ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1. ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ 2. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟ ΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Ταχ. /νση: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Τηλ: Fax: Πληροφορίες: Ζαγουρής Ε. ΕΡΓΟ: << Α οκατάσταση µόνωσης τµήµατος ταράτσας και φθορών α ό υγρασία του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ρόδου>> ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΕΤΥ 1.13) πρόχειρου διαγωνισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του Π..102/87 όπως τροποποιήθηκε µε το Π..103/97 και την Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε.αρ. 17γ/14/7/ΦΝ294/2002 για µικρά έργα (µέχρι Ευρώ). 1 Άγιοι Απόστολοι, Τ.Κ ΡΟ ΟΣ Τηλ FAX

2 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου (Γ.Ν.Ρ.) προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάθεση του έργου «Α οκατάσταση µόνωσης τµήµατος ταράτσας και φθορών α ό υγρασία του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ρόδου». Το έργο θα υλοποιηθεί από το Γ.Ν.Ρ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 102/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π 103/97 (Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από Ν.Π... που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας) και την Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. αρ. 17/γ/14/7/ΦΝ294/2002 (Καθορισµός ποσού για απ ευθείας ανάθεση ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων για την εκτέλεση µικρών έργων ή εργασιών συντήρησης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας (ΠεΣΥ) ή άλλων Ν.Π... που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας). Το έργο έχει προϋπολογισµό ,00. Στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνονται τα απρόβλεπτα, το εργολαβικό όφελος, ο Φ.Π.Α. (16%), καθώς και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν προαιρετικά τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού ( ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Γ.Ν.Ρ. ή να τα εκτυπώσουν από το ΙΑΥΓΕΙΑ όπου έχει αναρτηθεί. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το σύστηµα «κατ αποκοπή εργολαβικού ανταλλάγµατος» και θα διεξαχθεί την 10/6/2013 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00. O φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου και θα υποβάλλεται στην γραµµατεία του Νοσοκοµείου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΡΟ ΟΥ» Η προθεσµία υποβολής λήγει την 6/6/2013 ηµέρα Πέµπτη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού (περιγραφές, σχέδια κλπ) και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Ειδικότερα οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ενηµερωθούν πλήρως και λεπτοµερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ρόδου, για την κατάσταση του κτιριακού συγκροτήµατος, τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του χώρου, τις προσβάσεις του, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η εκτέλεση του έργου, τις απαιτούµενες παροχές και τα σηµεία σύνδεσης τους µε το έργο κ.λ.π. Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς: Επί ποινή αποκλεισµού ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συµπεριλάβει στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς του τα ακόλουθα: 1) Έντυπο οικονοµικής προσφοράς που θα αναγράφει αριθµητικώς και ολογράφως το εργολαβικό αντάλλαγµα κατ αποκοπή για ολόκληρο το έργο. 2) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 επικυρωµένη που να δηλώνει ότι: α. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων όρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και θα εφαρµόσει πλήρως την εγκεκριµένη µελέτη. β. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Φορέα Κατασκευής του Έργου, αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. γ. Έχει επισκεφτεί το χώρο εργασιών στο κτίριο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Ρόδου, και έχει λάβει γνώση όλων των ιδιαιτεροτήτων και λεπτοµερειών των εργασιών. 2 Άγιοι Απόστολοι, Τ.Κ ΡΟ ΟΣ Τηλ FAX

3 δ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία. ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία. 3) Αντίγραφα τριών (3) τουλάχιστον συµβάσεων µε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού διακαίου ή εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα µε αντικείµενο οικοδοµικές εργασίες προϋπολογισµού πάνω από ,00 µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, και τα αντίστοιχα τιµολόγιά τους. Αν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι εργολήπτης δηµοσίων έργων τότε αρκεί να συµπεριλάβει στο φάκελο αντίγραφο του Εργοληπτικού του πτυχίου. 4)Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των εφτακόσια εβδοµήντα έξι (776) Ευρώ και ισχύος τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου α) Επισκευή τµήµατος µόνωσης του κτιρίου, β) πέρασµα του συνόλου της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου η οποία είναι επενδεδυµένη µε διακοσµητικό τούβλο µε αδιαβροχοποιητικό υλικό γ) παρεµβάσεις σε µπαλκόνι του Α Ορόφου (επέκταση υδρορροής και κατασκευή καναλιού απορροής όµβριων) δ) αντικατάσταση έντονα φθαρµένων δαπέδων και ανακαίνιση χρωµατισµών έντονα φθαρµένων τοίχων. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης-χρόνος εγύησης Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού του έργου, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων εννιακόσια σαράντα (1940) Ευρώ. Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου ορίζεται σε 15 µήνες, χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα προς τον ανάδοχο. Το έργο χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους του Νοσοκοµείου. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από το.σ. του Γ.Ν.Ρ. Εσωτερική διανοµή Γραµµατεία Οικονοµική Υ ηρεσία Τ.Υ. ο ιοικητής Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου Βασίλειος Πα ανικόλας 3 Άγιοι Απόστολοι, Τ.Κ ΡΟ ΟΣ Τηλ FAX

4 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΓΥΗΣ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΡΟ ΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ 1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1 ΜΟΝΩΣΕΙΣ-Α ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ 2.2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 2.3 ΑΠΕ Α 2.4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2.5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΓΓΙΤΩΝ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 2.6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ Υ ΡΟΡΡΟΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 2.7 ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ 2.8 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 5

6 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 1 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΣΧΕ ΙΟ 2 ΚΑΤΟΨΗ Α ΟΡΟΦΟΥ ΣΧΕ ΙΟ 3 ΚΑΤΟΨΗ ΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΤΟΜΗ AA ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 6

7 1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός του έργου είναι η επισκευή τµήµατος µόνωσης του κτιρίου του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης της Ρόδου (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ) καθώς και φθορών που προκλήθηκαν από την υγρασία σε δοµικά στοιχεία του κτιρίου όπως δάπεδα τοίχοι και οροφές. Επιπροσθέτως το σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου η οποία είναι επενδεδυµένη µε διακοσµητικό τούβλο θα περαστεί µε αδιαβροχοποιητικό υλικό καθώς υπάρχει υπόνοια ότι η εµφανιζόµενη στο κτίριο υγρασία εκτός από κάποιες βλάβες στην υγροµόνωση της ταράτσας έχει αιτία την διέλευση βρόχινου νερού από την εν λόγω επιφάνεια. Τέλος θα γίνουν παρεµβάσεις σε µπαλκόνι του Α Ορόφου (επέκταση υδροροής, και κατασκευή καναλιού αποροής όµβριων) ώστε να αρθούν κάποια κατασκευαστικά προβλήµατα που σχετίζονται και αυτά µε την εµφανιζόµενη υγρασία. 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1 ΜΟΝΩΣΕΙΣ-Α ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ Θα αντικατασταθεί το σύνολο του ασφαλτόπανου της ταράτσας πάνω από τον χώρο Α10. Επίσης θα αντικατασταθεί το ασφαλτόπανο περιµετρικά σε όλες τις ταράτσες του κτιρίου σε λωρίδα πλάτους 40 περίπου εκατοστών. Επίσης θα αντικατασταθεί το σύνολο του ασφαλτόπανου µε επικάλυψη αλουµινίου στα 3 κανάλια απορροής όµβριων που υπάρχουν στο κτίριο. Θα χρησιµοποιηθεί ασφαλτόπανο µε ψηφίδα. Στις δίεδρες γωνίες (γύρισµα ασφαλτόπανου στο στηθαίο) θα εφαρµοστεί η λεπτοµέρεια που περιγράφεται στην ΕΤΕΠ ΤΠ :2009 Παράρτηµα Α.17. Επίσης θα τοποθετηθεί για προστασία της κατακόρυφης απόληξης του ασφαλτόπανου στα στηθαία στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα σύµφωνα µε την λεπτοµέρεια που περιγράφεται στην ΕΤΕΠ ΤΠ :2009 Παράρτηµα Α1.Προκειµένου να γίνουν οι εργασίες, θα αποµακρυνθούν προσωρινά τα υπερκείµενα υλικά µόνωσης σε όµορο χώρο και κατόπιν θα επανατοποθετηθούν. Σε περίπτωση που κάποια από αυτά είναι έντονα φθαρµένα ή φθαρούν κατά την µεταφορά θα αντικατασταθούν µε καινούρια. Στην ταράτσα όπου υπάρχει πλακόστρωση µε τσιµεντόπλακες (χώροι Ι01- Ι05,Ι33,Ι42,Ι45,Ι46,Ι64,Ι66,Ι67κλπ) θα γίνει καθαίρεση τους µε µεγάλη προσοχή και κατόπιν θα τοποθετηθούν νέες. Στην ταράτσα πάνω από τον χώρο Α10 επιπλέον θα τοποθετηθεί γεωύφασµα. Θα τοποθετηθεί αρµοκάλυπτρο και στους τρεις αρµούς διαστολής του κτιρίου. Όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ (Τεύχος Β 2221/ ) ΕΛΟΤ ΤΠ Θα στεγανοποιηθούν τα παράθυρα των χώρων Ι04, Ι59, Ι51, Ι40, Ι41, Ι42, Α01,Α05 µε τοποθέτηση κατάλληλου υλικού περιµετρικά των παραθύρων. Α ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ Όλες οι επιφάνειες διακοσµητικού τούβλου (συµπεριλαµβανοµένου των αρµών µεταξύ αυτών) θα επαλειφθούν µε υλικό µε βάση το νερό µε νανοσωµατίδια σε ένα ή περισσότερα <<χέρια>> ώστε να επιτευχθεί πλήρης αδιαβροχοποίηση σύµφωνα µε τις οδηγίες εφαρµογής του προϊόντος. Όπου απαιτηθεί πριν την αδιαβροχοποίηση θα γίνουν τοπικές επισκευές σε διακοσµητικά του βλα και αρµούς αυτών. Θα χρησιµοποιηθούν σκαλωσιές για τις επιφάνειες που δεν είναι προσβάσιµες από το δάπεδο εργασίας. Ενδεικτικό υλικό το SURFAPORE C της εταιρείας NANOPHOS. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 7

8 2.2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ -Θα καθαιρεθούν οι τσιµεντόπλακες µε πολύ προσοχή σε λωρίδα πλάτους 40 εκατοστών περίπου περιµετρικά της ταράτσας πάνω από τους χώρους Ι01-Ι05,Ι33,Ι42,Ι45,Ι46,Ι64,Ι66,Ι67 κλπ προκειµένου να γίνουν οι εργασίες µόνωσης. -Θα αποξηλωθούν τα ασφαλτόπανα για τις εργασίες επισκευής µόνωσης. -Θα αποξηλωθούν τα δάπεδα από λινόλεουµ που έχουν υποστεί φθορά από την υγρασία στους χώρους όπως αυτοί φαίνονται στο τεύχος των προµετρήσεων. -Θα καθαιρεθεί µε αδιατάρακτη κοπή το στηθαίο του µπαλκονιού έξω από τον χώρο Α10 σε δύο σηµεία ώστε να διέλθει η υδροροή που θα επεκταθεί µέχρι το ισόγειο και η νέα υδροροή στην γωνία του µπαλκονιού. -Θα διευρυνθεί η οπή του στηθαίου της υφιστάµενης υδροροής του πιο πάνω µπαλκονιού. -Θα καθαιρεθεί η πλακόστρωση στο ισόγειο προκειµένου να συνδεθεί η πιο πάνω υδρορροή στο φρεάτιο του δίκτυο όµβριων. -Θα καθαιρεθεί µε αδιατάρακτη κοπή επιφάνεια πλακιδίων στο πιο πάνω µπαλκόνι προκειµένου να δηµιουργηθεί κανάλι απορροής όµβριων το οποίο θα εκβάλει σε µια καινούρια υδροροή που θα τοποθετηθεί. 2.3 ΑΠΕ Α Θα τοποθετηθούν δάπεδα από pvc τύπου tarkett προγυαλισµένο ή λινόλεουµ εκεί απ όπου αποξηλώθηκαν όπως αυτό φαίνεται στο τεύχος των προµετρήσεων. Η συναρµογή των δαπέδων θα γίνει µε κορδόνι όταν πρόκειται για λινόλεουµ ή αρµοκάλυπτρο όταν πρόκειται για συναρµογή λινόλεουµ µε pvc, ενώ θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλη κόλλα. Το χρώµα των δαπέδων θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας. Προκειµένου να τοποθετηθούν τα νέα δάπεδα αν απαιτείται θα αποξηλωθούν τα πλαστικά σοβατεπιά µε προσοχή και κατόπιν θα επανατοποθετηθούν. Επίσης θα αντικατασταθούν τα σπασµένα και στους χώρους που λείπουν. Θα αποκατασταθεί το δάπεδο στον περιβάλλοντα χώρο µετά την σύνδεση της επεκτεινόµενης υδροροής στο φρεάτιο του δικτύου οµβριών, µε πλάκες πεζοδροµίου. Θα αποκατασταθεί το δάπεδο της ταράτσας πάνω από τους χώρους Ι01- Ι05,Ι33,Ι42,Ι45,Ι46,Ι64,Ι66,Ι67 κλπ µε ίδιες τσιµεντόπλακες µετά τις εργασίες µόνωσης. 2.4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Θα χρωµατιστούν οι εσωτερικοί χώροι που έχουν υποστεί φθορά και φαίνονται στο τεύχος των προµετρήσεων µε ριπολίνη νερού. Επίσης θα χρωµατισθούν µε ακρυλικό χρώµα όλα τα στηθαία της ταράτσας και των καναλιών αποροής όµβριων υδάτων από την εσωτερική πλευρά πάνω από το ασφαλτόπανο. Θα χρωµατισθούν οι δύο νέες µεταλλικές υδροροές, καθώς και ο µεταλλικός σκελετός των 8 φεγγιτών που υπάρχουν στις ταράτσες του κτιρίου. Θα χρωµατισθεί το φύλλο της ξύλινης πορτας του χώρου Ι53 µε ελαιόχρωµα κατόπιν σπατουλαρίσµατος. 2.5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΓΓΙΤΩΝ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Θα τροποποιηθηθεί 1 µεταλλικός φεγγίτης της ταράτσας ώστε να τοποθετηθεί στην θέση του πάνω από τις καµινάδες. Συγκεκριµένα πρέπει να επεκταθεί ο σκελετός του ως προς το ύψος κατά 40 περίπου εκατοστά. Σε όλους τους φεγγίτες της ταράτσας θα τοποθετηθούν νέα οπλισµένα τζάµια. 2.6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ Υ ΡΟΡΡΟΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 8

9 Θα επεκταθεί η υδρορροή από το µπαλκόνι µπροστά από τον χώρο Α10 και θα συνδεθεί µε το φρεάτιο απορροής όµβριων στο ισόγειο. Σηµειωτέο ότι η υδρορροή αυτήν την στιγµή εκβάλει από το δώµα στο µπαλκόνι και δηµιουργεί έντονο πρόβληµα κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων. Επιπλέον λόγω του ότι οι κλίσεις του εν λόγω µπαλκονιού δεν είναι επαρκείς για την οµαλή ροή των όµβριων υδάτων θα κατασκευασθεί ένα κανάλι απορροής όµβριων υδάτων µε αδιατάρακτη κοπή των πλακιδίων και του υποστρώµατος αυτών,το οποίο θα µονωθεί µε τσιµεντειδές υλικό και θα επενδυθεί µε γαλβανισµένη λαµαρίνα. Πάνω θα τοποθετηθεί σχάρα, και η κατασκευή θα εκβάλει σε µία καινούρια υδροροή η οποία θα τοποθετηθεί στην γωνία του µπαλκονιού. 2.7 ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ Θα αντικατασταθούν πλάκες ψευδοροφής που έχουν φθαρεί από την υγρασία, και θα τοποθετηθούν και κάποιες καινούριες από γυψοσανίδα ή µεταλλικές σε σηµεία που λείπουν ή έχουν φθαρεί. 2.8 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΙΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Όλα τα άχρηστα υλικά που θα καθαιρεθούν ή θα αποξηλωθούν και δεν θα επαναχρησιµοποιηθούν θα αποµακρυνθούν από τον χώρο του κτιρίου προς χώρο που επιτρέπεται από τις Αρχές Ο Συντάξας Ευάγγελος Ζαγουρής ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 9

10

11

12

13

14 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΓΥΗΣ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

15 ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι17 (3,20*4,4)*2/1000. = 0,0282 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι23 (6,00*1,80+1,4*0,9)*2/ = 0,0241 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι20 (6,10*5,40)*2/1000. = 0,0659 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι06 (2,80*2,70)*2/1000. = 0,0151 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι09 (6,2*6,00-2,2*1,70)*2/ = 0,0669 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι11 (3,4*4,10)*2/ = 0,0279 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι05 (6,50*1,8)*2/1000 = 0,0234 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι33 (14*2,10)*2/1000 = 0,0588 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι42 (4,00*4,85)*2/1000 = 0,0388 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι36 (6,30*8,2+2,45*2,30-2*1,7)*2/1000 = 0,1078 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι67 (5,00*3,80)*2/1000 = 0,038 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α05 (5,30*4-1,1*1,8)*2/ = 0,0384 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Α04 (7,80*1,80+0,9*2,2*0,5)*2/1000 = 0,0301 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α03 (3,27*3-2,1*2,35)*2/1000 = 0,0098 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α02 (3,00*3,28)*2/1000 = 0,0197 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α01 (4,00*3,00)*2/1000 = 0,024 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Α25 (2,00*1,80)*2/ = 0,0072 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟΥΣ Ι01 ΕΩΣ Ι05,Ι33,Ι42,Ι45,Ι46,Ι64,Ι67,Ι66 2*(27+9+4,5+4)*0,40*0,08*1,8.. = 5,1264 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟ Α10 (4,4+0,6)*(8,4+0,6)*0,004. = 0,18 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 1 ( )*1,8*0,004.. = 0,2952 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2 20,6*1,1*0,004 = 0,0906 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 3 13,6*1,1*0,004 = 0,0598 tn 6, Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας

16 ΑΠΌ ΑΡΙΘΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ,38*25 χλµ = 159,4 tnkm 159, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟΥΣ Ι01 ΕΩΣ Ι05,Ι33,Ι42,Ι45,Ι46,Ι64,Ι67,Ι66 2*(27+9+4,5+4)*0,40.. = 35,6 m2 35, Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟ Α10 (4,4+0,6)*(8,4+0,6). = 45 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 1 ( )*1,8.... = 73,8 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2 20,6*1,1. = 22,66 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 3 13,6*1,1.. = 14,96 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι17 3,20*4,4. = 14,08 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι23 6,00*1,80+1,4*0,9.. = 12,06 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι20 6,10*5,40. = 32,94 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι06 2,80*2,70. = 7,56 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ I09 6,2*6,00-2,2*1,70.. = 33,46 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι11 3,4*4,10.. = 13,94 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι05 6,50*1,80 = 11,7 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι33 14*2,10 = 29,4 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι42 4,00*4,85 = 19,4 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι36 6,30*8,2+2,45*2,30-2*1,7 = 53,895 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι67 5,00*3,80 = 19 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α05 5,30*4-1,1*1,8... = 19,22 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Α04 7,80*1,80+0,9*2,2*0,5 = 15,03 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α03 3,27*3-2,1*2,35 = 4,875 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α02 3,00*3,28.. = 9,84 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α01 4,00*3,00.. = 12 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Α25 2,00*1,80.. = 3,6 72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ Αρµοκάλυπτρα Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm m2 468,42

17 ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟΥΣ Ι04,Ι05 = 9 ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟΥΣ Ι46,Ι51. = 9 ΑΡΜΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟΥΣ Α10,Α11.. = 9 µµ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς cm ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟΥΣ Ι01 ΕΩΣ Ι05,Ι33,Ι42,Ι45,Ι46,Ι64,Ι67,Ι66 ΚΛΠ 2*(27+9+4,5+4)*0,4... = 35,6 m2 35, Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ = 20 µµ Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι17 3,20*4,4. = 14,08 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι23 6,00*1,80+1,4*0,9.. = 12,06 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι20 6,10*5,40. = 32,94 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι09 6,2*6,00-2,2*1,70.. = 33,46 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι11 3,4*4,10 = 13,94 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι05 6,50*1,80 = 11,7 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι33 14*2,10 = 29,4 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι42 4,00*4,85 = 19,4 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Ι36 6,30*8,2+2,45*2,30-2*1,7 = 53,895 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α05 5,30*4-1,1*1,8... = 19,22 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Α04 7,80*1,80+0,9*2,2*0,5 = 15,03 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α03 3,27*3-2,1*2,35 = 4,875 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α02 3,00*3,28.. = 9,84 ΑΠΕ Ο ΧΩΡΟΥ Α01 4,00*3,00.. = ΣΧ Επιστρώσεις µε τάπητα από λινόλεουµ ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι06 2,80*2,70. = 7,56 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ι67 5,00*3,80 = 19 m2 281,84 ΑΠΕ Ο ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Α25 2,00*1,80.. = 3,6 m2 30, ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ Υαλοπίνακες οπλισµένοι

18 Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟΥΣ Ι51 ΕΩΣ Ι63 0,93*0,93 = 0,8649 m2 1,7298 ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟ Α10 0,93*0,93... = 0, Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50 mm και µήκους άνω του 1,00 m ΦΩΤΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟΥΣ Α11,Α13,Α15,Α17,Α19,Α21,Α23,Α25 1,03*1,03+1,03*1,03+0,93*1,04+1,24*1,03 = 4,3662 ΦΩΤΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟΥΣ Ι51 ΕΩΣ Ι63 1,03*0,93+1,47*0, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. ΣΤΗΘΑΙΟ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Ι01 ΕΩΣ Ι05,Ι33,Ι42,Ι45,Ι46,Ι64,Ι67,Ι36 2*(27+9+4,5+4)*1.. = 2,325 m2 6,6912 = 89 ΣΤΗΘΑΙΟ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟ Α10 (4,4+8,4)*2*0,4.. = 10,24 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Α01 ΕΩΣ Α07 2*(8,3+9)*0,4 = 13,84 ΣΤΗΘΑΙΟ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Α11,Α13,Α15,Α17,Α19,Α21,Α23,Α25 2*(27+9)*0,4. = 28,8 ΣΤΗΘΑΙΟ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Ι51 ΕΩΣ Ι63 2*( ,5)*0,4 = 40,4 ΣΤΗΘΑΙΟ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Ι33 ΕΩΣ Ι41 2*(17+9)*0,4 = 20,8 ΣΤΗΘΑΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 1 ( )*2*0,4 = 32,8 ΣΤΗΘΑΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2 (20+0,5)*2*0,4 = 16,4 ΣΤΗΘΑΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 3 (13+0,5)*2*0,4.. = 10,8 m2 263, Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΟΥ Ι53 1*2,1*2.. = 4,2 m2 4, ΣΧ Χρωµατισµοί χωρισµάτων από γυψοσανίδα µε ριπολίνη νερού ΧΩΡΟΣ Ι23 4,60*2*2,40-2*1*2,1+(2,85+1,5)*2*2,85-1*2,1-1,1*1,1. = 36,485 ΧΩΡΟΣ Ι09 (2+2,3+2,2+1,7+1,8+5+1,26+1,6+3,7+3,7)*2,85-1*2,1*2-1,99*2,1-1,5*0,7-1,66*0,7 = 61,4 ΧΩΡΟΣ Ι11 (3,4+4,1)*2*2,85-1*2,1-2*2,1.. = 36,45 ΧΩΡΟΣ Ι03 (4,1*2+2,8+2)*2,85-1*2,1-0,7*1,1. = 34,18

19 ΣΧ ΧΩΡΟΣ Ι04 (2,92*2+4,2*2)*2,85-1*2,1-0,7*1,1 = 37,714 ΧΩΡΟΣ Ι05 (6,5+1,5+1,5)*2,85-5,5*2,1 = 15,525 ΤΟΙΧΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι59 3,72*2,85- = 9,702 1,5*0,6. ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΥ Ι51 (3+3,5+2)*2,85-1,5*1,1-0,7*1,1... = 21,805 ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΥ Ι42 (4,3+4+3,5+1,4)*2,85-3*0,7*1,1-1*2,1 = 33,21 ΧΩΡΟΣ Ι41 (4*2+6*2)*2,85-3*0,7*1,1-1*2,1. = 52,59 ΧΩΡΟΣ Ι40 (2,6*2+6*2)*2,85-2*0,7*1,1-1*2,1. = 45,38 ΧΩΡΟΣ Ι36 (2+1,6+4+7,8+8,4+2,45+2,2+4,75)*2,85-(1+3*1,5)*2,1. = 83,07 ΧΩΡΟΣ Ι66,Ι67 (4,2+5,3+12+3,9+4,2+5)*2,85-(7*1,5+3,33)*1,1-1,2*2,1. = 80,877 ΧΩΡΟΣ Α03 (3,27*2+3+2,2)*2,85-1,5*1,1-1,*2,1. = 29,709 ΧΩΡΟΣ Α02 (3,28*2+3*2)*2,85-1,5*1,1-1,*2,1. = 32,046 ΧΩΡΟΣ Α01 (4*2+3*2)*2,85-2*1,5*1,1-1*2,1. = 34,5 ΧΩΡΟΣ Α05 (4*2+5,3*2)*2,85-4*0,7*1,1-1*2,1. = 47,83 m2 692, ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πλάκες γυψοσανίδας ψευδοροφής πάχους 12 έως 13 mm, διαστάσεων 600x600 mm ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 35 τεµχ*0,6*0, Λωρίδες αλουµινίου ψευδοροφής ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 10τεµχ*0,2*2 79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΣΧ Αδιαβροχοποίηση επιφανειών διακοσµητικού τούβλου µε υλικό µε βάση νερό µε νανοσωµατίδια ΙΣΟΓΕΙΟ ( ,6+4,3+3, ,5+12, , , )*4,5 = 1051,2 = 12,6 m2 12,6 = 4 m2 4 Α ΟΡΟΦΟΣ (48+9,5)*2*4,5. = 517,5 ΩΜΑ (7,5+9)*2*2,6.. = 85,8 m2 1654, Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 1 ( )*1,8.. = 73,8

20 ΣΧ ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 2 20,6*1,1 = 22,66 ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 3 13,6*1,1. = 14,96 m2 111,42 Αντικατάσταση υγροµόνωσης µε ελαστοµερή µεµβράνη µε πολυεστερικό πλέγµα και επικάλυψη ορυκτων ψηφίδων ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟ Α10 (4,4+0,6)*(8,4+0,6).. = 45 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Α01 ΕΩΣ Α07 2*(8,3+9+2,35)*0,70 = 27,51 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Α11,Α13,Α15,Α17,Α19,Α21,Α23,Α25 2*(27+9)*0,70 = 50,4 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Ι51 ΕΩΣ Ι63 2*(25+9)*0,70+2*(13+3,5)*0,7 = 70,7 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Ι33 ΕΩΣ Ι41 2*(17+9)*0,70.. = 36,4 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Ι01 ΕΩΣ Ι05,Ι33,Ι42,Ι45,Ι46,Ι64,Ι67,Ι36 2*(27+9+4,5+4)*0,7 = 62,3 m2 292, Γεωυφάσµατα µη υφαντά Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 205 gr/m2 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΧΩΡΟ Α10 (4,4+0,6)*(8,4+0,6).... = 45 m Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟ Α10 (4,4+8,4)*2.... = 25,6 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Α01 ΕΩΣ Α07 2*(8,3+9+2,35) = 39,3 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Α11,Α13,Α15,Α17,Α19,Α21,Α23,Α25 2*(27+9) = 72 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Ι51 ΕΩΣ Ι63 2*( ,5) = 101 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Ι33 ΕΩΣ Ι41 2*(17+9) = 52 ΤΑΡΑΤΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ Ι01 ΕΩΣ Ι05,Ι33,Ι42,Ι45,Ι46,Ι64,Ι67,Ι36 2*(27+9+4,5+4) = 89 ΚΑΝΑΛΙ 1 ( )*2. = 82 ΚΑΝΑΛΙ 2 (20+0,5)* = 41 ΚΑΝΑΛΙ 3 (13+0,5)*2.. = 27 µµ 528,9 80.ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΧ1 Μικροεργασίες, αποκαταστάσεις Περιλαµβάνονται:1)τοπική αποκατάσταση βλαβών των διακοσµητικών τούβλων και αρµών αυτών σε σηµεία των εξωτερικών τοίχων, 2)τροποποίηση 1 µεταλλικού φεγγίτη ταράτσας και τοποθέτηση του πάνω από τις καµινάδες, 3)στεγανοποίηση των παραθύρων των χώρων Ι04, Ι59, Ι51, Ι40, Ι41, Ι42, Α01,Α05 4)Προσεκτική αποξήλωση και επανατοποθέτηση των πλαστικών σοβατεπιών αφού τοποθετηθούν τα νέα δάπεδα όπου αυτό προβλέπεται 5)Τοποθέτηση αρµοκάλυπτρων στην συναρµογή δαπέδου λινόλεουµ µε PVC. ΝΑΧ2 Επέκταση µεταλλικής υδρορροής-κατασκευή καναλιού. = 1 τεµχ 1

21 Επέκταση µεταλλικής υδρορροής από το µπαλκόνι έξω από το δωµάτιο Α01 µέχρι το φρεάτιο του ισογείου - Κατασκευή καναλιού και νέας υδρορροής στο ίδιο µπαλκόνι = 1 τεµχ 1 ΟΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΌΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΑΓΟΥΡΗΣ Ε. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ Σ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

22 ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Μονάδα Ποσότητα 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ton 6, Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας ton.km 159, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% m2 35, Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων m2 468, ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ Αρµοκάλυπτρα Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm µµ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς cm m2 35, Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια µµ Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) m2 281, ΣΧ Επιστρώσεις µε τάπητα από λινόλεουµ m2 30, ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ Υαλοπίνακες οπλισµένοι Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m m2 1, Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50 mm και µήκους άνω του 1,00 m m2 6, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής m2 263,08 βάσεως Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως m2 4,2

23 77.84ΣΧ Χρωµατισµοί χωρισµάτων από γυψοσανίδα µε ριπολίνη νερού m2 692, ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΧ Πλάκες γυψοσανίδας ψευδοροφής πάχους 12 έως 13 mm, διαστάσεων 600x600 mm m2 12, ΣΧ Λωρίδες αλουµινίου ψευδοροφής m ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ ΣΧ Αδιαβροχοποίηση επιφανειών διακοσµητικού τούβλου µε υλικό µε βάση νερό µε m2 1654,5 νανοσωµατίδια Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων m2 111, ΣΧ Αντικατάσταση υγροµόνωσης µε ελαστοµερή µεµβράνη µε πολυεστερικό πλέγµα και m2 292,31 επικάλυψη ορυκτων ψηφίδων Γεωύφάσµατα µή υφαντά Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 205 gr/m2 m Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα µµ 528,9 80.ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΧ1 Μικροεργασίες, αποκαταστάσεις κατ'αποκ 1 ΝΑΧ2 Επέκταση µεταλλικής υδρορροής-κατασκευή καναλιού. κατ'αποκ 1 ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) ,10 ΦΠΑ 16% 6.206,90 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ( ) ,00 ΟΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΑΓΟΥΡΗΣ Ε. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ ΣΚΕΥΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

24 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΓΥΗΣ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΡΟ ΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ OIKO ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 25

25 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου. Επιµέτρηση ανά τόννο (ton) Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια Μεταφορές µε αυτοκίνητο Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. Επιµέτρηση ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km) δια µέσου οδών καλής βατότητας Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 26

26 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ Αρμοκάλυπτρα Επικάλυψη αρµού διαστολής σε δάπεδα ή οροφές ή τοίχους µε αρµοκάλυπτρο, το οποίο στερεώνεται στα δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, και πλήρωση του διακένου µε πλάκες από φυτικές ίνες εµποτισµένες µε ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή αναλόγου) ή ανάλογο υλικό, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm 73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Στις τιµές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συµπεριλαµβάνεται η αξία της εργασίας και των υλικών κατασκευής κάθε µορφής αρµολογήσεων Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. Επιµέτρηση ανά τετραγωνικό µέτρο (m 2 ) Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς cm Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0 mm, από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), µονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και χρωµατισµού, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων µε ειδικές κόλλες, ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 46/2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ήµου Ηρακλείου» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟ ΑΤΟΕ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 ΟΚΤ 2007 σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ............ ΕΡΓΟ:.......... ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα