Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις 19 Αυγούστου 20, ημέρα Δευτέρα & ώρα :00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ / πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της αυθημερόν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των μελών ήσαν : ΡΟΝΤΕΣ 1. Γιωργαράς Αντώνιος 2. Μήτρου Εμμανουήλ 1 3. Πης Σταμάτιος 2 4. Σιφάκης Ηλίας ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κιλιμάτος Νικόλαος 2. Ρούφα Ιωάννα 3. Ζερβός Νικόλαος 4. Διακογιώργης Ελευθέριος 3 5.Μουζουράκης Θεόφιλος 6. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη 7. Μαρκόγλου Σταμάτιος 4 οι οποίοι κλήθηκαν και δικαιολογημένα δεν προσήλθαν Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κω, κα Γεωργαντή Στυλιανή, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 1 Το 2 ο αναπλ. μέλος, Μήτρου Εμμανουήλ, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Ρούφα Ιωάννας, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/ Το 3 ο αναπλ. μέλος, Πης Σταμάτιος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Ζερβού Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/ Το 1 ο αναπλ. μέλος, Διακογιώργης Ελευθέριος, προσήλθε στη συνεδρίαση προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Κιλιμάτου Νικολάου σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και αποχώρησε μετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 4 ου της ημερήσιας διάταξης, θέματος. 4 Το μέλος Μαρκόγλου Σταμάτιος, προσήλθε στη συνεδρίαση και αποχώρησε μετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 16 ου της ημερήσιας διάταξης, θέματος. 1

2 ΘΕΜΑ 18 ο ΑΡ. ΑΠΟΦ. :212 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18o θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε στη διάθεση των μελών: α) Tον πίνακα τιμολογίων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία ζητείται η έγκριση δαπανών. β) κατάσταση εφημερίδων τιμολόγια όπου πρέπει να ψηφισθούν οι σχετικές πιστώσεις γ) Πίνακα δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κω για τις οποίες πρέπει να ψηφιστεί η σχετική πίστωση Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος πρότεινε, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, τη ψήφιση των προαναφερόμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού και ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά της διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις επί του θέματος, μεταξύ αυτών και του μέλους Σιφάκη Ηλία ο οποίος ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με την ψήφιση των πιστώσεων, και την έγκριση αυτών. Ως εκ τούτου δεν συμφωνεί με την πρόταση του προέδρου. Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Γιωργαράς Αντώνιος και δύο (2) μέλη: 1) Πής Σταμάτιος, 2) Μήτρου Εμμανουήλ Κατά της πρότασης ψήφισε ένα (1) μέλος: 1) Σιφάκης Ηλίας. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση του Προέδρου Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 Τον πίνακα δαπανών (τιμολόγια) που κατατέθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Πίνακα δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κω για τις οποίες πρέπει να ψηφιστεί η σχετική πίστωση Κατάσταση εφημερίδων τιμολόγια όπου πρέπει να ψηφισθούν οι σχετικές πιστώσεις Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΚΕΙΟΨΗΦΙΑ με τρία (3) ΝΑΙ και ένα (1) ΟΧΙ Εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει τις αντίστοιχες πιστώσεις, σε βάρος των σχετικών Κ.Α., ως αναλυτικά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ -ΤΙΜΟΛΟ Κ.Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 1 ΔΙΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε (ΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) Α.Π 15666/ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣ 400, Online DATA (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ) Α.Π 31/02/07/ ΚΑΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ( ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ).Α.Π 285/ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 1.107,00 ΈΚΘΕΣΗ (1879/20)ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 179,17 2

3 ΚΑΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ( ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ).Α.Π 283/ ΚΑΝΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ( ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ).Α.Π 284/ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ.ΑΠ 623/ ΚΞΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.6η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΩΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ. ΈΚΘΕΣΗ (1877/20)ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΛΣΑΜΗ. 379,55 ΈΚΘΕΣΗ (1877/20)ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ. 184,87 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ -ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ - ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ) Α.Σ 19784/ 1.484,80 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΝΕΡΟ , ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.Α.Π 1118/ ΚΑΒΟΥΡΜΑ Λ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ) ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 6ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ LOGICOM AEBE1474/ LOGICOM AEBE 3349/ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 20 ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 676,61 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ( ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. 93,96 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ ( ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗ -ΝΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ) ,22 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΖΗΡΙΟΥ ,06 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 3

4 14 LOGICOM AEBE 3350/04/07/ LOGICOM AEBE 1481/04/07/ LOGICOM AEBE 1481/04/07/ LOGICOM AEBE 308/04/07/ LOGICOM AEBE 3340/02/07/ LOGICOM AEBE 1479/28/06/ LOGICOM AEBE 1475/21/06/ LOGICOM AEBE 1476 /28/06/ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,20 ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 846,80 ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 846,80 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,80 ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 765,60 ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 765,60 4

5 22 LOGICOM AEBE 1480 /28/06/ LOGICOM AEBE 1434 /05/06/ LOGICOM AEBE 218 /27/06/ LOGICOM AEBE 1435 /05/06/ LOGICOM AEBE 219 /03/07/ LOGICOM AEBE 1436/07/06/ LOGICOM AEBE 1438/11/06/ LOGICOM AEBE 1482/28/06/ LOGICOM AEBE 3348/04/07/ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,70 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,23 ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 976,14 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,99 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,46 ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,21 ΚΑΥΣΙΜΩΝ , ,00 5

6 31 LOGICOM AEBE 3348/04/07/ ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε-INTEGER A.E- Δ. ΒΕΡΡΑ.3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε-INTEGER A.E- Δ. ΒΕΡΡΑ.2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε-INTEGER A.E- Δ. ΒΕΡΡΑ.2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑ Ε- ΜΥΛΩΝΑ Φ Ο.Ε 34/ ΜΥΛΩΝΑ Ε- ΜΥΛΩΝΑ Φ Ο.Ε 34/ ΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ -ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ- ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ) ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕ 1643/ ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72/ ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71/ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ,88 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ,53 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ,79 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩ ,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩ. 678,60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Α.Σ 15036/ 1.022,75 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -Α.Σ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Σ 16695/20 750,29 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣ40026/ ,52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣ40026/ ,60 6

7 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3777/ ΖΗΚΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΖΗΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΖΗΚΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΖΗΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε DASTERI SYSTEMS A.E 365/ DASTERI SYSTEMS A.E 366/ DASTERI SYSTEMS A.E 367/ ΚΤΕΛ ΚΩ Α.Ε 27/4/7/ ΚΤΕΛ ΚΩ Α.Ε 29/4/7/ ΚΤΕΛ ΚΩ Α.Ε 30/4/7/ ΚΤΕΛ ΚΩ Α.Ε 31 4/7/ ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕ 1656/ ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕ 1694/ ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕ 1697/ ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕ 1709/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΣ 1691/ ,92 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΑΣ 7326/ ,01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΑΣ 7326/ ,79 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΚΩ.Α.Σ 3985/ ,48 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΚΩΝ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΚΟ ΞΕΝΙΑ (Ο.Τ 44) ΑΣ 3985/ ,48 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ.Α.Σ 3985/ ,60 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΌ 01/05/20-31/05/20 ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ,30 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΌ 01/05/20-31/05/20 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 2.440,27 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΌ 01/06/20-17/06/20 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.266,51 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΌ 01/06/20-18/06/20 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ,40 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -Α.Σ 16695/20 720,36 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -Α.Σ 16695/20 1.2,94 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -Α.Σ 16695/20 342,49 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -Α.Σ 16695/20 309,72 7

8 54 ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕ 1740/ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 12/ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ / / / / / / ΑΡΓΩ Α.Ε : / /7066 / / / /2 / / /30.66 / / / /7 57 / / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -Α.Σ 16695/ ,74 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΙΘΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -Α.Σ 16695/20 3.2,00 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6.607,23 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗ ,,64 58 ΧΑΤΖΗΔΑΥΙΔ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 244/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ,00 59 ΑΦΟΙ Κ. ΣΟΥΡΑΣΟΙ ΟΕ 199/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 295,80 60 ΑΦΟΙ Κ. ΣΟΥΡΑΣΟΙ ΟΕ 198/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1.038,20 61 ΑΦΟΙ Κ. ΣΟΥΡΑΣΟΙ ΟΕ 197/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1.096,20 62 ΑΦΟΙ Κ. ΣΟΥΡΑΣΟΙ ΟΕ 196/ ΚΑΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 371,20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Α.Σ 18688/ 8.956,36 8

9 64 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 7ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΖΗΡΙΟΥ , ΖΗΚΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΖΗΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΚΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΖΗΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΚΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ "ΖΗΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Ε.Π.Ε 83/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ -ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ,16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ -ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ,93 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ,45 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡ ΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΟ- ΚΡΗΤΗ- ΚΩ ,00 69 ATEKA ( ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)357/ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΜ 17/ ,00 70 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3η ΠΙΣΤΩΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΠΗ 5.539, ΚΑΛΤΣΑΤΗΣ ΝΑΓΙΩΤΗΣ 2933/ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ&Ν ΟΕ 1742/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GENESSIS 15430/ 1.237,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) 3.092,56 73 SIGNUM A.E ΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΩΣ ,00 74 Κ/ΞΙΑ Α. ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ -Δ.ΖΗΣ 7η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 1η ΦΑΣΗ ,76 9

10 75 ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.Ε 7785/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 23946/ 7.871,11 76 ΚΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 316/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 5.652,68 77 ACS / ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 707, /08/08/ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 17565/ 3.179, /08/08/ Α.Σ 17565/ 1.102, ,10746/08/08/ Α.Σ 17565/ , ,/08/08/ Α.Σ 17565/ , /08/08/ Α.Σ 17565/ 1.249, /08/08/ Α.Σ 17565/ 2.088, /08/08/ Α.Σ 17565/ 61, ,10752 /08/08/ /08/08/ Α.Σ 17565/ 4.479,63 Α.Σ 17565/ 3.504,36 10

11 ,10754/08/08/ ,10748 /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ ,10739 /08/08/ ,10735 /08/08/ ,10737 /08/08/ ,10730/08/08/ ,10733/08/08/ /08/08/ /08/08/ ,10726/08/08/ ,10728/08/08/ ,10724,10723,/08/08/ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. &ΥΙΟΣ Ο.Ε994/08/08/ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. &ΥΙΟΣ Ο.Ε991/08/08/ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. &ΥΙΟΣ Ο.Ε996/08/08/ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. &ΥΙΟΣ Ο.Ε1006/08/08/ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. &ΥΙΟΣ Ο.Ε990/08/08/ Α.Σ 17565/ 4.909,41 Α.Σ 17565/ 6.176,71 Α.Σ 17565/ 484,88 Α.Σ 17565/ 1.160,41 Α.Σ 17565/ 2.011,15 Α.Σ 17565/ 4.502,77 Α.Σ 17565/ 5.206,95 Α.Σ 17565/ 5.746,93 Α.Σ 17565/ 5.405,31 Α.Σ 17565/ 4.960,10 Α.Σ 17565/ 1.344,44 Α.Σ 17565/ 1.096,49 Α.Σ 17565/ 7.229,12 Α.Σ 17565/ 8.512,95 Α.Σ 17565/ 2.082,78 Α.Σ 17379/ 1.068,94 Α.Σ 17379/ 507,85 Α.Σ 17379/ 242,09 Α.Σ 17379/ 382, ,91 11

12 ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. &ΥΙΟΣ Ο.Ε1003/08/08/ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. &ΥΙΟΣ Ο.Ε1007/08/08/ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. &ΥΙΟΣ Ο.Ε1005/08/08/ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Ν. &ΥΙΟΣ Ο.Ε1002/08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ /08/08/ Α.Σ 17379/ Α.Σ 17379/ ,92 Α.Σ 17379/ 793,44 Α.Σ 17379/ 1.329,36 Α.Σ 17379/ 1.250,48 Α.Σ 17379/ 1.716,80 Α.Σ 17379/ 1.473,20 Α.Σ 17379/ 1.584,33 Α.Σ 17379/ 4.680,60 Α.Σ 17379/ 2.570,56 Α.Σ 17379/ 1.346,18 Α.Σ 17379/ 1.346,18 Α.Σ 17379/ 3.849,46 Α.Σ 17379/ 4.309,40 Α.Σ 17379/ 1.680,49 Α.Σ 17379/ 1.166,26 Α.Σ 17379/ 8.369,40 Α.Σ 17379/ 4.477,60 Α.Σ 17379/ 6.003,00 12

13 /08/08/ /08/08/ Α.Σ 17379/ 5.108,64 Α.Σ 17379/ 2.354, /08/08/ Α.Σ 17379/ 2.763, ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 798, Β. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ 8.246,44 0 ΝΕΟΓΑΛ ΚΩ Α.Ε 111/ ΛΟΙΠΕΣ ΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ -ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Σ 35320/12 3.5,76 1 ΝΕΟΓΑΛ ΚΩ Α.Ε 109/ ΛΟΙΠΕΣ ΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ -ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Σ 35320/ ,38 2 ΝΕΟΓΑΛ ΚΩ Α.Ε 112/ ΛΟΙΠΕΣ ΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ -ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Σ 35320/12 88,75 3 ΚΟΥΤΣΗΣ ΥΛΟΣ 491/ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡ ΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΟ- ΚΡΗΤΗ- ΚΩ 83,00 4 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΚΤΙΑ 59/ , , , ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. τιμ.8091/ ΣΚΙΑΘΤΤΗ ΜΑΡΙΑ 73/ ΔΡΟΣΟΣ Π- & ΣΙΑ ΣΙΑ Ο.Ε 570/ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε 244/ ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε 245/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.662,71 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 23946/ ,95 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ 174,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ 173,98 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ 380,02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ 380,02

14 ΔΙΑΚΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε 243/ ΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε 2409/ ΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε 2408/ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3 / ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 / ΖΟΡΜΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6399/ ΖΟΡΜΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6400/ ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΖΑΧ&ΝΙΚ Ο.Ε 8459/ ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΖΑΧ&ΝΙΚ Ο.Ε 8462/ ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΖΑΧ&ΝΙΚ Ο.Ε 8455/ ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΖΑΧ&ΝΙΚ Ο.Ε 8468/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ 359,99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ 360,01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ 380,02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ 380,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΥ 380,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 300,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 300,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 298,05 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 296,57 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 296,96 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 295,91 14

15 Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ- Νο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΣΟ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.ΑΥΓΟΥΛΗ-Γ.ΟΥΡΔΗΜΟΣ κ' ΣΙΑ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-2124/24-7- Α.ΑΥΓΟΥΛΗ-Γ.ΟΥΡΔΗΜΟΣ κ' ΣΙΑ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-2125/24-7- Α.ΑΥΓΟΥΛΗ-Γ.ΟΥΡΔΗΜΟΣ κ' ΣΙΑ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-21/ Α.ΑΥΓΟΥΛΗ-Γ.ΟΥΡΔΗΜΟΣ κ' ΣΙΑ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-20/ Α.ΑΥΓΟΥΛΗ-Γ.ΟΥΡΔΗΜΟΣ κ' ΣΙΑ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-2129/ Α.ΑΥΓΟΥΛΗ-Γ.ΟΥΡΔΗΜΟΣ κ' ΣΙΑ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-28/ Α.ΑΥΓΟΥΛΗ-Γ.ΟΥΡΔΗΜΟΣ κ' ΣΙΑ ΕΕ- ΣΤΑΘΜΟΣ-27/ ΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ- 348/ ΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ- 349/ ΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ- 350/ ΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ- 384/ ΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ- 381/ ΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ- 380/ ΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ- 382/ ΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ- 383/ ΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ- 385/ ,44 87,00 0,50 0,50 0,50 140,94 5,72 78,88 78,88 78,88 88,16 81,20 81,20 88,16 85,84 176, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΝ Δ.Ε ΚΩ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΚΩ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΩ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΩ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ 15

16 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ-Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ -3760/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ-Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ -3759/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ-Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ -3745/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ-Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ -3749/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ-Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ -3672/6-7- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ-Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ -3786/ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ-Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ -3785/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / ,20 266,80 127,60 533,60 208,80 162,40 185,60 126,08 143,91 2,23 150,68 141,45 141,45 79,95 107,63 107, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΚΩ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΝ Δ.Ε ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕ ΚΩ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΩ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 16

17 ΤΗΝ Δ.Ε ΚΩ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ / Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ-ΠΡΟΟΔΟΣ-1977/ Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ-ΠΡΟΟΔΟΣ-1976/ Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ-ΠΡΟΟΔΟΣ-1974/ Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ-ΠΡΟΟΔΟΣ-1973/ Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ-ΠΡΟΟΔΟΣ-1972/ Γ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ-ΠΡΟΟΔΟΣ-1975/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΗΧΩ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΗΧΩ /30/07/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΗΧΩ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - ΗΧΩ / ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1569/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1774/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1898/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1893/ ,16 107,01 104,55 162,40 162,40 220,40 179,80 179,80 162,40 141,45 141,45 141,45 141,45 3,40 191,40 197,20 156, ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΩ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥ 17

18 ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1894/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1895/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1897/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1896/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1902/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1901/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1899/ ΥΙΟΙ Σ.ΤΣΟΝΑΚΗ - Η. ΚΩΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε- Η ΡΟΔΙΑΚΗ-1900/ ,60 156,60 197,20 203,00 371,20 3,40 197,20 197, ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΚΩ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕ ΚΩ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΩ 18

19 Α/Α ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΡΙΘ.Ρ/ΚΟΥ ΕΙΔΟΣ Ρ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ KA 1 19/07/20 8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΖΟΥΛΑΚΗΣ 394, ΡΟΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 27/06/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΛΛΥΝΑΣ ΑΒΕΕ 23, /07/20 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 09/07/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 11/07/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Π.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 18/07/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΤΣΑΚΙΡΗΣ 7 18/07/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΣΤΑΜΟΓΛΟΥ& ΥΙΟΙ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 290, , , , , /07/20 20 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 249, /07/20 48 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 120, /07/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 389, /08/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ TREE COMPANY (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 290, /08/ ΡΑΒΟΛΑ ΔΟΥ ΚΩ 100, & /08/ &318 ΡΑΒΟΛΑ ΔΟΥ ΚΩ 150, /08/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 54, Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γιωργαράς Αντώνιος Τα μέλη 1. Μήτρου Εμμανουήλ 2. Πης Σταμάτιος 3. Σιφάκης Ηλίας 19

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ αρ.264/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΕ-Θ1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΕ-Θ1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 214 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 23 ο πρακτικό της από 04-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση όρων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικό συνεδριάσεως της ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Οικονομικής Επιτροπής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης: 6 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 13 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως: ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΛΕ-8ΔΨ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 196 Που έχει καταχωρηθεί στο 09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 20/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Νο 333 23ο Πρακτικό της από 07-11-2014. τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

Απόφαση Νο 333 23ο Πρακτικό της από 07-11-2014. τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Ελληνική Δημοκρατία Νομός Δωδεκανήσου Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.21 14:25:46 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..20/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..20/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..2η/2014.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 4ης-2-2014 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..20/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα