θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο"

Transcript

1 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Θεκαηηθέο ελόηεηεο Γείθηεο επηηπρίαο Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Γείθηεο Δπάξθεηαο Υνξόο Γπκλαζηηθή Οη καζεηέο λα: 1. πλδπάδνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 1.1. Εθηεινύλ επξύ θάζκα ξπζκηθώλ θηλήζεσλ 1.2. Γλσξίζνπλ ηα βήκαηα ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ 1.3. Αλαπηύμνπλ αληηιεπηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ ην ζώκα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 1.1. Πιάγην ηξέμηκν, πίζσ ηξέμηκν, ζιάινκ, δηθ δαθ, αιιαγή θαηεύζπλζεο, ζθίππηλγθ ςειό, κεζαίν, ρακειό, πιάγην, πίζσ 1.2. Καιακαηηαλόο (απιόο, πήδεκα ζην 1 ν θαη 4 ν βήκα, βαζύ θάζηζκα ζην 4 ν θαη 7 ν βήκα, ην (2) θαη (6) πίζσ, ζηξνθή δεμηά, ην κνπζηθό κέηξν ηνπ ρνξνύ είλαη 7/8). Σζάκηθνο (απιόο κε 12 βήκαηα, ζηξνθέο, πεδήκαηα ζην 6, βαζύ θάζηζκα ζην 7, ην κνπζηθό κέηξν ηνπ ρνξνύ είλαη 3/4) πζπεηξσηηθή θπβίζηεζε Από ηελ νξζή ζηάζε ν καζεηήο έξρεηαη ζην βαζύ θάζηζκα αθνινπζεί ζηήξημε ησλ ρεξηώλ ζηα ζηξώκαηα. Τν θεθάιη θέξεηαη πξνο ην ζηήζνο, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε θπξηώλεη θαη ηα πόδηα ηεληώλνπλ θαη κεηαθέξνπλ ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο κπξνζηά. Τα ρέξηα ιπγίδνπλ ειαθξά θαη ην ζώκα θπιάεη πάλσ από ηνλ απρέλα θαη ηε ξάρε. Τα πόδηα παξακέλνπλ ηελησκέλα θαη πξηλ παηήζνπλ ζηα ζηξώκαηα Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 1

2 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο ιπγίδνπλ. Τα ρέξηα έξρνληαη ζηελ πξόηαζε θαη ν καζεηήο επαλέξρεηαη ζηελ όξζηα ζέζε πζπεηξσηηθή αλαθπβίζηεζε Ο καζεηήο βξίζθεηαη ζηελ εδξαία ζέζε κε ηελησκέλα πόδηα. Δηπιώλεη γέξλεη πίζσ, ηνπνζεηεί ηα ρέξηα ηνπ θνληά ζηνπο ώκνπο κε ηνπο αληίρεηξεο πξνο ην θεθάιη θαη ηα δάθηπια πξνο ηνπο ώκνπο. Τα ηελησκέλα πόδηα αθνινπζνύλ ηε θίλεζε ηνπ θνξκνύ θαη ηα ρέξηα ηεληώλνπλ πξηλ αθνπκπήζνπλ ηα πόδηα ην ζηξώκα. Τν θεθάιη θέξεηαη πξνο ηνλ απρέλα θαη ν καζεηήο θηάλεη όξζηνο. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο 2.1. Γλσξίδνπλ βαζηθέο νδεγίεο αζθάιεηαο γηα ηελ άζθεζε 2.2. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζέξκαλζεο 2.3. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο απνζεξαπείαο 2.4. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ πεξπαηήκαηνο 2.5. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ ηξεμίκαηνο 2.6. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ηξνθώλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 2.1. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα: Απώιεηα πγξώλ Κάπληζκα 2.2. Η πξνζέξκαλζε: Μεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ 2.3. Η απνζεξαπεία: Ειέγρεη ηελ επαλαθνξά όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο 2.4. ην πεξπάηεκα: Τν θεθάιη λα είλαη όξζην Τα ρέξηα λα θηλνύληαη κπξνο πίζσ 2.5. ην ηξέμηκν: Τν θεθάιη λα βιέπεη κπξνζηά Τα ρέξηα λα θηλνύληαη κπξνο πίζσ κε ελεξγεηηθή θίλεζε από ηνπο ώκνπο Οη δηαζθειηζκνί λα είλαη κηθξνί θαη λα παηάλε κε ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ πέικαηνο 2.6. Τδαηάλζξαθεο θπξηόηεξε πεγή ελέξγεηαο: Μαθαξόληα, παηάηεο, ξύδη, όζπξηα, θξνύηα, ςσκί Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 2

3 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο 2.7. Γλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκόηεηα ησλ πγξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 2.8. Γλσξίδνπλ βαζηθνύο κύεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ ηνπ ζώκαηνο 2.7. Ο νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη ην ιηγόηεξν 2 ιίηξα πγξώλ ηελ εκέξα 2.8. Μύεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ ηνπ ζώκαηνο: ηεηξαθέθαινο, δηθέθαινο, γαζηξνθλήκηνο, πξνζαγσγνί (πόδηα), δηθέθαινο, ηξηθέθαινο (ρέξηα) ηίβνο Οη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: 3. Σηο βαζηθέο ηερληθέο ησλ νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ αζιεκάησλ 3.1. Τελ ηερληθή ησλ ρεξηώλ πνδηώλ ζηνπο δξόκνπο 3.2. Τνλ ηξίρξνλν βεκαηηζκό ζην Δξόκν κε εκπόδηα 3.3. Τελ ηερληθή ηνπ άικαηνο εηο κήθνο 3.1. Σερληθή ρεξηώλ πνδηώλ ζηνπο δξόκνπο Χέξηα (ε γσλία βξαρίνλα πήρπ ζηνπο δξόκνπο ηαρύηεηαο είλαη 120 ν θαη ζηελ αληνρή 90 ν εμαζθαιίδνπλ άλεζε θαη ηζνξξνπία) Πόδηα (ε επαθή ηνπ ζθέινπο κε ην έδαθνο κε νιόθιεξν ην πέικα-κε ην πόδη ειαθξά ιπγηζκέλν-θαηά ηελ ώζεζε ν θνξκόο λα είλαη ζρεδόλ θαηαθόξπθνο κε ην θεθάιη όξζην) 3.2. Σξίρξνλνο βεκαηηζκόο ζην δξόκνλ εκπνδίσλ Ο αξηζκόο ησλ δηαζθειηζκώλ κεηαμύ ησλ εκπνδίσλ είλαη ηξεηο (ηξίρξνλνο βεκαηηζκόο). Η εθγύκλαζε ηνπ ξπζκνύ ησλ ηξηώλ βεκάησλ (δηαζθειηζκώλ) ζηα πιαίζηα ηνπ sprint είλαη θαιό λα γίλεηαη ζε νκάδεο, κεηξώληαο «βήκα - έλα - δύν - ηξία - βήκα Άικα εηο κήθνο Φνξά: Έλαξμε πάληα από ην ίδην ζεκείν Μηθξή θνξά κεζαία ηαρύηεηα 6-14 δηαζθειηζκνύο Πάηεκα - απνγείσζε Ελεξγεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ πνδηνύ ώζεζεο ζρεδόλ ηελησκέλν (άξπαγκα ηνπ πόδηνύ) Πηήζε Δηαηήξεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ πνδηνύ αηώξεζεο (βήκα-άικα) Αληίζεηε θίλεζε ρεξηώλ-πνδηώλ Πξνζγείσζε Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 3

4 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο 3.4. Τελ ηερληθή ησλ ξίςεσλ Λύγηζκα ησλ γνλάησλ θαηά ηελ επαθή κε ην ζθάκκα κε ηα δύν πόδηα παξάιιεια κε ζηξνθή ηνπ θνξκνύ δεμηά ή αξηζηεξά 3.4. Ρίςεηο Εμνηθείσζε κε εθπαηδεπηηθά όξγαλα ξίςεσλ (πιαζηηθέο ζθαίξεο, αθξώδε αθόληηα) Πάζεο ξίςεηο κε ηαηξηθέο κπάιεο ησλ δύν θηιώλ Καιαζνζθαίξηζε: 3.5. Δθηεινύλ Βαζηθέο ζηάζεηο-κεηαθηλήζεηο, εθηεινύλ πάζα θαη ππνδνρή ηεο κπάιαο θαη ληξίπια ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.5. Θέζε εηνηκόηεηαο: Τα πόδηα πξέπεη λα έρνπλ άλνηγκα ίζν πεξίπνπ κε ην πιάηνο ησλ ώκσλ, λα είλαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο θαη ηα πέικαηα λα εθάπηνληαη ηειείσο ζην έδαθνο. Τα γόλαηα λα είλαη ιπγηζκέλα ζε γσλία 120 ν πεξίπνπ. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη εμίζνπ κνηξαζκέλν ζηα δπν πόδηα. Ο θνξκόο λα έρεη κία ειαθξηά θιίζε πξνο ηα εκπξόο θαη ην θεθάιη όξζην. Οη βξαρίνλεο λα είλαη θαηά κήθνο ηνπ θνξκνύ θαη θάπσο αλνηθηνί πξνο ηα πιάγηα. Βαζηθή ακπληηθή ζηάζε: Τν έλα από ηα δύν πόδηα λα πξνέρεη ηνπ άιινπ. Η θηέξλα ηνπ πίζσ πνδηνύ λα είλαη ζηξακκέλε πξνο ηα κέζα ώζηε ηα δύν πόδηα λα ζρεκαηίδνπλ γσλία 75 ν 90 ν. Τν ρέξη κε ην νκώλπκν κπξνζηηλό πόδη λα είλαη ζεθσκέλν ςειά κε ηελ παιάκε αλνηθηή θαη ζην ύςνο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ αληίπαινπ παίθηε. Τν άιιν ρέξη λα εθηείλεηαη πξνο ηα πιάγηα θαη θάησ, κε ηελ παιάκε λα είλαη αλνηθηή θαη ζηξακκέλε πξνο ην κέξνο ηνπ αληίπαινπ. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη κνηξαζκέλν ζηα δπν πόδηα. ηακάηεκα -πήδεκα θαη παξάιιειν ζηακάηεκα: Ελώ θηλνύληαη θάλνπλ έλα κηθξό πήδεκα πξνο ηα εκπξόο θαη πξνζγεηώλνληαη κε ηα δπν πόδηα ηαπηόρξνλα θαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο. Τν άλνηγκα ησλ πνδηώλ λα είλαη ίζν ή θαη κεγαιύηεξν από ην πιάηνο ησλ ώκσλ. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα βξίζθεηαη ζηηο πηέξλεο ηακάηεκα βεκαηηζκόο: Τν κπξνζηηλό πόδη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο ζηαζεξά, λα είλαη ιπγηζκέλν θαη κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη ζε απηό. Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 4

5 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Τν δεύηεξν πόδη λα έξρεηαη κπξνζηά γηα εμαζθάιηζε ηζνξξνπίαο. Τν πόδη πνπ ήξζε πξώην ζε επαθή κε ην έδαθνο είλαη θαη ην ζηαζεξό πόδη, δειαδή ην «πίβνη». Τν θέληξν βάξνπο λα βξίζθεηαη ρακειά θαη πξνο ην κέξνο ηνπ ζηαζεξνύ πνδηνύ (πίζσ πόδη). Γιίζηξεκα: Η κεηαηόπηζε ζηελ άκπλα λα γίλεηαη θπξίσο κε γιίζηξεκα Η κεηαηόπηζε λα γίλεηαη κε άικα βήκα (SKIP-STEP). Δηαηεξνύλ ην ίδην άλνηγκα ησλ πνδηώλ ρσξίο λα ζηαπξώλνπλ ηα πόδηα. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη κνηξαζκέλν ζηα δπν πόδηα, ελώ ην θέληξν βάξνπο λα δηαηεξείηαη ρακειά. Αλ ε θίλεζε είλαη δεμηά ην δεμί πόδη λα θηλείηαη πξώην, όηαλ είλαη πξνο ηα εκπξόο ην κπξνζηηλό πόδη λα θηλείηαη πξώην θαη πξνο ηα πίζσ, ην πίζσ πόδη θηλείηαη πξώην. Αιιαγή θαηεύζπλζεο: Η αιιαγή θαηεύζπλζεο λα γίλεηαη κε έλα βήκα θπζηθνύ κεγέζνπο ζηελ πνξεία πνπ θηλείηαη ν παίθηεο θαη έλα απόηνκν κεγάιν βήκα πξνο ηε λέα θαηεύζπλζε. Ραρηαία θαη κεησπηαία ζηξνθή: Γίλεηαη όηαλ δέρνληαη απεηιή αληηπάινπ. Με ηελ ζηξνθή λα πξνζηαηεύεηαη ε κπάια αθνύ ηνπνζεηεζεί ην ζώκα αλάκεζα ζηε κπάια θαη ηνλ αληίπαιν. Πάζα κε δύν ρέξηα από ην ζηήζνο: Από ην ζηήζνο ηνπ παζέξ πξνο ην ζηήζνο ηνπ παξαιήπηε κε έλα βήκα πξνο ην δέθηε. Με ηελ πνξεία ηεο κπάιαο λα είλαη παξάιιειε πξνο ην έδαθνο. Με ηα ρέξηα λα αθνινπζνύλ ηελ κπάια ηεληώλνληαο νη αγθώλεο θαη ζπάδνληαο νη θαξπνί. θαζηή πάζα κε ηα δύν ρέξηα: Με ηελ ίδηα ηερληθή ηεο πάζαο ζηήζνπο κε ηε δηαθνξά όηη ε κπάια θηάλεη ζηνλ παξαιήπηε αθνύ πξνεγνπκέλσο θηππήζεη ζην έδαθνο ζηα 2/3 ηεο απόζηαζεο, γηα λα θαηεπζπλζεί ζην ζηήζνο ηνπ παξαιήπηε. Μεηαβίβαζε κε ηα δύν ρέξηα πάλσ από ην θεθάιη: Πηάλνληαο ηελ κπάια πάλσ από ην θεθάιη κε δύν ρέξηα. Με ηνπο αγθώλεο λα είλαη ιπγηζκέλνη θαη λα βιέπνπλ ηνλ παξαιήπηε, ελώ Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 5

6 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο νη βξαρίνλεο είλαη παξάιιεινη κεηαμύ ηνπο. Μαθξηλή κεηαβίβαζε κε ην έλα ρέξη: Με ηελ κπάια λα σζείηαη κε ηέλησκα ηνπ αγθώλα θαη έιεγρν ηνπ θαξπνύ. Νηξίπια: Δελ πξέπεη λα βιέπνπλ ηε κπάια αιιά ην γήπεδν. Η αλαπήδεζε ηεο κπάιαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην ύςνο ηεο κέζεο. Η ζηάζε ηνπ ζώκαηνο λα είλαη εθείλε ηεο εηνηκόηεηαο. Η πξνζηαζία ηεο κπάιαο εμαζθαιίδεηαη από ην εηεξώλπκν ρέξη θαη πόδη, ελώ ην ζώκα είλαη κεηαμύ κπάιαο θαη αληηπάινπ. Χξεζηκνπνηείηαη θαη δεμί θαη αξηζηεξό ρέξη. Πεηνζθαίξηζε: 3.6. Δθηεινύλ πάζα κε δάθηπια, καλζέηα θαη ζέξβηο από θάησ ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.6. ηελ πάζα κε δάθηπια: Η επαθή ηεο κπάιαο γίλεηαη κπξνζηά από ην κέησπν κε ιπγηζκέλνπο αγθώλεο θαη γόλαηα ηελ Μαλζέηα: Τα πόδηα είλαη παξάιιεια Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ Τα γόλαηα λα είλαη ειαθξά ιπγηζκέλα κε ηε ιεθάλε ηνπ ζώκαηνο κέζα Τα ρέξηα λα είλαη παξάιιεια δεκέλα θαη ηελησκέλα Η θίλεζε λα γίλεηαη από ηνπο ώκνπο Η επαθή ηεο κπάιαο λα γίλεηαη πάλσ από ηνπο θαξπνπο ην ζέξβηο από θάησ: Τνπνζεηείηαη αληίζεην πόδη κε ρέξη Όηη ε αηώξεζε γίλεηαη κε ηελησκέλν ρέξη από πίζσ Όηη ε απειεπζέξσζε θαη ην θηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ηελ παιάκε Πνδόζθαηξν: 3.7. Δθηεινύλ ληξίπια, κεηαβίβαζε ηεο κπάιαο, ζηακάηεκα ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.7. Νηξίπια: Η κπάια δηαηεξείηαη θνληά ζηα πόδηα Η δηαηήξεζή ηεο κπάιαο θνληά ζηα πόδηα εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα πξνώζεζεο Όηαλ πξνσζείηαη ε κπάια δίδεηαη πξνζνρή ζε απηήλ θαη ζην γύξσ ρώξν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 6

7 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Η κπάια πξνσζείηαη κε κηθξέο θαη ειαθξηέο επαθέο κε ην εζσηεξηθό, εμσηεξηθό ηνπ πνδηνύ θαη ην θνπληεπηέ Μεηαβίβαζε ηεο κπάιαο: Με ην εζσηεξηθό, εμσηεξηθό ηνπ πνδηνύ, θνπληεπηέ, κε θάιηζν θηύπεκα, κε ηαθνύλη ηακάηεκα ηεο κπάιαο: Με ην πόδη (πέικα, εζσηεξηθό κέξνο ηνπ πνδηνύ, εμσηεξηθό, θνπληεπηε) Με ην κεξό (λα είλαη θάζεηνο πξνο ηελ πηώζε ηεο κπάιαο θαη ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο ζην ζηαζεξό πόδη) Με ην ζηήζνο όηαλ ε κπάια έξρεηαη ςειά Υεηξνζθαίξηζε : 3.8. Δθηεινύλ ληξίπια, ιαβή, πάζα ππνδνρή, ζνπη ζην έδαθνο, κεηαθηλήζεηο, καξθάξηζκα ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.8. Νηξίπια: ε παιάκε πξέπεη λα είλαη πάλσ από ηελ κπάια ν αγθώλαο παξάιιεια κε ην έδαθνο ν ώκνο ζηαζεξόο θαη λα δνπιεύνπλ θαξπόο-δάρηπια Λαβή: Όηη ν αληίρεηξαο-σηίηεο ζθίγγνπλ ηελ κπάια Τα ππόινηπα δάρηπια ζηεξίδνπλ ηελ κπάια Πάζα-ππνδνρή: Οη αγθώλεο λα είλαη ζηξακκέλνη πξνο ηα έμσ ηα ρέξηα απισκέλα κπξνζηά ιπγηζκέλα ειαθξώο ζηνπο αγθώλεο Τα δάρηπια ζρεκαηίδνπλ W Η κπάια κεηαβηβάδεηαη κε ςειή, εθηαηηθή θαη ζπξσρηή πάζα. νπη: Ο αληίζεηνο ώκνο θαη πόδη είλαη ζηξακκέλα πξνο ην ζηόρν κε ειαθξώο ιπγηζκέλν ην πίζσ πόδη. σζηή ζέζε ηνπ ακπληηθνύ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίπαιν θαη ηελ κπάια. Παηρλίδηα ξαθέηηαο 3.9. πκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα ξαθέηηαο (αληηζθαίξηζεο, επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο, κπάληκηληνλ, μπινξαθέηηεο, Beach tennis 3.9. Κηύπεκα forehand, θηύπεκα Backhand, servis Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 7

8 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Καιαζνζθαίξηζε: Οη καζεηέο λα: 4. Γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ νκαδηθεο ηαθηηθέο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο Μπνξνύλ λα θάλνπλ άκπλα ζε αληίπαιν θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο άκπλαο man to man 4.1. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα θαιαζνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2, 3Χ3 θαη εθαξκόδνπλ ακπληηθή ζπλεξγαζία θαη αηνκηθή άκπλα Πεηνζθαίξηζε: 4.2. Γλσξίδνπλ ηξόπνπο εθκεηάιεπζεο θελνύ ρώξνπ ηνπ αληηπάινπ όηαλ έρεη ηελ κπάια 4.2. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πεηνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2 θαη εθκεηάιεπζε ηνπ θελνύ ρώξνπ κε θαη ρσξίο ηελ κπάια Πνδόζθαηξν: Υεηξνζθαίξηζε: Παηρλίδηα ξαθέηηαο: 4.3. Μάζνπλ λα δίλνπλ ζηεξίγκαηα ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.4. Μπνξνύλ λα θάλνπλ άκπλα ζε αληίπαιν 4.5. Μπνξνύλ λα θαιύπηνπλ ηνλ ακπληηθό ηνπο ρώξν 4.3. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πνδνζθαίξνπ 4Χ4, 5Χ5 θαη δεκηνπξγία ειεύζεξνπ ρώξνπ ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.4. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ρεηξνζθαίξηζεο 2Χ2 3Χ3 4Χ4 θαη εθαξκνγή ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο 4.5. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ξαθέηηαο 1Χ1 δίλνληαο ακπληηθή θάιπςε ζε όιν ηνπο ην γήπεδν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 8

9 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο Σκοπός 2 Απόκηηζη γνώζεων από ηην αθληηική επιζηήμη και παράλληλη εθαρμογή ηοσς για ηην αποηελεζμαηικόηερη ζσμμεηοτή ζε παρούζες και μελλονηικές ζσνθήκες θσζικής δραζηηριόηηηας Θεμαηικές ενόηηηες Δείκηες επιηστίας Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Δείκηες Επάρκειας Αθλοπαιδιές Παιτνίδια ρακέηηας Οι μαθηηές να: 1. Γνωρίζοσν επιζηημονικές αρτές ποσ ζτεηίζονηαι με ηην ζσνθήκη ιζορροπίας ζώμαηος 1.1. Να αηζζεηνπνηνύλ ηελ έλλνηα ηεο βάζεο ζηήξημεο θαη ηνπ θέληξνπ βάξνπο ελόο αληηθεηκέλνπ θαη λα ηα ζπζρεηίδεη κε ηελ ηζνξξνπία ηνπο Κένηρο βάρος ελόο αληηθεηκέλνπ νλνκάδνπκε ην κνλαδηθό ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα ζεωξεζεί όηη εθαξκόδεηαη ε βαξπηηθή δύλακε πνπ δέρεηαη ην αληηθείκελν Γηα λα ηζνξξνπεί έλα αληηθείκελν, ζα πξέπεη ε θαηεύζπλζεο ηεο δύλακεο ηνπ βάξνπο ηνπ λα πεξλά ζπλερώο κέζα από ηε βάζε ζηήξημεο ηνπ. Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 2. Καηανοήζοσν γενικές αρτές ηακηικής ζε διάθορες αθλοπαιδιές και αθλήμαηα με ανηίπαλο 1

10 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο 2.1. Πξνζαλαηνιηζκό αγωληζηηθνύ ρώξνπ όηαλ ε νκάδα ηνπο έρεη ηελ κπάια 2.2. Πξνζαλαηνιηζκό αγωληζηηθνύ ρώξνπ όηαλ ε νκάδα ηνπο δελ έρεη ηελ κπάια 2.1. Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ειεύζεξνπ ρώξνπ 2.2. Εθκεηάιιεπζε ρώξνπ ζε θαηαζηάζεηο πξνζωπηθήο άκπλαο Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 3. Γνωρίζοσν βαζικούς κανονιζμούς αθλοπαιδιών 3.1. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο πεηνζθαίξηζεο 3.2. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο 3.1. Πεηοζθαίριζη: Αιιαγή ηνπ ζεξβίο Νηθεηήο αγώλα Σθάικαηα ηωλ παηθηώλ ζην δίρηπ 3.2. Καλαθοζθαίριζη Σθάικαηα βήκαηα Πόληνη αγώλα 3.3. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ρεηξνζθαίξηζε 3.4. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηνπ πνδνζθαίξνπ 3.3. Χειροζθαίριζη Πεξηνρή ηέξκαηνο Πωο παίδεηαη ε κπάια Μαξθάξηζκα 3.4. Ποδόζθαιρο Παίμηκν ηεο κπάιαο Πνηλέο 2

11 Φπζηθή Αγσγή Α Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπόο Σθνπόο 3 Θεκαηηθέο ελόηεηεο Φπζηθή θαηάζηαζε Γλώζε θαη αλάπηπμε ελόο επηπέδνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ πγεία Δείθηεο επηηπρίαο Δείθηεο Επάξθεηαο Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο λα γλωξίδνπλ: 1. Tξόπνπο βειηίωζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θαδηναλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηωλ κπώλ θαη ηωλ ζπλδέζκωλ Φπζηθή θαηάζηαζε 1.1. Αεξόβηεο δξαζηεξηόηεηεο 1.2. Τξόπνπο αλίρλεπζεο θαξδηαθνύ παικνύ 1.3. Πόηε ιακβάλνληαη πγξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 1.4. Τνλ ηξόπν εθηέιεζεο δηαηάζεσλ Οη καζεηέο λα: 2. Γλωξίδνπλ ηηο ζρέζεηο άζθεζεο, δηαηξνθήο θαη δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο 2.1. Υπολογίζουν το δείκτη σώματος-μάζας 1.1. Οη θπξηόηεξεο αεξόβηεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ην πεξπάηεκα, ην ηξέμηκν, ην θνιύκπη, ην πνδήιαην 1.2. Ο θαξδηαθόο παικόο αληρλεύεηαη κε ηε ςειάθεζή ηνπ από ηνλ θαξπό, ηελ θαξσηίδα θαη ηα ξνιόγηα αλίρλεπζεο θαξδηαθνύ παικνύ 1.3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο πξέπεη λα θαηαλαισζνύλ ml πγξά θάζε ιεπηά 1.4. Οη δηαηάζεηο πξέπεη λα εθηεινύληαη αξγά θαη ειεγρόκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάηαζεο ζηακαηνύλ εθεί πνπ λνηώζνπλ έλα γιπθό πόλν 2.1. Ο ΓΣΜ πξνθύπηεη από ην ηύπν Βάξνο (ζε θηιά) / Ύςνο (ζε κέηξα) 1

12 Φπζηθή Αγσγή Α Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπόο πςσκέλν ζην ηεηξάγσλν Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 3. Απνθηήζνπλ εκπεηξίεο από κεηξήζεηο γηα ην ζώκα θαη γλώζε γηα ηε ζρέζε άζθεζεο κε ηελ πγεία 3.1. Τξόπνπο κέηξεζεο πνπ αμηνινγνύλ ηελ αεξόβηα ηθαλόηεηα Απιέο κεηξήζεηο ειέγρνπ ηεο αεξόβηαο ηθαλόηεηαο (Cooper test, ηεζη ηξεμίκαηνο 1609κ. ηεζη βαδίζκαηνο 1609κ.) Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 4. Γλωξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο εμάζθεζεο θαη αλάπηπμεο ηθαλόηεηαο ζρεδηαζκνύ ελόο αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο 4.1. Γλσξίδνπλ είδε άζθεζεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία 4.2. Γλσξίδνπλ κέηξα πξόιεςεο γηα αζθαιή άζθεζε 4.1. Γύν από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία είλαη ε αεξόβηα άζθεζε θαη ε επθακςία-επιπγηζία 4.2. Πξηλ από ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη απαξαίηεηα ηαηξηθόο έιεγρνο 4.3. Γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο ελόο πξνγξάκκαηνο επιπγηζίαο 4.3. Γελ γίλνληαη δηαηάζεηο όηαλ: Υπάξρεη πόλνο ζην κπ ή ηελ άξζξσζε Υπάξρεη αηκάησκα ή ηξαπκαηηζκόο Υπάξρεη θάηαγκα 2

13 Φπζηθή Αγσγή Α Γπκλαζίνπ 4 νο Σθνπόο Σκοπόρ 4 Απόκηηζη θεηικήρ εμπειπίαρ μέζα από ηη θςζική δπαζηηπιόηηηα και ανάπηςξη ηηρ αςηο-έκθπαζηρ και ηηρ κοινυνικόηηηαρ Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Αθλοπαιδιέρ Φςζική καηάζηαζη Δείκηερ επιηςσίαρ Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζσέζειρ ζςνεπγαζίαρ με ηοςρ ζςμμαθηηέρ και τςσαγυγίαρ μέζα από ηην ενεπγό ζςμμεηοσή ζε θςζικέρ δπαζηηπιόηηηερ 1.1. Mπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα νκαδηθώλ παηρληδηώλ (π.ρ. ζπλαγσληζκνύ, ζπλεξγαζίαο θά). Οι μαθηηέρ να: 2. Σπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο θαη θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ζρνιείνπ 2.1. Να κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο δπλαηόηεηεο άζθεζεο πνπ πξνζθέξεη ε γεηηνληά ηνπο. Δείκηερ Επάπκειαρ 1.1. Επηινγή ηνπιάρηζηνλ κίαο Φπζηθήο Δξαζηεξηόηεηαο θαη λα αζρνινύληαη ζπζηεκαηηθά κε απηήλ θαηαγξάθνληαο ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο Αλαθαιπςε ρώξσλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε γεηηνληά ηνπο. 1

14 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Σκοπόρ 5 ορ Καηανόηζη και ζεβαζμόρ ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ ηων αηόμων και ζςνεπγαζία με όλοςρ Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για αηομικέρ ομοιόηηηερ και διαθοπέρ ωρ ππορ ηα θςζικά σαπακηηπιζηικά (π.σ. δύναμη, μέγεθορ, ζωμαηόηςπορ, κ.λ.π.) και ζςνεπγαζία ζε σώποςρ Φςζικήρ Δπαζηηπιόηηηαρ μεηαξύ όλων ηων μαθηηών Καηαλννύλ ηελ ύπαξμε δηαθνξώλ κεηαμύ ηνπο 1.2. Σέβνληαη ηηο όπνηεο δηαθνξέο 1.3. Σπλεξγάδνληαη κε επραξίζηεζε κε άηνκα δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήηωλ ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε παηρλίδηα Εληνπίδνπλ θαη ζπδεηνύλ ηηο δηαθνξέο ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πώο απηά επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε παηρλίδηα Εληνπίδνπλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο όινη νη άλζξωπνη έρνπλ παξνδηθή ή κόληκε απώιεηα ζε ηθαλόηεηεο Σπδεηνύλ ηξόπνπο δηαρείξηζεο απηώλ ηωλ δηαθνξώλ ώζηε λα κελ πεξηζωξηνπνηνύληαη ηα άηνκα κε κεηωκέλεο ηθαλόηεηεο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 2. Ανάπηςξη ζεβαζμού για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω θύλος και ζςνεπγαζία με ηο ανηίθεηο θύλο. 1

15 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο 2.1. Καηαλννύλ ην ξόιν, ηε ζρέζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηωλ δύν θύιωλ ζε δηάθνξεο θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα Απνδέρνληαη ηηο δηαθνξέο ηωλ ζπκκαζεηώλ/ηξηωλ ιόγω θύινπ 2.1. Αγόξηα θαη θνξίηζηα εθηεινύλ ξπζκηθέο αζθήζεηο κε κνπζηθή, ζηεθάληα θαη κπάιεο. Εθηεινύλ απιέο ξπζκηθέο αζθήζεηο κε κηθξό βαζκό δπζθνιίαο θαη ζπλαζθήζεηο κεηαμύ κηθηώλ δεπγαξηώλ Μηθηέο νκάδεο (αγόξηα θνξίηζηα) παίδνπλ πνδόζθαηξν. Σπδεηνύλ γηα ην πώο έληωζαλ ηα αγόξηα παίδνληαο πνδόζθαηξν, πνπ ζεωξείηαη αλδξηθό άζιεκα, θαη πώο θάλνληαο ξπζκηθή, πνπ ζεωξείηαη γπλαηθείν άζιεκα. Τν ίδην θάλνπλ θαη ηα θνξίηζηα, αληηζηνίρωο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 3. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω διαθοπεηικών ικανοηήηων (ή μειονεξία, πεπιζζόηεπο ή λιγόηεπο ικανοί μαθηηέρ/ηπιερ) και ζςνεπγαζία με άηομα διαθοπεηικών ικανοηήηων Καηαλννύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηωλ αηόκωλ ωο πξνο ηηο αζιεηηθέο ηθαλόηεηεο Σε δεπγάξηα δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήηωλ θάλνπλ αζθήζεηο ρακειήο έληαζεο θαη δηαηάζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ νξγαληζκνύ, δίλνληαο ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε κεηαμύ ηνπο. 2

16 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο Σκοπόρ 6 ορ Επίδειξη ςπεύθςνηρ αθληηικήρ και κοινωνικήρ ζςμπεπιθοπάρ ωρ αποηέλεζμα ηηρ ζςμμεηοσήρ ζηη θςζική δπαζηηπιόηηηα Θεμαηικέρ Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ ενόηηηερ Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 1. Αποθεύγοςν διαμάσερ, να αναπηύξοςν ηεσνικέρ επίλςζηρ ζςγκπούζεων και θεηικήρ επίδπαζηρ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηων άλλων Επηιύνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηηο ακθηζβεηνύκελεο θάζεηο θαηά ηε δηεμαγσγή παηρληδηώλ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ θαζεγεηή Παίδνπλ παηρλίδη ξόισλ ζε κηα ππνζεηηθή ακθηζβεηνύκελε θάζε. Οη ππόινηπνη καζεηέο αμηνινγνύλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο, πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη επηβξαβεύνπλ ηηο ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 2. Αναπηύξοςν ικανόηηηα αξιολόγηζηρ ηηρ πποζωπικήρ πποόδος, ηος καθοπιζμού ζηόσων βεληίωζηρ, ηηρ αποηελεζμαηικήρ αξιοποίηζηρ ηος σπόνος και ηος εξοπλιζμού καθώρ και ηηρ επιμονήρ ζηην επιδίωξη ηων ζηόσων Θέηνπλ πξνζσπηθνύο ζηόρνπο γηα βειηίσζε ηνπο ζε ρώξνπο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη θαηαγξάθνπλ ηελ πξόνδό ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο Καζνξίδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, ζηόρνπο ηξηκήλνπ γηα πξνζσπηθή βειηίσζε ζηηο δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη (γηα παξάδεηγκα βειηίσζε ηεο επζηνρίαο ζην ζνπη ζηελ θαιαζόζθαηξα ηνπιάρηζηνλ 20%, βειηίσζε ζηελ αληνρή ησλ θνηιηαθώλ θαηά ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επαλαιήςεηο ζηα 30 δεπηεξόιεπηα. 1

17 2 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο

18 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο 1 νο θνπόο Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Θεκαηηθέο ελόηεηεο Χνξόο Γπκλαζηηθή Γείθηεο επηηπρίαο Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ην επαξθέο ζψκα γλψζεσλ απφ ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνχλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αθνχ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνπ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο λα: 1. πλδπάδνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 1.1. Δθηεινχλ επξχ θάζκα ξπζκηθψλ θηλήζεσλ 1.2. Γλσξίζνπλ ηα βήκαηα θππξηαθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ Αλαπηχμνπλ αληηιεπηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ ην ζψκα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Γείθηεο Δπάξθεηαο 1.1. Διεγρφκελνο δηαζθειηζκφο θαη ηαρχηεηα ζε επίπεδεο ζθάιεο κε ζθαιηά δηαθφξσλ απνζηάζεσλ Εεηπέθθηθνο ηα βήκαηα ηνπ ρνξνχ είλαη 9 θαη ρνξεχνληαη κπξνζηά-πίζσ,δεμηά αξηζηεξά θαη εθηεινχληαη δηάθνξεο θηγνχξεο, φπσο ζηξνθέο, θηππήκαηα, θάζηζκα. Τν κνπζηθφ κέηξν ηνπ ρνξνχ είλαη 9/ Σξνρόο Απφ ηε ζηάζε άξζε ηνπ δεμηνχ πνδηνχ πιάγηα θαη ινμή αλάηαζε ησλ ρεξηψλ Τν βάξνο ηνπ ζψκαηνο κεηαθέξεηαη πξνο ην πφδη πνπ αλπςψζεθε πνπ μαλαπαηάεη θάησ ιπγίδεη ειαθξά έηζη πνπ ην αληίζηνηρν ρέξη λα ζηεξηρζεί ζην έδαθνο. Με ηελ αηψξεζε ηνπ αξηζηεξνχ θαη ηελ απψζεζε ηνπ δεμηνχ πνδηνχ, ην ζψκα δηέξρεηαη δηαδνρηθά απφ ηε ζηήξημε πάλσ ζην δεμί θαη αξηζηεξφ ρέξη θαη πάλσ απφ ην αξηζηεξφ πφδη ζηε δηάηαζε κε ηα ρέξηα ζηε ινμή αλάηαζε. Τα απνηππψκαηα ρεξηψλ πνδηψλ επξίζθνληαη ζε επζεία γξακκή. Καηαθόξπθνο Απφ ηε ζηάζε, άξζε ηνπ πνδηνχ κε ηα ρέξηα ζηελ αλάηαζε. Γέξλεη κπξνζηά ν θνξκφο, παηάεη ην πφδη ψζεζεο, ιπγίδεη ειαθξά ζην γφλαην θαη ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο κε ηα ρέξηα λα βξίζθνληαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ θνξκνχ 1

19 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο θαη ην πφδη αηψξεζεο λα έξρεηαη κέρξη ηελ θαηαθφξπθν. Η απψζεζε κε ην πφδη ψζεζεο ζπκπιεξψλεη ηελ θίλεζε θαη θέξλεη ην ζψκα ζηε ζηάζε πάλσ ζηα ρέξηα. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο 2.1. Γλσξίδνπλ βαζηθέο νδεγίεο αζθάιεηαο γηα ηελ άζθεζε 2.2. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζέξκαλζεο 2.3. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο απνζεξαπείαο 2.4. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ πεξπαηήκαηνο 2.5. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ ηξεμίκαηνο 2.6. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηξνθψλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 2.7. Γλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ πγξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 2.8. Γλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηελ άζθεζε 2.1. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα είλαη: Η ζεξκνθξαζία Η πέςε ηξνθψλ 2.2. Ζ πξνζέξκαλζε: Απμάλεη ηε κπτθή θαη θεληξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο 2.3. Ζ απνζεξαπεία: Διέγρεη ηελ επαλαθνξά φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε ζε θαηάζηαζε εξεκίαο 2.4. ην πεξπάηεκα: Να κε θακπνπξηάδνπλ Τα πφδηα λα είλαη παξάιιεια Τα δάθηπια ησλ πνδηψλ λα είλαη ίζηα θαη κπξνζηά 2.5. ην ηξέμηκν: Τν πξφζσπν λα είλαη ραιαξφ Τα ρέξηα λα είλαη θνληά ζηνλ θνξκφ θαη νη αγθψλεο ζε γσλία 90% 2.6. Οη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο θαη ιίπε ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο: 2.7. Ο νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο κεξηθέο γνπιηέο πγξώλ θάζε ιεπηά 2.8. ηελ άζθεζε: Με δέζηε, παξακνλεχεη ν θηλδχλνπο ζεξκνπιεμίαο Σε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο απμάλεη ηελ αίζζεζε ηνπ θξχνπ. 2

20 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο 2.9. Γλσξίδνπλ ηα θχξηα νζηά ηνπ ζψκαηνο 2.9. Κύξηα νζηά ηνπ ζώκαηνο: Μεξηαίν, θλεκηαίν, πνδνθλεκηθή (πφδηα), βξαρηφλην, θεξθίδα, σιέλε (ρέξηα), ζηέξλν, πιεπξέο, ζπνλδπιηθή ζηήιε (θνξκφο) ηίβνο Οη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: 3. Σηο βαζηθέο ηερληθέο ησλ νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ αζιεκάησλ 3.1. Τελ ηερληθή ησλ ρεξηψλ πνδηψλ ζηνπο δξφκνπο 3.2. Τελ ηερληθή ησλ ρεξηψλ πνδηψλ ζηα εκπφδηα 3.3. Τελ ηερληθή ηνπ άικαηνο εηο κήθνο 3.4. Τελ ηερληθή ησλ ξίςεσλ 3.1. Σερληθή ρεξηώλ πνδηώλ δξόκσλ Χέξηα (ε γσλία βξαρίνλα πήρπ ζηνπο δξφκνπο ηαρχηεηαο είλαη 120 ν θαη ζηελ αληνρή 90 ν εμαζθαιίδνπλ άλεζε θαη ηζνξξνπία) Πφδηα (ε επαθή ηνπ ζθέινπο κε ην έδαθνο κε νιφθιεξν ην πέικα-κε ην πφδη ειαθξά ιπγηζκέλν-θαηά ηελ ψζεζε ν θνξκφο λα είλαη ζρεδφλ θαηαθφξπθνο κε ην θεθάιη φξζην) 3.2. Σερληθή ρεξηώλ πνδηώλ δξόκσλ κε εκπόδηα Καηά ηελ πξνζέγγηζε ζην εκπφδην ην πξψην πφδη αησξήζεσο θέξεηαη ίζην πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα πάλσ. Ταπηφρξνλα, ην αληίζεην ρέξη αησξείηαη πξνο ηα εκπξφο, γηα λα δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία. Τν πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο έρεη κηα θιίζε πξνο ηα εκπξφο Άικα εηο κήθνο-ηξηπινύλ Φνξά Μεζαία θνξά 6-12 δηαζθειηζκνχο κε κεγάιε ειεγρφκελε ηαρχηεηα Πάηεκα - απνγείσζε Όξζηνο θνξκφο-πάηεκα κε φιν ην πέικα Κίλεζε ηνπ εκπξφο πνδηνχ κε «άξπαγκα» Πιήξεο έθηαζε ηνπ πνδηνχ ψζεζεο Πηήζε Γηαηήξεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ πνδηνχ αηψξεζεο (βήκα-άικα) Αληίζεηε θίλεζε ρεξηψλ-πνδηψλ Πξνζγείσζε Κιίζε ηνπ θνξκνχ κπξνζηά κε ηα ρέξηα πξνο ηα πίζσ Λχγηζκα ησλ γνλάησλ θαηά ηελ επαθή κε ην ζθάκκα Γίλεηαη θέξλνληαο κπξνζηά θαη ηα δχν πφδηα παξάιιεια 3.4. θαηξνβνιία 3

21 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε Λαβή ηεο ζθαίξαο Σηεξίδεηαη ζηε βάζε ησλ δαθηχισλ ηεο παιάκεο θαη ππνβαζηάδεηαη απφ ηα δάθηπια πνπ είλαη κηζάλνηθηα. Αξρηθή ζέζε: Γηα ηνπο δεμηφρεηξεο, ηνπνζέηεζε κε ην δεμί πφδη ζην πίζσ κέξνο ηεο βαιβίδαο κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο ζην πφδη απηφ, ην αξηζηεξφ πφδη βξίζθεηαη ιίγν πίζσ θαη αγγίδεη ζην έδαθνο κε ηα δάθηπια. Μέησπν αληίζεην απφ εθείλν ηεο θαηεχζπλζεο ξίςεο. Αλαπήδεζε (θνξά): Δθξεθηηθφ ζπξηφ άικα πξνο ηα πίζσ, πξνπαξαζθεπάδεηαη κε κηα ζπζπείξσζε νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο Οη ψκνη παξακέλνπλ θάζεηνη ζηνλ άμνλα ξίςεο θαη νξηδφληηνη πξνο ην έδαθνο Γηπιό ζηήξηγκα: κεηά ηελ αλαπήδεζε θαη ηα δχν πφδηα ηαπηφρξνλα έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο Τν δεμί πφδη ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο βαιβίδαο κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο πάλσ ζε απηφ Σειηθή θάζε Δθξεθηηθή ψζεζε ηνπ δεμηνχ πνδηνχ αλεβάδνληαο θαη ζηξέθνληαο ηε ιεθάλε πξνο ηα εκπξφο Τν ρέξη ηεο ξίςεο ελεξγεί πξηλ ν δεμηφο ψκνο θηάζεη ζην επίπεδν ηνπ αξηζηεξνχ κε ζπλερή αλέβαζκα ηνπ αγθψλα απφ πιάγηα κε ηαπηφρξνλν αλέβαζκα ηνπ ίδηνπ ψκνπ. Η ηειηθή επηηάρπλζε γίλεηαη απφ ηνλ θαξπφ. Αθνληηζκόο Γξόκνο θνξάο Τν αθφληην θξαηηέηαη πάλσ απφ ηνλ ψκν ζρεδφλ νξηδφληηα κε ην έδαθνο Τν κήθνο ηνπ δξφκνπ είλαη 8 δηαζθειηζκνί Ο ξπζκφο είλαη δπλακηθφο θαη επηηαρπλφκελνο Πξνπαξαζθεπή ηειηθφο δξφκνο Καηέβαζκα ηνπ αθνληίνπ Πεξηιακβάλεη ηνπο 4 ηειεπηαίνπο δηαζθειηζκνχο Τν ρέξη ξίςεο θέξεηαη πξνο ηα πίζσ θαη ιίγν θάησ, εληειψο ραιαξφ θαη ζρεδφλ ηελησκέλν. Τν αθφληην πεξλά θνληά ζην πξφζσπν ηαπξσηό βήκα 4

22 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Δίλαη νη ηειεπηαίνη 2 δηαζθειηζκνί πνπ είλαη πνιχ πεδερηνί θαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο άιινπο. Γηπιό ζηήξηγκα Ο ηειεπηαίνο δηαζθειηζκφο δελ είλαη πνιχ κεγάινο γηα λα κε κπινθάξεηαη ε ιεθάλε. Κύξηα ξίςε Η ιαβή ηνπ αθνληίνπ βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφ πξνο ηα πίζσ Τν αθφληην παξακέλεη θνληά ζην πξφζσπν Καιαζνζθαίξηζε 3.5. Δθηεινχλ Σνπη (jump shoot, lay up), ξεκπάνπλη ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.5. Το σουτ γίνεται : Κάησ απφ θαιέο πξνυπνζέζεηο. Γπξίδνληαο ην ζψκα κε κέησπν ζην θαιάζη. Λπγίδνληαο γφλαηα θαη αγθψλεο. Κάκπηνληαο ηνλ θαξπφ πξνο ηα πίζσ. Τεληψλνληαο ην ρέξη πνπ ζνχηαξε πάλσ. Σπάδνληαο ηνλ θαξπφ θαζψο ειεπζεξψλεηαη ε κπάια. Χξεζηκνπνηψληαο ηα πφδηα ζαλ θχξηα πεγή δχλακεο ζην jump shoot. Με κπάζηκν φηαλ θάλνπλ δχν βήκαηα θξαηψληαο ηελ κπάια θαη ζην 2 ν βήκα θάλνπλ άικα θαη ζνπη. Καηά ηελ δηεθδίθεζε ηνπ ξεπάνπλη: Η κπάια κεηά απφ καθξηλφ ζνπη αλαπεδάεη καθξηά απφ ηε ζηεθάλη. Η κπάια, ζηα πιάγηα ζνπη αλαπεδάεη ζπρλφηεξα ζηελ αληίζεηε πιεπξά. Όηαλ ν ακπλφκελνο έξζεη ζε επαθή κε ηνλ αληίπαιν λα δηαηεξήζεη απηή ηελ επαθή κέρξη λα πεδήμεη. Όηαλ θεξδίζεί ην ξεπάνπλη ε κπάια πξνζηαηεχεηαη ζην χςνο ηνπ ζαγνληνχ. Πεηνζθαίξηζε 3.6. Δθηεινχλ ηέλληο ζέξβηο ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.6. ην ηέλληο ζέξβηο: Τνπνζεηείηαη αληίζεην πφδη κε ρέξη Τν φπιηζκα ηνπ ρεξηνχ γίλεηαη πξνο ηα πίζσ Τν ξίμηκν ηεο κπάιαο γίλεηαη πάλσ απφ ηνλ ψκν Τν θηχπεκα ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ηελησκέλν ρέξη 5

23 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Πνδόζθαηξν 3.7. Δθηεινχλ ζνπη θαη αξάνπη ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο ην ζνπη: Τν πφδη πνπ παηά είλαη ειαθξά ιπγηζκέλν θαη θνληά ζηελ κπάια κε θαηεχζπλζε εθεί πνπ ζέινπκε λα ηελ ζηείινπκε Τν ζψκα είλαη ειαθξά ιπγηζκέλν πξνο ηα εκπξφο Τν πφδη πνπ θηππά ηελ κπάια είλαη ηελησκέλν θαη θηλείηαη απφ πίζσ πξνο ηα εκπξφο Η επηθάλεηα θηππήκαηνο είλαη ζπλήζσο ην θνπληεπηέ Καηά ην αξάνπη: Η κπάια βξίζθεηαη πίζσ απφ ην θεθάιη θαη ξίρλεηαη θαη κε ηα δχν ρέξηα Τα δχν πφδηα παηνχλ ζην έδαθνο Η κπάια επαλαθέξεηαη ζην γήπεδν απφ ηηο πιάγηεο γξακκέο Χεηξνζθαίξηζε 3.8. Δθηεινχλ Σνπη απφ 6 θαη 9 κέηξα, ξπζκνχο κε πάζα θαη ζνπη, δπλακηθή πξνζπνίεζε, δεμηφηεηεο ηεξκαηνθχιαθα ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.8. νπη από 6 θαη 9 κέηξα Σνπη απφ δηάθνξα ζεκεία ηεο γξακκήο ησλ 6 κέηξσλ θαη απφ ηε καθξηλή δψλε Ρπζκνί κε πάζα θαη ζνπη Γηάθνξνη ζπλδπαζκνί βεκάησλ κε πάζα θαη ζνπη Γπλακηθή πξνζπνίεζε Γπλακηθφ πξνζπέξαζκα αληηπάινπ Γεμηόηεηεο ηεξκαηνθύιαθα Η απφθξνπζε ζε ςειά, κεζαία θαη ρακειά ζνπη θαη λα ζπξψρλνπλ αληίζεην πφδηρέξη. Παηρλίδηα ξαθέηηαο 3.9. Σπκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα ξαθέηηαο (αληηζθαίξηζε, αληηπηέξηζε, επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε) Οη καζεηέο λα: 4. Γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ νκαδηθεο ηαθηηθέο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο Κηχπεκα forehand, Κηχπεκα Backhand θαη Servis 6

24 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Καιαζνζθαίξηζε Πεηνζθαίξηζε 4.1. Μπνξνχλ λα δίλνπλ βνήζεηα ζε ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.2. Γλσξίδνπλ ηξφπνπο εθκεηάιεπζεο θελνχ ρψξνπ ηνπ αληηπάινπ φηαλ δελ έρεη ηελ κπάια 4.1. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα θαιαζνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2, 3Χ3 θαη εθαξκφδνπλ ηξηγσληθή ππνζηήξημε θαη ζθξελ ζε ζπκπαίθηε ηνπο πνπ έρεη ηελ κπάια, επηζεηηθέο ζπλεξγαζίεο 4.2. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πεηνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2 θαη εθκεηάιεπζε ηνπ θελνχ ρψξνπ ρσξίο ηελ κπάια Πνδόζθαηξν 4.3. Γίλνπλ ζηεξίγκαηα ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.3. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πνδνζθαίξνπ 4Χ4, 5Χ5 θαη εθαξκφδνπλ ηξηγσληθή ππνζηήξημε ζε ζπκπαίθηε ηνπο πνπ έρεη ηελ κπάια, Χεηξνζθαίξηζε 4.4. Μπνξνχλ λα θάλνπλ άκπλα ζε αληίπαιν 4.4. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ρεηξνζθαίξηζεο 2Χ2 3Χ3 4Χ4 θαη εθαξκνγή επηζεηηθψλ ζπλδπαζκψλ Παηρλίδηα ξαθέηηαο: 4.5. Μπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηνλ ακπληηθφ ηνπο ρψξν θαη λα εθκεηαιεχληαη ηνπο θελνχο ρψξνπο ησλ αληηπάισλ 4.5. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ξαθέηηαο 1Χ1 δίλνληαο ακπληηθή θάιπςε ζε φιν ηνπο ην γήπεδν θαη επηζεηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θελψλ ρψξσλ ησλ αληηπάισλ 7

25 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο Σκοπός 2 Απόθηεζε γλώζεσλ από ηελ αζιεηηθή επηζηήκε θαη παξάιιειε εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζπκκεηνρή ζε παξνύζεο θαη κειινληηθέο ζπλζήθεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Θεμαηικές ενόηηηες Δείκηες επιηστίας Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Δείκηες Επάρκειας Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Αθλοπαιδιές Κλαζζικός αθληηιζμός Οι μαθηηές να: 1. Γνωρίζοσν επιζηημονικές αρτές ποσ ζτεηίζονηαι με ηην Αδράνεια ηης ύλης 1.1. Διαπιζηώζοσν ηελ ηάζε ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηελ ηαρύηεηά ηνπ θαζώο θηλείηαη θαη πξνζπαζνύκε λα ην ζηακαηήζνπκε απόηνκα Σσζτεηίζοσν ηελ ηδηόηεηα ηεο αδξάλεηαο κε ηε κάδα ηνπ αληηθεηκέλνπ, γλσξίδνληαο πσο κεγαιύηεξε κάδα παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε αδξάλεηα Τελ ύιε από ηελ νπνία απνηειείηαη έλα αληηθείκελν, ηελ νλνκάδνπκε κάδα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Τν βάξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη αλάινγν ηεο κάδαο ηνπ. Η θηλεηηθή θαηάζηαζε ελόο αληηθεηκέλνπ πεξηγξάθεηαη από ην κέγεζνο ηαρύηεηα, ελώ ε αιιαγή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο από ην κέγεζνο επηηάρπλζε. Τα αληηθείκελα αληηζηέθνληαη θάζε θνξά πνπ πξνζπαζνύκε λα αιιάμνπκε ηελ θηλεηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Απηή ε ηδηόηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ νλνκάδεηαη αδξάλεηα Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε κάδα ελόο αληηθεηκέλνπ, ηόζν κεγαιύηεξε αδξάλεηα παξνπζηάδεη. Η έλλνηα ηεο αδξάλεηαο δηαηππώζεθε από ηνλ Γαιηιαίν θαη πεξηγξάθεηαη από ηνλ πξώην λόκν ηνπ Νεύησλα. 1

26 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 2. Καηανοήζοσν γενικές αρτές ηακηικής ζε διάθορες αθλοπαιδιές και αθλήμαηα με ανηίπαλο 2.1. Καηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο πιενλεθηήκαηνο ζην ρώξν θαη ηεο απειεπζέξσζεο παίθηε ζηελ θαιαζόζθαηξα 2.1. Δθκεηάιιεπζε ηνπ ειεύζεξνπ παίθηε ζηελ θαιαζόζθαηξα. Απειεπζέξσζε ηνπ παίθηε κε θόςηκν κέζα από ηελ άκπλα ζηελ θαιαζόζθαηξα Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 3. Γνωρίζοσν βαζικούς κανονιζμούς αθλοπαιδιών 3.1. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο πεηνζθαίξηζεο 3.2. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο 3.3. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ρεηξνζθαίξηζε 3.4. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηνπ πνδνζθαίξνπ 3.1. Καλνληζκνί πεηνζθαίξηζεο Ύςνο θηιέ Θέζεηο ησλ πεηνζθαηξηζηώλ 3.2. Καλνληζκνί θαιαζνζθαίξηζεο Αγσληζηηθόο ρώξνο Καλόλαο Κανονιζμοί τειροζθαίριζης Αγσληζηηθόο ρώξνο Πέλαιηη εθηέιεζε ξίςεσλ 3.4. Κανονιζμοί Ποδοζθαίροσ Γηάξθεηα αγώλα Αξάνπη Η κπάια είλαη άνπη θαη ηέξκα 2

27 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπφο Σθνπόο 3 Θεκαηηθέο ελόηεηεο Γλώζε θαη αλάπηπμε ελόο επηπέδνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ πγεία Δείθηεο επηηπρίαο Δείθηεο επάξθεηαο Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ην επαξθέο ζψκα γλψζεσλ απφ ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνχλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αθνχ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνπ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο. Φπζηθή θαηάζηαζε Αζινπαηδηέο Οη καζεηέο λα γλωξίδνπλ: 1. Tξόπνπο βειηίωζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θαδηναλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηωλ κπώλ θαη ηωλ ζπλδέζκωλ 1.1. Πφηε ιακβάλνληαη ηα πγξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 1.2. Τηο πξνππνζέζεηο αλάπηπμε δχλακεο 1.3. Τελ αζθάιεηα ζηελ πξνπφλεζε δχλακεο γηα παηδία θαη εθήβνπο 1.4. Πσο βειηηψλεηαη ε επιπγηζία-επθακςία 1.1. Λακβάλνληαη πγξά: 2-3 ψξεο πξηλ απφ ηελ άζθεζε θαη πξέπεη λα θαηαλαιψληαη ml Μεηά ηελ άζθεζε ψζηε λα θαιχςεη ηελ απψιεηα ηνπο Οη ειεχζεξεο αληηζηάζεηο πξνυπνζέηνπλ άξηηα ηερληθή εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ 1.3. Η αζθάιεηα ζηελ πξνπφλεζε δχλακεο εμαξηάηαη: Απφ ηηο ηερληθέο αλχςσζεο Τα κέγηζηα βάξε Τηο αδπλακίεο ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο 1.4. Απνθεχγνληαη δχζθνιεο ζε εθηέιεζε δηαηαηηθέο αζθήζεηο Ξεθηλάκε ηηο δηαηαηηθέο αζθήζεηο απφ ην θεθάιη θαη θηάλνπκε κέρξη ηα πφδηα ή ην αληίζεην Αξρίδνπκε απφ δηαηαηηθέο αζθήζεηο πνπ εθηεινχληαη ζε φξζηα ζέζε θαη θαηαιήγνπλ ζηελ θαζηζηή ζέζε 1

28 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπφο Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Γλωξίδνπλ ηηο ζρέζεηο άζθεζεο, δηαηξνθήο θαη δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο 2.1. Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ «ηδαληθνχ» βάξνπο, λα ππνινγίδνπλ ην δείθηε ζψκαηνοκάδαο 2.1. Ο ΓΣΜ: Πξνθχπηεη απφ ην ηχπν Βάξνο (ζε θηιά) / Ύςνο (ζε κέηξα) πςσκέλν ζην ηεηξάγσλν Καηεγνξηνπνηεί ηελ παρπζαξθία ζε <18.5 ιηπνβαξήο, θαλνληθφο, ππέξβαξνο, παρχζαξθνο, >40 λνζεξή παρπζαξθία. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 3. Απνθηήζνπλ εκπεηξίεο από κεηξήζεηο γηα ην ζώκα θαη γλώζε γηα ηε ζρέζε άζθεζεο θαη πγείαο 3.1. Γλσξίδνπλ επηδξάζεηο ηεο αεξφβηαο άζθεζεο γηα ηελ πγεία 3.2. Γλσξίδνπλ Οθέιε ηεο αλάπηπμεο δχλακεο 3.3. Γλσξίδνπλ Οθέιε βειηίσζεο επιπγηζίαο επθακςίαο 3.4. Γλσξίδνπλ κεηξήζεηο ηεο επιπγηζίαο 3.1. Η αεξφβηα άζθεζε: Γπλακψλεη ηα θφθαια 3.2. Η πξνπφλεζε δχλακεο: Απμάλεη ηελ νζηηθή ππθλφηεηα 3.3. Οη δηαηάζεηο: Αλαπηχζζνπλ ηελ ειαζηηθφηεηα-επιπγηζία-επθακςία 3.4. Απιή κέηξεζε ειέγρνπ ηεο επιπγηζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Seat and Reach Test Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 4. Γλωξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο εμάζθεζεο θαη αλάπηπμεο ηθαλόηεηαο ζρεδηαζκνύ ελόο αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο 4.1. Γλσξίδνπλ είδε άζθεζεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία 4.2. Να γλσξίδνπλ πξφιεςε γηα αζθαιή άζθεζε 4.1. Γλσξίδνπλ φηη νη αζθήζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία είλαη ε αεξφβηα άζθεζε, ε πξνπφλεζε δχλακεο θαη ε επθακςία-επιπγηζία 4.2. Γλωξίδνπλ όηη: Πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη απαξαίηεηα ηαηξηθφο έιεγρνο 2

29 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπφο 4.3. Να γλσξίδνπλ πξνπνλεηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δχλακεο 4.4. Να γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο ελφο πξνγξάκκαηνο επιπγηζίαο 4.3. Γλωξίδνπλ όηη: Τν πξφγξακκα δχλακεο ζρεδηάδεηαη εμεηδηθεπκέλα γηα ην θάζε άηνκν Σε ειηθίεο κέρξη 18 εηψλ ηα άηνκα δελ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θακία αγσληζηηθή κνξθή αλχςσζεο βάξνπο 4.4. Να γλωξίδνπλ όηη δελ θάλνπλ δηαηάζεηο όηαλ: Έρνπλ πφλν ζην κπ ή ηελ άξζξσζε Υπάξρεη αηκάησκα ή ηξαπκαηηζκφο Υπάξρεη θιεγκνλή ζηελ άξζξσζε Υπάξρεη θάηαγκα 3

30 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 4 νο Σθνπόο Σκοπόρ 4 Απόκηηζη θεηικήρ εμπειπίαρ μέζα από ηη θςζική δπαζηηπιόηηηα και ανάπηςξη ηηρ αςηο-έκθπαζηρ και ηηρ κοινυνικόηηηαρ Χοπόρ Θεμαηικέρ ενόηηηερ Φςζική καηάζηαζη Δείκηερ επιηςσίαρ Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζσέζειρ ζςνεπγαζίαρ με ηοςρ ζςμμαθηηέρ και τςσαγυγίαρ μέζα από ηην ενεπγό ζςμμεηοσή ζε θςζικέρ δπαζηηπιόηηηερ 1.1. Να κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο άιινπο ζε ρώξνπο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Οι μαθηηέρ να: 2. Μποπούν να πεπιγπάτοςν ηιρ δςναηόηηηερ άζκηζηρ πος πποζθέπει η γειηονιά ηοςρ 2.1. Μπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηα ζεηηθά βηώκαηα πνπ έρνπλ κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηε γεηηνληά ηνπο Δείκηερ Επάπκειαρ 1.1. Σε κηθξέο νκάδεο γίλεηαη ζύλζεζε κηαο ρνξνγξαθία ζηελ αεξνβηθή βαζηδόκελε ζε γλσζηέο θαη κε θηλήζεηο 2.1. Σρεδηαζκόο θαη πξαγκαηνπνηεζε κηαο δηαδξνκήο πεξηπάηνπ θαη άζθεζεο. Αλαιακβάλνληαη ξόινη ζηελ όιε δηαδηθαζία. Κάπνηα νκάδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηεο ηερλνινγίαο, αλαιακβάλεη λα θαηαζθεπάζεη κηα καθέηα κε ηελ «ηέιεηα» δηαδξνκή πεξηπάηνπ. 1

31 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Κλαζζικόρ αθληηιζμόρ Σκοπόρ 5 ορ Καηανόηζη και ζεβαζμόρ ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ ηων αηόμων και ζςνεπγαζία με όλοςρ Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για αηομικέρ ομοιόηηηερ και διαθοπέρ ωρ ππορ ηα θςζικά σαπακηηπιζηικά (π.σ. δύναμη, μέγεθορ, ζωμαηόηςπορ, κ.λ.π.) και ζςνεπγαζία ζε σώποςρ Φςζικήρ Δπαζηηπιόηηηαρ μεηαξύ όλων ηων μαθηηών Καηαλννύλ ηα δηαθνξεηηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηωλ ζπκκαζεηώλ ηνπο θαη λα ηξνπνπνηνύλ ηνπο θαλνληζκνύο/ζπλζήθεο ηωλ παηρληδηώλ αλάινγα, ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ όινη Σπκκεηνρή ζε αγωληζηηθά παηρλίδηα/αζινπαηδηέο ηωλ παξα-νιπκπηαθώλ αγώλωλ (πεηόζθαηξα θαζηζκέλωλ, πηλγθ πνλγθ ζε ηξνραΐθό θάζηζκα, δξόκνο αληνρήο ρωξίο όξαζε κε ζπλνδό, αθνληηζκόο από θάζηζκα. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 2. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω θύλος και ζςνεπγαζία με ηο ανηίθεηο θύλο Καηαλννύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηωλ δύν θύιωλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη νηθεηνζειώο θαη επράξηζηα κε άηνκα δηαθνξεηηθνύ θύινπ Σπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο/παηρλίδηα θαηά ηηο νπνίεο ζπκπεξηθέξνληαη ωο άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ. Σπδήηεζε γηα ην ηη άιιαμαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο όηαλ ζπκπεξηθέξνληαλ ζαλ άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ. 1

32 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο Αθλοπαιδιέρ Κλαζζικόρ αθληηιζμόρ Οι μαθηηέρ να: 3. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω διαθοπεηικών ικανοηήηων (ή μειονεξία, πεπιζζόηεπο ή λιγόηεπο ικανοί μαθηηέρ/ηπιερ) και ζςνεπγαζία με άηομα 3.1. Σπλεξγάδνληαη κε θάπνην άηνκν δηαθνξεηηθήο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο από ηνπο ίδηνπο, μέξνληαο ηη κπνξεί λα πξνζθέξνπλ απηνί ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο, αιιά θαη ηη κπνξνύλ νη ίδηνη λα απνθνκίζνπλ από ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ ζπκκαζεηή ηνπο 3.1. Σε δεπγάξηα δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήηωλ, γίλεηαη εμάζθεζε ζε δηάθνξεο δεμηόηεηεο (άικα ζε κήθνο, ζεξβίο ζηελ πεηνζθαίξηζε, δηείζδπζε θαη ζνπη ζηελ θαιαζνζθαίξηζε, κεηαβηβάζεηο ζηελ πνδνζθαίξηζε θά), κε ην ζηηι ηεο ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο. 2

33 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Φςζική καηάζηαζη Σκοπόρ 6 ορ Επίδειξη ςπεύθςνηρ αθληηικήρ και κοινωνικήρ ζςμπεπιθοπάρ ωρ αποηέλεζμα ηηρ ζςμμεηοσήρ ζηη ΦΔ. Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αποθεύγοςν διαμάσερ, να αναπηύξοςν ηεσνικέρ επίλςζηρ ζςγκπούζεων και θεηικήρ επίδπαζηρ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηων άλλων Δθαξκόδνπλ γλώζεηο πνπ έκαζαλ κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Φπζηθήο Γξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεωλ ζε άιινπο ρώξνπο δξάζεο (γηα παξάδεηγκα ζην ζπίηη, ζην δηάιεηκκα, ζηελ παξέα θιπ) Δμάζθεζε ζε αζιεηηθέο δεμηόηεηεο ή παηρλίδη ζε νκαδηθά παηρλίδηα. Σε θάζε πεξίπηωζε πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ εθαξκνγή κηαο ηερληθήο ρεηξηζκνύ επίιπζεο ή απνθπγήο ζύγθξνπζεο από ηνλ εαπηό ηνπο ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηελ θαηαγξάθνπλ. Αθλοπαιδιέρ Φςζική καηάζηαζη Οι μαθηηέρ να: 2. Αποκηήζοςν ηην ικανόηηηα αξιολόγηζηρ ηηρ πποζωπικήρ πποόδος, ηος καθοπιζμού ζηόσων βεληίωζηρ, ηηρ αποηελεζμαηικήρ αξιοποίηζηρ ηος σπόνος και ηος εξοπλιζμού καθώρ και ηηρ επιμονήρ ζηην επιδίωξη ηων ζηόσων Θέηνπλ πξνζωπηθνύο ζηόρνπο γηα βειηίωζε ζε 2.1. Καζνξίζκόο εκεξήζηωλ ζηόρωλ γηα πξνζωπηθή βειηίωζε γηα ηελ επόκελε

34 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο δηάθνξνπο ρώξνπο δξάζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο. Καηαγξάθνπλ ηελ πξόνδό ηνπο θαη λα ηελ ζπγθξίλνπλ κε ηελ αληίζηνηρε πξόνδν πνπ παξνπζηάδνπλ ζε ρώξνπο Φπζηθήο Γξαζηεξηόηεηαο. εβδνκάδα ζηε ΦΑ (10 ιεπηά ηελ εκέξα πεξηζζόηεξε άζθεζε), ζηα Μαζεκαηηθά (επίιπζε κίαο άζθεζεο παξαπάλω θάζε θνξά) θαη Νέα Διιεληθά (10 ιεπηά δηάβαζκα παξαπάλω θάζε θνξά). Σηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο αμηνινγνύλ θαη θαηαγξάθνπλ ηελ πνξεία ηήξεζεο ηωλ ζηόρωλ ηνπο.

35 Φπζηθή Αγσγή Γ Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Θεκαηηθέο ελόηεηεο Χνξόο Γπκλαζηηθή 1 νο ΣΚΟΠΟΣ Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Δείθηεο επηηπρίαο Δείθηεο επάξθεηαο Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνπ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο λα: 1. Σπλδπάδνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 1.1. Απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα δεκηνπξγίαο ζύλζεησλ ξπζκηθώλ-ρνξεπηηθώλ θηλήζεσλ 1.2. Γλσξίζνπλ ηα βήκαηα ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ 1.3. Αλαπηύμνπλ αληηιεπηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ ην ζώκα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Χνξεπηηθνί ξπζκηθνί δηαζθειηζκνί πάλσ από εκπόδηα θαη ζθάιεο δηαθνξεηηθνύ ύςνπο θαη απνζηάζεσλ Ο δεΐπέθθηθνο είλαη ρνξόο πνπ δελ έρεη βήκαηα αιιά κόλν θπγνύξεο θαη κία ζπγθεθξηκέλε θπθιηθή θίλεζε. Ο ξπζκόο αθνινπζεί ην βπδαληηλό κέηξν πνπ είλαη ζηα 9/ Απρεληθή ζηήξημε (θεξάθη) ην θνξκί θαη ηα πόδηα ζρεκαηίδνπλ έλα θεξί, έρνληαο ηνπο ώκνπο ζην έδαθνο θαη ηα πόδηα θαηαθόξπθα. Τα ρέξηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηεξίδνληαο ηε ιεθάλε. Ιζνξξνπία Πεξπάηεκα πάλσ ζε γξακκή ή ζρνηλί, πεξπάηεκα πάλσ ζε πάγθν, πεξπάηεκα πάλσ ζε δνθάξη, ζηαζε ζην έλα πόδη θξαηώληαο ην άιιν, ζηάζε ζην έλα πόδη κε άξζε ηνπ άιινπ. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Σρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ρσξίο θνύξαζε θαη κε αζθάιεηα ζε θαζεκεξηλέο θηλήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο Γλσξίδνπλ βαζηθέο νδεγίεο αζθάιεηαο γηα ηελ άζθεζε 2.1. Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα είλαη: Κνύξαζε από άιιεο δξαζηεξηόηεηεο Επίπεδν θπζηθήο θαηάζηαζεο 1

36 2.2. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζέξκαλζεο 2.3. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο απνζεξαπείαο 2.4. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηξεμίκαηνο 2.5. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηεο ζσζηήο αλαπλνήο 2.6. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ηξνθώλ ζηελ άζθεζε 2.7. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ πγξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο Φπζηθή Αγσγή Γ Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο 2.2. Η πξνζέξκαλζε: Πξνεηνηκάδεη ηνπο αξζξηθνύο ζύιαθεο, ζπλδέζκνπο θαη ηέλνληεο γηα κεραληθή επηβάξπλζε 2.3. Η απνζεξαπεία: Ειέγρεη ηελ επαλαθνξά όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο 2.4. Σην ηξέμηκν: Οη ώκνη λα είλαη ραιαξνί Ο θνξκόο λα είλαη ίζηνο κε κηθξή θιίζε κπξνζηά 2.5. Σην ηξέμηκν: Η αλαπλνή είλαη ζηαζεξή θαη νκνηόκνξθε θάζε 2 ή 3 βήκαηα εηζπλνή, θάζε 2 ή 3 βήκαηα εθπλνή 2.6. Γηα αλαπιήξσζε δνκηθώλ ζπζηαηηθώλ επηιέγνπκε ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ιίπε, πξσηεΐλεο, θσζθόξν, αζβέζηην 2.7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ιακβάλνληαη πγξά έζησ θαη αλ δελ ππάξρεη ην αίζζεκα ηεο δίςαο 2.8. Γλσξίδνπλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άζθεζεο δξαζηεξηόηεηαο 2.9. Γλσξίδνπλ ηα θύξηα δσηηθά όξγαλα ηνπ ζώκαηνο 2.8. Η δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ζηνπο αγύκλαζηνπο απμάλεηαη πξννδεπηηθά 2.9. Τα θύξηα δσηηθά όξγαλα ηνπ ζώκαηνο είλαη: Καξδία, πλεύκνλεο, ζπθώηη, πάγθξεαο, ζηνκάρη, ηπθιό έληεξν, λεθξνί Κιαζζηθόο αζιεηηζκόο Οη καζεηέο λα: 3. Γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ηερληθέο ησλ νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ αζιεκάησλ 3.1. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ησλ ρεξηώλ πνδηώλ ζηνπο δξόκνπο 3.1. Τερληθή ρεξηώλ πνδηώλ δξόκσλ εθθίλεζε από βαηήξα Χέξηα (ε γσλία βξαρίνλα πήρπ ζηνπο δξόκνπο ηαρύηεηαο είλαη 120 ν θαη ζηελ αληνρή 90 ν εμαζθαιίδνπλ άλεζε θαη ηζνξξνπία) Πόδηα (ε επαθή ηνπ ζθέινπο κε ην έδαθνο κε νιόθιεξν ην πέικα-κε ην πόδη ειαθξά ιπγηζκέλν-θαηά ηελ ώζεζε ν θνξκόο λα είλαη ζρεδόλ θαηαθόξπθνο κε ην θεθάιη όξζην) Τερληθή ηεο εθθίλεζεο από βαηήξα (ζέζε ζην παξάγγεικα ιάβεηε ζέζε, απόζηαζε κεηαμύ ησλ βαηήξσλ 40-50εθ, απόζηαζε 1 νπ βαηήξα από γξακκή εθθίλεζεο ίζε κε 2 παπνύηζηα ηνπ δξνκέα, ηα ρέξηα άλνηγκα όζν νη ώκνη 2

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο

εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο εκηλάξην εθπαηδεπηηθώλ Φ.Α Ρνδόπεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο Μαπξίδεο Γεώξγηνο Υαηδόπνπινο Γεώξγηνο Κνκνηελή Μάξηηνο 2015 Πξνζέξκαλζε Η πξνζέξκαλζε ζηελ επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε πεξηιακβάλεη απιό ηξέμηκν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ

ΦΥΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ ΦΥΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ 1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) 1 ορ και 4 ορ Σηόσορ Γνώζη Δπιδιώξειρ Κύπια επιδίωξη 1. κάζνπλ λα ζπλδπάδνπλ ην ηξέμηκν κε ην άικα. Δπιμέποςρ επιδιώξειρ 1.Να κάζνπλ λα ηξέρνπλ κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ

ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ ΣΑΣΙΚΔ ΦΑΔΙ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ Υ Απνηειέζκαηα εξεπλώλ Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ ηεξκάησλ πξνέξρνληαη από ηηο «ζηεκέλεο θάζεηο» (έκκεζα θαη άκεζα θάνπι, πέλαιηπ, θόξλεξ, πιάγην άνπη) Διιεληθή έξεπλα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο ύζηημα 4-3-2-1 Πποζδιοπιζμόρ ηυν κύπιυν ηακηικών ζηπαηηγικών ΕΠΙΘΕΗ

Σο ύζηημα 4-3-2-1 Πποζδιοπιζμόρ ηυν κύπιυν ηακηικών ζηπαηηγικών ΕΠΙΘΕΗ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΣΗΜΑ Σύζηεκα είλαη ε αξκνληθή θαη ινγηθή ηνπνζέηεζε ησλ παηθηώλ ηεο νκάδαο κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, γηα λα βξίζθνληαη ζε ζηελή ζρέζε κεηαμύ ηνπο, κε ζθνπό ηελ ακπληηθή θαη επηζεηηθή ηζρπξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Καιαζνζθαίξηζε ΑΘΛ002. Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS): Σξεηο (3)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Καιαζνζθαίξηζε ΑΘΛ002. Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS): Σξεηο (3) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάζεκα: Καιαζνζθαίξηζε ΑΘΛ002 Δπίπεδν καζήκαηνο: Καηεγνξία καζήκαηνο: Πξνπηπρηαθό Δπηιεγόκελν Πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS): Σξεηο (3) Ηκέξεο / Ώξεο Γηδαζθαιίαο: Σξίηε: 3:00 κκ - 4:30 κκ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΔΙΗΜΖ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΩΛ ΠΓΣΟΝΛΝΗ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝΗ

ΔΜΔΙΗΜΖ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΩΛ ΠΓΣΟΝΛΝΗ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝΗ //0 ΔΜΔΙΗΜΖ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΩΛ ΠΓΣΟΝΛΝΗ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝΗ Σι είναι τημαηιζμός; Πρεκαηηζκόο είλαη κηα ζρεδηαζκέλε ινγηθή ηαθηνπνίεζε ησλ παηθηώλ κέζα ζην γήπεδν, με ζκοπό ηην αμσνηική και επιθεηική ιζτσροποίηζη ηης

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθαηε ζηο μάθημα ηης Θεωρίας ηοσ Ποδοζθαίροσ

Καλώς ήλθαηε ζηο μάθημα ηης Θεωρίας ηοσ Ποδοζθαίροσ Καλώς ήλθαηε ζηο μάθημα ηης Θεωρίας ηοσ Ποδοζθαίροσ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΞΑΚΗΗ TEXNIKH ΣΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΔ ΗΛΙΚΙΔ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟ ΠΑΙΓΙΚΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΗΜΔΡΑ Οξγαλσκέλεο αθαδεκίεο Εγθαηαζηάζεηο Εμεηδηθεπκέλνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα