ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 2967Α/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1, του Ν. 3549/2007 και του Π.Δ. 93/2013 διορίζεται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πα νεπιστημίου Αιγαίου ο Καραγρηγορίου Αλέξανδρος του Δημητρίου σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες Στατιστική». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 620/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1230/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, διορίζεται στο Τμήμα Μαθηματικών ο Todorov Ivan του Georgiev σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Αναπλη ρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 923/ , τ.γ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υ.ΠΑΙ.Θ.: 6201/ ) Ελληνικού Δημοσίου: / ) (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης: 1231/ ) Με την υπ αριθμ. 2968Α/ πράξη του Πρύ, διορίζεται στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας ο Κα τσανεβάκης Στυλιανός Μάριος του Γεωργίου σε μόνι μη θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Οικολογία με έμφαση στη Βιοποικιλότητα». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 427/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1232/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ, διορίζεται στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανε πιστημίου Αιγαίου ο Τσαρδανίδης Χαράλαμπος του Γρη γορίου σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 583/ , τ.γ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 6201/ ) Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1233/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ και του Ν.4009/2011, διορίζεται στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο Μπάλλας Δημήτριος του Γεωργίου σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Αναπλη ρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωπληρο φορική στις Κοινωνικές Επιστήμες». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του αναπλη ρωτή καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ προκήρυξης 279/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1234/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ και του Π.Δ. 93/2013, διορίζεται στο Τμήμα Μαθηματικών

2 6024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου η Χατζηλιάδη Ολυμπία του Νικολάου σε μόνιμη θέση της βαθμίδας του Αναπλη ρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του αναπλη ρωτή καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ προκήρυξης 670/ τ.γ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.ΠΑΙ.Θ. 6201/ ) Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1235/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις σχε τικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1, του Ν. 3549/2007, του Ν.4009/2011 και του Ν.4076/2012, διορίζεται στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο Βουσδούκας Μιχαήλ του Ιωάννη σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Παράκτια Μηχανική και Μορφοδυναμική». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 427/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1236/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1 του Ν. 3549/2007, διορίζεται στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο Λίλας Θεόδω ρος του Ευαγγέλου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Τε χνολογικές Εφαρμογές και Πληροφορική στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Εμπόριο». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 303/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1237/ ) Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1 του Ν. 3549/2007, διορίζεται στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο Γλύκας Αλέ ξανδρος του Ιωάννη σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ναυτιλιακή Τεχνολογία και Διοίκηση». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του επίκου ρου καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ προκήρυξης 305/ τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1238/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ, διορίζεται στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου η Ιακωβάκη Ελέ νη του Αποστόλου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγλι κή Ορολογία και Επικοινωνία για τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του επίκου ρου καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ προκήρυξης 305/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1239/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ και του Ν.4009/2011, διορίζεται στο Τμήμα Γεωγραφίας ο Γκιάλης Στυλιανός του Ευαγγέλου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Γεωγραφία και Ανάπτυξη». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 279/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1240/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ, διορίζεται στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατρο φής ο Γιαγκίνης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία του ανθρώπου». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 503/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1241/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ, διορίζεται στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πα νεπιστημίου Αιγαίου ο Στριμπής Ιωάννης του Δημητρί ου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Επίκουρου Κα θηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Θεσμοί». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 82/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1242/ ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6025 Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ και του δευτέρου εδαφ. της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 και την παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν.4115/2013, διορίζεται στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστη μίου Αιγαίου ο Αλεξόπουλος Νικόλαος του Διονυσί ου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Στερεού Σώματος και Σχεδιασμός». δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 403/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / κυβέρνησης: 1243/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ και του δευτέρου εδαφ. της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 και την παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν.4115/2013, διορίζεται στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανε πιστημίου Αιγαίου ο Καρυδάκης Γεώργιος του Λεωνί δα σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Διαδραστικά Πολυμέσα». δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 271/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1244/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ και του Ν. 4009/2011, διορίζεται στο Τμήμα Μεσογεια κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου η Δριβαλιά ρη Ανδρονίκη του Δημητρίου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Πε ριβαλλοντική Αρχαιολογία στη Μεσόγειο: Διεπιστημο νικές Προσεγγίσεις». δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 503/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1245/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ και του Ν.4009/2011, τις διατάξεις του δευτέρου εδαφ. της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τρο ποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφ. της παρ. 5 του άρ θρου 5 του Ν.4076/2012 και την παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν.4115/2013 διορίζεται στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρη ματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου η Αθα νασοπούλου Βικτωρία του Κωνσταντίνου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα στο γνωστικό αντικεί μενο «Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στο Ναυτικό Δίκαιο». δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 305/ , τ.γ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 6201/ ) Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1246/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ και του Ν.4009/2011, τις διατάξεις του δευτέρου εδαφ. της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τρο ποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφ. της παρ. 5 του άρ θρου 5 του Ν.4076/2012 και την παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν.4115/2013 διορίζεται στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ο Κούτρας Βασίλειος του Παναγιώτη σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα στο γνωστι κό αντικείμενο «Στοχαστική Μοντελοποίηση». δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 403/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1247/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ και του Ν. 4009/2011, τις διατάξεις του δευτέρου εδαφ. της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τρο ποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφ. της παρ. 5 του άρ θρου 5 του Ν.4076/2012 και την παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν.4115/2013 διορίζεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαί ου ο Σταυράκης Μόδεστος του Αθανασίου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα στο γνωστικό αντι κείμενο «Διαδραστική Σχεδίαση». δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 305/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1248/ ). Με την υπ αριθμ. 2970Α/ πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις σχετι κές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1, του Ν. 3549/2007 και του Ν. 4009/2011, τις διατάξεις του δευτέρου εδαφ. της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιή

4 6026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) θηκε από το δεύτερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 και την παρ.3 του αρθρ. 34 του Ν.4115/2013 διορίζεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου η Κυρατζή Σοφία του Ιωάννη σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρική Μοντε λοποίηση για Βιομηχανική Σχεδίαση (CAD)». Η προκήρυξη (ΦΕΚ προκήρυξης 305/ , τ.γ ). Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1249/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1, του Ν. 3549/07, τις διατάξεις του δευτέρου εδαφ. της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτε ρο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 και την παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν.4115/2013 διορίζεται στο Τμήμα Γεωγραφίας ο Tscheulin Thomas του Rainer σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα στο γνωστι κό αντικείμενο «Χωρική Οικολογία και Βιογεωγραφία». δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 279/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1250/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1 του Ν. 3549/2007 και του δευτέρου εδαφ. της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 και την παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν.4115/2013, διορίζεται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας ο Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Πέ τρου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία». Η προκήρυ ξη της θέσης στη βαθμίδα του λέκτορα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 747/ , τ.γ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υ.ΠΑΙ.Θ.: 6201/ ) Ελληνικού Δημοσίου: / ) (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης: 1251/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ σχετικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1 του Ν. 3549/2007, του δευτέρου εδαφ. της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 και την παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν.4115/2013 και του Π.Δ. 93/2013 διορί ζεται στο Τμήμα Μαθηματικών η Καποδίστρια Στέλλα του Χρήστου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέ κτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστική». δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 207/ , τ.γ. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υ.ΠΑΙ.Θ.: 6201/ ) Ελληνικού Δημοσίου: / ) (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης: 1252/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύ, του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του δευτέρου εδαφ. της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύ τερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 και την παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν.4115/2013 διορίζεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης η Λυ πουρλή Ελένη του Δημητρίου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Γνω στική Ψυχολογία». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ προ κήρυξης 341/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1253/ ). Με την υπ αριθμ Α/ πράξη του Πρύτα νη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμφωνα με τις σχε τικές διατάξεις του αρθ. 25 παρ.1, του Ν. 3549/2007, τις διατάξεις του δευτέρου εδαφ. της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε από το δεύτερο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 και την παρ. 3 του αρθρ. 34 του Ν.4115/2013 διορίζεται στο Τμή μα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαι δευτικού Σχεδιασμού η Νικολάου Ελένη του Νικολάου σε θέση με θητεία της βαθμίδας του Λέκτορα στο γνω στικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του λέκτορα στο ΦΕΚ 816/ , τ.γ. Ελληνικού Δημοσίου: / ) κυβέρνησης: 1254/ ). Ο Πρύτανης ΠΑΡΙΣ Α. ΤΣΑΡΤΑΣ F ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την με αριθμ. 432/ απόφαση του Διοικη τή του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4172/2013, του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν. 4127/2013, ύστερα από την με αριθμ. 9/2014 ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης (ΦΕΚ 243/Β / ), τη με αριθμ. ΓΠ/οικ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6027 Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ 244/Β / ) και τα με αριθμ. 12 και 13/ πρακτικά του Κοινού Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου: Μεταφέρουμε τους παρακάτω υπαλλήλους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορί ας ΔΕ, ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων των Δήμων Θεσ/νίκης, Αμπελοκήπων Μενεμένης, Κορδελιού Εύοσμου, Πυλαίας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, σε κενές οργανικές θέσεις του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟ ΚΡΑΤΕΙΟ», κατηγορίας YE, κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, με την ίδια σχέση εργασίας ως εξής: Α. Υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ, ΚΟΥ Υ, ΜΕ 1 ΠΕΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΙΔΑΧ Ε 2 ΒΛΑΧΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ ΙΔΑΧ Ε 3 ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε ΙΔΑΧ Ε ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ ΙΔΑΧ Ε 5 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε ΙΔΑΧ Ε 6 ΜΟΣΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε ΙΔΑΧ Ε 7 ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΙΔΑΧ Ε Β. Υπάλληλοι του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ, ΚΟΥ Υ, ΜΕ 1 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε ΙΔΑΧ Ε 2 ΖΕΡΒΑ ΕΛΕΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ε ΙΔΑΧ Ε 3 ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ Ε ΙΔΑΧ Ε Γ. Υπάλληλος του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ, ΚΟΥ Υ, ΜΕ 1 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΝΤΙΛΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΙΔΑΧ Ε Δ. Υπάλληλος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ YE, ΚΟΥ Υ, ΜΕ 1 ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε ΙΔΑΧ Ε Ε. Υπάλληλος του Δήμου Παύλου Μελά: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ, ΚΟΥ Υ, ΜΕ 1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε ΙΔΑΧ Ε

6 6028 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι οφείλουν να παρουσιαστούν στον Φορέα Υποδοχής σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής περίληψης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. απόφ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας: 2543/ ) Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ F ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Με την αριθ. πρωτ. 4040/ απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» «ΜΠΟΔΟ ΣΑΚΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του N. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α ) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρ μογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 2. Την με αριθ. 9/2014 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 243/Β / ). 3. Τη με αριθ. ΓΠ/οικ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ 244/Β / ). 4. Τα με αριθ. 12 και 13/ πρακτικά του Κοινού Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 5. Τα στοιχεία των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων. Μεταφέρονται οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, των Δήμων Εορδαίας, Κοζάνης, Αρταίων, Κιλκίς, Βέροιας και Αλεξάνδρειας, με την εν λόγω απόφαση, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις του Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, με την ίδια σχέση εργασίας (ΙΔΑΧ) ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 2 ΞΕΝΙΑ ΤΑΓΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ε ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 3 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ε ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 5 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 6 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ε ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 7 ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Ε ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 8 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ Ε ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 10 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΛΑΚΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟΣ ΜΚ ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ε 4 ο ΜΚ 4163 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ε 4 ΜΚ 4164 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ε4 ο ΜΚ 4164 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ε4 ο ΜΚ 4164 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Ε4 ΜΚ 4164 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ E5 ο MK 4163 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε4 ο ΜΚ 4163 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ε4 ο ΜΚ 4163 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ε4 ΜΚ 4164 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε5 ΜΚ 4164 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ) Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την, κατά οιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσω ποπαγείς θέσεις. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας: 2633/ ). Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 6029 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Με την αριθμ. 2527/ απόφαση της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ», της 3ης Δ.Υ.ΠΕ (Μακεδονίας ), η οποία εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της παραγράφου ΙΖ, υποπαραγράφου ΙΖ 2 περ. Α και Β του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 58/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», τον Οργανισμό του Νοσοκομείου μας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3301/ τ.β μετατάσσονται οι μόνιμοι υπάλληλοι του Νοσοκομείου: ΔΟΥΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του Βασιλειου, ΣΙΑΦΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου, ΜΙΣΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Στεφάνου, από τις θέσεις που κατείχαν κα τηγορίας ΥΕ του κλάδου ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων στον ίδιο φορέα υποδοχής σε κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με το βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν και αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση από (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας: 2633/ ) (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμε νων Ελληνικού Δημοσίου: , και / με την αντίστοιχη σειρά του πί νακα) Με την αριθμ. 2245/ απόφαση της Διοικήτρι ας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ», της 3ης Δ.Υ.ΠΕ (Μακεδονίας), η οποία εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της παραγράφου ΙΖ, υποπαραγράφου ΙΖ 2 περ. Α και Β του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 58/Α / ) «Μέτρα στήρι ξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαί σιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», τον Οργανισμό του Νοσοκομείου μας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3301/ τ.β μετατάσσονται οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Αμυνταίου του Νοσοκομείου μας: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη, ΚΟΥΡΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του Πέτρου, από τις θέσεις που κατείχαν, κα τηγορίας ΥΕ του κλάδου ΥΕ Φυλάκων Νυχτοφυλάκων στον ίδιο φορέα υποδοχής σε κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με την ίδια εργασιακή σχέση με το βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν και αναλαμβά νουν υπηρεσία στη νέα τους θέση από (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας: 2633/ ) Ελληνικού Δημοσίου: 1) ΚΑΙ 2) με την αντίστοιχη σειρά του πίνακα) Η Διοικήτρια ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΕΤΣΕΤΖΗ

8 6030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 820 30 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Με την υπ αριθμ. 434/8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 805 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ αριθμ. 13302/23 10 2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 475 21 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1264 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 467 7 Ιουνίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ. 21070/01 07 2009 Πράξη του Πρύτα νη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 6 Οκτωβρίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 764οικ Μετάταξη μεταφορά υπαλλήλων που τελούν σε δια θεσιμότητα στον τομέα των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 828 24 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 822 1 Ιουλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την αριθ. 34427/118/21 11 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 865 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1047 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εσωτερικών... 3» Αγροτικής Ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα