Αντιλήψεις Εκπαιδευόμενων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Η Διάσταση του Φύλου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιλήψεις Εκπαιδευόμενων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Η Διάσταση του Φύλου."

Transcript

1 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Αντιλήψεις Εκπαιδευόμενων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Η Διάσταση του Φύλου. B. Σουβατζόγλου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Διευθυντής ΣΔΕ Τρίπολης, Περίληψη Ο Πληροφορικός Γ ραμματισμός είναι ένας από τους γραμματισμούς στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Με διαπιστωμένη την έμφυλη ανισότητα, εις βάρος των γυναικών, στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ανάγκη για αποτελεσματική διδασκαλία που λαμβάνει υπόψη της όλες τις διαφορές των εκπαιδευομένων, διενεργήθηκε έρευνα με σκοπό να αποτυπώσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ ως προς τον Πληροφορικό Γραμματισμό, εντοπίζοντας έμφυλες διαφοροποιήσεις τους. Με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη, συνελέγησαν δεδομένα, των οποίων η κωδικοποίηση, διαμόρφωσε τα εξής θεματικά πεδία : Αντιλήψεις των εκπαιδευομένων σε σχέση με τον Πληροφορικό Γραμματισμό, Πληροφορικός γραμματισμός και επαγγελματική σταδιοδρομία και Πληροφορικός γραμματισμός και μαθησιακές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αν και καταγράφονται έμφυλες διαφοροποιήσεις, αυτές δεν είναι έντονες. Ως στοιχεία που βοήθησαν στην άμβλυνση των ανισοτήτων, αξιολογούνται η ιδιαιτερότητα των διδακτικών μεθόδων του προγράμματος του ΣΔΕ και η στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον. Λέξεις κλειδιά: ΣΔΕ, Πληροφορικός γραμματισμός, έμφυλες ανισότητες. 1. Εισαγωγή Τα Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας ιδρύθηκαν προκειμένου να καλυφθεί ένα μέρος των αναγκών για δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στα πλαίσια των παγκόσμιων οικονομικών, κοινωνικών και επιστημονικών-τεχνολογικών αλλαγών. Προσφέρουν μάθηση σε επίπεδο βασικής εκπαίδευσης με εργαλείο τους Γραμματισμούς. Ένας από αυτούς είναι και ο Πληροφορικός που έχει στόχο να δώσει τις απαραίτητες δεξιότητες συμμετοχής και πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας και ο οποίος διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: α) τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ, β) επίλυση προβλημάτων με ΤΠΕ και γ) κοινωνικές διαστάσεις και συνέπειες των ΤΠΕ σήμερα. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι/νες να αποκτήσουν θετική στάση για τις ΤΠΕ μαζί με μια σύγχρονη πληροφορική κουλτούρα (Δαγδιλέλης, 2003). 2. Έμφυλες ανισότητες και Τ.Π.Ε 2.1 Σχέση φύλου και ΤΠΕ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 816 Ο Drucker (2001 in Maier & Nair-Reichert, 2007) αποκαλεί τις Τ.Π.Ε Μεγάλο εξισωτή (great equalizer), αλλά αυτό δεν φαίνεται, να επαληθεύεται καθώς καταγράφονται έμφυλες ανισότητες στην πρόσβαση σ αυτές. Οι τεχνολογίες εμφανίζονται ουδέτερες ως προς το φύλο (gender-blind) όμως υφίστανται διαδικασίες εντός του πλαισίου τους που δημιουργούν ανισότητες υπονομεύοντας την πρόσβαση των γυναικών στις δυνατότητες και ευκαιρίες της αναδυόμενης κοινωνίας της γνώσης και των πληροφοριών (ESCAP, 2007). Στην πραγματικότητα αποτελούν πρώτιστα μια αντρική περιοχή (Murray, 1993) με διαπιστωμένο το προβάδισμα των ανδρών στην πρόσβαση, στην εξοικείωση, στη χρήση και στις επιδόσεις σε σχέση με τις γυναίκες (Montagnier & van Welsum, 2006). Η ανισότητα αυτή καταγράφεται και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά η Shashaani (1997) σε έρευνά της διαπιστώνει υψηλότερο άγχος σε συνδυασμό με χαμηλότερη εμπιστοσύνη και ενδιαφέρον για τους υπολογιστές στις νεαρές γυναίκες σε σύγκριση με τους νεαρούς άνδρες. Επιπλέον οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες υποεκπροσωπούνται στο Διαδίκτυο (Karavidas, Lim & Katsikas, 2005). 2.2 Πληροφορικός Γραμματισμός και προοπτική εργασίας Η πρόσβαση στις ΤΠΕ και η γνώση τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας. Οι γυναίκες αναγνωρίζουν αυτή τη σημαντικότητα του πληροφορικού εγγραμματισμού και κατατάσσουν τις ΤΠΕ στους παράγοντες που τις ενδυναμώνουν οικονομικά και κοινωνικά (Kvasny, 2003). Είναι όμως γεγονός ότι στο χώρο των νέων τεχνολογιών υποαντιπροσωπεύονται (ADA Project, 2001) αν και η πλειοψηφία των μόνιμα τηλεαπασχούμενων είναι γυναίκες (Huws, 2000). Ο χώρος της πληροφορικής φαίνεται να κυριαρχείται από στερεότυπα που δημιουργούν ανισότητες και αποκλεισμούς (Joshi, Schmidt & Kuhn, 2006). Στο επίπεδο σπουδών διαπιστώνεται ότι οι νέες γυναίκες εκδηλώνουν όλο και λιγότερο ενδιαφέρον για εκπαίδευση στους υπολογιστές σε πιο υψηλό επίπεδο, με την ευθύνη να βαραίνει το σχολείο (Verbick, 2002). 2.3 Φύλο και τρόπος εργασίας στον Πληροφορικό Γ ραμματισμό Τα συμπεράσματα και δεδομένα από έρευνες γύρω από τις προτιμήσεις, αλλά και τις ικανότητες αγοριών ή κοριτσιών (ανδρών ή γυναικών) σε σχέση με τους Η/Υ ποικίλουν. Οι Braten και Strems0 (2004) διαπιστώνουν ότι κατά τη διάρκεια μαθησιακών δραστηριοτήτων βασισμένων στο Διαδίκτυο, οι άνδρες εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές ενώ οι γυναίκες εμφάνισαν καλύτερες στρατηγικές μάθησης χρησιμοποιώντας συμβατικές πηγές γνώσης όπως τα τυπωμένα κείμενα. Σε άλλη μελέτη οι γυναίκες βρίσκονται να είναι καλύτερες στη διαδικασία επικοινωνίας ενώ οι άνδρες στη διαχείριση γραφικών (Asuquo & Onasanya, 2006). Έρευνα σχετική με τις διαφορές φύλου στη χρήση Διαδικτύου στο επίπεδο γυμνασίου που εξέτασε τη δυνατότητα πρόσβασης, την τοποθεσία πρόσβασης, τη συχνότητα και τους σκοπούς τους πρόσβασης, έδειξε ότι τα αγόρια έχουν περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο και ότι το χρησιμοποιούν για ψυχαγωγία και δημιουργία ιστοσελίδων περισσότερο από τα κορίτσια. Δεν καταγράφηκαν όμως διαφορές φύλου ούτε σε σχέση με την ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ επικοινωνία μέσω τ υ ηλεκτρονικού ταχυδρ μεί υ, τ υ chat αλλά και ούτε με την αναζήτηση πληροφοριών για προσωπική ή σχολική χρήση (Papastergiou & Solomonidou, 2005). Έρευνα των Volman et al. (2005) δεν διαπιστώνει έμφυλες διαφορές στις μικρές ηλικίες, δηλαδή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε αντίθεση με ευρήματα άλλων ερευνών. Διαπιστώνει όμως αλλαγές στη στάση των κοριτσιών απέναντι στις ΤΠΕ στην αρχή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιβεβαιώνει ευρήματα άλλων ερευνών ότι οι δημιουργικές και γλωσσικές εφαρμογές είναι κατάλληλες για ενθάρρυνση των κοριτσιών στη χρήση ΤΠΕ. Αυτό που επίσης καταγράφεται είναι ότι οι νέες γυναίκες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές ως κοινωνικό εργαλείο επικοινωνίας με φίλους στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών συνομιλίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον προτιμούν να δουλεύουν σε ομάδα προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα (Verbick, 2001). 3. Η ΕΡΕΥΝΑ 3.1. Η αναγκαιότητα και η σχετικότητα της έρευνας Οι Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν δράσεις όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, είναι βαριά προσανατολισμένες στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρούμενες ως τρόπος επανένταξης στην αγορά εργασίας (Clegg, 2001). Προς τούτο απαιτείται ο γραμματισμός να επιτυγχάνει όσο το δυνατόν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Προϋπόθεση είναι κατά το σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων να λαμβάνονται υπόψη και όσο το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων. Το φύλο, όπως έγινε φανερό από τις έρευνες που προαναφέρθηκαν, είναι από εκείνα τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις ανάγκες και τις τρόπους λειτουργίας των εκπαιδευομένων. Έχοντας χαρτογραφήσει το πεδίο των αντιλήψεων των εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να σχεδιάσει δραστηριότητες που θα αξιοποιήσουν τις αντιλήψεις και τις προτιμήσεις των εκπαιδευομένων αλλά και θα επιχειρήσει των μετασχηματισμό αντιλήψεων που προκαλούν δυσλειτουργίες. Για παράδειγμα το άγχος είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές (Τζιμογιάννης & Γραβάνη, 2008) και είναι σημαντικό, μεταξύ άλλων, να είναι γνωστή και να λαμβάνεται υπόψη και η έμφυλη διάσταση του άγχους. Ο ρόλος του σχολείου στην ανατροπή ή την αποφυγή της ψηφιακής έμφυλης ανισότητας έχει εντοπιστεί και τονισθεί (Hess & Miura, 1985). Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση των αντιλήψεων εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Τρίπολης ως προς τον Πληροφορικό Γραμματισμό και η τυχόν έμφυλη διαφοροποίησή τους. Η αξία έγκειται στην συνεισφορά στη βιβλιογραφία που αφορούν τα ΣΔΕ και στην εφαρμογή παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων που θα λαμβάνουν υπόψη τους την έμφυλη διάσταση. Η έρευνα έχει περιορισμούς, έγινε ως μελέτη περίπτωσης ενός ΣΔΕ το οποίο είχε τη χρονική εκείνη στιγμή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευομένων ήταν εργαζόμενοι/νες και δεν υπήρχαν άτομα με ιδιαίτερα γλωσσικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά. Έτσι τα συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευθούν. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μεθοδολογία της Έρευνας Ως πιο κατάλληλο εργαλείο για να ερευνηθεί το θέμα της εργασίας, επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη καθώς δίνει τη δυνατότητα της καταγραφής των γνώσεων και των πληροφοριών, των αξιών και προτιμήσεων καθώς και των στάσεων και πεποιθήσεων ενός ατόμου (Cohen & Manion,1994). Στην έρευνα πήραν μέρος επτά εκπαιδευόμενες του Β' κύκλου του ΣΔΕ Τρίπολης και τέσσερις εκπαιδευόμενοι. Επιλέχθηκαν από το δεύτερο κύκλο καθώς κρίθηκε ότι τότε οι εκπαιδευόμενοι/νες έχουν πλήρη εικόνα της λειτουργίας του σχολείου και των γραμματισμών. 3.3 Επεξεργασία και Ανάλυση Περιεχομένου των συνεντεύξεων Με τη χρήση της τεχνικής της ανάλυσης περιεχομένου έγινε η επεξεργασία του ερευνητικού υλικού, που συλλέχθηκε μέσω των συνεντεύξεων και έπειτα από τμηματοποίηση των δεδομένων, δηλαδή το διαμελισμό του ερευνητικού υλικού σε μικρότερα τμήματα, τα οποία εμφανίζουν κοινά σημεία μεταξύ τους και Θεματική κωδικοποίηση, τα θεματικά πεδία που διαμορφώθηκαν είναι : Αντιλήψεις των εκπαιδευομένων σε σχέση με τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Πληροφορικός γραμματισμός και επαγγελματική σταδιοδρομία. Πληροφορικός γραμματισμός και μαθησιακές δραστηριότητες. Πληροφορικός Γραμματισμός και οικογενειακό περιβάλλον Οι ενδεικτικές απαντήσεις των γυναικών στο κείμενο σημειώνονται με (Γ1) έως (Γ7) και των ανδρών από (Α1) έως (Α4) Αποτελέσματα Έρευνας Αντιλήψεις σε σχέση με τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Το ενδιαφέρον εκπαιδευομένων για το συγκεκριμένο γραμματισμό καταγράφεται έντονο ακόμα και από τους εκπαιδευόμενους και τις εκπαιδευόμενες που η επίδοσή τους είναι μέτρια. Ακόμα και στην περίπτωση που καταγράφεται αρνητική στάση απέναντι στην Πληροφορική, η αξία της αναγνωρίζεται από τον/την εκπαιδευόμενο/νη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αν και ο γραμματισμός αυτός ανήκει στον τομέα των θετικών επιστημών, τον διαχωρίζουν από τα μαθηματικά ή τις φυσικές επιστήμες. Όσον αφορά την αυτοπεποίθηση ως προς τη χρήση Η/Υ, οι εκπαιδευόμενοι/νες του ΣΔΕ εμφανίζονται να έχουν από συγκρατημένη αυτοπεποίθηση μέχρι σιγουριά ως προς τη χρήση Η/Υ. Η καταγραφείσα χαμηλή αυτοπεποίθηση αποδόθηκε από τον εκπαιδευόμενο στην ηλικία του. Από μεριά των γυναικών καταγράφεται ένας συγκρατημένος λόγος ή και ελαφρά φοβικός. Στους άνδρες η αυτοπεποίθηση εμφανίζεται και στις τρεις εκδοχές της, δηλαδή ως μεγάλη, ως συγκρατημένη αλλά με σιγουριά ως προς την προοπτική βελτίωσης αλλά και ως χαμηλή. «Νομίζω τα πάω πολύ καλά» (Α1) «Δεν τα καταφέρνω καλά. Είμαι μεγάλος» (Α3). Οι έμφυλες ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ διαφοροποιήσεις διαφαίνονται μέσα από το συγκρατημένο λόγο των γυναικών που αν και χειρίζονται τον Η/Υ ικανοποιητικά, κρατούν επιφυλακτικότητα ως προς τις δυνατότητές τους. «Θα μπορούσα και καλύτερα» (Γ1) «Σε αρκετά.,.μέρη της πληροφορικής, μπορώ να τα καταφέρω» (Γ2). Σχετικά με το άγχος απέναντι στον Πληροφορικό Γραμματισμό, οι εκπαιδευόμενοι/νες του ΣΔΕ, που ας ληφθεί ξανά υπόψη βρίσκονται στο πέρας των σπουδών τους, στην πλειοψηφία τους δεν αισθάνονται κάποιο ιδιαίτερο άγχος με τον Πληροφορικό γραμματισμό. Οι διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο δεν είναι έντονες. Όμως καταγράφονται διαφορές στον ενθουσιασμό με τον οποίο εκφράζουν την απαλλαγή από το άγχος που είχαν στην αρχή φοίτησή τους. «Όχι ιδιαίτερο άγχος, δεν είναι όμως το αγαπημένο μου» (Γ6) «Στην αρχή είχα άγχος, αλλά μετά όταν έμαθα.,.καλά! Τώρα δεν πιάνομαι» (Α1) «Άγχος; Όχι, όχι» (Α2). Η προτίμηση του Πληροφορικού Γραμματισμού είναι έντονη από το σύνολο των εκπαιδευομένων και εντάσσεται στους σημαντικούς και απαραίτητους γραμματισμούς και δεν διαφοροποιείται ως προς το φύλο. Ενδιαφέρον είναι ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες ενδιαφέρονται εξίσου για γραμματισμούς που εντάσσονται στις ανθρωπιστικές επιστήμες. «Η γλώσσα, η πληροφορική...» (Γ2) «Η Πληροφορική και η Κοινωνιολογία» (Γ5) «Η γλώσσα. Πάντα μου άρεσε γιατί δε μένεις έξω από μια συζήτηση» (Α1) «Κυρίως τα Θρησκευτικά και η Πληροφορική» (Α2) «Και η ιστορία μ αρέσει» (Α4). Όσον αφορά τις αντιλήψεις τους για το διαδίκτυο, δεν καταγράφηκαν έμφυλες διαφοροποιήσεις. Όλοι και όλες αντιλαμβάνονται θετικά την αξία του διαδικτύου. Η θετική αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευόμενοι/νες για το διαδίκτυο, αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι έχουν προχωρήσει σε σύνδεση στο σπίτι ή προτίθενται αναμφισβήτητα στο μέλλον να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. «Το δουλεύω το Ιντερνετ» (Γ2) «Παίρνεις πληροφορίες για διάφορα πράγματα που σε ενδιαφέρουν, όπως για μια διασκέδαση λόγου χάρη» (Γ6) «Μεγάλη εξυπηρέτηση. Βρίσκεις ότι θες» (Α1) «Μπαίνεις μέσα και μαθαίνεις πολλά πράγματα» (Α4). Ακόμα και όταν υπάρχει άγνοια, δεν υπάρχει απόρριψη «Για αυτούς που το χρησιμοποιούν... καλό είναι. Για να αρέσει καλό θάναι» (Α3) Πληροφορικός γραμματισμός και επαγγελματική σταδιοδρομία. Σε σχέση με τον Πληροφορικό Γραμματισμό και την προοπτική εφαρμογής των γνώσεων που έλαβαν στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς, δεν παρατηρήθηκαν έμφυλες διαφοροποιήσεις. Καταγράφησαν απαντήσεις και από τα δύο φύλα που δείχνουν εφαρμογή των γνώσεων στο χώρο δουλειάς «Και πάνω στη δουλειά μπορώ. Να δω διαγωνισμούς που γίνονται σε άλλες πόλεις» (Γ2) «Η Πληροφορική γιατί βρίσκω νέες συνταγές (σημ. είναι βϊοηθός μάγειρα)» (Γ3) «Να! προχθές ο διοικητής μας έβαλε να βαρούμε πληροφορίες στο ιντερνετ για κάποια υλικά και εγώ ήξερα. Ήμουν πολύ χαρούμενος» (Α1) «Βρίσκω διάφορα όπως για παράδειγμα πως δένουν τα κλαριά, πως κλαδεύουν τα φυτά, πως τα προσέχουν κλπ» (Α2). Καταγράφηκαν και αρνήσεις που σχετίζονται με την γνώριμη αντίληψη ότι η τεχνολογία θα αλλάξει κατά τρόπο μη ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 820 ελεγχόμενο το εργασιακό περιβάλλον «η δουλειά μου είναι έξω. Άμα μάθω μπορεί να με στείλουν σε γραφείο» (Α3). Οι εκπαιδευόμενοι/νες μετά το πέρας της διετούς φοίτησης λαμβάνουν απολυτήριο ισότιμο του Γυμνασίου. Κάποιοι/ες επιλέγουν να συνεχίσουν ενώ άλλοι/ες όχι. Σε σχέση με την προοπτική περαιτέρω σπουδών στον Πληροφορικό Γραμματισμό, απαντήσεις των συμμετεχόντων επιβεβαιώνουν ότι η πληροφορική αποτελεί για κάποιους και κάποιες στόχο μελλοντικών σπουδών. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν καταγράφονται έμφυλες διαφοροποιήσεις αλλά το ενδιαφέρον για συνέχιση των σπουδών σε ζητήματα Η/Υ, όταν εμφανίζεται, είναι έντονο και στα δύο φύλα. «Ναι τη σκέφτομαι την Πληροφορική. Πολλές φορές θα ήθελα να πάω και έξω να μάθω κάτι περισσότερο» (Γ6) «Ναι μου αρέσει πάρα πολύ η Πληροφορική» (Γ3) «δε μπορώ μάλλον να σπουδάσω..(απογοήτευση)» (Α1) «Αν συνέχιζα θα επέλεγα κάτι σχετικό με την Πληροφορική» (Α2) «Γεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.,.ότι θα συνεχίσω» (Α4) Πληροφορικός γραμματισμός και μαθησιακές δραστηριότητες. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ είναι ενήλικες σημαίνει ότι έχουν ήδη διαμορφωμένα ενδιαφέροντα, με συνέπεια να εμφανίζουν προτιμήσεις προς δραστηριότητες συγκεκριμένης θεματολογίας και πιθανόν και υλοποίησης. Η συνεργασία με τον εκπαιδευτή/τρια και τους άλλους/ες εκπαιδευομένους/ες, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της ομαλής εξέλιξης της μαθησιακής διαδικασίας και της προσωπικής βελτίωσης του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όσον αφορά τις Ενδοεργαστηριακές δραστηριότητες και την υποστήριξη και συνεργασία που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων/χουσών στην έρευνα δείχνουν έμφυλες διαφοροποιήσεις. Κάποιοι άντρες επιλέγουν να ζητήσουν βοήθεια πρώτα από κάποιον συμμαθητή τους και έπειτα από τον εκπαιδευτή/τρια, εμφανίζοντας γενικά μια επιφύλαξη και προς τον εκπαιδευτή/τρια αλλά και ως προς τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους «Ρωτούσα το διπλανό μου. Αν δεν ήξερε... σχεδόν ποτέ δεν ήξερε, αλλά εγώ τον ρώταγα...φώναζα την κοπελιά της Πληροφορικής και μου έδειχνε» (Α1) «ρωτάω το διπλανό μου και τελευταία τον καθηγητή» (Α3). Οι γυναίκες απευθύνονται με άνεση και στον/ην εκπαιδευτή/τρια αλλά και στις συμμαθήτριες τους. «Το ψάχνω μόνη μου και όταν βλέπω ότι δεν.,.έχω περιθώρια άλλα, τότε ρωτάω, τον καθηγητή μου» (Γ5) «Φώναζα τον καθηγητή και μου έλεγε τι να κάνω.» (Γ2) «Στην καθηγήτρια πρώταπρώτα αλλά όταν ήταν απασχολημένη, γιατί ήμασταν πολλοί, ζητούσα βοήθεια από τους συμμαθητές μου» (Γ3). Πάντως οι άνδρες επιλέγουν πάντα άνδρες για συνεργασία και οι γυναίκες πάντα γυναίκες. Στις εργαστηριακές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση εφαρμογές λογισμικού όπως επεξεργαστής κειμένου, δημιουργός παρουσιάσεων, λογιστικά φύλλα, ζωγραφική κ.ά. που αποτελούν λογισμικά που χρησιμοποιούνται και στις εξετάσεις πιστοποίησης βασικών γνώσεων. Στις απαντήσεις των συμετεχόντων/χουσών σχετικά με τις προτιμήσεις λογισμικού δεν καταγράφονται έντονες έμφυλες διαφορές, όμως οι γυναίκες εμφανίζονται να επιλέγουν μια ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ μεγαλύτερη γκάμα εφαρμογών λογισμικού. «παρουσιάσεις.,.να ζωγραφίζω και κανά παιχνίδι. Είναι σπαζοκεφαλιές κάπως...» (Γ2) «Θα έλεγα ότι όλες μου αρέσουν. Οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία κειμένου, βίντεο, η δημιουργία εικονιδίων, οι μουσικές...» (Γ7) «Το κείμενο μου αρέσει...να γράφω...να διορθώνω. Και οι παρουσιάσεις μ αρέσουν. Και να ζωγραφίζω όμως» (Α1) «Γεν ξεχωρίζω κάτι ιδιαίτερα. Αν όμως θα έπρεπε να επιλέξω μια θα διάλεγα τη δημιουργία μιας παρουσίασης» (Α4) «Να γράφω κείμενο» (Α3). Στις εργαστηριακές δραστηριότητες κυριαρχεί το διαδίκτυο και κυρίως ο Παγκόσμιος Ιστός. Η ανάλυση των απαντήσεων δείχνει πράγματι ότι ο παγκόσμιος ιστός είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία, που επιλέγεται και από άνδρες και γυναίκες. «Περιήγηση στον Ιστό» (Γ4) «Περιήγηση στον Ιστό» (Γ2) «εκτός από τον παγκόσμιο πληροφοριακό ιστό που με ταξιδεύει όπου θέλω δεν κάνω χρήση άλλης υπηρεσίας του Ίντερνετ» (Γ3) «Περιήγηση στον Ιστό» (Α1) «Περιήγηση στον Ιστό» (Α2). Όσο αφορά το είδος των ιστοχώρων και ιστοσελίδων που προτιμούν, καταγράφεται διαφοροποίηση των προτιμήσεων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Ζητήματα που θεωρούνται τυπικά γυναικεία αποτελούν επιλογές των εκπαιδευομένων γυναικών. Ομορφιά, κουτσομπολιό, σήριαλ, ψυχαγωγία αλλά και κοινωνικά ζητήματα και ενημέρωση εντάσσονται στο ρεπερτόριο περιήγησης των γυναικών σε ιστοσελίδες. Ψυχαγωγία, ενημέρωση και αθλητικά αποτελούν το ρεπερτόριο των ανδρών. «Ιστοσελίδες, περισσότερο εκεί στο καλλιτεχνικό» (Γ7) «Και στο τροκτικό μπαίνω καμιά φορά να δω καμιά κουτσομπολίστικη είδηση» (Γ2) «Κυρίως περιηγούμαι σε ιστοσελίδες που αφορούν σε ταξίδια, ιστορίες περιοχής, εκκλησίες, ομορφιά, οικολογία, υγεία κ.λ.π» (Γ3) «Να βλέπω άλλα μέρη.» (Α1) «Να βλέπω άλλους τόπους» (Α4) «να βλέπω ειδήσεις για παίχτες» (Α3) Πληροφορικός Γραμματισμός και οικογενειακό περιβάλλον Το οικογενειακό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή περαίωση των σπουδών των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων/- χουσών δείχνουν ότι στο σύνολο των εκπαιδευομένων το οικογενειακό περιβάλλον εμφανίζεται να παίζει σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο. Σημαντικό είναι ότι και τα δύο φύλα, στις περιπτώσεις που εξετάσαμε, δέχονται θετική επιρροή από το οικογενειακό περιβάλλον και σχετική υποστήριξη. Αυτό λειτουργεί θετικά στην εξέλιξη των εκπαιδευομένων. «Με παροτρύνουν. Πολλές φορές τσακωνόμαστε κιόλας γιατί δεν κάθομαι να διαβάσω» (Γ2 «συζητούσαμε με τα παιδιά μου για την πληροφορική και μάλιστα πολλές φορές τους έδειχνα τι έχω μάθει και τους ρωτούσα να μου δείξουν τι ξέρουν αυτά» (Γ3) ) «Για την πληροφορική..μου λένε άμα μάθεις και όταν μονιμοποιηθείς θα μπορείς να κάνεις δουλειά γραφείου. Μου λένε...η γυναίκα μου.,.να προσέχω στο μάθημα» (Α1) «η γυναίκα μου λέει ότι καλά έκανα που ήρθα» (Α2) «Η γυναίκα μου λέει μάθε κουμπιούτερ, γιατί έτσι θάσε πιο σίγουρος στη δουλειά σου» (Α3). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η παραπάνω έρευνα οδηγεί σε ορισμένες διαπιστώσεις που δεν μπορούν να ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 822 γενικευθούν λόγω της φύσης της έρευνας και του μικρού δείγματος. Όμως δεν παύει να αποτελούν στοιχεία εμπλουτισμού των πηγών πληροφόρησης για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στα ΣΔΕ. Τα ευρήματα δείχνουν ότι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες έχουν παρόμοιες αντιλήψεις σε σχέση με τον Πληροφορικό Γραμματισμό, ως προς το άγχος που τους δημιουργεί. Όμως οι εκπαιδευόμενες εμφανίζονται συγκρατημένες ως προς τις δυνατότητές τους. Η σχετική έλλειψη άγχους πιθανόν να οφείλεται αφενός στο ότι οι εκπαιδευόμενες/νες βρίσκονται στο τέλος του δεύτερου κύκλου φοίτησης και αφετέρου στο ότι η διδακτική μεθοδολογία στο ΣΔΕ σχεδιάζεται με βάση το προφίλ και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Ο πληροφορικός γραμματισμός αξιολογείται ως σημαντικός και προτιμάται εξίσου από άνδρες και γυναίκες. Στο κομμάτι του Πληροφορικού Γραμματισμού που περιλαμβάνει το διαδίκτυο, επίσης η έρευνα δεν καταγράφει έμφυλες διαφοροποιήσεις. Σε σχέση με την αξιοποίηση στο χώρο εργασίας των ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτούν στο σχολείο, διαπιστώθηκε προθυμία από μεγάλο μέρος των εκπαιδευομένων αλλά και αρνήσεις και από τα δύο φύλα, με μια μεγαλύτερη φοβία εκ μέρους ορισμένων ανδρών. Όσο για την αξιοποίηση των γνώσεων για περαιτέρω σπουδές στην Πληροφορική αν και καταγράφηκε ενδιαφέρον και στα δύο φύλα, που πιθανόν να οφείλεται στο γενικότερο θαυμασμό που είχαν οι εκπαιδευόμενοι/νες για την Πληροφορική, δεν είναι δυνατόν να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Και τα δύο φύλα είχαν ασάφεια για τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους. Πάντως καμιά γυναίκα δεν εξέφρασε άρνηση και από τους άνδρες μόνο ένας ήταν αρνητικός. Σημαντικό ρόλο στη διάθεση αξιοποίησης των γνώσεων που αποκομίζουν από το γραμματισμό στην επαγγελματική εξέλιξη, φαίνεται να παίζει και η υποστήριξη από την οικογένεια. Σημαντική είναι η διαπίστωση ότι οι άνδρες επιλέγουν αποκλειστικά να συνεργάζονται με άνδρες και οι γυναίκες με γυναίκες, που πάντως εμφανίζονται πιο πρόθυμες στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Οι συμπεριφορές αυτές μπορούν σε πρώτη ανάγνωση να αποδοθούν στις στερεοτυπικές έμφυλες συμπεριφορές των εκπαιδευομένων. Στις ίδιες συμπεριφορές μπορούν να αποδοθούν και οι προτιμήσεις ανδρών και γυναικών ως προς την περιήγηση σε ιστοσελίδες. Οι γυναίκες επιλέγουν γυναικεία θέματα όπως μόδα, ομορφιά και οι άνδρες τυπικά ανδρικά όπως αθλητικές ειδήσεις. Όσον αφορά δε στις προτιμούμενες εφαρμογές λογισμικού, η δημιουργία παρουσιάσεων, η επεξεργασία κειμένου και η ζωγραφική εμφανίζονται ως οι πιο δημοφιλείς. Δεν παρατηρήθηκαν έντονες έμφυλες διαφορές, οι γυναίκες όμως εμφανίζονται να επιλέγουν μια μεγαλύτερη γκάμα εφαρμογών λογισμικού. Βάσει των συμπερασμάτων μπορούν να γίνουν ορισμένες προτάσεις, για την περαιτέρω άμβλυνση των έμφυλων διαφοροποιήσεων στον Πληροφορικό γραμματισμό και την αποτελεσματικότερη σχεδίαση της διδασκαλίας του. Η αξιοποίηση του επαγγελματικού προσανατολισμού, θεσμού που υφίσταται στο ΣΔΕ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση των γυναικών αφενός στην κατεύθυνση ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ της γνωστοποίησης προτύπων επαγγελματιών γυναικών στο τομέα της πληροφορικής και της ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης τους. Επιπλέον και για τα δύο φύλα θα πρέπει να γίνει κατάλληλη ενημέρωση με στόχο την ανατροπή της αντιμετώπισης της τεχνολογίας ως εχθρού του εργαζομένου/νης. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτές/τριες πληροφορικής θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ίδια ζητήματα μέσα από τη διδακτική τους μεθοδολογία. Η ένταξη θεμάτων του γλωσσικού γραμματισμού ή θεμάτων που άπτονται του κοινωνικού γραμματισμού, στις δραστηριότητες του πληροφορικού γραμματισμού, μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για ακόμα ενεργέστερη συμμετοχή των γυναικών. Η εφαρμογή μιας κατάλληλης διδακτικής στρατηγικής, μπορεί να εφαρμοστεί ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και συνεργασία ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Ακόμα η ανάπτυξη σχέσης και επαφής των συντελεστών του ΣΔΕ, Διεύθυνσης και εκπαιδευτικού προσωπικού, με το οικογενειακό περιβάλλον των εκπαιδευομένων μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ανδρών και γυναικών, ιδιαίτερα όμως των γυναικών που συνήθως επωμίζονται και τη φροντίδα των μελών της οικογένειας. Με την επαφή του σχολείου με την οικογένεια θα γίνει πιο κατανοητή η προσπάθεια των γυναικών, που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη υποστήριξή τους από το οικογενειακό περιβάλλον. Τέλος με δεδομένη τη χαμηλή συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προτείνεται η ένταξη του σχολείου σε κάποιο πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνεργασίας με άλλα σχολεία, όπως το Grundtvig (ΙΚΥ, 2010), ώστε να υπάρχει κίνητρο και πλαίσιο αξιοποίησης των υπηρεσιών αυτών. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ADA Project (2001). ADA Women & New Technologies. Ανασύρθηκε 22 Απρ 2010 από Asuquo, E.N & Onasanya, S.A. (2006). Gender Differences and Students' Achievement in Computer Technology Instruction. West Africa Journal o f Educational Research, 9(1-2), Braten, I. & Strams0, H. (2004). Epistemological beliefs, interest, and gender as predictors of Internet-based learning activities. Computers in Human Behavior, 22(6), Clegg, S. (2001). Theorising the Machine: gender, education and computing. Gender and Education, 13(3), Cohen. L, & Manion. L. (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα : Μεταίχμιο Δαγδιλέλης, Β. (2003). Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών και ο πληροφορικός/τεχνολογικός εγγραματισμός. Στο Λ. Βεκρής & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Προδιαγραφές σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Αθήνα: ΓΕΕΕ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 824 Hess, R. & Miura, I. (1985). Gender Differences in Enrollment in Computer Camps and Classes. Sex Roles, 13(3/4), Huws U. (2000). Equality and Telework in Europe, thematic report for Euro- Telework. Brussels: ETUC IKY (2010). Πρόγραμμα Για Βίου Μάθηση GRUNDTVIG. Ανασύρθηκε 5 Ιουλ, 2010 από /socrates/grundtvig.html Joshi, K.D., Schmidt, N. & Kuhn, K. (2006) Is the information systems profession gendered? Characterization of IS professionals and IS careers. ACM SIGMIS Database, 37(4), Karavidas, M., Lim, N. & Katsikas, S. (2005). The effects of computers on older adult users. Computers in Human Behavior, 21, Kvasny, L. (2003). Triple Jeopardy: Race, Gender and Class Politics of Women in Technology. Proceedings of the 2003 SIGMIS conference on Computer personnel research: Freedom in Philadelphia--leveraging differences and diversity in the IT workforce. Philadelphia, Pennsylvania, Maier, S. & Nair-Reichert U. (2007). Empowering Women Through ICT-Based Business Initiatives: An Overview of Best Practices in E-Commerce/E-Retailing Projects. Information Technologies & International Development. 4(2), Montagnier, P & van Welsum, D. (2006). ICTs and Gender Evidence from OECD and Non-OECD Countries. Ανασύρθηκε 5 Μαϊ, 2010 από sections/wcmu/docs/c3em29p025_en.pdf Murray, F. (1993). A Separate reality :Science, Technology and Masculinity. In Green, E., Owen, J. & Pain, D. (eds) Gendered by Design?: Information Technology And Office Systems. London : Taylor & Francis Papastergiou, M. & Solomonidou, C. (2005). Gender issues in Internet access and favourite Internet activities among Greek high school pupils inside and outside school. Computers & Education, 44, Shashaani, L. (1997). Gender differences in computer attitudes and use among college students. Journal o f Educational Computing Research,16(1), Τζιμογιάννης, Α. & Γραβάνη, Μ. (2008). Ο πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μια μελέτη των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής. Στο Β. Κόμης (επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνέδριου Γιδακτική Πληροφορικής. Verbick, T. (2002). Women, Technology and Gender Bias. Journal o f Computing Sciences in Colleges, 17(3), Volman, M., van Eck, E., Heemskerk, I. & Kuiper, E. (2005). New technologies, new differences. Gender and ethnic differences in pupils use of ICT in primary and secondary education. Computers & Education, 45, ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης "

Title: Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης " Ioulia Sidera-Sideri Alison Pickard School of Computing,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Π. Καριώτογλου. Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED Π. Καριώτογλου Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών. ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Εκπαίδευση Επιμορφωτών. ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ ΕργΦΕΤΠ/ΠΤΔΕ/ΠΑ Ενότητα 7 Μεθοδολογία Επιμόρφωσης Εκπαίδευση Ενηλίκων Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μελέτη με θέμα: Διερεύνηση του βαθμού ανάπτυξης εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου Ερωτηματολόγιο 1. Πόσο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Το φύλο στην εκπαίδευση Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Τα θέματα-άξονες της σχέσης φύλο και εκπαίδευση Η πρόσβαση και η συμμετοχή των δύο φύλων στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ημερίδα ΠΕΚΑΔΕ, 2 Οκτωβρίου 2010 Getting Prepared for the New School Β. Δενδρινού, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μια μελέτη των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής

Ο πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μια μελέτη των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής Ο πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μια μελέτη των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής Α. Τζιμογιάννης, Μ. Γραβάνη Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου

Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου 1 Έρευνα αυτοαξιολόγησης σχολείου Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας, έχει σαν στόχο να βελτιώνει κάθε χρόνο, όλο και περισσότερο, τις υπηρεσίες που προσφέρει στους εκπαιδευόμενους και των δύο κύκλων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO THΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ελιγκάς Γραµµένος καθηγητής Μαθηµατικών στη Β/βάθµια Εκπ/ση

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Κατερίνα Κεδράκα Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ Τι είναι μια μικροδιδασκαλία; Μια μικροδιδασκαλία είναι μια μικρογραφία μαθήματος, μια ενδεικτική διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ Π.Π ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Λαλαζήση Χρυσούλα, Αρχιτέκτων- Πολιτικός Μηχανικός Σχολική Σύμβουλος ΠΔΕ Αττικής Αργύρη Παναγιώτα, Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop computers), φορητούς υπολογιστές (laptops ή notebooks),

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών «Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ρωτώ τον εαυτό μου Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία σου για το

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποκειμενικές αντιλήψεις και οι απόψεις φοιτητριών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς

Οι υποκειμενικές αντιλήψεις και οι απόψεις φοιτητριών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς Οι υποκειμενικές αντιλήψεις και οι απόψεις φοιτητριών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Όλγα Παντούλη, ΕΕΔΙΠ ΙΙ Τομέα Παιδαγωγικής, ΑΠΘ. pantouli@edlit.auth.gr τηλ. : 2310 997348 Στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ

3. Πώς θα ήθελα να είναι / συμπεριφέρονται τα παιδιά για να είμαι ευχαριστημένος/η; Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα Ι Εργαλείο 1: Γνωριμία - Διερεύνηση προσωπικών θεωριών 1. Τα πιο σημαντικά πράγματα που θέλω να πετύχω στην τάξη μου είναι: Α. Β. Γ. Δ. 2. Είμαι ευχαριστημένος/η από τη δουλειά μου όταν: Α. Β.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη Μελέτες Περίπτωσης 9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών 9.1 Η Διδασκαλία της Γλώσσας ΟΔΥΣΣΕΑΣ Πιλοτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) 2015-2016 Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Προφίλ σχολείου λειτούργησε το 1967-68, και μετακόμισε σε καινούριο κτήριο το 2014-2015 (ΚΑ) 129 μαθητές 10 εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ [1] ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου * Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σωκράτης Ματσούκας Σχολικός Σύµβουλος ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου matsoukas@sch.gr Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19

Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός ΠΕ04/19 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου «Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης» στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία Κατερίνα Γλέζου Ph.D., M.Sc., M.Ed. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 1 2 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση

Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην Ελληνική Εκπαίδευση Τα σημαντικότερα ζητήματα Γιώργος Κομίνης 2010 Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα σημαίνει. 1) Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης στα δεδομένα Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Greece

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Greece ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Θα διαβάσω μια λίστα με ασχολίες ελεύθερου χρόνου. Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΦΡΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΦΡΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΈΚΘΕΣΗ ΈΚΦΡΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με την Ε Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Καψόχωρας Ιανουάριος Ιούνιος 2013 Συντελεστές προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα