ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε."

Transcript

1 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27160/002/Β/92/0169 Μάνδρα Αττικής Θέση Τρύπιο Λιθάρι 1ο χλμ. Αττικής Οδού ΤΚ Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Βεβαιώνεται ότι η Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. την 27 Αυγούστου 2015 και έχει δημοσιοποιηθεί μέσω του τύπου με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι η δημοσιευθείσα στο τύπο ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση στοχεύει στο να παράσχει στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχει την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επίσης επισημαίνεται ότι χάριν απλοποίησης, στη δημοσιευθείσα στο τύπο ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Vadim Dubrovin Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε Σελίδα 1 από 34

2 Περιεχόμενα σελίδα Α. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης... 3 Β. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 8 Γ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Πληροφορίες για τον Όμιλο Γενικές πληροφορίες Δομή του Ομίλου Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί και η Εταιρεία Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Σημαντικές λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών Νέα πρότυπα και διερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Διαχείριση Κεφαλαίου Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης Πληροφόρηση Ανά Τομέα Πρωτεύον τύπος Πληροφόρησης: Επιχειρηματικοί τομείς Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Μαρτίου Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Άυλα Πάγια Αποθέματα Βιολογικά στοιχεία Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Δάνεια Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Προμηθευτές και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες Κέρδη ανά μετοχή Συναλλαγές και Απαιτήσεις από Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένα Πρόσωπα Εγγυήσεις Ενδεχόμενα Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελίδα 2 από 34

3 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της Εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. της 31ης Μαρτίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της τρίμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής εταιρικής και ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.2 των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στα εξής: Σύμφωνα με την από 30/4/2015 υπογραφείσα συμφωνία εξυγίανσης, βάσει των άρθρων 106β και 106θ του Ν.3588/2007 περί Πτωχευτικού Κώδικα, μεταξύ της Εταιρίας και των συμβαλλόμενων «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.», «EFG Eurobank Ergasias», «ALPHA BANK», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «Linnaeus Capital Partners BV» και «BIOMAΡ HELLENIC A.B.E.E.I.», αποφασίστηκε η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μέρους των υποχρεώσεων της Εταιρίας, στην εταιρία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 12,3 εκ.. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη συμφωνία, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης, η Εταιρία θα τεθεί σε εκκαθάριση, δεδομένου ότι δεν Σελίδα 3 από 34

4 θα έχει πλέον καμία λειτουργική δραστηριότητα. Λόγω αυτού του γεγονότος, η Διοίκηση της Εταιρίας και του Ομίλου αποφάσισε ότι η χρήση της παραδοχής συνέχισης δραστηριότητας, δεν είναι η ενδεδειγμένη βάση σύνταξης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ως εκ τούτου η σύνταξη αυτών έγινε στην βάση της αρχής των ρευστοποιήσιμων αξιών. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αγία Παρασκευή, 28/08/2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Λ. Μεσογείων 449, Αγία Παρασκευή Α.Μ. ΣΟΕΛ: 173 Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος Α.Μ. ΣΟΕΛ: Σελίδα 4 από 34

5 Β. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Ποσά σε Σημ. 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα Πάγια Στοιχεία , ,87 0,00 0,00 Άυλα πάγια 6.2 0,06 0,24 0,00 0,00 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία , ,29 0,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , ,31 0,00 0,00 Αποθέματα , , , ,10 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία , , , ,46 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 6.5 0,00 0, , ,40 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,25 0,00 0,00 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα , , , ,79 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , ,75 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,01 Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,49 Λοιπά αποθεματικά , , , ,50 Αποτελέσματα εις νέο ( ,14) ( ,53) ( ,00) ( ,03) Καθαρή θέση ιδιοκτητών Μητρικής ( ,00) ( ,39) ( ,00) ( ,03) Μη ελέγχουσα συμμετοχή ( ,08) ( ,02) Σύνολο καθαρής θέσης ( ,08) ( ,41) ( ,00) ( ,03) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα Δάνεια ,00 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , , , ,79 Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους , , , ,67 Επιχορηγήσεις , , , ,01 Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις , , , ,69 Προμηθευτές και άλλοι πληρωτέοι λογαριασμοί , , , ,32 Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια , , , ,77 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , , , , , ,61 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,77 Σύνολο καθάρης θέσης και Υποχρεώσεων , , , ,74 Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31η ης Μαρτίου Σελίδα 5 από 34

6 2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ποσά σε Σημ Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης περιόδου ( ,43) ( ,97) ( ,46) ( ,66) Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ( ,78) 0,00 ( ,78) 0,00 Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Ιδιόχρησης , , , ,95 Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων , , , ,94 Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου , , , ,98 Κέρδη αποτίμησης στην εύλογη αξία κατά την λήξη της περιόδου ( ,89) ,78 ( ,65) ,21 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ποσά σε Σημ Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) , , , ,94 Πωλήσεις (Επεξεργασμένα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) , , , ,19 Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) , , , ,22 Σύνολο κύκλου εργασιών , , , ,35 Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 6.4 ( ,10) ,62 ( ,19) ,32 Μεταβολές αποθεμάτων μη βιολογικών στοιχείων ,15 ( ,99) ,15 ( ,99) Αγορές αποθεμάτων μη βιολογικών ( ,98) ( ,90) ( ,57) ( ,60) Αναλώσεις υλών βιολογικών στοιχείων ( ,16) ( ,57) ( ,55) ( ,11) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ( ,16) ( ,21) ( ,03) ( ,99) Αμοιβές και έξοδα τρίτων ( ,93) ( ,31) ( ,13) ( ,99) Παροχές τρίτων ( ,14) ( ,00) ( ,68) ( ,97) Διάφορα έξοδα ( ,33) ( ,76) ( ,29) ( ,34) Αποσβέσεις ( ,43) ( ,82) ( ,62) ( ,81) Άλλα έξοδα ( ,35) (87.784,79) (93.337,90) (86.549,68) Άλλα έσοδα , , , ,51 <Μείον-Συν> κόστος ιδιόχρησης 0, ,77 0, ,77 Κέρδη / Ζημίες από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,70) ,80 ( ,70) ,47 Χρηματοοικονομικά έσοδα ,30 285,10 59,99 41,11 Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.15 ( ,03) ( ,11) ( ,01) ( ,60) Κέρδη / Ζημίες συνήθων εργασιών ( ,43) ,79 ( ,72) ( ,02) Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ,74 ( ,52) ,74 ( ,52) Κέρδη / Ζημίες προ φόρων ( ,69) ( ,73) ( ,98) ( ,54) Φόρος εισοδήματος ,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη / Ζημίες μετά φόρου περιόδου ( ,69) ( ,73) ( ,98) ( ,54) Αποδιδόμενο σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής ( ,62) ( ,31) ( ,98) ( ,54) Μη ελέγχουσα συμμετοχή ( ,07) ,59 Κέρδη / Ζημίες κατά μετοχή αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής 6.17 Βασικά Μειωμένα (0,23) (0,96) (0,14) (0,97) (0,21) 0,0006 (0,13) (0,0095) Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31η ης Μαρτίου Σελίδα 6 από 34

7 3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ποσά σε Κέρδος (Ζημία) μετά φόρου περιόδου ( ,69) ( ,73) ( ,98) ( ,54) Αναλογιστίκες ζημίες /κέρδη IAS 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Αναβαλλόμενος Φόρος 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρου 0,00 0,00 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου ( ,69) ( ,73) ( ,98) ( ,54) Αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες της μητρικής ( ,62) ( ,31) ( ,98) ( ,54) Μη ελέγχουσα συμμετοχή ( ,07) ,59 4. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ιδια Κεφάλαια Ιδια Κεφάλαια Διαφορά Υπέρ Λοιπά Αφορολόγητα Αποτελέσματα που αναλογούν ιδιοκτητών το άρτιο αποθεματικά Αποθεματικά εις νέο σε μη ελέγχουσα Μητρικής συμμετοχή Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , ,84 ( ,77) ( ,63) ( ,58) ( ,21) Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,31) ( ,31) ,59 ( ,73) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,31) ( ,31) ,59 ( ,73) Υπόλοιπα 31/03/ , , , ,84 ( ,09) ( ,94) ( ,00) ( ,94) Υπόλοιπα 01/01/ , , , ,84 ( ,53) ( ,38) ( ,02) ( ,43) Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,62) ( ,62) ( ,07) ( ,69) Υπόλοιπα 31/03/ , , , ,84 ( ,15) ( ,00) ( ,09) ( ,12) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ Ποσά σε Μετοχικό ΔιαφοράΥπέρ Λοιπά Αφορολόγητα Αποτελέσματα Σύνολο Ιδίων Υπόλοιπα 01/01/ , , , ,84 ( ,93) ( ,93) Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,54) ( ,54) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,54) ( ,54) Υπόλοιπα 31/03/ , , , ,84 ( ,47) ( ,47) Υπόλοιπα 01/01/ , , , ,84 ( ,03) ( ,02) Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,98) ( ,98) Υπόλοιπα 31/03/ , , , ,84 ( ,01) ( ,00) Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31η ης Μαρτίου Σελίδα 7 από 34

8 5. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Ποσά σε Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων ( ,69) ( ,73) ( ,98) ( ,54) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,81 Προβλέψεις , ,19 Αποσβέσεις επιχ.παγιων (75.339,88) ( ,78) (62.021,64) (67.478,70) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας ,14 (285,10) ,88 (41,11) Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεμάτων ,32 ( ,62) ,41 ( ,32) Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ( ,74) ,52 ( ,74) ,52 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,60 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων , , , ,13 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (38.519,37) ,23 ( ,80) ,21 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) ,88 ( ,47) ,19 ( ,48) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (359,69) (2.530,55) - (2.044,68) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,16) ,70 ( ,67) ,62 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (4.426,91) (15.909,59) - (149,59) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων , ,16 - Τόκοι εισπραχθέντες 60,30 285,10 59,99 41,11 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ,55 (15.624,49) ,15 (108,48) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) ( ,61) ,21 ( ,52) ,14 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης , , , ,55 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης , , , ,69 Οι σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31η ης Μαρτίου Σελίδα 8 από 34

9 Γ. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1. Πληροφορίες για τον Όμιλο 1.1 Γενικές πληροφορίες Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε (η Εταιρεία ) είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με αριθμό γενικού μητρώου με ΑΡ.Μ.Α.Ε /002/Β/92/0169 έχει την έδρα της στην Μάνδρα Αττικής (1ο χλμ Αττικής οδού -θέση Τρύπιο Λιθάρι) Τ.Κ και οι θυγατρικές, δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών και ειδικότερα στην παραγωγή βιολογικών στοιχείων, την επεξεργασία βιολογικών στοιχείων και στο εμπόριο μη βιολογικών. Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (κατηγορία επιτήρησης από 20/4/2014). Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι Η παρούσα ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση του Ομίλου και της Εταιρείας, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27 η Αυγούστου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1. Anita Hamilton (Εκτελεστικό Μέλος) 2. Vadim Doubrovin (Εκτελεστικό Μέλος) 3. Olga Novikova (Μη Εκτελεστικό Μέλος) 4. Αντώνιος Γιαννόπαπας (Μη Εκτελεστικό Μέλος) 5. Μιχαήλ Ζαχαριάδης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 6. Παναγιώτης Αγρίμης (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 1.2 Δομή του Ομίλου Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2015 και 31/12/2014, καθώς και η μέθοδος ενοποίησής τους εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες: 31/3/2015 Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Άμεση Έμεση Μέθοδος ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ Ελλάδα Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου 95% Ολική ενοποίηση ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι.FAMILY AE Ελλάδα Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου 70% Ολική ενοποίηση ΝΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου 70% Ολική ενοποίηση ASTIR INTERNATIONAL S.R.L., Ιταλία Ιταλία Εμπορία ψαριών 50% Καθαρή Θέση 31/12/2014 Εταιρεία Έδρα Δραστηριότητα Άμεση Έμεση Μέθοδος ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ Ελλάδα Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου 95% Ολική ενοποίηση ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι.FAMILY AE Ελλάδα Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου 70% Ολική ενοποίηση ΝΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου 70% Ολική ενοποίηση ASTIR INTERNATIONAL S.R.L., Ιταλία Ιταλία Εμπορία ψαριών 50% Καθαρή Θέση 2. Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί και η Εταιρεία 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Η παρούσα ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση του Ομίλου και της Εταιρείας, με ημερομηνία 31 Μαρτίου, καλύπτει τους πρώτους τρεις μήνες, από 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου της χρήσης 2015 και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 και απεικονίζεται σε Ευρώ, το επίσημο νόμισμα της χώρας όπου εδρεύει η Εταιρεία. 2.2 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή των ρευστοποιήσιμων αξιών όπως αυτές διαμορφώνονται από την συμφωνία εξυγίανσης εκτός από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα αποθέματα που αποτιμώνται στο κόστος και τα περιουσιακά στοιχειά και οι υποχρεώσεις έχουν καταταχτεί βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από τη Διοίκηση για την Σελίδα 9 από 34

10 εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων του Ομίλου έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται αναγκαίο. Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου του Η Διοίκηση της εταιρείας και του Ομίλου αποφάσισε οτι η χρήση της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας δεν είναι ενδεδειγμένη βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της 31/03/2015, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας "ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε." και των δανειστριών τραπεζών της ενώ έχει τηρηθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Η βάση αποτίμησης είναι η ρευστοποιήσιμη αξία η οποία απεικονίζει το τίμημα που καθορίζεται στην εν λόγω συμφωνία. Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στην αξία διακανονισμού τους, δηλαδή στα απροεξόφλητα ποσά των ταμιακών διαθεσίμων που αναμένεται να πληρωθούν ή/και διακανονισθούν οι υποχρεώσεις. και η Εταιρεία εμφανίζουν σημαντικές ζημιές τα τελευταία 4 χρόνια κυρίως λόγω του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο ασκεί την λειτουργική του δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να έχουν καταστεί αρνητικά και να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Η ζημία που της τρέχουσας περιόδου οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους λόγους: 1. Υποσίτιση των ιχθύων καθ όλη την περίοδο του 2014 Η μη εξεύρεση λύσης εντός του 2014 συνετέλεσε στη μη προβλεπόμενη διατροφή των ιχθύων αλλά απλά και μόνο στη συντήρηση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η σημαντική απώλεια ανάπτυξης σε σχέση με την αναμενόμενη. 2.Την περίοδο από τον Μάιο 2014 έως και την , πραγματοποιήθηκαν -αναγκαστικά- πωλήσεις σε μέσα βάρη εκτός κλίμακας επιχειρηματικότητας του κλάδου (πολλές φορές από γραμμάρια) γεγονός το οποίο λειτούργησε εις βάρος των αποτελεσμάτων και μεγεθών του Ομίλου και έχει τονισθεί επανειλημμένως στις τράπεζες και στους λοιπούς προμηθευτές. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση της Εταιρείας προσπάθησε από το 2013 να ενισχύσει τη θέση της Εταιρείας μέσω συμμαχίας με την εταιρεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Γ.Ε. προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μεγάλο σχήμα στον κλάδο -ένας στόχο που έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτύχει να επιτευχθεί. Τελικά μετά από μακρόχρονη προσπάθεια και κατόπιν με την δραστική παρέμβαση των συστημικών τραπεζών η συμφωνία επιτεύχθηκε την Αναλυτικότερα η διοίκηση με συνεχείς επαφές με τις τράπεζες, από το καλοκαίρι του 2013 έως και την , προσπάθησε και τελικά πέτυχε την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης μέσω του άρθρου 106β και 106θ με επενδυτή την εταιρεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Γ.Ε. και συμβεβλημένους τις πιστώτριες τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), καθώς επίσης και την εταιρεία ιχθυοτροφών BIOMAR HELLENIC Α.Ε. Η εν λόγω συμφωνία κατατέθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο προς επικύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 106β και 106θ του ΠτΚ. Η συμφωνία τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών καθώς και της επικύρωσης της από το αρμόδιο δικαστήριο. Στην εν λόγω συμφωνία συνοπτικά αναφέρεται, πως κατόπιν της επικύρωσης της εν λόγω συμφωνίας από το αρμόδιο δικαστήριο η εταιρεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Γ.Ε. θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρείας και μέρος του παθητικού, μετά από σημαντική αναδιάρθρωσή του με την καταβολή της αξίας του ενεργητικού με δικές της μετοχές αξίας 12,3 εκ., κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές, θα κατανεμηθούν pro-rata στους πιστωτές οι οποίοι έχουν οφειλές που θα παραμείνουν στην Εταιρεία. Οι θυγατρικές που αποτελούν μέρος του ενεργητικού της μητρικής θα «μεταφερθούν» στην εταιρεία ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Γ.Ε. ενώ η μητρική εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ θα τεθεί σε εκκαθάριση αμέσως μετά την επικύρωση και μεταφορά του ενεργητικού της. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση την αρχή των ρευστοποιήσιμων αξιών εφόσον ύστερα από την ικανοποίηση των οφειλών που παραμένουν στη Εταιρεία και δεδομένου ότι αυτή δεν θα έχει πλέον καμιά λειτουργική δραστηριότητα, θα τεθεί σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου. Το εν λόγω γεγονός αποτελεί γεγονός μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, το οποίο, σύμφωνα με το ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού», σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία πρέπει να προσαρμόσει τα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της ή να αναγνωρίζει στοιχεία που δεν είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί και να απεικονίζει τις ρευστοποιήσιμες αξίες των στοιχείων της εταιρείας. Συνεπώς το γεγονός ότι, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, περιουσιακά στοιχεία ποσού 38,3 εκατ. (ενεργητικό 67,2 εκατ. μείον παθητικό 28,9 εκατ.) μεταβιβάζονται έναντι τιμήματος 12,3 εκατ. προσδιορίζει τις ρευστοποιήσιμες αξίες και προκύπτει μία προσαρμογή ποσού 26 εκατ. η οποία πρέπει να αναγνωριστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σημειώνεται ότι Σελίδα 10 από 34

11 μεταβιβάζεται το σύνολο του ενεργητικού όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά τη μεταβίβαση της επιχείρησης και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση των ποσών κάθε περιόδου. Το εν λόγω ποσό, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων», πρέπει να επιμερίζεται για να μειώνει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ομάδας μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών, κατά την ακόλουθη σειρά: (α) πρώτα, για να μειώσει τη λογιστική αξία οποιασδήποτε υπεραξίας έχει επιμεριστεί στη μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών (ομάδα μονάδων) και (β) εν συνεχεία, στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της μονάδας (ομάδας μονάδων) κατ αναλογία βάσει της λογιστικής αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου της μονάδας (ομάδας μονάδων). Σημειώνεται ότι δεν επιμερίστηκε αντίστοιχο ποσό στα αποθέματα και στα βιολογικά στοιχεία ενεργητικού (λόγω περιορισμού από το Λογιστικό Πρότυπο), στις ενδοομιλικές απαιτήσεις και στα ταμιακά διαθέσιμα. Η εν λόγω αίτηση περί υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης έλαβε δικάσιμο την 21η Ιουλίου 2015, οπότε και συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Σημειώνεται ότι κατά την εκδίκαση άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση προς υποστήριξη της αίτησης όλα τα συμβαλλόμενα στην συμφωνία εξυγίανσης μέρη, ήτοι οι δανείστριες τράπεζες της εταιρείας και συγκεκριμένα η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ, η Τράπεζα Alpha Bank ΑΕ, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και η Τράπεζα Πειραιώς, η εταιρεία ιχθυοτροφών ΒΙΟΜΑΡ HELLENIC ΑΒΕΕΙ, η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, η μέτοχος της εταιρείας LINNAEUS CAPITAL PARTNERS BV καθώς και οι εργαζόμενοι της εταιρείας Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά πως το γεγονός της ύπαρξης συμφωνίας και αποδοχής του σχεδίου από τους πιστωτές που αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο του 90 % και του 100% των ενέγγυων, αποτελεί σημαντική βάση για την θετική έκβαση και επίσης αποτελεί σημαντικό εφόδιο ικανό να επηρεάσει κατά θετικό τρόπο την τελική κρίση του δικαστηρίου. Η σχετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν αναμένεται να δημοσιευτεί πριν την πάροδο τριμήνου από την ημερομηνία ( ) συζήτησης της αιτήσεως. Τονίζεται ότι η εν λόγω συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» και «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» ενώ τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» εντός προθεσμίας τριών μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Τέλος, σημειώνεται, ότι για την υλοποίηση της ως άνω συμφωνίας θα πρέπει πρώτα αυτή να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο. 2.3 Νέα πρότυπα και διερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επιπλέον, αν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση έχει ταξινομηθεί (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, κάθε αλλαγή στην εύλογη αξία της εν λόγω χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολές της πιστωτικού κινδύνου της οικονομικής οντότητας τυπικά θα καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα αντί των αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια µε Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018) Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς απαιτήσεις σε σύγκριση με τα ισχύοντα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11). Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίσει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες με την εφαρμογή πέντε σταδίων. Αναγνώριση του συμβολαίου, Αναγνώριση των κριτηρίων επιμέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης, Σελίδα 11 από 34

12 Καθορισμό της τιμής της συναλλαγής, Κατανομή της τιμής της συναλλαγής σε κάθε μέρος της υποχρέωση, Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθε μέρος της υποχρέωσης. βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει µία δραστηριότητα (είτε µε τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): Εταιρίες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης (εφαρμόζεται στις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιριών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Αναλυτικότερα, η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε μητρική εταιρία που είναι θυγατρική μιας εταιρίας επενδύσεων ακόμα και όταν η εταιρία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία αντί να τις ενοποιεί, με την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές καταστάσεις που ετοιμάζει η τελευταία είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μόνο θυγατρικές, οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εταιρίες επενδύσεων και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε μητρική εταιρία επενδύσεων, ενοποιούνται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρίας επενδύσεων επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι για μια οντότητα η οποία δεν είναι η ίδια εταιρία επενδύσεων αλλά έχει συμμετοχή σε συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία η οποία είναι εταιρία επενδύσεων, ο επενδυτής μπορεί, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσει την επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρία επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε θυγατρικές. βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση): «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3) όταν αποκτά συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία «επιχείρηση». βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και στοχεύουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης Σελίδα 12 από 34

13 και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις): «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο. βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση): «Καρποφόρες φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 Σύμφωνα με αυτή την τροποποίηση, οι καρποφόρες φυτείες θα εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 και θα υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ του μοντέλου κόστους και του μοντέλου αναπροσαρμογής στη μεταγενέστερη επιμέτρηση. Η αγροτική παραγωγή η οποία αναπτύσσεται σε καρποφόρες φυτείες (π.χ. ανάπτυξη φρούτων σε ένα δέντρο), θα παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν τις καρποφόρες φυτείες λογιστικοποιούνται πλέον σύμφωνα με το ΔΛΠ 20, αντί με το ΔΛΠ 41. βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση): «Παροχές σε εργαζομένους»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα καθορισμένων παροχών και στόχος είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού. βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι βελτιώσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σελίδα 13 από 34

14 ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας». ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισμών του ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης, διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και µη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράτε στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων. ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρία της οικονομικής οντότητας. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι βελτιώσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ( portfolio exception ) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόµενα. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. Σελίδα 14 από 34

15 ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου και η Εταιρεία εκτίθενται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές αυτές οικονομικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάζονται στη βάση ότι έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή των ρευστοποιήσιμων αξιών και σε συνδυασμό με τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 (α) Κίνδυνος αγοράς 1) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε Ευρώ. Δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα δεν υπάρχουν, πωλήσεις σε χώρες εκτός ευρωζώνης πραγματοποιούνται σε Ευρώ και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή 2) Κίνδυνος τιμών και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων, λόγω των περιορισμένων επενδύσεων. και η Εταιρεία, όμως, επηρεάζονται σημαντικά από ενδεχόμενες μεταβολές της αξίας των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τους. Οι τιμές των ιχθύων -οι οποίες καθορίζονται από τις αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τη ζήτηση και την προσφορά)- έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας στον κίνδυνο της διακύμανσης των σχετικών τιμών. Το ίδιο ισχύει, επίσης, τόσο για τις τιμές των ιχθοτροφών -που αποτελούν τη βασική πρώτη υλη στην παραγωγική διαδικασία- όσο και για τις τιμές των βασικών συστατικών τους (ιχθυάλευρα, ιχθυέλαια και δημητριακά) οι οποίες καθορίζονται από τις διεθνείς αγορές. Επομένως, οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει -λόγω διεθνών συγκυριών- ενδέχεται να έχει επιρροή στην απόδοση του Ομίλου 3) Κίνδυνος επιτοκίων Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια, προέρχεται κυρίως από μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές μισθώσεις και από τραπεζικά δάνεια. είναι εκτεθειμένος στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν την χρηματοοικονομική του θέση, καθώς και τις ταμειακές του ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών και να δημιουργούνται ζημιές ή να μειώνεται κατά την εμφάνιση απρόοπτων γεγονότων. (β) Πιστωτικός κίνδυνος και η Εταιρεία δεν έχουν σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. μεριμνά με βάση την ακολουθούμενη πολιτική για την κατά το δυνατόν διασπορά των πωλήσεών του σε μεγάλο αριθμό πελατών, ενώ εφαρμόζει με συνέπεια σαφή πιστοδοτική πολιτική, που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούμενες πιστώσεις να μην υπερβαίνουν το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων από πελάτες του εξωτερικού εξασφαλίζεται μέσω ασφαλιστικής εταιρείας. (γ) Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων. 3.3 Διαχείριση Κεφαλαίου Σελίδα 15 από 34

16 Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης, ώστε η σχέση του με το καθαρό χρέος να διαμορφώνεται περίπου σε 1:1. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια μείον τα χρηματικά διαθέσιμα). Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό συν το καθαρό χρέος. Ο συντελεστής μόχλευσης έχει ως εξής: Ο Ομιλος 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Συνολικός Δανεισμός , , , ,77 Μείον : Χρηματικά διαθέσιμα , , , ,79 Καθαρό χρέος , , , ,98 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ,08) ( ,39) ( ,00) ( ,03) Σύνολο κεφαλαίου ( ,66) , , ,95 Συντελεστής μόχλευσης -1596,25% 44073,85% 7114,67% 4059,02% 4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης Η ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 5. Πληροφόρηση Ανά Τομέα Η Διοίκηση έχει καθορίσει τους επιχειρηματικούς τομείς με βάση τις εσωτερικές αναφορές που επισκοπούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ανωτέρω αναφορές χρησιμοποιούνται για την διάθεση των πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε τομέα προκειμένου να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις. Γεωγραφικά η Διοίκηση αξιολογεί την απόδοση των δραστηριοτήτων της ανά χώρα. 5.1 Πρωτεύον τύπος Πληροφόρησης: Επιχειρηματικοί τομείς Την 31 Μαρτίου 2015, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: -Παραγωγή βιολογικών στοιχείων -Επεξεργασία βιολογικών στοιχείων και εμπόριο μη βιολογικών Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς είναι ο ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις σημαντικές λογιστικές πολιτικές στην σημείωση 2.2. Οι διατομεακές πωλήσεις τιμολογούνται με τις τιμές που ισχύουν και για τους εκτός ομίλου πελάτες. Οι λειτουργικοί τομείς είναι στρατηγικές μονάδες που πωλούν διαφορετικά αγαθά. Παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από το διοικητικό συμβούλιο, διότι τα αγαθά αυτά είναι εντελώς διαφορετικής φύσεως, ζήτησης στην αγορά και μικτού περιθωρίου κέρδους. Τα αποτελέσματα κατά τομέα για την τρέχουσα και την προηγούμενη περίοδο παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες: Σελίδα 16 από 34

17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΠΣ ΜΗ ΒΠΣ ΜΗ ΚΑΤΑ- ΓΟΝΟΣ ΜΕΓ ΨΑΡΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΙΠΑ ΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Εύλογη Αξία ΒΠΣ στην αρχή της περιόδου , ,43 0,00 0,00 0, ,43 Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης , , ,78 Ιδιόχρηση ΒΠΣ μεταξύ τομέων , , ,63 Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 0, , ,58 Εύλογη Αξία ΒΠΣ , , ,11 Κέρδη ή Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των ΒΠΣ στη λήξη της περιόδου , , ,89 Επίπτωση επιμέτρησης ΒΠΣ στην εύλογη αξία , ,10 0,00 0,00 0, ,10 Πωλήσεις Υπηρεσ.-Εμπορευμ. και Λοιπών Αποθεμάτων 0,00 0, , , ,28 0, ,04 Μεταβολές αποθεμάτων μη ΒΠΣ 0,00 0, , ,05 0,00 0, ,15 Αγορές αποθεμάτων μη ΒΠΣ 0,00 0, , ,11 0,00 0, ,88 Αναλώσεις υλών ΒΠΣ , ,56 0,00 0, ,79 0, ,26 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,63 0, , , ,16 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , , ,58 0, , , ,93 Παροχές τρίτων , , ,04 0, , , ,14 Διάφορα έξοδα , , ,52 0, , , ,33 Αποσβέσεις , , ,62 0, , , ,43 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 Άλλα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 <Μείον-Συν> κόστος ιδιόχρησης , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Λειτουργικό κέρδος , , , , , ,71 Μικτό Αποτέλεσμα ανά τομέα , , ,70 Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 60, ,03 Κέρδη ή Ζημιές χρήσεως πρό φόρων ,43 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ,74 Κέρδη/Ζημίες προ φόρων ,69 Φόρος Εισοδήματος Αναβαλλόμενος Φόρος 0,00 0,00 Κέρδη/Ζημίες μετά φόρων ,69 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΠΣ ΜΗ ΒΠΣ ΜΗ ΚΑΤΑ- ΓΟΝΟΣ ΜΕΓ ΨΑΡΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΙΠΑ ΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Εύλογη Αξία ΒΠΣ στην αρχή της περιόδου , ,96 0,00 0,00 0, ,96 Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00 0,00 Ιδιόχρηση ΒΠΣ μεταξύ τομέων , , ,67 Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης , , ,49 Εύλογη Αξία ΒΠΣ , , ,59 Κέρδη ή Ζημιές από μεταβολές στην Εύλογη Αξία των ΒΠΣ στη λήξη της περιόδου , , ,78 Επίπτωση επιμέτρησης ΒΠΣ στην εύλογη αξία , ,62 0,00 0,00 0, ,62 Πωλήσεις Υπηρεσ.-Εμπορευμ. και Λοιπών Αποθεμάτων 0,00 0, , , ,40 0, ,16 Μεταβολές αποθεμάτων μη ΒΠΣ 0,00 0, , ,46 0,00 0, ,99 Αγορές αποθεμάτων μη ΒΠΣ 0,00 0, , , ,21 0, ,90 Αναλώσεις υλών ΒΠΣ , ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,63 0, , , ,21 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , , ,32 0, , , ,31 Παροχές τρίτων , , ,20 0, , , ,00 Διάφορα έξοδα , , ,66 0, , , ,76 Αποσβέσεις , , ,44 0, , , ,82 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 Άλλα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 <Μείον-Συν> κόστος ιδιόχρησης , , , ,17 0,00 0, ,77 Λειτουργικό κέρδος , , , , , ,55 Μικτό Αποτέλεσμα ανά τομέα , , ,80 Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 285, ,11 Κέρδη ή Ζημιές χρήσεως πρό φόρων ,79 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ,52 Κέρδη/Ζημίες προ φόρων ,73 Φόρος Εισοδήματος Αναβαλλόμενος Φόρος 0,00 0,00 Κέρδη/Ζημίες μετά φόρων ,73 Σελίδα 17 από 34

18 Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή χώρες εγκατάστασης πελατών: 01/01-31/03/ /01-31/03/2014 Χώρα Ποσό Ποσοστό Χώρα Ποσό Ποσοστό ΕΛΛΑΔΑ (GR) ,64 56,90% ΙΣΠΑΝΙΑ (ES) ,11 38,37% ΙΤΑΛΙΑ (IT) ,19 26,81% ΙΤΑΛΙΑ (IT) ,52 25,71% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PT) ,15 10,07% ΕΛΛΑΔΑ (GR) ,33 15,10% ΓΑΛΛΙΑ (FR) ,02 2,63% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PT) ,94 9,86% ΙΣΠΑΝΙΑ (ES) ,61 2,06% ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE) ,61 4,57% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (GB) ,37 0,86% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (GB) ,81 4,04% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BG) ,65 0,67% ΓΑΛΛΙΑ (FR) ,96 1,70% ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ND) ,49 0,47% ΛΟΙΠΕΣ ,88 0,18% Σύνολα ,63 100,00% Σύνολα ,65 100,00% 01/01-31/03/ /01-31/03/2014 Χώρα Ποσό Ποσοστό Χώρα Ποσό Ποσοστό ΕΛΛΑΔΑ (GR) ,65 52,20% ΙΣΠΑΝΙΑ (ES) ,62 38,43% ΙΤΑΛΙΑ (IT) ,88 29,74% ΙΤΑΛΙΑ (IT) ,08 25,75% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PT) ,36 11,17% ΕΛΛΑΔΑ (GR) ,48 14,97% ΓΑΛΛΙΑ (FR) ,89 2,92% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PT) ,92 9,87% ΙΣΠΑΝΙΑ (ES) ,60 2,28% ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE) ,18 4,58% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (GB) ,71 0,95% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (GB) ,84 4,05% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BG) ,70 0,74% ΓΑΛΛΙΑ (FR) ,83 1,70% 0,00% ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ND) ,60 0,47% 0,00% ΛΟΙΠΕΣ ,80 0,18% Σύνολα ,79 100,00% Σύνολα ,35 100,00% Υπάρχουν τρεις πελάτες που έχουν συγκεντρωτικά το 67% των πωλήσεων: Πωλήσεις Ποσοστό ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε ,13 29,77% BIOMAR HELLENIC A.B.E.E.I ,61 22,03% ESSELUNGA S.p.A ,43 15,57% Σελίδα 18 από 34

19 6. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Μαρτίου Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Γήπεδα & Οικόπεδα Κτίρια &κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανήματα & Μηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισµός Πάγια υπό εκτέλεση Αξία κτήσεως , , , , ,43 0, ,14 Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 ( ,41) ( ,61) ( ,87) ( ,82) 0,00 ( ,71) Αναπόσβεστη αξία , , , , ,61 0, , Υπόλοιπο έναρξης , , , , ,61 0, ,43 Πάγια νέων θυγατρικών 0,00 0,00 Προσθήκες 0,00 0, ,75 (799,99) 5.201,79 0, ,55 Μεταφορές-Πωλήσεις -Μειώσεις 0,00 0,00 (764,17) (1.107,23) 0,00 0,00 (1.871,40) Αποσβέσεις περιόδου 0,00 ( ,61) ( ,03) ( ,62) (39.992,52) 0,00 ( ,78) Αναπόσβεστη αξία , , , , ,88 0, ,80 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες Σύνολο ,93 Αναπόσβεστη αξία , Αξία κτήσεως , , , , ,00 0, ,75 Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 ( ,22) ( ,64) ( ,98) ( ,11) 0,00 ( ,95) Αναπόσβεστη αξία , , , , ,89 0, , Υπόλοιπο έναρξης , , , , ,89 0, ,80 Αναπροσαρμογες Προσθήκες,κέρδος - ζημία από πώληση 4.426, ,93 Μεταφορές-Πωλήσεις -Καταστροφές (4.681,94) (89.189,09) (3.427,56) (7.843,00) ( ,59) Αποσβέσεις περιόδου 0,00 ( ,40) ( ,81) (33.415,63) (8.422,48) 0,00 ( ,32) Αναπόσβεστη αξία , , , , , , ,82 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ,62 Αναπόσβεστη αξία ,20 Στα ενσώματα πάγια περιλαμβάνονται τα κατωτέρω ποσά, τα οποία ο Όμιλος κατέχει ως μισθωτής βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων. 31/3/ /12/2014 Κοστος Κεφαλαιοποίησης Χρηματοδοτικών Μισθώσεων , ,73 Αποσβεσθέντα , ,47 Καθαρή Λογιστική Αξία , ,26 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες , ,26 Καθαρή Λογιστική Αξία 0,00 0,00 Επί των ακινήτων των εταιριών του ομίλου υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις ποσού για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. Σελίδα 19 από 34

20 Κτίρια & Μηχανήματα & Έπιπλα & Γήπεδα & Μεταφορικά Πάγια υπό κτιριακές Μηχανολογικός Λοιπός Οικόπεδα µέσα εκτέλεση εγκαταστάσεις εξοπλισµός εξοπλισµός Σύνολο Αξία κτήσεως , , , , ,17 0, ,16 Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 ( ,46) ( ,67) ( ,29) ( ,63) 0,00 ( ,05) Αναπόσβεστη αξία , , , , ,54 0, , Υπόλοιπο έναρξης , , , , , ,11 Προσθήκες 3.749, , ,42 Πωλήσεις-Μεταφορές-Μειώσεις (764,25) (1.907,27) (2.671,52) Αποσβέσεις περιόδου 0,00 ( ,80) ( ,41) ( ,34) (34.673,79) ( ,34) Αναπόσβεστη αξία , , , , ,42 0, ,67 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ,67 Αναπόσβεστη αξία , Αξία κτήσεως , , , , ,24 0, ,92 Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 ( ,26) ( ,16) ( ,02) ( ,81) 0,00 ( ,25) Αναπόσβεστη αξία , , , , ,43 0, , Υπόλοιπο έναρξης , , , , ,43 0, ,67 Προσθήκες 0,00 Πωλήσεις-Μεταφορές-καταστροφές (78.334,01) (2.857,21) (6.323,80) (87.515,02) Αποσβέσεις περιόδου 0,00 ( ,95) ( ,61) (22.991,69) (7.355,44) ( ,69) Αναπόσβεστη αξία , , , , ,19 0, ,96 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ,96 Αναπόσβεστη αξία ,00 Στα ενσώματα πάγια περιλαμβάνονται τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η Εταιρεία κατέχει ως μισθωτής βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων. 31/3/ /12/2014 Κοστος Κεφαλαιοποίησης Χρηματοδοτικών Μισθώσεων , ,73 Αποσβεσθέντα , ,47 Καθαρή Λογιστική Αξία , ,26 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες , ,26 Καθαρή Λογιστική Αξία 0,00 0,00 Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις ποσού ,28 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. Σελίδα 20 από 34

21 6.2 Άυλα Πάγια Τα Άυλα πάγια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Λογισμικά προγράμματα Δικαιώματα Παραχώρησης Υπεραξία Σύνολο Αξία κτήσεως , ,85 0, ,51 Σωρευµένες αποσβέσεις ( ,54) ( ,20) 0,00 ( ,74) Αναπόσβεστη αξία 4.337, ,65 0, , Υπόλοιπο έναρξης 5.486, ,59 0, ,82 Αποσβέσεις περιόδου (2.100,99) (26.702,88) (28.803,87) Αναπόσβεστη αξία 3.385, ,71 0, ,95 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ,71 Αναπόσβεστη αξία , Αξία κτήσεως , ,84 0, ,60 Σωρευµένες αποσβέσεις ( ,54) ( ,11) 0,00 ( ,65) Αναπόσβεστη αξία 3.385, ,73 0, , Υπόλοιπο έναρξης 3.385, ,73 0, ,95 Αποσβέσεις περιόδου (416,39) (6.675,73) (7.092,12) Αναπόσβεστη αξία 2.968, ,00 0, ,83 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ,77 Αναπόσβεστη αξία ,06 Λογισμικά προγράμματα Δικαιώματα Υπεραξία Σύνολο Παραχώρησης Αξία κτήσεως , ,28 0, ,15 Σωρευµένες αποσβέσεις ( ,02) ( ,68) 0,00 ( ,70) Αναπόσβεστη αξία 4.220, ,60 0, , Υπόλοιπο έναρξης 5.369, ,59 0, ,54 Αποσβέσεις περιόδου (1.984,95) (26.702,88) (28.687,83) Αναπόσβεστη αξία 3.385, ,71 0, ,71 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ,71 Αναπόσβεστη αξία , Αξία κτήσεως , ,27 0, ,24 Σωρευµένες αποσβέσεις ( ,98) ( ,55) 0,00 ( ,53) Αναπόσβεστη αξία 3.384, ,72 0, , Υπόλοιπο έναρξης 3.384, ,72 0, ,71 Αποσβέσεις περιόδου (416,21) (6.675,73) (7.091,94) Αναπόσβεστη αξία 2.968, ,99 0, ,77 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ,77 Αναπόσβεστη αξία , Αποθέματα Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Σελίδα 21 από 34

22 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Εμπορεύματα 1.529,83 539, ,83 539,50 Προιόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπρ , , , ,09 Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας , , , , , , , , Βιολογικά στοιχεία Η μεταβολή της εύλογης αξίας των βιολογικών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 31/3/ /3/ /3/ /3/2014 Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης περιόδου ( ,43) ( ,97) ( ,46) ( ,66) Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ( ,78) 0,00 ( ,78) 0,00 Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων Ιδιόχρησης , , , ,95 Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων , , , ,94 Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης περιόδου , , , ,98 Κέρδη αποτίμησης στην εύλογη αξία κατά την χρήση ( ,89) ,78 ( ,65) ,21 Η μείωση των αποθεμάτων που εμφανίζει η Εταιρεία κατά την τρέχουσα περίοδο οφείλεται κυρίως στη ελλιπής σίτιση όπου οφείλετε στην ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης το οποίο δεν μπόρεσε να καλυφτεί από τρέχον τραπεζικό δανεισμό.. Τα εμπράγματα βάρη επί των βιολογικών στοιχείων σε ιχθυοπληθυσμό ως ενέχυρο επί των δανείων ανέρχονται στο ποσό των χιλ. όπως περιγράφονται στην Σημείωση Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και γεωργική δραστηριότητα. Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση του βιολογικού μετασχηματισμού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων από μια επιχείρηση για πώληση, σε γεωργικό προϊόν ή σε επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και ιχθύες τα οποία βρίσκονται υπό ανάπτυξη και κατηγοριοποιούνται ως τέτοια μέχρι την στιγμή της συγκομιδής τους εφόσον προορίζονται για πώληση, επεξεργασία ή κατανάλωση. Το δικαίωμα της διαχείρισης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο νομικής πράξης. Με τον όρο «Γεωργική ραστηριότητα» περιγράφουμε ένα σχετικά ευρύ Κύκλο δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι: Η δυνατότητα για μεταβολή δηλαδή ζωντανοί οργανισμοί (ζώα, ιχθύες), οι οποίοι έχουν την δυνατότητα βιολογικού μετασχηματισμού. Η Διοίκηση και διαχείριση της μεταβολής, δημιουργώντας, ενισχύοντας ή τουλάχιστον σταθεροποιώντας τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου οι ζωντανοί οργανισμοί να μπορούν να αναπτυχθούν. Η δυνατότητα αποτίμησης της μεταβολής δηλαδή η διαφορά που επέφερε ο βιολογικός μετασχηματισμός τόσο στην ποιότητα (ωριμότητα, περιεκτικότητα) όσο και στην ποσότητα (βάρος, καρποί κλπ) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. και η Εταιρεία καταχωρούν ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή μία γεωργική παραγωγή όταν και μόνο όταν: Ελέγχουν το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος. Πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στον Όμιλο και στην Εταιρεία. Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την ημερομηνία κάθε ισολογισμού στην εύλογη αξία του μείον τα εκτιμώμενα κόστη του σημείου πώλησης, εκτός από την περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. και η Εταιρεία μετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιμά κατά την ημερομηνία κάθε μεταγενέστερης κατάστασης οικονομικής θέσης στην εύλογη αξία μείον τα εκτιμώμενα κόστη έως του σημείου πώλησης. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, τότε αποτιμώνται στο κόστος τους μείον κάθε σωρευμένη απόσβεση και κάθε σωρευμένη ζημία απομείωσης. Κέρδη ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου και τη μεταγενέστερη αποτίμησή του (μείον τα εκτιμώμενα Σελίδα 22 από 34

23 κόστη του σημείου πώλησης και στις δύο περιπτώσεις), καταχωρούνται στο αποτέλεσμα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος μπορεί να προκύπτει και κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου, όπως για παράδειγμα η γέννηση ενός ζωντανού οργανισμού. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας (βάρος σε γρ). Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα ώριμα, τα ανώριμα και τον γόνο όπου και αποτιμούνται σύμφωνα με το ΛΠ 41 και ΠΧΑ 13 ως εξής: Γόνος: Ο γόνος προσμετράται σε τεμάχια, τα οποία προκύπτουν από την αναμενόμενη ποσότητα. Η ποσότητα αυτή επαληθεύεται φυσικώς με την ποσότητα πωλούμενου γόνου πλέον την ποσότητα που αναλώνεται για την παραγωγή νωπών ψαριών της Εταιρείας και του Ομίλου. Ο γόνος αποτιμάται στην καθαρή εύλογη αξία η οποία προκύπτει από τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης αφαιρουμένων των τυχόν εκτιμώμενων εξόδων μεταφοράς. Ώριμα και Ανώριμα: Η συνολική ιχθυομάζα (βιομάζα) που λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίοδο προκύπτει ως εξής: (α) Από λογισμικό(software) καταγραφής και μέτρησης της βιομάζας και του αριθμού των ιχθυδίων κυρίως σε σχέση με την αναλωθείσα τροφή και τις επικρατούσες ανά περιοχή θερμοκρασίες. (β) Από επιτόπου δειγματοληψία ανά κλωβό ψαριών υπολογίζεται το μέσο βάρος ανά τεμάχιο. Το μέσο βάρος πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των ψαριών, προσδιορίζει τη συνολική ιχθυομάζα δεδομένου ότι σε κάθε ιχθυοκλωβό υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία και μέγεθος ψαριού. (γ) η Εταιρεία επιμετρά και συγκρίνει τις τυχόν αποκλίσεις που προκύπτουν από τα απολογιστικά στοιχεία των κλωβών που εξαλιεύονται πλήρως με τα δεδομένα των ανωτέρω εκτιμήσεων για τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις. Ώριμα: Οι ώριμοι ιχθύες (άνω των 200 γρ.) επιμετρώνται στην καθαρή εύλογη αξία. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές για τους ζώντες ιχθύς στην παρούσα τοποθεσία και κατάστασή τους, η υποχρέωση της αποτίμησης των ψαριών αυτών σύμφωνα με το ΛΠ 41 και το ΠΧΑ 13 οδηγεί στην χρήση μιας εκτιμώμενης εύλογης αξίας των ψαριών επί της βάσης μιας υποθετικής αγοράς και της ιεραρχίας της εύλογης αξίας επιπέδου 2 λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα τοποθεσία και κατάσταση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας του ιχθυοπληθυσμού σε κάθε ημερομηνία αναφοράς γίνεται λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως το ποια είναι η υποθετική κύρια αγορά και οι επικρατούσες παρατηρήσιμες και αντιπροσωπευτικές τιμές στην αγορά για το τελικό προϊόν (εξαλιευμένοι ιχθύες). Ανώριμα: Όσον αφορά τους ανώριμους ιχθύς (κάτω των 200 γρ.), η βιομάζα αποτιμάται µε βάση το 80% της μέσης τιμής πώλησης της ομάδας γρ. συν την τιμή πώλησης του γόνου μείον το κόστος πώλησης. 6.5 Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις Οι πελάτες και οι λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Πελάτες , , , ,69 Γραμμάτια σε καθυστέρηση 5.000, ,00 0,00 0,00 Επιταγές εισπρακτέες , , , ,00 Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 0,00 0,00 0,00 Επισφαλείς -Επιδικοι πελατες και χρεωστες , , , ,30 Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (48.039,30) (48.039,30) (48.039,30) (48.039,30) Σύνολο , , , ,69 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ( ,75) ( ,03) ( ,41) ( ,29) Αύνολο μετά την απομείωση 0,00 0, , ,40 Το υπόλοιπο των Πελατών και λοιπών Εμπορικών απαιτήσεων 31/03/2015 αντιπροσωπεύει τις ρευστοποιήσιμες αξίες τους. έχει σημαντική διασπορά πωλήσεων και συνεπώς δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις του πιστωτικού κινδύνου εκτός από αυτό που μνημονεύεται στην Σημείωση 3. και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι όλες οι πωλήσεις γίνονται σε ευρώ. Σελίδα 23 από 34

24 6.6 Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Χρεώστες διάφοροι , , , ,04 Ελληνικό Δηµόσιο , , , ,12 Προκαταβολές σε Προμηθευτές , , , ,14 Λογ/σμοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων 5.970, , , ,28 Έξοδα επομένων χρήσεων , , , ,44 Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων , , , ,86 Σύνολο βραχυπρόθεσμων Απαιτήσεων , , , ,88 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ( ,12) ( ,88) ( ,12) ( ,88) Σύνολο βραχυπρόθεσμων Απαιτήσεων μετά τις προσαρμογές , ,25 0,00 0,00 Δοσμένες Εγγυήσεις , , , ,97 Σύνολο λοιπώναπαιτήσεων , , , ,97 Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες ( ,52) ( ,97) ( ,52) ( ,97) Σύνολο λοιπών Απαιτήσεων μετά τις προσαρμογές , ,31 0,00 0,00 Σύνολο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων απαιτήσεων , ,56 0,00 0,00 - Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο αφορούν κατά κύριο λόγω επιστροφές ΦΠΑ λόγω εξαγωγών. - Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο ταυτίζεται με τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων, εκτός του Ελληνικού Δημοσίου. - Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο είναι βεβαίας εισπράξεως αλλά δεν είναι εύκολα προσδιορισμένος ο χρόνος είσπραξης. - Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αφορούν τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και repos, µε βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. 6.7 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Ταμείο 1.986, , , ,93 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας , , , ,52 Δεσμευμένες Καταθέσεις όψεως , , , ,34 Σύνολο , , , , Μετοχικό Κεφάλαιο Κατά την 31 Μαρτίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας,ανέρχεται στο ποσό των ,01 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,47 η κάθε μία. Οι μετοχές της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στις 31 Μαρτίου 2014 δεν κατέχονται μετοχές της Εταιρείας είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις. δεν έχει πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών. Η Διαφορά υπέρ το άρτιο του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Σελίδα 24 από 34

25 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Διαφορά απο την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,58 Μείωση του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου, κατά τα έξοδα της δηµόσιας εγγραφής που είχαν κεφαλαιοποιηθεί ( ,55) ( ,55) ( ,55) ( ,55) Κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο (43.641,03) (43.641,03) (43.641,03) (43.641,03) Αυξήσεις , , , ,49 Σύνολο , , , ,49 Η Διαφορά υπέρ το άρτιο της Εταιρείας προέκυψε με την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερης της ονομαστικής τους αξίας. Το εισπραχθέν ποσό μειώθηκε κατά τα έξοδα της εκδόσεως. Το ποσό ,49 προέκυψε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό ( ,51) με την έκδοση ( ) νέων κοινών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,47 εκάστης και τιμής διάθεσης 1,80 εκάστης κατά το έτος Λοιπά αποθεματικά Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Τακτικό αποθεµατικό , , , ,26 Αποθεματικό Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου , , , ,40 Αφορολόγητα αποθεματικά Ν.2601/98 916,60 916,60 916,60 916,60 Λοιπά αφορολόγητα αποθεματικά 9.634, , , ,24 Σύνολο , , , ,50 Τα αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα επισωρευθεί κατά τη διανομή των αποθεματικών αυτών θα αναγνωρισθεί κατά το χρόνο της λήψεως της απόφασης περί διανομής και σε σχέση με το ποσό της διανομής. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού αποθεματικού» - με την κατ έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετήσιων μετά από φόρους, κερδών είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας, μπορεί όμως να συμψηφισθεί με συσσωρεμένες ζημιές Δάνεια Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Ομολογιακά δάνεια , , , ,82 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 1.214, ,79 Σύνολο δανείων , , , ,61 Δάνεια Τραπεζών , , , ,15 Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών μισθώσεων , , , ,01 Σύνολο βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων , , , ,16 Σύνολο Δανεισμού , , , ,77 Τα τραπεζικά δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες, εκτός του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού 4,5 εκατ. το οποίο έχει χορηγηθεί από LINNAEUS CARITAL PARTNERS B.N., και είναι εκπεφρασμένα σε ευρώ. Τα δάνεια του Ομίλου ταξινομήθηκαν σαν βραχυπρόθεσμης διάρκειας κατά την 31/03/2015. Όπως προβλέπεται από τη συμφωνία εξυγίανσης, ποσό ,58, που αφορά μέρος υποχρεώσεων προς EUROBANK, ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ και Σελίδα 25 από 34

26 ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα μεταβιβαστούν στην ΣΕΛΟΝΤΑ, ενώ το υπόλοιπο των οφειλών, καθώς και υπόλοιπο δανείου ,82 της LINNAEUS CARITAL PARTNERS B.N (βασικός μέτοχος της Εταιρείας) θα παραμείνουν στην Εταιρεία και θα ικανοποιηθούν με μετοχές της αποκτώσας εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Στα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις (βλέπε Σημειώσεις 6.10). Το υπόλοιπο των δανείων της 31/03/2015 αντιπροσωπεύει τις ρευστοποιήσιμες αξίες τους. δεν είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο σε σχέση με τα δάνειά του, αφού όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ Επιχορηγήσεις Η κίνηση των κρατικών επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως: Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ , ,44 Αναλογία αποσβέσεων επιχ παγίων στα αποτελέσματα περιόδου ( ,12) ( ,43) Υπόλοιπο 31/12/ , ,01 Υπόλοιπο έναρξης 1/1/ , ,01 Αναλογία αποσβέσεων επιχ παγίων στα αποτελέσματα περιόδου (75.339,88) (62.021,64) Υπόλοιπο 31/03/ , ,37 Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν. Ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των επιχορηγουμένων παγίων στοιχείων, ως προς τη διαφοροποίηση της νομικής υπόστασης της επιχορηγούμενης εταιρείας και ως προς τη διανομή των κερδών που προέρχονται από την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων. Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρμόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς Προβλέψεις Οι προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων αναλύονται ως εξής: Εταιρίες Ανέλεγκτες χρήσεις Σχηματισμένες Προβλέψεις 31/03/2015 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ - Μητρική ,69 ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ ,09 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι.FAMILY AE ,00 ΝΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε ,93 Όμιλος ,71 προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων σχηματίζοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές του Ομίλου. Για τον Όμιλο και την Εταιρεία, εκδόθηκε το Φορολογικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης για τη χρήση χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στο φόρο και στη σχετική φορολογική πρόβλεψη που συμπεριλήφθηκε στις οικονομικές καταστάσεις του Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το οικονομικό έτος που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2013 της Μητρικής Εταιρείας θεωρείται τελικό από πλευράς φορολογικού ελέγχου μετά το πέρας δεκαοχτώ μηνών από την υποβολή του Φορολογικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών. Για τη χρήση η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως Προμηθευτές και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις Οι Προμηθευτές και λοιπές Εμπορικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: Σελίδα 26 από 34

27 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Προµηθευτές ανοικτά υπόλοιπα , , , ,61 Γραμμάτια πληρωτέα 0, ,90 0, ,00 Επιταγές πληρωτέες , , , ,75 Προκαταβολές πελατών , , , ,96 Σύνολο , , , ,32 Όπως προβλέπεται από τη συμφωνία εξυγίανσης, ποσό ,67 προς βασικό προμηθευτή ΒΙΟΜΑΡ, καθώς και ποσά ,38 και ,32 προς κρίσιμους και μη κρίσιμους προμηθευτές αντίστοιχα, θα μεταβιβαστούν στην ΣΕΛΟΝΤΑ, ενώ το υπόλοιπο των οφειλών, θα παραμείνει στην Εταιρεία. και θα ικανοποιηθεί με μετοχές της αποκτώσας εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Το υπόλοιπο των εμπορικών υποχρεώσεων της 31/03/2015 αντιπροσωπεύει τις ρευστοποιήσιμες αξίες τους Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 31/3/ /12/ /3/ /12/2014 Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , , , ,01 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , , ,59 Δουλευµένα έξοδα , , , ,71 Πιστωτές διάφοροι , , , ,21 Σύνολο , , , ,52 Όπως προβλέπεται από τη συμφωνία εξυγίανσης, το σύνολο των υποχρεώσεων προς δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και εργαζόμενους και μέρος των πιστωτών διάφορων, θα μεταβιβαστούν στην ΣΕΛΟΝΤΑ, ενώ το υπόλοιπο των οφειλών, θα παραμείνει στην Εταιρεία και θα ικανοποιηθεί με μετοχές της αποκτώσας εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Το ποσό ,94 που περιλαμβάνεται στους πιστωτές διάφορους αφορά χορήγηση από την Linnaeus Capital Partners B.V και θα παραμείνει στη Εταιρεία. Όλα τα υπόλοιπα αντιπροσωπεύουν ρευστοποιήσιμες αξίες Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα Τα χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται παρακάτω: 31/3/ /3/ /3/ /3/2014 Χρεωστικοί τόκοι Δάνεια τραπεζών , , , ,43 Τόκοι από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 581, ,86 581, ,86 Λοιπά µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα 1.720, , , ,31 Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων , , , ,60 Πιστωτικοί τόκοι (60,30) (285,10) (59,99) (41,11) Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων (60,30) (285,10) (59,99) (41,11) Συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος , , , , Προσαρμογές σε ρευστοποιήσιμες αξίες Η επίδραση από την προσαρμογή στις ρευστοποιήσιμες αξίες, σύμφωνα με το από 30/4/2015 υπογεγραμμένο σχέδιο εξυγίανσης (όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στη σημείωση 6.21) αναλύεται ως εξής: Σελίδα 27 από 34

28 Ενεργητικό 31/03/2015(Περουσιακά στοιχεία σε Σελόντα) ,11 Παθητικό μετβ(υποχρεώσεις σε Σελόντα) ,33 Τράπεζες ,58 βιομαρ ,67 Δημόσιο ,62 Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,05 Προσωπικό ,46 Ουσιώδεις προμηθευτές ,38 Μη ουσιώδεις προμηθευτές ,32 Λοιπές υποχρεώσεις ,25 Τίμημα μεταβίβασης ,00 Μετοχές ,00 Τιμή ανά μετοχή 0,30 Προσαρμογή σε ρευστοποιήσιμες αξίες 31/03/ ,78 Προσαρμογή σε ρευστοποιήσιμες αξίες 31/12/ ,52 Αναστροφή ζημίας απομείωσης 31/03/ ,74 Η εταιρεία πρέπει να εκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς αν υπάρχουν ενδείξεις ότι μια ζημιά απομείωσης που καταχωρίστηκε σε προηγούμενες περιόδους, εκτός από υπεραξία,μπορεί να μην υπάρχει πλέον η μπορεί να έχει μειωθεί(δλπ 36).Αν μια τέτοια ένδειξη υπάρχει η οικονομική οντότητα πρέπει να εκτιμά το ανακτήσιμο ποσό. Κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζονται από ζημίες απομείωσης και οι κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζονται από την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης στον Όμιλο και στην Εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ Σημ. 31/3/2015 Προσαρμογές 31/3/2015 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα Πάγια Στοιχεία , , ,18 Άυλα πάγια , ,77 0,06 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία , ,29 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , , ,31 Αποθέματα , ,84 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία , ,11 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις , ,75 0,00 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , ,11 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα , ,36 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,26 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σελίδα 28 από 34

29 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ. 31/3/2015 Προσαρμογές 31/3/2015 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία , ,96 0,00 Άυλα πάγια , ,77 0,00 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 0,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις , ,52 0,00 Αποθέματα , ,72 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία , ,05 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις , , ,29 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,12 0,00 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα , ,27 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , Κέρδη ανά μετοχή 31/3/ /3/ /3/ /3/2014 Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ( ,62) ( ,31) ( ,98) ( ,54) Σταθμισμένος µέσος αριθμός μετοχών , , , ,00 Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,23) (0,96) (0,14) (0,97) Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της χρήσης που αναλογεί στους κοινούς μετόχους με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, εξαιρώντας το μέσο όρο των μετοχών που αποκτήθηκαν από τον όμιλο ως ίδιες μετοχές. Τα κέρδη βαίνουν αυξημένα καθώς αφαιρείται η αρνητική επίδραση στο αποτέλεσμα δαπανών της χρήσης που δεν θα υπάρχουν όταν εξασκηθούν τα δικαιώματα και προκύψουν οι νέες κοινές μετοχές. Ο αριθμός των μετοχών αυξάνεται για να περιλάβει τον αριθμό των νέων υπό μελλοντική έκδοση μετοχών Συναλλαγές και Απαιτήσεις από Υποχρεώσεις προς Συνδεδεμένα Πρόσωπα Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα της εταιρείας με συνδεμένες εταιρίες καθώς και οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών του Ομίλου και της εταιρείας κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2015 είναι: 31/3/ /3/ /3/ /3/2014 α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε θυγατρικές , ,82 β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από θυγατρικές , ,61 γ) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης Αμοιβές Δ.Σ 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές Διευθυντών , , , ,93 Σύνολο (γ) , , , ,93 δ) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις - αγορές αγαθών / υπηρεσιών Απαιτήσεις από θυγατρικές , ,40 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές , ,00 ε) Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη LINNAEUS CAPITAL PARTNERS B.V , , , ,00 Όπως προβλέπεται από τη συμφωνία εξυγίανσης, το σύνολο των υποχρεώσεων προς linaeus, θα παραμείνει στην Εταιρεία και θα ικανοποιηθεί με μετοχές της αποκτώσας εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ, όπως περιγράφεται στην παράγραφο H ενδοεταιρική οφειλή της Εταιρίας προς την θυγατρική Κλειδαράς Ιωάννης ύψους προβλέπεται να μην μεταβιβαστεί στην αποκτώσα εταιρία ούτε ικανοποιηθεί με μετοχές της αποκτώσας εταιρίας. Σελίδα 29 από 34

30 6.19 Εγγυήσεις O Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ενεχυριάσει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ομάδα ιχθυοπληθυσμού ποσού χιλ και χιλ αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, η εταιρεία για εξασφάλιση οφειλόμενου ποσού χιλ προς την εταιρεία BIOMAR HELLENIC A.E. έχει μεταβιβάσει ενέχυρο στον παραπάνω προμηθευτή, μέχρι το ανωτέρω ποσό, με το οποίο έχει ενεχυριάσει ιχθυοπληθυσμό και ιχθυολογικό εξοπλισμό της θυγατρικής της εταιρείας ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ. και η Εταιρεία έχουν εκδώσει εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης) προς τρίτους, ποσού 582.χιλ. και 538χιλ. αντίστοιχα. έχει ενεχυριάσει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα το σύνολο των κοινών ανώνυμων μετοχών που κατέχει στην θυγατρική εταιρεία ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ FAMILY A.E Ενδεχόμενα Η Εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με εγγυήσεις σε τράπεζες υπέρ θυγατρικών της από θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της. Συγκεκριμένα: παρέχει εταιρική εγγύηση για τις θυγατρικές ΣΠΑΡΦΙΣ, ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ για πιστωτικό όριο ποσού χιλ σε τράπεζες των οποίων τα υπόλοιπα κατά την 31/03/2014 ανέρχονταν στο ποσό των χιλ έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές για τις θυγατρικές ΣΠΑΡΦΙΣ, ΝΙΜΟΣ προς τρίτους ποσού ,68 Παρέχει εταιρική εγγύηση για τη θυγατρική της ΝΙΜΟΣ ΑΕΒΕ για υποχρεώσεις της προς τρίτους ποσού 563 χιλ Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις ή λειτουργία της Εταιρίας ή του Ομίλου Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα Την , η Εταιρεία υπέγραψε, συμφωνία εξυγίανσης (εφεξής «Συμφωνία Εξυγίανσης» ή «Συμφωνία») μεταξύ της "ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε." και των δανειστριών τραπεζών της "ΔΙΑΣ", ήτοι τις τράπεζες: EFG Eurobank Ergasias, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και Πειραιώς (εφεξής «Δανείστριες Τράπεζες»), την Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρία, τη μέτοχο της ΔΙΑΣ, Linnaeus Capital Partners BV και την BIOMAR HELLENIC Α.Β.Ε.Ε.Ι., εταιρεία προμηθευτή της "ΔΙΑΣ", σύμφωνα με τις διατάξεις της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (εφεξής «ΠτΚ»)(ν.3588/2007) και πιο συγκεκριμένα, του άρθρου 106β ΠτΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 106θ του ίδιου νόμου. Η «Συμφωνία» προβλέπει τη μεταβίβαση στην "ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε." της επιχείρησης της "ΔΙΑΣ" ως εισφορά σε είδος, όπως ορίζει ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, και ειδικότερα τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού ποσού 70 εκατ. περίπου και τμήματος του παθητικού ποσού 29,6 εκατ.. Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΛΟΝΤΑ κατά το ποσό των 12,4 εκατ. με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρείας και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ανά μετοχή. Δεδομένου ότι η «Συμφωνία» προβλέπει ότι 81,95% του συνόλου των υποχρεώσεων της εταιρείας δεν θα μεταβιβαστεί στην ΣΕΛΟΝΤΑ, οι εν λόγω νέες μετοχές θα αναληφθούν από τη "ΔΙΑΣ" με σκοπό την ικανοποίηση των πιστωτών της. Οι μετοχές αυτές θα κατανεμηθούν στους πιστωτές οι οποίοι θα παραμείνουν στην εταιρεία. Σε περίπτωση μη αποδοχής της ικανοποίησης αυτής από ορισμένους από τους πιστωτές η απαίτηση του έχει οριστικά διαγραφεί σε διάστημα ενός μήνα από την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω μεταβίβαση περιλαμβάνει: α) το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας (ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε κτίρια, στα οποία περιλαμβάνονται συσκευαστήρια, ιχθυογεννητικοί σταθμοί και κτίρια υποστήριξης παραγωγής στις παραγωγικές μονάδες, οικόπεδα, μηχανήματα που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μηχανήματα συσκευασίας, κλωβούς και δίχτυα, άυλα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε λογισμικό και άδειες λειτουργίας μονάδων, συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ (δ.τ. ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.), ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, βιολογικά αποθέματα,απαιτήσεις έναντι τρίτων, καταθέσεις, λοιπά στοιχεία ενεργητικού), β) το τμήμα του παθητικού που αφορά σε μέρος υποχρεώσεων από τραπεζικά δάνεια το σύνολο των υποχρεώσεων προς Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και εργαζόμενους σε μέρος των υποχρεώσεων προς το βασικό προμηθευτή ΒΙΟΜΑΡ σε μέρος των υποχρεώσεων προς λοιπούς προμηθευτές οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως κρίσιμοι και μη κρίσιμοι σε μέρος των λοιπών υποχρεώσεων Σελίδα 30 από 34

31 Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται οι εισφερόμενες, όπως προβλέπονται από τη συμφωνία εξυγίανσης, υποχρεώσεις : Τράπεζες ,58 ΒΙΟΜΑΡ ,67 Δημόσιο ,67 Ασφαλιστικοί οργανισμοί ,68 Προσωπικό ,77 Ουσιώδεις προμηθευτές ,36 Μη ουσιώδεις προμηθευτές ,32 Λοιπές Υποχρεώσεις ,70 Παθητικό μεταβιβαζόμενο ,75 Οι αξίες αναπροσαρμόζονται σε κάθε περίοδο. γ) την ανάληψη των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων της εταιρείας, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί και καταγραφεί στη «Συμφωνία», την απόκτηση, μέσω μεταβίβασης της κυριότητας των διοικητικών αδειών, των σημάτων, των ονομάτων χώρου και εν γένει όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και την ανάληψη όλων των εργαζομένων της "ΔΙΑΣ", οι οποίοι αριθμούν σε 370 άτομα περίπου σε επίπεδο ομίλου, και σε 270 άτομα περίπου σε επίπεδο εταιρείας. Σημειώνεται ότι, για τα υπό α) και β) στοιχεία, τα οριστικά ποσά της μεταβίβασης θα προσδιορισθούν λαμβάνοντας υπόψη και το ισοζύγιο της "ΔΙΑΣ" κατά την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης του Δικαστηρίου την για την υλοποίηση της Συμφωνίας. Εντούτοις, επισημαίνεται ότι η "Συμφωνία Εξυγίανσης" δεν είναι δεσμευτική, αφού τελεί υπό όρους και αναβλητικές αιρέσεις και μόνο με την εκπλήρωση του συνόλου αυτών ξεκινά η επενέργειά της. Οι κυριότερες αναβλητικές αιρέσεις και όροι έχουν ως ακολούθως: 1. Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 2. Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΣΕΛΟΝΤΑ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας, μέχρι τις ή σε μετ αναβολή Γενική Συνέλευση. 3. Λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ΣΕΛΟΝΤΑ για την αναδοχή μέρους του παθητικού της εταιρίας, μέχρι τις ή σε μετ αναβολή Γενική Συνέλευση. 4. Ολοκλήρωση της υπό στοιχείο (2) επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΛΟΝΤΑ. 5. Επικύρωση της "Συμφωνίας" από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (εφεξής το «Δικαστήριο»). 6. Εξεύρεση δεύτερου προμηθευτή για την προμήθεια ιχθυοτροφών με πεντάμηνη πίστωση καταβολής του τιμήματος έως την ημερομηνία συζήτησης ενώπιον του Δικαστηρίου της "Συμφωνίας Εξυγίανσης " οποία αποτελεί παραδοχή του επιχειρηματικού σχεδίου. 7. Δημοσίευση μέχρι τις : α) ελεγμένων από τον ορκωτό ελεγκτή του Ομίλου ΔΙΑΣ οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου της "ΔΙΑΣ" για το έτος 2014, και β) παροχή βεβαίωσης από τον ορκωτό ελεγκτή του Ομίλου "ΔΙΑΣ" προς τα συμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα εντός 10 ημερών από την υπογραφή της Συμφωνίας Εξυγίανσης ότι δεν υφίστανται ουσιώδεις αποκλίσεις μεταξύ του δημοσιευμένου ισολογισμού του Ομίλου με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2014 και του ισολογισμού έναρξης ( ) του επιχειρηματικού σχεδίου που έχει χρησιμοποιηθεί στην έκθεση εμπειρογνώμονα της "Συμφωνίας Εξυγίανσης". 8. Έγκριση της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 9. Μεταβίβαση από τη "ΔΙΑΣ", εντός μηνός από την πλήρωση των αιρέσεων (1)-(3), των νεοεκδοθεισών μετοχών σε συγκεκριμένους πιστωτές της. Σχετικά με την αίρεση υπό (5) σημειώνεται ότι, το Δικαστήριο, κατά τη συζήτηση της αίτησης για την επικύρωση ή μη της "Συμφωνία Εξυγίανσης", θα εξετάσει εάν συντρέχουν, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 106ζ του ΠτΚ, όπως ισχύει. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Δικαστήριο θα πρέπει να πιθανολογήσει, μεταξύ άλλων ότι, κατόπιν της επικύρωσης της "Συμφωνία Εξυγίανσης", η επιχείρηση θα καταστεί βιώσιμη και η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών δεν θα παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2. Επομένως, ο Δικαστής, για να σχηματίσει δικανική κρίση και να αποφασίσει περί των ανωτέρω, δεν αρκείται σε ένα απλό έλεγχο τυπικών στοιχείων, τουναντίον, καλείται να ερμηνεύσει και να εκτιμήσει σειρά γεγονότων, όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, αλλά και να σταθμίσει παράγοντες που θα επηρεάσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά και την ικανοποίηση των πιστωτών και κατόπιν τούτου να πιθανολογήσει επί της ουσίας την ύπαρξη ή μη των προϋποθέσεων επικύρωσης. Τέλος, σημειώνεται ότι οι αιρέσεις υπό (1)-(3) θα πρέπει να πληρωθούν το πολύ εντός μηνός από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και η αίρεση υπό (4) θα πρέπει να πληρωθεί εντός προθεσμίας τριών μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το Δικαστήριο. Στις παραιτήθηκε ο κος Αθανάσιος Πραχάλης από πρόερδος του Διοικητικού Συμβουλίου για προσωπικούς λόγους. Την , σε συνέχεια του αιτήματος της εταιρείας προσδιορισμού δικασίμου κατά προτίμηση στο Τμήμα Διακοπών του Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδικάσθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007 και αναμένεται η έκδοση της Σελίδα 31 από 34

32 σχετικής απόφασης. Παράλληλα διατηρήθηκαν τα προληπτικά μέτρα προστασίας υπέρ της εταιρείας μέχρι την έκδοση της απόφασης. Σημειώνεται ότι κατά την εκδίκαση άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση προς υποστήριξη της αίτησης όλα τα συμβαλλόμενα στην συμφωνία εξυγίανσης μέρη, ήτοι οι δανείστριες τράπεζες της εταιρείας και συγκεκριμένα η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ, η Τράπεζα Alpha Bank ΑΕ, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και η Τράπεζα Πειραιώς, η εταιρεία ιχθυοτροφών ΒΙΟΜΑΡ HELLENIC ΑΒΕΕΙ, η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, η μέτοχος της εταιρείας LINNAEUS CAPITAL PARTNERS BV καθώς και οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι οι πιστωτές που συμμετέχουν στην συμφωνία εξυγίανσης και οι οποίοι άπαντες άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση προς υποστήριξη της αίτησης της εταιρείας κατά τη δικάσιμο της , εκπροσωπούν συνολικά το 94,37% του συνόλου των απαιτήσεων καθώς και το 100% επί των εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών, η δε συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας μας ποσού ΕΥΡΩ 69,280 εκατομμυρίων ως εισφορά σε είδος στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», όπως ορίζει ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, καθώς και τμήματος του παθητικού της, ποσού ΕΥΡΩ 29,593 εκατομμυρίων και σε επίπεδο ομίλου παθητικό ποσού ΕΥΡΩ 48 εκατομμυρίων. Η συμφωνία προβλέπει, ότι ποσοστό 81,95% του συνόλου των υποχρεώσεων της εταιρείας μας, το οποίο δεν θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» θα καλυφθεί με την απόκτηση από τις πιστώτριες τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της εταιρείας μετοχών της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», τις οποίες θα αποκτήσει η εταιρεία μας κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ». Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού ΕΥΡΩ 12,4 εκατομμυρίων με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ ανά μετοχή υπέρ της εταιρείας μας. Τονίζεται ότι η εν λόγω συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» και «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» ενώ τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» εντός προθεσμίας τριών μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Τέλος, σημειώνεται, ότι για την υλοποίηση της ως άνω συμφωνίας θα πρέπει πρώτα αυτή να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο. H επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης όπως περιγράφηκε πιο πάνω εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τις θέσεις εργασίας του Ομίλου ΔΙΑΣ. Την , η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την εισφορά του ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» δυνάμει της υπ αριθμ /553/ αίτησης περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ άρθρο 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007). Η από συμφωνία εξυγίανσης συνήφθη μεταξύ αφενός της εταιρείας και αφετέρου με ορισμένους εκ των πιστωτών της και στην οποία η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΕΛΛΕΥΣΕΩΝ» συμπράττει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη. Η ανωτέρω συμφωνία τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της α) από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΕΛΛΕΥΣΕΩΝ», β) από τις αρμόδιες αρχές και γ) από την επικύρωση από το αρμόδιο δικαστήριο. Την 16/07/2015 σύμφωνα με το Ν. 4334/2015 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας αυξήθηκε από 26% σε 29% και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος αυξήθηκε από 80% σε 100%. Η αλλαγή του συντελεστή φόρου έχει εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2015 ενώ η αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 από την 1 Ιανουαρίου Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 (παρ. 47) και το ΔΛΠ 10 (παρ. 22) η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή που ψηφίστηκε στις 16/07/2015 αποτελεί «μη διορθωτικό γεγονός» και ως εκ τούτου για τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας κατά την 30/06/2015 ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με τον ισχύοντα κατά την 30/06/2015 φορολογικό συντελεστή 26%. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις λόγω μηδενικού φόρου. Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31 ης Μαρτίου 2015 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον Όμιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27 Αυγούστου 2015 και έχουν υπογραφεί εκ μέρους του, από τους κάτωθι: Μάνδρα, 27 Αυγούστου 2015 Σελίδα 32 από 34

33 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ANITA SUBBA HAMILTON VADIM DUBROVIN ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡ.ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΒ Σελίδα 33 από 34

34 Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελίδα 34 από 34

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 121570407000 Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27160/002/Β/92/0169 Μάνδρα Αττικής Θέση Τρύπιο Λιθάρι 1ο χλμ. Αττικής Οδού ΤΚ 19 600 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 27160/002/Β/92/0169

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 27160/002/Β/92/0169 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 121570407000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 27160/002/Β/92/0169 Μάνδρα Αττικής Θέση Τρύπιο Λιθάρι 1ο χλμ. Αττικής Οδού ΤΚ 19 600 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 121570407000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 27160/002/Β/92/0169

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 121570407000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 27160/002/Β/92/0169 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 121570407000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 27160/002/Β/92/0169 Μάνδρα Αττικής Θέση Τρύπιο Λιθάρι 1ο χλμ. Αττικής Οδού ΤΚ 19 600 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23191/06/Β/90/37 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 1188801000 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 - ΑΘΗΝΑ Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007

Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Οικονομικές καταστάσεις Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 30/06/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 27160/002/Β/92/0169

ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 27160/002/Β/92/0169 ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 121570407000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 27160/002/Β/92/0169 Μάνδρα Αττικής Θέση Τρύπιο Λιθάρι 1ο χλμ. Αττικής Οδού ΤΚ 19 600 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2016 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

POLYPACK A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

POLYPACK A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 POLYPACK A.E. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 135 του κ.ν.2190/1920 και τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) Εξαμηνιαία Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και το Ν.3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις... 4 1.1 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις TRASTOR ΑΝΩΝΥΜ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2015 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Περιεχόμενα οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.

ΒΥΤΕ COMPUTER Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε. BYTE COMPUTER ABEE ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83424302000 (ΑΡ.ΜΑΕ 21223/06/Β/90/48) ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 Περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα