ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1"

Transcript

1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404] Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού) Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα Αγκυρώσεις αγωγού Σύνδεση υφιστάµενου αγωγού µε νέο αγωγό Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσης Συνολική προµέτρηση τοποθέτησης αγωγών Κατασκευή Φρεατίων Τυπικά Φρεάτια Ειδικές συσκευές Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια Συνολική προµέτρηση τυπικών φρεατίων Αντλιοστάσιο γεώτρησης [σχέδιο:κα-406] Αγωγοί σύνδεσης Ειδικές συσκευές αντλιοστασίου Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια αντλιοστασίου Οπλισµένο Σκυρόδεµα C20/ Άοπλο Σκυρόδεµα C12/ Σιδηρός Οπλισµός S Ξυλότυπος Επίπεδων Επιφανειών Εξυγιαντική στρώση µε θραυστό υλικό λατοµείου Μονή δροµική οπτοπλινθοδοµή Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων Επιχρίσµατα Υδροχρωµατισµός ασβέστου Υδροχρωµατισµός µε τσιµεντόχρωµα Μόνωση ταράτσας οικίσκου Πόρτα και παράθυρο οικίσκου Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Ηλεκτρικός πίνακας Ηλεκτρική γραµµή ΕΗ - Πίνακας Ηλεκτρική γραµµή Πίνακας - Κινητήρας Φωτισµός Γείωση Σύστηµα επικοινωνίας για αυτόµατη λειτουργία Ηλεκτρονικό στάθµης µαζί µε τα κατάλληλα καλώδια σύνδεσης Σύστηµα συναγερµού Συνολική προµέτρηση αντλιοστασίου γεώτρησης Ενδιάµεσο Αντλιοστάσιο εξαµενή [σχέδιο:κα-407]...6

4 4.1 Αγωγοί σύνδεσης Ειδικές συσκευές αντλιοστασίου Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια αντλιοστασίου Εκσκαφή ορύγµατος Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής Άοπλο Σκυρόδεµα C12/ Σκυρόδεµα C20/ Σιδηρός Οπλισµός S Ξυλότυπος επίπεδων επιφανειών Εξυγιαντική στρώση µε θραυστό υλικό λατοµείου Μονή δροµική οπτοπλινθοδοµή Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων Επιχρίσµατα Υδροχρωµατισµός ασβέστου Υδροχρωµατισµός µε τσιµεντόχρωµα Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά Επάλειψη επιφ. σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιµο νερό Μόνωση ταράτσας ανωδοµής και δεξαµενής Πόρτα και παράθυρο ανωδοµής Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο Βαθµίδες από ελατό χυτοσίδηρο Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Ηλεκτρικός πίνακας Ηλεκτρική γραµµή ΕΗ - Πίνακας Ηλεκτρική γραµµή Πίνακας - Κινητήρας Φωτισµός Γείωση Σύστηµα επικοινωνίας για αυτόµατη λειτουργία Ηλεκτρονικό στάθµης µαζί µε τα κατάλληλα καλώδια σύνδεσης Σύστηµα συναγερµού Συνολική προµέτρηση δεξαµενής αποθήκευσης Συνολική Προµέτρηση Εργασιών... 11

5 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404] Ο καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης, θα είναι δύο διαφορετικών διατοµών Ø160 και Ø90, µήκους 2422,90m και 520,73m, αντίστοιχα. Επίσης, για τη σύνδεση της ενδιάµεσης δεξαµενής µε τον υφιστάµενο αγωγό, που συνδέει τη γεώτρηση Κυφωνίδη µε τη δεξαµενή στη θέση Κοτρώνι, θα κατασκευαστεί αγωγός HDPE Ø160mm, µήκους 45m. HDPE Ø160: 2468m 2500 m HDPE Ø90: 521m 530 m 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού) Το σκάµµα τοποθέτησης των αγωγών έχει πλάτος D+2*0,20 για D<Ø400 και D+2*0,30 για D Ø400, µε ελάχιστο πλάτος σκάµµατος είναι 0,60m και µέσο βάθος εκσκαφής 1,60m, το οποίο προσδιορίζεται από τη µηκοτοµή. Ο όγκος εκσκαφών για την τοποθέτηση των αγωγών είναι: µήκος αγωγού * πλάτος σκάµµατος * µέσο βάθος σκάµµατος HDPE Ø160: 2470 * 0,60 * 1,60 = 2371,2 m 3 HDPE Ø90: 525 * 0,60 * 1,60 = 504,0 m 3 Σύνολο: 2875,2 m m 3 Από τον παραπάνω συνολικό όγκο, τα 100m 3 θεωρείται ότι θα είναι βραχώδη εδάφη. 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών Οι αγωγοί εγκιβωτίζονται µε άµµο όπως περιγράφεται στο σχέδιο τοποθέτησης των αγωγών. Ο συνολικός όγκος της απαιτούµενης άµµου εγκιβωτισµού είναι: µήκος αγωγού * (επιφάνεια σκάµµατος µε άµµο επιφάνεια αγωγού) HDPE Ø160: 2470 * [(0,15 + 0,16 + 0,20) * 0,60 - (3,14 * 0,080 2 )] = 706,18m 3 HDPE Ø90: 525 * [(0,15 + 0,09 + 0,20) * 0,60 - (3,14 * 0,045 2 )] =135,26m 3 Σύνολο: 841, m Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής Οι επιχώσεις του σκάµµατος του αγωγού στις εκτός οικισµού περιοχές περιλαµβάνονται στο άρθρο (Υ Ρ.6065), το οποίο αναφέρεται στην εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα υπογείου δικτύου σωληνώσεων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. 1.4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής Οι φωρτοεκφορτώσεις και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση του σκάµµατος του αγωγού περιλαµβάνονται στο άρθρο (Υ Ρ.6065). Τα εναποµείναντα προϊόντα εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη αποµακρύνονται εξολοκλήρου. 1.5 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα Το βάθος του σκάµµατος του αγωγού δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλο ώστε να απαιτούνται αντιστηρίξεις των πρανών. Για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που πιθανώς να χρειαστούν αντιστηρίξεις του σκάµµατος λαµβάνουµε την κατά αποκοπή ποσότητα των 200m Αγκυρώσεις αγωγού Κατά µήκος του αγωγού θα υπάρξουν οι απαραίτητες αγκυρώσεις του αγωγού, οι οποίες θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα C16/20, συνολικού όγκου 1,0m 3. ΤΗΛ./FAX , 1

6 1.7 Σύνδεση υφιστάµενου αγωγού µε νέο αγωγό Πρόκειται να γίνει σύνδεση του υφιστάµενου αγωγού, από την γεώτρηση Κυφωνίδη, από HDPE, µε νέο αγωγό από HDPE, σε δύο διαφορετικά σηµεία. 1.8 Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσης 1.9 Συνολική προµέτρηση τοποθέτησης αγωγών α/α Είδος Εργασίας Σύνολο 1 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος 2900 m 3 2 Εκσκαφές βραχώδους εδάφους 100 m 3 3 Άµµος εγκιβωτισµού 900 m 3 4 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα 200 m 2 5 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής σε βραχώδη εδάφη 100 m 3 6 Αγωγοί ύδρευσης από HDPE Ø m 7 Αγωγοί ύδρευσης από HDPE Ø m 8 Σκυρόδεµα C16/20 αγκυρώσεων αγωγού 1 m 3 9 Σύνδεση υφιστάµενου αγωγού από HDPE µε νέο αγωγό 2 τεµ 10 Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσης 1 τεµ 2 Κατασκευή Φρεατίων 2.1 Τυπικά Φρεάτια Στο δίκτυο πρόκειται να κατασκευαστούν 2 φρεάτια αεραεξαγωγού [σχέδιο:κα-403], 2 φρεάτια εκκενωτή (απλά - µονοθάλαµα) [σχέδιο:κα-402] και 2 φρεάτια εκκενώσεως & ελέγχου (απλά - µονοθάλαµα) [σχέδιο:κα-401]. Τυπικό φρεάτιο αεραεξαγωγού (2,20x2,10m) Τυπικό φρεάτιο εκκενωτή (απλό) 2 τεµ. 4 τεµ. Επιπλέον, περιλαµβάνονται στο άρθρο οι εκσκαφές, οι επιχώσεις, οι φορτοεκφορτώσεις, οι αντιστηρίξεις, οι βαθµίδες, το χυτοσιδηρό κάλυµµα κ.α. 2.2 Ειδικές συσκευές Οι συσκευές λειτουργίας που θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των τυπικών φρεατίων του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης είναι τα εξής: τέσσερις (4) δικλείδες εκκένωσης ονοµ. διαµέτρου DN 100mm, δύο (2) δικλείδες ελέγχου ονοµαστικής διαµέτρου DN 150mm και δύο (2) βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm. 2.3 Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια Τα χυτοσιδηρά τεµάχια και οι συσκευές λειτουργίας που θα χρησιµοποιηθούν κατά την κατασκευή των τυπικών φρεατίων του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, προσµετρούνται αναλυτικά παρακάτω. Ειδικό τεµάχιο Τεµάχια kg/τεµ. Σύνολο Χυτοσιδηρή Φλάτζα συναρµογής Ø90 7 5,4 37,8 kg Χυτοσιδηρή Φλάτζα συναρµογής Ø ,6 104,4 kg Χυτοσιδηρό Ταϋ Ø160/ ,0 205,0 kg Χυτοσιδηρό Ταϋ Ø90/ ,0 21,0 kg ΤΗΛ./FAX , 2

7 Χυτοσιδηρή Συστολή Ø160/ ,5 10,5 kg ΣΥΝΟΛΟ: 380kg 378,7 kg 2.4 Συνολική προµέτρηση τυπικών φρεατίων α/α Είδος Εργασίας Σύνολο 1 Τυπικό φρεάτιο αεραεξαγωγού (2,20x2,10m) 2 τεµ 2 Τυπικό φρεάτιο εκκενωτή (απλό) 4 τεµ 3 ικλείδες Χ/Σ συρταρωτές, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση. µε ωτίδες, ονοµ. πίεσης 16 atm α. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 4 τεµ β. Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm 2 τεµ 4 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, Glenfield 2 τεµ 5 Ειδικά τεµάχια από ελατό χυτοσίδηρο 380 kg 3 Αντλιοστάσιο γεώτρησης [σχέδιο:κα-406] 3.1 Αγωγοί σύνδεσης Για τη σύνδεση της γεώτρησης µε τον κεντρικό αγωγό θα χρειαστεί χυτοσιδηρός αγωγός DN Ø150, µήκους 10m, ο οποίος θα τοποθετηθεί µέσα στο αντλιοστάσιο της γεώτρησης, ενώ για την σύνδεση της αντλίας της γεώτρησης θα απαιτηθούν επιπλέον 205m χυτοσιδηρού αγωγού DN Ø Ειδικές συσκευές αντλιοστασίου Το αντλιοστάσιο περιέχει τις παρακάτω χυτοσιδηρές ειδικές συσκευές: Ειδική συσκευή Τεµάχια ικλείδα καταθλίψεως χυτοσιδηρή, συρταρωτή DN Ø150, 16atm 1 ικλείδα αντεπιστροφής DN Ø150, 16atm 1 ικλείδα αντιπληγµατικής προστασίας DN Ø160, 16atm 1 Μετρητής πίεσης 1 Μανοµετρικός δείκτης επί κρουνού 0-16atm Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια αντλιοστασίου Το αντλιοστάσιο περιέχει τα παρακάτω χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια. Ειδικό τεµάχιο Τεµάχια kg/τεµ. Σύνολο Ειδικό τεµάχιο εξάρµωσης Φλάτζα συναρµογής DN Ø150, 16atm 8 6,0 48,0 kg Καµπύλη 90 ο DN Ø150, 16atm 1 22,4 22,4 kg Καµπύλη 45 ο DN Ø150, 16atm 2 18,1 36,2 kg ΣΥΝΟΛΟ: ,6 kg 3.4 Οπλισµένο Σκυρόδεµα C20/25 Από τη στατική µελέτη προκύπτει ότι θα απαιτηθεί οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 4,95m 3. ΤΗΛ./FAX , 3

8 Το δάπεδο δεν υπολογίζεται στην στατική µελέτη, εποµένως: 3,0 x 1,65 x 0,15 = 0,74m 3. Συνολικά έχουµε: 4,95 + 0,74 = 5,69 6,00m Άοπλο Σκυρόδεµα C12/15 Θα χρησιµοποιηθεί άοπλο σκυρόδεµα C12/15 ως µπετόν καθαριότητας για τα πέλµατα του οικίσκου και ως βάση για την τοποθέτηση των ειδικών εξαρτηµάτων, συνολικού όγκου 4 * (0,6 * 0,6 * 0,1) + (0,6 * 0,4 * 0,6) + (0,7 * 0,4 * 0,6) = 0,456 0,50m Σιδηρός Οπλισµός S500 Από τη στατική µελέτη προκύπτει ότι θα απαιτηθεί σιδηρός οπλισµένος S ,60kg. Για το δάπεδο θα χρησιµοποιηθεί διπλό πλέγµα Τ131, οπότε: 2 x (3,00x1,60) x 2,10kg = 20,16kg. Συνολικά έχουµε: 459, ,16 = 479,86 480kg. 3.7 Ξυλότυπος Επίπεδων Επιφανειών Από τη στατική µελέτη προκύπτει ότι θα απαιτηθεί ξυλότυπος 33,67m 2 35,0m Εξυγιαντική στρώση µε θραυστό υλικό λατοµείου Θα απαιτηθεί η χρήση εξυγιαντικής στρώσης (σκύρα) πάνω στην οποία θα κατασκευαστεί το δάπεδο του οικίσκος συνολικού όγκου 3,00 x 1,65 x 0,10 = 0,50m Μονή δροµική οπτοπλινθοδοµή Για την κατασκευή της τοιχοποιίας του οικίσκου θα απαιτηθούν διάκενοι οπτόπλινθοι διάστασης 9x12x19 για να καλύψουν επιφάνεια συνολικού εµβαδού 2 * (1,0 + 2,4) * 1,7 = 11,56 12,00m Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων Για την κατασκευή της τοιχοποιίας του οικίσκου θα απαιτηθεί η κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα συνολικού µήκους 2 * (3,0 + 1,6) = 9,20m 10,0m Επιχρίσµατα Ο οικίσκος της γεώτρησης θα καλυφθεί µε τριπτό επίχρισµα (πεταχτό), εσωτερικά και εξωτερικά, συνολικής επιφάνειας 45,0m 2. Ε εξ = Εξ.Τοίχοι + Ταράτσα - Κουφώµατα = (9,3 * 2,4) + (3,0 * 1,65) - [(0,8 * 2,0) + (0,6 * 0,6)] = 25,31 26,00 Ε εσ = Εσ.Τοιχοι + Οροφή - Κουφώµατα = (8,5 * 2,0) + (2,8 * 1,4) - [(0,8 * 2,0) + (0,6 * 0,6)] = 18,96 19, Υδροχρωµατισµός ασβέστου Ο οικίσκος της γεώτρησης θα βαφεί εσωτερικά µε ασβέστη, συνολικής επιφάνειας 19,0m 2 20,0m Υδροχρωµατισµός µε τσιµεντόχρωµα Ο οικίσκος της γεώτρησης θα βαφεί εξωτερικά µε τσιµεντόχρωµα, συνολικής επιφάνειας 25,0m Μόνωση ταράτσας οικίσκου Η ταράτσα του οικίσκου της γεώτρησης θα µονωθεί µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα, συνολικής επιφάνειας 4,95m 2 5,0m Πόρτα και παράθυρο οικίσκου Ο οικίσκος της γεώτρησης θα χρειαστεί µια µεταλλική πόρτα, διαστάσεων 0,80x2,00, βάρους µαζί µε την κάσα 75kg και ένα µεταλλικό παράθυρο, διαστάσεων 0,60x0,60, βάρους 15kg, µε διαφανές τζάµι πάχους 4mm, διαστάσεων 0,6x0,6 τα οποία θα βαφούν στη συνολική τους επιφάνεια 4,00m 2. ΤΗΛ./FAX , 4

9 3.16 Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί περίφραξη µε συρµατόπλεγµα (περιλαµβάνεται στο άρθρο θύρα εισόδου µε κλείθρο και λοιπά εξαρτήµατα) συνολικού µήκους 80m Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Στη γεώτρηση θα τοποθετηθεί υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα, κατάλληλο για τοποθέτηση - λειτουργία εντός γεώτρησης, δυνατότητας παροχής Q=30m 3 /hr και µανοµετρικού H=215m, ισχύος P=25kW και βαθµό απόδοσης η=75% Ηλεκτρικός πίνακας Θα χρησιµοποιηθεί ένα τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα 35PS Ηλεκτρική γραµµή ΕΗ - Πίνακας Θα γίνει σύνδεση µε γραµµή της ΕΗ για την παροχή ρεύµατος και θα τοποθετηθεί καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής 5 Χ 25mm 2, συνολικού µήκους 5m Ηλεκτρική γραµµή Πίνακας - Κινητήρας Για τη σύνδεση και τη λειτουργία του κινητήρα απαιτείται ηλεκτρική γραµµή µε καλώδιο Νεοπρενίου H07RN - F ιατοµής 4x10mm 2, συνολικού µήκους 430m Φωτισµός Ο φωτισµός του αντλιοστασίου θα γίνει µε τη χρήση κατάλληλης ηλεκτρικής εγκατάστασης Γείωση Πάσσαλος γείωσης αποτελούµενος από µορφοσίδηρο διατοµής σταυρού διαστάσεων 50x30mm µήκους 2,00m Σύστηµα επικοινωνίας για αυτόµατη λειτουργία Σύστηµα αυτοµατοποίησης εξαµενής Αντλιοστασίου µε GMS Modem µε SMS µηνύµατα Ηλεκτρονικό στάθµης µαζί µε τα κατάλληλα καλώδια σύνδεσης Εµβαπτιζόµενος αισθητήρας µέτρησης στάθµης για µέτρηση επιπέδου υγρών. Για τη σύνδεση και τη λειτουργία της αντλίας απαιτείται ηλεκτρική γραµµή µε καλώδιο Νεοπρενίου H07RN - F ιατοµής 3x1,5mm 2, συνολικού µήκους 230m Σύστηµα συναγερµού Σύστηµα συναγερµού ασφαλείας οικίσκου γεώτρησης 3.26 Συνολική προµέτρηση αντλιοστασίου γεώτρησης α/α Είδος Εργασίας Σύνολο 1 Αγωγός από χυτοσίδηρο DN Ø m 2 Χυτοσιδηρή δικλείδα συρταρωτή µε ωτίδες Ø150, 16atm 1 τεµ 3 Χυτοσιδηρή δικλείδα αντεπιστροφής Ø150, 16atm 1 τεµ 4 Χυτοσιδηρή αντιπληγµατική δικλείδα Ø160, 16atm 1 τεµ 5 Χαλύβδινο τεµάχιο εξάρµωσης Ø150, 16atm 4 τεµ ΤΗΛ./FAX , 5

10 α/α Είδος Εργασίας Σύνολο 6 Μετρητής πίεσης 1 τεµ 7 Μετρητής παροχής 1 τεµ 8 Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια 110 kg 9 Οπλισµένο Σκυρόδεµα C20/25 6,0 m 3 10 Άοπλο Σκυρόδεµα C12/15 0,5 m 3 11 Σιδηρός Οπλισµός S m 3 12 Ξυλότυπος Επίπεδων Επιφανειών 35,0 m 2 13 Εξυγιαντική στρώση µε θραυστό υλικό λατοµείου 0,5 m 3 14 Μονή δροµική οπτοπλινθοδοµή 12,0 m 2 15 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων 10,0 m 16 Επιχρίσµατα 45,0 m 2 17 Υδροχρωµατισµός ασβέστου 20,0 m 2 18 Υδροχρωµατισµός µε τσιµεντόχρωµα 25,0 m 2 19 Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα 5,0 m 2 20 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 75 kg 21 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m 2 15 kg 22 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm 0,4 m 2 23 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 4,0 m 2 24 Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα 80 m ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 25 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=30m 3 /hr και H=215m. 1 τεµ 26 Ηλεκτρικός πίνακας 35PS τεµ 27 Ηλεκτρική γραµµή ΕΗ Πίνακας (ΝΥΥ 5x25mm 2 ) 5 m 28 Ηλεκτρική γραµµή Πίνακας Κινητήρας (ΝΥΥ 3x10mm 2 ) 430 m 29 Ηλεκτρική γραµµή ΝΥΥ 3x1,5mm 2 (Σταθµικών Γεώτρησης) 230 m 30 Φωτισµός 1 τεµ 31 Τριγωνική Γείωση 1 τεµ 32 Ραντάρ Επικοινωνίας 1 τεµ 33 Ηλεκτρονικό Στάθµης 1 τεµ 34 Σύστηµα συναγερµού 1 τεµ 4 Ενδιάµεσο Αντλιοστάσιο εξαµενή [σχέδιο:κα-407] 4.1 Αγωγοί σύνδεσης Για τις συνδέσεις των αντλιών και των εξαρτηµάτων της δεξαµενής θα χρειαστεί χυτοσιδηρός αγωγός DN Ø150, µήκους 30m, ο οποίος θα τοποθετηθεί µέσα στο αντλιοστάσιο. 4.2 Ειδικές συσκευές αντλιοστασίου Το αντλιοστάσιο περιέχει τις παρακάτω χυτοσιδηρές ειδικές συσκευές: Ειδική συσκευή Τεµάχια ικλείδα καταθλίψεως χυτοσιδηρή, συρταρωτή DN Ø150, 10atm 3 ικλείδα καταθλίψεως χυτοσιδηρή, συρταρωτή DN Ø150, 16atm 1 ΤΗΛ./FAX , 6

11 ικλείδα αντεπιστροφής DN Ø150, 16atm 1 ικλείδα αντιπληγµατικής προστασίας DN Ø160, 16atm 1 Μετρητής πίεσης 1 Μανοµετρικός δείκτης επί κρουνού 0-16atm Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια αντλιοστασίου Το αντλιοστάσιο περιέχει τα παρακάτω χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια. Ειδικό τεµάχιο Τεµάχια kg/τεµ. Σύνολο Ειδικό τεµάχιο εξάρµωσης Φλάτζα συναρµογής DN Ø150, 16atm 8 6,0 48,0 kg Καµπύλη 90 ο DN Ø150, 16atm 3 22,4 67,2 kg Καµπύλη 45 ο DN Ø150, 16atm 6 18,1 108,6 kg 4.4 Εκσκαφή ορύγµατος ΣΥΝΟΛΟ: ,8 k Συνολικά η δεξαµενή αποθήκευσης έχει διαστάσεις α:6,10m, β:6,10m και ύψος 2,70m, ενώ το σκάµµα για την κατασκευή του υπόγειου τµήµατος θα είναι 0,50m µεγαλύτερο από κάθε πλευρά. Ο συνολικός όγκος εκσκαφών για τη δεξαµενή θα είναι: επιφάνεια σκάµµατος (ορθογώνιο) * βάθος σκάµµατος εξαµενή : 6,60* 6,60* 2,70 = 117,61 120m Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Υπολογίζεται ότι θα γίνουν εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων συνολικού όγκου 20m Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής Ο συνολικός όγκος επίχωσης µε προϊόντα εκσκαφής υπολογίζεται αν από το συνολικό όγκο εκσκαφής αφαιρέσουµε τον υπόγειο όγκο της δεξαµενής. όγκο εκσκαφής - όγκος φρεατίου Φρεάτιο: (6,10* 6,10* 2,70) = 19,53 m 3 20m Άοπλο Σκυρόδεµα C12/15 Θα χρησιµοποιηθεί άοπλο σκυρόδεµα C12/15 ως µπετόν καθαριότητας για την κατασκευή της δεξαµενής, συνολικού όγκου (6,10 + 0,80) * 6,10 * 0,10 = 4,2 5,0m Σκυρόδεµα C20/25 Ο συνολικός όγκος σκυροδέµατος C20/25 είναι: Όγκος εξαµενής [ άπεδο + Τοιχεία + Οροφή] + Φρεάτιο εισαγωγής αγωγών 11, ,15 + 5,58 + (3,40 * 1,55 * 0,20) = 39,95 m 3 Όγκος Ανωδοµής [Υποστηλώµατα + οκοί + Πλάκα] + Σκάλα 0,69 + 0,65 + 1,82 + (0,8 * 1,5) = 4,37 m 3 ΤΗΛ./FAX , 7

12 ΣΥΝΟΛΟ: 44,32 m 3 45 m Σιδηρός Οπλισµός S500 Από τη στατική µελέτη προκύπτει ότι θα απαιτηθεί σιδηρός οπλισµένος S ,51kg. Για το φρεάτιο εισαγωγής των αγωγών θα χρησιµοποιηθεί οπλισµός Φ8/20 και αναλυτικά 36 σίδερα 2m βάρους 1,006kg το καθένα. Εποµένως: 36 x 1,006 = 36,22kg. Για τη σκάλα θα χρησιµοποιηθεί διπλό πλέγµα Τ131. Εποµένως: 2 x (1,5x1,8) x 2,10kg = 11,34kg. Συνολικά έχουµε: 2882, , ,34 = 2930, kg Ξυλότυπος επίπεδων επιφανειών Η συνολική επιφάνεια του ξυλότυπου που θα χρησιµοποιηθεί είναι: Συνολική επιφάνεια: εξ. επιφάνεια + εσ. επιφάνεια + επιφάνεια οροφής 2*(2,20*6,00) + 2*(2,20*6,00) + 2*(2,20*5,60) + 2*(2,20*5,60) = 102,08 m 2 2*(1,50*6,00) + 2*(1,50*6,00) + 2*(1,5*5,60) + 2*(1,5*5,60) +(5,6*5,6)=100,96 m 2 2*(3,20*2,70) + 2*(3,20*4,50) + 2*(3,20*2,30) + 2*(3,20*4,10)+(2,30*4,10) = 96,47 m 2 2*(1,65*6,00) + 2*(1,65*0,1) = 20,13 m 2 ΣΥΝΟΛΟ: 319,64 m 2 350m Εξυγιαντική στρώση µε θραυστό υλικό λατοµείου Θα απαιτηθεί η χρήση εξυγιαντικής στρώσης (σκύρα) πάνω στην οποία θα κατασκευαστεί η δεξαµενή συνολικού όγκου (6,10 + 0,80) * 6,10 * 0,20 = 8,4 10,0m Μονή δροµική οπτοπλινθοδοµή Για την κατασκευή της τοιχοποιίας της ανωδοµής θα απαιτηθούν διάκενοι οπτόπλινθοι διάστασης 9x12x19 για να καλύψουν επιφάνεια συνολικού εµβαδού 2 * (2,3 + 4,3) * 2,7 = 35,64 40,00m Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων Για την κατασκευή της τοιχοποιίας της ανωδοµής θα απαιτηθεί η κατασκευή γραµµικού διαζώµατος (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα συνολικού µήκους 2 * (4,3 + 2,3) = 13,20m 15,0m Επιχρίσµατα Η ανωδοµή της δεξαµενής θα καλυφθεί µε τριπτό επίχρισµα (πεταχτό), εσωτερικά και εξωτερικά, συνολικής επιφάνειας 105,0m 2. Ε εσ = Εσ.Τοιχοι + Οροφή - Κουφώµατα = (12,2 * 2,7) + (3,8 * 2,3) - [(0,8 * 2,0) + (0,6 * 0,6)] = 39,72 40,00 Ε εξ = Εξ.Τοίχοι + Ταράτσα - Κουφώµατα = (13,8 * 3,0) + (4,2 * 2,7) - [(0,8 * 2,0) + (0,6 * 0,6)] = 50,78 55, Υδροχρωµατισµός ασβέστου Η ανωδοµή της δεξαµενής θα βαφεί εσωτερικά µε ασβέστη, συνολικής επιφάνειας 40,0m Υδροχρωµατισµός µε τσιµεντόχρωµα Η ανωδοµή της δεξαµενής θα βαφεί εξωτερικά µε τσιµεντόχρωµα, συνολικής επιφάνειας 55,0m 2. ΤΗΛ./FAX , 8

13 4.17 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά. Για την προστασία της εξωτερικής επιφάνειας της δεξαµενής από την υγρασία θα γίνει επάλειψη του σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά. Για τρια χέρια επάλειψη χρειάζονται 600gr/m 2. Εποµένως, η απαιτούµενη ποσότητα υλικού είναι 600 * (4 * 6,10 * 2,70) = 39,52 50 kg Επάλειψη επιφ. σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιµο νερό. Για την προστασία της εσωτερικής επιφάνειας της δεξαµενής από την υγρασία θα γίνει επάλειψη του σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιµο νερό. Για τρια χέρια επάλειψη χρειάζονται 600gr/m 2. Εποµένως, για τους έξι εσωτερικούς τοίχους, το δάπεδο και την οροφή, η απαιτούµενη ποσότητα υλικού είναι 600 * [6 * (5,60 * 2,30) + 2 * (5,60 * 5,60)] = 84, kg Μόνωση ταράτσας ανωδοµής και δεξαµενής Η ταράτσα του οικίσκου της γεώτρησης θα µονωθεί µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα, συνολικής επιφάνειας 6,10x6,10 = 37,21m 2 40,0m Πόρτα και παράθυρο ανωδοµής Η ανωδοµή της δεξαµενης θα χρειαστεί µια µεταλλική πόρτα, διαστάσεων 0,80x2,00, βάρους µαζί µε την κάσα 75kg και ένα µεταλλικό παράθυρο, διαστάσεων 0,60x0,60, βάρους 15kg, µε διαφανές τζάµι πάχους 4mm, διαστάσεων 0,6x0,6 τα οποία θα βαφούν στη συνολική τους επιφάνεια 4,00m Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο Υπολογίζεται ότι θα χρησιµοποιηθούν καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο συνολικού βάρους 60kg Βαθµίδες από ελατό χυτοσίδηρο Υπολογίζεται ότι θα χρησιµοποιηθούν βαθµίδες από ελατό χυτοσίδηρο συνολικού βάρους 50kg Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί περίφραξη µε συρµατόπλεγµα (περιλαµβάνεται στο άρθρο θύρα εισόδου µε κλείθρο και λοιπά εξαρτήµατα) συνολικού µήκους 80m Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Στη γεώτρηση θα τοποθετηθούν δύο (2) και ένα (1) εφεδρικό υποβρύχια αντλητικά συστήµατα µε υδροχιτώνιο κατάλληλο για τοποθέτηση - λειτουργία εντός δεξαµενής, πλήρες παροχής Q=45m 3 /h και µανοµετρικού H=105mΥΣ, ισχύος P=20kW και βαθµού απόδοσης η=70%, το κάθε ένα Ηλεκτρικός πίνακας Θα χρησιµοποιηθεί ένα τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα 40PS Ηλεκτρική γραµµή ΕΗ - Πίνακας Θα γίνει σύνδεση µε γραµµή της ΕΗ για την παροχή ρεύµατος και θα τοποθετηθεί καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο Πενταπολικό - ιατοµής 5 Χ 50mm 2 ), συνολικού µήκους 5m Ηλεκτρική γραµµή Πίνακας - Κινητήρας Για τη σύνδεση και τη λειτουργία του κινητήρα απαιτείται ηλεκτρική γραµµή µε καλώδιο Νεοπρενίου H07RN - F ιατοµής 4x6mm 2, συνολικού µήκους 60m. ΤΗΛ./FAX , 9

14 4.28 Φωτισµός Ο φωτισµός του αντλιοστασίου θα γίνει µε τη χρήση κατάλληλης ηλεκτρικής εγκατάστασης Γείωση Πάσσαλος γείωσης αποτελούµενος από µορφοσίδηρο διατοµής σταυρού διαστάσεων 50x30mm µήκους 2,00m, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του τιµολογίου της µελέτης Σύστηµα επικοινωνίας για αυτόµατη λειτουργία Σύστηµα αυτοµατοποίησης εξαµενής Αντλιοστασίου µε GMS Modem µε SMS µηνύµατα Ηλεκτρονικό στάθµης µαζί µε τα κατάλληλα καλώδια σύνδεσης Τρεις (3) εµβαπτιζόµενοι αισθητήρες µέτρησης στάθµης για µέτρηση επιπέδου υγρών (ένας για κάθε αντλία) Σύστηµα συναγερµού Σύστηµα συναγερµού ασφαλείας αντλιοστασίου 4.33 Συνολική προµέτρηση δεξαµενής αποθήκευσης α/α Είδος Εργασίας Σύνολο α/α 1 Εκσκαφή ορύγµατος δεξαµενής 120 m 3 2 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 20 m 3 3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής 20 m 3 4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 120 m 3 5 Αγωγός από χυτοσίδηρο DN Ø m 6 Χυτοσιδηρή δικλείδα συρταρωτή µε ωτίδες Ø150, 10atm 3 τεµ 7 Χυτοσιδηρή δικλείδα συρταρωτή µε ωτίδες Ø150, 16atm 1 τεµ 8 Χυτοσιδηρή δικλείδα αντεπιστροφής Ø150, 16atm 1 τεµ 9 Χυτοσιδηρή αντιπληγµατική δικλείδα Ø160, 16atm 1 τεµ 10 Χαλύβδινο τεµάχιο εξάρµωσης Ø150, 16atm 8 τεµ 11 Μετρητής πίεσης 1 τεµ 12 Μετρητής παροχής 1 τεµ 13 Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια 230 kg 14 Άοπλο Σκυρόδεµα C12/15 5,0 m 3 15 Οπλισµένο Σκυρόδεµα C20/25 45,0 m 3 16 Σιδηρός Οπλισµός S m 3 17 Ξυλότυπος Επίπεδων Επιφανειών 350,0 m 2 18 Εξυγιαντική στρώση µε θραυστό υλικό λατοµείου 10 m 3 19 Μονή δροµική οπτοπλινθοδοµή 40 m 2 20 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων 15 m 3 21 Επιχρίσµατα 105 m 2 22 Υδροχρωµατισµός ασβέστου 40 m 2 23 Υδροχρωµατισµός µε τσιµεντόχρωµα 55 m 2 24 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά 50 kg 25 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιµο νερό 100 kg 26 Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα 40 m 2 ΤΗΛ./FAX , 10

15 α/α Είδος Εργασίας Σύνολο α/α 27 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 75 kg 28 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m 2 15 kg 29 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm 0,4 m 2 30 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 4,0 m 2 31 Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο 60 kg 32 Βαθµίδες από ελατό χυτοσίδηρο 50 kg 33 Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα 80 m ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 34 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=45m 3 /hr και H=105m. 3 τεµ 35 Ηλεκτρικός πίνακας 40PS τεµ 36 Ηλεκτρική γραµµή ΕΗ Πίνακας (ΝΥΥ 5x50mm 2 ) 5 m 37 Ηλεκτρική γραµµή Πίνακας Κινητήρας (ΝΥΥ 4x6mm 2 ) 60 m 38 Φωτισµός 1 τεµ 39 Τριγωνική Γείωση 1 τεµ 40 Ραντάρ Επικοινωνίας 1 τεµ 41 Ηλεκτρονικό Στάθµης 3 τεµ 42 Σύστηµα συναγερµού 1 τεµ 5 Συνολική Προµέτρηση Εργασιών α/α Είδος Εργασίας Σύνολο 1 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος (εκτός βραχωδών εδαφών) 2900 m 3 2 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος (βραχωδών εδαφών) 100 m 3 3 Εκσκαφή ορύγµατος δεξαµενής 120 m 3 4 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 20 m 3 5 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής (έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες) 120 m 3 6 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής (έδαφος βραχώδες) 100 m 3 7 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής 20 m 3 8 Άµµος εγκιβωτισµού 900 m 3 9 Εξυγιαντική στρώση µε θραυστό υλικό λατοµείου 10,5 m 3 10 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα 200 m 2 11 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης 1 τεµ 12 Αγωγοί ύδρευσης από HDPE Ø m 13 Αγωγοί ύδρευσης από HDPE Ø m 14 Αγωγός από χυτοσίδηρο DN Ø m 15 Σύνδεση υφιστάµενου αγωγού από HDPE µε νέο αγωγό 2 τεµ 16 Χυτοσιδηρή δικλείδα συρταρωτή µε ωτίδες Ø150, 10atm 3 τεµ 17 Χυτοσιδηρή δικλείδα συρταρωτή µε ωτίδες Ø100, 16atm 4 τεµ 18 Χυτοσιδηρή δικλείδα συρταρωτή µε ωτίδες Ø150, 16atm 4 τεµ 19 Χυτοσιδηρή δικλείδα αντεπιστροφής Ø150, 16atm 2 τεµ 20 Χυτοσιδηρή αντιπληγµατική δικλείδα Ø150, 16atm 2 τεµ 21 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, Glenfield 2 τεµ 22 Χαλύβδινο τεµάχιο εξάρµωσης Ø150, 16atm 12 τεµ 23 Μετρητής πίεσης 2 τεµ ΤΗΛ./FAX , 11

16 α/α Είδος Εργασίας Σύνολο 24 Μετρητής παροχής 2 τεµ 25 Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια 720 kg 26 Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο 60 kg 27 Βαθµίδες από ελατό χυτοσίδηρο 50 kg 28 Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα 160 m 29 Τυπικό φρεάτιο αεραεξαγωγού (2,20x2,10m) 2 τεµ 30 Τυπικό φρεάτιο εκκενωτή (2,00x1,70m) 4 τεµ 31 Άοπλο Σκυρόδεµα C12/15 5,5 m 3 32 Οπλισµένο Σκυρόδεµα C20/25 51,0 m 3 33 Σκυρόδεµα C12/15 αγκυρώσεων αγωγού 1,0 m 3 34 Ξυλότυπος Επίπεδων Επιφανειών 385,0 m 2 35 Σιδηρός Οπλισµός S m 3 36 Μονή δροµική οπτοπλινθοδοµή 52 m 2 37 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων 25 m 3 38 Επιχρίσµατα 150 m 2 39 Υδροχρωµατισµός ασβέστου 60 m 2 40 Υδροχρωµατισµός µε τσιµεντόχρωµα 80 m 2 41 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά 50 kg 42 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιµο νερό 100 kg 43 Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα 45 m 2 44 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 150 kg 45 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m 2 30 kg 46 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm 0,8 m 2 47 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 8,0 m 2 48 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=30m 3 /hr και H=215m. 1 τεµ 49 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα Q=45m 3 /hr και H=105m. 3 τεµ 50 Ηλεκτρικός πίνακας 35PS 1 τεµ 51 Ηλεκτρικός πίνακας 40PS 1 τεµ 52 Ηλεκτρική γραµµή ΕΗ Πίνακας (ΝΥΥ 5x25mm 2 ) 5 m 53 Ηλεκτρική γραµµή ΕΗ Πίνακας (ΝΥΥ 5x50mm 2 ) 5 m 54 Ηλεκτρική γραµµή Πίνακας Κινητήρας (ΝΥΥ 3x6mm 2 ) 60 m 55 Ηλεκτρική γραµµή Πίνακας Κινητήρας (ΝΥΥ 3x10mm 2 ) 430 m 56 Ηλεκτρική γραµµή ΝΥΥ 3x1,5mm 2 (Σταθµικών Γεώτρησης) 230 m 57 Φωτισµός 2 τεµ 58 Τριγωνική Γείωση 2 τεµ 59 Ραντάρ Επικοινωνίας 2 τεµ 60 Ηλεκτρονικό Στάθµης 4 τεµ 61 Σύστηµα συναγερµού 2 τεµ Θεσσαλονίκη, / / Η Συντάξασα ΤΗΛ./FAX , 12

17 ΒΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Θέρµη, / / 2012 Θέρµη, / / 2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη της Τ.Υ. ήµου Θέρµης ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ Πολιτικός Μηχανικός ΠΑΣΙΑ ΘΕΟ ΩΡΑ Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΗΛ./FAX , 13

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙΒ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ T-1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ T-2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ T-3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ T-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ T-5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟ ΑΤΟΕ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 ΟΚΤ 2007 σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ............ ΕΡΓΟ:.......... ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα