε ησλ ρεξηώλ ζηα ζηξώκαηα. Τν θεθάιη θέξεηαη πξνο ην ζηήζνο, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε θπξηώλεη θαη ηα πόδηα ηεληώλνπλ θαη κεηαθέξνπλ ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο κπξνζηά. Τα ρέξηα ιπγίδνπλ ειαθξά θαη ην ζώκα θπιάεη πάλσ από ηνλ απρέλα θαη ηε ξάρε. Τα πόδηα παξακέλνπλ ηελησκέλα θαη πξηλ παηήζνπλ ζηα ζηξώκαηα Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 1

2 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο ιπγίδνπλ. Τα ρέξηα έξρνληαη ζηελ πξόηαζε θαη ν καζεηήο επαλέξρεηαη ζηελ όξζηα ζέζε πζπεηξσηηθή αλαθπβίζηεζε Ο καζεηήο βξίζθεηαη ζηελ εδξαία ζέζε κε ηελησκέλα πόδηα. Δηπιώλεη γέξλεη πίζσ, ηνπνζεηεί ηα ρέξηα ηνπ θνληά ζηνπο ώκνπο κε ηνπο αληίρεηξεο πξνο ην θεθάιη θαη ηα δάθηπια πξνο ηνπο ώκνπο. Τα ηελησκέλα πόδηα αθνινπζνύλ ηε θίλεζε ηνπ θνξκνύ θαη ηα ρέξηα ηεληώλνπλ πξηλ αθνπκπήζνπλ ηα πόδηα ην ζηξώκα. Τν θεθάιη θέξεηαη πξνο ηνλ απρέλα θαη ν καζεηήο θηάλεη όξζηνο. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο 2.1. Γλσξίδνπλ βαζηθέο νδεγίεο αζθάιεηαο γηα ηελ άζθεζε 2.2. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζέξκαλζεο 2.3. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο απνζεξαπείαο 2.4. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ πεξπαηήκαηνο 2.5. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ ηξεμίκαηνο 2.6. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ηξνθώλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 2.1. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα: Απώιεηα πγξώλ Κάπληζκα 2.2. Η πξνζέξκαλζε: Μεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ 2.3. Η απνζεξαπεία: Ειέγρεη ηελ επαλαθνξά όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο 2.4. ην πεξπάηεκα: Τν θεθάιη λα είλαη όξζην Τα ρέξηα λα θηλνύληαη κπξνο πίζσ 2.5. ην ηξέμηκν: Τν θεθάιη λα βιέπεη κπξνζηά Τα ρέξηα λα θηλνύληαη κπξνο πίζσ κε ελεξγεηηθή θίλεζε από ηνπο ώκνπο Οη δηαζθειηζκνί λα είλαη κηθξνί θαη λα παηάλε κε ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ πέικαηνο 2.6. Τδαηάλζξαθεο θπξηόηεξε πεγή ελέξγεηαο: Μαθαξόληα, παηάηεο, ξύδη, όζπξηα, θξνύηα, ςσκί Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 2

3 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο 2.7. Γλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκόηεηα ησλ πγξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 2.8. Γλσξίδνπλ βαζηθνύο κύεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ ηνπ ζώκαηνο 2.7. Ο νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη ην ιηγόηεξν 2 ιίηξα πγξώλ ηελ εκέξα 2.8. Μύεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ ηνπ ζώκαηνο: ηεηξαθέθαινο, δηθέθαινο, γαζηξνθλήκηνο, πξνζαγσγνί (πόδηα), δηθέθαινο, ηξηθέθαινο (ρέξηα) ηίβνο Οη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: 3. Σηο βαζηθέο ηερληθέο ησλ νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ αζιεκάησλ 3.1. Τελ ηερληθή ησλ ρεξηώλ πνδηώλ ζηνπο δξόκνπο 3.2. Τνλ ηξίρξνλν βεκαηηζκό ζην Δξόκν κε εκπόδηα 3.3. Τελ ηερληθή ηνπ άικαηνο εηο κήθνο 3.1. Σερληθή ρεξηώλ πνδηώλ ζηνπο δξόκνπο Χέξηα (ε γσλία βξαρίνλα πήρπ ζηνπο δξόκνπο ηαρύηεηαο είλαη 120 ν θαη ζηελ αληνρή 90 ν εμαζθαιίδνπλ άλεζε θαη ηζνξξνπία) Πόδηα (ε επαθή ηνπ ζθέινπο κε ην έδαθνο κε νιόθιεξν ην πέικα-κε ην πόδη ειαθξά ιπγηζκέλν-θαηά ηελ ώζεζε ν θνξκόο λα είλαη ζρεδόλ θαηαθόξπθνο κε ην θεθάιη όξζην) 3.2. Σξίρξνλνο βεκαηηζκόο ζην δξόκνλ εκπνδίσλ Ο αξηζκόο ησλ δηαζθειηζκώλ κεηαμύ ησλ εκπνδίσλ είλαη ηξεηο (ηξίρξνλνο βεκαηηζκόο). Η εθγύκλαζε ηνπ ξπζκνύ ησλ ηξηώλ βεκάησλ (δηαζθειηζκώλ) ζηα πιαίζηα ηνπ sprint είλαη θαιό λα γίλεηαη ζε νκάδεο, κεηξώληαο «βήκα - έλα - δύν - ηξία - βήκα Άικα εηο κήθνο Φνξά: Έλαξμε πάληα από ην ίδην ζεκείν Μηθξή θνξά κεζαία ηαρύηεηα 6-14 δηαζθειηζκνύο Πάηεκα - απνγείσζε Ελεξγεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ πνδηνύ ώζεζεο ζρεδόλ ηελησκέλν (άξπαγκα ηνπ πόδηνύ) Πηήζε Δηαηήξεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ πνδηνύ αηώξεζεο (βήκα-άικα) Αληίζεηε θίλεζε ρεξηώλ-πνδηώλ Πξνζγείσζε Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 3

4 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο 3.4. Τελ ηερληθή ησλ ξίςεσλ Λύγηζκα ησλ γνλάησλ θαηά ηελ επαθή κε ην ζθάκκα κε ηα δύν πόδηα παξάιιεια κε ζηξνθή ηνπ θνξκνύ δεμηά ή αξηζηεξά 3.4. Ρίςεηο Εμνηθείσζε κε εθπαηδεπηηθά όξγαλα ξίςεσλ (πιαζηηθέο ζθαίξεο, αθξώδε αθόληηα) Πάζεο ξίςεηο κε ηαηξηθέο κπάιεο ησλ δύν θηιώλ Καιαζνζθαίξηζε: 3.5. Δθηεινύλ Βαζηθέο ζηάζεηο-κεηαθηλήζεηο, εθηεινύλ πάζα θαη ππνδνρή ηεο κπάιαο θαη ληξίπια ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.5. Θέζε εηνηκόηεηαο: Τα πόδηα πξέπεη λα έρνπλ άλνηγκα ίζν πεξίπνπ κε ην πιάηνο ησλ ώκσλ, λα είλαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο θαη ηα πέικαηα λα εθάπηνληαη ηειείσο ζην έδαθνο. Τα γόλαηα λα είλαη ιπγηζκέλα ζε γσλία 120 ν πεξίπνπ. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη εμίζνπ κνηξαζκέλν ζηα δπν πόδηα. Ο θνξκόο λα έρεη κία ειαθξηά θιίζε πξνο ηα εκπξόο θαη ην θεθάιη όξζην. Οη βξαρίνλεο λα είλαη θαηά κήθνο ηνπ θνξκνύ θαη θάπσο αλνηθηνί πξνο ηα πιάγηα. Βαζηθή ακπληηθή ζηάζε: Τν έλα από ηα δύν πόδηα λα πξνέρεη ηνπ άιινπ. Η θηέξλα ηνπ πίζσ πνδηνύ λα είλαη ζηξακκέλε πξνο ηα κέζα ώζηε ηα δύν πόδηα λα ζρεκαηίδνπλ γσλία 75 ν 90 ν. Τν ρέξη κε ην νκώλπκν κπξνζηηλό πόδη λα είλαη ζεθσκέλν ςειά κε ηελ παιάκε αλνηθηή θαη ζην ύςνο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ αληίπαινπ παίθηε. Τν άιιν ρέξη λα εθηείλεηαη πξνο ηα πιάγηα θαη θάησ, κε ηελ παιάκε λα είλαη αλνηθηή θαη ζηξακκέλε πξνο ην κέξνο ηνπ αληίπαινπ. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη κνηξαζκέλν ζηα δπν πόδηα. ηακάηεκα -πήδεκα θαη παξάιιειν ζηακάηεκα: Ελώ θηλνύληαη θάλνπλ έλα κηθξό πήδεκα πξνο ηα εκπξόο θαη πξνζγεηώλνληαη κε ηα δπν πόδηα ηαπηόρξνλα θαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο. Τν άλνηγκα ησλ πνδηώλ λα είλαη ίζν ή θαη κεγαιύηεξν από ην πιάηνο ησλ ώκσλ. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα βξίζθεηαη ζηηο πηέξλεο ηακάηεκα βεκαηηζκόο: Τν κπξνζηηλό πόδη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο ζηαζεξά, λα είλαη ιπγηζκέλν θαη κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη ζε απηό. Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 4

5 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Τν δεύηεξν πόδη λα έξρεηαη κπξνζηά γηα εμαζθάιηζε ηζνξξνπίαο. Τν πόδη πνπ ήξζε πξώην ζε επαθή κε ην έδαθνο είλαη θαη ην ζηαζεξό πόδη, δειαδή ην «πίβνη». Τν θέληξν βάξνπο λα βξίζθεηαη ρακειά θαη πξνο ην κέξνο ηνπ ζηαζεξνύ πνδηνύ (πίζσ πόδη). Γιίζηξεκα: Η κεηαηόπηζε ζηελ άκπλα λα γίλεηαη θπξίσο κε γιίζηξεκα Η κεηαηόπηζε λα γίλεηαη κε άικα βήκα (SKIP-STEP). Δηαηεξνύλ ην ίδην άλνηγκα ησλ πνδηώλ ρσξίο λα ζηαπξώλνπλ ηα πόδηα. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη κνηξαζκέλν ζηα δπν πόδηα, ελώ ην θέληξν βάξνπο λα δηαηεξείηαη ρακειά. Αλ ε θίλεζε είλαη δεμηά ην δεμί πόδη λα θηλείηαη πξώην, όηαλ είλαη πξνο ηα εκπξόο ην κπξνζηηλό πόδη λα θηλείηαη πξώην θαη πξνο ηα πίζσ, ην πίζσ πόδη θηλείηαη πξώην. Αιιαγή θαηεύζπλζεο: Η αιιαγή θαηεύζπλζεο λα γίλεηαη κε έλα βήκα θπζηθνύ κεγέζνπο ζηελ πνξεία πνπ θηλείηαη ν παίθηεο θαη έλα απόηνκν κεγάιν βήκα πξνο ηε λέα θαηεύζπλζε. Ραρηαία θαη κεησπηαία ζηξνθή: Γίλεηαη όηαλ δέρνληαη απεηιή αληηπάινπ. Με ηελ ζηξνθή λα πξνζηαηεύεηαη ε κπάια αθνύ ηνπνζεηεζεί ην ζώκα αλάκεζα ζηε κπάια θαη ηνλ αληίπαιν. Πάζα κε δύν ρέξηα από ην ζηήζνο: Από ην ζηήζνο ηνπ παζέξ πξνο ην ζηήζνο ηνπ παξαιήπηε κε έλα βήκα πξνο ην δέθηε. Με ηελ πνξεία ηεο κπάιαο λα είλαη παξάιιειε πξνο ην έδαθνο. Με ηα ρέξηα λα αθνινπζνύλ ηελ κπάια ηεληώλνληαο νη αγθώλεο θαη ζπάδνληαο νη θαξπνί. θαζηή πάζα κε ηα δύν ρέξηα: Με ηελ ίδηα ηερληθή ηεο πάζαο ζηήζνπο κε ηε δηαθνξά όηη ε κπάια θηάλεη ζηνλ παξαιήπηε αθνύ πξνεγνπκέλσο θηππήζεη ζην έδαθνο ζηα 2/3 ηεο απόζηαζεο, γηα λα θαηεπζπλζεί ζην ζηήζνο ηνπ παξαιήπηε. Μεηαβίβαζε κε ηα δύν ρέξηα πάλσ από ην θεθάιη: Πηάλνληαο ηελ κπάια πάλσ από ην θεθάιη κε δύν ρέξηα. Με ηνπο αγθώλεο λα είλαη ιπγηζκέλνη θαη λα βιέπνπλ ηνλ παξαιήπηε, ελώ Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 5

6 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο νη βξαρίνλεο είλαη παξάιιεινη κεηαμύ ηνπο. Μαθξηλή κεηαβίβαζε κε ην έλα ρέξη: Με ηελ κπάια λα σζείηαη κε ηέλησκα ηνπ αγθώλα θαη έιεγρν ηνπ θαξπνύ. Νηξίπια: Δελ πξέπεη λα βιέπνπλ ηε κπάια αιιά ην γήπεδν. Η αλαπήδεζε ηεο κπάιαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην ύςνο ηεο κέζεο. Η ζηάζε ηνπ ζώκαηνο λα είλαη εθείλε ηεο εηνηκόηεηαο. Η πξνζηαζία ηεο κπάιαο εμαζθαιίδεηαη από ην εηεξώλπκν ρέξη θαη πόδη, ελώ ην ζώκα είλαη κεηαμύ κπάιαο θαη αληηπάινπ. Χξεζηκνπνηείηαη θαη δεμί θαη αξηζηεξό ρέξη. Πεηνζθαίξηζε: 3.6. Δθηεινύλ πάζα κε δάθηπια, καλζέηα θαη ζέξβηο από θάησ ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.6. ηελ πάζα κε δάθηπια: Η επαθή ηεο κπάιαο γίλεηαη κπξνζηά από ην κέησπν κε ιπγηζκέλνπο αγθώλεο θαη γόλαηα ηελ Μαλζέηα: Τα πόδηα είλαη παξάιιεια Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ Τα γόλαηα λα είλαη ειαθξά ιπγηζκέλα κε ηε ιεθάλε ηνπ ζώκαηνο κέζα Τα ρέξηα λα είλαη παξάιιεια δεκέλα θαη ηελησκέλα Η θίλεζε λα γίλεηαη από ηνπο ώκνπο Η επαθή ηεο κπάιαο λα γίλεηαη πάλσ από ηνπο θαξπνπο ην ζέξβηο από θάησ: Τνπνζεηείηαη αληίζεην πόδη κε ρέξη Όηη ε αηώξεζε γίλεηαη κε ηελησκέλν ρέξη από πίζσ Όηη ε απειεπζέξσζε θαη ην θηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ηελ παιάκε Πνδόζθαηξν: 3.7. Δθηεινύλ ληξίπια, κεηαβίβαζε ηεο κπάιαο, ζηακάηεκα ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.7. Νηξίπια: Η κπάια δηαηεξείηαη θνληά ζηα πόδηα Η δηαηήξεζή ηεο κπάιαο θνληά ζηα πόδηα εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα πξνώζεζεο Όηαλ πξνσζείηαη ε κπάια δίδεηαη πξνζνρή ζε απηήλ θαη ζην γύξσ ρώξν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 6

7 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Η κπάια πξνσζείηαη κε κηθξέο θαη ειαθξηέο επαθέο κε ην εζσηεξηθό, εμσηεξηθό ηνπ πνδηνύ θαη ην θνπληεπηέ Μεηαβίβαζε ηεο κπάιαο: Με ην εζσηεξηθό, εμσηεξηθό ηνπ πνδηνύ, θνπληεπηέ, κε θάιηζν θηύπεκα, κε ηαθνύλη ηακάηεκα ηεο κπάιαο: Με ην πόδη (πέικα, εζσηεξηθό κέξνο ηνπ πνδηνύ, εμσηεξηθό, θνπληεπηε) Με ην κεξό (λα είλαη θάζεηνο πξνο ηελ πηώζε ηεο κπάιαο θαη ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο ζην ζηαζεξό πόδη) Με ην ζηήζνο όηαλ ε κπάια έξρεηαη ςειά Υεηξνζθαίξηζε : 3.8. Δθηεινύλ ληξίπια, ιαβή, πάζα ππνδνρή, ζνπη ζην έδαθνο, κεηαθηλήζεηο, καξθάξηζκα ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.8. Νηξίπια: ε παιάκε πξέπεη λα είλαη πάλσ από ηελ κπάια ν αγθώλαο παξάιιεια κε ην έδαθνο ν ώκνο ζηαζεξόο θαη λα δνπιεύνπλ θαξπόο-δάρηπια Λαβή: Όηη ν αληίρεηξαο-σηίηεο ζθίγγνπλ ηελ κπάια Τα ππόινηπα δάρηπια ζηεξίδνπλ ηελ κπάια Πάζα-ππνδνρή: Οη αγθώλεο λα είλαη ζηξακκέλνη πξνο ηα έμσ ηα ρέξηα απισκέλα κπξνζηά ιπγηζκέλα ειαθξώο ζηνπο αγθώλεο Τα δάρηπια ζρεκαηίδνπλ W Η κπάια κεηαβηβάδεηαη κε ςειή, εθηαηηθή θαη ζπξσρηή πάζα. νπη: Ο αληίζεηνο ώκνο θαη πόδη είλαη ζηξακκέλα πξνο ην ζηόρν κε ειαθξώο ιπγηζκέλν ην πίζσ πόδη. σζηή ζέζε ηνπ ακπληηθνύ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίπαιν θαη ηελ κπάια. Παηρλίδηα ξαθέηηαο 3.9. πκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα ξαθέηηαο (αληηζθαίξηζεο, επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο, κπάληκηληνλ, μπινξαθέηηεο, Beach tennis 3.9. Κηύπεκα forehand, θηύπεκα Backhand, servis Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 7

8 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Καιαζνζθαίξηζε: Οη καζεηέο λα: 4. Γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ νκαδηθεο ηαθηηθέο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο Μπνξνύλ λα θάλνπλ άκπλα ζε αληίπαιν θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο άκπλαο man to man 4.1. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα θαιαζνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2, 3Χ3 θαη εθαξκόδνπλ ακπληηθή ζπλεξγαζία θαη αηνκηθή άκπλα Πεηνζθαίξηζε: 4.2. Γλσξίδνπλ ηξόπνπο εθκεηάιεπζεο θελνύ ρώξνπ ηνπ αληηπάινπ όηαλ έρεη ηελ κπάια 4.2. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πεηνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2 θαη εθκεηάιεπζε ηνπ θελνύ ρώξνπ κε θαη ρσξίο ηελ κπάια Πνδόζθαηξν: Υεηξνζθαίξηζε: Παηρλίδηα ξαθέηηαο: 4.3. Μάζνπλ λα δίλνπλ ζηεξίγκαηα ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.4. Μπνξνύλ λα θάλνπλ άκπλα ζε αληίπαιν 4.5. Μπνξνύλ λα θαιύπηνπλ ηνλ ακπληηθό ηνπο ρώξν 4.3. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πνδνζθαίξνπ 4Χ4, 5Χ5 θαη δεκηνπξγία ειεύζεξνπ ρώξνπ ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.4. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ρεηξνζθαίξηζεο 2Χ2 3Χ3 4Χ4 θαη εθαξκνγή ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο 4.5. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ξαθέηηαο 1Χ1 δίλνληαο ακπληηθή θάιπςε ζε όιν ηνπο ην γήπεδν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 8

9 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο Σκοπός 2 Απόκηηζη γνώζεων από ηην αθληηική επιζηήμη και παράλληλη εθαρμογή ηοσς για ηην αποηελεζμαηικόηερη ζσμμεηοτή ζε παρούζες και μελλονηικές ζσνθήκες θσζικής δραζηηριόηηηας Θεμαηικές ενόηηηες Δείκηες επιηστίας Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Δείκηες Επάρκειας Αθλοπαιδιές Παιτνίδια ρακέηηας Οι μαθηηές να: 1. Γνωρίζοσν επιζηημονικές αρτές ποσ ζτεηίζονηαι με ηην ζσνθήκη ιζορροπίας ζώμαηος 1.1. Να αηζζεηνπνηνύλ ηελ έλλνηα ηεο βάζεο ζηήξημεο θαη ηνπ θέληξνπ βάξνπο ελόο αληηθεηκέλνπ θαη λα ηα ζπζρεηίδεη κε ηελ ηζνξξνπία ηνπο Κένηρο βάρος ελόο αληηθεηκέλνπ νλνκάδνπκε ην κνλαδηθό ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα ζεωξεζεί όηη εθαξκόδεηαη ε βαξπηηθή δύλακε πνπ δέρεηαη ην αληηθείκελν Γηα λα ηζνξξνπεί έλα αληηθείκελν, ζα πξέπεη ε θαηεύζπλζεο ηεο δύλακεο ηνπ βάξνπο ηνπ λα πεξλά ζπλερώο κέζα από ηε βάζε ζηήξημεο ηνπ. Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 2. Καηανοήζοσν γενικές αρτές ηακηικής ζε διάθορες αθλοπαιδιές και αθλήμαηα με ανηίπαλο 1

10 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο 2.1. Πξνζαλαηνιηζκό αγωληζηηθνύ ρώξνπ όηαλ ε νκάδα ηνπο έρεη ηελ κπάια 2.2. Πξνζαλαηνιηζκό αγωληζηηθνύ ρώξνπ όηαλ ε νκάδα ηνπο δελ έρεη ηελ κπάια 2.1. Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ειεύζεξνπ ρώξνπ 2.2. Εθκεηάιιεπζε ρώξνπ ζε θαηαζηάζεηο πξνζωπηθήο άκπλαο Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 3. Γνωρίζοσν βαζικούς κανονιζμούς αθλοπαιδιών 3.1. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο πεηνζθαίξηζεο 3.2. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο 3.1. Πεηοζθαίριζη: Αιιαγή ηνπ ζεξβίο Νηθεηήο αγώλα Σθάικαηα ηωλ παηθηώλ ζην δίρηπ 3.2. Καλαθοζθαίριζη Σθάικαηα βήκαηα Πόληνη αγώλα 3.3. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ρεηξνζθαίξηζε 3.4. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηνπ πνδνζθαίξνπ 3.3. Χειροζθαίριζη Πεξηνρή ηέξκαηνο Πωο παίδεηαη ε κπάια Μαξθάξηζκα 3.4. Ποδόζθαιρο Παίμηκν ηεο κπάιαο Πνηλέο 2

11 Φπζηθή Αγσγή Α Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπόο Σθνπόο 3 Θεκαηηθέο ελόηεηεο Φπζηθή θαηάζηαζε Γλώζε θαη αλάπηπμε ελόο επηπέδνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ πγεία Δείθηεο επηηπρίαο Δείθηεο Επάξθεηαο Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο λα γλωξίδνπλ: 1. Tξόπνπο βειηίωζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θαδηναλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηωλ κπώλ θαη ηωλ ζπλδέζκωλ Φπζηθή θαηάζηαζε 1.1. Αεξόβηεο δξαζηεξηόηεηεο 1.2. Τξόπνπο αλίρλεπζεο θαξδηαθνύ παικνύ 1.3. Πόηε ιακβάλνληαη πγξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 1.4. Τνλ ηξόπν εθηέιεζεο δηαηάζεσλ Οη καζεηέο λα: 2. Γλωξίδνπλ ηηο ζρέζεηο άζθεζεο, δηαηξνθήο θαη δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο 2.1. Υπολογίζουν το δείκτη σώματος-μάζας 1.1. Οη θπξηόηεξεο αεξόβηεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ην πεξπάηεκα, ην ηξέμηκν, ην θνιύκπη, ην πνδήιαην 1.2. Ο θαξδηαθόο παικόο αληρλεύεηαη κε ηε ςειάθεζή ηνπ από ηνλ θαξπό, ηελ θαξσηίδα θαη ηα ξνιόγηα αλίρλεπζεο θαξδηαθνύ παικνύ 1.3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο πξέπεη λα θαηαλαισζνύλ ml πγξά θάζε ιεπηά 1.4. Οη δηαηάζεηο πξέπεη λα εθηεινύληαη αξγά θαη ειεγρόκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάηαζεο ζηακαηνύλ εθεί πνπ λνηώζνπλ έλα γιπθό πόλν 2.1. Ο ΓΣΜ πξνθύπηεη από ην ηύπν Βάξνο (ζε θηιά) / Ύςνο (ζε κέηξα) 1

12 Φπζηθή Αγσγή Α Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπόο πςσκέλν ζην ηεηξάγσλν Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 3. Απνθηήζνπλ εκπεηξίεο από κεηξήζεηο γηα ην ζώκα θαη γλώζε γηα ηε ζρέζε άζθεζεο κε ηελ πγεία 3.1. Τξόπνπο κέηξεζεο πνπ αμηνινγνύλ ηελ αεξόβηα ηθαλόηεηα Απιέο κεηξήζεηο ειέγρνπ ηεο αεξόβηαο ηθαλόηεηαο (Cooper test, ηεζη ηξεμίκαηνο 1609κ. ηεζη βαδίζκαηνο 1609κ.) Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 4. Γλωξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο εμάζθεζεο θαη αλάπηπμεο ηθαλόηεηαο ζρεδηαζκνύ ελόο αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο 4.1. Γλσξίδνπλ είδε άζθεζεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία 4.2. Γλσξίδνπλ κέηξα πξόιεςεο γηα αζθαιή άζθεζε 4.1. Γύν από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία είλαη ε αεξόβηα άζθεζε θαη ε επθακςία-επιπγηζία 4.2. Πξηλ από ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη απαξαίηεηα ηαηξηθόο έιεγρνο 4.3. Γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο ελόο πξνγξάκκαηνο επιπγηζίαο 4.3. Γελ γίλνληαη δηαηάζεηο όηαλ: Υπάξρεη πόλνο ζην κπ ή ηελ άξζξσζε Υπάξρεη αηκάησκα ή ηξαπκαηηζκόο Υπάξρεη θάηαγκα 2

13 Φπζηθή Αγσγή Α Γπκλαζίνπ 4 νο Σθνπόο Σκοπόρ 4 Απόκηηζη θεηικήρ εμπειπίαρ μέζα από ηη θςζική δπαζηηπιόηηηα και ανάπηςξη ηηρ αςηο-έκθπαζηρ και ηηρ κοινυνικόηηηαρ Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Αθλοπαιδιέρ Φςζική καηάζηαζη Δείκηερ επιηςσίαρ Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζσέζειρ ζςνεπγαζίαρ με ηοςρ ζςμμαθηηέρ και τςσαγυγίαρ μέζα από ηην ενεπγό ζςμμεηοσή ζε θςζικέρ δπαζηηπιόηηηερ 1.1. Mπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα νκαδηθώλ παηρληδηώλ (π.ρ. ζπλαγσληζκνύ, ζπλεξγαζίαο θά). Οι μαθηηέρ να: 2. Σπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο θαη θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ζρνιείνπ 2.1. Να κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο δπλαηόηεηεο άζθεζεο πνπ πξνζθέξεη ε γεηηνληά ηνπο. Δείκηερ Επάπκειαρ 1.1. Επηινγή ηνπιάρηζηνλ κίαο Φπζηθήο Δξαζηεξηόηεηαο θαη λα αζρνινύληαη ζπζηεκαηηθά κε απηήλ θαηαγξάθνληαο ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο Αλαθαιπςε ρώξσλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε γεηηνληά ηνπο. 1

14 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Σκοπόρ 5 ορ Καηανόηζη και ζεβαζμόρ ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ ηων αηόμων και ζςνεπγαζία με όλοςρ Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για αηομικέρ ομοιόηηηερ και διαθοπέρ ωρ ππορ ηα θςζικά σαπακηηπιζηικά (π.σ. δύναμη, μέγεθορ, ζωμαηόηςπορ, κ.λ.π.) και ζςνεπγαζία ζε σώποςρ Φςζικήρ Δπαζηηπιόηηηαρ μεηαξύ όλων ηων μαθηηών Καηαλννύλ ηελ ύπαξμε δηαθνξώλ κεηαμύ ηνπο 1.2. Σέβνληαη ηηο όπνηεο δηαθνξέο 1.3. Σπλεξγάδνληαη κε επραξίζηεζε κε άηνκα δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήηωλ ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε παηρλίδηα Εληνπίδνπλ θαη ζπδεηνύλ ηηο δηαθνξέο ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πώο απηά επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε παηρλίδηα Εληνπίδνπλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο όινη νη άλζξωπνη έρνπλ παξνδηθή ή κόληκε απώιεηα ζε ηθαλόηεηεο Σπδεηνύλ ηξόπνπο δηαρείξηζεο απηώλ ηωλ δηαθνξώλ ώζηε λα κελ πεξηζωξηνπνηνύληαη ηα άηνκα κε κεηωκέλεο ηθαλόηεηεο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 2. Ανάπηςξη ζεβαζμού για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω θύλος και ζςνεπγαζία με ηο ανηίθεηο θύλο. 1

15 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο 2.1. Καηαλννύλ ην ξόιν, ηε ζρέζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηωλ δύν θύιωλ ζε δηάθνξεο θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα Απνδέρνληαη ηηο δηαθνξέο ηωλ ζπκκαζεηώλ/ηξηωλ ιόγω θύινπ 2.1. Αγόξηα θαη θνξίηζηα εθηεινύλ ξπζκηθέο αζθήζεηο κε κνπζηθή, ζηεθάληα θαη κπάιεο. Εθηεινύλ απιέο ξπζκηθέο αζθήζεηο κε κηθξό βαζκό δπζθνιίαο θαη ζπλαζθήζεηο κεηαμύ κηθηώλ δεπγαξηώλ Μηθηέο νκάδεο (αγόξηα θνξίηζηα) παίδνπλ πνδόζθαηξν. Σπδεηνύλ γηα ην πώο έληωζαλ ηα αγόξηα παίδνληαο πνδόζθαηξν, πνπ ζεωξείηαη αλδξηθό άζιεκα, θαη πώο θάλνληαο ξπζκηθή, πνπ ζεωξείηαη γπλαηθείν άζιεκα. Τν ίδην θάλνπλ θαη ηα θνξίηζηα, αληηζηνίρωο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 3. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω διαθοπεηικών ικανοηήηων (ή μειονεξία, πεπιζζόηεπο ή λιγόηεπο ικανοί μαθηηέρ/ηπιερ) και ζςνεπγαζία με άηομα διαθοπεηικών ικανοηήηων Καηαλννύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηωλ αηόκωλ ωο πξνο ηηο αζιεηηθέο ηθαλόηεηεο Σε δεπγάξηα δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήηωλ θάλνπλ αζθήζεηο ρακειήο έληαζεο θαη δηαηάζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ νξγαληζκνύ, δίλνληαο ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε κεηαμύ ηνπο. 2

16 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο Σκοπόρ 6 ορ Επίδειξη ςπεύθςνηρ αθληηικήρ και κοινωνικήρ ζςμπεπιθοπάρ ωρ αποηέλεζμα ηηρ ζςμμεηοσήρ ζηη θςζική δπαζηηπιόηηηα Θεμαηικέρ Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ ενόηηηερ Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 1. Αποθεύγοςν διαμάσερ, να αναπηύξοςν ηεσνικέρ επίλςζηρ ζςγκπούζεων και θεηικήρ επίδπαζηρ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηων άλλων Επηιύνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηηο ακθηζβεηνύκελεο θάζεηο θαηά ηε δηεμαγσγή παηρληδηώλ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ θαζεγεηή Παίδνπλ παηρλίδη ξόισλ ζε κηα ππνζεηηθή ακθηζβεηνύκελε θάζε. Οη ππόινηπνη καζεηέο αμηνινγνύλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο, πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη επηβξαβεύνπλ ηηο ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 2. Αναπηύξοςν ικανόηηηα αξιολόγηζηρ ηηρ πποζωπικήρ πποόδος, ηος καθοπιζμού ζηόσων βεληίωζηρ, ηηρ αποηελεζμαηικήρ αξιοποίηζηρ ηος σπόνος και ηος εξοπλιζμού καθώρ και ηηρ επιμονήρ ζηην επιδίωξη ηων ζηόσων Θέηνπλ πξνζσπηθνύο ζηόρνπο γηα βειηίσζε ηνπο ζε ρώξνπο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη θαηαγξάθνπλ ηελ πξόνδό ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο Καζνξίδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, ζηόρνπο ηξηκήλνπ γηα πξνζσπηθή βειηίσζε ζηηο δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη (γηα παξάδεηγκα βειηίσζε ηεο επζηνρίαο ζην ζνπη ζηελ θαιαζόζθαηξα ηνπιάρηζηνλ 20%, βειηίσζε ζηελ αληνρή ησλ θνηιηαθώλ θαηά ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επαλαιήςεηο ζηα 30 δεπηεξόιεπηα. 1

17 2 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο

18 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο 1 νο θνπόο Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Θεκαηηθέο ελόηεηεο Χνξόο Γπκλαζηηθή Γείθηεο επηηπρίαο Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ην επαξθέο ζψκα γλψζεσλ απφ ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνχλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αθνχ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνπ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο λα: 1. πλδπάδνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 1.1. Δθηεινχλ επξχ θάζκα ξπζκηθψλ θηλήζεσλ 1.2. Γλσξίζνπλ ηα βήκαηα θππξηαθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ Αλαπηχμνπλ αληηιεπηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ ην ζψκα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Γείθηεο Δπάξθεηαο 1.1. Διεγρφκελνο δηαζθειηζκφο θαη ηαρχηεηα ζε επίπεδεο ζθάιεο κε ζθαιηά δηαθφξσλ απνζηάζεσλ Εεηπέθθηθνο ηα βήκαηα ηνπ ρνξνχ είλαη 9 θαη ρνξεχνληαη κπξνζηά-πίζσ,δεμηά αξηζηεξά θαη εθηεινχληαη δηάθνξεο θηγνχξεο, φπσο ζηξνθέο, θηππήκαηα, θάζηζκα. Τν κνπζηθφ κέηξν ηνπ ρνξνχ είλαη 9/ Σξνρόο Απφ ηε ζηάζε άξζε ηνπ δεμηνχ πνδηνχ πιάγηα θαη ινμή αλάηαζε ησλ ρεξηψλ Τν βάξνο ηνπ ζψκαηνο κεηαθέξεηαη πξνο ην πφδη πνπ αλπςψζεθε πνπ μαλαπαηάεη θάησ ιπγίδεη ειαθξά έηζη πνπ ην αληίζηνηρν ρέξη λα ζηεξηρζεί ζην έδαθνο. Με ηελ αηψξεζε ηνπ αξηζηεξνχ θαη ηελ απψζεζε ηνπ δεμηνχ πνδηνχ, ην ζψκα δηέξρεηαη δηαδνρηθά απφ ηε ζηήξημε πάλσ ζην δεμί θαη αξηζηεξφ ρέξη θαη πάλσ απφ ην αξηζηεξφ πφδη ζηε δηάηαζε κε ηα ρέξηα ζηε ινμή αλάηαζε. Τα απνηππψκαηα ρεξηψλ πνδηψλ επξίζθνληαη ζε επζεία γξακκή. Καηαθόξπθνο Απφ ηε ζηάζε, άξζε ηνπ πνδηνχ κε ηα ρέξηα ζηελ αλάηαζε. Γέξλεη κπξνζηά ν θνξκφο, παηάεη ην πφδη ψζεζεο, ιπγίδεη ειαθξά ζην γφλαην θαη ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο κε ηα ρέξηα λα βξίζθνληαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ θνξκνχ 1

19 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο θαη ην πφδη αηψξεζεο λα έξρεηαη κέρξη ηελ θαηαθφξπθν. Η απψζεζε κε ην πφδη ψζεζεο ζπκπιεξψλεη ηελ θίλεζε θαη θέξλεη ην ζψκα ζηε ζηάζε πάλσ ζηα ρέξηα. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο 2.1. Γλσξίδνπλ βαζηθέο νδεγίεο αζθάιεηαο γηα ηελ άζθεζε 2.2. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζέξκαλζεο 2.3. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο απνζεξαπείαο 2.4. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ πεξπαηήκαηνο 2.5. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ ηξεμίκαηνο 2.6. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηξνθψλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 2.7. Γλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ πγξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 2.8. Γλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηελ άζθεζε 2.1. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα είλαη: Η ζεξκνθξαζία Η πέςε ηξνθψλ 2.2. Ζ πξνζέξκαλζε: Απμάλεη ηε κπτθή θαη θεληξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο 2.3. Ζ απνζεξαπεία: Διέγρεη ηελ επαλαθνξά φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε ζε θαηάζηαζε εξεκίαο 2.4. ην πεξπάηεκα: Να κε θακπνπξηάδνπλ Τα πφδηα λα είλαη παξάιιεια Τα δάθηπια ησλ πνδηψλ λα είλαη ίζηα θαη κπξνζηά 2.5. ην ηξέμηκν: Τν πξφζσπν λα είλαη ραιαξφ Τα ρέξηα λα είλαη θνληά ζηνλ θνξκφ θαη νη αγθψλεο ζε γσλία 90% 2.6. Οη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο θαη ιίπε ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο: 2.7. Ο νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο κεξηθέο γνπιηέο πγξώλ θάζε ιεπηά 2.8. ηελ άζθεζε: Με δέζηε, παξακνλεχεη ν θηλδχλνπο ζεξκνπιεμίαο Σε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο απμάλεη ηελ αίζζεζε ηνπ θξχνπ. 2

20 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο 2.9. Γλσξίδνπλ ηα θχξηα νζηά ηνπ ζψκαηνο 2.9. Κύξηα νζηά ηνπ ζώκαηνο: Μεξηαίν, θλεκηαίν, πνδνθλεκηθή (πφδηα), βξαρηφλην, θεξθίδα, σιέλε (ρέξηα), ζηέξλν, πιεπξέο, ζπνλδπιηθή ζηήιε (θνξκφο) ηίβνο Οη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: 3. Σηο βαζηθέο ηερληθέο ησλ νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ αζιεκάησλ 3.1. Τελ ηερληθή ησλ ρεξηψλ πνδηψλ ζηνπο δξφκνπο 3.2. Τελ ηερληθή ησλ ρεξηψλ πνδηψλ ζηα εκπφδηα 3.3. Τελ ηερληθή ηνπ άικαηνο εηο κήθνο 3.4. Τελ ηερληθή ησλ ξίςεσλ 3.1. Σερληθή ρεξηώλ πνδηώλ δξόκσλ Χέξηα (ε γσλία βξαρίνλα πήρπ ζηνπο δξφκνπο ηαρχηεηαο είλαη 120 ν θαη ζηελ αληνρή 90 ν εμαζθαιίδνπλ άλεζε θαη ηζνξξνπία) Πφδηα (ε επαθή ηνπ ζθέινπο κε ην έδαθνο κε νιφθιεξν ην πέικα-κε ην πφδη ειαθξά ιπγηζκέλν-θαηά ηελ ψζεζε ν θνξκφο λα είλαη ζρεδφλ θαηαθφξπθνο κε ην θεθάιη φξζην) 3.2. Σερληθή ρεξηώλ πνδηώλ δξόκσλ κε εκπόδηα Καηά ηελ πξνζέγγηζε ζην εκπφδην ην πξψην πφδη αησξήζεσο θέξεηαη ίζην πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα πάλσ. Ταπηφρξνλα, ην αληίζεην ρέξη αησξείηαη πξνο ηα εκπξφο, γηα λα δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία. Τν πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο έρεη κηα θιίζε πξνο ηα εκπξφο Άικα εηο κήθνο-ηξηπινύλ Φνξά Μεζαία θνξά 6-12 δηαζθειηζκνχο κε κεγάιε ειεγρφκελε ηαρχηεηα Πάηεκα - απνγείσζε Όξζηνο θνξκφο-πάηεκα κε φιν ην πέικα Κίλεζε ηνπ εκπξφο πνδηνχ κε «άξπαγκα» Πιήξεο έθηαζε ηνπ πνδηνχ ψζεζεο Πηήζε Γηαηήξεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ πνδηνχ αηψξεζεο (βήκα-άικα) Αληίζεηε θίλεζε ρεξηψλ-πνδηψλ Πξνζγείσζε Κιίζε ηνπ θνξκνχ κπξνζηά κε ηα ρέξηα πξνο ηα πίζσ Λχγηζκα ησλ γνλάησλ θαηά ηελ επαθή κε ην ζθάκκα Γίλεηαη θέξλνληαο κπξνζηά θαη ηα δχν πφδηα παξάιιεια 3.4. θαηξνβνιία 3

21 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε Λαβή ηεο ζθαίξαο Σηεξίδεηαη ζηε βάζε ησλ δαθηχισλ ηεο παιάκεο θαη ππνβαζηάδεηαη απφ ηα δάθηπια πνπ είλαη κηζάλνηθηα. Αξρηθή ζέζε: Γηα ηνπο δεμηφρεηξεο, ηνπνζέηεζε κε ην δεμί πφδη ζην πίζσ κέξνο ηεο βαιβίδαο κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο ζην πφδη απηφ, ην αξηζηεξφ πφδη βξίζθεηαη ιίγν πίζσ θαη αγγίδεη ζην έδαθνο κε ηα δάθηπια. Μέησπν αληίζεην απφ εθείλν ηεο θαηεχζπλζεο ξίςεο. Αλαπήδεζε (θνξά): Δθξεθηηθφ ζπξηφ άικα πξνο ηα πίζσ, πξνπαξαζθεπάδεηαη κε κηα ζπζπείξσζε νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο Οη ψκνη παξακέλνπλ θάζεηνη ζηνλ άμνλα ξίςεο θαη νξηδφληηνη πξνο ην έδαθνο Γηπιό ζηήξηγκα: κεηά ηελ αλαπήδεζε θαη ηα δχν πφδηα ηαπηφρξνλα έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο Τν δεμί πφδη ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο βαιβίδαο κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο πάλσ ζε απηφ Σειηθή θάζε Δθξεθηηθή ψζεζε ηνπ δεμηνχ πνδηνχ αλεβάδνληαο θαη ζηξέθνληαο ηε ιεθάλε πξνο ηα εκπξφο Τν ρέξη ηεο ξίςεο ελεξγεί πξηλ ν δεμηφο ψκνο θηάζεη ζην επίπεδν ηνπ αξηζηεξνχ κε ζπλερή αλέβαζκα ηνπ αγθψλα απφ πιάγηα κε ηαπηφρξνλν αλέβαζκα ηνπ ίδηνπ ψκνπ. Η ηειηθή επηηάρπλζε γίλεηαη απφ ηνλ θαξπφ. Αθνληηζκόο Γξόκνο θνξάο Τν αθφληην θξαηηέηαη πάλσ απφ ηνλ ψκν ζρεδφλ νξηδφληηα κε ην έδαθνο Τν κήθνο ηνπ δξφκνπ είλαη 8 δηαζθειηζκνί Ο ξπζκφο είλαη δπλακηθφο θαη επηηαρπλφκελνο Πξνπαξαζθεπή ηειηθφο δξφκνο Καηέβαζκα ηνπ αθνληίνπ Πεξηιακβάλεη ηνπο 4 ηειεπηαίνπο δηαζθειηζκνχο Τν ρέξη ξίςεο θέξεηαη πξνο ηα πίζσ θαη ιίγν θάησ, εληειψο ραιαξφ θαη ζρεδφλ ηελησκέλν. Τν αθφληην πεξλά θνληά ζην πξφζσπν ηαπξσηό βήκα 4

22 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Δίλαη νη ηειεπηαίνη 2 δηαζθειηζκνί πνπ είλαη πνιχ πεδερηνί θαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο άιινπο. Γηπιό ζηήξηγκα Ο ηειεπηαίνο δηαζθειηζκφο δελ είλαη πνιχ κεγάινο γηα λα κε κπινθάξεηαη ε ιεθάλε. Κύξηα ξίςε Η ιαβή ηνπ αθνληίνπ βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφ πξνο ηα πίζσ Τν αθφληην παξακέλεη θνληά ζην πξφζσπν Καιαζνζθαίξηζε 3.5. Δθηεινχλ Σνπη (jump shoot, lay up), ξεκπάνπλη ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.5. Το σουτ γίνεται : Κάησ απφ θαιέο πξνυπνζέζεηο. Γπξίδνληαο ην ζψκα κε κέησπν ζην θαιάζη. Λπγίδνληαο γφλαηα θαη αγθψλεο. Κάκπηνληαο ηνλ θαξπφ πξνο ηα πίζσ. Τεληψλνληαο ην ρέξη πνπ ζνχηαξε πάλσ. Σπάδνληαο ηνλ θαξπφ θαζψο ειεπζεξψλεηαη ε κπάια. Χξεζηκνπνηψληαο ηα πφδηα ζαλ θχξηα πεγή δχλακεο ζην jump shoot. Με κπάζηκν φηαλ θάλνπλ δχν βήκαηα θξαηψληαο ηελ κπάια θαη ζην 2 ν βήκα θάλνπλ άικα θαη ζνπη. Καηά ηελ δηεθδίθεζε ηνπ ξεπάνπλη: Η κπάια κεηά απφ καθξηλφ ζνπη αλαπεδάεη καθξηά απφ ηε ζηεθάλη. Η κπάια, ζηα πιάγηα ζνπη αλαπεδάεη ζπρλφηεξα ζηελ αληίζεηε πιεπξά. Όηαλ ν ακπλφκελνο έξζεη ζε επαθή κε ηνλ αληίπαιν λα δηαηεξήζεη απηή ηελ επαθή κέρξη λα πεδήμεη. Όηαλ θεξδίζεί ην ξεπάνπλη ε κπάια πξνζηαηεχεηαη ζην χςνο ηνπ ζαγνληνχ. Πεηνζθαίξηζε 3.6. Δθηεινχλ ηέλληο ζέξβηο ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.6. ην ηέλληο ζέξβηο: Τνπνζεηείηαη αληίζεην πφδη κε ρέξη Τν φπιηζκα ηνπ ρεξηνχ γίλεηαη πξνο ηα πίζσ Τν ξίμηκν ηεο κπάιαο γίλεηαη πάλσ απφ ηνλ ψκν Τν θηχπεκα ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ηελησκέλν ρέξη 5

23 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Πνδόζθαηξν 3.7. Δθηεινχλ ζνπη θαη αξάνπη ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο ην ζνπη: Τν πφδη πνπ παηά είλαη ειαθξά ιπγηζκέλν θαη θνληά ζηελ κπάια κε θαηεχζπλζε εθεί πνπ ζέινπκε λα ηελ ζηείινπκε Τν ζψκα είλαη ειαθξά ιπγηζκέλν πξνο ηα εκπξφο Τν πφδη πνπ θηππά ηελ κπάια είλαη ηελησκέλν θαη θηλείηαη απφ πίζσ πξνο ηα εκπξφο Η επηθάλεηα θηππήκαηνο είλαη ζπλήζσο ην θνπληεπηέ Καηά ην αξάνπη: Η κπάια βξίζθεηαη πίζσ απφ ην θεθάιη θαη ξίρλεηαη θαη κε ηα δχν ρέξηα Τα δχν πφδηα παηνχλ ζην έδαθνο Η κπάια επαλαθέξεηαη ζην γήπεδν απφ ηηο πιάγηεο γξακκέο Χεηξνζθαίξηζε 3.8. Δθηεινχλ Σνπη απφ 6 θαη 9 κέηξα, ξπζκνχο κε πάζα θαη ζνπη, δπλακηθή πξνζπνίεζε, δεμηφηεηεο ηεξκαηνθχιαθα ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.8. νπη από 6 θαη 9 κέηξα Σνπη απφ δηάθνξα ζεκεία ηεο γξακκήο ησλ 6 κέηξσλ θαη απφ ηε καθξηλή δψλε Ρπζκνί κε πάζα θαη ζνπη Γηάθνξνη ζπλδπαζκνί βεκάησλ κε πάζα θαη ζνπη Γπλακηθή πξνζπνίεζε Γπλακηθφ πξνζπέξαζκα αληηπάινπ Γεμηόηεηεο ηεξκαηνθύιαθα Η απφθξνπζε ζε ςειά, κεζαία θαη ρακειά ζνπη θαη λα ζπξψρλνπλ αληίζεην πφδηρέξη. Παηρλίδηα ξαθέηηαο 3.9. Σπκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα ξαθέηηαο (αληηζθαίξηζε, αληηπηέξηζε, επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε) Οη καζεηέο λα: 4. Γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ νκαδηθεο ηαθηηθέο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο Κηχπεκα forehand, Κηχπεκα Backhand θαη Servis 6

24 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Καιαζνζθαίξηζε Πεηνζθαίξηζε 4.1. Μπνξνχλ λα δίλνπλ βνήζεηα ζε ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.2. Γλσξίδνπλ ηξφπνπο εθκεηάιεπζεο θελνχ ρψξνπ ηνπ αληηπάινπ φηαλ δελ έρεη ηελ κπάια 4.1. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα θαιαζνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2, 3Χ3 θαη εθαξκφδνπλ ηξηγσληθή ππνζηήξημε θαη ζθξελ ζε ζπκπαίθηε ηνπο πνπ έρεη ηελ κπάια, επηζεηηθέο ζπλεξγαζίεο 4.2. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πεηνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2 θαη εθκεηάιεπζε ηνπ θελνχ ρψξνπ ρσξίο ηελ κπάια Πνδόζθαηξν 4.3. Γίλνπλ ζηεξίγκαηα ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.3. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πνδνζθαίξνπ 4Χ4, 5Χ5 θαη εθαξκφδνπλ ηξηγσληθή ππνζηήξημε ζε ζπκπαίθηε ηνπο πνπ έρεη ηελ κπάια, Χεηξνζθαίξηζε 4.4. Μπνξνχλ λα θάλνπλ άκπλα ζε αληίπαιν 4.4. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ρεηξνζθαίξηζεο 2Χ2 3Χ3 4Χ4 θαη εθαξκνγή επηζεηηθψλ ζπλδπαζκψλ Παηρλίδηα ξαθέηηαο: 4.5. Μπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηνλ ακπληηθφ ηνπο ρψξν θαη λα εθκεηαιεχληαη ηνπο θελνχο ρψξνπο ησλ αληηπάισλ 4.5. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ξαθέηηαο 1Χ1 δίλνληαο ακπληηθή θάιπςε ζε φιν ηνπο ην γήπεδν θαη επηζεηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θελψλ ρψξσλ ησλ αληηπάισλ 7

25 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο Σκοπός 2 Απόθηεζε γλώζεσλ από ηελ αζιεηηθή επηζηήκε θαη παξάιιειε εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζπκκεηνρή ζε παξνύζεο θαη κειινληηθέο ζπλζήθεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Θεμαηικές ενόηηηες Δείκηες επιηστίας Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Δείκηες Επάρκειας Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Αθλοπαιδιές Κλαζζικός αθληηιζμός Οι μαθηηές να: 1. Γνωρίζοσν επιζηημονικές αρτές ποσ ζτεηίζονηαι με ηην Αδράνεια ηης ύλης 1.1. Διαπιζηώζοσν ηελ ηάζε ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηελ ηαρύηεηά ηνπ θαζώο θηλείηαη θαη πξνζπαζνύκε λα ην ζηακαηήζνπκε απόηνκα Σσζτεηίζοσν ηελ ηδηόηεηα ηεο αδξάλεηαο κε ηε κάδα ηνπ αληηθεηκέλνπ, γλσξίδνληαο πσο κεγαιύηεξε κάδα παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε αδξάλεηα Τελ ύιε από ηελ νπνία απνηειείηαη έλα αληηθείκελν, ηελ νλνκάδνπκε κάδα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Τν βάξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη αλάινγν ηεο κάδαο ηνπ. Η θηλεηηθή θαηάζηαζε ελόο αληηθεηκέλνπ πεξηγξάθεηαη από ην κέγεζνο ηαρύηεηα, ελώ ε αιιαγή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο από ην κέγεζνο επηηάρπλζε. Τα αληηθείκελα αληηζηέθνληαη θάζε θνξά πνπ πξνζπαζνύκε λα αιιάμνπκε ηελ θηλεηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Απηή ε ηδηόηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ νλνκάδεηαη αδξάλεηα Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε κάδα ελόο αληηθεηκέλνπ, ηόζν κεγαιύηεξε αδξάλεηα παξνπζηάδεη. Η έλλνηα ηεο αδξάλεηαο δηαηππώζεθε από ηνλ Γαιηιαίν θαη πεξηγξάθεηαη από ηνλ πξώην λόκν ηνπ Νεύησλα. 1

26 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 2. Καηανοήζοσν γενικές αρτές ηακηικής ζε διάθορες αθλοπαιδιές και αθλήμαηα με ανηίπαλο 2.1. Καηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο πιενλεθηήκαηνο ζην ρώξν θαη ηεο απειεπζέξσζεο παίθηε ζηελ θαιαζόζθαηξα 2.1. Δθκεηάιιεπζε ηνπ ειεύζεξνπ παίθηε ζηελ θαιαζόζθαηξα. Απειεπζέξσζε ηνπ παίθηε κε θόςηκν κέζα από ηελ άκπλα ζηελ θαιαζόζθαηξα Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 3. Γνωρίζοσν βαζικούς κανονιζμούς αθλοπαιδιών 3.1. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο πεηνζθαίξηζεο 3.2. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο 3.3. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ρεηξνζθαίξηζε 3.4. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηνπ πνδνζθαίξνπ 3.1. Καλνληζκνί πεηνζθαίξηζεο Ύςνο θηιέ Θέζεηο ησλ πεηνζθαηξηζηώλ 3.2. Καλνληζκνί θαιαζνζθαίξηζεο Αγσληζηηθόο ρώξνο Καλόλαο Κανονιζμοί τειροζθαίριζης Αγσληζηηθόο ρώξνο Πέλαιηη εθηέιεζε ξίςεσλ 3.4. Κανονιζμοί Ποδοζθαίροσ Γηάξθεηα αγώλα Αξάνπη Η κπάια είλαη άνπη θαη ηέξκα 2

27 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπφο Σθνπόο 3 Θεκαηηθέο ελόηεηεο Γλώζε θαη αλάπηπμε ελόο επηπέδνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ πγεία Δείθηεο επηηπρίαο Δείθηεο επάξθεηαο Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ην επαξθέο ζψκα γλψζεσλ απφ ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνχλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αθνχ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνπ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο. Φπζηθή θαηάζηαζε Αζινπαηδηέο Οη καζεηέο λα γλωξίδνπλ: 1. Tξόπνπο βειηίωζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θαδηναλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηωλ κπώλ θαη ηωλ ζπλδέζκωλ 1.1. Πφηε ιακβάλνληαη ηα πγξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 1.2. Τηο πξνππνζέζεηο αλάπηπμε δχλακεο 1.3. Τελ αζθάιεηα ζηελ πξνπφλεζε δχλακεο γηα παηδία θαη εθήβνπο 1.4. Πσο βειηηψλεηαη ε επιπγηζία-επθακςία 1.1. Λακβάλνληαη πγξά: 2-3 ψξεο πξηλ απφ ηελ άζθεζε θαη πξέπεη λα θαηαλαιψληαη ml Μεηά ηελ άζθεζε ψζηε λα θαιχςεη ηελ απψιεηα ηνπο Οη ειεχζεξεο αληηζηάζεηο πξνυπνζέηνπλ άξηηα ηερληθή εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ 1.3. Η αζθάιεηα ζηελ πξνπφλεζε δχλακεο εμαξηάηαη: Απφ ηηο ηερληθέο αλχςσζεο Τα κέγηζηα βάξε Τηο αδπλακίεο ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο 1.4. Απνθεχγνληαη δχζθνιεο ζε εθηέιεζε δηαηαηηθέο αζθήζεηο Ξεθηλάκε ηηο δηαηαηηθέο αζθήζεηο απφ ην θεθάιη θαη θηάλνπκε κέρξη ηα πφδηα ή ην αληίζεην Αξρίδνπκε απφ δηαηαηηθέο αζθήζεηο πνπ εθηεινχληαη ζε φξζηα ζέζε θαη θαηαιήγνπλ ζηελ θαζηζηή ζέζε 1

28 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπφο Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Γλωξίδνπλ ηηο ζρέζεηο άζθεζεο, δηαηξνθήο θαη δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο 2.1. Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ «ηδαληθνχ» βάξνπο, λα ππνινγίδνπλ ην δείθηε ζψκαηνοκάδαο 2.1. Ο ΓΣΜ: Πξνθχπηεη απφ ην ηχπν Βάξνο (ζε θηιά) / Ύςνο (ζε κέηξα) πςσκέλν ζην ηεηξάγσλν Καηεγνξηνπνηεί ηελ παρπζαξθία ζε <18.5 ιηπνβαξήο, θαλνληθφο, ππέξβαξνο, παρχζαξθνο, >40 λνζεξή παρπζαξθία. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 3. Απνθηήζνπλ εκπεηξίεο από κεηξήζεηο γηα ην ζώκα θαη γλώζε γηα ηε ζρέζε άζθεζεο θαη πγείαο 3.1. Γλσξίδνπλ επηδξάζεηο ηεο αεξφβηαο άζθεζεο γηα ηελ πγεία 3.2. Γλσξίδνπλ Οθέιε ηεο αλάπηπμεο δχλακεο 3.3. Γλσξίδνπλ Οθέιε βειηίσζεο επιπγηζίαο επθακςίαο 3.4. Γλσξίδνπλ κεηξήζεηο ηεο επιπγηζίαο 3.1. Η αεξφβηα άζθεζε: Γπλακψλεη ηα θφθαια 3.2. Η πξνπφλεζε δχλακεο: Απμάλεη ηελ νζηηθή ππθλφηεηα 3.3. Οη δηαηάζεηο: Αλαπηχζζνπλ ηελ ειαζηηθφηεηα-επιπγηζία-επθακςία 3.4. Απιή κέηξεζε ειέγρνπ ηεο επιπγηζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Seat and Reach Test Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 4. Γλωξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο εμάζθεζεο θαη αλάπηπμεο ηθαλόηεηαο ζρεδηαζκνύ ελόο αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο 4.1. Γλσξίδνπλ είδε άζθεζεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία 4.2. Να γλσξίδνπλ πξφιεςε γηα αζθαιή άζθεζε 4.1. Γλσξίδνπλ φηη νη αζθήζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία είλαη ε αεξφβηα άζθεζε, ε πξνπφλεζε δχλακεο θαη ε επθακςία-επιπγηζία 4.2. Γλωξίδνπλ όηη: Πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη απαξαίηεηα ηαηξηθφο έιεγρνο 2

29 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπφο 4.3. Να γλσξίδνπλ πξνπνλεηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δχλακεο 4.4. Να γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο ελφο πξνγξάκκαηνο επιπγηζίαο 4.3. Γλωξίδνπλ όηη: Τν πξφγξακκα δχλακεο ζρεδηάδεηαη εμεηδηθεπκέλα γηα ην θάζε άηνκν Σε ειηθίεο κέρξη 18 εηψλ ηα άηνκα δελ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θακία αγσληζηηθή κνξθή αλχςσζεο βάξνπο 4.4. Να γλωξίδνπλ όηη δελ θάλνπλ δηαηάζεηο όηαλ: Έρνπλ πφλν ζην κπ ή ηελ άξζξσζε Υπάξρεη αηκάησκα ή ηξαπκαηηζκφο Υπάξρεη θιεγκνλή ζηελ άξζξσζε Υπάξρεη θάηαγκα 3

30 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 4 νο Σθνπόο Σκοπόρ 4 Απόκηηζη θεηικήρ εμπειπίαρ μέζα από ηη θςζική δπαζηηπιόηηηα και ανάπηςξη ηηρ αςηο-έκθπαζηρ και ηηρ κοινυνικόηηηαρ Χοπόρ Θεμαηικέρ ενόηηηερ Φςζική καηάζηαζη Δείκηερ επιηςσίαρ Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζσέζειρ ζςνεπγαζίαρ με ηοςρ ζςμμαθηηέρ και τςσαγυγίαρ μέζα από ηην ενεπγό ζςμμεηοσή ζε θςζικέρ δπαζηηπιόηηηερ 1.1. Να κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο άιινπο ζε ρώξνπο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Οι μαθηηέρ να: 2. Μποπούν να πεπιγπάτοςν ηιρ δςναηόηηηερ άζκηζηρ πος πποζθέπει η γειηονιά ηοςρ 2.1. Μπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηα ζεηηθά βηώκαηα πνπ έρνπλ κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηε γεηηνληά ηνπο Δείκηερ Επάπκειαρ 1.1. Σε κηθξέο νκάδεο γίλεηαη ζύλζεζε κηαο ρνξνγξαθία ζηελ αεξνβηθή βαζηδόκελε ζε γλσζηέο θαη κε θηλήζεηο 2.1. Σρεδηαζκόο θαη πξαγκαηνπνηεζε κηαο δηαδξνκήο πεξηπάηνπ θαη άζθεζεο. Αλαιακβάλνληαη ξόινη ζηελ όιε δηαδηθαζία. Κάπνηα νκάδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηεο ηερλνινγίαο, αλαιακβάλεη λα θαηαζθεπάζεη κηα καθέηα κε ηελ «ηέιεηα» δηαδξνκή πεξηπάηνπ. 1

31 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Κλαζζικόρ αθληηιζμόρ Σκοπόρ 5 ορ Καηανόηζη και ζεβαζμόρ ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ ηων αηόμων και ζςνεπγαζία με όλοςρ Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για αηομικέρ ομοιόηηηερ και διαθοπέρ ωρ ππορ ηα θςζικά σαπακηηπιζηικά (π.σ. δύναμη, μέγεθορ, ζωμαηόηςπορ, κ.λ.π.) και ζςνεπγαζία ζε σώποςρ Φςζικήρ Δπαζηηπιόηηηαρ μεηαξύ όλων ηων μαθηηών Καηαλννύλ ηα δηαθνξεηηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηωλ ζπκκαζεηώλ ηνπο θαη λα ηξνπνπνηνύλ ηνπο θαλνληζκνύο/ζπλζήθεο ηωλ παηρληδηώλ αλάινγα, ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ όινη Σπκκεηνρή ζε αγωληζηηθά παηρλίδηα/αζινπαηδηέο ηωλ παξα-νιπκπηαθώλ αγώλωλ (πεηόζθαηξα θαζηζκέλωλ, πηλγθ πνλγθ ζε ηξνραΐθό θάζηζκα, δξόκνο αληνρήο ρωξίο όξαζε κε ζπλνδό, αθνληηζκόο από θάζηζκα. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 2. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω θύλος και ζςνεπγαζία με ηο ανηίθεηο θύλο Καηαλννύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηωλ δύν θύιωλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη νηθεηνζειώο θαη επράξηζηα κε άηνκα δηαθνξεηηθνύ θύινπ Σπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο/παηρλίδηα θαηά ηηο νπνίεο ζπκπεξηθέξνληαη ωο άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ. Σπδήηεζε γηα ην ηη άιιαμαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο όηαλ ζπκπεξηθέξνληαλ ζαλ άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ. 1

32 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο Αθλοπαιδιέρ Κλαζζικόρ αθληηιζμόρ Οι μαθηηέρ να: 3. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω διαθοπεηικών ικανοηήηων (ή μειονεξία, πεπιζζόηεπο ή λιγόηεπο ικανοί μαθηηέρ/ηπιερ) και ζςνεπγαζία με άηομα 3.1. Σπλεξγάδνληαη κε θάπνην άηνκν δηαθνξεηηθήο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο από ηνπο ίδηνπο, μέξνληαο ηη κπνξεί λα πξνζθέξνπλ απηνί ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο, αιιά θαη ηη κπνξνύλ νη ίδηνη λα απνθνκίζνπλ από ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ ζπκκαζεηή ηνπο 3.1. Σε δεπγάξηα δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήηωλ, γίλεηαη εμάζθεζε ζε δηάθνξεο δεμηόηεηεο (άικα ζε κήθνο, ζεξβίο ζηελ πεηνζθαίξηζε, δηείζδπζε θαη ζνπη ζηελ θαιαζνζθαίξηζε, κεηαβηβάζεηο ζηελ πνδνζθαίξηζε θά), κε ην ζηηι ηεο ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο. 2

33 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Φςζική καηάζηαζη Σκοπόρ 6 ορ Επίδειξη ςπεύθςνηρ αθληηικήρ και κοινωνικήρ ζςμπεπιθοπάρ ωρ αποηέλεζμα ηηρ ζςμμεηοσήρ ζηη ΦΔ. Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αποθεύγοςν διαμάσερ, να αναπηύξοςν ηεσνικέρ επίλςζηρ ζςγκπούζεων και θεηικήρ επίδπαζηρ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηων άλλων Δθαξκόδνπλ γλώζεηο πνπ έκαζαλ κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Φπζηθήο Γξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεωλ ζε άιινπο ρώξνπο δξάζεο (γηα παξάδεηγκα ζην ζπίηη, ζην δηάιεηκκα, ζηελ παξέα θιπ) Δμάζθεζε ζε αζιεηηθέο δεμηόηεηεο ή παηρλίδη ζε νκαδηθά παηρλίδηα. Σε θάζε πεξίπηωζε πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ εθαξκνγή κηαο ηερληθήο ρεηξηζκνύ επίιπζεο ή απνθπγήο ζύγθξνπζεο από ηνλ εαπηό ηνπο ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηελ θαηαγξάθνπλ. Αθλοπαιδιέρ Φςζική καηάζηαζη Οι μαθηηέρ να: 2. Αποκηήζοςν ηην ικανόηηηα αξιολόγηζηρ ηηρ πποζωπικήρ πποόδος, ηος καθοπιζμού ζηόσων βεληίωζηρ, ηηρ αποηελεζμαηικήρ αξιοποίηζηρ ηος σπόνος και ηος εξοπλιζμού καθώρ και ηηρ επιμονήρ ζηην επιδίωξη ηων ζηόσων Θέηνπλ πξνζωπηθνύο ζηόρνπο γηα βειηίωζε ζε 2.1. Καζνξίζκόο εκεξήζηωλ ζηόρωλ γηα πξνζωπηθή βειηίωζε γηα ηελ επόκελε

34 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο δηάθνξνπο ρώξνπο δξάζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο. Καηαγξάθνπλ ηελ πξόνδό ηνπο θαη λα ηελ ζπγθξίλνπλ κε ηελ αληίζηνηρε πξόνδν πνπ παξνπζηάδνπλ ζε ρώξνπο Φπζηθήο Γξαζηεξηόηεηαο. εβδνκάδα ζηε ΦΑ (10 ιεπηά ηελ εκέξα πεξηζζόηεξε άζθεζε), ζηα Μαζεκαηηθά (επίιπζε κίαο άζθεζεο παξαπάλω θάζε θνξά) θαη Νέα Διιεληθά (10 ιεπηά δηάβαζκα παξαπάλω θάζε θνξά). Σηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο αμηνινγνύλ θαη θαηαγξάθνπλ ηελ πνξεία ηήξεζεο ηωλ ζηόρωλ ηνπο.

35 Φπζηθή Αγσγή Γ Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Θεκαηηθέο ελόηεηεο Χνξόο Γπκλαζηηθή 1 νο ΣΚΟΠΟΣ Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Δείθηεο επηηπρίαο Δείθηεο επάξθεηαο Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνπ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο λα: 1. Σπλδπάδνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 1.1. Απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα δεκηνπξγίαο ζύλζεησλ ξπζκηθώλ-ρνξεπηηθώλ θηλήζεσλ 1.2. Γλσξίζνπλ ηα βήκαηα ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ 1.3. Αλαπηύμνπλ αληηιεπηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ ην ζώκα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Χνξεπηηθνί ξπζκηθνί δηαζθειηζκνί πάλσ από εκπόδηα θαη ζθάιεο δηαθνξεηηθνύ ύςνπο θαη απνζηάζεσλ Ο δεΐπέθθηθνο είλαη ρνξόο πνπ δελ έρεη βήκαηα αιιά κόλν θπγνύξεο θαη κία ζπγθεθξηκέλε θπθιηθή θίλεζε. Ο ξπζκόο αθνινπζεί ην βπδαληηλό κέηξν πνπ είλαη ζηα 9/ Απρεληθή ζηήξημε (θεξάθη) ην θνξκί θαη ηα πόδηα ζρεκαηίδνπλ έλα θεξί, έρνληαο ηνπο ώκνπο ζην έδαθνο θαη ηα πόδηα θαηαθόξπθα. Τα ρέξηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηεξίδνληαο ηε ιεθάλε. Ιζνξξνπία Πεξπάηεκα πάλσ ζε γξακκή ή ζρνηλί, πεξπάηεκα πάλσ ζε πάγθν, πεξπάηεκα πάλσ ζε δνθάξη, ζηαζε ζην έλα πόδη θξαηώληαο ην άιιν, ζηάζε ζην έλα πόδη κε άξζε ηνπ άιινπ. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Σρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ρσξίο θνύξαζε θαη κε αζθάιεηα ζε θαζεκεξηλέο θηλήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο Γλσξίδνπλ βαζηθέο νδεγίεο αζθάιεηαο γηα ηελ άζθεζε 2.1. Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα είλαη: Κνύξαζε από άιιεο δξαζηεξηόηεηεο Επίπεδν θπζηθήο θαηάζηαζεο 1

36 2.2. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζέξκαλζεο 2.3. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο απνζεξαπείαο 2.4. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηξεμίκαηνο 2.5. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηεο ζσζηήο αλαπλνήο 2.6. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ηξνθώλ ζηελ άζθεζε 2.7. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ πγξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο Φπζηθή Αγσγή Γ Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο 2.2. Η πξνζέξκαλζε: Πξνεηνηκάδεη ηνπο αξζξηθνύο ζύιαθεο, ζπλδέζκνπο θαη ηέλνληεο γηα κεραληθή επηβάξπλζε 2.3. Η απνζεξαπεία: Ειέγρεη ηελ επαλαθνξά όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο 2.4. Σην ηξέμηκν: Οη ώκνη λα είλαη ραιαξνί Ο θνξκόο λα είλαη ίζηνο κε κηθξή θιίζε κπξνζηά 2.5. Σην ηξέμηκν: Η αλαπλνή είλαη ζηαζεξή θαη νκνηόκνξθε θάζε 2 ή 3 βήκαηα εηζπλνή, θάζε 2 ή 3 βήκαηα εθπλνή 2.6. Γηα αλαπιήξσζε δνκηθώλ ζπζηαηηθώλ επηιέγνπκε ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ιίπε, πξσηεΐλεο, θσζθόξν, αζβέζηην 2.7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ιακβάλνληαη πγξά έζησ θαη αλ δελ ππάξρεη ην αίζζεκα ηεο δίςαο 2.8. Γλσξίδνπλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άζθεζεο δξαζηεξηόηεηαο 2.9. Γλσξίδνπλ ηα θύξηα δσηηθά όξγαλα ηνπ ζώκαηνο 2.8. Η δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ζηνπο αγύκλαζηνπο απμάλεηαη πξννδεπηηθά 2.9. Τα θύξηα δσηηθά όξγαλα ηνπ ζώκαηνο είλαη: Καξδία, πλεύκνλεο, ζπθώηη, πάγθξεαο, ζηνκάρη, ηπθιό έληεξν, λεθξνί Κιαζζηθόο αζιεηηζκόο Οη καζεηέο λα: 3. Γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ηερληθέο ησλ νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ αζιεκάησλ 3.1. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ησλ ρεξηώλ πνδηώλ ζηνπο δξόκνπο 3.1. Τερληθή ρεξηώλ πνδηώλ δξόκσλ εθθίλεζε από βαηήξα Χέξηα (ε γσλία βξαρίνλα πήρπ ζηνπο δξόκνπο ηαρύηεηαο είλαη 120 ν θαη ζηελ αληνρή 90 ν εμαζθαιίδνπλ άλεζε θαη ηζνξξνπία) Πόδηα (ε επαθή ηνπ ζθέινπο κε ην έδαθνο κε νιόθιεξν ην πέικα-κε ην πόδη ειαθξά ιπγηζκέλν-θαηά ηελ ώζεζε ν θνξκόο λα είλαη ζρεδόλ θαηαθόξπθνο κε ην θεθάιη όξζην) Τερληθή ηεο εθθίλεζεο από βαηήξα (ζέζε ζην παξάγγεικα ιάβεηε ζέζε, απόζηαζε κεηαμύ ησλ βαηήξσλ 40-50εθ, απόζηαζε 1 νπ βαηήξα από γξακκή εθθίλεζεο ίζε κε 2 παπνύηζηα ηνπ δξνκέα, ηα ρέξηα άλνηγκα όζν νη ώκνη 2

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ Απνηειέζκαηα εξεπλώλ Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ ηεξκάησλ πξνέξρνληαη από ηηο «ζηεκέλεο θάζεηο» (έκκεζα θαη άκεζα θάνπι, πέλαιηπ, θόξλεξ, πιάγην άνπη) Διιεληθή έξεπλα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΗΒΟ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ» ΣΖ IAAF

«ΣΗΒΟ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ» ΣΖ IAAF ΓΗΔΘΝΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΣΗΒΟΤ (IAAF) «ΣΗΒΟ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ» ΣΖ IAAF ΔΝΑ ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΓΧΝΗΜΑ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ ΔΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΔ ΑΓΧΝΧΝ ΣΗΒΟΤ ΠΑΗΓΗΧΝ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΔΗΑΓΧΓΖ 2. ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ «ΣΗΒΟ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ» ηηρ IAAF

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟ Δθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ρξεηάδνληαη όρη κόλν ηα ηαιέληα θαη νη παίθηεο, αιιά θαη νη πξνπνλεηέο ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΠΟΝΖΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΣΖ ΠΡΟΠΟΝΖΖ ΚΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

Σσολή Επαγγελμάηυν Υγείαρ & Ππόνοιαρ. Τμήμα Λογοθεπαπείαρ. Πηςσιακή Δπγαζία

Σσολή Επαγγελμάηυν Υγείαρ & Ππόνοιαρ. Τμήμα Λογοθεπαπείαρ. Πηςσιακή Δπγαζία Σσολή Επαγγελμάηυν Υγείαρ & Ππόνοιαρ Τμήμα Λογοθεπαπείαρ Πηςσιακή Δπγαζία «Η τςσοκινηηική καθςζηέπηζη υρ ζημανηικό κομμάηι πολλών διαηαπασών. Μέθοδοι τςσοκινηηικήρ ανάπηςξηρ καθώρ και ςλικό (αζκήζειρ)

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ Eξγαζηήξην Αλαπηπμηαθήο Ιαηξηθήο & Δηδηθήο Αγσγήο Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζηελ Δηδηθφηεηα Δηδηθή Φπζηθή Aγσγή & Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι

Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι 1. U-6 ΔΣΧΝ:ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ- ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 3:3 η 4:4 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ANAΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΦΝΙΚΗΣ 2. U-8 ΔΣΧΝ: «ΠΑΙΥΝΙΓΙ-ΑΚΗΗ-ΠΑΙΥΝΙΓΙ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Ο ρυθμός στα νέα σχολικά εγχειρίδια μουσικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" ΓΙΟΥΛΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ.: 559

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών

ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών ΠΕΙΡΑΜΑΣΑ ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Και ηοςρ μελλονηικούρ επιζηήμονερ ηων θςζικών επιζηημών 1 Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη ε αλζξώπηλε γλώζε ζηηο κέξεο καο δηπιαζηάδεηαη θαηά πξνζέγγηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΕΝΟΤ & ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΡΟΜΠΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΦΩΣΙΑ

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΕΝΟΤ & ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΡΟΜΠΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΦΩΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΠΟΤΔΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΟΤΜΕΝΟΤ & ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΡΟΜΠΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΦΩΣΙΑ εφαρμογι τροφοδοςίασ εναλλακτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα