Sefer 2 Kepha (Peter)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sefer 2 Kepha (Peter)"

Transcript

1 Sefer 2 Kepha (Peter) Chapter 1 ]GIL[h GI[oD R[hgI CAR Q]XHs O]RN[ 2Pet1:1 ZWCVd hpn[m DXWI hldw :GI[oD R[hgI hpri[]nh Ÿ ¹ E µ ¹ ŵ µ º E ƒ Ÿš Š P Ÿ ¹ E ¾ ½ œµ ¹ A E Ḱ J š E ½ E A¹ š ¼ - :µ ¹ ŵ µ º E E ¹ Ÿ E 1. Shim `on Pet ros `ebed Yahushùa hamashiyach ush liycho el- asher qib lu emunah y qarah k shelanu b tsid qath Eloheynu umoshiy`enu Yahushùa hamashiyach. 2Pe1:1 Simon Kepha, a bond-servant and apostle of Yahushua the Mashiyach, To those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our Eloheynu and Savior, Yahushua the Mashiyach: 1:1 Συµεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἰσότιµον ἡµῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡµῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 1 Syme n Petros doulos kai apostolos I sou Christou tois isotimon h min lachousin pistin en dikaiosynÿ tou theou h m n kai s t ros I sou Christou, R[hgIE ZRCd XIdKNL MKL hidi M]L[E CQG 2 µ º E ¹ ¾ ½ œµ µ A š ¹A µ E ¹ Ÿ ƒ :E ¾ ¼ 2. chesed w shalom yih yu lakem l mak biyr b da`ath ha Elohiym w Yahushùa Adoneynu. 2Pe1:2 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of the Elohim and of Yahushua our Master; 1:2 χάρις ὑµῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡµῶν. 2 charis hymin kai eir n pl thynthei en epign sei tou theou kai I sou tou kyriou h m n. hpikxv-lm hpn DPZP ]ZXhAe 3 ZRC ICI-LR ZhCIQGLE MIlGL :]LIGE E š - J œ E Ḱ œ œ ¹ ¾ ½ Ÿœ šeƒ B š ¼ µa Ÿ Ÿƒ ¹A E œ¾ šÿrµ œµ µ - µ œe ¹ ¼ µ ¹Iµ µ :Ÿ 3. ba asher g buratho ha elohiyth nath nah lanu eth kal-tsar keynu lachayiym w lachasiyduth `aly dey da`ath haqore othanu bik bodo w cheylo. New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 1

2 2Pe1:3 seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and holiness, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. 1:3 Ὡς πάντα ἡµῖν τῆς θείας δυνάµεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρηµένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡµᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ, 3 H s panta h min t s theias dyname s autou ta pros z n kai eusebeian ded r men s dia t s epign se s tou kalesantos h mas idia doxÿ kai aretÿ, ORNL Z]XWIE Z]LCe Z]GHAD hpl-ozp MDd 4 O]ILmN HLoDL RAHd WLG OCI-LR hgwx :ML]Rd µ µ œÿš ¹ ¾ œÿ ¾ B œÿ Š ƒµ E - µœ Á š ¼ Ÿ ¹J¹ Š Ĺ¹ ¹ ¾ ½ µƒ Š A - µ E ¹U : Ÿ Á š ¼ ¼ µuµ 4. asher bahem nathan-lanu hab tachoth g doloth m od wiyqaroth l ma`an tiq chu `al-yadan cheleq b teba` Elohiym l himalet mikil yon hata awah asher ba`olam. 2Pe1:4 For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. 1:4 δι ὧν τὰ τίµια καὶ µέγιστα ἡµῖν ἐπαγγέλµατα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσµῳ ἐν ἐπιθυµίᾳ φθορᾶς. 4 dií h n ta timia kai megista h min epaggelmata ded r tai, hina dia tout n gen sthe theias koin noi physe s apophygontes t s en tÿ kosmÿ en epithymia phthoras. SIQ]DL hcw[ XhARd 5 DWCtD D\RN LRE DWCtD ¼ µ -œ œµ E ½ - µ ¹ Ÿ E ¹ œ ¾ˆ šeƒ¼ µa :œµ Ƶ -œ Qµ ¼ µ µ Qµ 5. ba`abur zo th shiq du l hosiyph `al- emunath kem eth-ma`aseh hats daqah w `al ma`aseh hats daqah eth-hada`ath. 2Pe1:5 Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, 1:5 καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑµῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, 5 kai auto touto de spoud n pasan pareisenegkantes epichor g sate en tÿ pistei hym n t n aret n, en de tÿ aretÿ t n gn sin, Zh[IXsD-LRE ZRfD-LRE 6 ZhPLAqD-LRE œe ƒµnµ -œ œe ¹š Pµ - µ œe ¹š Pµ -œ œµ µcµ - µ New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 2

3 :œe ¹ ¼ µ -œ œe ƒµnµ - µ 6. w `al-hada`ath eth-hap riyshuth w `al-hap riyshuth eth-hasab lanuth w `al-hasab lanuth ethhachasiyduth. 2Pe1:6 and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, holiness, 1:6 ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑποµονήν, ἐν δὲ τῇ ὑποµονῇ τὴν εὐσέβειαν, 6 en de tÿ gn sei t n egkrateian, en de tÿ egkrateia t n hypomon n, en de tÿ hypomonÿ t n eusebeian, ZhCIQGD-LRE 7 : ƒ¼ µ -œ ¼ µ - µ ¼ µ -œ œe ¹ ¼ µ - µ ˆ 7. w `al-hachasiyduth eth-ha achawah w `al-ha achawah eth-ha ahabah. 2Pe1:7 and in your holiness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. 1:7 ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. 7 en de tÿ eusebeia t n philadelphian, en de tÿ philadelphia t n agap n. Z]IDL MKA hdxie Im 8 R[hgI ZRCL IXs Z]\RN MILHAh MILtRZN :GI[oD œÿ ¹ œ E U¹ - ¾ ƒ EA š¹ E Ĺ¹ K - ¹ ¹J µ º E E ¾ ¼ œµ µ ¹š P œÿ ¼ ¹ Š ƒe ¹ Qµ œ¹ :µ ¹ ŵ 8. kiy im- eleh yimats u w yir bu bakem lo -yit nu eth kem lih yoth mith `ats liym ub teliym me`asoth p riy l da`ath Adoneynu Yahushùa hamashiyach. 2Pe1:8 For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of Our Master Yahushua the Mashiyach. 1:8 ταῦτα γὰρ ὑµῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν 8 tauta gar hymin hyparchonta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous kathist sin eis t n tou kyriou h m n I sou Christou epign sin; GK[E MIPIR XhR ]n Im 9 µ ¹ µ š E š E¹ ŸK K - š ¼ ¹ ¹J Š :œÿ ¾ ¹š œ ¾Hµ Ÿœ š» Š-œ 9. kiy ha iysh asher eyn- eleh lo `iuer hu r pheh `eynayim w shakecha eth-taharatho mechato thayw hari shonoth. 2Pe1:9 For he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 3

4 1:9 ᾧ γὰρ µὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν µυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισµοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁµαρτιῶν. 9 hÿ gar m parestin tauta, typhlos estin my paz n, l th n lab n tou katharismou t n palai autou hamarti n. WiGL hcw[e htiq]d OKL ]\Rx Om Im (MIA]H MI\RNd) MKZXIGAh :hl[mz œµ ¹š -œ Fµ E ¹ E ¹ Ÿ µ µ ¾ ÌŸ ¼ µu J ¹ ¹J ( ¹ƒŸŠ ¹ ¼ µ A) œµš ¹ ƒe :E J¹œ 10. laken achay hosiyphu w shiq du l chazeq eth-q riy ath kem ub chiyrath kem (b ma`asiym tobiym) kiy im ken ta`aso. lo thikashelu. 2Pe1:10 Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you; for as long as you practice these things, you will never stumble; 1:10 διὸ µᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑµῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ µὴ πταίσητέ ποτε. 10 dio mallon, adelphoi, spoudasate bebaian hym n t n kl sin kai eklog n poieisthai; tauta gar poiountes ou m ptais te pote. ML]R DGEXL MKIPTL GZsI OK-Im 11 :GI[oD R[hgI hpri[]nh š ¼ Ÿ œe µ Ÿƒ š ¹ µœṕ¹ - ¹J :µ ¹ ŵ µ º E E ¹ Ÿ E E ¾ ¼ µ 11. kiy-ken yipathach liph neykem lar wachah m bo mal kuth `olam asher la Adoneynu umoshiy`enu Yahushùa hamashiyach. 2Pe1:11 for in this way the entrance into the eternal kingdom of our Master and Savior Yahushua the Mashiyach will be abundantly supplied to you. 1:11 οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑµῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡµῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. 11 hout s gar plousi s epichor g th setai hymin h eisodos eis t n ai nion basileian tou kyriou h m n kai s t ros I sou Christou. ZR-LKd Om-LR 12 :gd MxPP]mZDE hf MxRCI œ - A K - µ š ¹J ˆµ µc ¾ J- µ ƒ :DÁ U µ ŸJ œ¹ Eˆ E U¹ ¼ -œ U µ ¹J- µ 12. `al-ken lo ech dal l haz kiyr kem `al- eleh b kal-`eth aph-kiy y da` tem eth- amitenu zu w hith konan tem bah. New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 4

5 2Pe1:12 Therefore, I will always be ready to remind you of these things, even though you already know them, and have been established in the truth which is present with you. 1:12 ιὸ µελλήσω ἀεὶ ὑµᾶς ὑποµιµνῄσκειν περὶ τούτων καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγµένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 12 Dio mell s aei hymas hypomimnÿskein peri tout n kaiper eidotas kai est rigmenous en tÿ parousÿ al theia. IZ]ID INI-Lm XIRDLh XImFDL IPIRd O]KPE 13 :DiD Om[od ¹œŸ ½ - J œ š ¹ E š ¹J ˆµ µ A Ÿ : Fµ J ¹LµA 13. w nakon b `eynay l haz kiyr ul ha`iyr eth kem kal-y mey heyothiy bamish kan hazeh. 2Pe1:13 I consider it right, as long as I am in this earthly dwelling, to stir you up by way of reminder, 1:13 δίκαιον δὲ ἡγοῦµαι, ἐφ ὅσον εἰµὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώµατι, διεγείρειν ὑµᾶς ἐν ὑποµνήσει, 13 dikaion de h goumai, ephí hoson eimi en toutÿ tÿ sk n mati, diegeirein hymas en hypomn sei, IL-Dne OKE IPm[N WxRI XDN Im IxRfN 14 :GI[oD R[hgI E ¾ ¼ ¹ - Ḱ¹B ¹ J ¹ µu š µ ¹J ¹U µc¹ :µ ¹ ŵ µ º E 14. mida` tiy kiy maher ye` taq mish kaniy w ken gilah-liy Adoneynu Yahushùa hamashiyach. 2Pe1:14 knowing that the laying aside of my earthly dwelling is imminent, as also our Master Yahushua the Mashiyach has made clear to me. 1:14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώµατός µου καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν µοι, 14 eid s hoti tachin estin h apothesis tou sk n matos mou kath s kai ho kyrios h m n I sous Christos ed l sen moi, MIXAfD O]XKF CINx MKL Z]IDL 15 :IZXIHT K ¹š ƒçµ Ÿš ¹ˆ ¹ Ú œÿ ¹ ¾ Š : ¹œ š ¹Š š¼ µ - µb 15. w esh qod lih yoth lakem tamiyd zik ron had bariym ha eleh gam- acharey ph tiyrathiy. 2Pe1:15 And I will also be diligent that at any time after my departure you will be able to call these things to mind. 1:15 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑµᾶς µετὰ τὴν ἐµὴν ἔξοδον τὴν τούτων µνήµην ποιεῖσθαι. 15 spoudas de kai hekastote echein hymas meta t n em n exodon t n tout n mn m n poieisthai. hpric]dd Z]NmGN Z]CeD Im 16 hid hpipir Im GI[oD R[hgI ZXhAe New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 5

6 œ E ¹ Ÿ A œÿ Jº œÿ Bµ š¼ µ E µ ¾ ¹J ˆŠ œÿ ¾š E E ¹J Ÿ ¾ƒE µ ¹ ŵ µ º E E ¾ ¼ œµšeƒ B :ŸœḰº B-œ 16. kiy lo halak nu acharey hagadoth m chukamoth b hodiy`enu eth kem g burath Adoneynu Yahushùa hamashiyach ubo o kiy `eyneynu hayu haro oth eth-g dulatho. 2Pe1:16 For we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Master Yahushua the Mashiyach, but we were eyewitnesses of His majesty. 1:16 Οὐ γὰρ σεσοφισµένοις µύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαµεν ὑµῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναµιν καὶ παρουσίαν ἀλλ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου µεγαλειότητος. 16 Ou gar sesophismenois mythois exakolouth santes egn risamen hymin t n tou kyriou h m n I sou Christou dynamin kai parousian allí epoptai gen thentes t s ekeinou megaleiot tos. C]AKE Im 17 I[TP DZVX ICICI IPd DF ]C]Am ZXCD IPTnN :]d Ÿ ¾ƒ J ƒ ¹ ¾ ½ œ Ÿƒ š ¹J ˆ ¹ µ œ š ¹ ¹ ¹ A ˆ š¾ Ÿ Ÿƒ J œµš µ ¹K¹ :ŸA 17. kiy nasa y qar w kabod me eth Elohiym ha Ab k bo elayw qol miliph ney had rath k bodo le mor zeh b niy y diydiy rats thah naph shiy bo. 2Pe1:17 For when He received honor and glory from Elohim the Father, such an utterance as this was made to Him by the Majestic Glory, This is My beloved Son with whom I am well-pleased 1:17 λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιµὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς µεγαλοπρεποῦς δόξης, Ὁ υἱός µου ὁ ἀγαπητός µου οὗτός ἐστιν εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα, 17 lab n gar para theou patros tim n kai doxan ph n s enechtheis s autÿ toiasde hypo t s megaloprepous dox s, Ho huios mou ho agap tos mou houtos estin, eis hon eg eudok sa, 18 :[CuD XDd ]or hpz]idd ¹ Vµ - ¹ ¾ E ˆ ƒ E µ E µ ŸRµ -œ : ¾Rµ šµ A ŸL¹ E œÿ ¹A 18. w eth-haqol hahu shama` nu b az neynu yotse min-hashamayim bih yothenu `imo b har haqodesh. 2Pe1:18 and we ourselves heard this utterance made from heaven when we were with Him on the holy mountain. 1:18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡµεῖς ἠκούσαµεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει. New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 6

7 18 kai taut n t n ph n n h meis kousamen ex ouranou enechtheisan syn autÿ ontes en tÿ hagiÿ orei. Z]\R MZAIHDE MlW XZ]I XACh 19 RWdI Im-CR M]WNd XPm MKdL Mx[ :MKAALd gbpd AK]m GXFE M]lD š ¼ œÿ ¼ œ¾ƒ ¹Š¼ µ E Ú¹ ͵ š œÿ Eƒ Mµ šµƒ E Š µ Á¹ ¹J- µ ¾ Ÿ ¹A š ¹ š J A¹ Uµ : ƒµƒ ¹A Dµ ¾Mµ ƒµ ŸJ µš ˆ ŸIµ šÿ 19. ud bar han bu ah yother qayam itanu wahatiybothem `asoth asher shatem lib kem elayw k ner me iyr bim qom ophel `ad-kiy yibaqa` or hayom w zarach kokab hanogah bil bab kem. 2Pe1:19 So we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star arises in your hearts. 1:19 καὶ ἔχοµεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχµηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡµέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑµῶν, 19 kai echomen bebaioteron ton proph tikon logon, hÿ kal s poieite prosechontes h s lychnÿ phainonti en auchm rÿ topÿ, he s hou h mera diaugasÿ kai ph sphoros anateilÿ en tais kardiais hym hrcx 20 :]dnn O]XZT ITm Ḿ š ¹Lµ œµ Eƒ - J š ¼ Ÿ ¹š E U œ ¾ˆ :ŸA¹K¹ Ÿš œ¹ ¹ J 20. w zo th ted `u ri shonah asher kal-n bu ath hamiq ra eynenah k phiy phith ron adam milibo. 2Pe1:20 But know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation, 1:20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται 20 touto pr ton gin skontes hoti pasa proph teia graph s idias epilyse s ou ginetai; Im O]VXd ML]RN Im 21 :[CuD GhX hxdf MI[]CuD µ ¹J Ÿ š¹a Eƒ - ¾ Ÿ ¹J : ¾Rµ µ Eš š ¼ µj Eš A¹C ¹ Ÿ Ŗµ ¹ ¾ ½ 21. kiy me`olam lo -yats ah n bu ah bir tson ha adam kiy an shey Elohiym haq doshiym dib ru ka asher n sa am Ruach haqodesh. 2Pe1:21 for no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from Elohim. 1:21 οὐ γὰρ θελήµατι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύµατος ἁγίου φερόµενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι. New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 7

8 21 ou gar thel mati anthr pou nechth proph teia pote, alla hypo pneumatos hagiou pheromenoi elal san apo theou anthr poi. Chapter 2 XW[ IX]N hidi MRA hid XW[ 2Pet2:1 L[od h[gkie Z]ZIG[N Z]xm hqipki MKd-Me O]Inm M[TP-LR MPW š šÿ E ¹ š ¼ µj ƒ E š ¹ƒ - µ ¾LµA E ¼ µ ¹ œÿœ ¹ µ œÿu¹j E ¹ µ š ¼ Á- µb : ¾ œ¹p Ÿ Ḱ¹J µ - µ E ¹ƒ š ¼ 1. w gam-n biy ey sheqer hayu ba`am ka asher yih yu morey sheqer gam-bakem asher yak niysu kitoth mash chiythoth wiykachashu bamoshel asher qanam w yabiy u `al-naph sham kilayon pith om. 2Pe2:1 But false prophets also arose among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing swift destruction upon themselves. 2:1 Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑµῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούµενοι. ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν, 1 Egenonto de kai pseudoproph tai en tÿ laÿ, h s kai en hymin esontai pseudodidaskaloi, hoitines pareisaxousin haireseis ap leias kai ton agorasanta autous despot n arnoumenoi. epagontes heautois tachin n ap leian, `Xf OxI MXhARAh MZ]AR]Z hkli MIdXE 2 :MIThfBL œ ½ š C µuº šeƒ¼ µƒe œÿƒ¼ Ÿœ š¼ µ E ¹Aµš ƒ : ¹ EC¹ 2. w rabiym yel ku acharey tho`abotham uba`aburam yutan dere k ha emeth l giduphiym. 2Pe2:2 Many will follow their sensuality, and because of them the way of the truth will be maligned; 2:2 καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις δι οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφηµηθήσεται, 2 kai polloi exakolouth sousin aut n tais aselgeiais dií hous h hodos t s al theias blasph m th setai, RVd ORNL MDL XGQNL ]\RI IhfA IXACAh 3 MXA[E MHs[N RVd µ ¾ A µ µ š ¹ œ ÌŸ ¼ µ EC¹ƒ š ƒ¹ ƒe : E ¾ š ƒ¹ Dµ µ œ¹ ¾ ˆ ŠṔ ¹ š ¼ µ Á 3. ub dib rey biduy ya`aso. eth kem l mis char lahem l ma`an b tso`a batsa` asher mish patam me az lo yith mah mah w shib ram lo yanum. New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 8

9 2Pe2:3 and in their greed they will exploit you with false words; their judgment from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. 2:3 καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑµᾶς ἐµπορεύσονται, οἷς τὸ κρίµα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει. 3 kai en pleonexia plastois logois hymas emporeusontai, hois to krima ekpalai ouk argei kai h ap leia aut n ou nystazei. Im Im 4 MXN[L ILAKd MXIeQIE MIXD IAVWL :Hs[oL ¹J E Š š ¼ ¹ µlµ - µ ¹ ¾ ½ - ¾ ¹J š ¾ ƒµ A š ¹B µ µ ¹š ƒ ¹ ¹šŸ - ¹ :ŠṔ ¹Lµ 4. kiy lo -chas Elohiym `al-hamal akiym asher chat u kiy im-horiydam l qits bey hariym wayas giyrem b kab ley ophel l sham ram lamish pat. 2Pe2:4 For if Elohim did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness, reserved for judgment; 2:4 Εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων ἁµαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ σειραῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουµένους, 4 Ei gar ho theos aggel n hamart sant n ouk epheisato alla seirais zophou tartar sas pared ken eis krisin t roumenous, WX XN[lE Z]X]fD-LR-MBE 5 X]f-LR ]or DRA[E :MIR[XD µ ¾ -œ µš š¾ ¹Iµ ¾ ¹ ¾ ¹š œÿšÿcµ - µ - µ šÿc- µ EAµLµ -œ Ÿ ¹ƒ¼ µa ŸL¹ ƒ¹ Qµ š¾ : ¹ š 5. w gam-`al-hadoroth hari shoniym lo chas wayish mor raq eth-noach qore hatsedeq w shib `ah `imo bahabiy o eth-hamabul `al-dor har sha`iym. 2Pe2:5 and did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with seven others, when He brought a flood upon the world of the lawless; 2:5 καὶ ἀρχαίου κόσµου οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν κατακλυσµὸν κόσµῳ ἀσεβῶν ἐπάξας, 5 kai archaiou kosmou ouk epheisato alla ogdoon N e dikaiosyn s k ryka ephylaxen kataklysmon kosmÿ aseb n epaxas, DKsDNd MPCE `TD DXNRE M]CQ 6 :DoF Z]\RL MICIZR L[NL MNI\IE New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 9

10 P µ A š µ š¾ ¼ µ Ÿ š -œ : Ĺ¹ˆ œÿ ¼ µ ¹ ¹œ¼ š ¼ µ ¹ µ 6. w eth-`arey S dom wa`amorah hapha k la epher w danam b mah pekah way siymem l mashal la asher `athiydiym la`asoth zimah. 2Pe2:6 and if He condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction by reducing them to ashes, having made them an example to those who would live lawless lives thereafter; 2:6 καὶ πόλεις Σοδόµων καὶ Γοµόρρας τεφρώσας [καταστροφῇ] κατέκρινεν ὑπόδειγµα µελλόντων ἀσεβέ[σ]ιν τεθεικώς, 6 kai poleis Sodom n kai Gomorras tephr sas [katastrophÿ] katekrinen hypodeigma mellont n asebe[s]in tetheik s, MDD LRILA WIftD LtlE 7 :MZoF IKXCd µ µ ¹ ƒ µ E E š ¼ ¹CµQµ ŠŸ -œ QµIµ ˆ : œĺ¹ˆ šµ A 7. wayatsel eth-lot hatsadiyq asher hel uhu an shey b liya`al hahem b dar key zimatham. 2Pe2:7 and if He rescued righteous Lot, oppressed by the sensual conduct of unprincipled men 2:7 καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούµενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσµων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς ἐρρύσατο 7 kai dikaion L t kataponoumenon hypo t s t n athesm n en aselgeia anastroph s errysato; RN[E @hde MK]Zd A[I DiD WIftD Im 8 :MR[X I\RNd M]IE M]I EILR DNhBR DX[ID ][TPE µ ¾ œ¾ ¾š E Ÿœ A ƒµ Fµ ¹CµQµ ¹J : ¹š ¼ µ A Ÿ Ÿ E ¼ š µ Ÿ µ 8. kiy hatsadiyq hazeh yashab b thokam w hu ro eh otham w shome`a w naph sho hay sharah `agumah `alayw yom wayom b ma`asey rish `am. 2Pe2:8 (for by what he saw and heard that righteous man, while living among them, felt his righteous soul tormented day after day by their lawless deeds), 2:8 βλέµµατι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς ἡµέραν ἐξ ἡµέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόµοις ἔργοις ἐβασάνιζεν 8 blemmati gar kai akoÿ ho dikaios egkatoik n en autois h meran ex h meras psych n dikaian anomois ergois ebasanizen; `\GLE O]IqpN LItDL D]DI RC]I Im 9 :MDL MLhNe AI[DL Hs[oD M]IL ¼ µ Ÿ Ń¹M¹ ¹ ¼ -œ ¹Qµ É µ Ÿ ¹J Š : E B ƒ ¹ ŠṔ ¹Lµ Ÿ ¹ š -œ New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 10

11 9. kiy yode`a Yahúwah l hatsiyl eth-chasiydayw minisayon w lachas k eth-har sha`iym l yom hamish pat l hashiyb g mulam lahem. 2Pe2:9 then DEDI knows how to rescue the holy from temptation, and to keep the unrighteous under punishment for the day of judgment, 2:9 οἶδεν κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασµοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἰς ἡµέραν κρίσεως κολαζοµένους τηρεῖν, 9 oiden kyrios eusebeis ek peirasmou hruesthai, adikous de eis h meran krise s kolazomenous t rein, MIFAh LAx X\dD XZ]IAh MdL ZhXIX[d MIKLD MIPT IiR SXGN hcxgi ¹ˆ¾ƒE ƒ U œÿ¼ µœ A š Áµ š¼ µ ¹ ¾ µ -œ š œÿ ƒe ¾ Á¹ œeš ¹š ¹A ¹ ¾ ¹ Fµ Lµ -œ :œÿš š Wµ -œ š E š 10. ub yother eth-hahol kiym acharey habasar b tha aoth tebel uboziym eth-hamem shalah `azey phaniym hol kiym bish riyruth libam w lo yecher du mechareph eth-has raroth. 2Pe2:10 and especially those who indulge the flesh in its corrupt desires and despise authority. Daring, self-willed, they do not tremble when they revile angelic majesties, 2:10 µάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυµίᾳ µιασµοῦ πορευοµένους καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. Τολµηταὶ αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέµουσιν βλασφηµοῦντες, 10 malista de tous opis sarkos en epithymia miasmou poreuomenous kai kyriot tos kataphronountas. Tolm tai authadeis, doxas ou tremousin blasph GKE FRd MDN MIL]CeD 11 :MHs[Nd D]DI IPTL MhTfBI ¾ µ ¾ ˆ¾ A ¹ Ÿ Bµ ¹ µlµ - µ š ¼ : ŠṔ ¹ A É ¹ E ǵ 11. asher aph-hamal akiym hag doliym mehem b `oz wakocha lo y gad phum liph ney Yahúwah b mish patam. 2Pe2:11 whereas angels who are greater in might and power do not bring a reviling judgment against them before DEDI. 2:11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάµει µείζονες ὄντες οὐ φέρουσιν κατ αὐτῶν παρὰ κυρίου βλάσφηµον κρίσιν. 11 hopou aggeloi ischui kai dynamei meizones ontes ou pherousin katí aut n para kyriou blasph mon krisin. CKnL MRAH-WGm Z]CL]pD Z]LKqD Z]NDdm 12 ZIG[Dd hzgyi MTXGd ZGyLE MZLER LhNBh M[TP Kµ ƒ¹š- J œÿ ŸMµ œÿ Ņµ œÿ AµJ K ƒ New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 11

12 œ ¹ µ A Eœ¼ V¹ E ¾ š ¼ -œ š A œµ Vµ :E Ẃ¹ œ µ E E µ 12. w eleh kab hemoth has kaloth hanoladoth k chaq-tib `am laleked w lashachath b cher pham eth- asher lo yad `u yishachathu b hash chiyth naph sham ug mul `aw latham yisa u. 2Pe2:12 But these, like unreasoning animals, born as creatures of instinct to be captured and killed, reviling where they have no knowledge, will in the destruction of those creatures also be destroyed, 2:12 οὗτοι δὲ ὡς ἄλογα ζῷα γεγεννηµένα φυσικὰ εἰς ἅλωσιν καὶ φθορὰν ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφηµοῦντες, ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται 12 houtoi de h s aloga zÿa gegenn mena physika eis hal sin kai phthoran en hois agnoousin blasph mountes, en tÿ phthora aut n kai phthar sontai MINDFNh ha[gi BPRL MN]I ZPCR 13 :MKoR MIZ[E M[TP IGhfNd MIWpsZoD ¹ ô E ¹ ¾ Eƒ¾ µ ¾ Ÿ œµ š ¼ : Ĺ¹ ¹œ¾ ¹ ¾ µ ECµ A ¹ MµP œ¹lµ 13. asher `ed nath yomam l `oneg yach shobu m go aliym um zuhamiym hamith pan qiym b maduchey naph sham w ok liym w shothiym `imakem. 2Pe2:13 suffering wrong as the wages of doing wrong. They count it a pleasure to revel in the daytime. They are stains and blemishes, reveling in their deceptions, as they carouse with you, 2:13 ἀδικούµενοι µισθὸν ἀδικίας, ἡδονὴν ἡγούµενοι τὴν ἐν ἡµέρᾳ τρυφήν, σπίλοι καὶ µῶµοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευωχούµενοι ὑµῖν, 13 adikoumenoi misthon adikias, h don n h goumenoi t n en h mera tryph n, spiloi kai m moi entryph ntes en tais apatais aut n syneu choumenoi MDL MIPIR 14 IPd MDL RVd-CoLN ALE hcc]vi ¾Š¼ µ µa ¹U ¾ ¹ º ¹ œÿ ¹ µ A µ A- µlº ƒ E Ÿ ¹ œ Pµ œÿ µ -œ : š Ļµ 14. `eynayim lahem m le oth ni uphiym w lo tis ba` nah lachato w eth-naph shoth hap tha iym y tsodedu w leb m lumad-betsa` lahem b ney ham erah. 2Pe2:14 having eyes full of adultery that never cease from sin, enticing unstable souls, having a heart trained in greed, accursed children; 2:14 ὀφθαλµοὺς ἔχοντες µεστοὺς µοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁµαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, καρδίαν γεγυµνασµένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα 14 ophthalmous echontes mestous moichalidos kai akatapaustous hamartias, deleazontes psychas ast riktous, kardian gegymnasmen n pleonexias echontes, kataras tekna; New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 12

13 MRLd `XCd hklle hrzle hafr X[lD 15 :DLERD XK\ X]Rd-Od ¹A š A E Iµ E œ¹iµ Eƒ ˆ š ͵ š Cµ -œ Š : µ šµ ƒ š ¼ šÿ A- A 15. eth-hadere k hayashar `az bu wayith `u wayel ku b dere k Bil `am ben-b `or asher aheb s kar ha`aw lah. 2Pe2:15 forsaking the right way, they have gone astray, having followed the way of Balaam, the son of Beor, who loved the wages of unrighteousness; 2:15 καταλείποντες εὐθεῖαν ὁδὸν ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰµ τοῦ Βοσόρ, ὃς µισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν 15 kataleipontes eutheian hodon eplan th san, exakolouth santes tÿ hodÿ tou Balaam tou Bosor, hos misthon adikias gap sen DXdf DNDdD Im ZGK]Z ]L-IDxE 16 :MQuD XVRxE š A¹C œ K¹ Aµ ¹J Ÿœ Hµ - µ œµ µ Ÿœ Ÿ - ¹ Uµ ˆŠ : ¾Rµ œ E¹ A š¾ µuµ - Ÿ ƒ 16. wat hiy-lo thokachath `al-chata tho kiy hab hemah ha ilemeth dib rah b qol- adam wata` tsor b iueleth haqosem. 2Pe2:16 but he received a rebuke for his own transgression, for a mute donkey, speaking with a voice of a man, restrained the madness of the prophet. 2:16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανοµίας ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάµενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 16 elegxin de eschen idias paranomias; hypozygion aph non en anthr pou ph nÿ phthegxamenon ek lysen t n tou proph tou paraphronian. XhN[ DXRQd MITfP MIAR DoD MIN-ILd 17 :ML]RL MDL še š ¼ š ¹A ¹ Ć¹ ¹ƒ Ĺ ¹ µ - ¹ A œÿš A ˆ : Ÿ ¼ -Œ ¾ 17. b eroth b liy-mayim hemah `abiym nidaphiym bis `arah asher shamur lahem choshek- aphelah l `olam. 2Pe2:17 These are springs without water and mists driven by a storm, for whom the black darkness has been reserved. 2:17 Οὗτοί εἰσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ ὁµίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόµεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται. 17 Houtoi eisin p gai anydroi kai homichlai hypo lailapos elaunomenai, hois ho zophos tou skotous tet r tai. X\dD IXAf MXdCd Im 18 New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 13

14 `XCd MIKLDD ICIN MZoF ICI-LR :DR]x š Áµ œÿ¼ µœ A E E š ƒ¹c œe A š Aµ A ¹J š A ¹ ¾ µ ¹ EŠ ¹ - µ š ¼ œ œĺ¹ˆ - µ : ŸU 18. kiy b dab ram b ge uth dib rey shaw yatsudu b tha aoth habasar `al-y dey zimatham eth asher a k-nim l tu miydey hahol kiym b dere k to`ah. 2Pe2:18 For speaking out arrogant words of vanity they entice by fleshly desires, by sensuality, those who barely escape from the ones who live in error, 2:18 ὑπέρογκα γὰρ µαταιότητος φθεγγόµενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυµίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφοµένους, 18 hyperogka gar mataiot tos phtheggomenoi deleazousin en epithymiais sarkos aselgeiais tous olig s apopheugontas tous en planÿ anastrephomenous, Im ZGyL MICAR MNVRd MDE MDL hgihai D[TG 19 :][AKL CAR ¹J œµ Vµ ¹ ƒ¼ µ A E ¹Š ƒµ º Š :Ÿ ƒ¾ ƒ 19. chuph shah yab tiychu lahem w hem b `ats mam `abadiym lashachath kiy `ebed ha adam l kob sho. 2Pe2:19 promising them freedom while they themselves are slaves of corruption; for by what a man is overcome, by this he is enslaved. 2:19 ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόµενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ δεδούλωται. 19 eleutherian autois epaggellomenoi, autoi douloi hyparchontes t s phthoras; hÿ gar tis h tt tai, toutÿ dedoul tai. ZRCd ML]RD MHLoD Im 20 OK]ZA hrdhde GI[oD R[hgI hpri[]nh DRX DIDx h[dkpe E ¾ ¼ œµ µ A Ÿ œ¾ ºH¹ Š Ĺ¹ š¼ µ ¹J E Á ¹ Ÿœ ƒ E A Š Eƒ - ¹ µ ¹ ŵ µ º E E ¹ Ÿ E : œ ¹ š š ¹U œ ¹š¼ µ 20. kiy acharey himal tam mitum oth ha`olam b da`ath Adoneynu umoshiy`enu Yahushùa hamashiyach im-shabu w hat b `u b thokan w nik bashu achariytham tih yeh ra`ah mere shiytham. New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 14

15 2Pe2:20 For if, after they have escaped the defilements of the world by the knowledge of the Master and Savior Yahushua the Mashiyach, they are again entangled in them and are overcome, the last state has become worse for them than the first. 2:20 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ µιάσµατα τοῦ κόσµου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου [ἡµῶν] καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐµπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 20 ei gar apophygontes ta miasmata tou kosmou en epign sei tou kyriou [h m n] kai s t ros I sou Christou, toutois de palin emplakentes h tt ntai, gegonen autois ta eschata cheirona t n pr t n. hdrci DWCtD MDL G]P 21 :MDL DXhQoD D[]CuD DEVoD-ON hbqpe E º š ¼ Qµ š C-œ œµ µ K µ Ÿ : še Ļµ Ÿ Ŗµ ¹Lµ - ¹ šÿ E ¾ 21. Noach lahem shel lada`ath eth-dere k hats daqah me asher y da`uhu w nasogu achor minhamits wah haq doshah ham surah lahem. 2Pe2:21 For it would be better for them not to have known the way of righteousness, than having known it, to turn away from the holy commandment handed on to them. 2:21 κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς µὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. 21 kreitton gar n autois m epegn kenai t n hodon t s dikaiosyn s epignousin hypostrepsai ek t s paradotheis s autois hagias entol s. A[ ALmD L[N MDL DXWE 22 :[TXd LLeZDL DVGXD-ON DLR XIFGDE ƒ ƒ Jµ œ ½ µ šµ ¾ š ¼ µj š ƒ : šá ¾B œ¹ µš - ¹ ¾ š ¹ˆ¼ µ Ÿ - µ 22. w qarah lahem ka asher yo mar m shal ha emeth hakeleb shab `al-qe o w hachaziyr `oleh minharach tsah l hith golel baraphesh. 2Pe2:22 It has happened to them according to the true proverb, A dog returns to its own vomit, and, A sow, after washing, returns to wallowing in the mire. 2:22 συµβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιµίας, Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραµα, καί, Ὗς λουσαµένη εἰς κυλισµὸν βορβόρου. 22 symbeb ken autois to t s al thous paroimias, Ky n epistrepsas epi to idion exerama, kai, Hys lousamen eis kylismon borborou. Chapter 3 IAIAG AZK ZIPyD 2Pet3:1 :MKAAL XImFNm ODIx[Ah ƒ ¹ƒ¼ ¼ ƒ œ¾ ¹ ¼ š ¼ œ ¹ Vµ œ š B¹ œ ¾ˆ New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 15

16 : ƒµƒ œµlºu-œ š ¹ š ¹J ˆµ J U ¹ƒE 1. zo th ha igereth hasheniyth asher aniy kotheb aleykem chabiybay ubish teyhen k maz kiyr a`iyr eth-tumath l bab kem. 2Pe3:1 This is now, beloved, the second letter I am writing to you in which I am stirring up your sincere mind by way of reminder, 3:1 Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑµῖν γράφω ἐπιστολὴν ἐν αἷς διεγείρω ὑµῶν ἐν ὑποµνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν 1 Taut n d, agap toi, deuteran hymin graph epistol n, en hais diegeir hym n en hypomn sei t n eilikrin dianoian ICId MCuN XmFL 2 DPxP hpri[]nh MI[CuD :MKIGIL[ ICI-LR ¹ ¹ƒ Mµ ¹A R¹ ¹š ½ Mµ ¹š ƒçµ -œ š¾j ˆ¹ ƒ U¹ š ¼ E ¹ Ÿ E E ¾ ¼ œµ ¹ -œ ¹ ¾ Ŗµ : ¹ - µ 2. liz kor eth-had bariym hane emariym miqedem biydey han biy iym haq doshiym w ethmits wath Adoneynu umoshiy`enu asher nit nah `al-y dey sh liycheykem. 2Pe3:2 that you should remember the words spoken beforehand by the holy prophets and the commandment of the Master and Savior spoken by your apostles. 3:2 µνησθῆναι τῶν προειρηµένων ῥηµάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑµῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος. 2 mn sth nai t n proeir men n hr mat n hypo t n hagi n proph t n kai t s t n apostol n hym n entol s tou kyriou kai s t ros. MIVL MINlD Im MKL hrch 3 hvv]lzie M[TP MIKLD ¹ E ¾ƒ ¹ ͵ œ ¹š¼ µ A ¹J ¾ ¹š œ ¾ˆ E E :š¾ E ¼ Ÿ œ¹ µ œÿ¼ µœ š¼ µ ¹ ¾ 3. ud `u zo th lakem ri shonah kiy b achariyth hayamiym yabo u letsiym hol kiym acharey tha aoth naph sham w yith lotsatsu le mor. 2Pe3:3 Know this first of all, that in the last days mockers will come with their mocking, following after their own lusts, 3:3 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπ ἐσχάτων τῶν ἡµερῶν [ἐν] ἐµπαιγµονῇ ἐµπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυµίας αὐτῶν πορευόµενοι 3 touto pr ton gin skontes hoti eleusontai epí eschat n t n h mer n [en] empaigmonÿ empaiktai kata tas idias epithymias aut n poreuomenoi ]Nm CNR LmD hak[ Im ZGHAD 4 New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 16

17 Ÿ J ¾ ¾Jµ œÿƒ Eƒ ˆ ¹J Ÿ ¾A œµ Š ƒµ Iµ : ¹š Aµ œ ¹ š 4. ayeh hab tachath bo o kiy me az shak bu ha aboth hakol `omed k mo mere shiyth hab riy ah. 2Pe3:4 and saying, Where is the promise of His coming? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation. 3:4 καὶ λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιµήθησαν, πάντα οὕτως διαµένει ἀπ ἀρχῆς κτίσεως. 4 kai legontes, Pou estin h epaggelia t s parousias autou? aphí h s gar hoi pateres ekoim th san, panta hout s diamenei apí arch s ktise s. ]\RP XACd MIPTn[ MP]VXL MxRfN MLRPE 5 :MIoD ICI-LRE MIoD-ON MINyD ÌŸ ¼ µ ¹ ¾ ½ šµƒ ¹A ¹ Ķ Ÿ š¹ Ú µc¹ : ¹ ŵ - µ ¹ µlµ - ¹ š ¹ µ Vµ 5. w ne` lam mida` tam lir tsonam shel phaniym bid bar Elohiym na`aso. hashamayim w ha arets min-hamayim w `al-y dey hamayim. 2Pe3:5 For when they maintain this, it escapes their notice that by the word of Elohim the heavens existed long ago and the earth was formed out of water and by water, 3:5 λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, 5 lanthanei gar autous touto thelontas hoti ouranoi san ekpalai kai g ex hydatos kai dií hydatos synest sa tÿ tou theou logÿ, INd DTH[P Im LAZ MDICI LRE 6 :LhdoD A Š ¹ ¹J ˆ š ¼ ƒ œ ƒ µ : EAµLµ 6. w `al y deyhem ab dah thebel asher me az kiy nish t phah b mey hamabul. 2Pe3:6 through which the world at that time was destroyed, being flooded with water. 3:6 δι ὧν ὁ τότε κόσµος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο 6 dií h n ho tote kosmos hydati kataklystheis ap leto; MDE ]XACA hpsvp hpiptl MINyD-Me 7 :R[XD OIfD M]IL MIXhN[ Ÿš ƒ ¹ƒ E P ¹ E š ¼ š ¹ µ Vµ - µb ˆ : µ š µ ¾ƒ¼ µ ¹Cµ Ÿ ¹šE New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 17

18 7. gam-hashamayim w ha arets asher l phaneynu nits p nu bid baro w hem sh muriym la esh l yom hadiyn wa abod an shey haresha`. 2Pe3:7 But by His word the present heavens and earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of lawless men. 3:7 οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισµένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούµενοι εἰς ἡµέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 7 hoi de nyn ouranoi kai h g tÿ autÿ logÿ teth saurismenoi eisin pyri t roumenoi eis h meran krise s kai ap leias t n aseb n anthr p n. M]l[ IAIAG MmN 8 M]Im MIP[ D]DI IPIRd MIP[ J ŸI ƒ ¹ƒ¼ J¹ U- µ œµ µ œ ¾ˆ : Ÿ J ¹ É A ¹ 8. w zo th ha achath al-te`alem mikem chabiybay sheyom echad k eleph shaniym b `eyney Yahúwah w eleph shaniym k yom echad. 2Pe3:8 But do not let this one fact escape your notice, beloved, that with DEDI one day is like a thousand years, and a thousand years like one day. 3:8 Ἓν δὲ τοῦτο µὴ λανθανέτω ὑµᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι µία ἡµέρα παρὰ κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὡς ἡµέρα µία. 8 Hen de touto m lanthanet hymas, agap toi, hoti mia h mera para kyriÿ h s chilia et kai chilia et h s h mera mia. MIA[G GIHAD D]DI 9 hpxhard Im :DAh[xL Mnm Im ¹ƒ ¾ -š ¼ µj µ ¹Š ƒ¹ š ¼ -œ É š µ - ¾ Š ¾ƒ¼ µa ¾P µ ¾ E šeƒ¼ µa ŸPµ ¹š¼ µ ¹J še ¹ œ ¾ˆ : ƒe Uµ ḰºJ œÿ ¹A- ¹ ¹J ¹ ƒ¾ 9. w lo -y acher Yahúwah eth- asher hib tiycha ka asher-yesh chosh biym zo th l ichur kiy ma ariy k apo ba`aburenu w lo yach pots ba abod ha ob diym kiy im-biph noth kulam lat shubah. 2Pe3:9 DEDI is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish but for all to come to repentance. 3:9 οὐ βραδύνει κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται, ἀλλὰ µακροθυµεῖ εἰς ὑµᾶς, µὴ βουλόµενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς µετάνοιαν χωρῆσαι. 9 ou bradynei kyrios t s epaggelias, h s tines bradyt ta h gountai, alla makrothymei eis hymas, m boulomenos tinas apolesthai alla pantas eis metanoian ch r sai. MINyD DLInd 10 MI\RoDE hbbnzde hxrai Z]CQIDE htlgi :htxzi DILR New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 18

19 Ÿ A ¹ µ Vµ ˆ ḰµA ƒḿµ J É - Ÿ ¾ƒ ¾A š ¼ ¹ ¼ µlµ š E ¼ ¾ œ¹ Eš¼ ¾ƒ œÿ ¾ µ E ¾ ¼ µ :E šẃ¹ 10. bo yabo yom-yahúwah k ganab balay lah az hashamayim b sha on yachalophu w hay sodoth y bo`aru w hith mogagu w ha arets w hama`asiym asher `aleyha yisarephu. 2Pe3:10 But the day of DEDI will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up. 3:10 Ἥξει δὲ ἡµέρα κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν ᾗ οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται στοιχεῖα δὲ καυσούµενα λυθήσεται καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται. 10 H xei de h mera kyriou h s klept s, en hÿ hoi ouranoi hroiz don pareleusontai stoicheia de kausoumena lyth setai kai g kai ta en autÿ erga heureth setai. `ndzdl MKILR hbhni DxRE 11 :ZhCIQGAh DyCWd Kµ œ¹ ¼ ¾ Ļ- µ E E K - J- ¹ Úµ :œe ¹ ¼ µƒe Vº ¹A 11. w `atah im-kal- eleh yamugu mah-m od `aleykem l hith hale k biq dushah ubachasiyduth. 2Pe3:11 Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and holiness, 3:11 τούτων οὕτως πάντων λυοµένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν [ὑµᾶς] ἐν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, 11 tout n hout s pant n luomen n potapous dei hyparchein [hymas] en hagiais anastrophais kai eusebeiais, ]d D]DI-M]IL Z]mGLh 12 :hqnpe hxrai Z]CQIDE hbhni MINyD ŸA š ¼ Ÿœ¾ ¹ E ¾ƒÍ É - Ÿ œÿjµ E ƒ :ENµ Eš¼ ¾ƒ œÿ ¾ µ ƒ E E ¹ µ Vµ 12. ul chakoth l yom-yahúwah sheyabo ul hachiysh otho asher bo hashamayim yamugu ba esh w hay sodoth y bo`aru w namasu. 2Pe3:12 looking for and hastening the coming of the day of Elohim, because of which the heavens will be destroyed by burning, and the elements will melt with intense heat! 3:12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡµέρας δι ἣν οὐρανοὶ πυρούµενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούµενα τήκεται. 12 prosdok ntas kai speudontas t n parousian t s tou theou h meras dií h n ouranoi pyroumenoi lyth sontai kai stoicheia kausoumena t ketai. MI[CG MIN[L MImGN ]ZGHAD ITm 13 :Md OILI D[CG New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 19

20 š E ¹ ¼ ¹ µ ¹Jµ Ÿœ Š ƒµ ¹ J E µ ¼ µ : Á ¹ -š ¼ ¼ 13. wa anach nu k phiy hab tachatho m chakiym l shamayim chadashiym ul erets chadashah ashertsedeq yaliyn bam. 2Pe3:13 But according to His promise we are looking for new heavens and a new earth, in which righteousness dwells. 3:13 καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελµα αὐτοῦ προσδοκῶµεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. 13 kainous de ouranous kai g n kain n kata to epaggelma autou prosdok men en hois dikaiosyn katoikei. hcw[ MImGND IAIAG Om-LR 14 :R[sN MImFE MlWP M]L[d Ĺ¹ E ¹ K ¹Jµ µ µƒ ¹ƒ¼ J- µ : µ Ṕ¹ ¹Jµˆ ¹I¹ Ÿ A 14. `al-ken chabiybay ham chakiym la eleh shiq du l himatse l phanayw b shalom n qiyim w zakiym mipasha`. 2Pe3:14 Therefore, beloved, since you look for these things, be diligent to be found by Him in peace, spotless and blameless, 3:14 ιό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀµώµητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ 14 Dio, agap toi, tauta prosdok ntes spoudasate aspiloi kai am m toi autÿ heureth nai en eir nÿ DRh[ZL ha[gx GhX 15 DNKGD ITm AZm Q]L]s :]L DPhZpD š ¼ µj E œ¹ Eƒ µu E ¾ ¼ µ Eš š¾ -œ Š µ ¹ J ¼ ƒµœ J Ÿ ŸP ƒe E ¹ - µb :Ÿ Eœ Mµ 15. w eth- ore k ruach Adoneynu tach sh bu lith shu`ah ka asher gam- achiynu ha ahub Polos kathab aleykem k phiy hachak mah han thunah lo. 2Pe3:15 and regard the patience of our Master as salvation; just as also our beloved brother Shaul, according to the wisdom given him, wrote to you, 3:15 καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡµῶν µακροθυµίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡµῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑµῖν, 15 kai t n tou kyriou h m n makrothymian s t rian h geisthe, kath s kai ho agap tos h m n adelphos Paulos kata t n dotheisan autÿ sophian egrapsen hymin, [I ODAh M[-]XdCd OKE 16 hktdi MIXRdDE OIADN MI[W MIXAf New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 20

21 :M[TP MIXTqD XZId ]\RI-Me ƒe K - µ -Ÿš Aµ A œÿš B¹ - A ˆŠ œ¾ E µ µ ¹ œ Pµ ¹š¼ ¾Aµ ¹ƒ ¹ ¹š ƒç : µ µ ƒ ¹š Ņµ š œ A ÌŸ ¼ µ - µb š ¼ µj 16. w ken b kal- ig rothayw b dab ro-sham `al- eleh ubahen yesh d bariym qashiym mehabiyn w habo`ariym w hap tha iym yahaph ku otham ka asher gam-ya`aso. b yether has phariym l ab dan naph sham. 2Pe3:16 as also in all his letters, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which the untaught and unstable distort, as they do also the rest of the Scriptures, to their own destruction. 3:16 ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀµαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. 16 h s kai en pasais epistolais lal n en autais peri tout n, en hais estin dysno ta tina, ha hoi amatheis kai ast riktoi streblousin h s kai tas loipas graphas pros t n idian aut n ap leian. hxnyd MxRCI IAIAG 17 MxLTPh LRlLA ZhRH hk[ox-os MKIZ[TPL :MKiRoN Eš V¹ ¾š œ ¾ˆ U µ š ¼ µƒ ¹ƒ¼ Uµ ˆ U µ E µ µi¹ ƒ µ œe Š š¼ µ E Ĺ¹U- P œ¾ µ : Fº Ĺ¹ 17. w atem chabiybay asher y da` tem zo th mero sh hisham ru l naph shotheykem pen-timash ku acharey ta`uth an shey b liya`al un phal tem mima`uz kem. 2Pe3:17 You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard so that you are not carried away by the error of unprincipled men and fall from your own steadfastness, 3:17 Ὑµεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε, ἵνα µὴ τῇ τῶν ἀθέσµων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγµοῦ, 17 Hymeis oun, agap toi, progin skontes phylassesthe, hina m tÿ t n athesm n planÿ synapachthentes ekpes te tou idiou st rigmou, GI[oD R[hgI hpri[]nh ZRCAh CQGd haxh 18 ML]RD M]IL-MBE M]lD-Me C]AmD µ ¹ ŵ µ º E E ¹ Ÿ E E ¾ ¼ œµ µ ƒe A Eƒ še : Ÿ Ÿ - µ ŸIµ - µb Ÿƒ Jµ Ÿ -š ¼ 18. ur bu b chesed ub da`ath Adoneynu umoshiy`enu Yahushùa hamashiyach asher-lo hakabod gam-hayom w gam-l yom ha`olam Amen. 2Pe3:18 but grow in the grace and knowledge of our Master and Savior Yahushua the Mashiyach. To Him be the glory, both now and to the day of eternity. Amen. New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 21

22 3:18 αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡµῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡµέραν αἰῶνος. [ἀµήν.] 18 auxanete de en chariti kai gn sei tou kyriou h m n kai s t ros I sou Christou. autÿ h doxa kai nyn kai eis h meran ai nos. [am n.] New Testament Hebrew-Greek Interlinear ñ page 22

Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians)

Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians) Sefer 1 Tessaloniqim (Thessalonians) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (41 ( 41th sidrot) - 1 Th 1-5, 1 2 Th 1-3 ZnDW-L@ Q]lZ]NIHE Q]PELQE Q]L]s 1Th1:1 CQG GI[oD R[hgI O]C@Ah A@D MIDL@d MIlWIP]LqxD :GI[oD

Διαβάστε περισσότερα

:œe ƒµ ¹ ¹ƒ š Qµ - ¹J 3. w lo -`od ela shenith halel batsaroth mip ney sheyada` nu kiy-hatsarah m biy ah liydey sab lanuth.

:œe ƒµ ¹ ¹ƒ š Qµ - ¹J 3. w lo -`od ela shenith halel batsaroth mip ney sheyada` nu kiy-hatsarah m biy ah liydey sab lanuth. Sefer Romiyim (Romans) Chapter 5 hpl M]L[ DPhN@A hpwfvp IXG@ OKL Rom5:1 :GI[oD R[hgI hpipc@d MIDL@D-MR E Ÿ E ½ ƒ E µc ¹ š¼ µ :µ ¹ ŵ µ º E E ¾ ¼ µa ¹ ¾½ -¹ 1. laken acharey nits daq nu ba emunah shalom

Διαβάστε περισσότερα

Sefer (Qolassim) Colossians

Sefer (Qolassim) Colossians Sefer (Qolassim) Colossians Chapter 1 MIDL@ O]VXd GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s Col1:1 :hpig@ Q]lZ]NIHE ¹ ¾ ½ Ÿ š¹a µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ Ÿ ŸP :E ¹ ŸI¹œŸ ¹Š 1. Polos sh liycha Yahushùa hamashiyach bir tson Elohiym

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1

Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1 Sefer 1 Kepha (Petros/Peter) Chapter 1 Z]VhTZ IA[]x-L@ GI[oD R[hgI GIL[ Q]XHs 1Pet1:1 :@IPIZIAh @IQ@ @lwc]sw @IHLe Q]HPs œÿ E œ ƒ ŸU- µ ¹ ŵ µ º E µ ¹ Ÿš Š P : ¹œ ¹ƒE µ ͹ ŸPµ Šµ B ŸŠ Ṕ 1. Pet ros sh liyach

Διαβάστε περισσότερα

: ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney Chag-haPesach ba Yahushuà l Beyth hiyniy m qom La` zar asher he`iyr me`im hamethiym.

: ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney Chag-haPesach ba Yahushuà l Beyth hiyniy m qom La` zar asher he`iyr me`im hamethiym. Sefer Yahuchanan (John) Chapter 12 IPID ZIAL R[hgI @d GQsD-BG IPTL MINI Z[[E John12:1 :MIZoD MRN XIRD X[@ XFRL M]WN ¹ ¹ œ ƒ µ º E Á µ Pµ - µ ¹ ¹ œ : ¹œ Lµ ¹ š ¹ š ¼ š ˆ µ Ÿ 1. w shesheth yamiym liph ney

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Yahuchanan (John)

Sefer Yahuchanan (John) Sefer Yahuchanan (John) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (19th sidrot) - John 1-3 MIDL@D Z@ DID XAfDE XAfD DID ZI[@Xd John1:1 :XAfD DID MIDL@E ¹ ¾ ½ œ š ƒćµ š ƒćµ œ ¹ š A :š ƒćµ ¹ ¾ 1. b re shiyth hayah

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians)

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Chapter 6 @n[ MKZ@ DXIDFP ]L MIXFRm hpgp@e 2Cor6:1 :WIXL DIDE MIDL@ CQG hldwz K œ š ¹ ˆµ Ÿ ¹š ˆ¾ J E µ ¼ µ : ¹š ¹ ¾½ E Aµ œ 1. wa anach nu k `oz riym lo naz hiyrah eth

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Maaseh hashlichim (Acts)

Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Sefer Maaseh hashlichim (Acts) Chapter 11 Shavua Reading Schedule (27th sidrot) - Acts 11-15 DChDId X[@ MIG@DE MIGILyD hrn[le Acts11:1 :MIDL@D XAf-Z@ MI]eD-MB hldw-im E ¹A š ¼ ¹ µ ¹ ¹ Vµ E ¹Iµ : ¹ ¾½ šµƒç-œ

Διαβάστε περισσότερα

which minister questions, rather than furthering the administration of Elohim which is by faith.

which minister questions, rather than furthering the administration of Elohim which is by faith. Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Chapter 1 hpri[]n MIDL@D ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE E ¹ Ÿ ¹ ¾½ œµ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Menachem (Mark) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (8th sidrot) - Mark 1 5

Sefer Menachem (Mark) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (8th sidrot) - Mark 1 5 Sefer Menachem (Mark) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (8th sidrot) - Mark 1 5 :MIDL@D-Od GI[oD R[hgI ZX]\d ZnGx Mark1:1 : ¹ ¾½ - A µ ¹ ŵ µ º E œµšÿā A œµk¹ U 1. t chilath b sorath Yahushuà hamashiyach

Διαβάστε περισσότερα

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq.

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq. Sefer Hadassah (Esther) Chapter 4 EICBA-Z@ IKCXN RXWIE DYRP XY@-LK-Z@ RCI IKCXNE Est4:1 :DXNE DLECB DWRF WRFIE XIRD JEZA @VIE XT@E WY YALIE A-œ µ»c š µš ¹Iµ ā¼ µ š ¼ - J-œ µ µ»c š E : š E ¾ ˆ µ ˆ¹Iµ š

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (1st sidrah

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (1st sidrah Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah ah) Isa 1-5 DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR INIA MLYEXIE E - µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼

Διαβάστε περισσότερα

O][GP-Z@ CIL]D ACPIoRE ACPIoR-Z@ CIL]D MXE 4 :O]NL\-Z@ CIL]D O][GPE

O][GP-Z@ CIL]D ACPIoRE ACPIoR-Z@ CIL]D MXE 4 :O]NL\-Z@ CIL]D O][GPE Sefer MattithYahu (Matthew) Chapter 1 New Testament (B'rit hachadashah) (in downward order of each verse of its texts of the paleo-hebrew Phoenican, modern Hebrew at right, and its Hebrew color coded translitered

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah)

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah) Isa 1-5 INIA DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR MLYEXIE E -µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼ : E

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation) Chapter 1. Shavua (Weekly) Reading Schedule (46th(

Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation) Chapter 1. Shavua (Weekly) Reading Schedule (46th( Sefer Chazon l'yahuchanan (Revelation) Chapter 1 Shavua (Weekly) Reading Schedule (46th( sidrot) - Rev 1-7 MIDL@D ]L-OZP X[@ GI[oD R[hgI O]FG Rev1:1 RIC]D @hde DXDNd DIDI-X[@ Z@ EICAR-Z@ Z]@XDL :OPG]IL

Διαβάστε περισσότερα

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy)

Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Mishneh Torah / Devarim (Deuteronomy) Chapter 6 MKIDL@ DEDI DEV XY@ MIHTYNDE MIWGD DEVND Z@FE Deut6:1 :DZYXL DNY MIXAR MZ@ XY@ UX@A ZEYRL MKZ@ CNLL ¾½ É É¹ š ¼ ¹ŠṔ ¹Lµ ¹Rº µ ¹Lµ œ ¾ˆ :DÚ ¹š Ĺ ¹š ƒ¾ Uµ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Tehillim (Psalms)

Sefer Tehillim (Psalms) Sefer Tehillim (Psalms) Chapter 139 :RCZE IPZXWG DEDI XENFN CECL GVPNL Ps139:1 : Uµ ¹ µu šµ ¼ É šÿ ˆ¹ ¹ µ Qµ µ 1. lam natseach l Dawid miz mor Yahúwah chaqar tani wateda`. Elohim s Omnipresence and Omniscience.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Chapter 1 hpri[]n MIDL@D ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE E ¹ Ÿ ¹ ¾½ œµ

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν NET

Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν NET 1 John 1.6-10 6 κοινωνία, ἡ = fellowship σκότος, τό = darkness ψεύδομαι = lie Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν If we say we

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah)

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 63 XECD DF DXVAN MICBA UENG MEC@N @A DF-IN Isa63:1 :RIYEDL AX DWCVA XACN IP@ EGK AXA DRV EYEALA še ˆ š Á¹ ¹ A E ¼ Ÿ ½ Á ˆ- ¹ :µ ¹ Ÿ ƒµš ¹A š Aµ ¹ ¼ Ÿ ¾J ƒ¾š A ¾ Ÿ Eƒ ¹A

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Eyov (Job) Chapter 1

Sefer Eyov (Job) Chapter 1 Sefer Eyov (Job) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (32th sidrah) - Job 1-2 MZ @EDD YI@D DIDE ENY AEI@ UER-UX@A DID YI@ Job1:1 :RXN XQE MIDL@ @XIE XYIE Ú E µ ¹ Ÿ ƒÿi¹ E - š ƒ ¹ : š š ¹ ¾½ š ¹ š 1. ish hayah

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Dibre Hayyamim (2 Chronicles)

Sefer Bet Dibre Hayyamim (2 Chronicles) Sefer Bet Dibre Hayyamim (2 Chronicles) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (42h sidrah) 2Chr 1-8 DEDIE EZEKLN-LR CIEC-OA DNLY WFGZIE 2Chr1:1 :DLRNL EDLCBIE ENR EIDL@ É ŸœE µ -µ ¹ Ć- ƒ ¾ ¾ Fµ œ¹iµ : E ǵ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Tehillim (Psalms)

Sefer Tehillim (Psalms) Sefer Tehillim (Psalms) Chapter 77 :XENFN SQ@L OEZICI-LR GVPNL Ps77:1 :šÿ ˆ¹ Eœ ¹ -µ µ Qµ µ 1. (77:1 in Heb.) lam natseach `al-y dithun l Asaph miz mor. Comfort in Trouble from Recalling Elohim s Mighty

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Melachim (1 Kings)

Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Sefer Aleph Melachim (1 Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (19th sidrah) 1Ki 1-4 :EL MGI @LE MICBAA EDQKIE MINIA @A OWF CEC JLNDE 1Ki1:1 :Ÿ µ ¹ ¾ ¹ AµA E ºNµ µ ¹ ͵A Á ˆ ¹ Ć Lµ 1. w hamelek Dawid

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case.

Summer Greek. Lesson 3. NOUNS GENDER (does not refer to fe/male) masculine feminine neuter NUMBER singular plural. NOUNS -Case. A Summer Greek Lesson 3 Ω Parts of Speech NOUN- person, place, thing, quality, idea, or action ARTICLE Indefinite = a / an ; Definite = the ADJECTIVE- describes a noun (includes in/definite articles) PRONOUN-word

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ.

Αβδεξυς. Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. Αβδεξυς 114pt Ο καλύμνιος σφουγγαράς ψιθύρισε πως θα βουτήξει χωρίς να διστάζει. Ο ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΣ ΨΙΘΥΡΙΣΕ ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΥΤΗΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΣΤΑΖΕΙ. The quick brown fox jumps over the lazy dog. THE QUICK

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

The Epistle of Jude. Greek Text Westcott-Hort; Interlinear English G.T. Emery. Greeting

The Epistle of Jude. Greek Text Westcott-Hort; Interlinear English G.T. Emery. Greeting Greeting 1 Ἰούδας Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου, τοῖς ἐν θεῷ πατρὶ Judas of Jesus Christ a slave brother and of James, to the by God Father ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς having

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Day 996: Introduction to 2 Peter

Day 996: Introduction to 2 Peter Notes on the Greek New Testament Week 200 2 Peter 1:1-18 Day 996: Introduction to 2 Peter The Greek of 2 Peter Comparing the language of 1 and 2 Peter, Green notes, "There is a very great stylistic difference

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th(

Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1. Shavua Reading Schedule (23th( Sefer 2 Melachim (Kings) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (23th( sidrah) 2Ki 1-3 :A@G@ ZEN IXG@ L@XYIA A@EN RYTIE 2Ki1:1 :ƒ µ œÿ š¼ µ š ¹ A ƒ Ÿ µ ¹Iµ 1. wayiph sha` Mo ab b Yis ra El acharey moth ach

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 4: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα