Χαιρεηιζμός ηοσ ΓΓ ηοσ ΕΕΑ κ. Γιάννη Χαηζηθεοδοζίοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαιρεηιζμός ηοσ ΓΓ ηοσ ΕΕΑ κ. Γιάννη Χαηζηθεοδοζίοσ"

Transcript

1 Χαιρεηιζμός ηοσ ΓΓ ηοσ ΕΕΑ κ. Γιάννη Χαηζηθεοδοζίοσ Φίιεο θαη θίινη, Απηφ ην ζπγθινληζηηθφ βίληεν πνπ είδαηε ζπκβνιίδεη γηα εκέλα πξνζσπηθά ηνλ αγψλα πνπ δίλεη ν θαζέλαο απφ εκάο αιιά θαη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Πέθηεη, μαλαζεθψλεηαη, ππνθέξεη αιιά ηεξκαηίδεη έζησ θαη ππνβαζηαδφκελε. πκβνιίδεη φκσοθαη ηελ αιιειεγγχε ησλ γελεψλ πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα θάζε πνιηηηζκέλε θνηλσλία. Γηα απηφ θαη εκείο ζήκεξα ζε απηή ηελ εθδήισζε βάδνπκε πιάη - πιάη ηνπο καζεηέο κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ην πνιιά ππνζρφκελν αχξην ηεο ρψξαο κε ην αγσληδφκελν παξφλ ηεο, ηελ κάζεζε κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Γηαηί, φζν πην θαιά γλσξίδνπκε κέζα απφ ηε κάζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνλ ηνκέα δξάζεο καο, ηφζν πην ηθαλνί είκαζηε λα αδξάμνπκε ηηο επθαηξίεο πνπ αλνίγνληαη κπξνζηά καο. Ζ πξψηε επθαηξία πνπ καο δίλεη ε θξίζε είλαη θπζηθά ε Απηνγλσζία. Πνχ ζθάιιακε σο ρψξα, σο ζεζκνί θαη σο άηνκα θαη δελ πξνβιέςακε ηελ Κξίζε? Γηαηί ην θξάηνο, δειαδή εκείο, δελ αληηιεθζήθακε ηελ θαηαηγίδα πνπ εξρφηαλ γηα λα ζσξαθίζνπκε ηελ νηθνλνκία καο? Αλ θαηαθέξνπκε λα απαληήζνπκε κε εηιηθξίλεηα ζε απηά δχν ηα εξσηήκαηα έρνπκε ήδε θάλεη ην πξψην βήκα πξνο ην μέθσην. Ζ δεχηεξε επθαηξία πνπ καο δίλεη ε θξίζε είλαη ε Καηλνηνκία. Πνηεο πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε εκπφξνπ - πειάηε, ηε ζρέζε θξάηνπο πνιίηε, ηελ λννηξνπία καο,ηνλ ηξφπν παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ηελ εμαγσγηθή καο δξαζηεξηφηεηα ζεσξνχκε παξσρεκέλεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο?... Απηέο πξέπεη λα αιιάμνπκε, Καηλνηνκία ζεκαίλεη λα πξνζθέξεηο θαηλνχξηα ιχζε ζε κηα πξνυπάξρνπζα αλάγθε. Καηλνηνκία είλαη φκσο θαη λα δεκηνπξγείο πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηα νπνία πξνζαξκφδνληαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ.πξνζνρή φκσο, ε θαηλνηνκία δελ είλαη κηα επθαηξηαθή ζπκπεξηθνξά, είλαη κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, κηα Κνπιηνχξα, πνπ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν θαη πνιχ πην εχθνιν βέβαηα λα ηελ είρακε εκπεδψζεη φηαλ ήκαζηαλ εκείο ζηα ζρνιεία ζηελ ειηθία ησλ παηδηψλ πνπ βξαβεχνπκε ζήκεξα. Ωζηφζν, θαηαθηψληαο έζησ θαη αξγά σο θνηλσλία, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη σο επηρεηξήζεηο ηελ Κνπιηνχξα ηεο Καηλνηνκίαο έρνπκε θάλεη ην δεχηεξν απνθαζηζηηθφ βήκα πξνο ηελ άθξε ηνπ ηνχλει. Ζ ηξίηε ζεκαληηθή επθαηξία πνπ καο δίλεη ε θξίζε είλαη ε Απηνβειηίσζε. Ζ θξίζε βγάδεη βίαηα ζηελ επηθάλεηα φια καο ηα ειαηηψκαηα θαη ηηο αηέιεηεο πνπ θξχβακε θάησ απφ ην ραιί φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Αιιά ηαπηφρξνλα καο αλαγθάδεη λα αλνίμνπκε ηα κάηηα καο θαη λα αθηεξψζνπκε ρξφλν θαη θφπν γηα λα γίλνπκε θαιχηεξνη. Σν Ηληεξλεη, πνπ αθφκε θαη ζήκεξα κνηάδεη αραλέο θαη δπζπξφζηην γηα

2 ηνπο πεξηζζφηεξνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο, είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν επηκφξθσζεο αιιά θαη θέξδνπο γηα ηνπο ηνικεξνχο πνπ ην εμεξεπλνχλ. εκηλάξηα, εθδειψζεηο ζαλ ηε ζεκεξηλή, δηαγσληζκνί, βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ ηε δηεζλή αγνξά, γίλνληαη κέξνο ηεο δσήο καο, γηαηί πνιχ απιά, δελ γίλεηαη αιιηψο. Όια απηά, ζα πνπλ θάπνηνη απφ εζάο, είλαη πνιχ αθαδεκατθά θαη θηινινγηθά. Ίζσο πεξηκέλεηε λα αθνχζεηε γηα ηηο επζχλεο ηεο θπβέξλεζεο πνπ απμάλεη ηνπο θφξνπο, δελ θέξλεη ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά, δελ κεηψλεη ην ΦΠΑ ζηελ εζηίαζε, θαη φια απηά ηα ζέκαηα πνπ θαζεκεξηλά απαζρνινχλ θαη ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ, αιιά θαη ηελ κηθξή θαη κεζαία επηρείξεζε. Γλσξίδεηε λνκίδσ νη πεξηζζφηεξνη πσο ην Δ.Δ.Α δίλεη θαζεκεξηλφ αγψλα, γηα λα αιιάμνπλ θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο θαη νδεγίεο ησλ δαλεηζηψλ πνπ καο βνπιηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ θξίζε αληί λα καο βγάδνπλ απφ ην ηέικα. Δπέιεμα φκσο, εηδηθά ζήκεξα, λα δψζσ πξνηεξαηφηεηα ζηελ Απηνγλσζία, ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Απηνβειηίσζε, γηαηί ζέισ λα πηζηεχσ φηη ην ίδην ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ, κε ην παξάδεηγκά ηνπ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν αθνινπζεί κε ζπλέπεηα απηέο ηηο ηξεηο αξρέο, αθξηβψο επεηδή δηαβιέπεη ζηελ θξίζε ηελ πξαγκαηηθή επθαηξία, λα γίλεη έλαο θαιχηεξνο ζεζκφο πνπ επάμηα εθπξνζσπεί ρηιηάδεο καρφκελνπο επηρεηξεκαηίεο θαη επαγγεικαηίεο θαη ηαπηφρξνλα αζθεί κε ζχλεζε θαη ηεθκεξίσζε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν πξνο ηελ Πνιηηεία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, μέξσ πνιχ θαιά φηη φινη καο δηςάκε γηα πξαθηηθέο απαληήζεηο ζην εξψηεκα : Πνπ πξέπεη λα ζηξαθψ γηα λα αλαθαιχςσ ηηο επθαηξίεο κέζα ζηελ θξίζε? Ζ πξψηε απάληεζε είλαη θπζηθά νη εμαγσγέο.γηα παξάδεηγκα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, δειαδή κε ηα επψλπκα θαη πηζηνπνηεκέλα ειιεληθά αγξνηηθά πξντφληα έρεη πνιιέο ειπίδεο λα βξεη πξφζπκνπο πειάηεο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, αξθεί λα γίλεη κε νξγαλσκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη έξεπλα αγνξάο. Γηα ηελ κηθξνκεζαία επηρείξεζε αθφκε θαη ζην «ηαιαηπσξεκέλν» εκπφξην, πνπ δελ έρεη πφξνπο λα δηαζέζεη γηα λα δηεηζδχζεη ζε κηα αγνξά, ην Γηαδίθηπν κπνξεί λα αλνίμεη πξαγκαηηθέο επθαηξίεο, λα κεηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, λα δηεπξχλεη ην πειαηνιφγην. Γεχηεξν παξάζπξν επθαηξίαο ζηελ θξίζε είλαη ηα Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ. Παξφιεο ηηο αηέιεηεο ηνπο πνπ επηζεκάλακε θαη ζηελ πξφζθαηε εκεξίδα, παξφιν πνπ ην ιηαληθφ εκπφξην έκεηλε έμσ απφ ηελ ηειεπηαία πξνθήξπμε, ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θαη ε επηρείξεζε πνπ δελ ζα εμεηάζεη απηφ ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν, κάιινλ δελ ςάρλεη ηηο επθαηξίεο, αιιά έρεη ζεθψζεη ηα ρέξηα ςειά. Καη ην λα παξαδίδεηο ηα φπια ελ θαηξψ πνιέκνπ, ηζνδπλακεί κε απηνθηνλία. Δκείο ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην

3 Αζελψλ, ιέκε λαη ζηελ αγσληζηηθή δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ καο, ιέκε λαη ζηηο επθαηξίεο, φρη ζηε κεκςηκνηξία θαη ζηελ παξαίηεζε. Σν φηη ππάξρνπλ επθαηξίεο κέζα ζηελ θξίζε κπνξνχκε λα ην θαηαιάβνπκε αλ δνχκε ηελ νηθνλνκία ζαλ ηελ θχζε. Όηαλ εθιείπεη έλα είδνο ε θχζε θαιχπηεη ην θελφ εμειίζζνληαο έλα άιιν είδνο ηεο. Έηζη θαη ζηελ νηθνλνκία, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο εμειίζζνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ αθήλεη ε θξίζε.απηφ δείρλεη ην γεγνλφο φηη ε αθξηβή ηηκή ζην πεηξέιαην έδσζε επθαηξίεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζέξκαλζεο.έηζη, κπνξεί λα αλακέλεη θαλείο πσο φζν θιείλνπλ ηα θνκκσηήξηα ζα απμάλεηαη ε πεξηπνίεζε ησλ γπλαηθψλ θαη, νίθνλ, έζησ θαη κε κεησκέλν θέξδνο γηα ηνλ επαγγεικαηία. Οζν νη έιιελεο δαπαλνχλ ιηγφηεξα γηα ηνπξηζκφ, ηφζν ζα πξνζειθχνπκε ηνπο μέλνπο ζε λέεο κνξθέο ηνπξηζκνχ, νηλνηνπξηζκφ, γεπζηηνπξηζκφ, ηνπξηζκφ πγείαο, ζξεζθεπηηθφηνπξηζκφ, ηνπξηζκφ γηα ειηθησκέλνπο θαη φηη άιιν κπνξεί λα ηαηξηάδεη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ επηζθέπηε ζηε ρψξα καο. Άιιν ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ηα πνδήιαηα. Όζν αλαγθαζηηθά ζα κεηψλεηαη ε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ Διιάδα, ηφζν θάπνηνη επαγγεικαηίεο ζα βγάδνπλ ρξήκαηα πνπιψληαο θαη επηζθεπάδνληαο πνδήιαηα. Αθνχσ ήδε ηνλ αληίινγν λα νξζψλεηαη ζε φια απηά : Μα πσο κπνξεί ν κεγάινο αξηζκφο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ λα θπλεγήζεη έζησ θαη απηέο ηηο ιίγεο επθαηξίεο, φηαλ βξίζθεη ην θξάηνο φρη ζχκκαρν, αιιά αληίπαιν? Όηαλ ε θπβέξλεζε αθπδαηψλεη ηελ αγνξά κε ππέξκεηξε θνξνινγία θαη λφκνπο πνπ επηθέξνπλ κεηψζεηο κηζζψλ θαη θαηάξξεπζε ηεο αγνξαζηηθήο θίλεζεο? Πξέπεη, επηηέινπο, θαη ε θπβέξλεζε λα δεη ηελ θξίζε σο επθαηξία, δεκηνπξγψληαο έλα αζθαιέο θαη δίθαην θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ δελ ζα ζηνρνπνηεί ηελ εγρψξηα επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζα είλαη ειθπζηηθφ γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο. Πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ κηθξνκεζαία επηρείξεζε λα θάλεη πξνζιήςεηο κεηψλνληαο ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, γηαηί κφλν έηζη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ην λνχκεξν έλα πξφβιεκα ηεο ρψξαο πνπ είλαη ε αλεξγία. Καη πξέπεη ε θπβέξλεζε λα ζπκπαξαζηαζεί θαη ζηνλ άλεξγν ειεχζεξν επαγγεικαηία, πνπ δελ κπνξεί λα πιεξψζεη ηηο εηζθνξέο ηνπ ζηνλ ΟΑΔΔ, θαη λα κελ ηνπ απνζηεξεί ην επίδνκα αλεξγίαο ιφγσ ησλ παιαηψλ ηνπ νθεηιψλ, φπσο θάλεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο κε ηελ ηειεπηαία ξχζκηζε. Σν γεγνλφο πάλησο φηη κέζα ζηελ θξίζε ππάξρνπλ επθαηξίεο γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηελ έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηα έηε πνπ γηα ηε ρψξα καο δηελήξγεζε ην ΗΟΒΔ, θαη φπνπ ν δείθηεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο, δειαδή ην αληίζεην ηεο επθαηξίαο, κεηψλεηαη γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά. Καη θζάλεη ζε έλα πνζνζηφ 1,5 ηνηο εθαηφ, φηαλ ην 2008 έθζαλε ην 3

4 ηνηο εθαηφ. Απηφ δείρλεη, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο πσο παξά ηελ θξίζε, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ κεηψζεθε, δελ ήηαλ φκσο απμεκέλε νχηε θαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ είραλ κφιηο μεθηλήζεη ηελ επηρείξεζε ηνπο. Κη απηφ ζεκαίλεη φηη ελδερνκέλσο ε θξίζε έρεη απνθαιχςεη θάπνηεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Φίιεο θαη θίινη, Μηα κεγάιε επθαηξία πνπ έρνπκε σο ρψξα ζηελ θξίζε είλαη λα ζηξαθνχκε ζηε ζνθία ηεο λέαο γεληάο, γηα λα δνχκε ηηο ηδέεο ηεο ζε έλα θξίζηκν ζέκα, φπσο είλαη ε δηαζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ψζηε λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα. Δρσ ηελ ραξά λα ζαο δηαβάζσ έλα απφζπαζκα απφ ηελ έθζεζε ηνπ πξψηνπ ληθεηή ηνπ Γηαγσληζκνχ καο, ηνπ καζεηή ηεο Σξίηεο Λπθείνπ Μάρνπ Καλδάιηνπ: Λέεη ν Μάρνο: «H αξρή ηεο ήζζνλνο πξνζπάζεηαο πνπ επηθξαηνχζε γηα ρξφληα ζηελ Διιάδα είρε λνζεχζεη ην δεκηνπξγηθφ πλεχκα ησλ Διιήλσλ. Ωο αλάγθε ηίζεηαη, ινηπφλ, ε απφδνζε θηλήηξνπ, θπξίσο νηθνλνκηθνχ. Οη άλεπ ιφγνπ θαη αηηίαο επηδνηήζεηο, εγρψξηεο θαη κε, πνπ κφλν παξαγσγηθφηεηα δελ έθεξαλ θαινχληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ειεγρφκελα δάλεηα, θξαηηθέο επελδχζεηο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη πεξηζζφηεξν απ φια, επηβξαβεπηηθέο ρνξεγίεο / επελδχζεηο ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ φξακα θαη δείρλνπλ ζεκάδηα αλάπηπμεο. Αζθαιψο θαη απαηηείηαη γηα ηα πξναλαθεξζέληα έλα ζχζηεκα εμεηδίθεπζεο πξνζσπηθνχ, επηκφξθσζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο». Καη ζπλερίδεη : «Tν θξάηνο θαιείηαη λα ζπλδέζεη ηα ΑΔΗ κε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα εηζαρζνχλ νκαιά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηδέεο θαη ην δεκηνπξγηθφ πλεχκα, πνπ είλαη θαλεξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθίαο ηνπο. Σέινο, κέζσ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ελφο αληηθεηκεληθνχ νξγαληζκνχ αμηνιφγεζεο, ζα επηηεπρζεί κηα πνηνηηθφηεξε παξαγσγή». Δίλαη θξίκα, θπξίεο θαη θχξηνη ζε κηα ρψξα λα έρνπκε λενιαία κε ηφζν δεκηνπξγηθέο αιιά θαη πξαθηηθέο ηδέεο, θαη ηαπηφρξνλα ε αλεξγία ζηνπο λένπο λα μεπεξλά ην 60%. ToΔπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ ζα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη ην αχξην ηεο ρψξαο κε θάζε κέζν, θαη πηζηεχσ πξαγκαηηθά φηη φινη εκείο, νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα εμαληιήζνπκε θάζε δπλαηφηεηα, θάζε θνηλνηηθφ ή εζληθφ πξφγξακκα, πνπ εληζρχεη ηελ απαζρφιεζε, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζέζεηο εξγαζίαο γηα απηά ηα παηδηά. Οινθιεξψλνληαο απηή ηελ νκηιία, θαη θαζψο ζην Δ.Δ.Α έρνπκε ζπκπιεξψζεη έλα ρξφλν κηαο πηζηεχσ - εηιηθξηλνχο πξνζπάζεηαο πνπ θάλνπκε γηα λα αληαπνδίδνπκε ρίιηα ηνηο εθαηφ ζηα κέιε καο ηε ζπλδξνκή ηνπο, ζέισ λα επραξηζηήζσ γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ζηήξημε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην καο, θαζψο

5 θαη φια ηα κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπο θπξίνπο Λεβεηζνβίηε, Γξέληδειν θαη Εεθφπνπιν, θαη θπξίσο ηνλ Πξφεδξν ηνλ Γηάλλε Ρεθιείηε γηα ηελ εμαηξεηηθή καο ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο. Γελ μερλψ ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ έρνπλ αλαβαζκίζεη κε πνιιή δνπιεηά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, αιιά θαη ηελ δεκνζηνγξαθηθή καο νκάδα πνπ θξνληίδεη γηα ηελ επηθνηλσληαθή δηαρείξηζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Δπραξηζηψ θαη εζάο γηα ηελ πξνζνρή ζαο.

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΩΛ ΞΟΑΘΡΗΘΑ ΠΕΖΡΖΠΖΠ ΠΡΟΝΓΓΙΖΠ ΡΟΑΞΔΕΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΓΝΚΔΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ (ΓΑΠΡΑ) ΡΩΛ ΑΔΗ Πάτρα ΠΑΡΑΚΔΥΗ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2010 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, ΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απηή ήηαλ θαη ε εληνιή πνπ πήξα ην 2009. Γηα αιιαγέο. Θπκάζηε ην βαζηθφ καο ζχλζεκα; Ή αιιάδνπκε ή βνπιηάδνπκε;

Απηή ήηαλ θαη ε εληνιή πνπ πήξα ην 2009. Γηα αιιαγέο. Θπκάζηε ην βαζηθφ καο ζχλζεκα; Ή αιιάδνπκε ή βνπιηάδνπκε; Σν πιήξεο θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ Γ. Παπαλδξένπ: 1. Κχξηε Πξφεδξε, επαλέξρεζηε 2,5 ρξφληα κεηά, κε ηελ ίδξπζε ελφο λένπ θφκκαηνο, γηα λα θάλεηε ηη; Να απνθαηαζηήζεηε ηε δεκηά πνπ ζαο θαηαινγίδνπλ φηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ & ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΠΑΓΑΚΖ E. ΓΔΩΡΓΗΑ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ΙΓ-Γ \5. ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ\6.10.2011 Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ

Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ 1 Αρ. Κνπηειίδαο- Πξόεδξνο ηεο ΝΔ ηνπ ΣΔΔ Ν. Σξηθάισλ Σν ΣΔΔ Σκήκα Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Θεζζαιίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Σξηθάισλ θαη ηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Ννκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα λα πηάζσ θαη πάιη ηνλ εηξκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ρξεζηκνπνηψ θαη πάιη έλα θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζηελ ιίζηα.

Γηα λα πηάζσ θαη πάιη ηνλ εηξκφ κε ηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε, ρξεζηκνπνηψ θαη πάιη έλα θείκελν πνπ ζηάιζεθε ζηελ ιίζηα. Καιεζπέξα θαη πάιη, Άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ην πξνεγνχκελν ζέκα είλαη ε επηθείκελε (πηζαλή) κεηαηξνπή ησλ ΝΠΓΓ ζε ΝΠΙΓ. Δίλαη επίζεο αλάγθε, πηζηεχσ, λα αλνίμνπκε άκεζα ηελ ζπδήηεζε θαη λα έρνπκε ζέζε σο

Διαβάστε περισσότερα

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας

Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Κσρίες, Κύριοι, Καλημέρα σας Καηαξρήλ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε ΗΓΗΚΔΚ-ΠΔΟ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα κηιήζσ ζηελ ζεκεξηλή εκεξίδα. ίγνπξα θάπνηεο απφςεηο πνπ ζα αθνπζηνχλ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη εθ δηακέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο)

(εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) 1 (εκείσζε: Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηερνκέλσλ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζψζεηο) ΘΔΜΑΣΑ Α. ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ... ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΟ MARKETING ΣΩΝ ΚΡΑΗΩΝ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ. ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΜΑΛΖ ΠΤΡΗΓΩΝ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΚΟΝΣΟΒΑ ΓΑΦΝΖ ΚΩΝ/ΝΗΑ Α.Μ.:4134 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 2 ηελ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ρνιή: ΓΗΟΗΚΖΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Σκήκα: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΤΡΡΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α.- Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΑΘΗΝΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ - Σ.Δ.Γ.Κ.Ν.Α. - Π.Ο.Δ. Ο.Σ.Α. ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. Α.Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΟΗ ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΣΗ ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ; ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ. ΦΑΚΗΣΑ ΣΑΜΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε)

Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG. Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) Οκηιία θ. Νηθόιανπ Ναλόπνπινπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG Δηαγωληζκόο Εθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο Τειεηή Λήμεο (βξάβεπζε) 5 Ινπιίνπ 2011 Kέληξν Πνιηηηζκνύ "Ειιεληθόο Κόζκνο" Ίδξπκα

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κξήηεο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Ζ Δπίδξαζε ηνπ ήκαηνο ζηελ Αγνξαζηηθή πκπεξηθνξά. Ζ Μειέηε ησλ Ξελνδνρεηαθψλ Καηαιπκάησλ» ΟΝΟΜΑΣΕΠΧΝΤΜΟ ΑΓΔ ΝΗΚΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα