ΤΓΑΣΗΝΑ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ. Δλόηεηα: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΗΩΡΓΟ ΚΔΥΑΓΗΑ Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΗΝΗΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΑΣΗΝΑ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ. Δλόηεηα: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΗΩΡΓΟ ΚΔΥΑΓΗΑ Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΗΝΗΟ"

Transcript

1 ΤΓΑΣΗΝΑ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑΣΑ Δλόηεηα: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΗΩΡΓΟ ΚΔΥΑΓΗΑ Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΗΝΗΟ

2 Υξεκαηνδόηεζε Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό πιηθό έρεη αλαπηπρζεί ζηoπιαίζηo ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ δηδάζθνληα. Σν έξγν «Αλνηθηά Αθαδεκαϊθά Μαζήκαηα ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ» έρεη ρξεκαηνδνηήζεη κόλν ηε αλαδηακόξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο.

3 ΓΗΩΡΓΟ ΚΔΥΑΓΗΑ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Τδάηηλωλ Οηθνζπζηεκάηωλ Δπηθνηλωλία:

4 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΓΑΣΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ Βηνηηθά ζηνηρεία Α) Αιηεύκαηα - ςάξηα, νζηξαθνεηδή, καιάθηα - παξάγσγα (ηρζπάιεπξα, ηρζπέιαηα) Β) Φπηηθά & δσηθά πξντόληα - θαξκαθεπηηθά πξντόληα (αληηβηνηηθά, θαιιπληηθά, θ.η.ι.) Αβηνηηθά ζηνηρεία Α) Οξπθηά - πεηξέιαην, γαηαέξην, θαζζίηεξνο, καγγάλην, ζίδεξνο, θ.η.ι. - αιάηη Β) Δλέξγεηα - παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (πδξνειεθηξηθά έξγα, γελλήηξηεο, παιηξξνηώλ, θπκάησλ ή ξεπκάησλ) Παγθόζκηα θαηαλάισζε ηξνθήο 99 % από ηελ μεξά 1 % από ηε ζάιαζζα θαη ηα εζσηεξηθά ύδαηα 10 % ηεο ζπλνιηθήο δσηθήο πξσηεΐλεο (Κνξέα : 70%, Ηαπσλία : 45%, ΖΠΑ : 3.3%) Αιηεία 80 % ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο ςαξηώλ, νζηξαθνεηδώλ, θ.η.ι. Τδαηνθαιιηέξγεηεο. 20 % ΔΛΛΑΓΑ. : 1 ε ρώξα ζηελ Δπξώπε ζηελ παξαγσγή ηζηπνύξαο θαη

5 ΑΛΗΔΗΑ ιαπξαθίνπ (πεξίπνπ ηόλνη εηεζίσο) Αιηεία ηόλνη εηεζίσο θπξίσο θνληά ζηηο αθηέο (Παξάθηηα Αιηεία), πάλσ από ηελ επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα θαη ζε πεξηνρέο αλαβιύζεσλ ΓΗΑΣΗ : - λεξά πινύζηα ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία - επθνιία αιίεπζεο ιόγσ κηθξνύ βάζνπο - ΑΝΑΒΛΤΔΗ: άλνδνο ζξεπηηθώλ από κεγάια βάζε θαη εκπινπηηζκόο ησλ επηθαλεηαθώλ ζηξσκάησλ Ωκεανός Παράκηια δώνε Δάζε Λιβάδια Καλλιέργειες Έρεμος Παραγωγικόηεηα Επιθάνεια ηες Γες Ποζοζηά (%) (από Castro & Huber, 1999)

6 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΛΗΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΛΗΔΗΑ. Οξζνινγηθή δηαρείξηζε. Αεηθνξία αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ ( Βηνινγηθόο θύθινο ςαξηώλ θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο ) Μπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηνλ ελήιηθα πιεζπζκό σο ην ΚΔΦΑΛΑΗΟ πνπ θάζε ρξόλν δίλεη ΣΟΚΟΤ (λεαξά ζηάδηα αλάπηπμεο ή γόλνο) πνπ κεηά από θάπνην δηάζηεκα ελζσκαηώλνληαη ζην θεθάιαην * ΣΡΑΣΟΛΟΓΖΖ : ε είζνδνο ησλ λέσλ αηόκσλ ζηνλ ππό εθκεηάιιεπζε ελήιηθν πιεζπζκό Αεηθόξνο εθκεηάιιεπζε: ε εθκεηάιιεπζε αθαηξεί θάζε ρξόλν

7 από ην αιηεπηηθό απόζεκα (θεθάιαην) κέξνο ίζν κε ηα λεαξά άηνκα (ηόθνη) ώζηε απηό λα δηαηεξείηαη πάληα ζηαζεξό Ζ πνζόηεηα ηνπ αιηεύκαηνο εμαξηάηαη πνιύ από ηελ αιηεπηηθή πξνζπάζεηα - ην ζύλνιν ηνπ αξηζκνύ ησλ αιηεπηηθώλ ζθαθώλ - ν ζπλνιηθόο ρξόλνο αιηείαο - ν ζπλνιηθόο αξηζκόο αηόκσλ πνπ εκπιέθνληαη ΤΝΖΘΩ : Μηθξή αιηεπηηθή πξνζπάζεηα. Μηθξή πνζόηεηα αιηεύκαηνο ( Ζ αλεθηή απόδνζε ζε ζρέζε κε ηελ αιηεπηηθή πξνζπάζεηα ) (από Castro & Huber, 1999) ΤΠΔΡΑΛΗΔΤΖ : θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά θαη ραξαθηεξίδεη ηα πεξηζζόηεξα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα παγθνζκίσο ΜΔΗΩΖ ΣΩΝ ΑΛΗΔΤΣΗΚΩΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ

8 Παραγωγή γαύροσ (εκατομ. τόνοι) Τιμή σόγιας ($ ανά τόνο) ΛΟΓΟΗ : * πνιιαπιή εθκεηάιιεπζε (εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο ςαξάδεο, πνιιά θξάηε, πνηθηιία ηξόπσλ αιίεπζεο θαη εθκεηάιιεπζεο αιηεπκάησλ, θ.η.ι.) * αύμεζε επελδύζεσλ γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ αιηεπηηθώλ εξγαιείσλ * θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (κείσζε δαζκώλ, επηδνηήζεηο, θ.η.ι.) * θπζηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ πιεζπζκώλ Π α ξ α δ ε ί γ κ α η α : ( Τπεξαιίεπζε θάπνησλ εκπνξηθώλ εηδώλ ςαξηώλ ) Παραγωγή γαύροσ El Niño ( Πξόηππν αλαβιύζεσλ πνπ ζπλαληώληαη ζηηο αθηέο ηνπ Πεξνύ θαη ηεο Υηιήο) (από Castro & Huber, 1999)

9 Παραγωγή (σε τόνοσς) ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Τσιπούρα Λασράκι ΔΛΛΑΓΑ: % ηεο εηήζηαο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηεο Μεζνγείνπ ΣΔΥΝΖΣΟΗ ΤΦΑΛΟΗ (ηερλεηέο θαηαζθεπέο από κπεηόλ, κέηαιιν ή μύιν πνπ πνληίδνληαη ζηελ παξάθηηα δώλε θαη έρνπλ πνηθίια κεγέζε θαη ζρήκαηα κε αθαλόληζηε επηθάλεηα) δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ππνζηξώκαηνο γηα ηελ πξνζθόιιεζε ηωλ πξνλπκθώλ βελζηθώλ νξγαληζκώλ

10 ΔΜΠΛΟΤΣΗΜΟΗ (εηζαγσγή θαιιηεξγνύκελσλ πδξόβησλ νξγαληζκώλ ζε πδάηηλν νηθνζύζηεκα κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θπζηθνύ νηθνζπζηήκαηνο) θαηαλάιωζε ηεο πιενλάδνπζαο ηξνθήο βηνκάδαο πνπ κέλεη αλεθκεηάιιεπηε ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΓΡΑΔΗ Α) Γηαπιεζπζκηαθόο αληαγσληζκόο : Σν λέν είδνο αληαγσλίδεηαη ηα ήδε ππάξρνληα ΔΞΑΦΑΝΗΖ παιαηώλ εηδώλ π.ρ. Λίκλε Βόιβε : εηζαγσγή ηνπ Silurus aristotelis (γιαλίδη) από ηελ Σξηρσλίδα ΔΞΑΦΑΝΗΖ ηνπ απηόρζνλνπ είδνπο Silurus glanis (γνπιηαλόο) Β) Πιεζπζκηαθέο εμάξζεηο : Απνπζία ζεξεπηώλ + Έιιεηςε αληαγσληζκνύ + Αθζνλία ηξνθήο π.ρ. Petromyzon marinus : Τπεξαύμεζε πιεζπζκνύ * Σν είδνο απηό εηζέβαιε ζηηο Μεγάιεο Λίκλεο ησλ ΖΠΑ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 κε ηξνκαθηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ παξαγσγή ζνινκνύ θαη πέζηξνθαο ζε απηέο ηηο ιίκλεο Γ) Αξπαθηηθόηεηα & Θήξεπζε : Δηζαγσγή αξπαθηηθνύ είδνπο.. απμεκέλε ΘΖΡΔΤΖ ζε απηόρζνλεο πιεζπζκνύο π.ρ. Λίκλε Καζηνξηάο : εηζαγσγή ηνπ είδνπο Perca fluviatilis (πέξθα) ΜΔΗΩΖ απηόρζνλσλ πιεζπζκώλ άιισλ ςαξηώλ ηεο ιίκλεο Γ) Γελεηηθέο επηπηώζεηο : Μεηαβνιή ή απώιεηα ηεο γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο ησλ απηόρζνλσλ πιεζπζκώλ ΓΗΔΗΓΤΖ ΓΟΝΗΓΗΩΝ: Απηόρζνλα θαη εηζαγκέλα είδε δηαζηαπώλνληαη κεηαμύ ηνπο κε απνηέιεζκα κηα λέα πνηθηιία νξγαληζκώλ θαη εμαθάληζε ησλ παιαηώλ ραξαθηεξηζηηθώλ π.ρ. Πέζηξνθα ηνπ Νέζηνπ & Αρειώνπ : νη δύν πιεζπζκνί έρνπλ θνηλή θαηαγσγή!!!

11 Δ) Αζζέλεηεο : Μαδί κε ηε κεηαθνξά ησλ λέσλ εηδώλ ζην νηθνζύζηεκα κεηαθέξνληαη θαη παξάζηηα ή αζζέλεηεο

12 ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ Α) πλερήο θαηαγξαθή (monitoring) ησλ αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ ΣΟΥΟ: αλάπηπμε κνληέισλ γηα ηε δηαθύκαλζή ηνπο Β) Ννκνζεηηθέο παξεκβάζεηο. α) Καζνξηζκόο πεξηόδσλ αιηείαο β) Καζνξηζκόο ησλ αιηεπηηθώλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη (κέγεζνο θαη ηζρύο ζθαθώλ, ηύπνη δηρηπώλ, κέγεζνο βξόγρσλ, θ.η.ι.) γ) Καζνξηζκόο κέγηζησλ αιηεπηηθώλ πνζνηήησλ αλά ζθάθνο δ) Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ αιηέσλ (π.ρ.: εξαζηηερληθή αιηεία) Γ) Γηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα ηελ αλάθακςε ησλ απνζεκάησλ α) Βειηίσζε θαη πξνζηαζία πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ.: βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, ηερλεηνί ύθαινη) β) Δκπινπηηζκόο αιηεπηηθώλ πεδίσλ κε γόλν πνπ θαιιηεξγήζεθε ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο Γ) Γηαθξαηηθέο θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο α) Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο β) Παξαθνινύζεζε θαη εθκεηάιιεπζε θνηλώλ αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ (π.ρ.: Γηεζλέο πκβνύιην γηα ηελ Δθκεηάιιεπζε ηεο Θάιαζζαο ICES ζηε Βόξεην Θάιαζζα) γ) Καζνξηζκόο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εώλεο (ΑΟΕ) Δ) Αλάπηπμε ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ Ε) Αμηνπνίεζε ησλ παξαιηεπκάησλ * (είδε πνπ δελ έρνπλ κεγάιε νηθνλνκηθή αμία θαη ζπιιακβάλνληαη καδί κε ηα κεγάιεο αμίαο είδε) α) Δθκεηάιιεπζε δηαθνξεηηθώλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ (π.ρ.: εμαγσγή ζε άιιεο ρώξεο όπνπ ε ηηκή είλαη πςειή) β) Αιιαγή νλόκαηνο (π.ρ.: θαιακάξη ΖΠΑ) γ) Δπεμεξγαζία γηα ηελ παξαζθεπή άιισλ ηύπσλ ηξνθήο (π.ρ.: απνκίκεζε θαβνπξηώλ ή αζηαθώλ, ςαξνθξνθέηεο) δ) Μεηαηξνπή ζε ηρζπάιεπξα

13 ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ Βηνινγηθνί Κνηλσληθνί Οηθνλνκηθνί - Πνιηηηθνί Αιηεία κέρξη ην επίπεδν ηεο κέγηζηεο αλεθηήο απόδνζεο (?) Γηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο Σα αιηεπηηθά εξγαιεία ζπιιακβάλνπλ ηαπηόρξνλα πνιιά είδε ςαξηώλ Σα δηάθνξα είδε αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο (πξόηππν ζεξεπηήζεξάκαηνο, αληαγσληζκόο) Ζ αιηεία επηδξά ζην πεξηβάιινλ θαη δέρεηαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ π.ρ.: αιηεία Γαύξνπ ζην Πεξνύ Γηαηήξεζε επηπέδσλ θέξδνπο ζε αιηείο θαη επηρεηξήζεηο Γηαηήξεζε ησλ πνιηηηθώλ ηζνξξνπηώλ ζηελ εθκεηάιιεπζε θνηλώλ αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ Δπηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ - ξύπαλζε-ππνβάζκηζε παξάθηηαο δώλεο - εθκεηάιιεπζε άιισλ πόξσλ - πδαηνθαιιηέξγεηεο ΗΟΡΡΟΠΗΑ = ΓΤΚΟΛΖ

14 ΖΜΔΗΩΜΑ ΥΡΖΖ ΔΡΓΩΝ ΣΡΗΣΩΝ Σν έξγν απηό θάλεη ρξήζε ησλ αθόινπζσλ έξγσλ: Δηθόλεο/ρήκαηα/Γηαγξάκκαηα/Φσηνγξαθίεο: Marine Biology, 1999, by Peter Castro and Michael E. Huber Essentials of Oceanography, 1993, by Harold V. Thurman εκείωκα Αλαθνξάο Copyright Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Γηώξγνο Κεραγηάο, Γηώξγνο Κεραγηάο. «Τδάηηλα Οηθνζπζηήκαηα & Γηαρείξηζή ηνπο. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ». Έθδνζε: 1.0. Αγξίλην Γηαζέζηκν από ηε δηθηπαθή δηεύζπλζε: https://eclass.upatras.gr/courses/env112/ εκείωκα Αδεηνδόηεζεο Σν παξόλ πιηθό δηαηίζεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons Αλαθνξά Γεκηνπξγνύ, Απαγόξεπζε Δκπνξηθήο Υξήζεο θαη Όρη Παξάγσγα Έξγα. Δμαηξνύληαη ηα απηνηειή έξγα ηξίησλ π.ρ. θσηνγξαθίεο, δηαγξάκκαηα θ.ι.π., ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζε απηό θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη καδί κε ηνπο όξνπο ρξήζεο ηνπο ζην «εκείσκα Υξήζεο Έξγσλ Σξίησλ».

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΑΡΑΚΣΘΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΠΑΡΧΗ ΚΑΘ ΠΛΑΝΗΣΗ ΩΚΕΑΝΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΧΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΑΡΑΚΣΘΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΠΑΡΧΗ ΚΑΘ ΠΛΑΝΗΣΗ ΩΚΕΑΝΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΧΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΠΑΡΑΚΣΘΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΠΑΡΧΗ ΚΑΘ ΠΛΑΝΗΣΗ ΩΚΕΑΝΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΧΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΘΝΘΟ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΓOΔΙ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΟΟΑ ΑΠΟ ΣΟ 1990 ΔΛΛΑΓΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΓOΔΙ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΟΟΑ ΑΠΟ ΣΟ 1990 ΔΛΛΑΓΑ Organisation for Economic Co-operation and Development Organisation de Coopération et de Développement Économiques ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΓOΔΙ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΟΟΑ ΑΠΟ ΣΟ 1990 ΔΛΛΑΓΑ Ασηό ηο ημήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ Δξγαζηήξη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, Λεπθσζία, 2-3 Ννεκβξίνπ 2011 ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ aπό Μαοίμα Αογροξύ Αμώηεοη Λειηξρογόπ ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΓΡΓΤΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δληνπηζκόο θαη ρσξηθή απνηίκεζε κεηαιινθόξσλ δσλώλ κε ηελ ρξήζε γεσθπζηθώλ κεζόδσλ» πνπδαζηήο: Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ AYTONOMOUS STATION 3 MW POWER FOR ELECTRICITY PRODUCTION FROM BIOMASS ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3ΜW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 3 MW ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

Οι Λίμνες στην Ελλάδα Οι Λίμνες στην Ελλάδα 1/6. Δυτική Ελλάδα 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Λιμνών Καταγραφές Καταγραφές & Μαρτυρίες Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα, 2013 (Κουρνά, Ορεστειάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα. Ππξθαγηέο θαη αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο (αληηδηαβξσηηθά έξγα). ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα Ν. Ηιείαο. Η δπλαηόηεηα πινπνίεζεο πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο κε έξεπλα πεδίνπ. Γεξάζηκνο Αληύπαο 1, Βαζίιεηνο Μαξηδάθιεο

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Τνπνζεζία: Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, Πεξηθέξεηα Δ. Ειιάδαο Έθηαζε πδξνινγηθήο ιεθάλεο : 403 km 2 Πιεζπζκόο: 28.860 θάηνηθνη Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 4 Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξωλ Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Ρν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο ΠΟΡΗΜΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19

ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ. Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΛΛΟΤ Αςζηπία 2-3 Δλλάδα 4-5 Ιζπανία 6-8 Ιηαλία 9-10 Φιλανδία 10-13 Βοςλγαπία 13-15 Ποπηογαλία 15 19 Σελίδερ 1 από 21 ΑΤΣΡΙΑ 1) Γενικά Η Βηνκεραλία κεηάιινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα