ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Προστασίας του Πολίτη Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (1) Με την Φ /ΑΔ566501/Σ.2717/ /ΓΕΑ/Β5/4 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3528/2007, ανακαλείται η Φ /ΑΔ /Σ.3102/ απόφα ση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ως προς το μέρος που αφορά στην πρόσληψη και τοποθέτηση του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κωνσταντίνου με εισαγωγικό βαθμό Δ, κατηγορίας TE (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), Κλάδου TE Μηχανικών/Ηλεκτρολόγων στο ΚΕΑ Ελληνικού, στη Νομαρχία Αθηνών, λόγω μη επιθυμίας διορισμού του. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2665/ / ΓΕΑ/Β5/2 Πράξη του Δντή Β ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, και με την Φ. 010/ΑΔ /Σ.3/ (ΦΕΚ 59 τ.β / ) απόφα ση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτή των του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 2 (ΔΕ3), αρμοδιότητος Υπουρ γείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (AM: 2514) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του σχέση έχει λυθεί από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2673/ / ΓΕΑ/Β5/2 Πράξη του Δντή Β ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕ ΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, και με την Φ. 010/ΑΔ /Σ.3/ (ΦΕΚ 59 τ.β / ) απόφαση Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά τη μεταβίβαση αρ μοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργανα, δι απιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε η Μόνιμη Υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 3 (ΤΕ), αρμοδι ότητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΙΩΑΝ ΝΗ (AM: 2545) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική της σχέση έχει λυθεί από , ημε ρομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της. Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2666/ / ΓΕΑ/Β5/2 Πράξη του Δντή Β ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕ ΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 63, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, και με την Φ. 010/ΑΔ /Σ.3/ (ΦΕΚ 59 τ.β / ) απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά τη μεταβίβα ση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όργα να, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μό νιμος Υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ/ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΠΡΟΣ.) με βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 (ΤΕ0), αρμοδι ότητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ (AM: 3623) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του σχέση έχει λυθεί από , ημε ρομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Στον Υπάλληλο απονέμεται η «Ευαρέσκεια» της Υπη ρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3528/07. Με την αρίθμ. Φ /ΑΔ /Σ.2667/ / ΓΕΑ/Β5/2 Πράξη του Δντή Β ΚΛΑΔΟΥ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕ ΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, και με την Φ. 010/ΑΔ /Σ.3/ (ΦΕΚ 59 τ.β / ) απόφαση του Αρχηγού ΓΕΑ, που αφορά τη μεταβίβα ση αρμοδιοτήτων του σε κατώτερα υπηρεσιακά όρ γανα, διαπιστώνεται ότι η παραίτηση που υπέβαλε ο Μόνιμος Υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με

2 7306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) βαθμό Α και Μισθολογικό Κλιμάκιο 7 (ΤΕ), αρμοδιό τητος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΥ (AM: 6645) γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή καθώς η υπαλληλική του σχέση έχει λυθεί από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμέ νοντας στην παραίτησή του. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την αριθμ. 34/ Πράξη της Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν.3528/2007, γίνεται αποδε κτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της εκπαιδευτικού Ζουριδάκη Στυλιανής του Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, του Εσπερινού Γυμνασίου Νίκαιας, με Βαθμό Α, Μ.Κ. 03 και AM , από ως η ημερο μηνία δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Με την αριθμ. 33β/ Πράξη της Προϊστα μένης του 2ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν.3528/2007, γίνεται απο δεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της εκπαιδευ τικού Κακλαμάνη Στρατηγού Κωνσταντίνας του Αλέ ξανδρου κλάδου ΠΕ 05 Γαλλικών, του 1ου Γυμνασίου Κορυδαλλού, με Βαθμό Α, Μ.Κ. 05 και AM , από ως η ημερομηνία δεύτερης αίτησης πα ραίτησής της. Με την αριθμ. 42/ Πράξη της Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, η οποία εκ δόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρ θρων 147 και 148 του Ν.3528/ και του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.3687/2008, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία του εκπαιδευτικού Καλογερόπου λου Ανδρέα του Σταματίου, κλάδου ΠΕ03 Μαθηματι κών του 3ου Γεν. Λυκείου Νίκαιας με Βαθμό A, M.K.01, AM και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από , επειδή παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησής του. Η Προϊσταμένη ΑΡΧΟΝΤΙΑ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Με την αριθμ. πρωτ. 4965/ διαπιστωτική πρά ξη της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανα τολικής Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» και του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 «Θέματα προσωπικού Υπουρ γείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες δι ατάξεις», απολύεται αυτοδίκαια από την υπηρεσία η Δή (2) μητρα Τζιμούρτου του Γεωργίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α, Μ.Κ. 3 και Α.Μ: στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσ/κης, από , ημερομη νία κατά την οποία συμπληρώθηκε άπρακτη προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησής της από την υπηρεσία. Στην ανωτέρω εκπ/κό απονέμεται ευαρέσκεια λόγω υπερτριακονταετούς ευδόκιμης παραμονής στην Υπη ρεσία. Η Διευθύντρια ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΥ Με την υπ αριθμ. 2768/ πράξη της Διευ θύντριας της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κέρκυρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν.3528/2007, άρθρο 148, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια απόλυση από την υπηρε σία του εκπαιδευτικού ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (με A.M.: , κλ. ΠΕ03 με βαθμό Α και Μ.Κ.: 01), που υπηρετούσε στο 1ο ΓΕΛ Κέρκυρας, από 31 Αυγούστου 2010 ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε άπρακτο δίμηνο από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία. Με την υπ αριθμ. 3499/ πράξη της Διευ θύντριας Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κέρκυρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν.3528/2007, άρθρο 148, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια απόλυση από την υπηρεσία του εκπαι δευτικού ΓΟΓΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (με A.M.: , κλ. ΠΕ16 με βαθμό Α και Μ.Κ.: 02), που υπηρετού σε στο Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας, από 31 Αυγούστου 2010 ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε άπρακτο δί μηνο από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης παραίτη σης από την υπηρεσία. Με την υπ αριθμ. 2786/ πράξη της Διευ θύντριας Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κέρκυρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν.3528/2007, άρθρο 148, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια απόλυση από την υπηρεσία της εκπαι δευτικού ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (με A.M.: , κλ. ΠΕ02 με βαθμό Α και Μ.Κ.: 02), που υπηρε τούσε στο 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κέρκυρας, από 04 Αυγούστου 2010 ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε άπρακτο δί μηνο από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης παραίτη σης από την υπηρεσία. Με την υπ αριθμ. 3503/ διαπιστωτική πρά ξη της Διευθύντριας Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κέρκυρας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το Ν.3528/2007, άρθρο 148, δι απιστώθηκε η αυτοδίκαια απόλυση από την υπηρεσία της εκπαιδευτικού ΓΙΣΔΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ (με A.M.: , κλ. ΠΕ02 με βαθμό Α και Μ.Κ.: 04), που υπηρετούσε στο 6 Γυμνάσιο Κέρκυρας, από 31 Αυγού στου 2010 ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκε η δεύτερη αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία η οποία έγινε αυτοδίκαια δεκτή. Η Διευθύντρια ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝΑ Με την 6592/ ταυτάριθμη απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/ , λύεται αυτοδίκαια στις

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7307 η υπαλληλική σχέση της Τζώρτζη Γεωργίας του Κων σταντίνου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02, του Γυμνασίου Λουτρακίου, με βαθμό Α και Μ.Κ.01, λόγω υποβολής δύο (2) αιτήσεων παραίτησης. Με την 6575/ ταυτάριθμη απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/ , λύεται αυτοδίκαια στις η υπαλληλική σχέση της Βορτελίνου Μαργαρίτας του Βασιλείου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06, του 1ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου, με βαθμό Α και Μ.Κ.03, λόγω υπο βολής δύο (2) αιτήσεων παραίτησης. ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΚΩΜΑΪΤΗΣ Με την 2334/ απόφαση του 3ου Γραφείου Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/07 άρθρα 63, 96, 148 και 156 γίνεται δεκτή η παραίτηση του Πατρικιάνου Νικόλαου του Μαρίνου, Υποδιευθυντή του Γενικού Λυκείου Θήρας, κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων, με βαθμό Α και ΜΚ 01. Ο Αναπλ. Προϊστάμενος ΣΑΜΨΩΝ ΚΑΤΣΙΠΗΣ Με την αριθμ. 3414/ απόφαση του Προϊστα μένου του 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26/ τ.α, από λύεται η υπαλληλική σχέση του Γκέσου Γεώργιου του Παύλου εκπ/κού κλάδου ΠΕ Χημικών με βαθμό Α και Μ.Κ. 1 του 3ου Γυμνασίου Λάρισας λόγω υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης. Ο Προϊστάμενος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ Με την αριθμ. 2531/ απόφαση της Προϊστα μένης του ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ε.Ε. Ν. Λάρισας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του εκπαιδευτικού Τσαπλέ Αχίλ λειου του Γεωργίου κλ. ΠΕ 11 του 2ου ΕΠΑ.Λ Λάρισας με βαθμό Α και Μ.Κ. 03, λόγω της δεύτερης αίτησης παραίτησης που κατέθεσε ο ίδιος στις 31/8/2010, στο Γραφείο Ε.Ε. Λάρισας, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26/ τ.α. Η Προϊσταμένη ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ Με την Φ.10.2/3556/ διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Π.Ε. Μαγνησίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 λύεται η υπαλλη λική σχέση της Κουτσοβαγγέλη Παπαγεωργίου Νίκης του Κυριάκου, με Α.Μ: , νηπιαγωγού του 33ου Ν/Γ Βόλου της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Μαγνησίας, κατηγορίας Π.Ε. 60, κλάδου Νηπιαγωγών, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από , ημερομηνία που υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Με την υπ αριθμ. 6410/ απόφαση του Διευ θυντή Δ.Ε. Ν. Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 άρθρο 148, γίνεται δεκτή η παραίτηση και λύεται η υπαλληλική σχέση της Γκούμα Ελένης του Βάϊου κλάδου ΠΕ02, βαθμού Α Μ.Κ. 1 και A.M , του 3oυ Γυμνασίου Τρικάλων από , ημε ρομηνία που παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο (02) μηνών από την υποβολή της 1ης αίτησης παραίτησής της. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Με την Φ.10/2062/ απόφαση του Προϊστα υπαλληλικής σχέσης, που είχε η ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ον. πατέρα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Α.Μ ) που υπηρετεί στο 33ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, με βαθμό Α, Μ.Κ 1, από ημερομηνία που υπέβαλε τη 2η εντός μηνός αίτησης παραίτησης. (Α.Φ.Μ ). Με την Φ.10/2023/ απόφαση του Προϊστα (Ν.3528/2007), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, που είχε η ΣΚΟΥΤΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ον. πατέρα: ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (Α.Μ ) που υπη ρετεί στο 15ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, με βαθμό Α, Μ.Κ. 1, από ημερομηνία που υπέβαλε τη 2η εντός μηνός αίτησης παραίτησης. (Α.Φ.Μ ). Με την Φ.10/2019/ απόφαση του Προϊστα υπαλληλικής σχέσης, που είχε η ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΑ ον. πατέρα: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (Α.Μ ) που υπηρετεί στο 31ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, με βαθμό Α, Μ.Κ 1, από ημερομηνία που υπέβαλε τη 2η εντός μηνός αίτησης παραίτησης. (Α.Φ.Μ ). Με την Φ.10/2007/ απόφαση του Προϊστα υπαλληλικής σχέσης, που είχε η ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΑΝΘΟΥ ΛΑ ον. πατέρα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ ) που υπηρετεί στο 32ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, με βαθμό Α, Μ.Κ. 7, από ημερομηνία που υπέβαλε τη 2η εντός μη νός αίτησης παραίτησης. (Α.Φ.Μ ). Με την 2005/ απόφαση του Προϊσταμένου του 3ου Γραφείου της Γ Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), δια πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της Αθανασοπούλου Αθανασίας του Ηλία (Α.Μ )

4 7308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) του 35ου Ν/γείου Περιστερίου, με βαθμό Α Μ.Κ. 2, από ημερομηνία που υπέβαλε τη 2η εντός μηνός αίτηση για παραίτηση. (Α.Φ.Μ ). Με την Φ.10/2042/ απόφαση του Προϊστα υπαλληλικής σχέσης, που είχε ο ΣΑΒΒΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ον. πατέρα: ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Α.Μ ) που υπηρετεί στο 17ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, με βαθμό Α, Μ.Κ. 1, από ημερομηνία που υπέβαλε τη 2η εντός μη νός αίτησης παραίτησης. (Α.Φ.Μ ). Με την Φ.10/2006/ απόφαση του Προϊστα υπαλληλικής σχέσης, που είχε η ΛΑΜΠΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ον. πατέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Α.Μ ) που υπηρετεί στο 7ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, με βαθμό Α, Μ.Κ. 3, από ημερομηνία που υπέβαλε τη 2 εντός μηνός αίτησης παραίτησης. (Α.Φ.Μ ). Με την Φ.10/2045/ απόφαση του Προϊστα υπαλληλικής σχέσης, που είχε η ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ον. πατέρα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ ) που υπηρετεί στο 4ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, με βαθμό Α, Μ.Κ 3, από ημερομηνία που υπέβαλε τη 2η εντός μηνός αίτησης παραίτησης. (Α.Φ.Μ ). Με την Φ.10/2026/ απόφαση του Προϊστα υπαλληλικής σχέσης, που είχε ο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ον. πατέρα: ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Μ ) που υπη ρετεί στο 39ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, με βαθμό Α, Μ.Κ 2, από ημερομηνία που υπέβαλε τη 2η εντός μηνός αίτησης παραίτησης. (Α.Φ.Μ ). Με την Φ.10/2039/ απόφαση του Προϊστα υπαλληλικής σχέσης, που είχε η ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛ ΛΙΟΠΗ ον. πατέρα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Α.Μ ) που υπηρετεί στο 39ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, με βαθμό Α, Μ.Κ 3, από ημερομηνία που υπέβαλε τη 2η εντός μηνός αίτησης παραίτησης. (Α.Φ.Μ ). Ο Προϊστάμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Με την αριθμ. Φ10.2/2337/ , Πράξη του Προϊ σταμένου του 1ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147,148 του Ν. 3528/ και του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 που ισχύουν, λύεται η υπαλληλική σχέση με την Υπηρεσία μας, του Φραγκιαδάκη Αντωνίου του Γεωργίου, Δασκάλου, Π.Ε 70, με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, του 2ου Δ.Σ. Γαζίου με (AM ) από , δεδομένου ότι την ημερομηνία αυτή κατέθεσε δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή του. Ο Προϊστάμενος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΛΑΔΑΚΗΣ Με την αριθμ. 5109/ διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α ) άρθρο 148, παρ. 1, 2 και 5, λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την υπηρεσία της ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ, εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με A.M , βαθμό Α και Μ.Κ. 3, από ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Με την Φ10.3/2478/ απόφαση του Προϊστα μένου του 2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παρ. 5 του άρ θρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.α/ ) που ισχύουν, λύεται από 31/8/2010 η υπαλ ληλική σχέση της υπηρεσίας με την Κυρίτση Χρυσάνθη του Νικολάου (A.M ), Προϊσταμένη, νηπιαγωγό με οργανική θέση: στο 9 Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας, του Ν. Μα γνησίας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, Κλάδου Νηπιαγωγών, Κατηγορίας Π.Ε 60, γιατί στις υπέβαλε και τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Με την Φ10.1/2477/ απόφαση του προϊστα μένου του 2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παρ. 5 του άρ θρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.α/ ) που ισχύουν, λύεται από 31/8/2010 η υπαλ ληλική σχέση της υπηρεσίας με τον Μπόζαρλη Αθανά σιο του Θεοφάνους (A.M ), Δάσκαλο με οργανι κή θέση: στο 2 Δημοτικό Σχολείο Φερών Βελεστίνου του Ν. Μαγνησίας αρμοδιότητας του 2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, με βαθμό Α και ΜΚ: 2, Κλά δου Δασκάλων, Κατηγορίας Π.Ε 70, γιατί στις υπέβαλε και τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Ο Προϊστάμενος κ.α.α. Η Νόμιμη Αναπληρώτρια ΜΑΡΙΑ Π. ΔΙΟΥΔΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (3) Με την αριθμ. Α 27438/2694/ κοινή απόφα ση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (Α 239), μεταφέρονται στους ΗΣΑΠ οι πα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7309 ρακάτω πρώην υπάλληλοι των Ολυμπιακών Αερογραμ μών ΑΕ, Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας ΑΕ, με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου, σε κενές θέσεις, εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως: α / α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 Αρχοντάκης Ιωάννης του Κων/νου ΠΕ Οικονομικού 2 Ασημακοπούλου Μαρία του Γεωρ γίου ΠΕ Οικονομικού 3 Γλάρος Βασίλειος του Αναστασίου ΠΕ Μηχανικών 4 Καζάκος Ιωάννης του Δημοσθένους ΠΕ Οικονομικού 5 Κοντάκη Μαρία του Αριστείδου ΠΕ Μηχανικών 6 Μητρούση Γλάρου Ήρα του Νικο λάου ΠΕ Μηχανικών 7 Πάγγειος Ηλίας του Γεωργίου ΠΕ Μηχανικών 8 Τουμανίδης Παύλος του Γεωργίου ΠΕ Οικονομικού 9 Αντωνίου Αικατερίνη του Κων/νου TE Μηχανικών 10 Ζαχαριάδης Κων/νος του Δημητρίου TE Μηχανικών 11 Λιλόγλου Ιάκωβος του Γεωργίου TE Μηχανικών 12 Κοτέτσιου Αφροδίτη του Μιχαήλ TE Οικονομικού 13 Βάγγιος Δημήτριος του Παναγιώτου ΔΕ Τεχνικού 14 Βεντούρης Ιωάννης του Γεωργίου ΔΕ Τεχνικού 15 Γκουτσέλης Παναγιώτης του Μιχαήλ ΔΕ Τεχνικού 16 Δημητρίου Μιχαήλ του Δημητρίου ΔΕ Τεχνικού 17 Επιτήδειος Αναστάσιος του Θεοδώ ρου ΔΕ Τεχνικού 18 Επιτήδειος Ιωάννης του Θεοδώρου ΔΕ Τεχνικού 19 Ηλιόπουλος Δημήτριος του Αναστα σίου 20 Καραδήμας Χαράλαμπος του Αχιλ λέως ΔΕ ΔΕ Τεχνικού Τεχνικού 21 Κουτής Κωνσταντίνος του Ηλία ΔΕ Τεχνικού 22 Παπαδόπουλος Γεώργιος του Θεο δώρου ΔΕ Τεχνικού 23 Τζώρτζης Ιωάννης του Αποστόλου ΔΕ Τεχνικού 24 Φλουτσάκος Νικόλαος του Ιωάννου ΔΕ Τεχνικού (Αριθμ. βεβ. ΗΣΑΠ 7191/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Με την αρ.. Δ16α/551/12/620/ΑΦ/ Πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμ φωνα με: α) τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ),(ΦΕΚ 26/τ.A/ ), β) την με αρ.2876/ απόφαση Πρωθυπουργού, (ΦΕΚ 2234/Β/ ), γ) το Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.A/ ) και δ) το άρθρο 156 του Ν. 3528/07 (Υ.Κ), διαπιστώνεται ότι από (ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση από την Υπηρε σία της ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, της υπαλλήλου με Α βαθ μό του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο) Αργυρο πούλου Αργυρούλας του Χρήστου (Α.Μ.2549). Στην ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της Υπηρεσίας. Ο Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την 6002/16/1350/ απόφαση του Προϊστα μένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2, 15 και 16 παρ. 1 εδαφ. α του Ν.Δ. 935/1971 [Α 149] «Περί καταστάσεως εν γένει των Οπλιτών Χωροφυλακής και κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστι κού Σώματος», και 37 του Ν.Δ. 974/1971 [Α 189] «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού και μεταθέσεων Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής, Ανθυπαστυνόμων και Πυρονόμων» και του Ν.2084/1992 [Α 165] «Αναμόρφω ση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», απολύονται από την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αίτησή τους, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Αρχιφύλακες άρθρου 48 παρ. 6 Ν. 1481/1984 οι οποίοι προάγονται «εν απολύσει» στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και εγγρά φονται στο στέλεχος της εφεδρείας. 1. Καζαντζίδου Σάρρα του Κωνσταντίνου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Καβάλα Καβάλας. 2. Περουστιάνης Αναστάσιος του Γεωργίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1963 στον Ευαγγελισμό Εγνατίας Θεσσαλονίκης. 3. Θεοχαρίδης Αθανάσιος του Γεωργίου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1964 στο Ζευγολατιό Στρυμονικού Σερρών. 4. Ασφαλτίδης Γεώργιος του Στεφάνου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Μεσόβουνο Βερμίου Κοζάνης. 5. Γαϊντατζής Ζήσης του Ευαγγέλου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Ξάνθη Ξάνθης. 6. Τζελέπης Γεώργιος του Ιωάννη [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1966 στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλο νίκης. 7. Φερενίδης Παναγιώτης του Σάββα [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Κρυονέρι Σοχού Θεσσαλονίκης. 8. Μουρατίδης Λεωνίδας του Σάββα [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1964 στη Θεσσαλονίκη Θεσ σαλονίκης. 9. Μπούρας Δημήτριος του Αλεξάνδρου [ΑΓΜΣ ], που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Άρτα Άρτας. Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ (4)

6 7310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθμ. 53/2010 (αριθμ. πρωτ. 156/ ) απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώ που Παιδικών Σταθμών Δήμου Φιλώτα Ν. Φλώρινας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η παραί τηση από την Υπηρεσία της Δεγαΐτα Αλεξανδρίδου Ευαγγελίας του Γερασίμου, κλάδου TE Νηπιαγωγών (προσωρινός), με βαθμό Α, υπαλλήλου του Νομικού Προ σώπου Παιδικών Σταθμών Δήμου Φιλώτα Ν. Φλώρινας, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 82650/5690/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΚΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην με αρ. 6213/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 798/ (τεύχος Γ ) στη σελίδα 6514, στην Α στήλη στον 22 στίχο ξεκινώντας από το τέλος της στήλης και προς το άνω μέρος της σελίδας, διορθώνεται το εσφαλμένο: «η από αίτηση παραίτησης», στο ορθό: «η από αίτηση (ημερομηνία β αί τησης) παραίτησης». Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΒΑΪΑ ΜΙΧΑΛΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την αριθμ.4355/ Πράξη του Νομάρχη Ιω αννίνων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007, άρθρα 63,147,148 και 156 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου Βαρτζιώτη Βαϊ τσας του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1, της Νομ/κής Αυτ/σης Ιωαννίνων, η οποία λύεται αυτοδίκαια από , ημερο μηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή της από την Υπηρεσία. Ο Νομάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ Με την αριθμ. 4110/ απόφαση του Νομάρ χη Χανίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63,148, 156 του Ν. 3528/07, διαπιστώνεται (5) (6) η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ζερ βουδάκη Εμμανουήλ του Ελευθερίου, υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, κλάδου ΤΕ Εργο δηγών Χωρίς πτυχίο ή Δίπλωμα ΤΕΙ, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 07/05/2010 ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησής του από την υπηρεσία. Η Υπηρεσία εκφράζει προς τον ανωτέρω την ευα ρέσκειά της, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέ φερε. Ο Νομάρχης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Δια της υπ αριθμ. 882α / αποφάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης Θεοφίλου, εκδοθείσης συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 37 και 38 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατι κού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3205/2003, των άρθρων 16, 17 του Ν. 3528/2007, την υπ αριθμ. 2/73045/0022/ Κοινήν Υπουργικήν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. 17/τχ.Β/ ) και την υπ αριθμ. 103/ απόφασιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, διορίζεται ο Σπυρίδων Αϊβασιλιώτης του Γεωργίου ως εφημέριος του Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής Πλατυστόμου Λευκάδος και κατατάσσεται εις την ΎΕ Μισθολογικήν Κατηγορίαν και με το 18 ον Μισθολογικόν Κλιμάκιον. Ο Μητροπολίτης Ο Λευκάδος και Ιθάκης ΘΕΟΦΙΛΟΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την αριθμ. 964/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.13 της παρ.5 του άρ θρου 3 του Ν.3329/05, του Ν.3527/07, του Ν.3528/07, του Ν.3839/2010 και κατόπιν της αρ.14/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τοπο θετείται ο Πετρίδης Αλέξανδρος του Παντελή υπάλλη λος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ με βαθμό Α, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από το Σ.Ε.Π. και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοπο θέτησή του, ως εκ της ιδιότητάς του ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Με την αριθμ. 966/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 13 της παρ.5 του άρ θρου 3 του Ν.3329/05, του Ν.3527/07, του Ν.3528/07, του Ν.3839/2010 και κατόπιν της αρ. 14/ απόφασης (7)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 7311 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τοπο θετείται η Λιαπάτη Βασιλική του Απόστολου υπάλληλος κατηγορίας TE κλάδου Νοσηλευτριών του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝ ΘΟΥ με βαθμό Α, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Νοση λευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ μέχρι την επι λογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από το Σ.Ε.Π. και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέ τησή της, ως εκ της ιδιότητάς της ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Με την αριθμ. 965/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.13 της παρ.5 του άρ θρου 3 του Ν.3329/05, του Ν.3527/07, του Ν.3528/07, του Ν.3839/2010 και κατόπιν της αρ. 14/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τοπο θετείται η Σακλαμάκη Μπάρτζη Ουρανία του Νικολά ου υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Λο γιστικού του Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ με βαθμό Α, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.ΚΟ ΡΙΝΘΟΥ μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευ θύνσεων από το Σ.Ε.Π. και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή της ως εκ της ιδιότητάς της ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ. Με την αριθμ. 960/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονί ων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.13 της παρ.5 του άρθρου 3 του Ν.3329/05, του Ν.3527/07, του Ν.3528/07, του Ν.3839/2010 και κατόπιν της αρ. 10/ από φασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, τοποθετείται ο ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Λογι στικού του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ με βαθμό Α, Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύν σεων από το Σ.Ε.Π. και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή του, ως εκ της ιδιότητάς του ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Με την αριθμ. 961/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.13 της παρ.5 του άρ θρου 3 του Ν.3329/05, του Ν.3527/07, του Ν. 3528/07, του Ν.3839/2010 και κατόπιν της αρ. 10/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, τοποθε τείται η Παπανικολάου Σεβαστή του Ιωάννη υπάλληλος κατηγορίας TE κλάδου Νοσηλευτικής του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕ ΖΑΣ με βαθμό Α, Προϊσταμένη Τομέα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από το Σ.Ε.Π. και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή της ως εκ της ιδιότητάς της ως τακτικού μέλους του Υπη ρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Ο καθορισμός του Τομέα που θα προΐσταται θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. Με την αριθμ. 962/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονί ων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.13 της παρ.5 του άρθρου 3 του Ν.3329/05, του Ν.3527/07, του Ν.3528/07, του Ν.3839/2010 και κατόπιν της αρ. 10/ από φασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ, τοποθετείται η Ματσαϊδώνη Βασιλική του Κωνσταντίνου υπάλληλος κατηγορίας TE κλάδου Νοσηλευτικής του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ με βαθμό Α, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από το Σ.Ε.Π. και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοπο θέτησή της, ως εκ της ιδιότητάς της ως τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Ο Διοικητής ΠΑΝΟΣ Δ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Με την αριθμ / απόφαση του Διοικητή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/07, γίνεται δεκτή η παραίτηση της Κουταλίδα Μπιζιλιώτη Ελένη του Βασιλείου, μόνιμης υπαλλήλου με Α βαθμό, που υπηρετούσε σε θέση του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών τριών, από (ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής της. Με την αριθμ / απόφαση του Διοικητή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, της 1ης Υ.Πε. Αττικής που εκδόθηκε σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.3528/07, γί νεται δεκτή η παραίτηση της Καπινιάρη Κωνσταντίνας του Ιωάννη, μόνιμης υπαλλήλου με Α βαθμό, που υπηρε τούσε σε θέση του κλάδου TE Επισκεπτών τριών Υγεί ας, από (ημερομηνία 2ης αίτησης παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησής της. Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Με την υπ αριθμ. 435/ Διαπιστωτική Πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία του ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ του Γεωργίου, μονίμου υπαλλήλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Κατηγο ρίας ΔΕ, Κλάδου ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας Κτιστών, με βαθμό Α και 5 Μισθολογικό Κλιμάκιο, από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης) λόγω συντα ξιοδότησης. Με την υπ αριθμ. 436/ Διαπιστωτική Πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠ ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ ΖΩΓΡΑ ΦΙΑΣ του Ιωάννη, μονίμου υπαλλήλου του Γενικού Νο σοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Κατηγορίας

8 7312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΤΕ, Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 1 Μισθο λογικό Κλιμάκιο, από (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης) λόγω συνταξιοδότησης. Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Με την υπ αριθμ 1696/ απόφαση της Δι οικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Ικαρίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 4 17 του Ν.3528 (ΦΕΚ 26/Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Κα τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» διορίζεται: Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Ικαρίας: ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του Νικολάου, κλάδος Νο σηλευτική, κατηγορία ΔΕ, βαθμός Δ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 7373/ ). Η Διοικήτρια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1026 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1124 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 331 27 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 873 7 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 829 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................... 1 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1279 3 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1142 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1139 29 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1082 9 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 644 2 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 921 27 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1257 31 εκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες... 1 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών... 1» Εθνικής Άμυνας... 2» Εσωτερικών... 3» Υγείας...4 Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 342 28 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1109 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 422 25 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών................................ 1 Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 860 26 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 880 22 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.......

Διαβάστε περισσότερα