ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Χ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΑΦΡΟΔΙΙΟΛΟΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΤΠΟΣΡΟΦΟ Βϋ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΓΝΑ ΑΣΣΙΚΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Χ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΑΦΡΟΔΙΙΟΛΟΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΤΠΟΣΡΟΦΟ Βϋ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΓΝΑ ΑΣΣΙΚΟΝ"

Transcript

1 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Χ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΟ ΑΦΡΟΔΙΙΟΛΟΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΤΠΟΣΡΟΦΟ Βϋ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΓΝΑ ΑΣΣΙΚΟΝ

2 ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ANTIBIOTIKA ΣΗΝ ΑΚΜΗ δεκαετία ϋ60 : ςυςτθματικά αντιβιοτικά ςτθ κεραπεία τθσ ακμισ κακιερωμζνθ κεραπεία για τθ μζτρια ζωσ ςοβαρι ακμι ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : - μζτρια ζωσ ςοβαρι φλεγμονϊδθ ακμι - ακμι ανκεκτικι ςτισ τοπικζσ κεραπείεσ - φλεγμονϊδθ μορφι ακμισ ςε εκτεταμζνθ επιφάνεια ςϊματοσ - ακμι που προκαλεί δυςχρωμίεσ ι μόνιμεσ ουλζσ Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al. Semin Cutan Med Surg 27:

3 ANTIBIOTIKA : ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΔΡΑΗ ΑΝΣΙΒΑΚΣΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΗ (αναςτολι πολλαπλαςιαςμοφ p.acnes) αναςτζλουν: - τθ ςφνκεςθ των πρωτεïνϊν του βακτθριδίου - το ςχθματιςμό φυλλικοφ οξζοσ ςτο p.acnes (TMP/SMZ) ΑΝΣΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΡΑΗ αναςτζλουν: - τθ παραγωγι λιπαςϊν από το p.acnes - τθ μίτωςθ των λεμφοκυττάρων - τθ χθμειοταξία των λευκοκυττάρων - τθν απελευκζρωςθ ελευκζρων ριηϊν Ο2 - τισ προφλεγμονϊδεισ κυτταροκίνεσ (ΣΝF-α,IL-1,IL-6) - τθν ενεργοποίθςθ του ςυμπλθρϊματοσ (τετρακυκλίνεσ) αυξάνουν : - τθν ζκκριςθ αντιφλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν (IL-10) Systemic antibiotic therapy of acne vulgaris F. Ochsendorf JDDG; :

4 ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΦΑΓΕΩΡΙΚΗ ΑΚΜΗ ΗΠΙΑ ΜΕΣΡΙΑ ΒΛΑΣΙΔΟΦΛΤΚΣΑΙΝΩΔΗ ΑΚΜΗ * εκτεταμζνθ μορφι νόςου ΟΒΑΡΗ ΒΛΑΣΙΔΟ- ΦΛΤΚΣΑΙΝΩΔΗ ΜΕΣΡΙΑ ΚΤΣΙΚΗ ΑΚΜΗ ΟΒΑΡΗ ΚΤΣΙΚΗ ΤΡΡΕΟΤΑ ΑΚΜΗ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΤΣΑΗ * ΜΕΑΙΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΤΣΑΗ ΧΑΜΗΛΗ - ΜΕΑΙΑ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΤΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ + ΒΡΟ ι ΣΟΠΙΚΑ ΡΕΣΙΝΟΕΙΔΗ ι ΑΖΕΛΑΪΚΟ ΟΞΤ * περιπτϊςεισ με εκτεταμζνθ μορφι νόςου Evidence-based (S3) Guidelines for the Treatment of Acne JEADV 2012, 26 (Suppl. 1), 1 29

5 ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ ΣΗΝ ΑΚΜΗ ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ - Οξυτετρακυκλίνθ - Σετρακυκλίνθ υδροχλωρικι - Δοξυκυκλίνθ - Μινοκυκλίνθ - Λυμεκυκλίνθ - Ερυκρομυκίνθ - Αηικρομυκίνθ - Ροξικρομυκίνθ Σετρακυκλίνεσ 2 ησ γενιάσ ΟΤΛΦΟΝΑΜΙΔΕ - Σριμεκοπρίμθ/ουλφαμεκοξαηόλθ ΚΙΝΟΛΟΝΕ - Λεβοφλοξαςίνθ ΡΙΦΑΜΠΙΚΙΝΗ,ΔΑΨΟΝΗ αναφορζσ ςτθ βιβλιογραφία

6 ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ τα πιο ςυχνά ςυνταγογραφοφμενα αντιβιοτικά ςτθν ακμι ΙΔΙΟΣΗΣΕ βακτθριοςτατικά - βακτθριοκτόνα (ςε υψθλζσ δόςεισ ) διακζτουν διπλό μθχανιςμό δράςθσ : ΑΝΣΙΒΑΚΣΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΗ ΜΗΧΑΝΙΜΟ: ενϊνονται με τθν 30S υπομονάδα των ριβοςωμάτων ΑΝΣΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΔΡΑΗ αναςτζλλεται θ πρωτεϊνικι ςφνκεςθ του p.acnes - αναςτζλλουν τθν χθμειοταξία των ουδετερόφιλων - μειϊνουν τθν παραγωγι ελευκζρων ριηϊν οξυγόνου - μειϊνουν το οξειδωτικό stress Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al. Semin Cutan Med Surg 27:

7 ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ - φωτοευαιςκθςία - φωτοτοξικζσ δερματικζσ αντιδράςεισ - διαταραχζσγε (ναυτία, ζμετοσ, διάρροια) - λοιμϊξεισ από Candida περιπρωκτικισ ι περιγεννθτικισ περιοχισ - αφξθςθ ενδοκράνιασ πίεςθσ, ίλιγγοσ (κυρίωσ με μινοκυκλίνθ) ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ - προςοχι ςε : νεφρικι ανεπάρκεια θπατικι ανεπάρκεια (δοξυκυκλίνθ) ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ - δε χορθγοφνται ςτθ κφθςθ, παιδιά < 8ετϊν

8 ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΗ υδροχλωρικι δοςολογία: 500mg 2 φορζσ θμερθςίωσ - 1 h πριν ι 2 h μετά από γεφμα (θ λιψθ με τροφι - ιδιαίτερα γαλακτοκομικά- μπορεί να εμποδίςει τθν απορρόφθςι τθσ ςτον εντερικό ςωλινα) ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ - ςυχνά γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ - ςπάνια οιςοφαγίτιδα, παγκρεατίτιδα - φωτοευαιςκθςία ι ψευδοπορφυρία - ςπάνια επϊδυνθ φωτο-ονυχόλυςθ ΔΟΞΤΚΤΚΛΙΝΗ 2 θσ γενιάσ τετρακυκλίνθ δοςολογία: mg 2 φορζσ θμερθςίωσ (μπορεί να λαμβάνεται μαηί με τα γεφματα) ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ - φωτοτοξικζσ αντιδράςεισ Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al. Semin Cutan Med Surg 27:

9 ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ ΜΙΝΟΚΤΚΛΙΝΗ 2 θσ γενιάσ τετρακυκλίνθ δοςολογία: mg 2 φορζσ θμερθςίωσ ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ - διαταραχζσ του αικουςαίου (ηάλθ, ίλιγγοσ, αταξία) - εντοπιςμζνθ ι γενικευμζνθ κυανόφαιθ χρϊςθ του δζρματοσ βλεννογόνων (ςε φλεγμονϊδεισ βλάβεσ ι ουλζσ ακμισ, ςτο ςκλθρό ςπανιότερα: - ςφνδρομο τφπου λφκου των οφκαλμϊν, ςτθν κοίτθ των νυχιϊν, ςτα δόντια) - ςφνδρομο ορονοςίασ (αρκραλγίεσ, κνίδωςθ, πυρετόσ, λεμφαδενοπάκεια) - αυτοάνοςεσ αντιδράςεισ (αγγειίτιδα, θπατίτιδα) - καλοικθ ενδοκρανιακι υπζρταςθ Antibiotic Treatment for Acne Vulgaris G.F. Webster et.al. Semin Cutan Med Surg 27:

10 ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ ΜΙΝΟΚΤΚΛΙΝΗ ER (Extended Release) μινοκυκλίνθ ςε διςκία παρατεταμζνθσ αποδζςμευςθσ: 45, 55, 65, 80, 90, 105, 115, 135 mg δυνατότθτα προςαρμογισ ςτο Β δοςολογία : 1 φορά τθν θμζρα για 12 εβδομάδεσ ςε 2 πολυκεντρικζσ μελζτεσ φάςθσ III, διάρκειασ 12 εβδομάδων - αςφαλισ και αποτελεςματικι ςτθ κεραπεία των φλεγμονωδϊν βλαβϊν ςε μζτρια ζωσ ςοβαρι ακμι - οι AE ιταν παρόμοιεσ με εκείνεσ του εικονικοφ φαρμάκου ΔΕΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Extended-release Formulation of Minocycline in the Treatment of Moderate-to-severe Acne Vulgaris in Patients Over the Age of 12 Years H. M. TOROK J Clin Aesthet Dermatol. 2013;6(7):19 22.

11 ΣΕΣΡΑΚΤΚΛΙΝΕ ΛΤΜΕΚΤΚΛΙΝΗ 2 θσ γενιάσ τετρακυκλίνθ δοςολογία: mg / θμζρα για 12 εβδομάδεσ διακζτει: - καλφτερθ απορρόφθςθ - ενιςχυμζνθ διείςδυςθ ςτουσ ιςτοφσ - βραδεία απομάκρυνςθ ΔΕΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ - γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ (διάρροια, κολίτιδα, ναυτία, ζμετο) - οιςοφαγίτιδα (ςε μακροχρόνια χοριγθςθ) - αντιδράςεισ υπερευαιςκθςίασ - οπτικζσ διαταραχζσ A. Katsambas & C. Dessinioti New and emerging treatments in dermatology: acne Dermatologic Therapy, Vol. 21, 2008,

12 ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΝΚΟΖΑΜΙΔΕ - ερυκρομυκίνθ - αηικρομυκίνθ - ροξικρομυκίνθ - κλινδαμυκίνθ - ευρφ φάςμα δραςτικότθτασ - καλά απορροφιςιμα με λιψθ από το ςτόμα - λιποδιαλυτά φάρμακα-καλι διείςδυςθ ςτο δζρμα ΙΔΙΟΣΗΣΕ - αντιβακτθριακι δράςθ - βακτθριοςτατικι δράςθ (κλινδαμυκίνθ) ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΔΡΑΗ ςυνδζονται με τθν 50S ριβοςωμικι υπομονάδα αναςτζλλουν τθν πρωτεϊνικι ςφνκεςθ των βακτθρίων ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ : θπατικι ι νεφρικι ανεπάρκεια

13 ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ ΕΡΤΘΡΟΜΤΚΙΝΗ δοςολογία: mg δφο ζωσ τζςςερισ φορζσ θμερθςίωσ ςυςτινεται λιψθ με τροφι μείωςθ γαςτρεντερικϊν ΑΕ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ καλι κεραπευτικι επιλογι ςε:- αντζνδειξθ λιψθσ τετρακυκλινϊν - κεραπεία τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ - περίπτωςθ εγκυμοςφνθσ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ αυξθμζνθ αντοχι ςτο p. acnes

14 ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ ΑΖΙΘΡΟΜΤΚΙΝΗ καλό φαρμακοκινθτικό προφίλ: - ταχεία πρόςλθψθ ςτουσ ιςτοφσ - ςυγκεντρϊςεισ Χ10 τθσ ερυκρομυκίνθσ - χρόνοσ θμίςειασ ηωισ : ~ 68 ϊρεσ δοςολογία: mg/θμζρα για 3 θμ./εβδ. για 12 εβδομάδεσ 500mg 3-4 ςυνεχ. θμ./1 εβδ. το μινα για 3 μινεσ κ.α. - λιγότερεσ γαςτρεντερικζσ ΑΕ (από τθν ερυκρομυκίνθ) - εξίςου αποτελεςματικι - καλά ανεκτι όπωσ (οι τετρακυκλίνεσ) - βολικό δοςολογικό ςχιμα υψθλι ςυμμόρφωςθ - κατάλλθλθ επιλογι για αςκενείσ με δυςανεξία ι αντζνδειξθ ςτισ τετρακυκλίνεσ A Review of Azithromycin for the Treatment of Acne Vulgaris C. C. Riddle et al, Cosmetic Dermatology VOL. 20 NO. 5 MAY 2007

15 ΛΙΝΚΟΖΑΜΙΔΕ ΚΛΙΝΔΑΜΤΚΙΝΗ - Αποτελεςματικι δράςθ ςτθ κεραπεία τθσ ακμισ δοςολογία : 150mg 3 φορζσ τθν θμζρα - περιοριςμζνθ χριςθ λόγω του προφίλ ΑΕ (20%-30% των αςκενϊν παρουςιάηουν διάρροια από Cl. difficile - ψευδομεμβρανϊδθσ κολίτιδα)

16 ΟΤΛΦΟΝΑΜΙΔΕ ΣΡΙΜΕΘΟΠΡΙΜΗ ΟΤΛΦΑΜΕΘΟΞΑΖΟΛΗ - δεν ζχει επίςθμθ ζνδειξθ ςτθ κεραπεία τθσ ακμισ - περιοριςμζνθ χριςθ: - επιλεγμζνεσ περιπτϊςεισ ανκεκτικισ ακμισ - Gram (-) κυλακίτιδα - πικανότθτα ανάπτυξθσ ςοβαρϊν αντιδράςεων (ζωσ 3% των αςκενϊν πολφμορφο ερφκθμα, ςφνδρομο Stevens-Johnson, TEN ) - αιματολογικζσ αντιδράςεισ (ακοκκιοκυτταραιμία, κρομβοπενία, πανκυτταροπενία) - γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ (ναυτία, ζμετοι, διάρροια) B. Dréno et al, European recommendations on the use of oral antibiotics for acne Eur J Dermatol 2004; 14: 391-9

17 ΚΙΝΟΛΟΝΕ δεν χρθςιμοποιοφνται ςτθν ακμι εξαιτίασ: - μικροφ όγκου δεδομζνων αποτελεςματικότθτασ - των ανεπικφμθτων ενεργειϊν (3-6% των αςκενϊν) (διζγερςθ, κεφαλαλγία, παραιςκιςεισ, γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ, αρκραλγίεσ, τενοντίτιδα, και φωτοευαιςκθςία) - ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ - υψθλοφ κόςτουσ - ακατάλλθλεσ για εφιβουσ (λόγω των πικανϊν επιπτϊςεων ςτον αρκρικό χόνδρο) B. Dréno et al, European recommendations on the use of oral antibiotics for acne Eur J Dermatol 2004; 14: 391-9

18 ΚΙΝΟΛΟΝΕ ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΙΝΗ - παρουςιάηει υψθλι βιοδιακεςιμότθτα - μακρφ χρόνο θμίςειασ ηωισ - καλι ανοχι δοςολογία: 500 mg άπαξ θμερθςίωσ για 2 εβδομάδεσ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ - ανκεκτικά ςτελζχθ του P. acnes ςτθν LVFX Clinical effectiveness of once-daily levofloxacin for inflammatory acne with high concentrations in the lesions. Kawada A et al, J Dermatol Jan;39(1):94-6.

19 ΤΝΔΤΑΣΙΚΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕ - ςυνδυαςμόσ ςυςτθματικϊν αντιβιοτικϊν + τοπικϊν κεραπειϊν υπερζχει τθσ μονοκεραπείασ - διαφορετικοί μθχανιςμοί δράςθσ ΤΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΒΕΝΖΟΫΛΙΟΤ ερυκρομυκίνθ + BPO 5% - βελτίωςθ μετά από 4 εβδομάδεσ (41% ζναντι μονοκεραπείασ 35%) και μετά από 6 εβδομάδεσ (63% ζναντι μονοκεραπείασ 53%) ΣΟΠΙΚΑ ΡΕΣΙΝΟΕΙΔΗ τετρακυκλίνθ+ τρετινοΐνθ δοξυκυκλίνθ + αδαπαλζνθ λυμεκυκλίνθ + αδαπαλζνθ ςυγκριτικά με τθ μονοκεραπεία - ταχφτερη μείωςη του P.acnes, - ςυντομότερη ανταπόκριςη - μεγαλφτερη αποτελεςματικότητα F. Ochsendorf Systemic antibiotic therapy of acne vulgaris JDDG; :

20 ΑΚΜΗ ΣΗΝ ΚΤΗΗ KAI ΓΑΛΟΤΧΙΑ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΤΗΗ : κεραπεία 2 θσ γραμμισ - ερυκρομυκίνθ κατ. B κατά FDA - αηικρομυκίνθ κατ. B κατά FDA - κλινδαμυκίνθ: κατ. B κατά FDA - τετρακυκλίνεσ κατ. D κατά FDA (2 ο και 3 ο τρίμθνο: δυςχρωμία οδόντων, υποπλαςία αδαμαντίνθσ, ελαττωμζνθ ανάπτυξθ οςτϊν) - λεφοφλοξαςίνθ : κατ. C κατά FDA - τριμεκοπρίμθ - ςουλφομεκοξαηόλθ : κατ. C κατά FDA ΓΑΛΟΤΧΙΑ - ερυκρομυκίνθ : λιψθ τισ 2 πρϊτεσ εβδομάδεσ τθσ ηωισ ςυνδζεται με πυλωρικι ςτζνωςθ Treatment of Acne Vulgaris During Pregnancy and Lactation Y. L. Kong, H. L. Tey Drugs, 2013 Jun;73(8):779-87

21 ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ P.acnes ΤΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΝΘΕΚΣΙΚΩΝ ΣΕΛΕΧΩΝ - να μθν γίνεται χριςθ αντιβιοτικϊν, εάν άλλθ κεραπευτικι επιλογι μπορεί να επιφζρει το ίδιο κεραπευτικό αποτζλεςμα - χριςθ αντιβιοτικϊν ανάλογα με τθν κλινικι ανάγκθ - να μθν χορθγοφνται τα αντιβιοτικά ωσ μονοκεραπεία - ςυνδυαςμόσ με ΒΡΟ για τθν αποφυγι ανάπτυξθσ αντίςταςθσ - να διακόπτεται θ αντιβιοτικι αγωγι όταν δεν υπάρχει βελτίωςθ ι όταν αυτι είναι μικρι - αποφυγι τθσ χοριγθςθσ αντιβιοτικϊν πζραν των ζξι μθνϊν - να μθν γίνεται αλλαγι ςτα αντιβιοτικά χωρίσ επαρκι αιτιολόγθςθ B. Dréno et al, European recommendations on the use of oral antibiotics for acne Eur J Dermatol 2004; 14: 391-9

22 ΤΣΗΜΑΣΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ ΣΗΝ ΑΚΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΩΝ - ΤΣΑΕΙ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ζναρξθ αντιβιοτικισ αγωγισ (ςυνδυαςμόσ με BPO ή τοπικό ρετινοειδζσ) αρχικι αξιολόγθςθ 6-8 εβδ. από τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ ςε μερικι βελτίωςθ, ςυνζχιςθ τθσ τρζχουςασ κεραπείασ για επιπλζον 6-8 ζξι εβδ. και επανεκτίμθςθ max κεραπείασ ζωσ 6 μινεσ ςε ζλλειψθ αποτελεςματικότθτασ αλλαγι αντιβιοτικισ αγωγισ άλλθ κεραπευτικι επιλογι ςυντιρθςθ με ςυνζχιςθ τθσ τοπικισ αγωγισ (BPO, ρετινοειδζσ )

23 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - τα ςυςτθματικά αντιβιοτικά (τετρακυκυκλίνεσ 2 θσ γενιάσ και τα μακρολίδια) αποτελοφν αςφαλι και αποτελεςματικι επιλογι ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ φλεγμονϊδουσ μζτριασ - ςοβαρισ ακμισ - θ κατάλλθλθ επιλογι φαρμάκου και κεραπευτικοφ ςχιματοσ εξαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ αποτελεςματικότθτα ςτθ κεραπεία - απαραίτθτθ θ τακτικι παρακολοφκθςθ του αςκενοφσ κλινικι αξιολόγθςθ / εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ

24 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - απαραίτθτθ θ ςυνδυαςτικι κεραπεία με τοπικά φάρμακα (BPO, ρετινοειδι - ΟΧΙ ΣΟΠΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ) για τθν αποφυγι ανκεκτικότθτασ από το p.acnes και τθ μεγιςτοποίθςθ του κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ - ςυνζχιςθ τθσ τοπικισ αγωγισ - ςυντιρθςθ μετά τθ κεραπεία

25 ασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΣΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ω ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ» ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΑΤΡΙΓΟΤ ΛΔΤΚΟΘΔΑ Α.Μ. 187/04 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΚΑΚΗ ΕΡΓΑΚΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΘΝΘ ΕΠΚΒΛΕΠONΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ. Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ

ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ. Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ ΒΑΙΚΑ ΗΜΕΙΑ Οριςμόσ: Καλοικθσ, υποτροπιάηουςα, αυτοάνοςθ, μθ ουλωτικι αλωπεκία χαρακτθριηόμενθ από εντοπιςμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν

Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν Μαρία Πμπαςθ ΠΕ Νοςηλεφτρια Επιτήρηςησ Λοιμώξεων, MSc Νοςοκομείο Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο Μπενάκειο» Clostridium difficile Clostridium difficile

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ

Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ «H δόςη κάνει το φάρμακο δηλητήριο» Παράκελςοσ το φάρμακο είναι και φαρμάκι «λαϊκή ρήςη» ΡΑΚΤΛΚΑ ΚΑΚΕ ΦΑΜΑΚΟ Ι ΟΥΣΛΑ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΡΟΚΑΛΕΣΕΛ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Layton-Finlay JEADV 2012,26 (Suppl.1), 1-29

Layton-Finlay JEADV 2012,26 (Suppl.1), 1-29 Η ακμή είναι μια πολύμορφη, φλεγμονώδης πάθηση του δέρματος που συνοδεύεται από σμηγματόρροια και εντοπίζεται κυρίως στο πρόσωπο (99% των ασθενών), στη ράχη(60%) και στο στήθος(15%). Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων CDI: νζεσ προςεγγίςεισ Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων Δήιφζε οηθολοκηθώλ ζσκθερόληφλ Εχω λάβει χρθματοδότθςθ για πραγματοποίθςθ ζρευνασ ι εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN (H.N.D.C.

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ HELLENISCHES NATIONALES FORSCHUNGSZENTRUM ZUR VORBEUGUNG UND BEHANDLUNG DES DIABETES MELLITUS UND SEINER KOMPLIKATIONEN (H.N.D.C. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΟΤ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) HELLENIC NATIONAL CENTER FOR THE RESEARCH, PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETES MELLITUS AND ITS COMPLICATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ ΕΑ 01 ΤΠΕΡΣΑΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ 9 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ. ΓΕΩ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ. Γ. Πιςτόλλα 2, Δ. Σθφάκθ-Ριςτόλλα 1, Α. Φιλαλικθσ 3 1 Γεωγράφοσ, GIS analyst, Master ςτθ Δθμόςια Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ Ιπποκράτειο ΓΝΑ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ Παχυςαρκία ονομάηεται θ κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από υπερβολικι

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Χ. Τερηίδου http://terzidou.dyndns.info e-mail: techri@hol.gr Προςζγγιςθ γλαυκωματικοφ αςκενοφσ 1. Κατάταξθ ςτο ςυνεχζσ 1. Φυςιολογικόσ ζωσ τελικοφ ςταδίου

Διαβάστε περισσότερα

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ 14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Ακτινολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Κλινικό Εργαςτήριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτημίου Πατρών ΒΚΒΛΚΟ ΠΕΡΚΛΗΨΕΩΝ 24 25 Κουνίου 2011 Ξενοδοχείο «Mediterranee»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 τθν παρακάτω εργαςία κα προςπακιςουμε μεταξφ άλλων να δϊςουμε απαντιςεισ ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Σί είναι οι πρωτεΐνεσ και ποιόσ ο ρόλοσ τουσ ςτο ςϊμα μασ; 2. Σί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα