Κίλλος Δ. Αγορανόμος»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κίλλος Δ. Αγορανόμος»"

Transcript

1 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναγέννηση της Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις για τον έλεγχο της αγοράς εργασίας και της ασφάλισης Κίλλος Δ. Αγορανόμος» ΑΡΘΡΟ 1 (Αναβάθμιση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας) 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ν.2639/1998 αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας (Γ.Γ.Ε.Ε.) υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αντίστοιχη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα με βαθμό 1 ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας». 2. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών και του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις τους κεφ. Β του Ν. 2639/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, υπάγεται στο εξής στη συνιστώμενη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ειδικός Γραμματέας ΣΕΠΕ νοείται εφεξής Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας. Με τη σύσταση της θέσης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας, καταργείται η θέση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 3. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπάγεται στο εξής στη συνιστώμενη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας. 4. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών και του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ), η οποία συστάθηκε με το Ν. 2556/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, υπάγεται στο εξής στη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας. 5. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών και του προσωπικού της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ), η οποία συστάθηκε με το Ν. 2676/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, υπάγεται στο εξής στη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας. 1

2 6.Η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ονομάζεται εφεξής Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Επιθεώρησης Εργασίας. 7. Συνιστάται Υπηρεσία Επιθεωρητών Ελέγχου Ασφάλισης, στην οποία υπάγεται το σύνολο του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων των τριών Τμημάτων Ελέγχου (Β, Γ και Δ ) της ΕΥΠΕΑ Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύουν σήμερα και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Επιθεώρησης Εργασίας. 8. Στη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας συγκροτείται Γραφείο Γενικού Γραμματέα, υπαγόμενο απευθείας σε αυτόν. 9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. ΑΡΘΡΟ 2 (Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας) 1. Στη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας συνιστώνται οι ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις: Α) Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, στην οποία υπάγεται το σύνολο του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ. Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας συγκροτείται από: Τη Διεύθυνση Συνθηκών και Προγραμματισμού Επιθεώρησης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, η οποία αποτελείται από τη Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας όπως αυτή μεταφέρεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας του ΣΕΠΕ και συγκροτείται από : το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας του ΣΕΠΕ, το οποίο εφεξής ονομάζεται Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας το Τμήμα Πρόληψης Εργατικών Ατυχημάτων το Τμήμα Πρόληψης Επαγγελματικών Ασθενειών 2

3 το Τμήμα Πρόληψης για Ειδικές Ομάδες Εργαζομένων και Βελτίωσης του Εργασιακού Περιβάλλοντος το Γραφείο Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες Τη Διεύθυνση Διαχείρισης Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, η οποία αποτελείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα ασφάλειας και υγείας όπως μεταφέρεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας του ΣΕΠΕ και συγκροτείται από: το Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης το Τμήμα Επιμόρφωσης, Ενημέρωσης, Εκδόσεων και Τεχνικής Υποστήριξης το Τμήμα Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης της Πληροφορίας και των Θεσμικών Μέτρων για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, το οποίο προκύπτει από την ενοποίηση του Τμήματος Αξιοποίησης Δεδομένων, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας του ΣΕΠΕ και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Θεσμικών για την Υγεία και Ασφάλεια μέτρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα περιφερειακά Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, τα οποία εφεξής ονομάζονται περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας και ορίζονται σε δέκα (10) στον αριθμό ως εξής: Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Καβάλα. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων των αντίστοιχων περιφερειών και επιπροσθέτως περιλαμβάνει την περιφερειακή ενότητα Σερρών της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Καβάλα και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Καβάλας, με έδρα την Καβάλα. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. 3

4 3. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Δράμας, με έδρα τη Δράμα. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Σερρών, με έδρα τις Σέρρες. Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων των αντίστοιχων περιφερειών με εξαίρεση την περιφερειακή ενότητα Σερρών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Α Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Β Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Ημαθίας, με έδρα τη Βέροια. 6. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα. 7. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη. 8. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά. Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και επιπροσθέτως περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες Κέρκυρας και Λευκάδας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τα Ιωάννινα και από τα τοπικά Τμήματα: 4

5 1. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Άρτας, με έδρα την Άρτα. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα. Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Χαλκίδα. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Χαλκίδα και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα 2. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Βοιωτίας, με έδρα τη Λειβαδιά. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι. Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα το Ηράκλειο και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Χανίων, με έδρα τα Χανιά. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. 5

6 Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων των αντίστοιχων περιφερειών και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και τους δήμους Τροιζηνίας, Κυθήρων, Σπετσών, Πόρου και Ύδρας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα την Πάτρα και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη. 6. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο. 7. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Κορινθίας, με έδρα την Κόρινθο. 8. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη. Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Κυκλάδων, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Πειραιά. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια: I. της περιφερειακής ενότητας Πειραιώς της περιφέρειας Αττικής, II. της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής με εξαίρεση τους δήμους Τροιζηνίας, Κυθήρων, Σπετσών, Πόρου και Ύδρας, III. της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, IV. των περιφερειακών ενοτήτων Σύρου, Κέας Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Και V. της παραλιακής ζώνης Σκαραμαγκά που αποτελεί τμήμα του δήμου Χαϊδαρίου της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής. 6

7 Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα εντός των ορίων του δήμου Πειραιά και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Α Τομέα Πειραιώς, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Πειραιά. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Β Τομέα Πειραιώς, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Πειραιά. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Α Τομέα Δυτικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Ελευσίνας. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Β Τομέα Δυτικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Ελευσίνας. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη. 6. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Άνδρου, με έδρα την Άνδρο. Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Αθηνών και Δωδεκανήσου, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια: I. των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών και Δυτικού Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής με εξαίρεση της παραλιακής ζώνης Σκαραμαγκά που αποτελεί τμήμα του δήμου Χαϊδαρίου της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, και II. των περιφερειακών ενοτήτων Κω, Καρπάθου, Καλύμνου και Ρόδου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Α Τομέα Αθηνών, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Β Τομέα Αθηνών, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Γ Τομέα Αθηνών, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο. 7

8 Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Ανατολικής Αττικής και Βορείου Αιγαίου, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Παλλήνης. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, καθώς και των περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου, Λήμνου, Χίου και Σάμου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα εντός των ορίων του δήμου Παλλήνης και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Α Τομέα Ανατολικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Παλλήνης. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Β Τομέα Ανατολικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Παλλήνης. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Χίου, με έδρα τη Χίο. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Σάμου, με έδρα τη Σάμο. Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Λάρισα και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο. Το Κέντρο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΚΥΑΕ), όπως μεταφέρεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφεξής ονομάζεται Κέντρο Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας και συγκροτείται από: το Τμήμα Προσδιορισμού Χημικών και Βιολογικών Παραγόντων το Τμήμα Προσδιορισμού Φυσικών Παραγόντων το Τμήμα Ασφάλειας της Εργασίας και Εργονομίας το Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας και Προαγωγής της Υγείας στους χώρους εργασίας 8

9 Β) Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλισης, στην οποία υπάγεται το σύνολο του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ, η οποία εφεξής θα ονομάζεται Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Πληροφορίας Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, καθώς και το σύνολο του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ), με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του παρόντος. Η Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλισης συγκροτείται από: i) Τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Διαχείρισης Πληροφορίας Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, η οποία συγκροτείται από: το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο εφεξής ονομάζεται Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων, Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσης στο οποίο εντάσσεται το Τμήμα Α Διοικητικού και Γραμματείας της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης το Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ το οποίο εφεξής ονομάζεται Τμήμα Τεκμηρίωσης και Διαχείρισης της Πληροφορίας της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Ασφάλισης ιι) Την Κεντρική Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εφεξής ονομάζεται Διεύθυνση Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συγκροτείται από: το Τμήμα Ελέγχου των Δαπανών της Υγείας το Τμήμα Συντονισμού του Προληπτικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών Οργανισμών το Τμήμα Μηχανογραφικού Ελέγχου Δαπανών Υγείας ιιι) Τις περιφερειακές Διευθύνσεις Κοινωνικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ, οι οποίες εφεξής ονομάζονται περιφερειακές Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων στις οποίες εντάσσονται τα αντίστοιχα περιφερειακά Τμήματα της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) και τα περιφερειακά Τμήματα της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ). Οι Διευθύνσεις Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ανέρχονται εφεξής σε δεκαπέντε (15) ως εξής: Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών, στην οποία εντάσσεται το περιφερειακό Τμήμα Αττικής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών και Δυτικού 9

10 Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής και επιπροσθέτως του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής. Ειδικότερα για τις αρμοδιότητες του περιφερειακού Τμήματος Αττικής της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, διατηρούνται ως όρια αρμοδιότητας τα όρια του, όπως αυτά ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων, και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Αθηνών, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Αθηνών, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αθηναίων. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δάφνης, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Δάφνης - Υμηττού. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γλυφάδας, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Γλυφάδας. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καλλιθέας, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Καλλιθέας. 6. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αγίας Παρασκευής, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αγίας Παρασκευής. 7. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αμαρουσίου, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αμαρουσίου. 8. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αιγάλεω, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Αιγάλεω. 9. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νέας Ιωνίας, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Νέας Ιωνίας. 10. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Περιστερίου, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Περιστερίου. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πειραιώς, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Πειραιά. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Πειραιώς της περιφέρειας Αττικής καθώς και των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου και Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα εντός των ορίων του δήμου Πειραιά και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Πειραιά, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Πειραιά. 10

11 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Τομέα Πειραιά, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νίκαιας, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Παλλήνης. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, εκτός του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα εντός των ορίων του δήμου Παλλήνης και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Παλλήνης, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Παλλήνης. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Μαρκόπουλου, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Μαρκόπουλου. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άνοιξης, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Διονύσου. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Αττικής, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Ελευσίνας. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Ελευσίνας και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ελευσίνας, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Ελευσίνας. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άνω Λιοσίων, με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Φυλής. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας της ΕΥΠΕΑ και το περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Λάρισα και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα. 11

12 Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα της Ηπείρου της ΕΥΠΕΑ, το περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και το περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις περιφερειακές ενότητες Κερκύρας και Λευκάδας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τα Ιωάννινα και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άρτας, με έδρα την Άρτα. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα. 6. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λευκάδας, με έδρα την Λευκάδα. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα της Περιφέρειας Κρήτης της ΕΥΠΕΑ και το περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα το Ηράκλειο και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χανίων, με έδρα τα Χανιά. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, στην οποία εντάσσεται και το περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Κομοτηνή και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δράμας, με έδρα τη Δράμα. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καβάλας, με έδρα την Καβάλα. 12

13 5. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της ΕΥΠΕΑ και το περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Θεσσαλονίκης. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Θεσσαλονίκης. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Θεσσαλονίκης. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Θέρμης, με έδρα εντός των ορίων του δήμου Θέρμης. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σίνδου, με έδρα στον άξονα της οδού Μοναστηρίου Νέας Μοναστηρίου Βέροιας. 6. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σερρών, με έδρα τις Σέρρες. 7. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη. 8. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ημαθίας, με έδρα την Βέροια. 9. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα. 10. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς. 11. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, στην οποία εντάσσεται και το περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Κοζάνη και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Φλώρινας, με έδρα τη Φλώρινα. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά. 13

14 Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της ΕΥΠΕΑ και το περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις περιφερειακές ενότητες, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Πάτρα και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αγρινίου, με έδρα το Αγρίνιο. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ζακύνθου, με έδρα τη Ζάκυνθο. 6. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεφαλληνίας, με έδρα το Αργοστόλι. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία, στην οποία εντάσσεται και το περιφερειακό Τμήμα Στερεάς Ελλάδας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Λαμία και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Βοιωτίας, με έδρα τη Λειβαδιά. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σχηματαρίου, με έδρα το Σχηματάρι. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Εύβοιας, με έδρα την Χαλκίδα. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα 6. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, στην οποία εντάσσεται και το περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τους δήμους Τροιζηνίας, Κυθήρων, Σπετσών, Πόρου και Ύδρας της περιφερειακής ενότητας των Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Τρίπολη και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα. 14

15 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, στην οποία εντάσσεται και το περιφερειακό Τμήμα Βορείου Αιγαίου της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Μυτιλήνη και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σάμου, με έδρα τη Σάμο. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χίου, με έδρα τη Χίο. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη, στην οποία εντάσσεται και το περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Η αρμοδιότητά της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Ερμούπολη και από τα τοπικά Τμήματα: 1. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σύρου, με έδρα την Ερμούπολη. 2. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο. 3. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Νάξου, με έδρα τη Νάξο. 4. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Άνδρου, με έδρα την Άνδρο. 5. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Θήρας, με έδρα τη Σαντορίνη. 6. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Μήλου, με έδρα τη Μήλο. 7. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κω, με έδρα την Κω. 8. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο. 9. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καρπάθου, με έδρα την Κάρπαθο. 2. Η Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ ονομάζεται εφεξής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Στήριξης, υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Επιθεώρησης Εργασίας και αποτελείται εφεξής από τα Τμήματα: 1. Διοικητικής Υποστήριξης 2. Οικονομικής Υποστήριξης 3. Νομικής Υποστήριξης 4. Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών 15

16 Στη Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Στήριξης συγκροτείται επίσης Γραφείο Κεντροποιημένου Συστήματος Υποδοχής Καταγγελιών και Παροχής Πληροφόρησης στους Εργαζομένους και στις Επιχειρήσεις. 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. ΑΡΘΡΟ 3 (Τροποποιήσεις επί του Ιδρυτικού Νόμου του ΣΕΠΕ (Ν. 2639/1998) και άλλων συναφών διατάξεων) 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Ν. 2639/1998, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «2. Η Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας έχει ως κύριο έργο: α. Την επιθεώρηση των χώρων εργασίας και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. β. Την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των παραβατών της εργατικής νομοθεσίας. γ. Την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις αστυνομικές αρχές, της παράνομης απασχόλησης. δ. Την έρευνα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζόμενων. ε. Την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υποδείξεων προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κειμένων διατάξεων. στ. Την συμφιλίωση και την επίλυση των αναφυόμενων εργατικών διαφορών από τη σχέση εργασίας. 16

17 ζ. Την αναφορά προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης των ελλείψεων ή των παραλείψεων, που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των τυχόν προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας. η Στο έργο της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας υπάγεται εφεξής το έργο της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ), όπως αυτό ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθώς και το έργο της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ), όπως αυτό ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τα έργα αυτά ασκούνται παράλληλα με το κύριο έργο της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας χωρίς να παρακωλύεται η απρόσκοπτος δράσης αυτού.» 2. Το άρθρο 7 του Ν. 2639/1998, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «1. Η Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Να ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις ενεργώντας ως ανακριτικός υπάλληλος και με την ιδιότητα του δημοσίου κατηγόρου και γενικότερα κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας ή χώρο όπου υπάρχει υπόνοια ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις β. Να προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία εξέταση, έλεγχο ή έρευνα αναφορικά με τη διαπίστωση της τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, της σχετικής με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας ιδίως τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων (όπως νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με ειδικές ανάγκες), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζόμενων. γ. Να εξετάζει τη τήρηση της εφαρμογής των όρων των αρχών της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όπως προβλέπεται από το Νόμο 3488/2006. δ. Να λειτουργεί ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετησίου προσανατολισμού κατά τα ειδικοτέρως προβλεπόμενα στα άρθρα 19 και 22 του Ν. 3304/05. 17

18 ε. Να εισέρχεται οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας στους χώρους εργασίας, όταν κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. στ. Να διακόπτει προσωρινά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τη λειτουργία της επιχείρησης ή τμήματός της αν κρίνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων και να εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την οριστική διακοπή της λειτουργίας της, όταν η επιχείρηση εξακολουθεί να παραβαίνει συστηματικά τις διατάξεις της νομοθεσίας με άμεσο κίνδυνο για τους εργαζόμενους. ζ. Να διακόπτει προσωρινά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τη λειτουργία της επιχείρησης ή τμήματός της αν κρίνει ότι πλήττονται σοβαρά και συστηματικά τα εργασιακά δικαιώματα μεγάλου μέρους των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εισηγείται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την οριστική διακοπή της λειτουργίας επιχείρησης όταν η επιχείρηση μετά την προσωρινή διακοπή εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις των επιθεωρητών. η. Ο χρόνος προσωρινής διακοπής της επιχείρησης κατά τα ως άνω προβλεπόμενα λογίζεται ως κανονικός χρόνος εργασίας ως προς όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. θ. Να λαμβάνει άμεσα διοικητικά μέτρα, να επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις ή να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων ή, κατά την κρίση του, να χορηγεί εύλογη προθεσμία για τη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διατάξεις. ι. Να προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία εξέταση, έλεγχο ή έρευνα αναφορικά με την αδήλωτη εργασία καθώς και την παράνομη απασχόληση συμπεριλαμβανομένης και αυτής των υπηκόων τρίτων χωρών και να λαμβάνει άμεσα μέτρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε περίπτωση διαπίστωσής της. ια. Να έχει πρόσβαση στα αρχεία και έγγραφα της επιχείρησης, καθώς και στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας. Στον εργοδότη που αρνείται την κατά το προηγούμενο εδάφιο πρόσβαση επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, όπως ισχύουν κάθε φορά. ιβ. Να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε από τα τηρούμενα βιβλία, μητρώα, έγγραφα και κάθε άλλου είδους στοιχείου της επιχείρησης, καθώς και να λαμβάνει αντίγραφα. Στον εργοδότη που 18

19 αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, όπως ισχύουν κάθε φορά. ιγ. Να ερευνά τα αίτια των θανατηφόρων και των σοβαρών εργατικών ατυχημάτων και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις με σκοπό τη μη επανάληψή τους. ιδ. Να διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες της εμφάνισης επαγγελματικών νόσων και να προτείνει μέτρα για την πρόληψή τους. ιε. Να ενημερώνει άμεσα τον ασφαλιστικό φορέα σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας. ιστ. Να προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις των δειγμάτων, να λαμβάνει φωτογραφίες και να προβαίνει σε μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας. ιζ. Να εξετάζει κάθε καταγγελία και αίτημα που υποβάλλεται στην Υπηρεσία και αφορά την ορθή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. ιη. Να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά για την επίλυση των αναφυόμενων ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρίσταται κατά τη διαδικασία επίλυσης των ανωτέρω διαφορών εργασίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του νομίμου εκπροσώπου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου τρίτου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης δεν παρασταθεί, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, όπως ισχύουν κάθε φορά. ιθ. Να συντάσσει, να ανακοινώνει και να αποστέλλει στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας την ετήσια έκθεση σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Χώρας μας που απορρέουν από την 81 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (ν. 3249/1955 ΦΕΚ 139 Α') κ. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ), όπως αυτές ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθώς και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ), όπως αυτές ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.» 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 2639/1998, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 19

20 «1. Η Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας συγκροτείται από τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται της υπηρεσίας αυτής, και από τους Επιθεωρητές Εργασίας. Προς τούτο συνιστώνται 1003 θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας οι οποίοι διακρίνονται σε Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και σε Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: 544, ΠΕ Μηχανικών: 170, ΠΕ Θετικών Επιστημών: 80, ΠΕ Ιατρών: 30, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: 48, ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών: 100, ΤΕ Υγείας: 31. Επίσης, συνιστώνται 280 θέσεις για γραμματειακή, διοικητική και λοιπή υποστήριξη κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: ΠΕ Πληροφορικής: 4, ΤΕ Πληροφορικής: 4, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού: 176, ΔΕ Τεχνικών: 34, ΔΕ Πληροφορικής:2, ΔΕ Οδηγών: 60. Στις θέσεις της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας προστίθενται οι θέσεις, όπως αυτές προβλέπονται και ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, του συνόλου του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) και της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ). Υπάλληλοι της ΕΥΠΕΑ και της ΥΠΕΔΥΦΚΑ οι οποίοι πληρούν τα προσόντα διορισμού σε θέση Επιθεωρητή Εργασίας ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επιθεώρησης Εργασίας και αφού λάβουν την απαιτούμενη κατά τις ισχύουσες διατάξεις εκπαίδευση». 4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Ν. 2639/1998 τροποποιείται ως εξής: «α. Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή κυρίως της γενικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας, παρεμβαίνουν συμφιλιωτικά για την επίλυση ατομικών ή συλλογικών διαφορών του προκύπτουν από τη σχέση εργασίας, επιβάλουν κυρώσεις και παρέχουν συμβουλές, οδηγίες και υποδείξεις στους εργαζόμενους και εργοδότες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Ερευνούν επίσης την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζόμενων και τη νομιμότητα της απασχόλησής τους. Παράλληλα ασκούν όσα καθήκοντα προβλέπονται από τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας. Καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων ασκούν οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που θα ορισθούν με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού. 20

21 β. Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή κυρίως της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζόμενων, ερευνούν τις αιτίες των σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, υποδεικνύουν μέτρα για την αποφυγή επανάληψής τους, ερευνούν τη φύση και τις αιτίες των επαγγελματικών νόσων υποδεικνύουν μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των εργαζόμενων και παρέχουν συμβουλές, οδηγίες και υποδείξεις στους εργαζόμενους και στους εργοδότες για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Παράλληλα ασκούν όσα καθήκοντα προβλέπονται από τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας. Καθήκοντα Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας ασκούν υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών Εργασίας ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, σχετικών με το αντικείμενο της προστασίας της υγείας των εργαζόμενων ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, εάν έχουν τα ειδικά προσόντα που θα ορισθούν με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου αυτού. γ. Υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που τοποθετείται ή μετατίθεται στη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας σε θέση υπαλλήλου παραμένει υποχρεωτικά σε αυτό εννέα (9) έτη, σε θέση τμηματάρχη πέντε (5) έτη και σε θέση διευθυντή τρία (3) έτη. Υπάλληλος που μετατάσσεται στη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας σε προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας εφόσον πληροί τα προσόντα διορισμού σε θέση Επιθεωρητή Εργασίας και εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται για τους Επιθεωρητές στη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας.» 5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με την παράγραφο 3 του άρθρου 68 του Ν. 3518/2006, τροποποιείται ως εξής: «4. Καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας μπορούν να ασκήσουν υπάλληλοι του πρώην Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης των κλάδων ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Τεχνικών (εκτός ΔΕ Τεχνικών - Οδηγών), εφόσον έχουν τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε υπηρεσίες πρώην Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία διαπιστώνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, που καταρτίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Επιθεώρησης Εργασίας μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας. Οι εν λόγω υπάλληλοι καταλαμβάνουν θέσεις Επιθεωρητή Εργασίας σε προσωρινό 21

22 κλάδο, οι οποίες προστίθενται στις θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι δημιουργούμενες θέσεις είναι προσωποπαγείς και δεν αφαιρούνται από τις θέσεις ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού και ΔΕ Τεχνικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» 6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Ν. 2639/1998, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «4. Οι διοικητικές, αστυνομικές, λιμενικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης και των δυο βαθμών υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών, για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.» Ειδικά για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και με την επιφύλαξη των παραγράφων 6,7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) οι πληροφορίες που μπορούν να ζητούν οι Επιθεωρητές της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας είναι μεταξύ άλλων και αυτές που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος και στα συμπληρωματικά στοιχεία που συνυποβάλλονται με αυτήν, στην Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, τα πλήρη στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, την οριστική δήλωση ελεύθερων επαγγελμάτων, την οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, τη δήλωση ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, των εργοδοτών και λοιπών προσώπων και αφορούν πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές ή συνυποβάλλονται με αυτές». 7. Η παράγραφος 9 του άρθρου 9 του Ν. 2639/1998, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 3302/2004, τροποποιείται ως εξής: «9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επιθεώρησης Εργασίας το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να προβαίνει σε ελέγχους και επιθεωρήσεις ανά την επικράτεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζεται το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του Γενικού Γραμματέα Επιθεώρησης Εργασίας και των Επιθεωρητών της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας.» 8. Το άρθρο 10 του Ν.2639/1998, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 22

23 «1. Τα προγράμματα εκπαίδευσης καταρτίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Επιθεώρησης Εργασίας μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 13 του ν. 2639/1998 και υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνουν έξι μήνες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε θέματα επιθεώρησης εργασίας. 2. Η εκπαίδευση και η δια επαγγελματικού βίου κατάρτιση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας γίνεται ανά περιοδικά διαστήματα με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και μπορεί να πραγματοποιείται σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να αποστέλλεται για εκπαίδευση σε σχολές ή κέντρα εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα του εσωτερικού ή εξωτερικού ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της αποστολής του. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις παραγράφους 1 και 2» 9. Το άρθρο 11 του Ν. 2639/1998, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης Εργασίας Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών συγκροτούμενη από Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Επιθεώρησης Εργασίας. Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών παρέχεται διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη από τη Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Στήριξης της Η στελέχωση, η οργάνωση, η διάρθρωση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών θα οριστεί με προεδρικό διάταγμα, το οποίο πρέπει να εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος κάθε προγενέστερη διάταξη νόμου, η οποία περιέχει διαφορετικές ρυθμίσεις παύει να ισχύει. 2. Αρμοδιότητα της υπηρεσίας είναι: α. η διενέργεια τακτικών ελέγχων της λειτουργίας των επί μέρους υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας και η υποβολή στον Γενικό Γραμματέα σχετικών αναφορών για τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου προκειμένου να διατυπωθούν έγγραφες συστάσεις στις υπό έλεγχο υπηρεσίες 23

24 β. η διενέργεια ελέγχων κατ εντολή του Γενικού Γραμματέα σε χώρους εργασίας σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας και η υποβολή του σχετικού πορίσματος και γ. η εκτέλεση κάθε άλλου έργου που τους ανατίθεται από τον Γενικό Γραμματέα και έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας 3. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και έχουν όλα τα καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώματα των Επιθεωρητών της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας.» 10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του Ν.2639/1998 τροποποιείται ως εξής: «1. Η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα, μέσα στο πρώτο τετράμηνο του επόμενου έτους, στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος αποφασίζει τη δημοσίευσή της. Η έκθεση περιέχει ειδικό κεφάλαιο σχετικά με την εφαρμογή και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης.» 11. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Ν.2639/1998, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), αρμόδιο να γνωμοδοτεί σε θέματα λειτουργίας και δράσης της Γενικής Γραμματείας Επιθεώρησης Εργασίας. Το Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. λειτουργεί στα πλαίσια του Α.Σ.Ε. και συγκροτείται από: α. τον Γενικό Γραμματέα Επιθεώρησης Εργασίας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, από Επιθεωρητή Εργασίας β. δύο Επιθεωρητές Εργασίας, έναν Επιθεωρητή Εργασιακών σχέσεων και έναν Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, οι οποίοι αναπληρώνονται επίσης από αντίστοιχο Επιθεωρητή Εργασίας γ. δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και έναν (1) της Ανωτάτης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ), που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές, 24

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ. ΕΠ. Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α /2-9-1998) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας, φαρμάκων, φαρμακείων και άλλες διατάξεις». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2656 τ.β /9-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων Εθνικού Συστήµατος Υγείας και εποπτευόµενων φορέων

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων Εθνικού Συστήµατος Υγείας και εποπτευόµενων φορέων 1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εφαρµοστικός νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε τον ψηφισθέντα Νόµο «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

1.4.6. Π.. 47/2006... 8

1.4.6. Π.. 47/2006... 8 Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (όπως παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9-3-2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 16136 ΑΘΗΝΑ 12 /6 /2007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. Μαρούσι, 07-10-2015 Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. Μαρούσι, 07-10-2015 Αρ.πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893990 2014-02-27

14PROC001893990 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2800 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 41 20000229 Τέθηκε σε ισχύ: 29.02.2000 Ημ.Υπογραφής: 29.02.2000 Τίτλος: Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 14 Μαρτίου 2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2817 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡKΘ, 5 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡKΘ, 5 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡKΘ, 5 Μαΐου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναδιοργάνωση Σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ETOΣ 2012

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ETOΣ 2012 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 Θέμα: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σ.ΕΠ.Ε. 2012 Η ΕΞΕΛΙΞΗ Τ ΣΥΜΒΑΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ο.Τ.Α.»

«ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ο.Τ.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Κ.Α.Φ.Κ.Α ΣΤΟ ΕΣΥ

Κεφάλαιο Α ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Κ.Α.Φ.Κ.Α ΣΤΟ ΕΣΥ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ένταξη των Κ.Α.Φ.Κ.Α. στο Ε.Σ.Υ. για την παροχή υπηρεσιών Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Σύσταση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β1 ΜΟΝΑΔΑ Δ ---- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα