Αντιλήψεις Εκπαιδευόμενων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Η Διάσταση του Φύλου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιλήψεις Εκπαιδευόμενων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Η Διάσταση του Φύλου."

Transcript

1 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Αντιλήψεις Εκπαιδευόμενων σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Η Διάσταση του Φύλου. B. Σουβατζόγλου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Διευθυντής ΣΔΕ Τρίπολης, Περίληψη Ο Πληροφορικός Γ ραμματισμός είναι ένας από τους γραμματισμούς στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Με διαπιστωμένη την έμφυλη ανισότητα, εις βάρος των γυναικών, στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και την ανάγκη για αποτελεσματική διδασκαλία που λαμβάνει υπόψη της όλες τις διαφορές των εκπαιδευομένων, διενεργήθηκε έρευνα με σκοπό να αποτυπώσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ ως προς τον Πληροφορικό Γραμματισμό, εντοπίζοντας έμφυλες διαφοροποιήσεις τους. Με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη, συνελέγησαν δεδομένα, των οποίων η κωδικοποίηση, διαμόρφωσε τα εξής θεματικά πεδία : Αντιλήψεις των εκπαιδευομένων σε σχέση με τον Πληροφορικό Γραμματισμό, Πληροφορικός γραμματισμός και επαγγελματική σταδιοδρομία και Πληροφορικός γραμματισμός και μαθησιακές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αν και καταγράφονται έμφυλες διαφοροποιήσεις, αυτές δεν είναι έντονες. Ως στοιχεία που βοήθησαν στην άμβλυνση των ανισοτήτων, αξιολογούνται η ιδιαιτερότητα των διδακτικών μεθόδων του προγράμματος του ΣΔΕ και η στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον. Λέξεις κλειδιά: ΣΔΕ, Πληροφορικός γραμματισμός, έμφυλες ανισότητες. 1. Εισαγωγή Τα Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας ιδρύθηκαν προκειμένου να καλυφθεί ένα μέρος των αναγκών για δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση στα πλαίσια των παγκόσμιων οικονομικών, κοινωνικών και επιστημονικών-τεχνολογικών αλλαγών. Προσφέρουν μάθηση σε επίπεδο βασικής εκπαίδευσης με εργαλείο τους Γραμματισμούς. Ένας από αυτούς είναι και ο Πληροφορικός που έχει στόχο να δώσει τις απαραίτητες δεξιότητες συμμετοχής και πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας και ο οποίος διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: α) τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ, β) επίλυση προβλημάτων με ΤΠΕ και γ) κοινωνικές διαστάσεις και συνέπειες των ΤΠΕ σήμερα. Στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι/νες να αποκτήσουν θετική στάση για τις ΤΠΕ μαζί με μια σύγχρονη πληροφορική κουλτούρα (Δαγδιλέλης, 2003). 2. Έμφυλες ανισότητες και Τ.Π.Ε 2.1 Σχέση φύλου και ΤΠΕ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 816 Ο Drucker (2001 in Maier & Nair-Reichert, 2007) αποκαλεί τις Τ.Π.Ε Μεγάλο εξισωτή (great equalizer), αλλά αυτό δεν φαίνεται, να επαληθεύεται καθώς καταγράφονται έμφυλες ανισότητες στην πρόσβαση σ αυτές. Οι τεχνολογίες εμφανίζονται ουδέτερες ως προς το φύλο (gender-blind) όμως υφίστανται διαδικασίες εντός του πλαισίου τους που δημιουργούν ανισότητες υπονομεύοντας την πρόσβαση των γυναικών στις δυνατότητες και ευκαιρίες της αναδυόμενης κοινωνίας της γνώσης και των πληροφοριών (ESCAP, 2007). Στην πραγματικότητα αποτελούν πρώτιστα μια αντρική περιοχή (Murray, 1993) με διαπιστωμένο το προβάδισμα των ανδρών στην πρόσβαση, στην εξοικείωση, στη χρήση και στις επιδόσεις σε σχέση με τις γυναίκες (Montagnier & van Welsum, 2006). Η ανισότητα αυτή καταγράφεται και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά η Shashaani (1997) σε έρευνά της διαπιστώνει υψηλότερο άγχος σε συνδυασμό με χαμηλότερη εμπιστοσύνη και ενδιαφέρον για τους υπολογιστές στις νεαρές γυναίκες σε σύγκριση με τους νεαρούς άνδρες. Επιπλέον οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες υποεκπροσωπούνται στο Διαδίκτυο (Karavidas, Lim & Katsikas, 2005). 2.2 Πληροφορικός Γραμματισμός και προοπτική εργασίας Η πρόσβαση στις ΤΠΕ και η γνώση τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση μιας θέσης εργασίας. Οι γυναίκες αναγνωρίζουν αυτή τη σημαντικότητα του πληροφορικού εγγραμματισμού και κατατάσσουν τις ΤΠΕ στους παράγοντες που τις ενδυναμώνουν οικονομικά και κοινωνικά (Kvasny, 2003). Είναι όμως γεγονός ότι στο χώρο των νέων τεχνολογιών υποαντιπροσωπεύονται (ADA Project, 2001) αν και η πλειοψηφία των μόνιμα τηλεαπασχούμενων είναι γυναίκες (Huws, 2000). Ο χώρος της πληροφορικής φαίνεται να κυριαρχείται από στερεότυπα που δημιουργούν ανισότητες και αποκλεισμούς (Joshi, Schmidt & Kuhn, 2006). Στο επίπεδο σπουδών διαπιστώνεται ότι οι νέες γυναίκες εκδηλώνουν όλο και λιγότερο ενδιαφέρον για εκπαίδευση στους υπολογιστές σε πιο υψηλό επίπεδο, με την ευθύνη να βαραίνει το σχολείο (Verbick, 2002). 2.3 Φύλο και τρόπος εργασίας στον Πληροφορικό Γ ραμματισμό Τα συμπεράσματα και δεδομένα από έρευνες γύρω από τις προτιμήσεις, αλλά και τις ικανότητες αγοριών ή κοριτσιών (ανδρών ή γυναικών) σε σχέση με τους Η/Υ ποικίλουν. Οι Braten και Strems0 (2004) διαπιστώνουν ότι κατά τη διάρκεια μαθησιακών δραστηριοτήτων βασισμένων στο Διαδίκτυο, οι άνδρες εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές ενώ οι γυναίκες εμφάνισαν καλύτερες στρατηγικές μάθησης χρησιμοποιώντας συμβατικές πηγές γνώσης όπως τα τυπωμένα κείμενα. Σε άλλη μελέτη οι γυναίκες βρίσκονται να είναι καλύτερες στη διαδικασία επικοινωνίας ενώ οι άνδρες στη διαχείριση γραφικών (Asuquo & Onasanya, 2006). Έρευνα σχετική με τις διαφορές φύλου στη χρήση Διαδικτύου στο επίπεδο γυμνασίου που εξέτασε τη δυνατότητα πρόσβασης, την τοποθεσία πρόσβασης, τη συχνότητα και τους σκοπούς τους πρόσβασης, έδειξε ότι τα αγόρια έχουν περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο και ότι το χρησιμοποιούν για ψυχαγωγία και δημιουργία ιστοσελίδων περισσότερο από τα κορίτσια. Δεν καταγράφηκαν όμως διαφορές φύλου ούτε σε σχέση με την ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ επικοινωνία μέσω τ υ ηλεκτρονικού ταχυδρ μεί υ, τ υ chat αλλά και ούτε με την αναζήτηση πληροφοριών για προσωπική ή σχολική χρήση (Papastergiou & Solomonidou, 2005). Έρευνα των Volman et al. (2005) δεν διαπιστώνει έμφυλες διαφορές στις μικρές ηλικίες, δηλαδή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε αντίθεση με ευρήματα άλλων ερευνών. Διαπιστώνει όμως αλλαγές στη στάση των κοριτσιών απέναντι στις ΤΠΕ στην αρχή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιβεβαιώνει ευρήματα άλλων ερευνών ότι οι δημιουργικές και γλωσσικές εφαρμογές είναι κατάλληλες για ενθάρρυνση των κοριτσιών στη χρήση ΤΠΕ. Αυτό που επίσης καταγράφεται είναι ότι οι νέες γυναίκες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές ως κοινωνικό εργαλείο επικοινωνίας με φίλους στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών συνομιλίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον προτιμούν να δουλεύουν σε ομάδα προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα (Verbick, 2001). 3. Η ΕΡΕΥΝΑ 3.1. Η αναγκαιότητα και η σχετικότητα της έρευνας Οι Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν δράσεις όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, είναι βαριά προσανατολισμένες στην ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρούμενες ως τρόπος επανένταξης στην αγορά εργασίας (Clegg, 2001). Προς τούτο απαιτείται ο γραμματισμός να επιτυγχάνει όσο το δυνατόν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Προϋπόθεση είναι κατά το σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων να λαμβάνονται υπόψη και όσο το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων. Το φύλο, όπως έγινε φανερό από τις έρευνες που προαναφέρθηκαν, είναι από εκείνα τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις ανάγκες και τις τρόπους λειτουργίας των εκπαιδευομένων. Έχοντας χαρτογραφήσει το πεδίο των αντιλήψεων των εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να σχεδιάσει δραστηριότητες που θα αξιοποιήσουν τις αντιλήψεις και τις προτιμήσεις των εκπαιδευομένων αλλά και θα επιχειρήσει των μετασχηματισμό αντιλήψεων που προκαλούν δυσλειτουργίες. Για παράδειγμα το άγχος είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές (Τζιμογιάννης & Γραβάνη, 2008) και είναι σημαντικό, μεταξύ άλλων, να είναι γνωστή και να λαμβάνεται υπόψη και η έμφυλη διάσταση του άγχους. Ο ρόλος του σχολείου στην ανατροπή ή την αποφυγή της ψηφιακής έμφυλης ανισότητας έχει εντοπιστεί και τονισθεί (Hess & Miura, 1985). Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση των αντιλήψεων εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Τρίπολης ως προς τον Πληροφορικό Γραμματισμό και η τυχόν έμφυλη διαφοροποίησή τους. Η αξία έγκειται στην συνεισφορά στη βιβλιογραφία που αφορούν τα ΣΔΕ και στην εφαρμογή παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων που θα λαμβάνουν υπόψη τους την έμφυλη διάσταση. Η έρευνα έχει περιορισμούς, έγινε ως μελέτη περίπτωσης ενός ΣΔΕ το οποίο είχε τη χρονική εκείνη στιγμή συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευομένων ήταν εργαζόμενοι/νες και δεν υπήρχαν άτομα με ιδιαίτερα γλωσσικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά. Έτσι τα συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευθούν. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Μεθοδολογία της Έρευνας Ως πιο κατάλληλο εργαλείο για να ερευνηθεί το θέμα της εργασίας, επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη καθώς δίνει τη δυνατότητα της καταγραφής των γνώσεων και των πληροφοριών, των αξιών και προτιμήσεων καθώς και των στάσεων και πεποιθήσεων ενός ατόμου (Cohen & Manion,1994). Στην έρευνα πήραν μέρος επτά εκπαιδευόμενες του Β' κύκλου του ΣΔΕ Τρίπολης και τέσσερις εκπαιδευόμενοι. Επιλέχθηκαν από το δεύτερο κύκλο καθώς κρίθηκε ότι τότε οι εκπαιδευόμενοι/νες έχουν πλήρη εικόνα της λειτουργίας του σχολείου και των γραμματισμών. 3.3 Επεξεργασία και Ανάλυση Περιεχομένου των συνεντεύξεων Με τη χρήση της τεχνικής της ανάλυσης περιεχομένου έγινε η επεξεργασία του ερευνητικού υλικού, που συλλέχθηκε μέσω των συνεντεύξεων και έπειτα από τμηματοποίηση των δεδομένων, δηλαδή το διαμελισμό του ερευνητικού υλικού σε μικρότερα τμήματα, τα οποία εμφανίζουν κοινά σημεία μεταξύ τους και Θεματική κωδικοποίηση, τα θεματικά πεδία που διαμορφώθηκαν είναι : Αντιλήψεις των εκπαιδευομένων σε σχέση με τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Πληροφορικός γραμματισμός και επαγγελματική σταδιοδρομία. Πληροφορικός γραμματισμός και μαθησιακές δραστηριότητες. Πληροφορικός Γραμματισμός και οικογενειακό περιβάλλον Οι ενδεικτικές απαντήσεις των γυναικών στο κείμενο σημειώνονται με (Γ1) έως (Γ7) και των ανδρών από (Α1) έως (Α4) Αποτελέσματα Έρευνας Αντιλήψεις σε σχέση με τον Πληροφορικό Γραμματισμό. Το ενδιαφέρον εκπαιδευομένων για το συγκεκριμένο γραμματισμό καταγράφεται έντονο ακόμα και από τους εκπαιδευόμενους και τις εκπαιδευόμενες που η επίδοσή τους είναι μέτρια. Ακόμα και στην περίπτωση που καταγράφεται αρνητική στάση απέναντι στην Πληροφορική, η αξία της αναγνωρίζεται από τον/την εκπαιδευόμενο/νη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αν και ο γραμματισμός αυτός ανήκει στον τομέα των θετικών επιστημών, τον διαχωρίζουν από τα μαθηματικά ή τις φυσικές επιστήμες. Όσον αφορά την αυτοπεποίθηση ως προς τη χρήση Η/Υ, οι εκπαιδευόμενοι/νες του ΣΔΕ εμφανίζονται να έχουν από συγκρατημένη αυτοπεποίθηση μέχρι σιγουριά ως προς τη χρήση Η/Υ. Η καταγραφείσα χαμηλή αυτοπεποίθηση αποδόθηκε από τον εκπαιδευόμενο στην ηλικία του. Από μεριά των γυναικών καταγράφεται ένας συγκρατημένος λόγος ή και ελαφρά φοβικός. Στους άνδρες η αυτοπεποίθηση εμφανίζεται και στις τρεις εκδοχές της, δηλαδή ως μεγάλη, ως συγκρατημένη αλλά με σιγουριά ως προς την προοπτική βελτίωσης αλλά και ως χαμηλή. «Νομίζω τα πάω πολύ καλά» (Α1) «Δεν τα καταφέρνω καλά. Είμαι μεγάλος» (Α3). Οι έμφυλες ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ διαφοροποιήσεις διαφαίνονται μέσα από το συγκρατημένο λόγο των γυναικών που αν και χειρίζονται τον Η/Υ ικανοποιητικά, κρατούν επιφυλακτικότητα ως προς τις δυνατότητές τους. «Θα μπορούσα και καλύτερα» (Γ1) «Σε αρκετά.,.μέρη της πληροφορικής, μπορώ να τα καταφέρω» (Γ2). Σχετικά με το άγχος απέναντι στον Πληροφορικό Γραμματισμό, οι εκπαιδευόμενοι/νες του ΣΔΕ, που ας ληφθεί ξανά υπόψη βρίσκονται στο πέρας των σπουδών τους, στην πλειοψηφία τους δεν αισθάνονται κάποιο ιδιαίτερο άγχος με τον Πληροφορικό γραμματισμό. Οι διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο δεν είναι έντονες. Όμως καταγράφονται διαφορές στον ενθουσιασμό με τον οποίο εκφράζουν την απαλλαγή από το άγχος που είχαν στην αρχή φοίτησή τους. «Όχι ιδιαίτερο άγχος, δεν είναι όμως το αγαπημένο μου» (Γ6) «Στην αρχή είχα άγχος, αλλά μετά όταν έμαθα.,.καλά! Τώρα δεν πιάνομαι» (Α1) «Άγχος; Όχι, όχι» (Α2). Η προτίμηση του Πληροφορικού Γραμματισμού είναι έντονη από το σύνολο των εκπαιδευομένων και εντάσσεται στους σημαντικούς και απαραίτητους γραμματισμούς και δεν διαφοροποιείται ως προς το φύλο. Ενδιαφέρον είναι ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες ενδιαφέρονται εξίσου για γραμματισμούς που εντάσσονται στις ανθρωπιστικές επιστήμες. «Η γλώσσα, η πληροφορική...» (Γ2) «Η Πληροφορική και η Κοινωνιολογία» (Γ5) «Η γλώσσα. Πάντα μου άρεσε γιατί δε μένεις έξω από μια συζήτηση» (Α1) «Κυρίως τα Θρησκευτικά και η Πληροφορική» (Α2) «Και η ιστορία μ αρέσει» (Α4). Όσον αφορά τις αντιλήψεις τους για το διαδίκτυο, δεν καταγράφηκαν έμφυλες διαφοροποιήσεις. Όλοι και όλες αντιλαμβάνονται θετικά την αξία του διαδικτύου. Η θετική αντίληψη που έχουν οι εκπαιδευόμενοι/νες για το διαδίκτυο, αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι έχουν προχωρήσει σε σύνδεση στο σπίτι ή προτίθενται αναμφισβήτητα στο μέλλον να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. «Το δουλεύω το Ιντερνετ» (Γ2) «Παίρνεις πληροφορίες για διάφορα πράγματα που σε ενδιαφέρουν, όπως για μια διασκέδαση λόγου χάρη» (Γ6) «Μεγάλη εξυπηρέτηση. Βρίσκεις ότι θες» (Α1) «Μπαίνεις μέσα και μαθαίνεις πολλά πράγματα» (Α4). Ακόμα και όταν υπάρχει άγνοια, δεν υπάρχει απόρριψη «Για αυτούς που το χρησιμοποιούν... καλό είναι. Για να αρέσει καλό θάναι» (Α3) Πληροφορικός γραμματισμός και επαγγελματική σταδιοδρομία. Σε σχέση με τον Πληροφορικό Γραμματισμό και την προοπτική εφαρμογής των γνώσεων που έλαβαν στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς, δεν παρατηρήθηκαν έμφυλες διαφοροποιήσεις. Καταγράφησαν απαντήσεις και από τα δύο φύλα που δείχνουν εφαρμογή των γνώσεων στο χώρο δουλειάς «Και πάνω στη δουλειά μπορώ. Να δω διαγωνισμούς που γίνονται σε άλλες πόλεις» (Γ2) «Η Πληροφορική γιατί βρίσκω νέες συνταγές (σημ. είναι βϊοηθός μάγειρα)» (Γ3) «Να! προχθές ο διοικητής μας έβαλε να βαρούμε πληροφορίες στο ιντερνετ για κάποια υλικά και εγώ ήξερα. Ήμουν πολύ χαρούμενος» (Α1) «Βρίσκω διάφορα όπως για παράδειγμα πως δένουν τα κλαριά, πως κλαδεύουν τα φυτά, πως τα προσέχουν κλπ» (Α2). Καταγράφηκαν και αρνήσεις που σχετίζονται με την γνώριμη αντίληψη ότι η τεχνολογία θα αλλάξει κατά τρόπο μη ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 820 ελεγχόμενο το εργασιακό περιβάλλον «η δουλειά μου είναι έξω. Άμα μάθω μπορεί να με στείλουν σε γραφείο» (Α3). Οι εκπαιδευόμενοι/νες μετά το πέρας της διετούς φοίτησης λαμβάνουν απολυτήριο ισότιμο του Γυμνασίου. Κάποιοι/ες επιλέγουν να συνεχίσουν ενώ άλλοι/ες όχι. Σε σχέση με την προοπτική περαιτέρω σπουδών στον Πληροφορικό Γραμματισμό, απαντήσεις των συμμετεχόντων επιβεβαιώνουν ότι η πληροφορική αποτελεί για κάποιους και κάποιες στόχο μελλοντικών σπουδών. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν καταγράφονται έμφυλες διαφοροποιήσεις αλλά το ενδιαφέρον για συνέχιση των σπουδών σε ζητήματα Η/Υ, όταν εμφανίζεται, είναι έντονο και στα δύο φύλα. «Ναι τη σκέφτομαι την Πληροφορική. Πολλές φορές θα ήθελα να πάω και έξω να μάθω κάτι περισσότερο» (Γ6) «Ναι μου αρέσει πάρα πολύ η Πληροφορική» (Γ3) «δε μπορώ μάλλον να σπουδάσω..(απογοήτευση)» (Α1) «Αν συνέχιζα θα επέλεγα κάτι σχετικό με την Πληροφορική» (Α2) «Γεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.,.ότι θα συνεχίσω» (Α4) Πληροφορικός γραμματισμός και μαθησιακές δραστηριότητες. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι στα ΣΔΕ είναι ενήλικες σημαίνει ότι έχουν ήδη διαμορφωμένα ενδιαφέροντα, με συνέπεια να εμφανίζουν προτιμήσεις προς δραστηριότητες συγκεκριμένης θεματολογίας και πιθανόν και υλοποίησης. Η συνεργασία με τον εκπαιδευτή/τρια και τους άλλους/ες εκπαιδευομένους/ες, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της ομαλής εξέλιξης της μαθησιακής διαδικασίας και της προσωπικής βελτίωσης του/της εκπαιδευόμενου/ης. Όσον αφορά τις Ενδοεργαστηριακές δραστηριότητες και την υποστήριξη και συνεργασία που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων/χουσών στην έρευνα δείχνουν έμφυλες διαφοροποιήσεις. Κάποιοι άντρες επιλέγουν να ζητήσουν βοήθεια πρώτα από κάποιον συμμαθητή τους και έπειτα από τον εκπαιδευτή/τρια, εμφανίζοντας γενικά μια επιφύλαξη και προς τον εκπαιδευτή/τρια αλλά και ως προς τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους «Ρωτούσα το διπλανό μου. Αν δεν ήξερε... σχεδόν ποτέ δεν ήξερε, αλλά εγώ τον ρώταγα...φώναζα την κοπελιά της Πληροφορικής και μου έδειχνε» (Α1) «ρωτάω το διπλανό μου και τελευταία τον καθηγητή» (Α3). Οι γυναίκες απευθύνονται με άνεση και στον/ην εκπαιδευτή/τρια αλλά και στις συμμαθήτριες τους. «Το ψάχνω μόνη μου και όταν βλέπω ότι δεν.,.έχω περιθώρια άλλα, τότε ρωτάω, τον καθηγητή μου» (Γ5) «Φώναζα τον καθηγητή και μου έλεγε τι να κάνω.» (Γ2) «Στην καθηγήτρια πρώταπρώτα αλλά όταν ήταν απασχολημένη, γιατί ήμασταν πολλοί, ζητούσα βοήθεια από τους συμμαθητές μου» (Γ3). Πάντως οι άνδρες επιλέγουν πάντα άνδρες για συνεργασία και οι γυναίκες πάντα γυναίκες. Στις εργαστηριακές δραστηριότητες χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση εφαρμογές λογισμικού όπως επεξεργαστής κειμένου, δημιουργός παρουσιάσεων, λογιστικά φύλλα, ζωγραφική κ.ά. που αποτελούν λογισμικά που χρησιμοποιούνται και στις εξετάσεις πιστοποίησης βασικών γνώσεων. Στις απαντήσεις των συμετεχόντων/χουσών σχετικά με τις προτιμήσεις λογισμικού δεν καταγράφονται έντονες έμφυλες διαφορές, όμως οι γυναίκες εμφανίζονται να επιλέγουν μια ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ μεγαλύτερη γκάμα εφαρμογών λογισμικού. «παρουσιάσεις.,.να ζωγραφίζω και κανά παιχνίδι. Είναι σπαζοκεφαλιές κάπως...» (Γ2) «Θα έλεγα ότι όλες μου αρέσουν. Οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία κειμένου, βίντεο, η δημιουργία εικονιδίων, οι μουσικές...» (Γ7) «Το κείμενο μου αρέσει...να γράφω...να διορθώνω. Και οι παρουσιάσεις μ αρέσουν. Και να ζωγραφίζω όμως» (Α1) «Γεν ξεχωρίζω κάτι ιδιαίτερα. Αν όμως θα έπρεπε να επιλέξω μια θα διάλεγα τη δημιουργία μιας παρουσίασης» (Α4) «Να γράφω κείμενο» (Α3). Στις εργαστηριακές δραστηριότητες κυριαρχεί το διαδίκτυο και κυρίως ο Παγκόσμιος Ιστός. Η ανάλυση των απαντήσεων δείχνει πράγματι ότι ο παγκόσμιος ιστός είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία, που επιλέγεται και από άνδρες και γυναίκες. «Περιήγηση στον Ιστό» (Γ4) «Περιήγηση στον Ιστό» (Γ2) «εκτός από τον παγκόσμιο πληροφοριακό ιστό που με ταξιδεύει όπου θέλω δεν κάνω χρήση άλλης υπηρεσίας του Ίντερνετ» (Γ3) «Περιήγηση στον Ιστό» (Α1) «Περιήγηση στον Ιστό» (Α2). Όσο αφορά το είδος των ιστοχώρων και ιστοσελίδων που προτιμούν, καταγράφεται διαφοροποίηση των προτιμήσεων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Ζητήματα που θεωρούνται τυπικά γυναικεία αποτελούν επιλογές των εκπαιδευομένων γυναικών. Ομορφιά, κουτσομπολιό, σήριαλ, ψυχαγωγία αλλά και κοινωνικά ζητήματα και ενημέρωση εντάσσονται στο ρεπερτόριο περιήγησης των γυναικών σε ιστοσελίδες. Ψυχαγωγία, ενημέρωση και αθλητικά αποτελούν το ρεπερτόριο των ανδρών. «Ιστοσελίδες, περισσότερο εκεί στο καλλιτεχνικό» (Γ7) «Και στο τροκτικό μπαίνω καμιά φορά να δω καμιά κουτσομπολίστικη είδηση» (Γ2) «Κυρίως περιηγούμαι σε ιστοσελίδες που αφορούν σε ταξίδια, ιστορίες περιοχής, εκκλησίες, ομορφιά, οικολογία, υγεία κ.λ.π» (Γ3) «Να βλέπω άλλα μέρη.» (Α1) «Να βλέπω άλλους τόπους» (Α4) «να βλέπω ειδήσεις για παίχτες» (Α3) Πληροφορικός Γραμματισμός και οικογενειακό περιβάλλον Το οικογενειακό περιβάλλον διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή περαίωση των σπουδών των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων/- χουσών δείχνουν ότι στο σύνολο των εκπαιδευομένων το οικογενειακό περιβάλλον εμφανίζεται να παίζει σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο. Σημαντικό είναι ότι και τα δύο φύλα, στις περιπτώσεις που εξετάσαμε, δέχονται θετική επιρροή από το οικογενειακό περιβάλλον και σχετική υποστήριξη. Αυτό λειτουργεί θετικά στην εξέλιξη των εκπαιδευομένων. «Με παροτρύνουν. Πολλές φορές τσακωνόμαστε κιόλας γιατί δεν κάθομαι να διαβάσω» (Γ2 «συζητούσαμε με τα παιδιά μου για την πληροφορική και μάλιστα πολλές φορές τους έδειχνα τι έχω μάθει και τους ρωτούσα να μου δείξουν τι ξέρουν αυτά» (Γ3) ) «Για την πληροφορική..μου λένε άμα μάθεις και όταν μονιμοποιηθείς θα μπορείς να κάνεις δουλειά γραφείου. Μου λένε...η γυναίκα μου.,.να προσέχω στο μάθημα» (Α1) «η γυναίκα μου λέει ότι καλά έκανα που ήρθα» (Α2) «Η γυναίκα μου λέει μάθε κουμπιούτερ, γιατί έτσι θάσε πιο σίγουρος στη δουλειά σου» (Α3). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η παραπάνω έρευνα οδηγεί σε ορισμένες διαπιστώσεις που δεν μπορούν να ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 822 γενικευθούν λόγω της φύσης της έρευνας και του μικρού δείγματος. Όμως δεν παύει να αποτελούν στοιχεία εμπλουτισμού των πηγών πληροφόρησης για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στα ΣΔΕ. Τα ευρήματα δείχνουν ότι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες έχουν παρόμοιες αντιλήψεις σε σχέση με τον Πληροφορικό Γραμματισμό, ως προς το άγχος που τους δημιουργεί. Όμως οι εκπαιδευόμενες εμφανίζονται συγκρατημένες ως προς τις δυνατότητές τους. Η σχετική έλλειψη άγχους πιθανόν να οφείλεται αφενός στο ότι οι εκπαιδευόμενες/νες βρίσκονται στο τέλος του δεύτερου κύκλου φοίτησης και αφετέρου στο ότι η διδακτική μεθοδολογία στο ΣΔΕ σχεδιάζεται με βάση το προφίλ και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Ο πληροφορικός γραμματισμός αξιολογείται ως σημαντικός και προτιμάται εξίσου από άνδρες και γυναίκες. Στο κομμάτι του Πληροφορικού Γραμματισμού που περιλαμβάνει το διαδίκτυο, επίσης η έρευνα δεν καταγράφει έμφυλες διαφοροποιήσεις. Σε σχέση με την αξιοποίηση στο χώρο εργασίας των ψηφιακών δεξιοτήτων που αποκτούν στο σχολείο, διαπιστώθηκε προθυμία από μεγάλο μέρος των εκπαιδευομένων αλλά και αρνήσεις και από τα δύο φύλα, με μια μεγαλύτερη φοβία εκ μέρους ορισμένων ανδρών. Όσο για την αξιοποίηση των γνώσεων για περαιτέρω σπουδές στην Πληροφορική αν και καταγράφηκε ενδιαφέρον και στα δύο φύλα, που πιθανόν να οφείλεται στο γενικότερο θαυμασμό που είχαν οι εκπαιδευόμενοι/νες για την Πληροφορική, δεν είναι δυνατόν να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Και τα δύο φύλα είχαν ασάφεια για τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους. Πάντως καμιά γυναίκα δεν εξέφρασε άρνηση και από τους άνδρες μόνο ένας ήταν αρνητικός. Σημαντικό ρόλο στη διάθεση αξιοποίησης των γνώσεων που αποκομίζουν από το γραμματισμό στην επαγγελματική εξέλιξη, φαίνεται να παίζει και η υποστήριξη από την οικογένεια. Σημαντική είναι η διαπίστωση ότι οι άνδρες επιλέγουν αποκλειστικά να συνεργάζονται με άνδρες και οι γυναίκες με γυναίκες, που πάντως εμφανίζονται πιο πρόθυμες στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Οι συμπεριφορές αυτές μπορούν σε πρώτη ανάγνωση να αποδοθούν στις στερεοτυπικές έμφυλες συμπεριφορές των εκπαιδευομένων. Στις ίδιες συμπεριφορές μπορούν να αποδοθούν και οι προτιμήσεις ανδρών και γυναικών ως προς την περιήγηση σε ιστοσελίδες. Οι γυναίκες επιλέγουν γυναικεία θέματα όπως μόδα, ομορφιά και οι άνδρες τυπικά ανδρικά όπως αθλητικές ειδήσεις. Όσον αφορά δε στις προτιμούμενες εφαρμογές λογισμικού, η δημιουργία παρουσιάσεων, η επεξεργασία κειμένου και η ζωγραφική εμφανίζονται ως οι πιο δημοφιλείς. Δεν παρατηρήθηκαν έντονες έμφυλες διαφορές, οι γυναίκες όμως εμφανίζονται να επιλέγουν μια μεγαλύτερη γκάμα εφαρμογών λογισμικού. Βάσει των συμπερασμάτων μπορούν να γίνουν ορισμένες προτάσεις, για την περαιτέρω άμβλυνση των έμφυλων διαφοροποιήσεων στον Πληροφορικό γραμματισμό και την αποτελεσματικότερη σχεδίαση της διδασκαλίας του. Η αξιοποίηση του επαγγελματικού προσανατολισμού, θεσμού που υφίσταται στο ΣΔΕ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση των γυναικών αφενός στην κατεύθυνση ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ της γνωστοποίησης προτύπων επαγγελματιών γυναικών στο τομέα της πληροφορικής και της ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης τους. Επιπλέον και για τα δύο φύλα θα πρέπει να γίνει κατάλληλη ενημέρωση με στόχο την ανατροπή της αντιμετώπισης της τεχνολογίας ως εχθρού του εργαζομένου/νης. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτές/τριες πληροφορικής θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ίδια ζητήματα μέσα από τη διδακτική τους μεθοδολογία. Η ένταξη θεμάτων του γλωσσικού γραμματισμού ή θεμάτων που άπτονται του κοινωνικού γραμματισμού, στις δραστηριότητες του πληροφορικού γραμματισμού, μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για ακόμα ενεργέστερη συμμετοχή των γυναικών. Η εφαρμογή μιας κατάλληλης διδακτικής στρατηγικής, μπορεί να εφαρμοστεί ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και συνεργασία ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Ακόμα η ανάπτυξη σχέσης και επαφής των συντελεστών του ΣΔΕ, Διεύθυνσης και εκπαιδευτικού προσωπικού, με το οικογενειακό περιβάλλον των εκπαιδευομένων μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ανδρών και γυναικών, ιδιαίτερα όμως των γυναικών που συνήθως επωμίζονται και τη φροντίδα των μελών της οικογένειας. Με την επαφή του σχολείου με την οικογένεια θα γίνει πιο κατανοητή η προσπάθεια των γυναικών, που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη υποστήριξή τους από το οικογενειακό περιβάλλον. Τέλος με δεδομένη τη χαμηλή συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προτείνεται η ένταξη του σχολείου σε κάποιο πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνεργασίας με άλλα σχολεία, όπως το Grundtvig (ΙΚΥ, 2010), ώστε να υπάρχει κίνητρο και πλαίσιο αξιοποίησης των υπηρεσιών αυτών. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ADA Project (2001). ADA Women & New Technologies. Ανασύρθηκε 22 Απρ 2010 από Asuquo, E.N & Onasanya, S.A. (2006). Gender Differences and Students' Achievement in Computer Technology Instruction. West Africa Journal o f Educational Research, 9(1-2), Braten, I. & Strams0, H. (2004). Epistemological beliefs, interest, and gender as predictors of Internet-based learning activities. Computers in Human Behavior, 22(6), Clegg, S. (2001). Theorising the Machine: gender, education and computing. Gender and Education, 13(3), Cohen. L, & Manion. L. (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα : Μεταίχμιο Δαγδιλέλης, Β. (2003). Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών και ο πληροφορικός/τεχνολογικός εγγραματισμός. Στο Λ. Βεκρής & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Προδιαγραφές σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Αθήνα: ΓΕΕΕ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 824 Hess, R. & Miura, I. (1985). Gender Differences in Enrollment in Computer Camps and Classes. Sex Roles, 13(3/4), Huws U. (2000). Equality and Telework in Europe, thematic report for Euro- Telework. Brussels: ETUC IKY (2010). Πρόγραμμα Για Βίου Μάθηση GRUNDTVIG. Ανασύρθηκε 5 Ιουλ, 2010 από /socrates/grundtvig.html Joshi, K.D., Schmidt, N. & Kuhn, K. (2006) Is the information systems profession gendered? Characterization of IS professionals and IS careers. ACM SIGMIS Database, 37(4), Karavidas, M., Lim, N. & Katsikas, S. (2005). The effects of computers on older adult users. Computers in Human Behavior, 21, Kvasny, L. (2003). Triple Jeopardy: Race, Gender and Class Politics of Women in Technology. Proceedings of the 2003 SIGMIS conference on Computer personnel research: Freedom in Philadelphia--leveraging differences and diversity in the IT workforce. Philadelphia, Pennsylvania, Maier, S. & Nair-Reichert U. (2007). Empowering Women Through ICT-Based Business Initiatives: An Overview of Best Practices in E-Commerce/E-Retailing Projects. Information Technologies & International Development. 4(2), Montagnier, P & van Welsum, D. (2006). ICTs and Gender Evidence from OECD and Non-OECD Countries. Ανασύρθηκε 5 Μαϊ, 2010 από sections/wcmu/docs/c3em29p025_en.pdf Murray, F. (1993). A Separate reality :Science, Technology and Masculinity. In Green, E., Owen, J. & Pain, D. (eds) Gendered by Design?: Information Technology And Office Systems. London : Taylor & Francis Papastergiou, M. & Solomonidou, C. (2005). Gender issues in Internet access and favourite Internet activities among Greek high school pupils inside and outside school. Computers & Education, 44, Shashaani, L. (1997). Gender differences in computer attitudes and use among college students. Journal o f Educational Computing Research,16(1), Τζιμογιάννης, Α. & Γραβάνη, Μ. (2008). Ο πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μια μελέτη των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής. Στο Β. Κόμης (επιμ.) Πρακτικά 4ου Συνέδριου Γιδακτική Πληροφορικής. Verbick, T. (2002). Women, Technology and Gender Bias. Journal o f Computing Sciences in Colleges, 17(3), Volman, M., van Eck, E., Heemskerk, I. & Kuiper, E. (2005). New technologies, new differences. Gender and ethnic differences in pupils use of ICT in primary and secondary education. Computers & Education, 45, ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μια μελέτη των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής

Ο πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μια μελέτη των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής Ο πληροφορικός γραμματισμός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: μια μελέτη των απόψεων και των εμπειριών εκπαιδευτών πληροφορικής Α. Τζιμογιάννης, Μ. Γραβάνη Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ Π.Π ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Λαλαζήση Χρυσούλα, Αρχιτέκτων- Πολιτικός Μηχανικός Σχολική Σύμβουλος ΠΔΕ Αττικής Αργύρη Παναγιώτα, Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη Μελέτες Περίπτωσης 9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών 9.1 Η Διδασκαλία της Γλώσσας ΟΔΥΣΣΕΑΣ Πιλοτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely;

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely; Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΣχέδιοεργασίαςγιατηνΒ ήγ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Άννα Δογούλη 1, Ευγενία Φλογαΐτη 2 1. Med, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας

Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας Εκπαιδευτικοί και τεχνολογία Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής καινοτομίας Μαργαρίτα Γερούκη PhD Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας 4 η περιφέρεια Ν. Χανίων 4 η περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Πρόγραμμα e-learning Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την επιτακτική ανάγκη που

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 2η: Το φύλο στην εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Τα προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ανήκουν στις παρακάτω δύο θεματικές ενότητες: - Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4

Πανεπιστήμιο Πατρών, komis@upatras.gr 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, chrisa_ts@hotmail.com 3. Πανεπιστήμιο Πατρών, lavidas@upatras.gr 4 Απόψεις και Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β Επιπέδου Β. Κόμης 1, Χ. Τσουράπη 2, Κ. Λαβίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα