ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο :"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο : Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ππνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θα Γ.Διεπζεξηάδνπ απφ ηνλ ζπνπδαζηή ΜΠΑΣΕΟ ΗΧΑΝΝΖ ΔΣΟ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 1.1) ΔΙΑΓΩΓΗ: Οξηζκόο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 1.2) θνπόο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 1.3) Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 1.4) Αξρέο παξνπζίαζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 1.5) Βαζηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Δ.Γ.Λ. 2.1) Ση είλαη έλα Λνγηζηηθό ρέδην 2.2) Ση είλαη έλα Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην 2.3) Σα ραξαθηεξηζηηθά ελόο Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ 2.4) θνπόο ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ 2.5) Σν Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην 2.6) Σν πεξηερόκελν ηνπ Δ.Γ.Λ. 2.7) Βαζηθέο αξρέο Δληαίνπ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ 1

3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Δ.Γ.Λ. 3.1) Η θαηάζηαζε Ιζνινγηζκνύ Σέινπο Υξήζεο 3.2) Η θαηάζηαζε Λνγαξηαζκνύ Απνηειεζκάηωλ Σέινπο Υξήζεο 3.3) Ο πίλαθαο Γηάζεζεο Απνηειεζκάηωλ 3.4) Η θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 3.5) Σν πξνζάξηεκα ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη ηωλ Απνηειεζκάηωλ Υξήζεο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Λ.Π 4.1) Οξηζκόο ηωλ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπωλ 4.2) Πνηά είλαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα 4.3) Γ. Λ.Π 1 Παξνπζίαζε ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ 4.4) Γ. Λ.Π 7 Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ 4.5) πκπεξάζκαηα ΜΔΡΟ Β ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 5.1) Πξνθίι ηεο εηαηξείαο ΔΝΩΜΔΝΗ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ UNITED TEXTILES Α.Δ. 5.2) Δηήζηνο απνινγηζκόο 5.3) Αλάιπζε αξηζκνδεηθηώλ 2

4 ΠΡΟΛΟΓΟ Βαζηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο κνπ είλαη ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Αξρηθά πξνζδηνξίδνπκε ηελ έλλνηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνπκε ηνλ ζθνπφ, ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο γεληθέο αξρέο παξνπζηάζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ αλαιχνπκε πνηα είλαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηελ έλλνηα απηψλ. Σέινο θάλνπκε κηα ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. Δλ θαηαθιείδη παξνπζηάδνπκε θαη αλαιχνπκε ηελ ζέζε θαη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο κε ηελ βνήζεηα αξηζκνδεηθηψλ. 3

5 ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 1.1) Δηζαγωγή : νξηζκόο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη κηα δνκεκέλε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεσο κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ απηήλ, πνπ επηδηψθνπλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απφδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο. Γειαδή είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο. Δπεηδή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη πξψηηζηα γηα ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαινχληαη θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε ινγηζηηθή πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηάξηηζε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή. Μηα πιήξεο ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη: ηζνινγηζκφ, απνηειέζκαηα ρξήζεσο, κεηαβνιέο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ, ηακηαθέο ξνέο, πξνζάξηεκα 1.2) θνπόο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ Ο ζθνπφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε απνηππψλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο νηθνλνκηθνχο ηεο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο απνηππψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο απφ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο απφ απηήλ πφξνπο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηαβνιέο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε απνηππψλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο θαη ηεο αλάγθεο απηήο λα ηηο ρξεζηκνπνηεί. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο : πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηα ίδηα θεθάιαηα, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ηακηαθέο ξνέο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο παξάιιεια κε άιιεο πιεξνθνξίεο ζην πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα πξνεθηηκήζνπλ ηηο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα ην ρξφλν θαη ηε βεβαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηακηαθψλ ηζνδχλακσλ. 4

6 1.3) Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ Γηα λα είλαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζηκεο ζηνπο ρξήζηεο απηψλ πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά: 1.3.1) θαηαλνεηόηεηα Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη εχθνια θαηαλνεηέο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο νη νπνίνη βεβαίσο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο αιιά θαη ηελ ζέιεζε λα κειεηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο κε επηκέιεηα. Πεξίπινθεο αιιά θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, δελ πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην ιφγν θαη κφλν φηη, ελδερνκέλσο ζα είλαη δχζθνιν λα θαηαλνεζνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο ) ζπλάθεηα Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλάθεηαο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζηάζεσο ησλ πιεξνθνξηψλ ψζηε λα βνεζείηαη ν ρξήζηεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Ζ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ θχζε ηνπο θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπο. ε πνηα ηδηφηεηα εθ ησλ δπν, ζα δνζεί πεξηζζφηεξν βάξνο θαηά ηελ παξνπζίαζε, είλαη ζέκα πνπ θξίλεηαη θαηά ηελ πεξίπησζε. Έηζη άιινηε απφ κφλε ηεο ε θαζεκία είλαη αξθεηή γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη άιινηε απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε γλσζηνπνίεζε ηνπο ) αμηνπηζηία Γηα λα είλαη αμηφπηζηεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε ιάζε θαη πξνθαηαιήςεηο. Έηζη νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα απνδίδνπλ πηζηά ηηο ζπλαιιαγέο, λα παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηελ νπζία απηψλ θαη φρη ηνλ ηχπν, λα είλαη νπδέηεξεο, δειαδή λα κελ πξνθαζνξίδνπλ ην απνηέιεζκα λα θπξηαξρνχληαη απφ ζχλεζε φηαλ αληηκεησπίδνληαη ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη λα είλαη πιήξεηο δειαδή λα κελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο. Όπσο ζεκεηψζεθε ε νπζία ηεο ζπλαιιαγήο ελδηαθέξεη ηα Γ Λ Π θαη φρη ν ηχπνο. Έηζη ζχκθσλα κε ην πιαίζην ε λνκηθή έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο δελ είλαη απαξαίηεηε γηα λα θαηαρσξεζεί έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλ ε επηρείξεζε ειέγρεη ηηο σθέιεηεο πνπ αλακέλνληαη λα εηζξεχζνπλ απφ απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φπσο γηα παξάδεηγκα νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ζχκθσλα κε Γ Λ Π 17. 5

7 1.3.4) ζπγθξηζηκόηεηα Γηα λα είλαη ζε ζέζε νη ρξήζηεο λα εθηηκήζνπλ δηαρξνληθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε, ηηο κεηαβνιέο απηήο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο ηφζν γη απηήλ θαη θαζ εαπηή, φζν θαη ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο απαηηείηαη φπσο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκπεξηέρνπλ ην πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο δειαδή ηεο ρξήζεο νκνηφκνξθσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ φκνησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ινηπψλ γεγνλφησλ. Σν γεγνλφο απηφ φκσο δειαδή ε αλάγθε γηα ζπγθξηζηκφηεηα δελ πξέπεη λα θαζίζηαηαη εκπφδην ζηελ εηζαγσγή λέσλ βειηησκέλσλ πξφηππσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλδπάδνπλ θαηά θαιχηεξν ηξφπν θαη ηα ινηπά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θαηαιήγνπλ ζε πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε ζηε παξνπζίαζε απηψλ. 6

8 1.4)Βαζηθέο αξρέο παξνπζίαζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 1.4.1) Αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε θαη ζπκκόξθωζε πξνο ηα Γ Λ Π Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο κηαο επηρείξεζεο. Σνχην επηηπγράλεηαη κε ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή ησλ Γ Λ Π θαη ηηο αλαγθαίεο γλσζηνπνηήζεηο. Ζ επηρείξεζε πνπ ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ Λ Π πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ην γεγνλφο απηφ. Γηα λα ζεσξεζεί φκσο φηη κηα επηρείξεζε ζπληάζζεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γ Λ Π πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο θάζε εθαξκνζηένπ πξφηππνπ. Γηα λα επηηεπρζεί κηα αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε ηφηε ε επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηεί: α) ηελ θαηάιεμε ηεο δηνίθεζεο ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο. β) φηη έρεη ζπκκνξθσζεί απφ θάζε νπζηψδε άπνςε κε ηα εθαξκνζηέα Γ Λ Π κε εμαίξεζε ηε ζπγθεθξηκέλε παξέθθιηζε γ) ην πξφηππν απφ ην νπνίν ε επηρείξεζε έρεη παξεθθιίλεη ηε θχζε ηεο παξέθθιηζεο ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ ρεηξηζκνχ πνπ ην πξφηππν ζα απαηηνχζε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ν ρεηξηζκφο ζα ήηαλ παξαπιαλεηηθφο γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηνλ ρεηξηζκφ πνπ πηνζεηήζεθε δ)ηελ νηθνλνκηθή επίπησζε ηεο παξέθθιηζεο ζην θαζαξφ θέξδνο ε ζηε δεκία ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηηο ππνρξεψζεηο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ζηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο γηα θάζε ρξήζε πνπ παξνπζηάδεηαη ) Δπηινγή ινγηζηηθώλ κεζόδωλ Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα επηιέγεη θαη λα εθαξκφδεη ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο νχησο ψζηε νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο ξπζκίζεηο θάζε εθαξκνζηένπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξφηππνπ.Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζπλαθείο πξνο ηηο αλάγθεο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, αμηφπηζηεο σο πξνο ην φηη απεηθνλίδνπλ πηζηά ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, αληαλαθινχλ ηελ νηθνλνκηθή νπζία ησλ γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ, είλαη νπδέηεξεο δειαδή ειεχζεξεο απφ πξνθαηάιεςε,έρνπλ θαηαξηηζζεί κε ζχλεζε θαη λα είλαη πιήξεηο απφ φιεο ηηο νπζηαζηηθέο απφςεηο. 7

9 1.4.3) απηνηέιεηα ηωλ ρξήζεωλ Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαξηίδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ηεξψληαο ηελ απηνηέιεηα ησλ ρξήζεσλ κε εμαίξεζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ) νκνηνκνξθία παξνπζίαζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ Ζ εκθάληζε θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαηεξείηαη φκνηα απφ φκνηα απφ ρξήζε ζε ρξήζε εθηφο αλ:κηα κεηαβνιή ζηε θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ε κηα επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ παξνπζηάζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα θαηαιήμεη ζε κηα θαηαιιειφηεξε παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, κηα κεηαβνιή απαηηείηαη απφ έλα Γ Λ Π ) ζπνπδαηόηεηα θαη νιόηεηα Κάζε νπζηψδεο ζηνηρείν πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη μερσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπνπζηψδε πνζά πξέπεη λα ζπλαζξνίδνληαη κε πνζά φκνηαο θχζεο ε ιεηηνπξγίαο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά. 1.5) Βαζηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Οη θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ζηελ Διιάδα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο είλαη:1) ε θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο 2) θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 3) πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ 4) ε θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο 5) ην πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 8

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Δ.Γ.Λ.. 2.1) Ση είλαη Λνγηζηηθό ρέδην Κάζε επηρείξεζε ζέιεη λα μέξεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, λα γλσξίδεη δειαδή ηη νθείιεη ηη ηεο νθείινπλ αιιά θαη ηη θεξδίδεη. Ζ αλάγθε απηή ησλ επηρεηξήζεσλ δεκηνχξγεζε κηα κέζνδν, ηελ Λνγηζηηθή πνπ καο δίλεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Οη ινγαξηαζκνί είλαη ην θχξην φξγαλν πνπ ρξεηάδεηαη ε Λνγηζηηθή γηα λα ζπγθεληξψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπκε. Μέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ παξαθνινπζεί ηηο ζπλαιιαγέο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ηηο πεξηνπζηαθέο κεηαβνιέο θαη αληιεί πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δξάζε. 2.2) Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην Σα ηειεπηαία ρξφληα ε νηθνλνκηθή πξφνδνο θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ δεκηνχξγεζαλ πνιιά πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ ηδησηηθή φζν θαη ζηελ δεκφζηα νηθνλνκία. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ηα θξάηε ζθέθηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ινγηζηηθή. Με ηελ ρξήζε ηεο Λνγηζηηθήο ζα κπνξνχζαλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηνπ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραλίαο θαη θάζε παξαγσγηθνχ θιάδνπ απνθηψληαο αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο απηφ έπξεπε λα κειεηεζεί έλα ζρέδην Λνγηζηηθήο πνπ λα εθαξκφδεηαη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. Έηζη ζθέθηεθαλ λα ηππνπνηήζνπλ κέρξη ελφο δπλαηνχ νξίνπ ηελ Λνγηζηηθή, ψζηε λα είλαη εθαξκφζηκε κε νκνηφκνξθν ηξφπν ζε έλα ζχλνιν ζπλαθψλ επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο, Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην είλαη ην Λνγηζηηθφ ζρέδην πνπ επηβάιιεηαη απφ ην θξάηνο λα ρξεζηκνπνηεί κηα νξηζκέλε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ. 9

11 2.3) Υαξαθηεξηζηηθά ελόο Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ - Ζ ηήξεζε νκνηφκνξθσλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ ζε εζληθή βάζε πνπ. επηηπγράλεηαη κε ηελ ηππνπνίεζε ηεο Λνγηζηηθήο. - Ζ ινγηζηηθή θαη αξηζκεηηθή ηαμηλφκεζε ησλ ινγαξηαζκψλ.. - Ο θαζνξηζκφο νκνηφκνξθνπ ηξφπνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ζχληαμεο ησλ ηζνινγηζκψλ. - Ζ απνηίκεζε θαη εκθάληζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηηο ίδηεο κεζφδνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 2.4) θνπόο ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ Ο φξνο Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην παξφιν πνπ έρεη θαζηεξσζεί δηεζλψο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη αηπρήο γηαηί δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ην Γ.Λ.. είλαη απιά έλαο ινγηζηηθφο νδεγφο πνπ απνβιέπεη ζε κηα ηππνπνηεκέλε ινγηζηηθή δηαδηθαζία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη έλα θαηαξηηζκέλν Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην κε επξχηεξνπο ζθνπνχο. Με ην Γ.Λ.. δεκηνπξγείηαη έλα εληαίν πεξηβάιινλ, θνηλφ γηα φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζην ινγηζηηθφ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Αθνινπζνχληαη νκνηφκνξθνη θαλφλεο απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ θαζψο θαη κέζνδνη απφζβεζεο παγίσλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηηο παξαδερηέο αξρέο. Δπίζεο θαζνξίδνληαη εληαίνη θαλφλεο θνζηνιφγεζεο, εληαία νλνκαηνινγία ινγαξηαζκψλ θαη ε ζπλδεζκνινγία ηνπο. εκαληηθφ είλαη φηη θαζηεξψλεηαη εληαίνο ηχπνο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη. Οη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαζψο θαη νη απνδεθηέο ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη δηεπθνιχλνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπο θαη ζηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο κνλάδαο. 10

12 2.5) Σν Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ζηελ Δπξψπε μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο. ηελ Διιάδα ε επηηξνπή ζπζηάζεθε ην 1954 θαη ην έξγν νινθιεξψζεθε απφ ηελ Πέκπηε επηηξνπή ην Με ην Π.Γ. 1123/1980 ηέζεθε ζε πξναηξεηηθή εθαξκνγή απφ 1/1/1982 θαη ππνρξεσηηθή 1/1/1991. Δίλαη ελαξκνληζκέλν κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 4 νδεγίαο ηεο ΔΟΚ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ θαζψο επίζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 7 νδεγίαο. Ζ 4 νδεγία είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ θαηάξηηζε Γ.Λ.. γηα ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΟΚ αιιά δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε. Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην είλαη επεξεαζκέλν απφ αληίζηνηρν γαιιηθφ κε ζεκαληηθέο φκσο δηαθνξέο θαη πξνζζήθεο. Καηά ηε δηαηχπσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γ.Λ.. πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα, ηα νπνία έρνπλ ξπζκηζηεί απφ ηε Γηεζλή Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ξπζκίζεηο ηεο παξαπάλσ δηεζλνχο επηηξνπήο θαη έρεη γίλεη ελαξκφληζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΔΟΚ θαη ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο. 2.6) Σν πεξηερόκελν ηνπ Δ.Γ.Λ.. Σν Δ.Γ.Λ.. ρσξίδεηαη ζε πέληε κέξε, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: κέξνο πξψην : βαζηθέο αξρέο ηνπ Δ.Γ.Λ.. Γηάξζσζε ηνπ ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ δεχηεξν κέξνο : Γεληθή ινγηζηηθή ηξίην κέξνο : Λνγαξηαζκνί ηάμεσο ηέηαξην κέξνο: Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Αξηζκνδείθηεο. Πέκπην κέξνο: Αλαιπηηθή ινγηζηηθή εθκεηαιιεχζεσο. ηα κέξε απηά ηνπ Δ.Γ.Λ.. πξνζηίζεηαη νπζηαζηηθά αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ άιιν έλα, ην έθην, πνπ δελ πεξηιακβάλεη πξνεδξηθφ δηάηαγκα, αιιά απνηειεί παξάξηεκα ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εθκεηαιιεχζεσο. 2.7) Βαζηθέο αξρέο ηνπ Δ.Γ.Λ.. Α) Η αξρή ηεο απηνλνκίαο Σν ζρέδην ινγαξηαζκψλ θαηαλέκεηαη ζε ηξία κέξε, θαζέλα απφ ηα νπνία απνηειεί ηδηαίηεξν θαη αλεμάξηεην ινγηζηηθφ θχθισκα : α) Γεληθή Λνγηζηηθή (νκάδα 1-8) Έρεη σο ζθνπφ : παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο ηξίηνπο ηελ ζπγθέληξσζε ησλ εζφδσλ εμφδσλ θαηά ιεηηνπξγία ηνλ πξνζδηνξηζκφ απνηειέζκαηνο ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 11

13 ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηελ θαηάξηηζε δειψζεσλ ηεο θνξνινγίαο β) Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Δθκεηάιιεπζεο ( νκάδα 9 ) θνπφο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο είλαη ε εμαγσγή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηε δηνίθεζε. Παξαθνινπζνχληαη νη πνζνηηθέο κεηαβνιέο, νη πνιππιεζείο ζπλζέζεηο ησλ απνζεκάησλ, ησλ εμφδσλ θαη ησλ έθηαθησλ θαη αλφξγαλσλ απνηειεζκάησλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη θαηά θνξέα θφζηνπο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλφινπ ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο. γ) Λνγαξηαζκνί Σάμεσο ( νκάδα 10 ) Πεξηιακβάλνληαη ινγαξηαζκνί πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, φπσο αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εγγπήζεηο πνπ ιακβάλνληαη ε παξέρνληαη θαη άιια. Β) Η αξρή θαη είδνο ζπγθέληξωζεο ηωλ απνζεκάηωλ, εμόδωλ θαη εζόδωλ χκθσλα κε ηελ αξρή απηή ηα απνζέκαηα ηα έμνδα, ηα έζνδα, θαη ηα ηαθηά απνηειέζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο κε θξηηήξην ην είδνο θαη φρη κφλν ηνλ πξννξηζκφ γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη νη αγνξέο. Οη ινγαξηαζκνί δέρνληαη κφλν ρξενπηζηψζεηο θαη αληηινγηζκνχο ρσξίο λα επηηξέπνληαη κεηαθνξέο ησλ θνλδπιίσλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Σα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ κεηαθέξνληαη ζηνλ ινγαξηαζκφ <<ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ >> ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Γ) Η αξρή ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο χκθσλα κε ηελ αξρή ζην ηέινο ηεο ρξήζεο γίλεηαη ινγηζηηθή κεηαθνξά ζην ινγαξηαζκφ << ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ >> ησλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ απνζεκάησλ ησλ αγνξψλ, ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ θαη νξγαληθψλ εζφδσλ, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνπο αληηζηνίρνπο ινγαξηαζκνχο θαη είδνο. Δπνκέλσο ζε ηξφπν πνπ ην ππφινηπν ηνπ λα καο δίλεη ην απνηέιεζκα ηεο Δθκεηάιιεπζεο. 12

14 3.1) ηζνινγηζκόο Ο ηζνινγηζκφο είλαη ε ινγηζηηθή θαηάζηαζε κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά θαηά είδνο θαη αμία ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξήζεσο ζε θαζνξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη απνηηκεκέλα ζε ίδην λφκηζκα. Ο ηζνινγηζκφο απνηειεί πεξίιεςε ηεο απνγξαθήο θαη εκθαλίδεη ζπλνπηηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Ο ηζνινγηζκφο είλαη ε πιήξεο εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ηελ εκέξα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ. Καηαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο θάζε ρξήζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Δ Γ Λ. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαηαρσξίδεηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη δεκνζηεχεηαη καδί κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, θαη ην πξνζάξηεκα ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. Δπηηξέπεηαη κεγαιχηεξε αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ αξαβηθνί αξηζκνί. ηνλ ηζνινγηζκφ απεηθνλίδνληαη ζε δπν ζηήιεο : α) ηα ζηνηρεία ηεο Κιενκέλεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ηζνινγηζκφο β) ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σα απνζβεζηέα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπο. Γηα ίδηα ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη νη ζπλνιηθέο απνζβέζεηο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ηζνινγηζκφο θαη ε αλαπφζβεζηε αμία θαζελφο απφ απηά θαηά θαηεγνξίεο. Ζ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο ρξήζεο δειαδή 31/12 ε 30/6 θάζε έηνπο. 13

15 3.2) απνηειέζκαηα ρξήζεωο Ζ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηέινπο ρξήζεο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο αλά ηξίκελν. ηελ νπζία δείρλεη ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαηαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο θάζε ρξήζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Δ Γ Λ. Δπίζεο θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. ηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο απεηθνλίδνληαη δπν ζηήιεο : 1) ηα ζηνηρεία ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο θ 2) ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Μεηξάεη ζηελ νπζία ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζε θάζε ρξήζε, δείρλεη ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 3.3) πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάηωλ Ο πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαηαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο θάζε ρξήζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Δ Γ Λ. Δπίζεο θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ απεηθνλίδνληαη ζε δπν ζηήιεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε πνπ αθνξά ν ηζνινγηζκφο θαη ζηελ πξνεγνχκελε. Αξρηθά πξνζδηνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πξνο δηαλνκή απνηέιεζκα πξνζζέηνληαη ζε απηφ ηπρφλ θέξδε πξνο δηαλνκή απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ε ηπρφλ απνζεκαηηθά θαη ζπγρξφλσο αθαηξνχληαη ηπρφλ δεκίεο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα απφ ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη αθαηξείηαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη νη ινηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη πξνθχπηεη ην ηειηθφ πνζφ θεξδψλ πξνο δηαλνκή. ε πεξίπησζε πνπ ην ηειηθφ πνζφ είλαη δεκία δελ ζπληάζζεηαη ν πίλαθαο απνηειεζκάησλ δηάζεζεο. 3.4) θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνύ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο θαηαξηίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο θάζε ρξήζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Δ Γ Λ. Δπίζεο θαηαρσξίδεηαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Όια ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο απεηθνλίδνληαη ζε δπν ζηήιεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηελ ρξήζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ηζνινγηζκφο θαη ζηελ πξνεγνχκελε. Παξνπζηάδεη ην νξγαληθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαζψο θαη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ κηθηνχ θέξδνπο. 14

16 3.5) ην πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ ρξήζεο Σν πξνζάξηεκα είλαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ην νπνίν δίλνληαη δηάθνξεο πξφζζεηεο ε επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο έρνπλ ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ φινπο ελδηαθεξφκελνπο πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην λα θαηαλννχλ ην πεξηερφκελν ηνπο θαη λα δηαπηζηψλνπλ ηελ αιεζηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα αθξηβή απνηειέζκαηα. Δλδεηθηηθά πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην πξνζάξηεκα είλαη : νη κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηνξζψζεσλ αμηψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ αμίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, νη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, νη πξφζζεηεο απνζβέζεηο, ζηνηρεία γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο φηαλ ε ζπκκεηνρή ππεξβαίλεη ην 10 % ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο θηι. 15

17 Δλεξγεηηθφ Ηζνινγηζκφο 31/12/20ΥΥ Παζεηηθφ Α. Οθεηιφκελν Κεθάιαην Α. Ίδηα Κεθάιαηα Β. Έμνδα εγθαηαζηά- Β. Πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο ζεσο. θαη έμνδα Γ. Πάγην Δλεξγεηηθφ Γ. Τπνρξεψζεηο Γ. Κπθινθνξνχλ Δλεξγ Γ. Μεηαβαηηθνί ινγ/κνί Παζεηηθνχ Δ. Μεηαβαηηθνί ινγ/κνί Δλεξγεηηθνχ Γεληθφ ζχλνιν ελεξγ. Γεληθφ ζχλνιν παζεηηθνχ Λνγ/κνί Σάμεσο Υξεσζηηθνί Λνγ/κνί Σάμεσο Παζεηηθνχ 16

18 Απνηειέζκαηα ρξήζεο ΥΡΖΖ 2006 ΥΡΖΖ 2005 ΠΧΛΖΔΗ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ ΜΗΚΣΑ ΚΔΡΓΖ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΔΞΟΓΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ ΓΗΑΘΔΔΧ ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ ΔΟΓΑ ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ ΚΔΡΓΖ / ΕΖΜΗΔ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΖ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥ 17

19 Πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ΠΟΑ ΚΛΔΗΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ ΚΔΡΓΖ/ΕΖΜΗΑ ΔΗ ΝΔΟ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο Έζοδα από πωλήζειρ Μείον : Κόζηορ πωλήζεων Άµεζα έξοδα πωλήζεων ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ Μικηό κέπδορ (ή ζηµία) ΧΧΧ Πλέον Οπγανικά έζοδα πος δεν ζςνιζηούν πωλήζειρ ΧΧΧ Μείον Οπγανικά έξοδα πος δεν ζςνιζηούν κόζηορ πωληµένων ΧΧΧ Αποηέλεζµα εκµεηαλλεύζεωρ ΧΧΧ Μικηό αποηέλεζµα (κέπδορ ή ζηµιά) είναι η διαθοπά μεηαξύ εζόδων από πωλήζειρ και κόζηοςρ πωλήζεων. Κφζηνο πσιεζέλησλ = Απσικό απόθεµα + Αγοπέρ σπήζηρ Αποθέµαηα ηέλοςρ 18

20 Πξνζάξηεκα ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο Παξ. 1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ - Παξεθθιίζεηο πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο (α) Άξζξν 42α παξ. 3: Παξέθθιηζε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηαξηίζεσο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε, κε απφιπηε ζαθήλεηα, ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γελ έγηλε (β) Άξζξν 42β παξ. 1: Παξέθθιηζε απφ ηελ αξρή ηνπ ακεηάβιεηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο εκθαλίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ «απνηέιεζκα ρξήζεσο». Γελ έγηλε (γ) Άξζξν 42β παξ. 2: Καηαρψξηζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκφ ζηνηρείνπ ζρεηηδφκελνπ κε πεξηζζφηεξνπο ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο. Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε (δ) Άξζξν 42β παξ. 3: Πξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκψλ κε αξαβηθή αξίζκεζε, φηαλ ε εηδηθή θχζε ηεο επηρεηξήζεσο ην απαηηεί. Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε (ε) Άξζξν 42β παξ. 4: πκπηχμεηο ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αξαβηθνχο αξηζκνχο, γηα ηηο νπνίεο (ζπκπηχμεηο) ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο. Γελ έγηλε, ή έγηλε ζπγρψλεπζε ησλ εμήο ινγαξηαζκψλ: (ζη) Άξζξν 42β παξ. 5: Αλακνξθψζεηο θνλδπιίσλ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο γηα λα θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο. Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ, ή έγηλαλ νη εμήο: Παξ. 2. Απνηίκεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ (α) Άξζξν 43α παξ. 1-α: Μέζνδνη απνηηκήζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ θαζψο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ππνηηκήζεηο ηνπο. (1) Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θφζηνπο ηδηνθαηαζθεπήο ηνπο ή ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο κε βάζε εηδηθφ λφκν αμίαο ηνπο, ε νπνία είλαη πξνζαπμεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ θαη κεησκέλε κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν απνζβέζεηο. (2) Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ππνηηκήζεσο. (3) Οη ζπκκεηνρέο θαη ηα ρξεφγξαθα, κε εμαίξεζε ηνπο ηίηινπο κε ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο, απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. Χο ηξέρνπζα ηηκή ιήθζεθε: - Γηα ηνπο εηζαγκέλνπο ζην ρξεκαηηζηήξην ηίηινπο, ν κέζνο φξνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηνπο θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο ρξήζεσο. - Γηα ηηο κεηνρέο Α.Δ. πνπ δελ είλαη εηζαγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην, ε εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία ηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην λφκηκα ζπληαγκέλν ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ ηνπο θαη ειεγκέλν απφ Οξθσηφ Διεγθηή. (4) Οη ζπκκεηνρέο ζε ινηπέο πιελ Α.Δ επηρεηξήζεηο (ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ) απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπο. Χο ηξέρνπζα ηηκή ιήθζεθε ε εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία ηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην λφκηκα ζπληαγκέλν ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ ηνπο θαη ειεγκέλν απφ Οξθσηφ Διεγθηή. 19

21 (5) Οη ηίηινη κε ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηαζέζεσο θαη κε εηζαγκέλνη ζην ρξεκαηηζηήξην απνηηκήζεθαλ φπσο θαη νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. (6) Σα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα, (εκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο, αλαιψζηκα θιπ.) απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο. (7) Σα απφ ηδηνπαξαγσγή πξνεξρφκελα απνζέκαηα, εθηφο απφ ηα ππνιείκκαηα θαη ππνπξντφληα, απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο θαη ηνπ θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο θφζηνπο αλαπαξαγσγήο ηνπο. Ζ ρακειφηεξε απηή ηηκή ήηαλ ρακειφηεξε θαη απφ ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. (8) Σα ππνιείκκαηα θαη ηα ππνπξντφληα απνηηκήζεθαλ ζηελ πηζαλή ηηκή πσιήζεψο ηνπο, κεησκέλε κε ηα πξνβιεπφκελα άκεζα έμνδα πσιήζεσο. (9) Ζ κέζε ηηκή θηήζεσο φισλ ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίζηεθε κε ηε κέζνδν... (FIFO ή LIFO θιπ.), ε νπνία αθνινπζείηαη πάγηα. (β) Άξζξν 43α παξ. 1-α: Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε δξαρκέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν λφκηζκα (Ξ.Ν.) θαη ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. (1) Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε Ξ.Ν., εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θηήζεηο πάγησλ, ζηνηρείσλ, απνηηκήζεθαλ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ Ξ.Ν. ηεο 31/12/19... θαη πξνέθπςαλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ρξεσζηηθέο (ή πηζησηηθέο) δξρ... νη νπνίεο θαηαρσξήζεθαλ... (2) Οη ππνρξεψζεηο ζε Ξ.Ν., πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ, απνηηκήζεθαλ ζηελ επίζεκε ηηκή (πσιήζεσο) ηνπ Ξ.Ν. ηεο 31/12/19... Γηα ηελ ηχρε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνέθπςαλ βι. επφκελε παξ. 3 πεξίπησζε ε'. (3) Σα δηαζέζηκα ζε Ξ.Ν. απνηηκήζεθαλ ζηελ επίζεκε ηηκή (αγνξάο) ηνπ Ξ.Ν. ηεο 31/12/19... θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. (4) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηα έμνδα θαη έζνδα ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ζην εμσηεξηθφ, ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζηα έμνδα θαη έζνδα ηνπ Κεληξηθνχ, κεηά απφ κεηαηξνπή ηνπ Ξ.Ν. ζε δξρ. κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 2190/20. (γ) Άξζξν 43 παξ. 2: Παξέθθιηζε απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή εηδηθψλ κεζφδσλ απνηηκήζεσο. Γελ έγηλε (δ) Άξζξν 43 παξ. 7-β: Αιιαγή κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ ή ησλ θηλεηψλ αμηψλ. Γελ έγηλε (ή, αλ έγηλε αιιαγή, πεξηγξάθνληαη ε κεηαβνιή θαη ε επίδξαζή ηεο, φπσο απαηηεί ε δηάηαμε). (ε) Άξζξν 43 παξ. 7-γ: Παξάζεζε ηεο δηαθνξάο, κεηαμχ ηεο αμίαο απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ θαη θηλεηψλ αμηψλ θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο, εθφζνλ είλαη αμηφινγε. Γελ είλαη αμηφινγε ε δηαθνξά ή 20

22 Οη ζπκκεηνρέο & ηα ρξεφγξαθα απνηηκήζεθαλ, ζπλνιηθά, ζε δξρ.., ελψ ε ζπλνιηθή ηξέρνπζα αμία ηνπο αλέξρεηαη ζε δξρ... (ζη) Άξζξν 43 παξ. 9: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελφκελεο κέζα ζηε ρξήζε, κε βάζε εηδηθφ λφκν, αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο θηλήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνχ «Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο». χκθσλα κε ην Ν... έγηλε, κέζα ζηελ παξνχζα ρξήζε, αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ θαη πξνέθπςε ηειηθή πηζησηηθή δηαθνξά εθ δξρ..., ε νπνία θεθαιαηνπνηήζεθε. Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο» έρεη σο εμήο:... Παξ. 3. Πάγην ελεξγεηηθό θαη έμνδα εγθαηαζηάζεωο (α) Άξζξν 42ε παξ. 8: Μεηαβνιέο πάγησλ ζηνηρείσλ θαη εμφδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνχο απνζβέζεσο) Παξαζέηεηαη ζρεηηθφο πνιχζηεινο πίλαθαο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε. (β) Άξζξν 43 παξ. 5-δ: Αλάιπζε πξφζζεησλ απνζβέζεσλ. Γελ έγηλαλ, ή έγηλαλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν..., σο εμήο: - επί ησλ θηηξίσλ... - επί ησλ κεραλεκάησλ... χλνιν Γξρ.... (γ) Άξζξν 43 παξ. 5-ε: Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γελ ζρεκαηίζηεθαλ ή ζρεκαηίζηεθαλ σο εμήο: (δ) Άξζξν 43 παξ. 3-ε: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζψλ ησλ εμφδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνχο απνζβέζεσο) πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε. Παξαηίζεηαη αλάιπζε, θαη' είδνο (θαηά ινγαξηαζκφ), κε ηε κνξθή πίλαθα. (ε) Άξζξν 43 παξ. 3-γ: Σα πνζά θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ παξνχζα ρξήζε,θαηά ηελ πιεξσκή (δφζεσλ) θαη/ή ηελ απνηίκεζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο δαλείσλ (ή πηζηψζεσλ), ρξεζηκνπνηεζέλησλ απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ. Υξεσζηηθέο... δξρ. Πηζησηηθέο... δξρ. Σειηθφ πνζφ ρξεσζηηθψλ δξρ... ην νπνίν θαηαρσξήζεθε ζην... ινγαξηαζκφ «ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ» ησλ εμφδσλ εγθαηαζηάζεσο ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ζα απνζβεζζεί ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ ππφινηπε θαλνληθή δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. (ζη) Άξζξν 43 παξ. 4 εδάθ. α' θαη β': Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ θνλδπιίσλ «Έμνδα εξεπλψλ θαη αλαπηχμεσο». «Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο» θαη «Τπεξαμία επηρεηξήζεηο (GOODWILL»). Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα (αλ ππάξρνπλ παξαηίζεηαη αλάιπζή ηνπο θαηά ηξφπν πνπ λα πξνθχπηεη ε θχζε ηνπο θαη ε αηηία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο). Παξ. 4. πκκεηνρέο (α) Άξζξν 43α παξ. 1-β': πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 10%. Παξαζέηεηαη πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία πνπ δεηά ε δηάηαμε Παξαζέηεηαη πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία πνπ δεηά ε δηάηαμε Παξαζέηεηαη πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία πνπ δεηά ε δηάηαμε ή 21

23 Ζ εηαηξεία απαιιάρζεθε απφ ηελ ππνρξέσζε απηή κε ηελ απφθαζε Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ αξηζ... (β) πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ,ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία είλαη απεξηφξηζηα επζπλφκελνο εηαίξνο. Όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, παξαηίζεηαη ε αλάιπζε πνπ δεηά ε δηάηαμε (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 326/1994). (γ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηε':χληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε απηή, ή Α.Δ. «Άιθα», έδξα Αζήλα, Μεηξψν Α.Δ... Παξ. 5. Απνζέκαηα (α) Άξζξν 43α παξ. 1-ηα: Απνηίκεζε απνζεκάησλ θαηά παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο απνηηκήζεσο ηνπ άξζξνπ 43, γηα ιφγνπο θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ. (β) Άξζξν 43α παξ. 1-η: Γηαθνξέο απφ ππνηίκεζε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη. Παξ. 6. Μεηνρηθό θεθάιαην (α) Άξζξν 43α παξ. 1-δ: Καηεγνξίεο κεηνρψλ, ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην. Αξηζκφο Ολνκ. αμία πλνι. αμία Κνηλέο κεηνρέο... -Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο... (β) Άξζξν 43α παξ. 1-γ:Δθδνζείζεο κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δθδφζεθαλ θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο δξρ θαη ηηκήο εθδφζεσο δξρ (γ) Άξζξν 43α παξ. 1-ε θαη 42ε παξ. 10: Δθδνζέληεο ηίηινη θαη ελζσκαησκέλα ζ' απηoχο δηθαηψκαηα. -Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο... κε δηθαηψκαηα... (πεξηγξάθνληαη) - Μεηαηξέςηκεο νκνινγίεο... κε δηθαηψκαηα... -Μεηνρέο επηθαξπίαο... κε δηθαηψκαηα... - Ηδξπηηθνί ηίηινη... κε δηθαηψκαηα... (δ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηζη: Απφθηεζε ίδησλ κεηνρψλ κέζα ζηε παξνχζα ρξήζε. Γελ απνθηήζεθαλ (ή, αλ απνθηήζεθαλ, παξαζέηνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε) Παξ. 7. Πξνβιέςεηο θαη ππνρξεψζεηο (α) Άξζξν 42ε παξ. 14 εδάθ. δ': Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Λνηπέο πξνβιέςεηο», αλ ην πνζφ ηνπ είλαη ζεκαληηθφ. Παξαηίζεηαη ε δεηνχκελε αλάιπζε χκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 1-ηδ', παξαηίζεηαη θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ απν- δεκηψζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ. Παξαηίζεηαη κε ζαθήλεηα ε δεηνχκελε πιεξνθνξία (β) Άξζξν 43α παξ. 1-δ: Οη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο θιπ. πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο. Τπνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηδηθψλ κεληαίσλ παξνρψλ θαη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο γηα ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο. Γελ ππάξρνπλ (ή, αλ ππάξρνπλ, παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε). (γ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηβ: Πηζαλέο νθεηιέο ζεκαληηθψλ πνζψλ θφξσλ θαη πνζά θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηφκελεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, εθφζνλ δελ εκθαλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο. Γελ ππάξρνπλ(ή, αλ ππάξρνπλ, παξαζέηνληαη ηα ζρεηηθά πνζά θαη ηα αίηηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο). (δ) Άξζξν 43α παξ. 1-ζη: Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πάλσ 22

24 απφ 5 έηε. Αλαθέξνληαη θαηά είδνο (δάλεηα, γξακκάηηα πιεξσηέα θιπ.). (ε) Άξζξν 43α παξ. 1-ζη: Τπνρξεψζεηο θαιππηφκελεο κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. Παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία πνπ δεηά ε δηάηαμε. Παξ. 8. Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί - Άξζξν 42ε παξ. 12: Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ «Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα» θαη «Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα» Παξ. 9. Λνγαξηαζκνί ηάμεωο - Άξζξν 42ε παξ. 11: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο, ζηελ έθηαζε πνπ δελ θαιχπηεηαη ε ππνρξέσζε απηή απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επφκελεο παξ Παξ. 10. Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο - Άξζξν 42ε παξ. 9: Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία. Παξαηίζεηαη πίλαθαο θαηά είδνο θαη αηηία εγγπήζεσο θαη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεσο. Παξ. 11. Ακνηβέο, πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεωο (α) Άξζξν 43α παξ. 1-ηγ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 325/1994: Ακνηβέο κειψλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζχλζεσο ηεο εηαηξείαο. -Ακνηβέο Πξνέδξνπ Γ.. θαη δηεπζ. πκβνχισλ... -Έμνδα παξαζηάζεσο Γ... -Ακνηβέο Γηεπζπληψλ... (β) Άξζξν 43α παξ. 1-ηγ: Τπνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα βνεζήκαηα ζε απνρσξήζαληα ηελ παξνχζα ρξήζε κέιε νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζχλζεσο ηεο εηαηξείαο. Γελ ππάξρνπλ ή Πξνο ηνλ απνρσξήζαληα, θαηά ηελ παξνχζα ρξήζε, Πξφεδξν ηνπ Γ.. (ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν θιπ.) αλαιήθζεθε ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο κεληαίνπ βνεζήκαηνο εθ δξρ (πεξηγξάθεηαη ε έθηαζε ηεο ππνρξεψζεσο, πψο αλαπξνζαξκφδεηαη, αλ κεηαβηβάδεηαη ζηνπο θιεξνλφκνπο θιπ.) (γ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηδ: Γνζείζεο πξνθαηαβνιέο θαη πηζηψζεηο ζε φξγαλα δηνηθήζεσο (κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο). Γελ ππάξρνπλ (ή, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ηα πνζά, δίρσο νλνκαηεπψλπκα). Παξ. 12. Απνηειέζκαηα ρξήζεωο (α) Άξζξν 43α παξ. 1-ε: Κχθινο εξγαζηψλ θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηφηεηαο θαη γεσγξαθηθέο αγνξέο. (Ο θχθινο εξγαζηψλ ιακβάλεηαη φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 42ε παξ. 15 εδάθην α'). (1) Βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο: - εζσηεξηθνχ δξρ... - εμσηεξηθνχ δξρ... (2) Δκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο: - εζσηεξηθνχ δξρ... - εμσηεξηθνχ δξρ χλνιν δξρ... ===================== ή 23

25 Ζ εηαηξεία απαιιάρζεθε απφ ηελ ππνρξέσ- ζε απηή κε ηελ ππ' αξηζκφ... απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ. (β) Άξζξν 43α παξ. 1-ζ: Μέζνο φξνο ηνπ απαζρνιεζέληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πξνζσπηθνχ θαη θαηεγνξίεο απηνχ, κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζην «Γηνηθεηηθφ (ππαιιειηθφ) πξνζσπηθφ» πεξηιακβάλεηαη ην κε κεληαίν κηζζφ ακεηβφκελν πξνζσπηθφ θαη ζην «εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ» νη ακεηβφκελνη κε εκεξνκίζζην. 400 (3) Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ: (1) Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ άηνκα (2) Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξίεο: Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ άηνκα Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ άηνκα 120 χλνιν άηνκα Γηνηθεηηθνχ (ππαιιειηθνχ) πξνζσπηθνχ: - Γηνηθεηηθφ (ππαιιειηθφ) * Μηζζνί Γξρ.... * Κνηλσληθέο επηβαξχλζεηο & βνεζήκαηα Γξρ Δξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ: * Ζκεξνκίζζηα Γξρ.... * Κνηλσληθέο επηβαξχλζεηο & βνεζήκαηα Γξρ.... (γ) Άξζξν 42ε παξ. 15-β: Αλάιπζε ησλ έθηαθησλ θαη αλφξγαλσλ εμφδσλ θαη εζφδσλ (δειαδή ησλ ινγαξηαζκψλ «έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα» θαη «έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα»). Αλ ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ «έθηαθηεο δεκίεο» θαη «έθηαθηα θέξδε» είλαη ζεκαληηθά, θαη' εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 43α παξ. 1-ηγ, παξαηίζεηαη θη απηψλ αλάιπζε (κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηνπ Γελ. Λνγ. ρεδίνπ). χλνιν (1) Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα: - Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο Γξρ Πξνζαπμήζεηο εηζθνξψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ Γξρ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Γξρ Γηάθνξα (ηα κηθξά πνζά) Γξρ.... χλνιν Γξρ.... (2) Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα: - πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Γξρ Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ Γξρ Γηάθνξα (ηα κηθξά πνζά) Γξρ.... Γξρ

26 (δ) Άξζξν 42ε παξ. 15-β: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ «Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ». «Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ» θαη «Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ». Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλάιπζε κε βάζε ηηο αλαιχζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ 82.01, 84 θαη ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. Παξ. 13. Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα αξηηφηεξε πιεξνθφξεζε θαη εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πηζηήο εηθφλαο (δ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηδ: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ή πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηφηεξε πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο πηζηήο εηθφλαο

27 4.1) Οξηζκόο ηωλ δηεζλώλ ινγηζηηθώλ πξόηππωλ Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα (ΓΛΠ - International Accounting Standards - IAS) είλαη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ππφ ηε κνξθή λφκσλ κε ηνπο νπνίνπο θαινχληαη λα ελαξκνληζηνχλ ππνρξεσηηθά νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, κεηά απφ θνηλνηηθή νδεγία. Μεηά απφ κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ επηηαθηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο, θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά απφ ην 2006 θαη έπεηηα, αξρηθψο γηα ηηο εηζεγκέλεο αιιά θαη ζε ινηπέο εηαηξίεο. Σα ΓΛΠ εκπινπηίδνληαη κε νδεγίεο πνπ αιιάδνπλ ηνλ αξρηθφ απζηεξψο ινγηζηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη πιένλ γλσζηά σο Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο(ΓΠΥΠ)( International Financial Reporting Standards - IFRS).Σα δ.ι.π έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ επηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη είλαη εγθεθξηκέλεο εθζέζεηο πνπ καο ελεκεξψλνπλ γηα ην πψο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη ζπλαιιαγψλ αιιά θαη άιισλ γεγνλφησλ. 26

28 4.2 ) ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξόηππα είλαη : ΓΛΠ 1: Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ΓΛΠ 2: Απνζέκαηα ΓΛΠ 7: Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ ΓΛΠ 8: Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Αιιαγέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Λάζε ΓΛΠ 10: Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ΓΛΠ 11: Καηαζθεπαζηηθέο πκβάζεηο ΓΛΠ 12: Φφξνη Δηζνδήκαηνο ΓΛΠ 14: Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο Καηά Σνκέα ΓΛΠ 16: Δλζψκαηα Πάγηα ΓΛΠ 17: Μηζζψζεηο ΓΛΠ 18: Έζνδα ΓΛΠ 19: Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο ΓΛΠ 26: Λνγηζηηθή θαη Πιεξνθφξεζε Πξνγξακκάησλ Παξνρψλ Απνρψξεζεο απφ ηελ Τπεξεζία ΓΛΠ 20: Λνγηζηηθή ησλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο ΓΛΠ 21: Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μεηαβνιψλ ζηηο Σηκέο πλαιιάγκαηνο ΓΛΠ 23: Κφζηνο Γαλεηζκνχ ΓΛΠ 24: Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ ΓΛΠ 27: Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ΓΛΠ 28: Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο ΓΛΠ 29: Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο ΓΛΠ 30: Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Σξαπεδψλ θαη Όκνησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Ηδξπκάησλ ΓΛΠ 31: Δπελδχζεηο ζε Κνηλνπξαμίεο ΓΛΠ 32: Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε ΓΛΠ 33: Κέξδε αλά Μεηνρή ΓΛΠ 34: Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ΓΛΠ 36: Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ΓΛΠ 37: Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδηάκεζεο Απαηηήζεηο ΓΛΠ 38: Άπια ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ΓΛΠ 40: Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα ΓΛΠ 41: Γεσξγία 27

29 4.3) Γ Λ Π 1 : Παξνπζίαζε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη κηα δνκεκέλε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεσο κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ απηήλ, πνπ επηδηψθνπλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηελ απφδνζε θαη ηηο ηακηαθέο ξνέο. Γειαδή είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο. Δπεηδή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη πξψηηζηα γηα ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαινχληαη θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε ινγηζηηθή πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηάξηηζε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή. Μηα πιήξεο ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη: ηζνινγηζκφ, απνηειέζκαηα ρξήζεσο, κεηαβνιέο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ, ηακηαθέο ξνέο, πξνζάξηεκα ηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Μηα πιήξεο ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο επηκέξνπο θαηαζηάζεηο : Ηζνινγηζκφ Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ Καηάζηαζε πνπ λα δείρλεη : είηε φιεο ηηο κεηαβνιέο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ είηε φιεο ηηο κεηαβνιέο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ εθηφο απφ εθείλεο πνπ αλαθχπηνπλ απφ θεθαιαηαθέο πξάμεηο κε ηνπο ηδηνθηήηεο θαη απφ δηαλνκέο ζηνπο ηδηνθηήηεο Καηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ Λνγηζηηθέο κεζφδνπο θαη επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο Οη επηρεηξήζεηο πξνηξέπνληαη λα παξνπζηάδνπλ, πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κηα νηθνλνκηθή επηζθφπεζε απφ ηε δηνίθεζε, πνπ πεξηγξάθεη θαη επεμεγεί ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκηθήο απνδφζεσο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεσο ηεο επηρεηξήζεσο, θαζψο θαη ηηο θχξηεο αβεβαηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη. Ζ έθζεζε απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα επηζθφπεζε : Σσλ θχξησλ παξαγφλησλ θαη επηδξάζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απφδνζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί, ηεο αληαπφθξηζεο ηεο επηρείξεζεο, ζε απηέο ηηο κεηαβνιέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, θαζψο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο επηρεηξήζεσο γηα επελδχζεηο πξνο δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνδφζεσο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηα κεξίζκαηα. Σσλ πεγψλ θεθαιαηνδνηήζεσο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ θεθαιαηαθήο δηαξζξψζεσο θαη δηαρεηξίζεσο ησλ θηλδχλσλ ηεο. Σεο δπλακηθήο θαη ησλ πφξσλ ηεο επηρεηξήζεσο, ε αμία ησλ νπνίσλ δελ αληαλαθιά ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 28

30 4.4) Γ Λ Π 7: Καηαζηάζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ θνπφο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα λα εθηηκνχλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηηο επηρεηξήζεσο λα ηηο ρξεζηκνπνηεί. Ζ θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ είλαη αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη επηβάιιεηαη ε θαηάξηηζε ηεο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο θιάδνπ ζην νπνίν αλήθνπλ. Ζ θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ πξέπεη λα απεηθνλίδεη ηηο ηακηαθέο ξνέο ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο ηαμηλνκεκέλεο θαηά επηρεηξεκαηηθέο, επελδπηηθέο, θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη έλαο δείθηεο ηεο δπλαηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ξνέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εμφθιεζε δαλείσλ, ηελ πιεξσκή κεξίζκαηνο θαη ζε λέεο επελδχζεηο ρσξίο πξνζθπγή ζε εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο αθνχ αληηπξνζσπεχνπλ δαπάλεο πνπ πξννξίδνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ κειινληηθά έζνδα θαη ηακηαθέο ξνέο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ρξήζηκεο γηαηί βνεζνχλ ζηελ εθηίκεζε ησλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηεο επηρείξεζεο. 29

31 4.5) πκπεξάζκαηα από ζύγθξηζε ηωλ δηεζλώλ ινγηζηηθώλ πξόηππωλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ Διιάδα. 1. Ο ηζνινγηζκφο θαη Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο είλαη απινί θαη δελ έρνπλ πνιιέο νξαηέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα. Οξηζκέλεο θαίξηεο δηαθνξέο κε ηα ΓΛΠ είλαη: α)καλέλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη απφ έξεπλα, δελ θαηαρσξείηαη σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ αιιά πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζαλ έμνδν. Σν ίδην ηζρχεη κε ηηο δαπάλεο εθθίλεζεο, δαπάλεο δηαθήκηζεο θαη δαπάλεο εθπαίδεπζεο β)σα πάγηα απνηηκψληαη ζε ηζηνξηθφ θφζηνο (αμία θηήζεο) ή ζε ηξέρνλ θφζηνο (κε ηαθηηθή απνηίκεζε απφ εηδηθφ εθηηκεηή) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα ηδηφθηεηα θαη ηα ελνηθηαζκέλα κε leasing, γ)οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο (κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πάλσ απφ 20%) απνηηκψληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ή ηελ κέζνδν ηνπ θφζηνπο θηήζεο, δ)οη δφζεηο ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ πξνεμνθινχληαη κε ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο αγνξάο, ε)οη πξνβιέςεηο πξνεμνθινχληαη ζην παξφλ, νπφηε νη απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ απαηηνχλ αλαινγηζηηθέο κειέηεο, ζη)σα έζνδα γηα κεηαγελέζηεξεο ππεξεζίεο εγγξάθνληαη ζε κεηαβαηηθφ ινγαξηαζκφ θαη ινγίδνληαη ζηα έζνδα ρξήζεο φπνπ παξέρνληαη, δ)ρεδφλ φια ηα έζνδα θαη έμνδα (ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πσιήζεηο παγίσλ θιπ.) είλαη νξγαληθά θαη φρη έθηαθηα, ε)ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί δαπάλε θάζε ρξήζεο θαη δελ θαηαξηίδεηαη πίλαθαο δηάζεζεο. Αλαγξάθεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη φρη ν θφξνο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ εθνξία κε βάζε ηνλ θνξνινγηθφ λφκν, ελψ νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ΓΛΠ θαη ηνλ θνξνινγηθφ λφκν θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ σο αλαβαιιφκελνη θφξνη, ζ)ε ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο, ζα εκθαλίδεηαη ππεξαμία επηρείξεζεο ε νπνία ζα απνζβέλεηαη κε ζπληειεζηή 5%, 30

32 η)σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ελνπνηνχληαη κε πξαγκαηηθέο αμίεο θαη φρη ινγηζηηθέο. 2. Ζ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη κηα λέα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γηα ηελ Διιάδα θαη παξνπζηάδεη ηηο επηκέξνπο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 3. Ζ Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ είλαη απιή θαη ζρεδφλ φκνηα κε ηελ ππάξρνπζα φπνπ νη ηακεηαθέο ξνέο ηαμηλνκνχληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 4. Σν Πξνζάξηεκα πεξηέρεη πνιιέο θαη νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ελδεηθηηθά: a) Γλσζηνπνίεζε ηεο έδξαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θηι., b) Γήισζε ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απνηίκεζε θάζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, c) Δπεμεγεκαηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, d) Έζνδα θαη έμνδα αλά επηρεηξεκαηηθνχο θαη γεσγξαθηθνχο ηνκείο, e) Αζπλήζε γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα, f) εκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο, g) Τπνινγηζκφο θεξδψλ αλά κεηνρή, h) Δθδφζεηο, επαλαγνξέο θαη εμνθιήζεηο νκνινγηψλ θαη κεηνρψλ, i) Μεξίζκαηα πιεξσηέα, j) Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο. Δπίζεο κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα είλαη φηη νη θαηαζηάζεηο ηακηαθψλ ξνψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζε αληίζεζε κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα ε θαηάξηηζε ηεο νπνίαο είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ην ινγηζηηθφ πξφηππν 7. 31

33 ΜΔΡΟ Β 5.1) ΠΡΟΦΙΛ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ζ ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΝΑΟΤΖ Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία βακβαθεξψλ θαη ζχκκεηθησλ λεκάησλ. Πξνπαξαζθεπή θαη λεκαηνπνίεζε βακβαθεξψλ ηλψλ Καηαζθεπή πιεθηψλ πθαζκάησλ πιέμεο θνξζέ Υνλδξηθφ εκπφξην δεκεηξηαθψλ, ζπνξηθψλ & δσνηξνθψλ Υνλδξηθφ εκπφξην άιισλ ελδηάκεζσλ πξντφλησλ Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρ/θψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ ζπκβνπιψλ Γξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο ειεγρνπζψλ εηαηξεηψλ Απφ ην ζχλνιν ησλ παξαγνκέλσλ λεκάησλ ην 73% είλαη βακβαθεξά 100% θαη ην ππφινηπν 27% ζχκκεηθηα δηαθφξσλ ζπλζέζεσλ. πγθεθξηκέλα παξάγνληαη: - ζχκκεηθηα λήκαηα απφ βακβάθη θαη αθξπιηθφ εθξνχ ή βακκέλν, - ζχκκεηθηα λήκαηα κε βακβάθη θαη ηερλεηέο ίλεο (viscose, modal, polynosic, θιπ.) επίζεο εθξνχ ή ρξσκαηηζηέο. - ζχκκεηθηα λήκαηα κε βακβάθη θαη πνιπεζηέξα, - λήκαηα απφ 100% ζπλζεηηθέο ή ηερλεηέο ίλεο, λήκαηα απφ βακβάθη θαη ιηλάξη, θιπ. - λήκαηα fancy yarns Ζ Δηαηξεία ζπγθεληξψλεη παξαγσγηθά θαη εκπνξηθά νιφθιεξν ην εχξνο ησλ λεκάησλ απφ κε ζπλερείο ίλεο. Δηδηθφηεξα παξάγνληαη λήκαηα θάζε ηερλνινγίαο απφ κία ή πεξηζζφηεξεο πξψηεο χιεο θπζηθέο, ηερλεηέο ή ζπλζεηηθέο, Ecru ή ρξσκαηηζηέο πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο γηα θάζε είδνπο πθάζκαηα πιεθηηθήο ή πθαληνπξγίαο θαη θάζε είδνπο έηνηκα ελδχκαηα. Σα παξαγφκελα πξντφληα, επεηδή ζηελ νπζία είλαη είδε commodities (νη ηηκέο ηνπο δηακνξθψλνληαη ρξεκαηηζηεξηαθά), δηαηίζεληαη ζε δηεζλέο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ λεκάησλ επεξεάδνληαη έκκεζα απφ ηελ κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ (βάκβαθνο) ζην Υξεκαηηζηήξην Δκπνξεπκάησλ ηεο Νέαο Τφξθεο, ελψ ε δήηεζε δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαη εκθαλίδεη κία ζηαζεξή απμεηηθή ηάζε ζηα επίπεδα ηνπ 2% έσο 3% εηεζίσο παγθνζκίσο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ πεξηζζφηεξν ζηα 100% βακβαθεξά λήκαηα θαη ιηγφηεξν ζηα ζχκκεηθηα, φπνπ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά πεξηζψξηα δηαθνξνπνηήζεσο ησλ πξντφλησλ. 32

34 Οη ζεκαληηθφηεξεο πξψηεο χιεο είλαη, ην θπζηθφ βακβάθη, ην ιηλάξη, νη αθξπιηθέο ίλεο, νη πνιπεζηεξηθέο ίλεο, δηάθνξεο ηερλεηέο ίλεο φπσο modal, viscose, polynosic θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κφδαο. Σν βακβάθη είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αγξνηηθά πξντφληα ηεο Διιάδαο, ε παξαγσγή ηνπ νπνίνπ έρεη ζρεδφλ δηπιαζηαζζεί ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη μεπεξλά ζήκεξα ηνπο ηφλνπο ζχζπνξν ή πεξίπνπ εθθνθθηζκέλν βακβάθη. Σν βακβάθη, πνπ απνηειεί ην 88% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψο ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πξψησλ πιψλ απφ ηελ Δηαηξεία, πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ Διιεληθή αγνξά. Οη Διιεληθέο Νεκαηνπξγίεο έρνπλ ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ Δπξσπατθψλ αιιά θαη Σξίησλ Υσξψλ, απφ ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα επηιέγνπλ ην απαηηνχκελν βακβάθη θαη επζείαλ απφ ηα Δθθνθθηζηήξηα. Δπηπιένλ έρνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο, ην νπνίν γηα νξηζκέλεο ρψξεο κπνξεί λα θηάζεη ην 10% ηεο ηηκήο ηνπ βάκβαθνο. Ζ ηηκή αγνξάο ηνπ βάκβαθνο εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηνπ ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ηνλ δείθηε Λίβεξπνπι θαη δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο αλεμάξηεηα αλ πξνέξρεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή αγνξά ή απφ εηζαγσγή. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηεζίσλ αλαγθψλ ζε βακβάθη αγνξάδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθθνθθηζηηθήο πεξηφδνπ (Οθηψβξηνο - Ηαλνπάξηνο) θαη παξαιακβάλεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ εθάζηνπ έηνπο. Ζ ηαθηηθή απηή κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηε δηαζέζηκε ζηελ αγνξά πνηφηεηα θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο ηηκήο. Όζνλ αθνξά ηηο ζπλζεηηθέο θαη ηερλεηέο πξψηεο χιεο εηζάγνληαη απφ Δπξσπατθέο θπξίσο ρψξεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη αθξπιηθέο ίλεο, εθξνχ ή ρξσκαηηζηέο απφ ηελ Ηηαιία θαη ηελ Πνξηνγαιία, ν πνιπεζηέξαο απφ ηελ Σζερία θαη νη ηερλεηέο ίλεο απφ ηελ Απζηξία. Οη ηηκέο ησλ ελ ιφγσ πξψησλ πιψλ (πνπ ζεσξνχληαη αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ην βακβάθη), αθνινπζνχλ ζπλήζσο παξάιιειε πνξεία πξνο ηηο ηηκέο ηνπ βάκβαθνο. Παξαγωγηθή Γηαδηθαζία Σα παξαγφκελα πξντφληα είλαη λήκαηα ηίηινπ απφ ΝΔ 8 κέρξη ΝΔ 60, κνλφθισλα ή πνιχθισλα, πελληέ, θαξληέ, βακβαθεξά, ζχκκεηθηα θαη ζπλζεηηθά, εθξνχ ή ρξσκαηηζηά. Σα πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ηίηιν. Ο ηίηινο ηνπ λήκαηνο, δειαδή ε δηαηνκή ηνπ, δείρλεη ην πάρνο ηνπ λήκαηνο θαη νξίδεηαη απφ ην ιφγν ηνπ κήθνπο πξνο ην βάξνο ηνπ λήκαηνο. Ζ παξαγσγή επνκέλσο βαίλεη κεηνχκελε ζε θηιά θάζε παξαγσγηθήο κνλάδαο κε ηελ αχμεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ λήκαηνο πνπ παξάγεηαη. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία αξρίδεη απφ ην εθθνθθηζκέλν βακβάθη ή ηηο ινηπέο πξψηεο χιεο πνπ ε Δηαηξεία πξνκεζεχεηαη ζε κπάιεο θαη θαηαιήγεη ζηε λεκαηνπνίεζή ηνπ. πγθεθξηκέλα: Οη πξψηεο χιεο ηνπνζεηνχληαη ζε κπάιεο θαηά ζπζηνηρίεο ζε εηδηθή αίζνπζα φπνπ παξακέλνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα 24σξν, ψζηε λα «εγθιηκαηηζζνχλ». Έλα εηδηθφ κεράλεκα bale placker απνξξνθά κηθξή πνζφηεηα πξψηεο χιεο απφ θάζε κπάια θαη ηελ κεηαθέξεη ζην ζχζηεκα αλνίγκαηνο θνχηεξ φπνπ γίλεηαη κηα πξψηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ. 33

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000 Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Τ Μ Η Δ Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Α Ο Π Σ Ι Κ Ο Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Ω Ν Μ Δ Ω Ν Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΣΔΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΘΔΜΑ: ΟΗ ΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ Ζ ΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΩΣΔΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΑΗΩΣΖ ΡΑΦΑΔΛΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ θ. ΜΑΣΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα