θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο"

Transcript

1 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο θνπόο 1 Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Θεκαηηθέο ελόηεηεο Γείθηεο επηηπρίαο Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Γείθηεο Δπάξθεηαο Υνξόο Γπκλαζηηθή Οη καζεηέο λα: 1. πλδπάδνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 1.1. Εθηεινύλ επξύ θάζκα ξπζκηθώλ θηλήζεσλ 1.2. Γλσξίζνπλ ηα βήκαηα ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ 1.3. Αλαπηύμνπλ αληηιεπηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ ην ζώκα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 1.1. Πιάγην ηξέμηκν, πίζσ ηξέμηκν, ζιάινκ, δηθ δαθ, αιιαγή θαηεύζπλζεο, ζθίππηλγθ ςειό, κεζαίν, ρακειό, πιάγην, πίζσ 1.2. Καιακαηηαλόο (απιόο, πήδεκα ζην 1 ν θαη 4 ν βήκα, βαζύ θάζηζκα ζην 4 ν θαη 7 ν βήκα, ην (2) θαη (6) πίζσ, ζηξνθή δεμηά, ην κνπζηθό κέηξν ηνπ ρνξνύ είλαη 7/8). Σζάκηθνο (απιόο κε 12 βήκαηα, ζηξνθέο, πεδήκαηα ζην 6, βαζύ θάζηζκα ζην 7, ην κνπζηθό κέηξν ηνπ ρνξνύ είλαη 3/4) πζπεηξσηηθή θπβίζηεζε Από ηελ νξζή ζηάζε ν καζεηήο έξρεηαη ζην βαζύ θάζηζκα αθνινπζεί ζηήξημε ησλ ρεξηώλ ζηα ζηξώκαηα. Τν θεθάιη θέξεηαη πξνο ην ζηήζνο, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε θπξηώλεη θαη ηα πόδηα ηεληώλνπλ θαη κεηαθέξνπλ ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο κπξνζηά. Τα ρέξηα ιπγίδνπλ ειαθξά θαη ην ζώκα θπιάεη πάλσ από ηνλ απρέλα θαη ηε ξάρε. Τα πόδηα παξακέλνπλ ηελησκέλα θαη πξηλ παηήζνπλ ζηα ζηξώκαηα Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 1

2 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο ιπγίδνπλ. Τα ρέξηα έξρνληαη ζηελ πξόηαζε θαη ν καζεηήο επαλέξρεηαη ζηελ όξζηα ζέζε πζπεηξσηηθή αλαθπβίζηεζε Ο καζεηήο βξίζθεηαη ζηελ εδξαία ζέζε κε ηελησκέλα πόδηα. Δηπιώλεη γέξλεη πίζσ, ηνπνζεηεί ηα ρέξηα ηνπ θνληά ζηνπο ώκνπο κε ηνπο αληίρεηξεο πξνο ην θεθάιη θαη ηα δάθηπια πξνο ηνπο ώκνπο. Τα ηελησκέλα πόδηα αθνινπζνύλ ηε θίλεζε ηνπ θνξκνύ θαη ηα ρέξηα ηεληώλνπλ πξηλ αθνπκπήζνπλ ηα πόδηα ην ζηξώκα. Τν θεθάιη θέξεηαη πξνο ηνλ απρέλα θαη ν καζεηήο θηάλεη όξζηνο. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο 2.1. Γλσξίδνπλ βαζηθέο νδεγίεο αζθάιεηαο γηα ηελ άζθεζε 2.2. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζέξκαλζεο 2.3. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο απνζεξαπείαο 2.4. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ πεξπαηήκαηνο 2.5. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ ηξεμίκαηνο 2.6. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ηξνθώλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 2.1. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα: Απώιεηα πγξώλ Κάπληζκα 2.2. Η πξνζέξκαλζε: Μεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκώλ 2.3. Η απνζεξαπεία: Ειέγρεη ηελ επαλαθνξά όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο 2.4. ην πεξπάηεκα: Τν θεθάιη λα είλαη όξζην Τα ρέξηα λα θηλνύληαη κπξνο πίζσ 2.5. ην ηξέμηκν: Τν θεθάιη λα βιέπεη κπξνζηά Τα ρέξηα λα θηλνύληαη κπξνο πίζσ κε ελεξγεηηθή θίλεζε από ηνπο ώκνπο Οη δηαζθειηζκνί λα είλαη κηθξνί θαη λα παηάλε κε ην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ πέικαηνο 2.6. Τδαηάλζξαθεο θπξηόηεξε πεγή ελέξγεηαο: Μαθαξόληα, παηάηεο, ξύδη, όζπξηα, θξνύηα, ςσκί Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 2

3 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο 2.7. Γλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκόηεηα ησλ πγξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 2.8. Γλσξίδνπλ βαζηθνύο κύεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ ηνπ ζώκαηνο 2.7. Ο νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη ην ιηγόηεξν 2 ιίηξα πγξώλ ηελ εκέξα 2.8. Μύεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ ηνπ ζώκαηνο: ηεηξαθέθαινο, δηθέθαινο, γαζηξνθλήκηνο, πξνζαγσγνί (πόδηα), δηθέθαινο, ηξηθέθαινο (ρέξηα) ηίβνο Οη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: 3. Σηο βαζηθέο ηερληθέο ησλ νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ αζιεκάησλ 3.1. Τελ ηερληθή ησλ ρεξηώλ πνδηώλ ζηνπο δξόκνπο 3.2. Τνλ ηξίρξνλν βεκαηηζκό ζην Δξόκν κε εκπόδηα 3.3. Τελ ηερληθή ηνπ άικαηνο εηο κήθνο 3.1. Σερληθή ρεξηώλ πνδηώλ ζηνπο δξόκνπο Χέξηα (ε γσλία βξαρίνλα πήρπ ζηνπο δξόκνπο ηαρύηεηαο είλαη 120 ν θαη ζηελ αληνρή 90 ν εμαζθαιίδνπλ άλεζε θαη ηζνξξνπία) Πόδηα (ε επαθή ηνπ ζθέινπο κε ην έδαθνο κε νιόθιεξν ην πέικα-κε ην πόδη ειαθξά ιπγηζκέλν-θαηά ηελ ώζεζε ν θνξκόο λα είλαη ζρεδόλ θαηαθόξπθνο κε ην θεθάιη όξζην) 3.2. Σξίρξνλνο βεκαηηζκόο ζην δξόκνλ εκπνδίσλ Ο αξηζκόο ησλ δηαζθειηζκώλ κεηαμύ ησλ εκπνδίσλ είλαη ηξεηο (ηξίρξνλνο βεκαηηζκόο). Η εθγύκλαζε ηνπ ξπζκνύ ησλ ηξηώλ βεκάησλ (δηαζθειηζκώλ) ζηα πιαίζηα ηνπ sprint είλαη θαιό λα γίλεηαη ζε νκάδεο, κεηξώληαο «βήκα - έλα - δύν - ηξία - βήκα Άικα εηο κήθνο Φνξά: Έλαξμε πάληα από ην ίδην ζεκείν Μηθξή θνξά κεζαία ηαρύηεηα 6-14 δηαζθειηζκνύο Πάηεκα - απνγείσζε Ελεξγεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ πνδηνύ ώζεζεο ζρεδόλ ηελησκέλν (άξπαγκα ηνπ πόδηνύ) Πηήζε Δηαηήξεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ πνδηνύ αηώξεζεο (βήκα-άικα) Αληίζεηε θίλεζε ρεξηώλ-πνδηώλ Πξνζγείσζε Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 3

4 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο 3.4. Τελ ηερληθή ησλ ξίςεσλ Λύγηζκα ησλ γνλάησλ θαηά ηελ επαθή κε ην ζθάκκα κε ηα δύν πόδηα παξάιιεια κε ζηξνθή ηνπ θνξκνύ δεμηά ή αξηζηεξά 3.4. Ρίςεηο Εμνηθείσζε κε εθπαηδεπηηθά όξγαλα ξίςεσλ (πιαζηηθέο ζθαίξεο, αθξώδε αθόληηα) Πάζεο ξίςεηο κε ηαηξηθέο κπάιεο ησλ δύν θηιώλ Καιαζνζθαίξηζε: 3.5. Δθηεινύλ Βαζηθέο ζηάζεηο-κεηαθηλήζεηο, εθηεινύλ πάζα θαη ππνδνρή ηεο κπάιαο θαη ληξίπια ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.5. Θέζε εηνηκόηεηαο: Τα πόδηα πξέπεη λα έρνπλ άλνηγκα ίζν πεξίπνπ κε ην πιάηνο ησλ ώκσλ, λα είλαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο θαη ηα πέικαηα λα εθάπηνληαη ηειείσο ζην έδαθνο. Τα γόλαηα λα είλαη ιπγηζκέλα ζε γσλία 120 ν πεξίπνπ. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη εμίζνπ κνηξαζκέλν ζηα δπν πόδηα. Ο θνξκόο λα έρεη κία ειαθξηά θιίζε πξνο ηα εκπξόο θαη ην θεθάιη όξζην. Οη βξαρίνλεο λα είλαη θαηά κήθνο ηνπ θνξκνύ θαη θάπσο αλνηθηνί πξνο ηα πιάγηα. Βαζηθή ακπληηθή ζηάζε: Τν έλα από ηα δύν πόδηα λα πξνέρεη ηνπ άιινπ. Η θηέξλα ηνπ πίζσ πνδηνύ λα είλαη ζηξακκέλε πξνο ηα κέζα ώζηε ηα δύν πόδηα λα ζρεκαηίδνπλ γσλία 75 ν 90 ν. Τν ρέξη κε ην νκώλπκν κπξνζηηλό πόδη λα είλαη ζεθσκέλν ςειά κε ηελ παιάκε αλνηθηή θαη ζην ύςνο ηνπ πξνζώπνπ ηνπ αληίπαινπ παίθηε. Τν άιιν ρέξη λα εθηείλεηαη πξνο ηα πιάγηα θαη θάησ, κε ηελ παιάκε λα είλαη αλνηθηή θαη ζηξακκέλε πξνο ην κέξνο ηνπ αληίπαινπ. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη κνηξαζκέλν ζηα δπν πόδηα. ηακάηεκα -πήδεκα θαη παξάιιειν ζηακάηεκα: Ελώ θηλνύληαη θάλνπλ έλα κηθξό πήδεκα πξνο ηα εκπξόο θαη πξνζγεηώλνληαη κε ηα δπν πόδηα ηαπηόρξνλα θαη παξάιιεια κεηαμύ ηνπο. Τν άλνηγκα ησλ πνδηώλ λα είλαη ίζν ή θαη κεγαιύηεξν από ην πιάηνο ησλ ώκσλ. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα βξίζθεηαη ζηηο πηέξλεο ηακάηεκα βεκαηηζκόο: Τν κπξνζηηλό πόδη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο ζηαζεξά, λα είλαη ιπγηζκέλν θαη κε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη ζε απηό. Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 4

5 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Τν δεύηεξν πόδη λα έξρεηαη κπξνζηά γηα εμαζθάιηζε ηζνξξνπίαο. Τν πόδη πνπ ήξζε πξώην ζε επαθή κε ην έδαθνο είλαη θαη ην ζηαζεξό πόδη, δειαδή ην «πίβνη». Τν θέληξν βάξνπο λα βξίζθεηαη ρακειά θαη πξνο ην κέξνο ηνπ ζηαζεξνύ πνδηνύ (πίζσ πόδη). Γιίζηξεκα: Η κεηαηόπηζε ζηελ άκπλα λα γίλεηαη θπξίσο κε γιίζηξεκα Η κεηαηόπηζε λα γίλεηαη κε άικα βήκα (SKIP-STEP). Δηαηεξνύλ ην ίδην άλνηγκα ησλ πνδηώλ ρσξίο λα ζηαπξώλνπλ ηα πόδηα. Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη κνηξαζκέλν ζηα δπν πόδηα, ελώ ην θέληξν βάξνπο λα δηαηεξείηαη ρακειά. Αλ ε θίλεζε είλαη δεμηά ην δεμί πόδη λα θηλείηαη πξώην, όηαλ είλαη πξνο ηα εκπξόο ην κπξνζηηλό πόδη λα θηλείηαη πξώην θαη πξνο ηα πίζσ, ην πίζσ πόδη θηλείηαη πξώην. Αιιαγή θαηεύζπλζεο: Η αιιαγή θαηεύζπλζεο λα γίλεηαη κε έλα βήκα θπζηθνύ κεγέζνπο ζηελ πνξεία πνπ θηλείηαη ν παίθηεο θαη έλα απόηνκν κεγάιν βήκα πξνο ηε λέα θαηεύζπλζε. Ραρηαία θαη κεησπηαία ζηξνθή: Γίλεηαη όηαλ δέρνληαη απεηιή αληηπάινπ. Με ηελ ζηξνθή λα πξνζηαηεύεηαη ε κπάια αθνύ ηνπνζεηεζεί ην ζώκα αλάκεζα ζηε κπάια θαη ηνλ αληίπαιν. Πάζα κε δύν ρέξηα από ην ζηήζνο: Από ην ζηήζνο ηνπ παζέξ πξνο ην ζηήζνο ηνπ παξαιήπηε κε έλα βήκα πξνο ην δέθηε. Με ηελ πνξεία ηεο κπάιαο λα είλαη παξάιιειε πξνο ην έδαθνο. Με ηα ρέξηα λα αθνινπζνύλ ηελ κπάια ηεληώλνληαο νη αγθώλεο θαη ζπάδνληαο νη θαξπνί. θαζηή πάζα κε ηα δύν ρέξηα: Με ηελ ίδηα ηερληθή ηεο πάζαο ζηήζνπο κε ηε δηαθνξά όηη ε κπάια θηάλεη ζηνλ παξαιήπηε αθνύ πξνεγνπκέλσο θηππήζεη ζην έδαθνο ζηα 2/3 ηεο απόζηαζεο, γηα λα θαηεπζπλζεί ζην ζηήζνο ηνπ παξαιήπηε. Μεηαβίβαζε κε ηα δύν ρέξηα πάλσ από ην θεθάιη: Πηάλνληαο ηελ κπάια πάλσ από ην θεθάιη κε δύν ρέξηα. Με ηνπο αγθώλεο λα είλαη ιπγηζκέλνη θαη λα βιέπνπλ ηνλ παξαιήπηε, ελώ Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 5

6 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο νη βξαρίνλεο είλαη παξάιιεινη κεηαμύ ηνπο. Μαθξηλή κεηαβίβαζε κε ην έλα ρέξη: Με ηελ κπάια λα σζείηαη κε ηέλησκα ηνπ αγθώλα θαη έιεγρν ηνπ θαξπνύ. Νηξίπια: Δελ πξέπεη λα βιέπνπλ ηε κπάια αιιά ην γήπεδν. Η αλαπήδεζε ηεο κπάιαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην ύςνο ηεο κέζεο. Η ζηάζε ηνπ ζώκαηνο λα είλαη εθείλε ηεο εηνηκόηεηαο. Η πξνζηαζία ηεο κπάιαο εμαζθαιίδεηαη από ην εηεξώλπκν ρέξη θαη πόδη, ελώ ην ζώκα είλαη κεηαμύ κπάιαο θαη αληηπάινπ. Χξεζηκνπνηείηαη θαη δεμί θαη αξηζηεξό ρέξη. Πεηνζθαίξηζε: 3.6. Δθηεινύλ πάζα κε δάθηπια, καλζέηα θαη ζέξβηο από θάησ ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.6. ηελ πάζα κε δάθηπια: Η επαθή ηεο κπάιαο γίλεηαη κπξνζηά από ην κέησπν κε ιπγηζκέλνπο αγθώλεο θαη γόλαηα ηελ Μαλζέηα: Τα πόδηα είλαη παξάιιεια Τν βάξνο ηνπ ζώκαηνο λα είλαη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ Τα γόλαηα λα είλαη ειαθξά ιπγηζκέλα κε ηε ιεθάλε ηνπ ζώκαηνο κέζα Τα ρέξηα λα είλαη παξάιιεια δεκέλα θαη ηελησκέλα Η θίλεζε λα γίλεηαη από ηνπο ώκνπο Η επαθή ηεο κπάιαο λα γίλεηαη πάλσ από ηνπο θαξπνπο ην ζέξβηο από θάησ: Τνπνζεηείηαη αληίζεην πόδη κε ρέξη Όηη ε αηώξεζε γίλεηαη κε ηελησκέλν ρέξη από πίζσ Όηη ε απειεπζέξσζε θαη ην θηύπεκα ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ηελ παιάκε Πνδόζθαηξν: 3.7. Δθηεινύλ ληξίπια, κεηαβίβαζε ηεο κπάιαο, ζηακάηεκα ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.7. Νηξίπια: Η κπάια δηαηεξείηαη θνληά ζηα πόδηα Η δηαηήξεζή ηεο κπάιαο θνληά ζηα πόδηα εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα πξνώζεζεο Όηαλ πξνσζείηαη ε κπάια δίδεηαη πξνζνρή ζε απηήλ θαη ζην γύξσ ρώξν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 6

7 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Η κπάια πξνσζείηαη κε κηθξέο θαη ειαθξηέο επαθέο κε ην εζσηεξηθό, εμσηεξηθό ηνπ πνδηνύ θαη ην θνπληεπηέ Μεηαβίβαζε ηεο κπάιαο: Με ην εζσηεξηθό, εμσηεξηθό ηνπ πνδηνύ, θνπληεπηέ, κε θάιηζν θηύπεκα, κε ηαθνύλη ηακάηεκα ηεο κπάιαο: Με ην πόδη (πέικα, εζσηεξηθό κέξνο ηνπ πνδηνύ, εμσηεξηθό, θνπληεπηε) Με ην κεξό (λα είλαη θάζεηνο πξνο ηελ πηώζε ηεο κπάιαο θαη ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο ζην ζηαζεξό πόδη) Με ην ζηήζνο όηαλ ε κπάια έξρεηαη ςειά Υεηξνζθαίξηζε : 3.8. Δθηεινύλ ληξίπια, ιαβή, πάζα ππνδνρή, ζνπη ζην έδαθνο, κεηαθηλήζεηο, καξθάξηζκα ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.8. Νηξίπια: ε παιάκε πξέπεη λα είλαη πάλσ από ηελ κπάια ν αγθώλαο παξάιιεια κε ην έδαθνο ν ώκνο ζηαζεξόο θαη λα δνπιεύνπλ θαξπόο-δάρηπια Λαβή: Όηη ν αληίρεηξαο-σηίηεο ζθίγγνπλ ηελ κπάια Τα ππόινηπα δάρηπια ζηεξίδνπλ ηελ κπάια Πάζα-ππνδνρή: Οη αγθώλεο λα είλαη ζηξακκέλνη πξνο ηα έμσ ηα ρέξηα απισκέλα κπξνζηά ιπγηζκέλα ειαθξώο ζηνπο αγθώλεο Τα δάρηπια ζρεκαηίδνπλ W Η κπάια κεηαβηβάδεηαη κε ςειή, εθηαηηθή θαη ζπξσρηή πάζα. νπη: Ο αληίζεηνο ώκνο θαη πόδη είλαη ζηξακκέλα πξνο ην ζηόρν κε ειαθξώο ιπγηζκέλν ην πίζσ πόδη. σζηή ζέζε ηνπ ακπληηθνύ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίπαιν θαη ηελ κπάια. Παηρλίδηα ξαθέηηαο 3.9. πκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα ξαθέηηαο (αληηζθαίξηζεο, επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο, κπάληκηληνλ, μπινξαθέηηεο, Beach tennis 3.9. Κηύπεκα forehand, θηύπεκα Backhand, servis Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 7

8 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Καιαζνζθαίξηζε: Οη καζεηέο λα: 4. Γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ νκαδηθεο ηαθηηθέο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο Μπνξνύλ λα θάλνπλ άκπλα ζε αληίπαιν θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο άκπλαο man to man 4.1. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα θαιαζνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2, 3Χ3 θαη εθαξκόδνπλ ακπληηθή ζπλεξγαζία θαη αηνκηθή άκπλα Πεηνζθαίξηζε: 4.2. Γλσξίδνπλ ηξόπνπο εθκεηάιεπζεο θελνύ ρώξνπ ηνπ αληηπάινπ όηαλ έρεη ηελ κπάια 4.2. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πεηνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2 θαη εθκεηάιεπζε ηνπ θελνύ ρώξνπ κε θαη ρσξίο ηελ κπάια Πνδόζθαηξν: Υεηξνζθαίξηζε: Παηρλίδηα ξαθέηηαο: 4.3. Μάζνπλ λα δίλνπλ ζηεξίγκαηα ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.4. Μπνξνύλ λα θάλνπλ άκπλα ζε αληίπαιν 4.5. Μπνξνύλ λα θαιύπηνπλ ηνλ ακπληηθό ηνπο ρώξν 4.3. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πνδνζθαίξνπ 4Χ4, 5Χ5 θαη δεκηνπξγία ειεύζεξνπ ρώξνπ ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.4. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ρεηξνζθαίξηζεο 2Χ2 3Χ3 4Χ4 θαη εθαξκνγή ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο 4.5. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ξαθέηηαο 1Χ1 δίλνληαο ακπληηθή θάιπςε ζε όιν ηνπο ην γήπεδν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Φπζηθήο Αγσγήο Α ηάμεο Γπκλαζίνπ 8

9 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο Σκοπός 2 Απόκηηζη γνώζεων από ηην αθληηική επιζηήμη και παράλληλη εθαρμογή ηοσς για ηην αποηελεζμαηικόηερη ζσμμεηοτή ζε παρούζες και μελλονηικές ζσνθήκες θσζικής δραζηηριόηηηας Θεμαηικές ενόηηηες Δείκηες επιηστίας Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Δείκηες Επάρκειας Αθλοπαιδιές Παιτνίδια ρακέηηας Οι μαθηηές να: 1. Γνωρίζοσν επιζηημονικές αρτές ποσ ζτεηίζονηαι με ηην ζσνθήκη ιζορροπίας ζώμαηος 1.1. Να αηζζεηνπνηνύλ ηελ έλλνηα ηεο βάζεο ζηήξημεο θαη ηνπ θέληξνπ βάξνπο ελόο αληηθεηκέλνπ θαη λα ηα ζπζρεηίδεη κε ηελ ηζνξξνπία ηνπο Κένηρο βάρος ελόο αληηθεηκέλνπ νλνκάδνπκε ην κνλαδηθό ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα ζεωξεζεί όηη εθαξκόδεηαη ε βαξπηηθή δύλακε πνπ δέρεηαη ην αληηθείκελν Γηα λα ηζνξξνπεί έλα αληηθείκελν, ζα πξέπεη ε θαηεύζπλζεο ηεο δύλακεο ηνπ βάξνπο ηνπ λα πεξλά ζπλερώο κέζα από ηε βάζε ζηήξημεο ηνπ. Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 2. Καηανοήζοσν γενικές αρτές ηακηικής ζε διάθορες αθλοπαιδιές και αθλήμαηα με ανηίπαλο 1

10 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο 2.1. Πξνζαλαηνιηζκό αγωληζηηθνύ ρώξνπ όηαλ ε νκάδα ηνπο έρεη ηελ κπάια 2.2. Πξνζαλαηνιηζκό αγωληζηηθνύ ρώξνπ όηαλ ε νκάδα ηνπο δελ έρεη ηελ κπάια 2.1. Καηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ειεύζεξνπ ρώξνπ 2.2. Εθκεηάιιεπζε ρώξνπ ζε θαηαζηάζεηο πξνζωπηθήο άκπλαο Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 3. Γνωρίζοσν βαζικούς κανονιζμούς αθλοπαιδιών 3.1. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο πεηνζθαίξηζεο 3.2. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο 3.1. Πεηοζθαίριζη: Αιιαγή ηνπ ζεξβίο Νηθεηήο αγώλα Σθάικαηα ηωλ παηθηώλ ζην δίρηπ 3.2. Καλαθοζθαίριζη Σθάικαηα βήκαηα Πόληνη αγώλα 3.3. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ρεηξνζθαίξηζε 3.4. Να γλωξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηνπ πνδνζθαίξνπ 3.3. Χειροζθαίριζη Πεξηνρή ηέξκαηνο Πωο παίδεηαη ε κπάια Μαξθάξηζκα 3.4. Ποδόζθαιρο Παίμηκν ηεο κπάιαο Πνηλέο 2

11 Φπζηθή Αγσγή Α Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπόο Σθνπόο 3 Θεκαηηθέο ελόηεηεο Φπζηθή θαηάζηαζε Γλώζε θαη αλάπηπμε ελόο επηπέδνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ πγεία Δείθηεο επηηπρίαο Δείθηεο Επάξθεηαο Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο λα γλωξίδνπλ: 1. Tξόπνπο βειηίωζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θαδηναλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηωλ κπώλ θαη ηωλ ζπλδέζκωλ Φπζηθή θαηάζηαζε 1.1. Αεξόβηεο δξαζηεξηόηεηεο 1.2. Τξόπνπο αλίρλεπζεο θαξδηαθνύ παικνύ 1.3. Πόηε ιακβάλνληαη πγξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 1.4. Τνλ ηξόπν εθηέιεζεο δηαηάζεσλ Οη καζεηέο λα: 2. Γλωξίδνπλ ηηο ζρέζεηο άζθεζεο, δηαηξνθήο θαη δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο 2.1. Υπολογίζουν το δείκτη σώματος-μάζας 1.1. Οη θπξηόηεξεο αεξόβηεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ην πεξπάηεκα, ην ηξέμηκν, ην θνιύκπη, ην πνδήιαην 1.2. Ο θαξδηαθόο παικόο αληρλεύεηαη κε ηε ςειάθεζή ηνπ από ηνλ θαξπό, ηελ θαξσηίδα θαη ηα ξνιόγηα αλίρλεπζεο θαξδηαθνύ παικνύ 1.3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο πξέπεη λα θαηαλαισζνύλ ml πγξά θάζε ιεπηά 1.4. Οη δηαηάζεηο πξέπεη λα εθηεινύληαη αξγά θαη ειεγρόκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάηαζεο ζηακαηνύλ εθεί πνπ λνηώζνπλ έλα γιπθό πόλν 2.1. Ο ΓΣΜ πξνθύπηεη από ην ηύπν Βάξνο (ζε θηιά) / Ύςνο (ζε κέηξα) 1

12 Φπζηθή Αγσγή Α Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπόο πςσκέλν ζην ηεηξάγσλν Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 3. Απνθηήζνπλ εκπεηξίεο από κεηξήζεηο γηα ην ζώκα θαη γλώζε γηα ηε ζρέζε άζθεζεο κε ηελ πγεία 3.1. Τξόπνπο κέηξεζεο πνπ αμηνινγνύλ ηελ αεξόβηα ηθαλόηεηα Απιέο κεηξήζεηο ειέγρνπ ηεο αεξόβηαο ηθαλόηεηαο (Cooper test, ηεζη ηξεμίκαηνο 1609κ. ηεζη βαδίζκαηνο 1609κ.) Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 4. Γλωξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο εμάζθεζεο θαη αλάπηπμεο ηθαλόηεηαο ζρεδηαζκνύ ελόο αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο 4.1. Γλσξίδνπλ είδε άζθεζεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία 4.2. Γλσξίδνπλ κέηξα πξόιεςεο γηα αζθαιή άζθεζε 4.1. Γύν από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία είλαη ε αεξόβηα άζθεζε θαη ε επθακςία-επιπγηζία 4.2. Πξηλ από ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη απαξαίηεηα ηαηξηθόο έιεγρνο 4.3. Γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο ελόο πξνγξάκκαηνο επιπγηζίαο 4.3. Γελ γίλνληαη δηαηάζεηο όηαλ: Υπάξρεη πόλνο ζην κπ ή ηελ άξζξσζε Υπάξρεη αηκάησκα ή ηξαπκαηηζκόο Υπάξρεη θάηαγκα 2

13 Φπζηθή Αγσγή Α Γπκλαζίνπ 4 νο Σθνπόο Σκοπόρ 4 Απόκηηζη θεηικήρ εμπειπίαρ μέζα από ηη θςζική δπαζηηπιόηηηα και ανάπηςξη ηηρ αςηο-έκθπαζηρ και ηηρ κοινυνικόηηηαρ Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Αθλοπαιδιέρ Φςζική καηάζηαζη Δείκηερ επιηςσίαρ Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζσέζειρ ζςνεπγαζίαρ με ηοςρ ζςμμαθηηέρ και τςσαγυγίαρ μέζα από ηην ενεπγό ζςμμεηοσή ζε θςζικέρ δπαζηηπιόηηηερ 1.1. Mπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα νκαδηθώλ παηρληδηώλ (π.ρ. ζπλαγσληζκνύ, ζπλεξγαζίαο θά). Οι μαθηηέρ να: 2. Σπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο θαη θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ζρνιείνπ 2.1. Να κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο δπλαηόηεηεο άζθεζεο πνπ πξνζθέξεη ε γεηηνληά ηνπο. Δείκηερ Επάπκειαρ 1.1. Επηινγή ηνπιάρηζηνλ κίαο Φπζηθήο Δξαζηεξηόηεηαο θαη λα αζρνινύληαη ζπζηεκαηηθά κε απηήλ θαηαγξάθνληαο ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο Αλαθαιπςε ρώξσλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε γεηηνληά ηνπο. 1

14 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Σκοπόρ 5 ορ Καηανόηζη και ζεβαζμόρ ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ ηων αηόμων και ζςνεπγαζία με όλοςρ Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για αηομικέρ ομοιόηηηερ και διαθοπέρ ωρ ππορ ηα θςζικά σαπακηηπιζηικά (π.σ. δύναμη, μέγεθορ, ζωμαηόηςπορ, κ.λ.π.) και ζςνεπγαζία ζε σώποςρ Φςζικήρ Δπαζηηπιόηηηαρ μεηαξύ όλων ηων μαθηηών Καηαλννύλ ηελ ύπαξμε δηαθνξώλ κεηαμύ ηνπο 1.2. Σέβνληαη ηηο όπνηεο δηαθνξέο 1.3. Σπλεξγάδνληαη κε επραξίζηεζε κε άηνκα δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήηωλ ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε παηρλίδηα Εληνπίδνπλ θαη ζπδεηνύλ ηηο δηαθνξέο ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πώο απηά επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε παηρλίδηα Εληνπίδνπλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο όινη νη άλζξωπνη έρνπλ παξνδηθή ή κόληκε απώιεηα ζε ηθαλόηεηεο Σπδεηνύλ ηξόπνπο δηαρείξηζεο απηώλ ηωλ δηαθνξώλ ώζηε λα κελ πεξηζωξηνπνηνύληαη ηα άηνκα κε κεηωκέλεο ηθαλόηεηεο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 2. Ανάπηςξη ζεβαζμού για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω θύλος και ζςνεπγαζία με ηο ανηίθεηο θύλο. 1

15 Φπζηθή Αγωγή Α Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο 2.1. Καηαλννύλ ην ξόιν, ηε ζρέζε θαη ηε ζπλεξγαζία ηωλ δύν θύιωλ ζε δηάθνξεο θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα Απνδέρνληαη ηηο δηαθνξέο ηωλ ζπκκαζεηώλ/ηξηωλ ιόγω θύινπ 2.1. Αγόξηα θαη θνξίηζηα εθηεινύλ ξπζκηθέο αζθήζεηο κε κνπζηθή, ζηεθάληα θαη κπάιεο. Εθηεινύλ απιέο ξπζκηθέο αζθήζεηο κε κηθξό βαζκό δπζθνιίαο θαη ζπλαζθήζεηο κεηαμύ κηθηώλ δεπγαξηώλ Μηθηέο νκάδεο (αγόξηα θνξίηζηα) παίδνπλ πνδόζθαηξν. Σπδεηνύλ γηα ην πώο έληωζαλ ηα αγόξηα παίδνληαο πνδόζθαηξν, πνπ ζεωξείηαη αλδξηθό άζιεκα, θαη πώο θάλνληαο ξπζκηθή, πνπ ζεωξείηαη γπλαηθείν άζιεκα. Τν ίδην θάλνπλ θαη ηα θνξίηζηα, αληηζηνίρωο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 3. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω διαθοπεηικών ικανοηήηων (ή μειονεξία, πεπιζζόηεπο ή λιγόηεπο ικανοί μαθηηέρ/ηπιερ) και ζςνεπγαζία με άηομα διαθοπεηικών ικανοηήηων Καηαλννύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηωλ αηόκωλ ωο πξνο ηηο αζιεηηθέο ηθαλόηεηεο Σε δεπγάξηα δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήηωλ θάλνπλ αζθήζεηο ρακειήο έληαζεο θαη δηαηάζεηο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ νξγαληζκνύ, δίλνληαο ζεηηθή αλαηξνθνδόηεζε κεηαμύ ηνπο. 2

16 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο Σκοπόρ 6 ορ Επίδειξη ςπεύθςνηρ αθληηικήρ και κοινωνικήρ ζςμπεπιθοπάρ ωρ αποηέλεζμα ηηρ ζςμμεηοσήρ ζηη θςζική δπαζηηπιόηηηα Θεμαηικέρ Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ ενόηηηερ Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 1. Αποθεύγοςν διαμάσερ, να αναπηύξοςν ηεσνικέρ επίλςζηρ ζςγκπούζεων και θεηικήρ επίδπαζηρ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηων άλλων Επηιύνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηηο ακθηζβεηνύκελεο θάζεηο θαηά ηε δηεμαγσγή παηρληδηώλ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ θαζεγεηή Παίδνπλ παηρλίδη ξόισλ ζε κηα ππνζεηηθή ακθηζβεηνύκελε θάζε. Οη ππόινηπνη καζεηέο αμηνινγνύλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο, πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη επηβξαβεύνπλ ηηο ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 2. Αναπηύξοςν ικανόηηηα αξιολόγηζηρ ηηρ πποζωπικήρ πποόδος, ηος καθοπιζμού ζηόσων βεληίωζηρ, ηηρ αποηελεζμαηικήρ αξιοποίηζηρ ηος σπόνος και ηος εξοπλιζμού καθώρ και ηηρ επιμονήρ ζηην επιδίωξη ηων ζηόσων Θέηνπλ πξνζσπηθνύο ζηόρνπο γηα βειηίσζε ηνπο ζε ρώξνπο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη θαηαγξάθνπλ ηελ πξόνδό ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο Καζνξίδνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, ζηόρνπο ηξηκήλνπ γηα πξνζσπηθή βειηίσζε ζηηο δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη (γηα παξάδεηγκα βειηίσζε ηεο επζηνρίαο ζην ζνπη ζηελ θαιαζόζθαηξα ηνπιάρηζηνλ 20%, βειηίσζε ζηελ αληνρή ησλ θνηιηαθώλ θαηά ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επαλαιήςεηο ζηα 30 δεπηεξόιεπηα. 1

17 2 Φπζηθή Αγσγή Α Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο

18 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο 1 νο θνπόο Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Θεκαηηθέο ελόηεηεο Χνξόο Γπκλαζηηθή Γείθηεο επηηπρίαο Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ην επαξθέο ζψκα γλψζεσλ απφ ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνχλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αθνχ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνπ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο λα: 1. πλδπάδνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 1.1. Δθηεινχλ επξχ θάζκα ξπζκηθψλ θηλήζεσλ 1.2. Γλσξίζνπλ ηα βήκαηα θππξηαθψλ παξαδνζηαθψλ ρνξψλ Αλαπηχμνπλ αληηιεπηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ ην ζψκα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Γείθηεο Δπάξθεηαο 1.1. Διεγρφκελνο δηαζθειηζκφο θαη ηαρχηεηα ζε επίπεδεο ζθάιεο κε ζθαιηά δηαθφξσλ απνζηάζεσλ Εεηπέθθηθνο ηα βήκαηα ηνπ ρνξνχ είλαη 9 θαη ρνξεχνληαη κπξνζηά-πίζσ,δεμηά αξηζηεξά θαη εθηεινχληαη δηάθνξεο θηγνχξεο, φπσο ζηξνθέο, θηππήκαηα, θάζηζκα. Τν κνπζηθφ κέηξν ηνπ ρνξνχ είλαη 9/ Σξνρόο Απφ ηε ζηάζε άξζε ηνπ δεμηνχ πνδηνχ πιάγηα θαη ινμή αλάηαζε ησλ ρεξηψλ Τν βάξνο ηνπ ζψκαηνο κεηαθέξεηαη πξνο ην πφδη πνπ αλπςψζεθε πνπ μαλαπαηάεη θάησ ιπγίδεη ειαθξά έηζη πνπ ην αληίζηνηρν ρέξη λα ζηεξηρζεί ζην έδαθνο. Με ηελ αηψξεζε ηνπ αξηζηεξνχ θαη ηελ απψζεζε ηνπ δεμηνχ πνδηνχ, ην ζψκα δηέξρεηαη δηαδνρηθά απφ ηε ζηήξημε πάλσ ζην δεμί θαη αξηζηεξφ ρέξη θαη πάλσ απφ ην αξηζηεξφ πφδη ζηε δηάηαζε κε ηα ρέξηα ζηε ινμή αλάηαζε. Τα απνηππψκαηα ρεξηψλ πνδηψλ επξίζθνληαη ζε επζεία γξακκή. Καηαθόξπθνο Απφ ηε ζηάζε, άξζε ηνπ πνδηνχ κε ηα ρέξηα ζηελ αλάηαζε. Γέξλεη κπξνζηά ν θνξκφο, παηάεη ην πφδη ψζεζεο, ιπγίδεη ειαθξά ζην γφλαην θαη ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο κε ηα ρέξηα λα βξίζθνληαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ θνξκνχ 1

19 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο θαη ην πφδη αηψξεζεο λα έξρεηαη κέρξη ηελ θαηαθφξπθν. Η απψζεζε κε ην πφδη ψζεζεο ζπκπιεξψλεη ηελ θίλεζε θαη θέξλεη ην ζψκα ζηε ζηάζε πάλσ ζηα ρέξηα. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο 2.1. Γλσξίδνπλ βαζηθέο νδεγίεο αζθάιεηαο γηα ηελ άζθεζε 2.2. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζέξκαλζεο 2.3. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο απνζεξαπείαο 2.4. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ πεξπαηήκαηνο 2.5. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηνπ ηξεμίκαηνο 2.6. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ηξνθψλ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 2.7. Γλσξίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ πγξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 2.8. Γλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαηά ηελ άζθεζε 2.1. Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα είλαη: Η ζεξκνθξαζία Η πέςε ηξνθψλ 2.2. Ζ πξνζέξκαλζε: Απμάλεη ηε κπτθή θαη θεληξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο 2.3. Ζ απνζεξαπεία: Διέγρεη ηελ επαλαθνξά φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε ζε θαηάζηαζε εξεκίαο 2.4. ην πεξπάηεκα: Να κε θακπνπξηάδνπλ Τα πφδηα λα είλαη παξάιιεια Τα δάθηπια ησλ πνδηψλ λα είλαη ίζηα θαη κπξνζηά 2.5. ην ηξέμηκν: Τν πξφζσπν λα είλαη ραιαξφ Τα ρέξηα λα είλαη θνληά ζηνλ θνξκφ θαη νη αγθψλεο ζε γσλία 90% 2.6. Οη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο θαη ιίπε ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο: 2.7. Ο νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο κεξηθέο γνπιηέο πγξώλ θάζε ιεπηά 2.8. ηελ άζθεζε: Με δέζηε, παξακνλεχεη ν θηλδχλνπο ζεξκνπιεμίαο Σε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο απμάλεη ηελ αίζζεζε ηνπ θξχνπ. 2

20 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο 2.9. Γλσξίδνπλ ηα θχξηα νζηά ηνπ ζψκαηνο 2.9. Κύξηα νζηά ηνπ ζώκαηνο: Μεξηαίν, θλεκηαίν, πνδνθλεκηθή (πφδηα), βξαρηφλην, θεξθίδα, σιέλε (ρέξηα), ζηέξλν, πιεπξέο, ζπνλδπιηθή ζηήιε (θνξκφο) ηίβνο Οη καζεηέο λα γλσξίδνπλ: 3. Σηο βαζηθέο ηερληθέο ησλ νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ αζιεκάησλ 3.1. Τελ ηερληθή ησλ ρεξηψλ πνδηψλ ζηνπο δξφκνπο 3.2. Τελ ηερληθή ησλ ρεξηψλ πνδηψλ ζηα εκπφδηα 3.3. Τελ ηερληθή ηνπ άικαηνο εηο κήθνο 3.4. Τελ ηερληθή ησλ ξίςεσλ 3.1. Σερληθή ρεξηώλ πνδηώλ δξόκσλ Χέξηα (ε γσλία βξαρίνλα πήρπ ζηνπο δξφκνπο ηαρχηεηαο είλαη 120 ν θαη ζηελ αληνρή 90 ν εμαζθαιίδνπλ άλεζε θαη ηζνξξνπία) Πφδηα (ε επαθή ηνπ ζθέινπο κε ην έδαθνο κε νιφθιεξν ην πέικα-κε ην πφδη ειαθξά ιπγηζκέλν-θαηά ηελ ψζεζε ν θνξκφο λα είλαη ζρεδφλ θαηαθφξπθνο κε ην θεθάιη φξζην) 3.2. Σερληθή ρεξηώλ πνδηώλ δξόκσλ κε εκπόδηα Καηά ηελ πξνζέγγηζε ζην εκπφδην ην πξψην πφδη αησξήζεσο θέξεηαη ίζην πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα πάλσ. Ταπηφρξνλα, ην αληίζεην ρέξη αησξείηαη πξνο ηα εκπξφο, γηα λα δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία. Τν πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο έρεη κηα θιίζε πξνο ηα εκπξφο Άικα εηο κήθνο-ηξηπινύλ Φνξά Μεζαία θνξά 6-12 δηαζθειηζκνχο κε κεγάιε ειεγρφκελε ηαρχηεηα Πάηεκα - απνγείσζε Όξζηνο θνξκφο-πάηεκα κε φιν ην πέικα Κίλεζε ηνπ εκπξφο πνδηνχ κε «άξπαγκα» Πιήξεο έθηαζε ηνπ πνδηνχ ψζεζεο Πηήζε Γηαηήξεζε ηεο πξνβνιήο ηνπ πνδηνχ αηψξεζεο (βήκα-άικα) Αληίζεηε θίλεζε ρεξηψλ-πνδηψλ Πξνζγείσζε Κιίζε ηνπ θνξκνχ κπξνζηά κε ηα ρέξηα πξνο ηα πίζσ Λχγηζκα ησλ γνλάησλ θαηά ηελ επαθή κε ην ζθάκκα Γίλεηαη θέξλνληαο κπξνζηά θαη ηα δχν πφδηα παξάιιεια 3.4. θαηξνβνιία 3

21 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε Λαβή ηεο ζθαίξαο Σηεξίδεηαη ζηε βάζε ησλ δαθηχισλ ηεο παιάκεο θαη ππνβαζηάδεηαη απφ ηα δάθηπια πνπ είλαη κηζάλνηθηα. Αξρηθή ζέζε: Γηα ηνπο δεμηφρεηξεο, ηνπνζέηεζε κε ην δεμί πφδη ζην πίζσ κέξνο ηεο βαιβίδαο κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο ζην πφδη απηφ, ην αξηζηεξφ πφδη βξίζθεηαη ιίγν πίζσ θαη αγγίδεη ζην έδαθνο κε ηα δάθηπια. Μέησπν αληίζεην απφ εθείλν ηεο θαηεχζπλζεο ξίςεο. Αλαπήδεζε (θνξά): Δθξεθηηθφ ζπξηφ άικα πξνο ηα πίζσ, πξνπαξαζθεπάδεηαη κε κηα ζπζπείξσζε νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο Οη ψκνη παξακέλνπλ θάζεηνη ζηνλ άμνλα ξίςεο θαη νξηδφληηνη πξνο ην έδαθνο Γηπιό ζηήξηγκα: κεηά ηελ αλαπήδεζε θαη ηα δχν πφδηα ηαπηφρξνλα έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο Τν δεμί πφδη ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο βαιβίδαο κε ην βάξνο ηνπ ζψκαηνο πάλσ ζε απηφ Σειηθή θάζε Δθξεθηηθή ψζεζε ηνπ δεμηνχ πνδηνχ αλεβάδνληαο θαη ζηξέθνληαο ηε ιεθάλε πξνο ηα εκπξφο Τν ρέξη ηεο ξίςεο ελεξγεί πξηλ ν δεμηφο ψκνο θηάζεη ζην επίπεδν ηνπ αξηζηεξνχ κε ζπλερή αλέβαζκα ηνπ αγθψλα απφ πιάγηα κε ηαπηφρξνλν αλέβαζκα ηνπ ίδηνπ ψκνπ. Η ηειηθή επηηάρπλζε γίλεηαη απφ ηνλ θαξπφ. Αθνληηζκόο Γξόκνο θνξάο Τν αθφληην θξαηηέηαη πάλσ απφ ηνλ ψκν ζρεδφλ νξηδφληηα κε ην έδαθνο Τν κήθνο ηνπ δξφκνπ είλαη 8 δηαζθειηζκνί Ο ξπζκφο είλαη δπλακηθφο θαη επηηαρπλφκελνο Πξνπαξαζθεπή ηειηθφο δξφκνο Καηέβαζκα ηνπ αθνληίνπ Πεξηιακβάλεη ηνπο 4 ηειεπηαίνπο δηαζθειηζκνχο Τν ρέξη ξίςεο θέξεηαη πξνο ηα πίζσ θαη ιίγν θάησ, εληειψο ραιαξφ θαη ζρεδφλ ηελησκέλν. Τν αθφληην πεξλά θνληά ζην πξφζσπν ηαπξσηό βήκα 4

22 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Δίλαη νη ηειεπηαίνη 2 δηαζθειηζκνί πνπ είλαη πνιχ πεδερηνί θαη κεγαιχηεξνη απφ ηνπο άιινπο. Γηπιό ζηήξηγκα Ο ηειεπηαίνο δηαζθειηζκφο δελ είλαη πνιχ κεγάινο γηα λα κε κπινθάξεηαη ε ιεθάλε. Κύξηα ξίςε Η ιαβή ηνπ αθνληίνπ βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφ πξνο ηα πίζσ Τν αθφληην παξακέλεη θνληά ζην πξφζσπν Καιαζνζθαίξηζε 3.5. Δθηεινχλ Σνπη (jump shoot, lay up), ξεκπάνπλη ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.5. Το σουτ γίνεται : Κάησ απφ θαιέο πξνυπνζέζεηο. Γπξίδνληαο ην ζψκα κε κέησπν ζην θαιάζη. Λπγίδνληαο γφλαηα θαη αγθψλεο. Κάκπηνληαο ηνλ θαξπφ πξνο ηα πίζσ. Τεληψλνληαο ην ρέξη πνπ ζνχηαξε πάλσ. Σπάδνληαο ηνλ θαξπφ θαζψο ειεπζεξψλεηαη ε κπάια. Χξεζηκνπνηψληαο ηα πφδηα ζαλ θχξηα πεγή δχλακεο ζην jump shoot. Με κπάζηκν φηαλ θάλνπλ δχν βήκαηα θξαηψληαο ηελ κπάια θαη ζην 2 ν βήκα θάλνπλ άικα θαη ζνπη. Καηά ηελ δηεθδίθεζε ηνπ ξεπάνπλη: Η κπάια κεηά απφ καθξηλφ ζνπη αλαπεδάεη καθξηά απφ ηε ζηεθάλη. Η κπάια, ζηα πιάγηα ζνπη αλαπεδάεη ζπρλφηεξα ζηελ αληίζεηε πιεπξά. Όηαλ ν ακπλφκελνο έξζεη ζε επαθή κε ηνλ αληίπαιν λα δηαηεξήζεη απηή ηελ επαθή κέρξη λα πεδήμεη. Όηαλ θεξδίζεί ην ξεπάνπλη ε κπάια πξνζηαηεχεηαη ζην χςνο ηνπ ζαγνληνχ. Πεηνζθαίξηζε 3.6. Δθηεινχλ ηέλληο ζέξβηο ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.6. ην ηέλληο ζέξβηο: Τνπνζεηείηαη αληίζεην πφδη κε ρέξη Τν φπιηζκα ηνπ ρεξηνχ γίλεηαη πξνο ηα πίζσ Τν ξίμηκν ηεο κπάιαο γίλεηαη πάλσ απφ ηνλ ψκν Τν θηχπεκα ηεο κπάιαο γίλεηαη κε ηελησκέλν ρέξη 5

23 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Πνδόζθαηξν 3.7. Δθηεινχλ ζνπη θαη αξάνπη ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο ην ζνπη: Τν πφδη πνπ παηά είλαη ειαθξά ιπγηζκέλν θαη θνληά ζηελ κπάια κε θαηεχζπλζε εθεί πνπ ζέινπκε λα ηελ ζηείινπκε Τν ζψκα είλαη ειαθξά ιπγηζκέλν πξνο ηα εκπξφο Τν πφδη πνπ θηππά ηελ κπάια είλαη ηελησκέλν θαη θηλείηαη απφ πίζσ πξνο ηα εκπξφο Η επηθάλεηα θηππήκαηνο είλαη ζπλήζσο ην θνπληεπηέ Καηά ην αξάνπη: Η κπάια βξίζθεηαη πίζσ απφ ην θεθάιη θαη ξίρλεηαη θαη κε ηα δχν ρέξηα Τα δχν πφδηα παηνχλ ζην έδαθνο Η κπάια επαλαθέξεηαη ζην γήπεδν απφ ηηο πιάγηεο γξακκέο Χεηξνζθαίξηζε 3.8. Δθηεινχλ Σνπη απφ 6 θαη 9 κέηξα, ξπζκνχο κε πάζα θαη ζνπη, δπλακηθή πξνζπνίεζε, δεμηφηεηεο ηεξκαηνθχιαθα ζε αγσληζηηθέο ζπλζήθεο 3.8. νπη από 6 θαη 9 κέηξα Σνπη απφ δηάθνξα ζεκεία ηεο γξακκήο ησλ 6 κέηξσλ θαη απφ ηε καθξηλή δψλε Ρπζκνί κε πάζα θαη ζνπη Γηάθνξνη ζπλδπαζκνί βεκάησλ κε πάζα θαη ζνπη Γπλακηθή πξνζπνίεζε Γπλακηθφ πξνζπέξαζκα αληηπάινπ Γεμηόηεηεο ηεξκαηνθύιαθα Η απφθξνπζε ζε ςειά, κεζαία θαη ρακειά ζνπη θαη λα ζπξψρλνπλ αληίζεην πφδηρέξη. Παηρλίδηα ξαθέηηαο 3.9. Σπκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα ξαθέηηαο (αληηζθαίξηζε, αληηπηέξηζε, επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε) Οη καζεηέο λα: 4. Γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ νκαδηθεο ηαθηηθέο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο Κηχπεκα forehand, Κηχπεκα Backhand θαη Servis 6

24 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπφο Καιαζνζθαίξηζε Πεηνζθαίξηζε 4.1. Μπνξνχλ λα δίλνπλ βνήζεηα ζε ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.2. Γλσξίδνπλ ηξφπνπο εθκεηάιεπζεο θελνχ ρψξνπ ηνπ αληηπάινπ φηαλ δελ έρεη ηελ κπάια 4.1. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα θαιαζνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2, 3Χ3 θαη εθαξκφδνπλ ηξηγσληθή ππνζηήξημε θαη ζθξελ ζε ζπκπαίθηε ηνπο πνπ έρεη ηελ κπάια, επηζεηηθέο ζπλεξγαζίεο 4.2. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πεηνζθαίξηζεο 1Χ1, 2Χ2 θαη εθκεηάιεπζε ηνπ θελνχ ρψξνπ ρσξίο ηελ κπάια Πνδόζθαηξν 4.3. Γίλνπλ ζηεξίγκαηα ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπο πνπ θαηέρεη ηελ κπάια 4.3. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα πνδνζθαίξνπ 4Χ4, 5Χ5 θαη εθαξκφδνπλ ηξηγσληθή ππνζηήξημε ζε ζπκπαίθηε ηνπο πνπ έρεη ηελ κπάια, Χεηξνζθαίξηζε 4.4. Μπνξνχλ λα θάλνπλ άκπλα ζε αληίπαιν 4.4. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ρεηξνζθαίξηζεο 2Χ2 3Χ3 4Χ4 θαη εθαξκνγή επηζεηηθψλ ζπλδπαζκψλ Παηρλίδηα ξαθέηηαο: 4.5. Μπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηνλ ακπληηθφ ηνπο ρψξν θαη λα εθκεηαιεχληαη ηνπο θελνχο ρψξνπο ησλ αληηπάισλ 4.5. Σπκκεηνρή ζε ηξνπνπνηεκέλα παηρλίδηα ξαθέηηαο 1Χ1 δίλνληαο ακπληηθή θάιπςε ζε φιν ηνπο ην γήπεδν θαη επηζεηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θελψλ ρψξσλ ησλ αληηπάισλ 7

25 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο Σκοπός 2 Απόθηεζε γλώζεσλ από ηελ αζιεηηθή επηζηήκε θαη παξάιιειε εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζπκκεηνρή ζε παξνύζεο θαη κειινληηθέο ζπλζήθεο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Θεμαηικές ενόηηηες Δείκηες επιηστίας Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Δείκηες Επάρκειας Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Αθλοπαιδιές Κλαζζικός αθληηιζμός Οι μαθηηές να: 1. Γνωρίζοσν επιζηημονικές αρτές ποσ ζτεηίζονηαι με ηην Αδράνεια ηης ύλης 1.1. Διαπιζηώζοσν ηελ ηάζε ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηελ ηαρύηεηά ηνπ θαζώο θηλείηαη θαη πξνζπαζνύκε λα ην ζηακαηήζνπκε απόηνκα Σσζτεηίζοσν ηελ ηδηόηεηα ηεο αδξάλεηαο κε ηε κάδα ηνπ αληηθεηκέλνπ, γλσξίδνληαο πσο κεγαιύηεξε κάδα παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε αδξάλεηα Τελ ύιε από ηελ νπνία απνηειείηαη έλα αληηθείκελν, ηελ νλνκάδνπκε κάδα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Τν βάξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη αλάινγν ηεο κάδαο ηνπ. Η θηλεηηθή θαηάζηαζε ελόο αληηθεηκέλνπ πεξηγξάθεηαη από ην κέγεζνο ηαρύηεηα, ελώ ε αιιαγή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο από ην κέγεζνο επηηάρπλζε. Τα αληηθείκελα αληηζηέθνληαη θάζε θνξά πνπ πξνζπαζνύκε λα αιιάμνπκε ηελ θηλεηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Απηή ε ηδηόηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ νλνκάδεηαη αδξάλεηα Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε κάδα ελόο αληηθεηκέλνπ, ηόζν κεγαιύηεξε αδξάλεηα παξνπζηάδεη. Η έλλνηα ηεο αδξάλεηαο δηαηππώζεθε από ηνλ Γαιηιαίν θαη πεξηγξάθεηαη από ηνλ πξώην λόκν ηνπ Νεύησλα. 1

26 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 2 νο Σθνπόο Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 2. Καηανοήζοσν γενικές αρτές ηακηικής ζε διάθορες αθλοπαιδιές και αθλήμαηα με ανηίπαλο 2.1. Καηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο πιενλεθηήκαηνο ζην ρώξν θαη ηεο απειεπζέξσζεο παίθηε ζηελ θαιαζόζθαηξα 2.1. Δθκεηάιιεπζε ηνπ ειεύζεξνπ παίθηε ζηελ θαιαζόζθαηξα. Απειεπζέξσζε ηνπ παίθηε κε θόςηκν κέζα από ηελ άκπλα ζηελ θαιαζόζθαηξα Αθλοπαιδιές Οι μαθηηές να: 3. Γνωρίζοσν βαζικούς κανονιζμούς αθλοπαιδιών 3.1. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο πεηνζθαίξηζεο 3.2. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο 3.3. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηεο ρεηξνζθαίξηζε 3.4. Να γλσξίδνπλ βαζηθνύο θαλνληζκνύο ηνπ πνδνζθαίξνπ 3.1. Καλνληζκνί πεηνζθαίξηζεο Ύςνο θηιέ Θέζεηο ησλ πεηνζθαηξηζηώλ 3.2. Καλνληζκνί θαιαζνζθαίξηζεο Αγσληζηηθόο ρώξνο Καλόλαο Κανονιζμοί τειροζθαίριζης Αγσληζηηθόο ρώξνο Πέλαιηη εθηέιεζε ξίςεσλ 3.4. Κανονιζμοί Ποδοζθαίροσ Γηάξθεηα αγώλα Αξάνπη Η κπάια είλαη άνπη θαη ηέξκα 2

27 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπφο Σθνπόο 3 Θεκαηηθέο ελόηεηεο Γλώζε θαη αλάπηπμε ελόο επηπέδνπ θπζηθήο θαηάζηαζεο γηα ηελ πγεία Δείθηεο επηηπρίαο Δείθηεο επάξθεηαο Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ην επαξθέο ζψκα γλψζεσλ απφ ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνχλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αθνχ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνπ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηψληαο ηνπο ζθνπνχο ηνπ καζήκαηνο. Φπζηθή θαηάζηαζε Αζινπαηδηέο Οη καζεηέο λα γλωξίδνπλ: 1. Tξόπνπο βειηίωζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ θαδηναλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηωλ κπώλ θαη ηωλ ζπλδέζκωλ 1.1. Πφηε ιακβάλνληαη ηα πγξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο 1.2. Τηο πξνππνζέζεηο αλάπηπμε δχλακεο 1.3. Τελ αζθάιεηα ζηελ πξνπφλεζε δχλακεο γηα παηδία θαη εθήβνπο 1.4. Πσο βειηηψλεηαη ε επιπγηζία-επθακςία 1.1. Λακβάλνληαη πγξά: 2-3 ψξεο πξηλ απφ ηελ άζθεζε θαη πξέπεη λα θαηαλαιψληαη ml Μεηά ηελ άζθεζε ψζηε λα θαιχςεη ηελ απψιεηα ηνπο Οη ειεχζεξεο αληηζηάζεηο πξνυπνζέηνπλ άξηηα ηερληθή εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ 1.3. Η αζθάιεηα ζηελ πξνπφλεζε δχλακεο εμαξηάηαη: Απφ ηηο ηερληθέο αλχςσζεο Τα κέγηζηα βάξε Τηο αδπλακίεο ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο 1.4. Απνθεχγνληαη δχζθνιεο ζε εθηέιεζε δηαηαηηθέο αζθήζεηο Ξεθηλάκε ηηο δηαηαηηθέο αζθήζεηο απφ ην θεθάιη θαη θηάλνπκε κέρξη ηα πφδηα ή ην αληίζεην Αξρίδνπκε απφ δηαηαηηθέο αζθήζεηο πνπ εθηεινχληαη ζε φξζηα ζέζε θαη θαηαιήγνπλ ζηελ θαζηζηή ζέζε 1

28 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπφο Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Γλωξίδνπλ ηηο ζρέζεηο άζθεζεο, δηαηξνθήο θαη δηαηήξεζεο ηνπ βάξνπο 2.1. Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ «ηδαληθνχ» βάξνπο, λα ππνινγίδνπλ ην δείθηε ζψκαηνοκάδαο 2.1. Ο ΓΣΜ: Πξνθχπηεη απφ ην ηχπν Βάξνο (ζε θηιά) / Ύςνο (ζε κέηξα) πςσκέλν ζην ηεηξάγσλν Καηεγνξηνπνηεί ηελ παρπζαξθία ζε <18.5 ιηπνβαξήο, θαλνληθφο, ππέξβαξνο, παρχζαξθνο, >40 λνζεξή παρπζαξθία. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 3. Απνθηήζνπλ εκπεηξίεο από κεηξήζεηο γηα ην ζώκα θαη γλώζε γηα ηε ζρέζε άζθεζεο θαη πγείαο 3.1. Γλσξίδνπλ επηδξάζεηο ηεο αεξφβηαο άζθεζεο γηα ηελ πγεία 3.2. Γλσξίδνπλ Οθέιε ηεο αλάπηπμεο δχλακεο 3.3. Γλσξίδνπλ Οθέιε βειηίσζεο επιπγηζίαο επθακςίαο 3.4. Γλσξίδνπλ κεηξήζεηο ηεο επιπγηζίαο 3.1. Η αεξφβηα άζθεζε: Γπλακψλεη ηα θφθαια 3.2. Η πξνπφλεζε δχλακεο: Απμάλεη ηελ νζηηθή ππθλφηεηα 3.3. Οη δηαηάζεηο: Αλαπηχζζνπλ ηελ ειαζηηθφηεηα-επιπγηζία-επθακςία 3.4. Απιή κέηξεζε ειέγρνπ ηεο επιπγηζίαο κε ηε ρξήζε ηνπ Seat and Reach Test Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 4. Γλωξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο εμάζθεζεο θαη αλάπηπμεο ηθαλόηεηαο ζρεδηαζκνύ ελόο αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο 4.1. Γλσξίδνπλ είδε άζθεζεο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία 4.2. Να γλσξίδνπλ πξφιεςε γηα αζθαιή άζθεζε 4.1. Γλσξίδνπλ φηη νη αζθήζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ πγεία είλαη ε αεξφβηα άζθεζε, ε πξνπφλεζε δχλακεο θαη ε επθακςία-επιπγηζία 4.2. Γλωξίδνπλ όηη: Πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ζην πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη απαξαίηεηα ηαηξηθφο έιεγρνο 2

29 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 3 νο Σθνπφο 4.3. Να γλσξίδνπλ πξνπνλεηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δχλακεο 4.4. Να γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο ελφο πξνγξάκκαηνο επιπγηζίαο 4.3. Γλωξίδνπλ όηη: Τν πξφγξακκα δχλακεο ζρεδηάδεηαη εμεηδηθεπκέλα γηα ην θάζε άηνκν Σε ειηθίεο κέρξη 18 εηψλ ηα άηνκα δελ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θακία αγσληζηηθή κνξθή αλχςσζεο βάξνπο 4.4. Να γλωξίδνπλ όηη δελ θάλνπλ δηαηάζεηο όηαλ: Έρνπλ πφλν ζην κπ ή ηελ άξζξσζε Υπάξρεη αηκάησκα ή ηξαπκαηηζκφο Υπάξρεη θιεγκνλή ζηελ άξζξσζε Υπάξρεη θάηαγκα 3

30 Φπζηθή Αγσγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 4 νο Σθνπόο Σκοπόρ 4 Απόκηηζη θεηικήρ εμπειπίαρ μέζα από ηη θςζική δπαζηηπιόηηηα και ανάπηςξη ηηρ αςηο-έκθπαζηρ και ηηρ κοινυνικόηηηαρ Χοπόρ Θεμαηικέρ ενόηηηερ Φςζική καηάζηαζη Δείκηερ επιηςσίαρ Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζσέζειρ ζςνεπγαζίαρ με ηοςρ ζςμμαθηηέρ και τςσαγυγίαρ μέζα από ηην ενεπγό ζςμμεηοσή ζε θςζικέρ δπαζηηπιόηηηερ 1.1. Να κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο άιινπο ζε ρώξνπο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο Οι μαθηηέρ να: 2. Μποπούν να πεπιγπάτοςν ηιρ δςναηόηηηερ άζκηζηρ πος πποζθέπει η γειηονιά ηοςρ 2.1. Μπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ ηα ζεηηθά βηώκαηα πνπ έρνπλ κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηε γεηηνληά ηνπο Δείκηερ Επάπκειαρ 1.1. Σε κηθξέο νκάδεο γίλεηαη ζύλζεζε κηαο ρνξνγξαθία ζηελ αεξνβηθή βαζηδόκελε ζε γλσζηέο θαη κε θηλήζεηο 2.1. Σρεδηαζκόο θαη πξαγκαηνπνηεζε κηαο δηαδξνκήο πεξηπάηνπ θαη άζθεζεο. Αλαιακβάλνληαη ξόινη ζηελ όιε δηαδηθαζία. Κάπνηα νκάδα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή ηεο ηερλνινγίαο, αλαιακβάλεη λα θαηαζθεπάζεη κηα καθέηα κε ηελ «ηέιεηα» δηαδξνκή πεξηπάηνπ. 1

31 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Κλαζζικόρ αθληηιζμόρ Σκοπόρ 5 ορ Καηανόηζη και ζεβαζμόρ ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ ηων αηόμων και ζςνεπγαζία με όλοςρ Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για αηομικέρ ομοιόηηηερ και διαθοπέρ ωρ ππορ ηα θςζικά σαπακηηπιζηικά (π.σ. δύναμη, μέγεθορ, ζωμαηόηςπορ, κ.λ.π.) και ζςνεπγαζία ζε σώποςρ Φςζικήρ Δπαζηηπιόηηηαρ μεηαξύ όλων ηων μαθηηών Καηαλννύλ ηα δηαθνξεηηθά θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηωλ ζπκκαζεηώλ ηνπο θαη λα ηξνπνπνηνύλ ηνπο θαλνληζκνύο/ζπλζήθεο ηωλ παηρληδηώλ αλάινγα, ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ όινη Σπκκεηνρή ζε αγωληζηηθά παηρλίδηα/αζινπαηδηέο ηωλ παξα-νιπκπηαθώλ αγώλωλ (πεηόζθαηξα θαζηζκέλωλ, πηλγθ πνλγθ ζε ηξνραΐθό θάζηζκα, δξόκνο αληνρήο ρωξίο όξαζε κε ζπλνδό, αθνληηζκόο από θάζηζκα. Αθλοπαιδιέρ Οι μαθηηέρ να: 2. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω θύλος και ζςνεπγαζία με ηο ανηίθεηο θύλο Καηαλννύλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηωλ δύν θύιωλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη νηθεηνζειώο θαη επράξηζηα κε άηνκα δηαθνξεηηθνύ θύινπ Σπκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο/παηρλίδηα θαηά ηηο νπνίεο ζπκπεξηθέξνληαη ωο άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ. Σπδήηεζε γηα ην ηη άιιαμαλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο όηαλ ζπκπεξηθέξνληαλ ζαλ άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ. 1

32 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμεο Γπκλαζίνπ 5 νο Σθνπόο Αθλοπαιδιέρ Κλαζζικόρ αθληηιζμόρ Οι μαθηηέρ να: 3. Αναπηύξοςν ζεβαζμό για ηιρ διαθοπέρ μεηαξύ ηων μαθηηών/ηπιών λόγω διαθοπεηικών ικανοηήηων (ή μειονεξία, πεπιζζόηεπο ή λιγόηεπο ικανοί μαθηηέρ/ηπιερ) και ζςνεπγαζία με άηομα 3.1. Σπλεξγάδνληαη κε θάπνην άηνκν δηαθνξεηηθήο αζιεηηθήο ηθαλόηεηαο από ηνπο ίδηνπο, μέξνληαο ηη κπνξεί λα πξνζθέξνπλ απηνί ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο, αιιά θαη ηη κπνξνύλ νη ίδηνη λα απνθνκίζνπλ από ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ ζπκκαζεηή ηνπο 3.1. Σε δεπγάξηα δηαθνξεηηθώλ ηθαλνηήηωλ, γίλεηαη εμάζθεζε ζε δηάθνξεο δεμηόηεηεο (άικα ζε κήθνο, ζεξβίο ζηελ πεηνζθαίξηζε, δηείζδπζε θαη ζνπη ζηελ θαιαζνζθαίξηζε, κεηαβηβάζεηο ζηελ πνδνζθαίξηζε θά), κε ην ζηηι ηεο ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο. 2

33 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο Θεμαηικέρ ενόηηηερ Αθλοπαιδιέρ Φςζική καηάζηαζη Σκοπόρ 6 ορ Επίδειξη ςπεύθςνηρ αθληηικήρ και κοινωνικήρ ζςμπεπιθοπάρ ωρ αποηέλεζμα ηηρ ζςμμεηοσήρ ζηη ΦΔ. Δείκηερ επιηςσίαρ Δείκηερ Επάπκειαρ Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεωλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Γείθηεο Δπηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλωξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνύ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οι μαθηηέρ να: 1. Αποθεύγοςν διαμάσερ, να αναπηύξοςν ηεσνικέρ επίλςζηρ ζςγκπούζεων και θεηικήρ επίδπαζηρ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηων άλλων Δθαξκόδνπλ γλώζεηο πνπ έκαζαλ κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Φπζηθήο Γξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνύζεωλ ζε άιινπο ρώξνπο δξάζεο (γηα παξάδεηγκα ζην ζπίηη, ζην δηάιεηκκα, ζηελ παξέα θιπ) Δμάζθεζε ζε αζιεηηθέο δεμηόηεηεο ή παηρλίδη ζε νκαδηθά παηρλίδηα. Σε θάζε πεξίπηωζε πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ εθαξκνγή κηαο ηερληθήο ρεηξηζκνύ επίιπζεο ή απνθπγήο ζύγθξνπζεο από ηνλ εαπηό ηνπο ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηελ θαηαγξάθνπλ. Αθλοπαιδιέρ Φςζική καηάζηαζη Οι μαθηηέρ να: 2. Αποκηήζοςν ηην ικανόηηηα αξιολόγηζηρ ηηρ πποζωπικήρ πποόδος, ηος καθοπιζμού ζηόσων βεληίωζηρ, ηηρ αποηελεζμαηικήρ αξιοποίηζηρ ηος σπόνος και ηος εξοπλιζμού καθώρ και ηηρ επιμονήρ ζηην επιδίωξη ηων ζηόσων Θέηνπλ πξνζωπηθνύο ζηόρνπο γηα βειηίωζε ζε 2.1. Καζνξίζκόο εκεξήζηωλ ζηόρωλ γηα πξνζωπηθή βειηίωζε γηα ηελ επόκελε

34 Φπζηθή Αγωγή Β Τάμε Γπκλαζίνπ 6 νο Σθνπόο δηάθνξνπο ρώξνπο δξάζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγωγήο. Καηαγξάθνπλ ηελ πξόνδό ηνπο θαη λα ηελ ζπγθξίλνπλ κε ηελ αληίζηνηρε πξόνδν πνπ παξνπζηάδνπλ ζε ρώξνπο Φπζηθήο Γξαζηεξηόηεηαο. εβδνκάδα ζηε ΦΑ (10 ιεπηά ηελ εκέξα πεξηζζόηεξε άζθεζε), ζηα Μαζεκαηηθά (επίιπζε κίαο άζθεζεο παξαπάλω θάζε θνξά) θαη Νέα Διιεληθά (10 ιεπηά δηάβαζκα παξαπάλω θάζε θνξά). Σηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο αμηνινγνύλ θαη θαηαγξάθνπλ ηελ πνξεία ηήξεζεο ηωλ ζηόρωλ ηνπο.

35 Φπζηθή Αγσγή Γ Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο Θεκαηηθέο ελόηεηεο Χνξόο Γπκλαζηηθή 1 νο ΣΚΟΠΟΣ Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Δείθηεο επηηπρίαο Δείθηεο επάξθεηαο Οη Δείθηεο Επηηπρίαο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ ηάμε ηελ νπνία βξίζθνληαη, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπλεθηηθόηεηα θαη ην επαξθέο ζώκα γλώζεσλ από ηάμε ζε ηάμε. Οη Δείθηεο Επηηπρίαο βνεζνύλ ηνλ θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ αθνύ γλσξίδεη ην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη θαη πνπ αλακέλεηαη λα θηάζνπλ νη καζεηέο ηνπ πινπνηώληαο ηνπο ζθνπνύο ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο λα: 1. Σπλδπάδνπλ βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο 1.1. Απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα δεκηνπξγίαο ζύλζεησλ ξπζκηθώλ-ρνξεπηηθώλ θηλήζεσλ 1.2. Γλσξίζνπλ ηα βήκαηα ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ 1.3. Αλαπηύμνπλ αληηιεπηηθέο θαη ζπληνληζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη λα γλσξίζνπλ ην ζώκα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ Χνξεπηηθνί ξπζκηθνί δηαζθειηζκνί πάλσ από εκπόδηα θαη ζθάιεο δηαθνξεηηθνύ ύςνπο θαη απνζηάζεσλ Ο δεΐπέθθηθνο είλαη ρνξόο πνπ δελ έρεη βήκαηα αιιά κόλν θπγνύξεο θαη κία ζπγθεθξηκέλε θπθιηθή θίλεζε. Ο ξπζκόο αθνινπζεί ην βπδαληηλό κέηξν πνπ είλαη ζηα 9/ Απρεληθή ζηήξημε (θεξάθη) ην θνξκί θαη ηα πόδηα ζρεκαηίδνπλ έλα θεξί, έρνληαο ηνπο ώκνπο ζην έδαθνο θαη ηα πόδηα θαηαθόξπθα. Τα ρέξηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηεξίδνληαο ηε ιεθάλε. Ιζνξξνπία Πεξπάηεκα πάλσ ζε γξακκή ή ζρνηλί, πεξπάηεκα πάλσ ζε πάγθν, πεξπάηεκα πάλσ ζε δνθάξη, ζηαζε ζην έλα πόδη θξαηώληαο ην άιιν, ζηάζε ζην έλα πόδη κε άξζε ηνπ άιινπ. Φπζηθή θαηάζηαζε Οη καζεηέο λα: 2. Σρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ρσξίο θνύξαζε θαη κε αζθάιεηα ζε θαζεκεξηλέο θηλήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο Γλσξίδνπλ βαζηθέο νδεγίεο αζθάιεηαο γηα ηελ άζθεζε 2.1. Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα είλαη: Κνύξαζε από άιιεο δξαζηεξηόηεηεο Επίπεδν θπζηθήο θαηάζηαζεο 1

36 2.2. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξνζέξκαλζεο 2.3. Γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο απνζεξαπείαο 2.4. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηξεμίκαηνο 2.5. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ηεο ζσζηήο αλαπλνήο 2.6. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ ηξνθώλ ζηελ άζθεζε 2.7. Γλσξίδνπλ ηε ρξεζηκόηεηα ησλ πγξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο Φπζηθή Αγσγή Γ Γπκλαζίνπ 1 νο Σθνπόο 2.2. Η πξνζέξκαλζε: Πξνεηνηκάδεη ηνπο αξζξηθνύο ζύιαθεο, ζπλδέζκνπο θαη ηέλνληεο γηα κεραληθή επηβάξπλζε 2.3. Η απνζεξαπεία: Ειέγρεη ηελ επαλαθνξά όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο 2.4. Σην ηξέμηκν: Οη ώκνη λα είλαη ραιαξνί Ο θνξκόο λα είλαη ίζηνο κε κηθξή θιίζε κπξνζηά 2.5. Σην ηξέμηκν: Η αλαπλνή είλαη ζηαζεξή θαη νκνηόκνξθε θάζε 2 ή 3 βήκαηα εηζπλνή, θάζε 2 ή 3 βήκαηα εθπλνή 2.6. Γηα αλαπιήξσζε δνκηθώλ ζπζηαηηθώλ επηιέγνπκε ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ιίπε, πξσηεΐλεο, θσζθόξν, αζβέζηην 2.7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ιακβάλνληαη πγξά έζησ θαη αλ δελ ππάξρεη ην αίζζεκα ηεο δίςαο 2.8. Γλσξίδνπλ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άζθεζεο δξαζηεξηόηεηαο 2.9. Γλσξίδνπλ ηα θύξηα δσηηθά όξγαλα ηνπ ζώκαηνο 2.8. Η δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ζηνπο αγύκλαζηνπο απμάλεηαη πξννδεπηηθά 2.9. Τα θύξηα δσηηθά όξγαλα ηνπ ζώκαηνο είλαη: Καξδία, πλεύκνλεο, ζπθώηη, πάγθξεαο, ζηνκάρη, ηπθιό έληεξν, λεθξνί Κιαζζηθόο αζιεηηζκόο Οη καζεηέο λα: 3. Γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ηερληθέο ησλ νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ αζιεκάησλ 3.1. Γλσξίδνπλ ηελ ηερληθή ησλ ρεξηώλ πνδηώλ ζηνπο δξόκνπο 3.1. Τερληθή ρεξηώλ πνδηώλ δξόκσλ εθθίλεζε από βαηήξα Χέξηα (ε γσλία βξαρίνλα πήρπ ζηνπο δξόκνπο ηαρύηεηαο είλαη 120 ν θαη ζηελ αληνρή 90 ν εμαζθαιίδνπλ άλεζε θαη ηζνξξνπία) Πόδηα (ε επαθή ηνπ ζθέινπο κε ην έδαθνο κε νιόθιεξν ην πέικα-κε ην πόδη ειαθξά ιπγηζκέλν-θαηά ηελ ώζεζε ν θνξκόο λα είλαη ζρεδόλ θαηαθόξπθνο κε ην θεθάιη όξζην) Τερληθή ηεο εθθίλεζεο από βαηήξα (ζέζε ζην παξάγγεικα ιάβεηε ζέζε, απόζηαζε κεηαμύ ησλ βαηήξσλ 40-50εθ, απόζηαζε 1 νπ βαηήξα από γξακκή εθθίλεζεο ίζε κε 2 παπνύηζηα ηνπ δξνκέα, ηα ρέξηα άλνηγκα όζν νη ώκνη 2

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ. Σηεγνά πόδια Γηα λα απνθεπρζνχλ κηθξά. πξνβιήκαηα, φπσο θνπζθάιεο ή ζθαζίκαηα ή «πφδη ηνπ αζιεηή» (κπθεηηάζεηο),

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ. Σηεγνά πόδια Γηα λα απνθεπρζνχλ κηθξά. πξνβιήκαηα, φπσο θνπζθάιεο ή ζθαζίκαηα ή «πφδη ηνπ αζιεηή» (κπθεηηάζεηο), ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Επί 14 σπόνια ηο Αθληηικό Ιαηπικό Κένηπο ηηρ Λςόν (Γαλλία) μελέηηζε ηιρ κακώζειρ ηυν νεαπών αθληηών και ηυν επαγγελμαηιών αθληηών. Η μελέηη καηέληξε ζηο ζςμπέπαζμα όηι ο καλύηεπορ δπόμορ

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα