ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ H θεωρία του βιοπαιδαγωγισμού Νοημοσύνη και πολυμορφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 2.1. H θεωρία του βιοπαιδαγωγισμού. 2.2. Νοημοσύνη και πολυμορφία"

Transcript

1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2.1. H θεωρία του βιοπαιδαγωγισμού Η θεωρία του βιοπαιδαγωγισμού ερευνά τη διαλεκτική σχέση μεταξύ της εξελικτικοαναπτυξιακής δυναμικής των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου, της κατάκτησης της μαθησιακής εμπειρίας και των σχετικών γνωσιακών μηχανισμών στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση, ώστε να ενισχύονται οι ιεραρχημένες εγκεφαλικές δομές και να επιτυγχάνεται η έκρηξη της μαθησιακής δυνατότητας, καθώς τα γενετικώς προγραμματισμένα πρότυπα των δικτύων της νόησης διαμορφώνονται μέσα από τα περιβαλλοντικά παιδαγωγικά ερεθίσματα που δέχεται ο εγκέφαλος. Με την επιλογή της κατάλληλης παιδαγωγικής επένδυσης και εκπαιδευτικής πρακτικής, τα παιδιά κατανοούν ευκολότερα και βαθύτερα. Η ανάλυση της βιοπαιδαγωγικής κατάστασης του ατόμου μπορεί να συμβάλει στην επανεκτίμηση των κλασικών θεωριών και στην επιτυχέστερη εφαρμογή των κλασικών αρχών αποτελεσματικής μάθησης συγκεκριμένα, επαναξιολογούνται τα αναπτυξιακά στάδια κατά Piaget και οι ζώνες επικείμενης ανάπτυξης του Vygotky, ο οποίος επεξέτεινε την ερμηνεία του Darwin για τη φυλογενετική (εξελικτική) ανάπτυξη στη σημασία του κοινωνικού πλαισίου. Οι τάξεις ενός μελλοντικού βιοπαιδαγωγικού σχολείου περιγράφονται ως μικρά εργαστήρια εξοπλισμένα με ποικίλα κλασικά και τεχνολογικά υλικά διδασκαλίας, διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης (Αλαχιώτης, 2008) Νοημοσύνη και πολυμορφία Ο μαθητής εσωτερικεύει με υποκειμενικό τρόπο τα συλλογικά πολιτιστικά προϊόντα του περιβάλλοντός του, οικειοποιούμενος τα νοήματά τους. Καθώς οι νέες γνωστικές εμπειρίες αντιπαρατίθενται στις παλιές, τα νοητικά σχήματα ανακατασκευάζονται. Στις μέρες μας, η ερευνητική δραστηριότητα στον ευρύτερο χώρο της ψυχολογίας και της βιολογίας καταδεικνύει την πολλαπλή διάσταση της νοημοσύνης (λεκτική, λογικομαθηματική, σωματική-κιναισθητική μουσική, χωρική, ενδοπροσωπική, διαπροσωπική) (Gardner, 1993), όσο κι αν το σχολείο και η κοινωνία εξακολουθούν να εστιάζουν περισσότερο στη λεκτική και στη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη. Η νοημοσύνη δεν είναι ταυτόσημη με την απόκτηση γνώσεων, αλλά σχετίζεται με την 14

2 επίλυση προβλημάτων σε συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο. Στα πλαίσια της αναδιαμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων, η πολιτιστική δράση στο εκπαιδευτικό σύστημα εξερευνά τις διαφορετικές πτυχές της νοημοσύνης και τις συνδέει με τις εξωτερικές συνθήκες της κοινωνίας (Κ.Ε.Ε., 2008). Οι νέες στρατηγικές διδασκαλίας επιδιώκουν τη σταθεροποίηση ευνοϊκών συνθηκών, ώστε η δράση του μαθητή στο σχολείο να εναρμονίζεται με τις ιδιαίτερες κλίσεις του, να εξασφαλίζεται η ψυχική του υγεία και να τίθενται τα θεμέλια της αυτοπραγμάτωσης Το πρότυπο του παιδαγωγικού εποικοδομισμού Εντασσόμενες στο επιστημολογικό ρεύμα της ερμηνευτικής σχολής και προβάλλοντας τη σχετικιστική προσέγγιση της πραγματικότητας, οι εποικοδομιστικές θεωρίες των Piaget, Vygotsky και Bruner ορίζουν τη γνωστική σκευή ως οικοδόμηση νοημάτων βασισμένων στην υπάρχουσα εμπειρία του μαθητή, με την ενεργό συμμετοχή του ίδιου του υποκειμένου, που μετασχηματίζει τα ήδη κατακτημένα γνωστικά σχήματα και κατασκευάζει την προσωπική του εκδοχή της πραγματικότητας. Η απόκτηση γνώσης αποδεικνύεται μία μη γραμμική πορεία, χωρίς συσσωρευτικό χαρακτήρα. Νέες εμπειρίες επικοινωνούν με τις ήδη εγκατεστημένες γνωστικές δομές, προσωπικά και κοινωνικά καθορισμένες, μέσα από διαδικασίες προσαρμογής ή ενσωμάτωσης οι προγενέστερες εμπειρίες προετοιμάζουν για τις μεταγενέστερες, επιτυγχάνοντας την επανασύνθεση του γνωστικού χάρτη. Η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να συνθέτουν εποικοδομητικά τα ερεθίσματα που εισπράττουν και τις εμπειρίες που βιώνουν συνδέεται με την ενιαιοποίηση των επιμέρους γνωστικών πεδίων, μέσω της λειτουργίας διαθεματικών διεργασιών. Όπως παρατηρεί ο Vygotsky, είναι εσφαλμένη η αντιμετώπιση του παιδιού ως μικρογραφίας του ενήλικου. Το παιδί εξατομικεύει τμήματα από το σύνολο της διανοητικής κουλτούρας της κοινωνίας, διατηρώντας όμως ακέραια όλα τα στοιχεία της αυτοτέλειας και της διάνοιάς του, που δεν αποτελεί φυσικά σμίκρυνση της διάνοιας του ενήλικου. Η εξατομίκευση αυτή πραγματοποιείται μέσα στα πλαίσια της ζωντανής βιωματικής αλληλεπίδρασης του παιδιού με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η απόσταση μεταξύ του κατεχόμενου επιπέδου ανάπτυξης και του επιπέδου εκείνου στο οποίο το άτομο είναι σε θέση να αναπτυχθεί προσδιορίζεται ως λανθάνουσα κατάσταση η εν δυνάμει γνώση που αναπτύσσεται με τη βοήθεια διδακτικής 15

3 υποστήριξης και διαμεσολάβησης κατάλληλων εργαλείων αποτελεί τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης κατά τον Vygotsky (Ράπτη & Ράπτης, 2006α ). Ο ρόλος του δασκάλου δεν συνίσταται πλέον στο να μεταδίδει γνώσεις, αλλά να συντονίζει, να διευκολύνει και να υποστηρίζει τη μάθηση, Η συμπεριφοριστική ενίσχυση, όπου αυτή κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστεί, δε θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της εποικοδομιστικής προσέγγισης, μια και η επιδοκιμασία ή η αποδοκιμασία των ενέργειών του μαθητή περισσότερο αναπαράγει παρά μεταβάλλει το σύνηθες κλίμα της σχολικής τάξης, περιορίζει τον αυθορμητισμό, την αυτονομία και την αυτοπεποίθηση του μαθητή, που «τιμωρείται» είτε επιβραβεύεται καθώς ο υπολογιστής αναλαμβάνει να υποκαταστήσει τον παραδοσιακό διδάσκοντα Σύγχρονες εποικοδομιστικές εφαρμογές Στο πλαίσιο της κοινωνικοπολιτισμικής (socio-cultural) θεωρίας μάθησης του Vygotsky, απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση των γνώσεων είναι η διαπροσωπική δυναμική ατόμων και ομάδων σε συνεργατικά περιβάλλοντα, αφενός διαμέσου συζητήσεων, στις οποίες εμπερικλείεται η δημιουργία και η κατανόηση της επικοινωνίας, αφετέρου μέσω της από κοινού υλοποίησης δραστηριοτήτων (activities). Σύμφωνα με το μοντέλο του κοινωνικού εποικοδομισμού και τις λειτουργίες της εγκαθιδρυμένης νόησης, η μάθηση είναι μια κοινωνικοπολιτισμική λειτουργία, προσδιοριζόμενη από τις συνθήκες πραγμάτωσής της. Έτσι, η σχολική τάξη μεταβάλλεται σε εργασιακή κοινότητα, γίνεται χώρος διαπραγμάτευσης εννοιών και συνεργασίας σε νοητικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι γνωστικές διεργασίες δεν μπορούν πλέον να οριστούν αποκομμένες από την ενεργό συμμετοχή σε αυθεντικές συνθήκες άσκησης της ερευνητικής δραστηριότητας, όπου οι νέες τεχνολογίες προβάλλουν ως ένα βασικό εργαλείο. Η παραδοσιακή διδασκαλία με αποκλειστικό μέσο το σχολικό εγχειριδίου γίνεται πλουραλιστική αργά αλλά σταθερά, αφού η πραγματικότητα και τα κελεύσματα της εποχής ενθαρρύνουν όλο και περισσότερο την παρουσία ψηφιακών διδακτικών βιβλίων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, βίντεο και διαδικτυακών μαθημάτων. Οι προδιαγραφές που διέπουν το σχεδιασμό, τις απαιτήσεις, τη διενέργεια και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών λογισμικών και οι συνακόλουθες εφαρμογές τους βασίζονται σε αντίστοιχες παιδαγωγικές θεωρίες και θεωρίες μάθησης, που με τη σειρά τους ανάγονται σε ψυχολογικές θεωρίες. Συστήματα αναζήτησης όπως οι εφαρμογές διαδικτύου (για παράδειγμα, εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, ομάδες 16

4 συζητήσεων), τα εργαλεία διαδικτύου για συνεργασία και επικοινωνία (συστήματα συνεργατικής μάθησης), τα ηλεκτρονικά παιχνίδια διαδικτύου και οι εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες στηρίζονται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, ενώ οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, ψηφιακές βιβλιοθήκες, μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο (search engines), λογισμικά γενικής χρήσης (εφαρμογές γραφείου κλπ) και τα συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων και ιστοσελίδων ανήκουν στον ευρύτερο χώρο του εποικοδομισμού. H αλληλεπιδραστικότητα μέσων όπως το βιβλίο, τα Cds, η τηλεόραση, είναι μηδενική ή γραμμική όταν αυτά χρησιμοποιούνται με συμβατικό τρόπο (μέθοδος του «ξεφυλλίσματος»). Η επιλογή με τη βοήθεια των μενού στον υπολογιστή, η χρήση λέξεων-κλειδιών ή και της φυσικής γλώσσας (σε περιορισμένη κλίμακα), η σύνθεση μηνυμάτων με τη μορφή κειμένου, γραφήματος ή ήχου, η μετακίνηση και η τροποποίηση αντικειμένων μέσω εντολών από το χρήστη αντιστοιχούν σε διαφορετικές κατηγορίες αλληλεπιδραστικότητας, ενώ στις εφαρμογές των υπερμέσων τα συστήματα πλοήγησης μπορούν να αξιοποιηθούν με πολύπλοκους και συνδυαστικούς τρόπους (Ηλιάδη, 2009) Θεατρική παιδεία και νέες τεχνολογίες Με άξονα τη διαμεσολαβημένη από τον υπολογιστή επικοινωνία (CMC) οργανώνονται δίκτυα διαπροσωπικών σχέσεων στον κυβερνοχώρο. Αναδύεται μια νέας μορφής ένωση, οι «δυνητικές» (ή «τεχνητές» ή «ιδεατές») κοινότητες, τα μέλη των οποίων επικοινωνούν ενώ βρίσκονται σε χωρική και χρονική απόσταση. Μέσω του διαδικτύου παράγεται δημόσια προσβάσιμο γνωστικό κεφάλαιο, αφού μέσω της ψηφιοποίησης η πληροφορία απελευθερώνεται από την υλικότητά της. Το κοινωνικό κεφάλαιο που παράγεται περιλαμβάνει, όχι σπάνια, συγκρότηση νέων μορφών κοινωνικοποίησης, σχέσεων και συμπεριφορών (Rheingold, 1999). Από διεξαγωγή έρευνας για τους παράγοντες που καθορίζουν τη δημιουργία και την πρόσληψη του cyberdrama (Davis, 2007), διαπιστώθηκε ο υψηλός βαθμός αισθητικής απόλαυσης των συμμετεχόντων που ενεπλάκησαν στο σχεδιασμό (μικρή ομάδα προπτυχιακών φοιτητών στο πανεπιστήμιο του Queensland στην Αυστραλία με την καθοδήγηση της Sue Davis) καθώς και των χρηστών της διαδικτυακής δραματοποιημένης αφήγησης (αποτελούμενης από βίντεο, κείμενο, φωτογραφίες, ηχητικά εφέ, σύνθετο γραφικό περιβάλλον). Καταγράφηκαν στοιχεία όπως η αναμονή 17

5 και ο ορίζοντας προσδοκιών για την αφηγηματική εμπειρία, η κατάθεση αντιπροσωπευτικών εμπειριών κατά την οργάνωση της μυθοπλασίας. Η πλαισίωση της εμπειρίας από την τεχνολογία και η υπόδυση ρόλου που μαγνητοσκοπούνταν ή ηχογραφούνταν εντοπίστηκαν ως πηγές προσωπικής ευχαρίστησης, με την έννοια της αναγνώρισης και επικύρωσης των προσπαθειών. Στην πλειονότητά τους, οι χρήστες του cyberdrama εξέφρασαν την ανάγκη για περισσότερη αλληλεπίδραση με τους σχεδιαστές και για περιθώριο ελέγχου της εξέλιξης του project. Στο περιβάλλον του σχολείου, τα αποτελέσματα της λειτουργίας Εργαστηρίoυ Θεατρικής Γραφής με τη συνδρομή της Τέχνης και της Τεχνολογίας (Art and Technology Writing Workshop) είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς τη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας και της πολιτισμικής εγγραματοσύνης των μαθητών, την αυτοπειθαρχία και τη σύσφιγξη προσωπικών και κοινωνικών δεσμών, όπως προκύπτει από εφαρμογή του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος (με τη μορφή εξωσχολικής δραστηριότητας) σε δώδεκα εφήβους έντεκα έως δεκαπέντε χρόνων (αγοριών και κοριτσιών) της μεξικανο-αμερικανικής κοινότητας στην Αριζόνα των ΗΠΑ (Betts, 2008). Οι μαθητές έπλασαν πολυτροπικές ιστορίες με δισδιάστατους ήρωες, συνδυάζοντας περιγραφή, αφήγηση και διάλογο. Στα πλαίσια του εργαστηρίου ασκήθηκαν επίσης στο σωματικό αυτοσχεδιασμό αλληλεπιδραστικά με το πλάσιμο των χαρακτήρων και στο χειρισμό λογισμικού. Μέσω της απλής μηχανής ηλεκτρονικού παιχνιδιού StageCastCreator2 TM (SCC), χωρίς να είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουν γλώσσες προγραμματισμού οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χειριστούν σχεδιαστικά και γραφικά εργαλεία, να δημιουργήσουν αντικείμενα και χαρακτήρες, να ορίσουν κανόνες για τη συμπεριφορά και τις σχέσεις τους. Η σημερινή γενιά μαθητών φαίνεται διψασμένη για διαδραστικές εμπειρίες, αφού η τεχνολογία της οθόνης και τα ψηφιακά μέσα παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας και επιδρούν στον τρόπο αντίληψής μας για το περιεχόμενο του δραματικού φαινομένου (Anderson, Cameron & Carroll, 2006) η διδασκαλία του θεάτρου στο σχολείο του 21 ου αιώνα καλείται να ενσωματώσει τη μοντελοποίηση του πραγματικού θεατρικού περιβάλλοντος στα παιδαγωγικά σχεδιασμένα λογισμικά εκπαιδευτικού παιχνιδιού, όπου η δραματοποίηση αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα, ανεξάρτητα από το γνωστικό πεδίο αναφοράς. 18

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σεμινάριο παιδαγωγικών εφαρμογών «Διαδίκτυο και εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία ιστοεξερεύνησης (webquest ) για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΤΠΕ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΤΠΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΤΠΕ Ελένη Σταματοπούλου, ΠΕ 70 Δραστηριότητα 2 - Επιμόρφωση Επιμορφωτών Β επιπέδου ΠΑΚΕ Αθήνας, Δεκέμβριος 2011 Συστημική θεωρία «Η επιστημονική αλήθεια είναι πολλαπλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Ενότητα 2 Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Μαθηματικών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760)

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ηλεκτρονική Διδασκαλία. Η διαδικασία της μάθησης και ο ρόλος της Πληροφορικής. Αηδονίδου Σταματία (Α.Ε.Μ. 342) Ιούλιος 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνώρισε εγκαίρως την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Πιντέλας

Επιβλέπων: Καθηγητής Π. Πιντέλας Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών & Πληροφορικής Διπλωματική εργασία Σχεδίαση και υλοποίηση Βάσης Δεδομένων για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης. Τεύχος 2Α: Κλάδοι ΠΕ60/ΠΕ70 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ. Ιδιότητα: Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ. Ιδιότητα: Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα