Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης"

Transcript

1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή ΣΤΕΦ Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Ακαδημαϊκό έτος (Β Ex.), (A Ex.) Έκδοση 1.0 Κοζάνη, Μάρτιος 2009

2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Παρουσίαση του Τμήματος Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ) Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος Προγράμματα Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διδακτικό έργο Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών; Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και τη μεταξύ τους συνεργασία; Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα; Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο; Πώς κρίνετε την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών; Ερευνητικό έργο Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος; Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα; Πώς κρίνετε τις διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές;

3 5.4. Πώς κρίνετε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία; Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους; Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος; Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του Τμήματος; Πώς κρίνετε τον βαθμό συμμετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα; Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τη δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς; Πώς κρίνετε τον βαθμό σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία; Πώς κρίνετε τη συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη; Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Πώς κρίνετε τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; πάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ. 5 ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία αυτή; Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών; Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες; Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου; Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος; Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου; Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών; Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας;

4 8.3. Πώς κρίνετε τις υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα; Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου); Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού; Πώς κρίνετε τον βαθμό διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων; Συμπεράσματα Ποια, κατά την γνώμη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης; Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία; Σχέδια βελτίωσης Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων Πίνακες Παραρτήματα

5 Πρόλογος Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης στηρίζεται κυρίως στα στοιχεία που συλλέχθησαν κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους και το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, σύμφωνα με τον νόμο Διασφάλισης Ποιότητας (νόμο 3374/2005) και τις οδηγίες της ΑΔΙΠ, και με τους ακόλουθους στόχους: 1. Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος 2. Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης 3. Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης 4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό 5. Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Σύμφωνα με την ΑΔΙΠ: «Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τμήματος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του.» Η Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) βασίζεται στα στοιχεία που έχει συλλέξει το Τμήμα από τα ερωτηματολόγια και τα απογραφικά δελτία καθώς επίσης και στις συζητήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της Γ. Συνέλευσης του Τμήματος. Για την σύνταξη της ΕΕΑ χρησιμοποιήθηκε το προτεινόμενο από την ΑΔΙΠ Πρότυπο Σχήμα και η συμπλήρωση των Πινάκων που την συνοδεύουν, όπως και τα πρότυπα ερωτηματολόγια κι απογραφικά δελτία προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Τμήματος μετά από σειρά συνεδριάσεων της ΟΜΕΑ. Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών και των ερευνητικών δράσεων, καθώς και την καταγραφή και στη συνέχεια επίλυση χρόνιων προβλημάτων τα οποία εμποδίζουν την εξέλιξη του Τμήματος η ΟΜΕΑ του Τμήματος ελπίζει η παρούσα έκθεση να αποτελέσει το έναυσμα για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας του Τμήματος Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος και συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή της και την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, άμεσα ή έμμεσα. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού 4

6 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης 1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα. Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; Η σύνθεση της ΟΜΕΑ όπως καθορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος με το πρακτικό αρ.11/ /θέμα-2 αποτελείται από τα παρακάτω μέλη ΕΠ του τμήματος: Ζουμπουρτικούδη Γιάννη, Kαθηγητή Παναγιωτόπουλο Δημόκριτο, Kαθηγητή Δινοπούλου Βάγια, Eπίκ. Kαθηγήτρια Επίσης ορίστηκαν ως υποστηρικτικά μέλη οι Κακούλης Κώστας, Eπίκουρος Kαθηγητής και Κυράτσης Παναγιώτης, Kαθηγητής Eφαρμογών. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; Η ΟΜΕΑ για τη σύνταξη της έκθεσης συνεργάστηκε με όλα τα μέλη του μόνιμου διδακτικού προσωπικού του τμήματος, καθώς και με το έκτακτο προσωπικό, το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, ενεργούς φοιτητές του τμήματος και αποφοίτους μέσω επίσημων και ανεπίσημων συζητήσεων σχετικά με το τμήμα. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Για την συλλογή των στοιχείων διανεμήθηκαν τρία ερωτηματολόγια σε φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος. Συγκεκριμένα: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος/διδασκαλίας από τους φοιτητές (Παράρτημα 12-5). Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους φοιτητές τόσο το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους όσο και το Χειμερινό εξάμηνο Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε ώρα μαθήματος 2 εβδομάδες πριν τη λήξη του εξαμήνου και συμπληρώθηκαν ανώνυμα από τους φοιτητές. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν σε φάκελο από φοιτητή που ορίσθηκε για το σκοπό αυτό. Στο φάκελο ανεγράφη το μάθημα, η ημερομηνία και ο αριθμός των ερωτηματολογίων. Ο φάκελος παραδόθηκε στην ΟΜΕΑ από τον φοιτητή. Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος από τους διδάσκοντες καθηγητές (Παράρτημα 12-4). Το δελτίο παραδόθηκε από τους διδάσκοντες τόσο σε τυπωμένη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ΟΜΕΑ. Ατομικό απογραφικό δελτίο για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Παράρτημα 12-3). Το δελτίο παραδόθηκε από τους διδάσκοντες τόσο σε τυπωμένη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ΟΜΕΑ. Επίσης, ως πηγές άντλησης πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία του τμήματος, η έκθεση του Ακαδημαϊκού Προγραμματισμού του Τμήματος (καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης), ο οδηγός σπουδών του τμήματος, οι συνεντεύξεις φοιτητών που έγιναν στα πλαίσια της Συμβουλευτικής καθώς και μελέτες του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος και τον οδηγό επαγγέλματος του Μηχανικού Βιομηχανικού Σχεδιασμού. 5

7 Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος; Έγιναν οκτώ συνεδριάσεις (21/02/08, 20/03/08, 20/05/08, 12/06/08, 11/09/08, 30/10/08, 4/12/08, 5/02/09) της ΟΜΕΑ (μαζί με τα υποστηρικτικά μέλη της) όπου συζητήθηκαν θέματα όπως: η διαμόρφωση των ερωτηματολογίων που προτείνονται από την ΑΔΙΠ, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των ΤΕΙ αλλά και του Τμήματος, οι διαδικασίες διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων, η επεξεργασία των δεδομένων και η σύνταξη της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης. Η έκθεση κατά το στάδιο σύνταξής της, συζητήθηκε μεταξύ των μελών της ΟΜΕΑ με άλλα μέλη ΕΠ του τμήματος και διανεμήθηκε στα μέλη ΕΠ του τμήματος. Μετά την ολοκλήρωσή της διανεμήθηκε στα μέλη του τμήματος, και συζητήθηκε στο σύνολό της στη Γενική Συνέλευση (πρακτικό αρ.3/ /θέμα-4) Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Το θετικό στοιχείο της όλης διαδικασίας ήταν ότι αποτέλεσε τη σημαντικότερη προσπάθεια καταγραφής τόσο των θετικών στοιχείων του Τμήματος όσο και των αρνητικών που έχουν σχέση με ελλείψεις υποδομών και προσωπικού, αλλά και ελλείψεις κινήτρων υποκίνησης για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, δίνοντας έτσι το κίνητρο δημιουργίας μιας διαδικασίας συνεχούς καταγραφής και βελτίωσης όλων των υπηρεσιών. Επιπλέον θετικό στοιχείο της διαδικασία αποτελεί το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα πολύπλευρης και ολοκληρωμένης αξιολόγησης και σύγκρισης με άλλα ΑΕΙ, τόσο της χώρας όσο και του εξωτερικού. Η σημαντικότερη δυσκολία που παρουσιάσθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης είναι η εν μέρει έλλειψη εμπειρίας σε διαδικασίες αξιολόγησης, από όλους τους συμμετέχοντες (μέλη ΕΠ, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό) σχετικά με τους στόχους της αξιολόγησης, αλλά και την συμπλήρωση και ανάλυση των ερωτηματολογίων. Παράλληλα υπήρξε δυσκολία παρακίνησης ευρείας ανάμειξης όλων των συμμετεχόντων. Δεδομένου ότι στο Τμήμα δεν υπηρετεί μεγάλος αριθμός μελών ΕΠ, μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας βασίζεται στη συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών, κάποιοι από τους οποίους δεν έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ούτε για την κατανόηση των προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων ούτε και για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Επίσης στην αρχική φάση κάποιοι φοιτητές ήταν επιφυλακτικοί για την συμπλήρωσή τους Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, για τη βελτίωση της διαδικασίας μπορούμε να προτείνουμε τα παρακάτω: Α) Απαραίτητοι κρίνονται επιπλέον πόροι για τη διοικητική υποστήριξη. Β) Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των μελών ΕΠ και των φοιτητών. 6

8 Γ) Καλύτερη στοχοθέτηση της διαδικασίας αξιολόγησης από μέρους του πουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7

9 2. Παρουσίαση του Τμήματος 2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ). Το Τμήμα βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης, πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού, όπου είναι και η έδρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) και οι κτιριακές του εγκαταστάσεις βρίσκονται συγκεντρωμένες στο 3 ο χιλ. της εθνικής οδού Κοζάνης Πτολεμαΐδας Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος. Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). 1 Το Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού ιδρύθηκε το Μέχρι την ημερομηνία έναρξης της παρούσης αξιολόγησης (1/2/2008) έχουν αποφοιτήσει 554 φοιτητές. πήρξε και παραμένει το μοναδικό τμήμα των ΤΕΙ με αντικείμενο τον Βιομηχανικό Σχεδιασμό. Το διδακτικό προσωπικό του τμήματος σήμερα αποτελείται από δύο καθηγητές, δύο επίκουρους καθηγητές και δύο καθηγητές εφαρμογών. Η πρόσληψη/εξέλιξη των παραπάνω παρουσιάζεται στον πίνακα Επίσης στο τμήμα υπάρχει μια οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και μια θέση Διοικητικού προσωπικού (γραμματεία του τμήματος). Οι διδακτικές ανάγκες του τμήματος καλύπτονται από έκτακτο προσωπικό, το οποίο ανέρχεται περίπου στα άτομα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. 2 Ο αριθμός και η κατανομή τόσο των εγγεγραμμένων όσο και των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος (δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές) κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στους Πίνακες και αντίστοιχα. Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ο αριθμός των ενεργών φοιτητών κατά την τελευταία πενταετία κυμαίνεται από ανά έτος, ενώ υπήρξε μια μείωση του αριθμού των εισερχομένων από το 2006 και μετά. Η μείωση οφείλεται στην καθιέρωση της βάσης του 10. Όμως παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των εισακτέων καλύπτει σχεδόν το 1/4 των θέσεων που δίνονται από το υπουργείο (350 θέσεις, αριθμός υπερβολικά μεγάλος για τις υποδομές του τμήματος) είναι πλέον πολύ κοντά στον αριθμό των εισακτέων που το τμήμα προγραμμάτιζε. Οι ενεργοί φοιτητές που εισήχθησαν στο τμήμα την τελευταία τετραετία ανέρχονται στους 616. Στο ίδιο διάστημα 316 αποφοίτησαν. Επομένως οι μισοί περίπου παραμένουν ενεργοί φοιτητές και προστίθενται στο συνολικό αριθμό των ενεργών φοιτητών Σκοπός και στόχοι του Τμήματος. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του; 1 2 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον πίνακα Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους πίνακες και

10 Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του Τμήματος οι σπουδές στο Τμήμα έχουν ως στόχο την παροχή όλων εκείνων των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες ώστε ο απόφοιτος να μπορεί να σχεδιάσει και να συμμετέχει στην ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών συστημάτων. Επίσης να υλοποιεί γρήγορα και αποτελεσματικά τα παραπάνω με τις σύγχρονες μεθόδους της πληροφορικής. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος; Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος θεωρεί ότι βασικός σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επαρκώς και σε υψηλό επίπεδο τους σπουδαστές του τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε να καταστούν ικανοί να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα της ειδικότητας τους και να στελεχώσουν σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με το βέλτιστο τρόπο. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να δραστηριοποιηθούν στις διάφορες φάσεις σχεδιασμού κι ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να ασχοληθούν με: Τη γραφική απεικόνιση ιδεών για νέα προϊόντα ή βελτιώσεις προϊόντων. Το σχεδιασμό σε Η/ (CAD) του προϊόντος και την προετοιμασία των ηλεκτρονικών αρχείων που απαιτούνται για τη μαζική παραγωγή του. Την αισθητική, εργονομία, λειτουργικότητα και χρηστικότητα του προϊόντος που σχεδιάζεται, ώστε να έχει απήχηση στο καταναλωτικό κοινό. Την επιλογή των υλικών κατασκευής και μεθόδων παραγωγής του προϊόντος που αναπτύσσεται Την κοστολόγηση του προϊόντος και την έρευνα για την οικονομικά βιώσιμη μαζική παραγωγή του. Την παραγωγή πρωτοτύπων του προϊόντος. Την έρευνα κι ανάπτυξη, χρήση, συντήρηση κι εμπορία συστημάτων CAD/CAM/CAE και Παραγωγής Πρωτοτύπων Τον σχεδιασμό κι ανάπτυξη παραγωγικών συστημάτων που απαιτούνται για τη δημιουργία των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων. Την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση επιχειρήσεων σχεδιασμού κι ανάπτυξης προϊόντων, κέντρων πρωτοτυποποίησης κι αναπαραγωγής αντικειμένων/ προϊόντων. Επιπρόσθετα, το Τμήμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας στις διάφορες επιστημονικές περιοχές που άπτονται του σχεδιασμού και της ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων. Επίσης, το Τμήμα έχει θέσει ως στόχους να: Είναι σε συνεχή επαφή με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής δράσης του, με σκοπό να παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές συμβουλές, καθώς και εξειδικευμένη επιμόρφωση, αλλά και να γίνεται δέκτης των μηνυμάτων τους, τα οποία ανατροφοδοτούν την εκπαιδευτική διαδικασία. 9

11 Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα. Αναπτύσσει ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συνεργασίες, με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο αξιοποιώντας εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Προσελκύει ξένους καθηγητές και φοιτητές και παρέχει εκπαίδευση και σε ξένη γλώσσα. Διοργανώνει και συμμετέχει δια των εκπροσώπων του, μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Στοχεύει στην απορροφησιμότητα των αποφοίτων του Τμήματος από την αγορά εργασίας. πάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Εκτιμάται πως δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των στόχων του Τμήματος όπως αυτοί διατυπώνονται στο ΦΕΚ ίδρυσης, και αυτών που σήμερα επιδιώκει το Τμήμα. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Εκτιμάται πως οι στόχοι επιτυγχάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένας παράγοντας που θεωρείται ότι λειτουργεί ανασταλτικά είναι ο μικρός αριθμός μελών ΕΠ που το τμήμα διαθέτει. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος; Όχι, δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων στόχων του Τμήματος Διοίκηση του Τμήματος. Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα; Εκτός από την Γενική Συνέλευση του τμήματος, λειτουργούν οι ακόλουθες επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται πάντα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: (α) Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (β) Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (όταν γίνεται αναθεώρηση προγράμματος σπουδών) (γ) Επιτροπή Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) (δ) Επιτροπή αξιολόγησης επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, (ε) Επιτροπή εξέτασης πτυχιακών εργασιών (στ) Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τμήμα; Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Τ.Ε.Ι. Κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Κανονισμός εκπόνησης πρακτικής άσκησης 10

12 Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; Δεν λειτουργούν τομείς στο τμήμα. 11

13 3. Προγράμματα Σπουδών 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πώς κρίνετε το βαθμό ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας; Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που ισχύει έχει αναθεωρηθεί σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (πρακτικό αρ.1/ /θέμα-8). Για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα: (1) διεθνή προγράμματα σπουδών, (2) ανάδραση από την αγορά εργασίας (εργοδότες), και (3) ανάδραση από τους αποφοίτους. Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε μετά από εκτενείς συζητήσεις μεταξύ των μελών ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος. Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Στη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς κι εκπόνηση ειδικών θεμάτων-μελετών που επιτρέπουν στους σπουδαστές την καλύτερη κατανόηση κι αξιοποίηση των γνώσεων που τους παρέχονται. Το 8 ο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Μαθήματα Γενικής ποδομής (ΜΓ), Μαθήματα Ειδικής ποδομής (ΜΕ), Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), καθώς και μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΔΟΝΑ). Στο τμήμα διδάσκονται συνολικά 41 μαθήματα προπτυχιακού κύκλου που περιλαμβάνουν 39 υποχρεωτικά + 2 επιλογής υποχρεωτικά (Πίνακες και ). Από τα 2 επιλογής υποχρεωτικά ο φοιτητής θα πρέπει να επιτύχει σε 1 από αυτά. Συνεπώς, ο φοιτητής για να καταστεί πτυχιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει συνολικά 40 μαθήματα με επιτυχή παρακολούθηση στα επτά (7) διδακτικά εξάμηνα, συν ένα εξάμηνο πρακτικής εργασίας και την παρουσίαση της πτυχιακής του εργασίας. Τα υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται σε: 12 γενικής υποδομής, 14 ειδικής υποδομής, 11 μαθήματα ειδικότητας και 4 μαθήματα ΔΟΝΑ. Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή, ενώ εισάγονται και οι διδακτικές μονάδες ECTS σε όλα τα εξάμηνα. Επίσης, στο τμήμα προσφέρονται και αρκετές διδακτικές ώρες σε προαιρετικά μαθήματα που αναφέρονται συνήθως σε σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τις τάσεις στον χώρο του Βιομηχανικού Σχεδιασμού και των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, αλλά και σε θέματα φιλοσοφίας της τεχνολογίας. Τα προαιρετικά μαθήματα είναι συνολικά 17. Ο αριθμός τόσο των παρεχόμενων προαιρετικών μαθημάτων όσο και των διδακτικών ωρών μεταβάλλεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος και συνήθως προκύπτει τόσο από το ενδιαφέρον των φοιτητών όσο και από τις οικονομικές δυνατότητες του ίδιου τμήματος. Με την πτυχιακή εργασία ο σπουδαστής ολοκληρώνει το πρόγραμμα σπουδών. Η πτυχιακή εργασία γίνεται πριν από τη λήξη του πτυχίου που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου του τμήματος σ ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Η εξέταση και βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών, η οποία ορίζεται από τη γενική συνέλευση του τμήματος. 12

14 Η πρακτική άσκηση γίνεται σε χώρους παραγωγής και σε σχετικούς με το αντικείμενο ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Πώς κρίνετε τη δομή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει μαθήματα Γενικής και Ειδικής ποδομής τα οποία επιτρέπουν μία σε βάθος γνώση των βασικών εννοιών του Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Η ύπαρξη των μαθημάτων ειδικότητας, η ενασχόληση και η εμβάθυνση με διάφορα θέματα στα πλαίσια των εργαστηρίων και των εργασιών μαζί με την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην εργασία (πρακτική άσκηση) βεβαιώνουν την ύπαρξη της επαγγελματικής επάρκειας των πτυχιούχων του τμήματος. Επιπλέον, τα εξειδικευμένα μαθήματα πληροφορικής, υλικών, σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων και συστημάτων, καινοτομίας κ.λπ. καθώς και η συνεχής ανανέωση του εξοπλισμού με νέο υλικό/λογισμικό εξασφαλίζει στους αποφοίτους του τμήματος πρόσβαση σε τμήματα της αγοράς εργασίας, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς και στα οποία κατέχουν ήδη σημαντική θέση. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης προσωπικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσω ασκήσεων πράξεις, ομαδικών και ατομικών εργασιών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λπ. Το πρόγραμμα ορίζει την εκπαιδευτική διαδικασία (διαλέξεις, φροντιστήρια και ασκήσεις που προσφέρουν την απαιτούμενη γνώση), την διαδικασία εξέτασης (εκτίμηση της επιτυχίας των φοιτητών να έχουν την απαιτούμενη απόδοση) και την διαδικασία εξάσκησης (εργαστήρια). Όσον αφορά την συνέχιση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος παρακολουθούν με επιτυχία συναφείς μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών του εσωτερικού ή εξωτερικού, γεγονός που καταδεικνύει την αρτιότητα των γνώσεών τους. Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος (Ιανουάριος 2008) οι Μηχανικοί Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που πρακτικά εκτείνεται σε όλη την ελληνική αγορά, δηλαδή στον Δημόσιο Τομέα και στους Ο.Τ.Α., στον Ιδιωτικό Τομέα, καθώς και σε προσωπικές επιχειρήσεις (ελεύθερο επάγγελμα). Πρόκειται για έναν σύγχρονο κλάδο των ΤΕΙ, και κατ επέκταση ένα σύγχρονο επάγγελμα, το οποίο βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση από την αγορά εργασίας. Η έρευνα αφορούσε αποφοίτους του Τμήματος, οι οποίοι περάτωσαν τις σπουδές τους την περίοδο και ξεκίνησε τον Ιούνιο του Η μέθοδος συλλογής των πρωτογενών δεδομένων ήταν η μέθοδος της δημοσκόπησης, μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης. Για την υποστήριξη του έργου της συνέντευξης δόθηκε σύντομο και ευκολονόητο δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο απεστάλη ταχυδρομικώς δύο εβδομάδες πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία σε 211 αποφοίτους. Το κύριο ενδιαφέρον της έρευνας εστιαζόταν σε στοιχεία επαγγελματικής αποκατάστασης (φορέας απασχόλησης, ειδικότητα στην οποία απασχολείται, τρόπος ανεύρεσης της εργασίας, κ.λπ.), επιθυμία παρακολούθησης περαιτέρω μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και κατά πόσο το περιεχόμενο των σπουδών ανταποκρίνεται στην επαγγελματική πραγματικότητα. Από το σύνολο των αποφοίτων που συμμετείχαν στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 88,3% που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι εργάζονται, ενώ οι υπόλοιποι είναι άνεργοι και αναζητούν εργασία (9,1%) ή είναι άεργοι και στην παρούσα φάση δεν αναζητούν απασχόληση (2,6%). Από το σύνολο των απασχολούμενων αποφοίτων του 13

15 Τμήματος, το μεγαλύτερο ποσοστό (86,8%) είναι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης, έναντι του 2,9% που είναι μισθωτοί μερικής απασχόλησης, ενώ το 7,4% αυτών καταγράφηκαν ως αυτοαπασχολούμενοι/επιχειρηματίες χωρίς προσωπικό και το υπόλοιπο 2,9% ως αυτοαπασχολούμενοι/επιχειρηματίες με προσωπικό. Η διαπίστωση ότι το 86,9% των αποφοίτων απασχολούνται στην ειδικότητά τους μπορεί να θεωρηθεί ως θετικό γεγονός, αν λάβουμε υπόψη το τι ισχύει για άλλες ειδικότητες του ΤΕΙ. Οι απόφοιτοι του Τμήματος, οι οποίοι εργάζονται σήμερα ως μισθωτοί, σε ποσοστό 96,7% αυτών που απάντησαν δήλωσαν λίγο έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι με την εργασία τους, αξιολογώντας την με βάση το αντικείμενο των σπουδών τους. Μικρό μόνο ποσοστό της τάξης του 3,3% δήλωσαν καθόλου ικανοποιημένοι. Συνεπώς, σε συνολικούς όρος, ο βαθμός ικανοποίησης των μισθωτών αποφοίτων από το αντικείμενο της τρέχουσας εργασίας τους σε σχέση με το επίπεδο των σπουδών είναι πολύ ικανοποιητικός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της αποδοχής των αποφοίτων του Τμήματος, σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού. Ένα ποσοστό που φθάνει το 28,9% των αποφοίτων παρακολούθησαν ή παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές σε φημισμένα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η πλειονότητα των αποφοίτων του Τμήματος, που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές (68,2%), δήλωσαν ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές τους είναι πολύ ή πάρα πολύ συναφείς με τις σπουδές τους στο ΤΕΙ. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, η κατάσταση, όσον αφορά την επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος καθώς και το ποιοτικό επίπεδο της επαγγελματικής τους απασχόλησης, θεωρείται πολύ ικανοποιητική. Δεν υπάρχουν όμως συγκεκριμένες συνεχής διαδικασίες που να ελέγχουν την αποκατάσταση των αποφοίτων, την ευκολία εύρεσης δουλειάς και τη σχέση αποκτώμενης γνώσης κατά το προπτυχιακό στάδιο και την εφαρμογής της. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Η κύρια μέθοδος αξιολόγησης σε όλα τα μαθήματα, είναι οι γραπτές τελικές εξετάσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. φοιτητές με δυσλεξία) υπάρχει και προφορική εξέταση. Ειδική περίπτωση εξέτασης αποτελεί η πτυχιακή εργασία, η οποία αξιολογείται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος. Ένα από τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής και ένα τουλάχιστον από τα μέλη ΕΠ του Τμήματος. Η διαφάνεια και η αξιοκρατία της διαδικασίας αξιολόγησης διασφαλίζεται με την επιτήρηση των φοιτητών κατά την διάρκεια των εξετάσεων, με την δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, την πρόσβαση των φοιτητών στο γραπτό τους και την συζήτηση με τον καθηγητή τις πιθανές αντιρρήσεις στη βαθμολόγησή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Ν.3549/07 (άρθ. 14) προβλέπει την εξέταση από τριμελή επιτροπή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών προβλέπονται υποχρεωτικά εργαστήρια στα περισσότερα μαθήματα. Η βαθμολόγηση σε αυτά γίνεται με τελική εξέταση, ενώ σε αρκετά από αυτά προβλέπονται υποχρεωτικές εργασίες με συντελεστή βαρύτητας 20-40% στην τελική βαθμολογία. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργαστηρίων, λαμβάνουν χώρα σημαντικός αριθμός ασκήσεων και έργων, όπου οι φοιτητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τεχνικές και λογισμικά που θα τους χρησιμεύσουν στην μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Επίσης στην εξέταση συμμετέχουν δύο 14

16 εκπαιδευτικοί για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας. Τέλος οι φοιτητές μπορούν να δουν τα γραπτά τους σε εύλογο χρόνο μετά τις εξετάσεις ώστε να κατανοήσουν τα λάθη και τις παραλήψεις τους. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Στην τελευταία αναθεώρηση (2004) του προγράμματος σπουδών έχουν ληφθεί υπόψη διεθνή προγράμματα σπουδών αντίστοιχων τμημάτων. Τα περισσότερα μαθήματα υπάρχουν και διδάσκονται με παρόμοια ύλη σε Τμήματα Πανεπιστημίων της Ευρώπης και Αμερικής. Πρόβλημα αποτελεί στην προσέλκυση φοιτητών από κράτη μέλη της ΕΕ, η διδασκαλία των μαθημάτων αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η εφαρμογή των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο φοιτητής στην εργασία και η εξοικείωση με τις συνθήκες που θα συναντήσει ως εργαζόμενος. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Κατ εξαίρεση οι φοιτητές μπορεί να οφείλουν μέχρι οχτώ το πολύ, μαθήματα και πάντως όχι περισσότερα από δύο μαθήματα ειδικότητας, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν το τρόπο, την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση του αντικειμένου και της φύσεως της εργασίας πριν την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση έχει εξάμηνη (6 μήνες) διάρκεια και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως: Ιδιωτικές επιχειρήσεις Δημόσιες υπηρεσίες καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. Συνεταιρισμοί και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης γίνεται με τη βοήθεια του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Για κάθε ασκούμενο φοιτητή ανατίθεται ένας επόπτης μέλος του ΕΠ του Τμήματος. Η παρακολούθηση του φοιτητή γίνεται τόσο στο φορέα από το αντίστοιχο μέλος που έχει οριστεί υπεύθυνος και καταγράφει την παρουσία, την εργασία και την επίδοση του φοιτητή, όσο και στο Τμήμα μέσω του επόπτη καθηγητή ο οποίος και αξιολογεί τον φοιτητή. Ο επόπτης καθηγητής επισκέπτεται τον φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή για να αξιολογήσει από κοντά την εξέλιξή της. Κάποιοι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική άσκησή τους σε φορείς του εξωτερικού. Πολλοί φοιτητές συνεχίζουν να εργάζονται στην εταιρεία/επιχείρηση που έκαναν την πρακτική τους άσκηση, ως εργαζόμενοι υπάλληλοι πλέον και όχι ως φοιτητές. Δυστυχώς δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των φοιτητών που τελειώνοντας την πρακτική τους άσκηση προσελήφθηκαν από τις ίδιες επιχειρήσεις. 15

17 3.1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 3 Στο τμήμα δεν υπάρχει ακόμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, αν και είναι στα άμεσα σχέδια του. Τα μέλη ΕΠ του τμήματος συμμετέχουν με διαλέξεις ή διδασκαλία μαθημάτων σε Μεταπτυχιακά Τμήματα του Ιδρύματός μας (μεταπτυχιακά προγράμματα Mechatronics και Πληροφορικής) Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Το Τμήμα δε διαθέτει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διότι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει ακόμη την οργάνωση Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών από Τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 3 Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα από τα ΠΜΣ. 16

18 4. Διδακτικό έργο 4.1. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού; πάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς εφαρμόζεται; Από το ακαδημαϊκό έτος στο τμήμα υπάρχει αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές ανά μάθημα, βάσει σχετικών ερωτηματολογίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΙΠ. Η συλλογή των ερωτηματολογίων γίνεται βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο Παράρτημα. Πριν το μεμονωμένοι καθηγητές του τμήματος συνέλλεγαν αντίστοιχα ερωτηματολόγια για προσωπική τους αυτοαξιολόγηση. Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Η αξιοποίηση γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: α) Οι διδάσκοντες ενημερώνονται για την αξιολόγηση και τις απόψεις των φοιτητών παίρνοντας αντίγραφα των απαντημένων ερωτηματολογίων για το μάθημα το οποίο διδάσκουν, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για βελτίωση της διδασκαλίας τους β) Τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια, επεξεργάζονται για την ετήσια έκθεσης αξιολόγησης Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από 2 Καθηγητές, 2 Επίκουρους Καθηγητές και 2 Καθηγητές Εφαρμογών με απασχόληση αντίστοιχα 10, 14 και 16 ώρες εβδομαδιαίως. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ένας Καθηγητής Α βαθμίδας που υπηρετεί στο τμήμα, καλύπτει μειωμένο ωράριο 5 ωρών λόγω της θέσεώς του ως προϊστάμενος του τμήματος, ο συνολικός αριθμός διδακτικών ωρών που μπορεί να προσφέρει το μόνιμο προσωπικό προκύπτει ως εξής: 1x5 + 1x10 + 2x14 + 2x16 = = 75 ώρες εβδομαδιαίως Από το σύνολο των ωρών 466 (90 ώρες θεωρίας + 26 ώρες ασκήσεων πράξης (περίπου) εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις) το ποσοστό των διδακτικών ωρών που πραγματοποιούνται από μόνιμο προσωπικό ΕΠ με τα βίας φτάνει το 16%. Παράλληλα τα μέλη ΕΠ επιβλέπουν τουλάχιστον 10 πτυχιακές εργασίες ανά εξάμηνο. πάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας; Όχι, δεν έχουν θεσμοθετηθεί σχετικές υποτροφίες/βραβεία Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας; 4 Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται; 4 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους Πίνακες (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα), (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα), , , (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα) και (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα) 17

19 Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι: (α) η από έδρα διδασκαλία στα θεωρητικά μαθήματα. (β) η διδασκαλία σε εργαστήρια για την εφαρμογή των θεωρητικών μεθόδων στην πράξη (γ) με διαλέξεις από προσκεκλημένους ομιλητές για την κάλυψη εξειδικευμένων θεμάτων. Στα περισσότερα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών χρησιμοποιούνται ΤΠΕ. πάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων; Το 2004 ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του τμήματος και αποφασίστηκε η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων να γίνεται τουλάχιστον ανα τετραετία. Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις; Επειδή κάθε φοιτητής ουσιαστικά μπορεί να εξετασθεί σε τέσσερις εξεταστικές περιόδους ετησίως, το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα δεν μας επιτρέπει να γνωρίζουμε το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις, αφού μπορεί ο ίδιος φοιτητής να έχει συμμετοχή και στις τέσσερις εξεταστικές περιόδους. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; Στο Πίνακα εμφανίζονται τα στοιχεία για το πλήθος των εγγεγραμμένων φοιτητών σε κάθε μάθημα, καθώς και για το πλήθος των επιτυχόντων για όλα τα μαθήματα του τμήματος για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους και το χειμερινό Τα συγκεντρωτικά ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών ανά εξάμηνο είναι: Εαρινό εξάμηνο Α Εξάμηνο: 66 % Β Εξάμηνο: 46 % Γ Εξάμηνο: 51 % Δ Εξάμηνο: 47 % Ε Εξάμηνο: 50 % ΣΤ Εξάμηνο: 43 % Ζ Εξάμηνο: 56 % Χειμερινό εξάμηνο Α Εξάμηνο: 49 % Β Εξάμηνο: 54 % Γ Εξάμηνο: 41 % Δ Εξάμηνο: 57 % Ε Εξάμηνο: 66 % ΣΤ Εξάμηνο: 46 % Ζ Εξάμηνο: 57 % 18

20 Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου; Στον Πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή βαθμολογίας και ο μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Τμήματος για τα ακαδημαϊκά έτη έως και Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; Στον Πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του τμήματος σε σχέση με την διάρκεια φοίτησής των. Παρατηρούμε ότι κατά μέσο όρο το 3.6% των φοιτητών λαμβάνει το πτυχίο του σε χρόνο ίσο με τη κανονική διάρκεια σπουδών στο Τμήμα (4 χρόνια). Με διάρκεια σπουδών τα πέντε έτη χρόνια λαμβάνει πτυχίο περίπου το 21.3% των φοιτητών, ενώ με 6 έτη σπουδών λαμβάνει πτυχίο περίπου το 12.6% των φοιτητών. Συγκεντρωτικά μπορούμε να δούμε τον παρακάτω πίνακα: Έτη Σπουδών για την απόκτηση πτυχίου για εισακτέους από το Ακαδημαϊκό Έτος (Για όσους πήραν πτυχίο μέχρι το τέλος του Ακαδημαϊκού Έτους ) Ποσοστό φοιτητών 4 3,6 % 5 21,3 % 6 12,6 % 7 8,6 % >7 1,90% Ο μέσος χρόνος (μέσος ± τυπική απόκλιση) ολοκλήρωσης των σπουδών στο Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού είναι (4,7±0,7 έτη), αφού τo 41,6% των αποφοίτων που απάντησαν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο των τεσσάρων (4) ετών, ενώ το 49,3% στα 5 έτη και το 9,1% στα 6 ή 7 έτη Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου; Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια που αφορούν το μάθημα που διδάσκουν, οι διδάσκοντες γνωστοποιούν στους φοιτητές την ύλη των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου με τους εξής τρόπους: 1. Μέσω σχετικής ανακοίνωσης στον ιστοχώρο του μαθήματος 2. Με γνωστοποίηση της ύλης εντός της διδασκαλίας των πρώτων μαθημάτων του εξαμήνου 3. Με έντυπη ανακοίνωση σε σχετικό πίνακα ανακοινώσεων Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα; Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια που αφορούν το μάθημα που διδάσκουν, οι διδάσκοντες περιγράφουν τους μαθησιακούς στόχους των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στους φοιτητές : 19

21 α) είτε κατά τα διάρκεια των πρώτων διαλέξεων του μαθήματος β) είτε με το ίδιο τρόπο που παρουσιάζουν την ύλη του μαθήματος (μέσω του ιστοχώρου του μαθήματος, του οδηγού σπουδών, σχετικών ανακοινώσεων κ.α.) πάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων; Δεν υπάρχει κάποια κεντρική και ομογενοποιημένη διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων. Ο κάθε διδάσκων μπορεί αυτόνομα να κάνει σχετικές μετρήσεις π.χ. της καμπύλης κατανομής της βαθμολογίας του μαθήματος και να εξάγει σχετικά συμπεράσματα. Προτείνουμε να υιοθετηθεί από το τμήμα με απόφαση της Γ.Σ. κεντρική και ομογενοποιημένη διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων. Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων; Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων τηρείται στο μέγιστο βαθμό, διότι δεδομένης της έλλειψης διαθέσιμων χώρων διδασκαλίας, η πιθανή αναπλήρωση διδασκαλίας είναι δύσκολη. Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων; Η έλλειψη διαθέσιμων χώρων διδασκαλίας και εργαστηρίων, ο μεγάλος αριθμός φοιτητών και τμημάτων διδασκαλίας, αλλά πολύ περισσότερο ο μεγάλος αριθμός εκτάκτου προσωπικού που διδάσκει στο τμήμα αποτελούν τις κυριότερες δυσκολίες στην οργάνωση και δομή του προγράμματος. Ωστόσο οι υπεύθυνοι του προγράμματος καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθεια για να δημιουργήσουν ένα κατά γενική ομολογία ικανοποιητικό ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που να καλύπτει τις ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και των διδασκόντων. Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων; Δύο εισαγωγικά μαθήματα, Μαθηματικά ΙΙ και Αριθμητική Ανάλυση, διδάσκονται από μέλη ΕΠ των δύο ανωτέρων βαθμίδων. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο; Δεδομένου του σχετικά μικρού αριθμού μελών ΕΠ του τμήματος και του μεγάλου αριθμού φοιτητών και τμημάτων διδασκαλίας που δημιουργούνται, το σύνολο των μελών ΕΠ διδάσκει το πλήρες διδακτικό του ωράριο σε αντικείμενα που εμπίπτουν στο στενό ή στο ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήματα; Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κλπ) που διανέμονται στους φοιτητές. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, για τα διδασκόμενα στο Τμήμα μαθήματα διανέμονται τα εξής βοηθήματα: Είδος βοηθήματος Αριθμός μαθημάτων Βιβλίο 30 Σημειώσεις 5 20

22 Βιβλίο και Σημειώσεις 5 πάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται; Το 2004 ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του τμήματος και αποφασίστηκε η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων να γίνεται τουλάχιστον ανα τετραετία. Ετος επικαιροποίησης Αριθμός μαθημάτων Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα; Τα βοηθήματα διανέμονται από το γραφείο διανομής βιβλίων, στα μέσα Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και μέσα Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο. Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα; Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια που αφορούν το μάθημα που διδάσκουν, εκτιμάται πως τα βοηθήματα καλύπτουν το 90-95% της ύλης του μαθήματος. Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων; Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια σχεδόν στο 90% των μαθημάτων παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος ή/και κατά την διδασκαλία του μαθήματος. Επίσης στο 20% των μαθημάτων πέρα των βιβλίων ή/και σημειώσεων δίνεται και επιπλέον υλικό (διαφάνειες, video κ.λπ.) 4.5. Πώς κρίνετε τα διαθέσιμα μέσα και υποδομές; Το Τμήμα λειτουργεί από το 1996 και χρηματοδοτήθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό για διαρρύθμιση χώρων και για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείων και αιθουσών. Σήμερα το τμήμα διαθέτει έξι εκπαιδευτικά εργαστήρια, τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, ενώ διαθέτει εξοπλισμό γραφείων μελών Ε.Π., προϊσταμένου και γραμματείας με Η/ και εκτυπωτές. Αναλυτικότερα τα τέσσερα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με Ηλεκτρονικούς πολογιστές (20 θέσεων τα τρία από αυτά και 8 θέσεων το τέταρτο) ενώ στο ένα από αυτά βρίσκεται στον ίδιο χώρο κι ένας τελευταίας γενιάς τρισδιάστατος εκτυπωτής. Στα τρία εργαστήρια των 20 θέσεων έχει γίνει ανανέωση των υπολογιστών το Το πέμπτο εργαστήριο διαθέτει μόνο 15 θέσεις εργασίας (τραπέζια - καρέκλες) χωρίς κανέναν επιπλέον εξοπλισμό, ενώ το έκτο στεγάζει ταυτόχρονα ερευνητικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Κανένα εργαστήριο δεν διαθέτει ηλεκτρονικό προβολέα (projector) και κλιματιστικό. Οι τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας είναι συνολικής χωρητικότητα 250 θέσεων περίπου. πάρχει ένα γραφείο προϊσταμένου κι ένα γραφείο όπου στεγάζεται η γραμματεία του τμήματος. Τα δύο μέλη ΕΠ και το μέλος ΕΤΕΠ στεγάζονται στο χώρο των εργαστηρίων ενώ τα υπόλοιπα μέλη φιλοξενούνται σε χώρους άλλου τμήματος. Τέλος, δεν υπάρχει 21

23 κατάλληλος εργαστηριακός χώρος εκτέλεσης μαθημάτων σχεδίου (ελεύθερο, γραμμικό και μηχανολογικό) με σχεδιαστήρια. Οι τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού προκύπτουν από τις ακόλουθες παραδοχές: Η πλειοψηφία των μαθημάτων έχουν και το εργαστηριακό τους κομμάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση των φοιτητών στις σύγχρονες τεχνολογίες. Οι φοιτητές του τμήματος εκπαιδεύονται σε σύγχρονα λογισμικά πακέτα σχεδιασμού, όπου τα εργαστήρια θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με Η/ υψηλών δυνατοτήτων. Εξειδικευμένα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, απαραίτητα για την εκπαίδευση των φοιτητών θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα και να λειτουργούν σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Εξειδικευμένα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία. Σήμερα, λόγω της έλλειψης κατάλληλων χώρων, τέτοια μηχανήματα βρίσκονται παροπλισμένα. Τη στέγαση κυρίως αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων διδασκαλίας, ερευνητικών εργαστηρίων, και βοηθητικών χώρων διδασκαλίας, Τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών του τμήματος, Την εξασφάλιση χώρων γραφείων τόσο για τους τακτικούς καθηγητές του τμήματος όσο και για το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό. Τη δημιουργία εργαστηρίου, εξοπλισμένο με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, το οποίο θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εκτελούν εργαστηριακές ασκήσεις σε ώρες εκτός μαθημάτων. Η χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας κρίνεται ανεπαρκής. Επί του συνόλου των φοιτητών οι διαθέσιμες αίθουσες μπορούν να εξυπηρετήσουν μόνο το 22% περίπου αυτών, ποσοστό το οποίο κρίνεται εξαιρετικά χαμηλό. Επιπλέον, οι διαθέσιμες αίθουσες (4) πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες για 7 εξάμηνα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα οργάνωσης του ωρολογίου προγράμματος. Επίσης, στα μαθήματα με συμμετέχοντες πάνω από 100 φοιτητές δημιουργείται μεγάλος συνωστισμός ενώ, στις εξετάσεις το πρόβλημα γίνεται εκρηκτικό. Πέραν όμως από τη χωρητικότητα των αιθουσών, σημαντική υστέρηση υπάρχει στον εξοπλισμό και την υποδομή τους (έλλειψη μόνιμα τοποθετημένου ηλεκτρονικού προβολέα (projector), κλιματιστικών, συστημάτων ασφάλειας και προστασίας). Η σημερινή κατάσταση των χώρων των εργαστηρίων διδασκαλίας κρίνεται ανεπαρκής για την διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων του εφαρμοζόμενου προγράμματος σπουδών στο τμήμα. Εξαιτίας της φύσης του αντικειμένου του τμήματος υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις σε εξειδικευμένα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και σύγχρονα λογισμικά πακέτα με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα εργαστήρια να μην επαρκούν. Επίσης, εκτός από τα προβλήματα χώρων υπάρχουν ελλείψεις στον εξοπλισμό και την υποδομή τους (έλλειψη μόνιμα τοποθετημένου ηλεκτρονικού προβολέα (projector), κλιματιστικών, σχεδιαστηρίων, συστημάτων ασφάλειας και προστασίας). 22

24 Τέλος, η σημερινή κατάσταση των χώρων γραφείων καθηγητών και διοικητικής μέριμνας κρίνεται επιεικώς μη αποδεκτή. Το γραφείο που στεγάζει τη γραμματεία του τμήματος είναι πολύ μικρό και ανεπαρκές για τις υπάρχουσες ανάγκες. Δύο μέλη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στεγάζονται σε ένα κοινό γραφείο, δύο ακόμη μέλη του μόνιμου Ε.Π. στεγάζονται σε δύο πολύ μικρά γραφεία τα οποία προέκυψαν με διαχωρισμό από χώρο εργαστηρίου, ένα μέλος φιλοξενείται σε γραφείο που χρησιμοποιείται για το προσωπικό άλλου τμήματος και ένα πιο πρόσφατο μέλλος δεν έχει ακόμη γραφείο! Επίσης, δεν υπάρχει γραφείο για τους επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες του τμήματος. Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, με πλήρη ημερήσια απασχόληση των 14 ωρών, έχουν κατάληψη %. Συνεπώς, δεν υπάρχει η δυνατότητα να διατεθούν έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εκτελούν εργαστηριακές ασκήσεις σε ώρες εκτός μαθημάτων. πάρχει άμεση ανάγκη δημιουργίας εργαστηρίου, εξοπλισμένο με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, το οποίο θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο για τους φοιτητές εκτός ωρών διδασκαλίας μαθημάτων Πώς κρίνετε τον βαθμό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών; Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων; Πώς; Η παρουσίαση των μαθημάτων έχει σχεδιασθεί μέσω της πύλης ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στα 40 από τα 40 μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Στην ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος παρουσιάζεται η περιγραφή του μαθήματος, η βιβλιογραφία, σημειώσεις και οι διαφάνειες του μαθήματος, όταν η διδασκαλία γίνεται με power point. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηματολόγια, ΤΠΕ για την διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιούνται σε 30 μαθήματα (75%).. Χρησιμοποιούνται διαφάνειες με power point στη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων και επιπλέον, ανάλογα με το μάθημα, εξειδικευμένο λογισμικό μέσω του οποίου λύνονται παραδειγματικές ασκήσεις καθώς και τεχνικές παρουσιάσεις μέσω ειδικών αρχείων video, ενώ τα περισσότερα εργαστήρια (65%) γίνονται σε Η/. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; Σε όλα σχεδόν τα εργαστηριακά μαθήματα χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά λογισμικά όπως AutoCad (και AutoLisp), ProEngineer Wildfire, E- factory, ERP, CES EDU 4.0, C++, Mathematica και SPSS. Επίσης, γίνεται χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά την διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων. Χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 23

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011-2012 ΓΡΕΒΕΝΑ Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 1 1. Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2008-2009 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 1 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θετικά Σημεία Αρνητικά Σημεία Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική αξιολόγηση στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

2 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

2 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2009-03/2010 Σέρρες Σεπτέμβριος 2010 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εργαστήρια Δια Βίου Εκπαίδευσης Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΤΕΕΤ-ΠΔΜ Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Αγ. Σπυρίδωνας Αιγάλεω ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα. «Ζωγραφική-Εισαγωγικές Μεθοδολογίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-16 Φλώρινα/Αθήνα/Πτολεμαΐδα «Ζωγραφική-Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ποιότητας 2011-2012

Έκθεση Ποιότητας 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki) Έκθεση Ποιότητας 2011-2012 του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Δεκέμβριος 009 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΚΟΖΑΝΗ 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 Σέρρες Σεπτέμβριος 2008 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήµιο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2008-2009 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 11/05/2011 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΜΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 4 Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ... 6 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΒΑ) Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165

Διαβάστε περισσότερα