Θ Ε Μ Α «Κατάρτιση και έγκριση όρων εκµίσθωσης του Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Μίσθωσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ήµου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ Ε Μ Α «Κατάρτιση και έγκριση όρων εκµίσθωσης του Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Μίσθωσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ήµου»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΩ9ΩΕ6-8Ν9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 18 ης / 2 Αυγούστου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 286/2013 Θ Ε Μ Α «Κατάρτιση και έγκριση όρων εκµίσθωσης του Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Μίσθωσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ήµου» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 2 του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα συνεδρίασε δηµόσια η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 29 Ιουλίου 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Εµφιετζής Σάββας, Καλανταρίδης Ηλίας, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 18/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: εµερτζίδης Παύλος, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Πυραλεµίδου Χρυσούλα. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 02/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση και έγκριση όρων εκµίσθωσης του Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Μίσθωσης Κοινόχρηστων ποδηλάτων του ήµου», ανέγνωσε την υπ αριθ /2013 εισήγηση του ηµάρχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σας γνωρίζουµε ότι µε την υπ αριθ. 364/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η εκµίσθωση του «Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Μίσθωσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ήµου Καβάλας» µε δηµοπρασία. Ύστερα από τα ανωτέρω, σας στέλνουµε σχέδιο όρων εκµίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου και παρακαλούµε για την κατάρτιση και έγκριση αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφιο ε του Ν.3852/2010 και του Π.. 270/81. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ε του Ν. 3852/2010, του Π. /τος 270/1981, την υπ αριθ. 364/2013 Α Σ, και την ανωτέρω εισήγηση 1

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Καταρτίζει και εγκρίνει τους όρους εκµίσθωσης του αυτοµατοποιηµένου συστήµατος µίσθωσης κοινοχρήστων ποδηλάτων του ήµου Καβάλας, ως εξής: Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι: Ο ήµος Καβάλας προτίθεται να εκµισθώσει το «Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Μίσθωσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ήµου» µε φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 και του Π.. 270/1981. Ειδικότερα, εκτίθεται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση της χρήσης και εκµετάλλευσης του «Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Μίσθωσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ήµου» που βρίσκεται στην ηµοτική Κοινότητα Καβάλας». Η δηµοπρασία διεξάγεται σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: Άρθρο 1ο Χρόνος και τόπος της δηµοπρασίας 1) Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα και στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής ιαγωνισµού την.. (ηµέρα)./../ και ώρα... 2) Η κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Άρθρο 2ο Αντικείµενο της δηµοπρασίας Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση του «Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Μίσθωσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ήµου» που αποτελείται: από 44 ποδήλατα ειδικής κατασκευής από 4 σταθµούς µίσθωσης ποδηλάτων εγκατεστηµένων στα εξής σηµεία: α. Πλατεία Καπνεργάτη, β. Πλατεία Ελευθερίας, γ. Λιµάνι Καβάλας & δ. ιοικητήριο Καβάλας από 4 θέσεις στάθµευσης ποδηλάτων από λογισµικό διαχείρισης του συστήµατος Το δικαίωµα χρήσης του ακινήτου δεν είναι µεταβιβάσιµο και θα ασκείται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Άρθρο 3ο ιάρκεια της σύµβασης 1) Η διάρκεια της σύµβασης είναι για πέντε (5) χρόνια και ειδικότερα από 01/01/2014 έως 31/12/2019. Η εγκατάσταση του αναδόχου θα γίνει µετά από έγγραφη πρόσκληση του ηµάρχου. 2) Ο µισθωτής διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την µίσθωση µονοµερώς εφόσον διαπιστώσει ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου εφόσον ειδοποιήσει εγγράφως τον ήµο τρεις (3) µήνες τουλάχιστον πριν την συµπλήρωση κάθε µισθοδοτικού έτους. Προϋπόθεση για την διακοπή της µίσθωσης είναι η έγκαιρη καταβολή των µισθωµάτων που αντιστοιχούν στα µισθοδοτικά έτη που ίσχυε η µίσθωση. 3) Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής λύση της σύµβασης για το λόγο αυτό. Άρθρο 4ο Ελάχιστο όριο προσφοράς 1) Το καταβαλλόµενο µίσθωµα της χρήσης και εκµετάλλευσης του «Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Μίσθωσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ήµου» θα δηλώνετε ως ποσοστό επί των εισπράξεων από την εκµετάλλευση του συστήµατος. 2

3 2) Το ελάχιστο καταβαλλόµενο ετήσιο µίσθωµα, που αποτελεί και την τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας, ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των εισπράξεων από την εκµετάλλευση του συστήµατος. Οι εισπράξεις από την εκµετάλλευση του συστήµατος θα βεβαιώνονται από το λογισµικό του συστήµατος το οποίο παρέχει πλήρη στοιχεία εγγεγραµµένων χρηστών και χρήσης των ποδηλάτων. 3) Το ετήσιο µίσθωµα για κάθε µισθοδοτικό έτος θα καταβάλλεται έως την 1η Ιουλίου του επόµενου µισθοδοτικού έτους 4) Το ετήσιο µίσθωµα θα καταβάλλεται στο δηµοτικό ταµείο. Οι τυχόν καθυστερούµενες οφειλές του πλειοδότη προς το δήµο θα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί είσπραξης των δηµοσίων εσόδων, επιβαρυνόµενες και µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. Άρθρο 5ο ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία - δικαιολογητικά 1) Στη δηµοπρασία µπορούν να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες. 2) Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή ιαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση καθώς και πρακτικό συµµετοχής στη δηµοπρασία µε εξουσιοδότηση συγκεκριµένου προσώπου. Για τη συµµετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νοµική προσωπικότητα. β) Πιστοποιητικό από το οικείο επαγγελµατικό επιµελητήριο, από το οποίο να προκύπτει η επαγγελµατική του ιδιότητα απαραίτητα σε συναφή µε το αντικείµενο της δηµοπρασίας επαγγέλµατα και η άσκηση του επαγγέλµατός του. γ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας, ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, δηλαδή 2.379,40 (υπολογίζεται ότι τα έσοδα του ήµου σε βάθος πενταετίας θα ανέλθουν στο ποσό των ,00 ) δ) Αντίγραφο ποινικού µητρώου και πιστοποιητικό της εισαγγελικής αρχής για µη ποινική δίωξη (άρθρο 1 παράγραφος 2α του Π.. 180/1979) ε) Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί µη υποβολής αίτησης για την κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης ή θέσεως σε εκκαθάριση ή σε αναγκαστική διαχείριση των φυσικών και νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στη δηµοπρασία. στ) Βεβαίωση από την ταµειακή υπηρεσία περί µη οφειλής στο ήµο Καβάλας ζ) Φορολογική ενηµερότητα. η) Ασφαλιστική ενηµερότητα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) θ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. ι) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή ιαγωνισµού και µάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 3) Εάν κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συµµετοχής δεν χορηγείται ή µπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το δήµο, ο συµµετέχων οφείλει µε υπεύθυνη δήλωσή του να το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή ιαγωνισµού, πριν τη διενέργεια της δηµοπρασίας. Με τη δήλωσή του θα δεσµεύεται εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ή στην εταιρεία που ενδεχόµενα εκπροσωπεί, κανένα κώλυµα συµµετοχής µε βάση τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 4) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή ιαγωνισµού µέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δηµοπρασίας. 5) εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει ενδιαφερόµενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία. 3

4 6) Κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας. 7) Στις περιπτώσεις επανάληψης της δηµοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόµενη όµως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέµενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που µετέχουν στη δηµοπρασία - πλην του πλειοδότη - αµέσως µετά την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, αφού την αντικαταστήσει µε άλλη ποσού ίσου µε το 1/10 του ετήσιου τιµήµατος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δηµοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόµενης προθεσµίας καταβολής του τιµήµατος καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής. Άρθρο 6ο Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας - ανάδειξη πλειοδότη 1) Ο διαγωνισµός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόµενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής ιαγωνισµού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που εκφωνήθηκαν µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 2) Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή ιαγωνισµού, µνηµονεύονται στο πρακτικό και η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη αιτιολογία, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού. 3) Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ αυτού, που προσέφερε το µεγαλύτερο ποσοστό. 4) Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Άρθρο 7ο Όροι της σύµβασης - δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 1) Ο ήµος δεν φέρει καµιά ευθύνη απέναντι στο µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, που θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος. Ακόµα, αποκλείεται στο µισθωτή η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης για το λόγο αυτό. 2) Οι παρεχόµενες υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρονται από τον ανάδοχο είναι οι εξής: Πώληση καρτών συνδροµητών και περιστασιακών κωδικών χρήσης ιαχείριση του συστήµατος Τακτική συντήρηση ποδηλάτων Ανακατανοµή ποδηλάτων Τακτική συντήρηση σταθµών ενοικίασης Συντήρηση του web-site του συστήµατος και του λογισµικού των σταθµών ενοικίασης µε προσθήκη τυχόν νέων εκδόσεων αναβαθµίσεων κλπ Υπηρεσία ενηµέρωσης χρηστών (Help Desk) Τηλεπικοινωνιακά κόστη διασύνδεσης των σταθµών ενοικίασης (SIM κάρτες που απαιτούνται) Υποστήριξη και επισκευή του λογισµικού των σταθµών ενοικίασης σε περίπτωση βλαβών Επιδιόρθωση βλαβών των ποδηλάτων µε παροχή εργασίας και ανταλλακτικών έως 30,00 /έτος/ποδήλατο Επιδιόρθωση βλαβών των ποδηλάτων µε πρόσθετη χρέωση του ήµου σε περίπτωση σηµαντικών βλαβών σε ποδήλατα και σταθµούς µετά από ενηµέρωση του ήµου και σύµφωνη έγγραφη γνώµη. 3) Αν προκύψει θέµα εγκατάστασης κάποιου αντικειµένου, το είδος και η θέση ορίζεται από την τεχνική υπηρεσία. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει το µισθωτή. 4

5 4) Η πώληση καρτών συνδροµητών και κωδικών περιστασιακής χρήσης θα περιλαµβάνει: Προσωπικό επιφορτισµένο µε την υποχρέωση πώλησης των καρτών συνδροµητών. Το προσωπικό θα µπορεί να έχει ως βάση σηµείο του ήµου, όµως θα βρίσκεται και στους σταθµούς ενοικίασης προκειµένου να πραγµατοποιεί τις εγγραφές και εκεί. Αποτελεί ευθύνη του προσωπικού η συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και υπογραφών προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. Ο υπολογιστικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιεί το προσωπικό θα είναι ευθύνη του αναδόχου. Προσωπικό επιφορτισµένο µε την έκδοση κωδικών περιστασιακής χρήσης µέσω internet. Σε περίπτωση που οι χρήστες επιθυµούν την έκδοση κωδικών περιστασιακής χρήσης µέσω internet θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό που θα φροντίσει την συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και υπογραφών προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. Ο υπολογιστικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιεί το προσωπικό θα είναι ευθύνη του αναδόχου. Η διαχείριση του συστήµατος θα περιλαµβάνει την συστηµατική (καθηµερινή) παρακολούθηση λειτουργίας του συστήµατος για τον εντοπισµό τυχόν δυσλειτουργιών και βλαβών και την τακτική συλλογή στατιστικών στοιχείων χρήσης. Για ζητήµατα που αφορούν την λειτουργία του συστήµατος και τυχόν έκτακτα περιστατικά, ο µισθωτής θα πρέπει να ενηµερώνει τον ήµο γραπτώς άµεσα. Η τακτική συντήρηση των ποδηλάτων θα περιλαµβάνει: Kαθάρισµα και λάδωµα όλων των κινούµενων µερών σε εβδοµαδιαία βάση (αλυσίδα, ρουλεµάν τροχών, άξονα πεταλιών κλπ). Πλύσιµο ποδηλάτων µια φορά τον µήνα. Εβδοµαδιαία επιθεώρηση όλων των ποδηλάτων και δεκαπενθήµερη επιθεώρηση των σταθµών για εντοπισµό βλαβών και δυσλειτουργιών µε ειδικό έλεγχο 10 σηµείων στα ποδήλατα (τροχοί, τιµόνι και κουδούνι, φρένα, σύστηµα κίνησης, αλυσίδα, ταχύτητες, σκελετός, χειρολαβές, φώτα, κλειδαριά, σέλα). Για την ορθή λειτουργία του συστήµατος είναι απαραίτητη η ανακατανοµή ποδηλάτων κατά την διάρκεια της ηµέρας ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα συµφόρησης σε κάποιους σταθµούς και έλλειψης ποδηλάτων σε κάποιους άλλους καθώς συνήθως ακολουθείται συγκεκριµένη ροή κίνησης σε διαφορετικές ώρες της ηµέρας. Για την επίλυση του ζητήµατος θα πρέπει να ακολουθείται σχέδιο ανακατανοµής των ποδηλάτων κατά την διάρκεια της ηµέρας προκειµένου να είναι οµαλή η λειτουργία του συστήµατος. Η ανακατανοµή θα γίνεται µε όχηµα που θα κινείται εντός της πόλης και θα µαζεύει ποδήλατα από ορισµένα σηµεία και θα τα τοποθετεί σε άλλα όπου δεν υπάρχουν διαθέσιµα ποδήλατα. Οι ειδοποιήσεις για έλλειψη αλλά και υπερκάλυψη ποδηλάτων θα έρχονται αυτόµατα από το σύστηµα. Ο µισθωτής καθ όλη την διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος, παρακολουθώντας το λογισµικό του συστήµατος, θα πρέπει να ειδοποιεί εγκαίρως το επιφορτισµένο µε την ανακατανοµή προσωπικό και να πραγµατοποιεί την ανακατανοµή των ποδηλάτων αντίστοιχα. Για την ορθή λειτουργία του συστήµατος και την εξυπηρέτηση των χρηστών, θα πρέπει να λειτουργεί γραµµή τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής υποστήριξης των χρηστών του συστήµατος. Η υποστήριξη θα γίνεται κατά τις ώρες ευτέρα έως Παρασκευή. Στην τηλεφωνική γραµµή υποστήριξης, οι χρήστες θα µπορούν να καλούν, να ενηµερώνονται και να λαµβάνουν πληροφορίες για το σύστηµα. Αντίστοιχα, θα µπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά µέσω . Για την ολοκληρωµένη λειτουργία του συστήµατος, είναι απαραίτητη η διασύνδεση των σταθµών σε ενιαίο δίκτυο µέσω GPRS. Για τον σκοπό αυτό ο µισθωτής θα αναλάβει την προµήθεια των καρτών SIM που απαιτούνται για την διασύνδεση των σταθµών καθώς και το κόστος επικοινωνίας. Η τακτική συντήρηση των σταθµών ενοικίασης περιλαµβάνει συνεχή παρακολούθηση του λογισµικού λειτουργίας του συστήµατος και επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των σταθµών µίσθωσης. Ο µισθωτής θα πρέπει να πραγµατοποιεί ηµερήσιο επιτόπιο έλεγχο των σταθµών και επιβεβαίωση της καλής τους κατάστασης. Σε µηνιαία βάση θα πραγµατοποιείται και εσωτερικός έλεγχος των σταθµών. Ο µισθωτής θα πρέπει να αναλάβει την συντήρηση του λογισµικού των σταθµών προκειµένου να επιτυγχάνεται η ορθή λειτουργία του συστήµατος. Σε περιπτώσεις νέων εκδόσεων 5

6 αναβαθµίσεων του λογισµικού των σταθµών ενοικίασης οφείλει να πραγµατοποιήσει όλες τις απαραίτητες αναβαθµίσεις ανανεώσεις χωρίς πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση του ήµου. Επίσης, θα πρέπει να αναλάβει την πλήρη διαχείριση του web site (αναβάθµιση ανανέωση περιεχοµένου, νέων, προσφορών, κλπ) αλλά και του λογισµικού λειτουργίας του συστήµατος. Στην ευθύνη του µισθωτή περιλαµβάνεται και η διαχείριση των on-line πωλήσεων χρόνου λειτουργίας του συστήµατος µέσω Internet. Ο µισθωτής θα αναλάβει την παροχή δωρεάν επιδιόρθωσης βλαβών των ποδηλάτων λόγω χρήσης (φρένα, ελαστικά, κλπ) µέχρι του ποσού των 30 Ευρώ / ποδήλατο / έτος. Το ποσό αυτό περιλαµβάνει εργασία και ανταλλακτικά. Το κόστος της επιδιόρθωσης βασικών εργασιών και ανταλλακτικών ορίζεται σύµφωνα µε τον παρακάτω τιµοκατάλογο. Σε περίπτωση που οι βλάβες ζηµίες υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, ο µισθωτής θα καταγράφει τις βλάβες και θα ενηµερώνει εγγράφως τον ήµο για το κόστος της επισκευής. Εφόσον ο ήµος αποδεχθεί την χρέωση, ο µισθωτής θα προχωρά στην επισκευή. Με το πέρας των εργασιών ο µισθωτής θα εκδίδει και θα αποστέλλει στον ήµο σχετικό τιµολόγιο πώλησης ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τις προ-εγκεκριµένες εργασίες. Το κόστος ανταλλακτικών και εργασιών περιγράφεται στον επισυναπτόµενο τιµοκατάλογο. Ο ήµος θα έχει την ευθύνη διατήρησης της ακεραιότητας του συστήµατος προκειµένου να είναι διαθέσιµο προς χρήση από τον µισθωτή. Σε περίπτωση βανδαλισµών ή άλλων δυσλειτουργιών που οφείλονται σε κακή λειτουργία του συστήµατος, αποτελεί ευθύνη του ήµου η αποκατάσταση των δυσλειτουργιών ή η επισκευή του συστήµατος προκειµένου αυτό να είναι διαθέσιµο για χρήση από τον µισθωτή. 5) Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του ήµου και του πλειοδότη σχετικά µε τη λειτουργία της µεταξύ τους σύµβασης, πέραν της δυνατότητας προσφυγής σε ανεξάρτητες αρχές ή ελεγκτικών οργάνων και οι δύο δικαιούνται να ορίσουν από ένα διαιτητή, αποσκοπώντας στην επίλυση των τυχόν διαφορών από τη σύµβαση. Εάν τούτο δεν επιτευχθεί, το κάθε µέρος µπορεί να προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια. 6) Ο πλειοδότης για όσο χρόνο µετά τη λήξη της σύµβασης, κάνει χρήση του χώρου, οφείλει να καταβάλλει στο ήµο αποζηµίωση για τη χρήση, ποσό ίσο µε το µίσθωµα της σύµβασης που έληξε, εφόσον αυτό που θα επιτευχθεί µε τη δηµοπρασία θα είναι µικρότερο ή και ίσο προς το νέο µίσθωµα αν αυτό είναι µεγαλύτερο του προηγούµενου. Ο πλειοδότης τον όρο αυτό αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτείται δε του δικαιώµατος προσφυγής του στο δικαστήριο για επίλυση τυχόν διαφωνίας ή και µείωσης των ποσών αυτών. 7) Ο µισθωτής δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης από το ήµο ή µείωσης του µισθώµατος για βλάβη του µισθίου ή της επιχείρησης του από θεοµηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του µισθώµατος εάν δεν έκανε χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του ήµου. 8) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να εξυπηρετεί τους πολίτες µε τον απαιτούµενο σεβασµό, να φροντίζει µε υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συµφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συµπεριφέρονται προς τους πολίτες µε πνεύµα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας. 9) Το προσωπικό του πλειοδότη θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις καλής συµπεριφοράς, ταχείας εξυπηρέτησης και εµφάνισης, η οποία θα είναι οµοιόµορφη και καλαίσθητη. Η µισθοδοσία του προσωπικού αυτού, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, οι λοιπές εισφορές, επιβαρύνσεις και κάθε άλλη τυχόν εισφορά ή αποζηµίωση, βαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη. 10) Απαγορεύεται η µερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώµατος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύµβασης. Επίσης, απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώµατος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο ήµο και προσκοµίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκοµείο. Άρθρο 8ο Υπογραφή της σύµβασης 1) Ο πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού οφείλουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση στον πλειοδότη της σχετικής µε την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 6

7 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του ήµου, χωρίς δικαστική παρέµβαση και ενεργείται επαναληπτική δηµοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητή, ενεχοµένων και των δύο για την «επί έλαττον διαφορά» του τιµήµατος από εκείνο της προηγούµενης δηµοπρασίας. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. 2) Εάν κατά τη διάρκεια της σύµβασης και πριν τη συµπλήρωση ενός µήνα η σύµβαση καταγγελθεί ή ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, καταπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης εφόσον από την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου. 3) Ως ελάχιστο όριο προσφοράς κατά την επαναληπτική δηµοπρασία ορίζεται το ποσοστό που κατακυρώθηκε στο όνοµά του, το οποίο µπορεί να µειωθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 4) Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται µε την αυστηρή εφαρµογή των διατάξεων του Π.. 270/1981 και του Κώδικα ήµων (Ν. 3463/2006). Άρθρο 9ο Επανάληψη µαταίωση της δηµοπρασίας 1) Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από σχετική απόφαση του ηµάρχου αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει σ αυτήν. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απευθείας συµφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το ηµοτικό Συµβούλιο. 2) Μπορεί µετά από σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, η δηµοπρασία να επαναληφθεί όταν: το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, λόγω ασύµφορου τιµήµατος ή σφάλµατος κατά τη διενέργεια της δηµοπρασίας, µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά, µετά την κοινοποίηση στο τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 3) Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του ηµάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται όπως και η αρχική, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργειά της. 4) Η δηµοπρασία µαταιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόµενους. 5) Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του Π.. 270/1981 και του Ν. 3463/2006. Άρθρο 10ο Λοιπές διατάξεις 1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης. β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε απόφασή του, το ηµοτικό Συµβούλιο. γ) την αξίωση του ήµου αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύµβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε απόφασή του, το ηµοτικό Συµβούλιο. 2) Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τέλη χαρτοσήµου, τα έξοδα του συµφωνητικού, τα έξοδα δηµοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. 7

8 3) Περίληψη των όρων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήµου δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου και να δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σιµιτσής ήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 5 Αυγούστου 2013 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Ελένη Καλώτη 8

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.. 2178 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου Ο Πρόεδρος του.σ., διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι :

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι : ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 07/11/2014 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 105180 Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 19/05/2015 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 875 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ταχ. Δ/νση:Εθνομαρτύρων 98 Ταχ. Κώδ.: 68200 Ορεστιάδα

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την ανάθεση εργασιών της αφής των κανδήλων και του πλυσίµατος των τάφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Από το 18 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 11-8-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης και µίσθωσης του

Από το 18 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 11-8-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης και µίσθωσης του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 145/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 18 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 11-8-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση όρων δηµοπράτησης και µίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

κυριότητας του Δήμου Δράμας με φανερή, προφορική, πλειοδοτική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

κυριότητας του Δήμου Δράμας με φανερή, προφορική, πλειοδοτική ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 &1 η ς Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ: 2521 350630 Fax: 2521023343 Ηλ. Δ/νση.: www.dimos-dramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ :ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :16601 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 41/2012 Από το Πρακτικό της 10ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του.σ. Της 4 ης συνεδρίασης Ηµεροµηνία επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση κεραίας Κινητής τηλεφωνίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 198/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 20 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 31-7-2012 ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση όρων µίσθωσης χώρου για εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΔ7ΛΛ-ΖΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βέροια 18-06 -2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ /ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Γ. Παπανδρέου 2- Τ.Κ. 41334 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ.: 2410-621.205

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 25 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 21644 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 18.000 τ.µ. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ράµα 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ. 22024 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ (Αριθµοί τεµαχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 725 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης με Πλειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη:

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες:29/7/2013 Αριθ. πρωτ.20908 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα