Προκαταρκτική Μελέτη οµικής Εγκυρότητας της Κλίµακας Αξιολόγησης της Παιγνιώδους Συµπεριφοράς Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προκαταρκτική Μελέτη οµικής Εγκυρότητας της Κλίµακας Αξιολόγησης της Παιγνιώδους Συµπεριφοράς Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας"

Transcript

1 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 1 7 ηµοσιεύτηκε: 30 Ιανουαρίου Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 1 7 Released: January 30, 2003 Ηλεκτρονικό περιοδικό Electronic journal Προκαταρκτική Μελέτη οµικής Εγκυρότητας της Κλίµακας Αξιολόγησης της Παιγνιώδους Συµπεριφοράς Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας Ευρυδίκη Ζαχοπούλου ΤΕΦΑΑ, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Περίληψη Η προσέγγιση της παιγνιώδους συµπεριφοράς του παιδιού ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του αποτελεί την πιο σύγχρονη προσπάθεια ερµηνείας της. Για την αξιολόγηση αυτού του χαρακτηριστικού της συµπεριφοράς των παιδιών έχει συσταθεί το Children s Playfulness Scale (CPS) (Barnett, 1991a). Η παρούσα έρευνα µελέτησε την δοµική εγκυρότητα του CPS στην ελληνική γλώσσα. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 200 παιδιά προσχολικής ηλικίας, που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης. Η παιγνιώδης συµπεριφορά του κάθε παιδιού αξιολογήθηκε από τον δάσκαλό του, ο οποίος συµπλήρωνε ένα ερωτηµατολόγιο της ελληνικής εκδοχής του CPS για κάθε παιδί. Οκτώ συνολικά δάσκαλοι συµµετείχαν ως αξιολογητές. Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση έδειξε την ύπαρξη των πέντε παραγόντων του CPS, που εξηγούσαν το % της συνολικής διακύµανσης, ενώ ο συντελεστής α του Cronbach για όλους τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου κυµάνθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του.84. Ακόµη, οι συντελεστές συσχέτισης έδειξαν µέτριες έως υψηλές συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων της ελληνικής έκδοσης του CPS. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν τη δυνατότητα χρήσης της ελληνικής έκδοσης του CPS για τον καθορισµό του επιπέδου της παιγνιώδους συµπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Λέξεις - κλειδιά: παιγνιώδης συµπεριφορά, ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά, προσχολική ηλικία. Preliminary Study of Construct Validity for the Playfulness Assessment Scale in Preschool Children Evridiki Zachopoulou Abstract Contemporary researches about children s play studies playfulness behavior as a personality characteristic. Barnett (1991a) proposed the Children s Playfulness Scale (CPS) for the assessment of playfulness behavior. The present study examined the construct validity of the Greek version of the CPS. Back to back translation was used. The sample consisted of 200 preschool aged children, who attended kindergarten centers in Thessaloniki. The playfulness behavior of each child was assessed from its teacher, who completed the Greek version of CPS, one for each child. Eight teachers were participated as evaluators. Exploratory factor analysis indicated the existence of the five factors of CPS, which explained 70.58% of the total variance. Cronbach a coefficients for the questionnaire s subscales were above.84. Correlation coefficients showed medium and high correlations between the factors of CPS. The results of the present study provided initial support for the use of the Greek version of CPS to determine playfulness level of preschool aged children. Key words: playfulness behavior, psychometric features, preschool age. Εισαγωγή Η σύγχρονη θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση του παιχνιδιού µελετάει το παιχνίδι σαν ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και µια προδιάθεση του ατόµου να εµπλακεί µε έναν ξεχωριστό, ατοµικό τρόπο σε παιγνιώδεις δραστηριότητες κάθε είδους και διάρκειας (Boyer, 1997). ιεύθυνση επικοινωνίας: Ευρυδίκη Ζαχοπούλου ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 7 ο χλµ. Κοµοτηνής Ξάνθης, Κοµοτηνή e mail:

2 Ε. Ζαχοπούλου / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Αυτή είναι η εξατοµικευµένη θεώρηση της παιγνιώδης συµπεριφοράς, η οποία την αντιµετωπίζει σαν ένα ατοµικό εσωτερικό χαρακτηριστικό που εκδηλώνεται µε ένα σταθερό και αναγνωρίσιµο τρόπο σε κάθε περιβάλλον. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, η παιγνιώδης συµπεριφορά των παιδιών οδηγείται από µια εσωτερική παρακίνηση σε µια διαδικασία ατοµικών και εθελοντικών σκοπών, µε µια τάση να αποδίδουν το δικό τους νόηµα σε πράγµατα και γεγονότα, να δηµιουργούν µυθοπλαστικούς χαρακτήρες και να αποκτούν µια ελευθερία ρόλων και δραστηριοτήτων, πέρα από εξωτερικές επιβολές (Rubin, Fein, & Vandeberg, 1983). Βρέθηκε ότι η παιγνιώδης συµπεριφορά του παιδιού σχετίζεται µε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Singer, Singer, & Sherrod, 1980), µε τη δηµιουργική σκέψη (Barnett & Kleiber, 1982; Christie, 1980), µε ατοµικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά (Poel, Bruyn, & Henk, 1991) και µε τις στάσεις των γονέων απέναντι στο παιχνίδι (Barnett, 1991b). Η θεώρηση αυτή της παιγνιώδης συµπεριφοράς του παιδιού βασίζεται στις ατοµικές διαφορές των παιδιών, που ωστόσο είναι ένας σηµαντικός παράγοντας ο οποίος συνήθως αγνοείται στη λήψη αποφάσεων για την εκπαίδευση. Για να επιτύχει ο διδάσκων την ανάπτυξη και την µάθηση όλων των παιδιών, θα πρέπει να γνωρίζει καλά τα παιδιά, τον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουν αποτελεσµατικότερα, τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις τους, την προσωπικότητά τους, τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους, τις δυνατότητες και τις αδυνα- µίες τους. Ο Beaty (1994) υποστηρίζει ότι οι εµπειρίες µεσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες και η δυνατότητα άσκησης της παιγνιώδους προδιάθεσης και εκφραστικότητας, αποτελούν µία διαδικασία ολοκλήρωσης της προσωπικότητας, έναν τρόπο εξερεύνησης του περιβάλλοντος και µία εποικοδοµητική µέθοδο γνώσης του κόσµου. Το παιχνίδι, άλλωστε, αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την κοινωνική, συναισθηµατική, κινητική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών. H πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης του τόσο σηµαντικού αυτού παράγοντα της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού έγινε πριν από 35 περίπου χρόνια (Lieberman, 1965). Στην παραπάνω έρευνα προτείνεται ένα εργαλείο αξιολόγησης αποτελούµε νο από 10 ερωτήσεις, δύο για κάθε µία από τις πέντε διαστάσεις της παιγνιώδους συµπεριφοράς: κινητικός αυθορµητισµός, κοινωνικός αυθορµητισµός, γνωστικός αυθορµητισµός, εκδήλωση χαράς και αίσθηση του χιούµορ. Ο κινητικός αυθορµητισµός εστιάζει στον κινητικό συντονισµό και στο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας του παιδιού στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο κοινωνικός αυθορµητισµός αναφέρεται στην δυνατότητα του παιδιού να αλληλεπιδρά µε άλλα παιδιά στη διάρκεια του παι χνιδιού, να είναι συνεργάσιµο, να συνεισφέρει και να ανταποκρίνεται στους άλλους, να οργανώνει, να προτείνει και να λαµβάνει πρωτοβουλίες. Ο γνωστικός αυθορµητισµός δίνει έµφαση στη φαντασία που χαρακτηρίζει το παιχνίδι του παιδιού και στο βαθµό που το παιδί µπορεί να υποδυθεί διάφορους ρόλους, να επινοήσει παιχνίδια ή να χρησιµοποιήσει µη συµβατικά παιχνίδια για να παίξει. Η εκδήλωση χαράς αναφέρεται στην εκφραστική φύση του παιδιού, στο βαθµό δηλαδή που το παιδί όταν παίζει εκδηλώνει τον ενθουσιασµό του, την ζωηράδα του, τη χαρά, την έλλειψη περιορισµών, τη χρήση ήχων και εκφραστικής γλώσσας. Η αίσθηση χιούµορ αναφέρεται στα πειράγµατα, στην παντοµίµα - κλόουν, στην αγάπη για χιουµοριστικές ιστορίες και στη δηµιουργία αστείων ιστοριών από το παιδί. H Barnett (1990) διεξήγαγε µελέτες µε σκοπό την αναθεώρηση και βελτίωση του οργάνου αξιολόγησης της Lieberman (1965). ιατήρησε τους πέντε παράγοντες που αρχικά προτάθηκαν, όµως χρησιµοποίησε πέντε ερωτήσεις ανά διάσταση (αντί για δύο) µε πενταβάθµια κλίµακα αξιολόγησης. Το ερωτηµατολόγιο αυτής της µορφής δόθηκε αρχικά σε οµάδα που αποτελούνταν από 26 ειδικούς στο παιδικό παιχνίδι (ερευνητές της ανάπτυξης του παιδιού, δασκάλους προσχολικής αγωγής, πτυχιούχους σε τοµείς περίθαλψης παιδιού και γονείς παιδιών προσχολικής και βρεφικής ηλικίας) και από 9 ειδικούς επιστήµονες σε σχετικά ζητήµατα (ανάπτυξη ερωτηµατολογίου, µεθοδολογία έρευ νας, στατιστική). Η έρευνα αυτή οδήγησε στην αναθεωρηµένη έκδοση του ερωτηµατολογίου που ονοµάστηκε Children s Playfulness Scale (CPS), το οποίο αποτελείται από 23 συνολικά ερωτήσεις. Οι έρευνες της Βarnett (1990, 1991a) εξέτασαν τις ψυχοµετρικές ιδιότητες του CPS. Για την εξέταση της αξιοπιστίας του νέου οργάνου και των ερωτήσεών του, αξιολογήθηκαν, αρχικά, 388 παιδιά προσχολικής ηλικίας από δύο διδάσκοντες. Από τους διδάσκοντες ζητήθηκε να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια, εντός µίας εβδοµάδος, µόνο για τα παιδιά που γνώριζαν καλά. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν τρεις φορές: µία κύρια µέτρηση και δύο επαναµετρήσεις, ένα µήνα και τρεις µήνες αργότερα. Η ανάλυση έδειξε υψηλό βαθµό συσχέτισης µεταξύ των δασκάλων (inter-rater reliability) για την πρώτη µέτρηση (r =.922), για την πρώτη επαναµέτρηση (r =.958) και για την δεύτερη επαναµέτρηση (r =.971). Εκτός των δύο δασκάλων, τα παιδιά κάθε τάξης αξιολογήθηκαν και από δύο φοιτητές προσχολικής αγωγής (µία µέτρηση για κάθε παιδί από δύο φοιτητές, µετά από παρατήρηση του παιδιού για 12 ώρες την εβδοµάδα, επί τρεις εβδοµάδες). Τα αποτελέσµατα µεταξύ των φοιτητών συγκρίθηκαν και βρέθηκε στατιστικά σηµαντική υψηλή συσχέτιση (r =.940). Η εσωτερική συνοχή του CPS κυµάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο συντελεστής Cronbach α

3 Ε. Ζαχοπούλου / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), κυµαινόταν από.84 µέχρι.89 για τις πέντε συνιστώσες διαστάσεις και.88 για την κλίµακα συνολικά. Το τεστ αξιοπιστίας όσον αφορά την σταθερότητα της κλίµακας αξιολόγησης από µέτρηση σε µέτρηση (Test-Retest reliability) έδωσε υψηλούς συντελεστές σταθερότητας για την κλίµακα της παιγνιώδους συµπεριφοράς και για τις τρεις συγκρίσεις. Το υψηλό επίπεδο σταθερότητας όλων των παραγόντων της παιγνιώδους συµπεριφοράς από τη µια χρονική περίοδο αξιολόγησης στην άλλη, φανερώνει την σταθερότητα της κλίµακας. Οι συσχετίσεις µεταξύ των πέντε παραγόντων της παιγνιώδους συµπεριφοράς ήταν αρκετά υψηλές, από.63 µέχρι.71. Όσον αφορά την δοµική εγκυρότητα, η παραγοντική ανάλυση έδειξε, ότι οι πέντε παράγοντες ερµήνευσαν πολύ υψηλό ποσοστό (87.7%) της διακύµανσης. Όλες οι θεµατικές ερωτήσεις ήταν αντιπροσωπευτικές, αφού βρέθηκε να «φορτίζουν» στον αντίστοιχο παράγοντα µε τιµές πάνω από.55. Η Barnett (1991a) εξέτασε την ταυτόχρονη εγκυρότητα (concurrent validity) του CPS συγκρίνοντάς το µε άλλα τρία συναφή όργανα µέτρησης: 1) το ερωτηµατολόγιο της Lieberman (1965, 1966), 2) το Child Behaviors Inventory of Playfulness (Rogers, Meeks, Impara, & Frasy, 1987) και 3) το Rubin s Play Observation Scale (Rubin, 1977, 1982a, 1982b). Το Child Behaviors Inventory of Playfulness (Rogers et al., 1987) το οποίο αποτελείται από 30 ερωτήσεις που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της παιγνιώδης συµπεριφοράς του παιδιού και ο δάσκαλος καλείται να εκτιµήσει το κατά πόσο το κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά απαντάται σε κάθε παιδί. Οι συγγραφείς βρήκαν ότι 20 από αυτά τα χαρακτηριστικά φόρτιζαν στον παράγοντα που ονοµάστηκε παιγνιώδης συµπεριφορά και τα υπόλοιπα 10 στον παράγοντα που ονοµάστηκε εξωστρέφεια (externality). Σύµφωνα µε το Rubin s Play Observation Scale (Rubin, 1977, 1982a, 1982b), ο δάσκαλος καλείται να χαρακτηρίσει αν µία παρατηρούµενη δραστηριότητα ή συµπεριφορά σχετίζεται µε το παιχνίδι, και κατόπιν να εντάξει αυτές τις δραστηριότητες ή συµπεριφορές σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες παιγνιδιού: λειτουργικό ή αισθησιοκινητικό παιχνίδι, εποικοδοµητικό παιχνίδι, δραµατικό παιχνίδι ή παιχνίδι µε κανόνες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν: α) στατιστικά σηµαντικές υψηλές συσχετίσεις της κάθε διάστασης του CPS, καθώς και του συνολικού σκόρ µε το ερωτη- µατολόγιο της Lieberman, β) στατιστικά σηµαντικές υψηλές συσχετίσεις µεταξύ CPS και του Child Behaviors Inventory of Playfulness και γ) σηµαντική σταθερότητα µεταξύ του CPS και της συνολικής µέτρησης του Rubin s Play Observation Scale. Το CPS (Barnett, 1991b) χρησιµοποιήθηκε για την µελέτη της επίδρασης ατοµικών και οικογενειακών χαρακτηριστικών στην παιγνιώδη συµπεριφορά παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το φύλο, η σειρά γέννησης και το µέγεθος της οικογένειας ήταν παράγοντες που επηρέασαν το επίπεδο της παιγνιώδους συµπεριφοράς. Η χρήση του CPS βοήθησε στην περαιτέρω κατανόηση και αποσαφήνιση της σχέσης της παιγνιώδους συµπεριφοράς µε περιβαλλοντικούς παράγοντες. ιαπιστώθηκε βελτίωση του επιπέδου της παιγνιώδους συµπεριφοράς σε παιδιά που συµµετείχαν σε παρεµβατικό πρόγραµµα το οποίο περιελάµβανε εξερεύνηση µέσω των αισθήσεων, συµβολική αναπαράσταση και ευκαιρίες πειραµατισµού (Boyer, 1997). Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχο όργανο που να αξιολογεί την παιγνιώδη συµπεριφορά των παιδιών. Επειδή η αξιολόγηση της παιγνιώδους συµπεριφοράς του παιδιού είναι πολύ σηµαντική για την µελέτη της σωστής και αρµονικής αγωγής τους, θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη ενός τέτοιου ερωτηµατολογίου. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν δύο ψυχοµετρικοί παράγοντες της ελληνικής έκδοσης του Children s Playfulness Scale (CPS): α) η δοµική εγκυρότητα και β) η εσωτερική συνοχή των παραγόντων του ερωτη- µατολογίου. Μέθοδος και ιαδικασία είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν 200 παιδιά προσχολικής ηλικίας (102 αγόρια και 98 κορίτσια) από 8 δηµόσια νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης (ανατολικής και δυτικής). Ο µέσος όρος ηλικίας τους ήταν 5.43 (ΤΑ ±.61) χρόνια, η οποία κυµαινόταν από 4.8 έως 6.1 χρόνια. Η επιλογή των νηπιαγωγείων έγινε από το σύνολο των νηπιαγωγείων των δήµων της Θεσσαλονίκης µε τυχαία δειγµατοληψία, µε την µέθοδο της λοταρίας. Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε δειγµατοληψία ελεγχόµενου δείγµατος (quota sampling). Τα παιδιά αξιολογήθηκαν από τους δασκάλους τους. Κάθε δάσκαλος συµπλήρωσε ένα ερωτη- µατολόγιο για κάθε παιδί. Οκτώ συνολικά δάσκαλοι συµµετείχαν ως αξιολογητές στην παρούσα έρευνα. Οι δύο από αυτούς αξιολόγησαν 24 παιδιά ο καθένας, οι τέσσερις αξιολόγησαν 25 παιδιά ο καθένας, ενώ οι υπόλοιποι δύο αξιολόγησαν 26 παιδιά ο καθένας. Πριν την έναρξη της έρευνας, ζητήθηκε εγγράφως η συγκατάθεση των διευθύνσεων των σχολείων και των γονέων για την συµµετοχή των παιδιών. Όργανο µέτρησης Για την αξιολόγηση της παιγνιώδους συµπεριφοράς χρησιµοποιήθηκε η προσαρµογή του Children s Playfulness Scale στα Ελληνικά, ενός ερωτη- µατολογίου 5-βάθµιας κλίµακας, µε 23 θεµατικές ερωτήσεις (Barnett, 1990, 1991a). Το CPS σχεδιάστηκε για να αξιολογεί τις πέντε διαστάσεις της παιγνιώδους συµπεριφοράς: κινητικό, κοινωνικό,

4 Ε. Ζαχοπούλου / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), νοητικό αυθορµητισµό, την αίσθηση του χιούµορ και την εκδήλωση χαράς. Το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε αµφίπλευρα από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και έγιναν οι απαραίτητες προσαρµογές κατά τη διαδικασία αυτή. Για να εξεταστεί η εγκυρότητα του περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου (content validity), δόθηκε σε τέσσερις παιδαγωγούς, ειδικούς στην συµπεριφορά του παιδιού, οι οποίοι µετά από προσεκτική µελέτη έκαναν υποδείξεις, όσον αφορά την κατάνόηση του περιεχοµένου του ερωτηµατολογίου. Στην συνέχεια έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των ειδικών και χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο στην τελική του µορφή. ιαδικασία Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν στους δασκάλους των παιδιών σε προκαθορισµένη συνάντηση, συνοδευόµενα µε γραπτές και προφορικές οδηγίες για την κατανόηση και τον τρόπο συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων, καθώς και πληροφορίες για την φύση και την σηµασία της έρευνας. Αφού µελετήθηκαν τα ερωτηµατολόγια από τους αξιολογητές, πραγµατοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση µετά από µία εβδοµάδα, για να επιλυθούν οι τυχόν απορίες. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν εντός µίας εβδοµάδας. Αξιολογήθηκαν µόνο τα παιδιά που οι αξιολογητές γνώριζαν πολύ καλά (διδασκαλική γνωριµία από τρεις έως τέσσερις εβδοµάδες). Πίνακας 1. Παράγοντες της Ελληνικής έκδοσης του πρωτοκόλλου αξιολόγησης της παιγνιώδους συµπεριφοράς (φορτίσεις χαµηλότερες του.30 παραλείπονται) Παράγοντες Φορτίσεις ερωτήσεων στους παράγοντες Kινητικός Νοητικός Κοινωνικός Χιούµορ Χαράς Kινητικός Το παιδί είναι σωµατικά ενεργό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.805 Το παιδί τρέχει (εκτελεί κουτσό, πηδάει) πολλές φορές στο παιχνίδι.772 Το παιδί προτιµάει να είναι ενεργό παρά ήρεµο στο παιχνίδι.741 Οι κινήσεις του παιδιού είναι γενικώς καλά συντονισµένες κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών.673 Το παιδί κάνει χειρονοµίες και µιλάει όταν παίζει.491 Νοητικός Το παιδί υποκρίνεται διαφορετικούς ρόλους χαρακτήρων στο παιχνίδι.843 Το παιδί χρησιµοποιεί ασυνήθιστα αντικείµενα στο παιχνίδι.841 Το παιδί επινοεί δικά του παιχνίδια.831 Το παιδί ασχολείται µε µία δραστηριότητα παρά αλλάζει.409 δραστηριότητες όταν παίζει.741 Το παιδί αναλαµβάνει ηγετικό ρόλο όταν παίζει µε τους άλλους Κοινωνικός Το παιδί είναι πρόθυµο να µοιραστεί τα παιχνίδια του.799 Το παιδί συνεργάζεται στο παιχνίδι µε τα άλλα παιδιά.781 Το παιδί αντιδράει µε ευκολία στις προσεγγίσεις των άλλων παιδιών για παιχνίδι Το παιδί ξεκινάει ένα παιχνίδι µε τους άλλους Χιούµορ Το παιδί ευγενικά πειράζει του άλλους στο παιχνίδι.850 Το παιδί µοιάζει µε κλόουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.771 Το παιδί διηγείται αστείες ιστορίες.759 Το παιδί διασκεδάζει να αστειεύεται µε τα άλλα παιδιά.578 Χαράς Το παιδί επιδεικνύει ζωντάνια όταν παίζει.825 Το παιδί εκφράζει ευχαρίστηση όταν παίζει.794 Το παιδί γελάει µε χιουµοριστικές ιστορίες.714 Το παιδί δείχνει ενθουσιασµό όταν παίζει.697 Το παιδί συγκρατεί την έκφραση των συναισθηµάτων του όταν παίζει Ιδιοτιµές παραγόντων Εξήγηση της διακύµανσης 40.57% 11.49% 6.19% 5.96% %

5 Ε. Ζαχοπούλου / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Πίνακας 2. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, συσχετίσεις των παραγόντων του ερωτηµατολογίου και συσχετίσεις των παραγόντων µε το σύνολο. Παράγοντες Μ.Ο. ± Τ.Α Κινητικός Νοητικός Κοινωνικός Χιούµορ Χαράς Συσχετίσεις παραγόντων µε σύνολο Κινητικός Νοητικός * Κοινωνικός *.187* Χιούµορ *.334*.515* Χαράς *.470*.438*.614* * σηµαντικότητα συσχετίσεων στο επίπεδο Στατιστική ανάλυση Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Αποτελέσµατα Ο αριθµός των παραγόντων που πρέπει να διατηρηθούν σε κάθε παραγοντική ανάλυση είναι ζωτικής σηµασίας. Για τον καθορισµό τους έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι. Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος είναι µε βάση τις ιδιοτιµές των παραγόντων. ιατηρούνται δηλαδή τόσοι παράγοντες, όσων οι ιδιοτιµές είναι µεγαλύτερες της µονάδας (eigenvalues > 1.0). Μία άλλη µέθοδος είναι µέσω του γραφήµατος του Scree-plot. Στη µέθοδο αυτή οι παράγοντες καθορίζονται µέσω της οπτικής εξέτασης ενός γραφήµατος (Cattell, 1966). Για να καθοριστεί ο αριθµός των παραγόντων της Ελληνικής εκδοχής του ερωτηµατολογίου έγινε παραγοντική ανάλυση χωρίς περιστροφή (Principal Component analysis). Η ανάλυση έδειξε ότι πέντε παράγοντες είχαν ιδιοτιµές µεγαλύτερες της µονάδας, ενώ και το γράφηµα του Scree-plot συνηγορούσε για διατήρηση πέντε παραγόντων. Κατόπιν έγινε παραγοντική ανάλυση µε περιστροφή ώστε να ερµηνευτεί η τελική λύση (Principal Component analysis with oblimin rotation). Η νέα ανάλυση έδειξε ότι αυτοί οι πέντε παράγοντες εξηγούν το 70.58% της διακύµανσης (KMO=.89, Bartlett s Test of Sphericity = , p<.001). Ο συντελεστής α του Crombach για τον «κινητικό» παράγοντα (5 ερωτήσεις) ήταν.87, για τον «νοητικό» παράγοντα (5 ερωτήσεις) ήταν.82, για τον «κοινωνικό» παράγοντα (4 ερωτήσεις) ήταν.85, για τον παράγοντα «χιούµορ» (4 ερωτήσεις) ήταν.84 και για τον παράγοντα «χαρά» (5 ερωτήσεις) ήταν.86. Οι φορτίσεις των ερωτήσεων στους παράγοντες παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Ενώ οι µέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι συσχετίσεις (Pearson correlations coefficients) για τους παράγοντες του ερωτηµατολογίου παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Συζήτηση Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε η δοµική εγκυρότητα και η αξιοπιστία του πρωτοκόλλου αξιολόγησης της παιγνιώδους συµπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η διερευνητική παραγοντική ανάλυση του πρωτοκόλλου έδειξε την ύπαρξη πέντε παραγόντων, η δοµή των οποίων συµφωνεί µε αυτή των µελετών της Barnett (1990, 1991a). Οι παράγοντες αυτοί είναι ο κινητικός αυθορµητισµός, ο νοητικός αυθορµητισµός, ο κοινωνικός αυθορµητισµός, η αίσθηση του χιούµορ και η εκδήλωση της χαράς. Οι µοναδικές διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν αφορούν την φόρτιση τριών ερωτήσεων σε διαφορετικούς παράγοντες από αυτούς που προτείνονται στην αρχική κλίµακα αξιολόγησης. Σύµφωνα µε αυτή, η ερώτηση Το παιδί κάνει χειρονοµίες και µιλάει όταν παίζει είναι µία από τις ερωτήσεις του παράγοντα εκδήλωση της χαράς. Η παραγοντική ανάλυση της παρούσας έρευνας έδειξε ότι αυτή η ερώτηση φορτίζει στον παράγοντα του κινητικού αυθορµητισµού (.491). Το γεγονός αυτό πιθανόν εξηγείται µε την ύπαρξη κάποιας κινητικής δραστηριότητας του παιδιού κατά την εκτέλεση διαφόρων χειρονοµιών, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες ερωτήσεις του παράγοντα εκδήλωση της χαράς οι οποίες υποδηλώνουν έκφραση συναισθηµάτων του παιδιού κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, όπως είναι ο ενθουσιασµός, η ζωντάνια και η ευχαρίστηση. Η δεύτερη ερώτηση που φορτίζει σε διαφορετικό παράγοντα είναι η ερώτηση Το παιδί γελάει µε χιουµοριστικές ιστορίες του παράγοντα αίσθηση του χιούµορ. Η παραγοντική ανάλυση έδειξε φόρτιση αυτής της ερώτησης στον παράγοντα εκδήλωση της χαράς (.714). Μία πιθανή αιτία είναι ότι η έκφραση του γέλιου σχετίζεται άµεσα µε την έκφραση των υπόλοιπων συναισθηµάτων που δηλώνουν χαρά. Τέλος, µία από τις ερωτήσεις του παράγοντα του κοινωνικού αυθορµητισµού της αρχικής κλίµακας αξιολόγησης είναι η ερώτηση Το παιδί αναλαµβάνει ηγετικό

6 Ε. Ζαχοπούλου / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), ρόλο όταν παίζει µε τους άλλους. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν φόρτιση αυτής της ερώτησης στον παράγοντα του νοητικού αυθορµητισµού (.603), που ίσως να οφείλεται στην συνάφεια αυτής της ερώτησης µε τις υπόλοιπες ερωτήσεις του νοητικού αυθορµητισµού. Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών και η λήψη αποφάσεων από το παιδί. Ένα στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο παράγοντας που αναφέρεται στον κινητικό αυθορ- µητισµό του παιδιού εξηγεί το µεγαλύτερο µέρος της διακύµανσης της παιγνιώδους συµπεριφοράς του παιδιού (40,57%). Αυτό, πιθανώς, να οφείλεται στο γεγονός ότι η συµπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχει ως κεντρικό άξονα την κίνηση. Τα µικρά παιδιά χρησιµοποιούν την κίνηση ως µέσο έκφρασης, αλλά και ως µέσον µάθησης. Οι παράγοντες της κλίµακας του CPS που παρουσίασαν τους υψηλότερους µέσους όρους ήταν ο παράγοντας του κινητικού αυθορµητισµού (3.92) και ο παράγοντας της εκδήλωσης χαράς (3.84). Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στη συµπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η κίνηση είναι το µέσον έκφρασης, γνωριµίας και εξερεύνησης του περιβάλλοντος, και κώδικας επικοινωνίας µεταξύ των παιδιών αυτής της ηλικίας. Ενώ το κοινό ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτών των εκδηλώσεων είναι ο αυθορµητισµός, ο ενθουσιασµός, η ευχαρίστηση, η χαρά. Αντιθέτως, ο παράγοντας της αίσθησης του χιούµορ ήταν αυτός που παρουσίασε τον χαµηλότερο µέσο όρο (2.81), αλλά και την µεγαλύτερη τυπική απόκλιση (.78), σε σχέση µε τις τυπικές αποκλίσεις των άλλων παραγόντων, οι οποίες κυµάνθηκαν από.57 έως.66. Αυτό το γεγονός οφείλεται, πιθανώς, στην δυσκολία εκτίµησης αυτού του χαρακτηριστικού της συµπεριφοράς των παιδιών από τους παρατηρητές, όπως έχει υποστηριχτεί και από άλλους ερευνητές (Humke & Schaefer, 1996; Barnett, 1991b). Παρόµοια ήταν η εικόνα των παραγόντων µε τον υψηλότερο και χαµηλότερο µέσο όρο στις έρευνες της Barnett (1990, 1991a). Oι µέσοι όροι του κινητικού αυθορµητισµού κυµάνθηκαν από 3.41 έως 3.59, ενώ ο παράγοντας της αίσθησης του χιούµορ παρουσίασε µέσους όρους από 2.77 έως Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το επίπεδο κινητικού αυθορµητισµού των παιδιών που µελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα, ήταν µεγαλύτερο από αυτό που παρουσιάστηκε στις µελέτης της Barnett (1990, 1991a). ιαφορές των πολιτισµικών παραγόντων, καθώς και διαφορές στα συστήµατα αγωγής και στους τρόπος ανατροφής των παιδιών, ίσως είναι οι αιτίες αυτού του φαινοµένου. Οι συντελεστές συσχέτισης έδειξαν µέτριες έως υψηλές συσχετίσεις µεταξύ των παραγόντων του CPS. Αυτό επιβεβαιώνει το ότι οι τοµείς ανάπτυξης των παιδιών (κινητικός, κοινωνικός, νοητικός και συναισθηµατικός) είναι στενά συνδεδεµένοι µεταξύ τους, µε το παιχνίδι να αποτελεί ένα σηµαντικό µεσο για την ανάπτυξη όλων των τοµέων. Η ανάπτυξη στον ένα τοµέα επηρεάζει και επηρεάζεται από την ανάπτυξη των άλλων τοµέων (Berk, 2001). Λόγω του ότι οι τοµείς ανάπτυξης αλληλοσυσχετίζονται, οι διδάσκοντες πρέπει να γνωρίζουν και να εκµεταλλεύονται αυτές τις σχέσεις και να οργανώνουν τις διάφορες δραστηριότητες, ώστε να βοηθούν τα παιδιά να αναπτύσσονται σε µέγιστο βαθµό σε όλους τους τοµείς. Κατανοώντας ότι τα παιδιά είναι ενεργοί δη- µιουργοί της γνώσης και ότι η ανάπτυξη και η µάθηση είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας αλληλεπίδρασης, οι διδάσκοντες αναγνωρίζουν ότι το παιχνίδι παρέχει ένα πολύ καλό υποστηρικτικό µέσο γι αυτές τις διαδικασίες (Bredekamp, 1987). Το παιχνίδι παρέχει στα παιδιά το πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορούν να εξασκήσουν τις δεξιότητες που απόκτούν, καθώς και τον τρόπο να λειτουργήσουν στα όρια των αναπτυξιακών τους δυνατοτήτων, να αναλάβουν νέους ρόλους, να επιχειρήσουν καινοτόµες και τολµηρές ενέργειες και να λύνουν πολύπλοκα προβλήµατα που δεν θα έλυναν µε άλλους τρόπους (Hughes, 1999). Στόχος, λοιπόν, των διδασκόντων θα πρέπει να είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης και της µάθησης όλων των παιδιών, γεγονός που επιτυγχάνεται µε την αναγνώριση των ενδιαφερόντων και των προτιµήσεων τους, της προσωπικότητά τους, των ταλέντων και των δεξιοτήτων τους, των δυνατοτήτων και των αδυναµιών τους. Το πρωτόκολλο αξιολόγησης της παιγνιώδους συµπεριφοράς του παιδιού, που µελετήθηκε στην παρούσα έρευνα, µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η ελληνική εκδοχή του CPS µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα έγκυρο όργανο αξιολόγησης της παιγνιώδους συµπεριφοράς του παιδιού. Απαιτείται, βέβαια, περαιτέρω διερεύνηση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών της κλίµακας για τον ακριβή καθορισµό των ερωτήσεων και της συµβολής τους στον προσδιορισµό των παραγόντων της. Επίσης, προτείνεται µελλοντική έρευνα µε εφαρµογή επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης, η οποία θα συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των διαστάσεων της παιγνιώδους συµπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Σηµασία για την Φυσική Αγωγή Το παιχνίδι αποτελεί το αποτελεσµατικότερο µέσο µάθησης και ανάπτυξης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η πλειονότητα των παιχνιδιών των παιδιών αυτής της ηλικίας είναι τα κινητικά παιχνίδια, γιατί µέσω της κίνησης επικοινωνούν, µαθαίνουν, εκφράζονται και αναπτύσσονται όχι µόνο κινητικά, αλλά και κοινωνικά και νοητικά.

7 Ε. Ζαχοπούλου / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 1 (2003), Οι διάφορες µορφές κινητικών παιχνιδιών πρέπει να καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου των δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ώστε να τους δίνονται ευκαιρίες για εξάσκηση των δεξιοτήτων, έκφραση των δυνατοτήτων και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Σηµασία για την ποιότητα ζωής Η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας επιτυγχάνεται µέσω της συµµετοχής σε δραστηριότητες παιχνιώδους µορφής. ραστηριότητες αυτού του είδους δίνουν την δυνατότητα για έκφραση του κινητικού, νοητικού, κοινωνικού και συναισθηµατικού προφίλ των παιδιών. Η δυνατότητα αξιολόγησης των παραµέτρων της παιγνιώδους συµπεριφοράς των παιδιών συµβάλει στην αναγνώριση των ατοµικών διαφορών των παιδιών, των ενδιαφερόντων και των προτιµήσεών τους, των δυνατοτήτων και των αδυναµιών τους. Αυτοί είναι παράγοντες που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την αποτελεσµατικότερη οργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων που έχουν στόχο την ανάπτυξη και την µάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθορίζοντας το επίπεδο της ποιότητας ζωής των παιδιών αυτής της ηλικίας. Βιβλιογραφία Barnett, L., & Kleiber, D. (1982). Concomitants of playfulness in early childhood: Cognitive abilities and gender. Journal of Genetic Psychology, 141, Barnett, L. (1990). Playfulness: Definition, design, and measurement. Play & Culture, 3, Barnett, L. (1991a). The playful child: measurement of disposition to play. Play & Culture, 4, Barnett, L. (1991b). Characterizing playfulness: correlates with individual attributes and personality traits. Play & Culture, 4, Beaty, J. (1994). Observing development of the young children. New York: Macmillan. Berk, L. (2001). Child Development (5 th ed.). Boston: Allyn & Bacon. Bredekamp, S. (1987). Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children. Boyer, W. (1997). Enhancing playfulness with sensorial stimulation. Journal of Research in Childhood Education, 12, Cattell, Ρ. (1966). The Scree Test for the Number of Factors. Multivariate Behavioral Research, 1, Christie, J. (1980). Play for cognitive growth. The Elementary School Journal, 81, Hughes, F. (1999). Children, Play and Development. Boston: Allyn & Bacon. Humke, C., & Schaefer, C. (1996). Sense of humor and creativity. Perceptual and Motor Skills, 82, Lieberman, J. (1965). Playfulness and divergent thinking: An investigation of their relationship at the kindergarten level. Journal of Genetic Psychology, 107, Lieberman, J. (1966). Playfulness; An attempt to conceptualize a quality of play and of the player. Psychological Reports, 19, Poel, L., Bruyn, E., & Henk, R. (1991). Parental attitude and behavior and children s play. Play and Culture, 4, Roger, C., Meeks, A., Impara, J., & Frary, R. (1987). Measuring playfulness: development of the child behaviors inventory of playfulness. Paper presented at the Southwest Conference on human development, New Orleans. Rubin, K. (1977). Play behaviors of young children. Young Children, 3, Rubin, K. (1982a). Nonsocial play in preschoolers: Necessarily evil? Child development, 53, Rubin, K. (1982b). Social and social-cognitive developmental characteristics of young isolate, normal, and sociable children. In K. Rubin & H. Ross (Eds.). Peer relationships and social skills in childhood (pp ). New York: Springer- Verlag. Rubin, K., Fein, G., & Vanderberg, B. (1983). Play. In P.H. Mussen (Ed.), Handbook of child psychology. Vol. 3 (pp ). New York: Wiley. Singer, J., Singer, D., & Sherrod, L. (1980). A factor analysis study of preschooler s play behavior. American Psychology Bulletin, 2,

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS

Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS Διερεύνηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ψυχομετρικής Κλίμακας με το λογισμικό SPSS 1. Εισαγωγή Άγγελος Μάρκος Αλεξανδρούπολη, 04.04.2013 Η μέτρηση στις επιστήμες της συμπεριφοράς συχνά στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Τσαούσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας

Ιωάννης Τσαούσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Η Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis) Τι είναι η ανάλυση παραγόντων Σκοπός της ανάλυσης παραγόντων (ΑΠ) είναι να συνοψίσει τις σχέσεις ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών με έναν περιεκτικό και ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Επίδρασης ενός Προγράμματος Φυσικής Αγωγής στην Παιγνιώδη Συμπεριφορά Παιδιών Προσχολικής ηλικίας: Μια Ποιοτική Προσέγγιση

Αξιολόγηση της Επίδρασης ενός Προγράμματος Φυσικής Αγωγής στην Παιγνιώδη Συμπεριφορά Παιδιών Προσχολικής ηλικίας: Μια Ποιοτική Προσέγγιση Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 1 13 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 1-13 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ζυγοπούλου Στεργιανή Mediterranean College-Σχολή Εκπαίδευσης Αγγλική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53

Παρουσίαση των σκοπών και των στόχων...35. Ημερήσια πλάνα...53 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας...11 Η Φυσική Αγωγή στην προσχολική ηλικία...14 Σχέση της Φυσικής Αγωγής με τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού...16

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 12 ο. Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 12 ο. Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 12 ο Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας 2 Εισαγωγή Τα παιδιά µε κινητική αδεξιότητα (ή µε αναπτυξιακή διαταραχή της συναρµογής) είναι αυτά χωρίς (εµφανή)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (QUALITATIVE APPROACHES TO RESEARCH) 2 Ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Qualitative Research Approaches) Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Κινητική Ανάπτυξη Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Motor Learning & Development Oral Presentations of the 18 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικότητα: Τα ιδιαίτερα και σχετικά σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθηματικής έκφρασης που παρουσιάζουν τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ»

«ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ» Δραμιλαράκη Σοφία Πιλάκη Σαββίνα Τμήμα Ψυχολογίας- Προφορική παρουσίαση στο μάθημα της «Οικολογικής και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών)

ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ROWPVT & EOWPVT 3 rd Edition (Μια συνδυαστική πιλοτική μεταφορά και αξιολόγηση τους στην ηλικιακή ομάδα των 2 ετών έως 2 ετών και 11 μηνών) Κουμούλλη Τσαμπίκα (Α.Μ.: 10155)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS Effandi Zakaria and Norulpaziana Musiran The Social Sciences, 2010, Vol. 5, Issue 4: 346-351 Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης.

Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Η δημιουργία και η πιλοτική εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης νευρογενών διαταραχών κατάποσης. Σπουδαστές: Κάτανα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο

Θέµατα της παρουσίασης. Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών. Ερωτήµατα που αφορούν το διδακτικό τρίγωνο ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Αναλύοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες των µαθητών ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

9/4/2015. Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο. Παιχνίδια/Δραστηριότητες τις πρώτες μέρες

9/4/2015. Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο. Παιχνίδια/Δραστηριότητες τις πρώτες μέρες Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο Αξιολόγηση του προφίλ ενός μαθητή που αρχίζει το σχολείο Κωνσταντία Μηλίδη η Ειδικός Παιδαγωγός για παιδιά με αυτισμό Western Autistic School Μελβούρνη

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα4:Επιλογή υποψηφίων εργαζομένων: Μέθοδοι επιλογής, βασικά χαρακτηριστικά και αξιοπιστία Ειρήνη Τριάρχη Ανοιχτά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών.

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Όνομα Φοιτήτριας: Βεκύρη Σοφία Επιβλέπουσα: Γιόκα Μαράνια BA (HONS) Early Childhood Studies

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία. Η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων δύο μετρήσεων, η οποία προκύπτει όταν απουσιάζει το τυχαίο σφάλμα.

Αξιοπιστία. Η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων δύο μετρήσεων, η οποία προκύπτει όταν απουσιάζει το τυχαίο σφάλμα. Αξιοπιστία Η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα των αποτελεσμάτων δύο μετρήσεων, η οποία προκύπτει όταν απουσιάζει το τυχαίο σφάλμα. Είδη αξιοπιστίας: 1. Αξιοπιστία εξέτασης-επανεξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η αξιολόγηση του αναλυτικού Νικόλαος ιγγελίδης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης Σκοποί και φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΥΤ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΥΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( Κ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΥΤ) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα