Ανάπτυξη Νέων Ιδεών Στρατιωτικών Δυνατοτήτων & Επιχειρησιακός Πειραματισμός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Νέων Ιδεών Στρατιωτικών Δυνατοτήτων & Επιχειρησιακός Πειραματισμός"

Transcript

1 Ανάπτυξη Νέων Ιδεών Στρατιωτικών Δυνατοτήτων & Επιχειρησιακός Πειραματισμός (Concepts-Capabilities Development & Defense Experimentation) ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΠΖ) Αθανάσιος Παπαθανασίου

2 Σε ένα συνεχώς και ταχέως μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό περιβάλλον όπως το σημερινό, οι ένοπλες δυνάμεις καθώς και το σύνολο των φορέων που εμπλέκονται στην αμυντική και επιχειρησιακή σχεδίαση αλλά και στην εκτέλεση επιχειρήσεων κάθε μορφής, αναζητούν καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων και επίλυσης των σύνθετων και πολυδιάστατων προβλημάτων που ανακύπτουν. Υπό το πρίσμα αυτό, οι διαδικασίες «Ανάπτυξης Στρατιωτικών Δυνατοτήτων» (Capability Development Process) και «Ανάπτυξης Νέων Αντιλήψεων - Επιχειρησιακού Πειραματισμού» (Concept Development & Experimentation CD&E), αποτελούν βασικό «εργαλείο» της Μετεξέλιξης των ΕΔ και αποσκοπούν στην καθιέρωση ενός πλαισίου αρχών και διαδικασιών, που εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες μελλοντικές δυνατότητες, μέσω της καινοτομίας, του πειραματισμού, της έρευνας, της εκμετάλλευσης των επιχειρησιακών διδαγμάτων και της τεχνολογίας. Με την πρώτη διαδικασία, επιδιώκεται ο καθορισμός, η ανάπτυξη, η απόκτηση και η εφαρμογή/ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων στις ΕΔ, ενώ η δεύτερη αποτελεί μέρος της πρώτης, παρέχοντας τα μέσα για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών λύσεων που θα καλύψουν υφιστάμενα επιχειρησιακά κενά.

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (CAPABILITY DEVELOPMENT PROCESS) Με τον όρο στρατιωτική δυνατότητα στο πλαίσιο των παραπάνω διαδικασιών εννοούμε «Την ικανότητα υλοποίησης ενός συγκεκριμένου τρόπου ενέργειας ή επίτευξης ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Μία στρατιωτική δυνατότητα μπορεί να συνίσταται ή να περιέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία: δόγματα, οργάνωση, εκπαίδευση, υλικό/μέσα, ηγεσία, προσωπικό, υποδομές και διαλειτουργικότητα». Η εν λόγω διαδικασία, αποτελείται από 6 στάδια, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω: Το 1 ο Στάδιο, περιέχει την ανάλυση του γεωστρατηγικού περιβάλλοντος, σε συγκεκριμένο βάθος χρόνου (ενδεικτικά από 15 έως 25 χρόνια), κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου φορέα και σε συνάρτηση με τον μέσο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του. Η υπόψη ανάλυση δεν περιορίζεται σε θέματα αμυντικού ή στρατιωτικού ενδιαφέροντος, αλλά επεκτείνεται σε όλους τους τομείς, οι οποίοι με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζουν τη σχεδίαση και τη διεξαγωγή μελλοντικών επιχειρήσεων. Στο 2 ο Στάδιο καθορίζονται οι απαιτούμενες στρατιωτικές δυνατότητες, για τη χρονική περίοδο για την οποία έγινε η ανάλυση. Έτσι, για μία ανάλυση που γίνεται το 2010 για βάθος χρόνου 20ετίας, καθορίζονται οι δυνατότητες που πρέπει να έχουν οι ΕΔ το έτος Κατά το έτος αυτό, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση και ενσωμάτωση των εν λόγω δυνατοτήτων. Στη συνέχεια στο 3 ο Στάδιο αναδεικνύονται οι απαιτήσεις, προκειμένου να αποκτηθούν οι συγκεκριμένες δυνατότητες. Οι εν λόγω απαιτήσεις μπορεί να αφορούν σε δυνάμεις, μέσα, οργανωσιακές δομές, υποδομές, αλλαγές σε δόγματα, εκπαίδευση/επιμόρφωση κ.α. Στο 4 ο Στάδιο εντοπίζονται και αναλύονται τα υφιστάμενα κενά δυνατοτήτων (capability gaps), γνωρίζοντας τόσο τις μελλοντικές απαιτήσεις, όσο και τις υπάρχουσες δυνατότητες. Στο 5 ο στάδιο αναζητούνται και επιλέγονται οι πιθανές λύσεις για την κάλυψη των παραπάνω κενών. Σημαντικό ρόλο στο στάδιο αυτό παίζουν οι νέες ιδέες, η τεχνολογία, τα διδάγματα από επιχειρήσεις και ο πειραματισμός. Στο 6 ο και τελευταίο στάδιο τέλος, γίνεται η εφαρμογή/ενσωμάτωση των δυνατοτήτων που θα προκύψουν από τις ΕΔ. Η διαδικασία CD & E είναι μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης δυνατοτήτων και συμβάλλει πρωτίστως στα τρία τελευταία στάδια και δευτερευόντως στο δεύτερο. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ (CONCEPTS) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ Ως «Concept» στην εν λόγω διαδικασία θεωρείται ενδεικτικά, «Μια θεμελιώδης ή καινοτόμος ιδέα, που προέκυψε από την ανάγκη για εξεύρεση λύσης, κατά την εξέταση ενός διαπιστωμένου κενού κάποιας δυνατότητας (capability gap)». 104 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

4 Το κείμενο του concept, περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: Σύνοψη του μελλοντικού γεωστρατηγικού περιβάλλοντος για το υπό εξέταση θέμα. Σύνοψη του προς επίλυση προβλήματος. Εκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν το πρόβλημα. Συνιστώμενη λύση ή λύσεις. Η ανάπτυξη ενός Concept, αρχίζει μετά από τον εντοπισμό και την αναφορά ενός επιχειρησιακού προβλήματος κάποιου φορέα ή μπορεί και να απορρέει από την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική, τις Κατευθύνσεις Αμυντικής Σχεδίασης ή άλλα θεσμικά κείμενα ή, τέλος, να προέρχεται από εντολή της Ιεραρχίας για την ανάπτυξη μίας νέας δυνατότητας. Ιδιαίτερα, ο Επιχειρησιακός Πειραματισμός, αποτελεί έναν τρόπο εκτίμησης ρίσκου καθώς και δοκιμής και αποτίμησης της αξίας μιας νέας ιδέας ή λύσης ενός προβλήματος, που σχετίζεται με τη διαπιστωμένη έλλειψη μιας δυνατότητας. Περιλαμβάνει, ενσωματώνεται ή συνδυάζει στρατιωτικές ασκήσεις, πολεμικά παίγνια, εργαστηριακές δοκιμές και αντίστοιχες πεδίου και επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των επιβεβαιωμένων διδαγμάτων από επιχειρήσεις και ασκήσεις. Σε διεθνές επίπεδο, πολλές χώρες και μεγάλος αριθμός φορέων εντός αλλά και εκτός ΕΔ, χρησιμοποιούν ευρέως τον πειραματισμό, ο οποίος, ως μεθοδολογία, έχει αποδείξει την αξία του στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας στο πέρασμα του χρόνου. Δεδομένου ότι η όλη μέθοδος εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης Δυνατοτήτων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια πειράματος είναι η ανάπτυξη ενός σχετικού concept, στο πλαίσιο του οποίου δοκιμάζονται νέες ιδέες και προτεινόμενες λύσεις. Ως Επιχειρησιακός Πειραματισμός (Defense Experimentation), χαρακτηρίζεται «η εφαρμογή πειραματικών μεθόδων, για τη λύση σύνθετων προβλημάτων ανάπτυξης στρατιωτικών, και όχι μόνο, δυνατοτήτων, σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, όπως πολεμικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης, ανθρωπιστικής βοήθειας κ.λπ.». ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 105

5 Πραγματοποιείται κυρίως από τις ΕΔ, αλλά δεν περιορίζεται απόλυτα στο στρατιωτικό επίπεδο, αφού η άμυνα υπό την ευρεία της έννοια, απαιτεί διυπηρεσιακή και διυπουργική συνεργασία, δημιουργώντας σε πολλές περιπτώσεις, την ανάγκη εμπλοκής φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Κυβερνητικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Διεθνών Οργανισμών, της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας κ.ά [έννοια της «Συντονισμένης Προσέγγισης» (Comprehensive Approach)]. ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ Η απάντηση στο ερώτημα «και γιατί θα πρέπει να εφαρμόσουμε πειραματισμό;», δεδομένου ότι και μέχρι σήμερα υπήρξαν και υπάρχουν στις ΕΔ διαδικασίες και μέθοδοι ανάπτυξης στρατιωτικών δυνατοτήτων, η απάντηση είναι ότι αυτός λαμβάνει υπόψη του τις υφιστάμενες διαδικασίες, συνεργάζεται με αυτές και προσπαθεί να επικυρώσει τα αποτελέσματά τους, παρέχοντας μία τυποποιημένη μέθοδο όπως θα δούμε παρακάτω, συμβάλλοντας ταυτόχρονα: Στην εκτίμηση και μείωση του ρίσκου. Στον εντοπισμό, ανάπτυξη, δοκιμή, πιστοποίηση και μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε εφαρμόσιμες επιχειρησιακές δυνατότητες ή επιχειρησιακά μοντέλα και πρωτότυπα. Στην εξοικονόμηση πόρων (αν- 106 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

6 θρώπινο δυναμικό, χρήματα), δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης δοκιμών και βελτιώσεων, πριν από την εκδήλωση ενεργειών. Στην παροχή απτών αποδείξεων και επιχειρημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της ηγεσίας στη λήψη απόφασης. Για την όλη μεθοδολογία, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ένα πείραμα το οποίο δεν επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα μίας προταθείσας λύσης ή τις υποτιθέμενες δυνατότητες μέσων, εξοπλισμού, δομών κ.λπ., δε θεωρείται αποτυχημένο. Απεναντίας παρέχει τη δυνατότητα πρόληψης και αποφυγής άστοχων ενεργειών, που θα προέκυπταν ως αποτέλεσμα αγοράς, εφαρμογής ή υλοποίησης των λύσεων, χωρίς την προηγούμενη δοκιμή τους. Ο πειραματισμός, ως διαδικασία, δεν μπορεί να υποκατασταθεί από τις ασκήσεις που εκτελούνται από όλα τα κλιμάκια και τους φορείς των ΕΔ, μπορεί όμως να συνδυαστεί με αυτές για επαύξηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του. Η βασική διαφορά μεταξύ ασκήσεως και πειράματος, είναι ότι σε αυτό δοκιμάζεται μία νέα προταθείσα λύση και όχι οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αξιολογούνται και δεν βαθμολογούνται για την επίδοσή τους. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο πειραματισμός αποτελεί μία δομημένη διαδικασία, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, επιδιώκει πέραν των άλλων, την τυποποίηση μεθόδων που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται, όπως οι δοκιμές πεδίου, οι εργαστηριακές δοκιμές, οι δοκιμές κατά τη διάρκεια ασκήσεων, οι δοκιμαστικές εφαρμογές δομών, πειραματικές τακτικές κ.λπ. Τα κύρια στάδια που ακολουθεί και τα οποία αναφέρονται και με το ακρωνύμιο SOOPA, είναι τα παρακάτω: S t a t e m e n t o f t h e P r o b l e m : Διατύπωση του επιχειρησιακού προβλήματος, η επίλυση του οποίου θα επιδιωχθεί με τον πειραματισμό. Outcomes: Καθορισμός των Τελικών Επιθυμητών Αποτελεσμάτων (ΤΕΑ). Objectives: Καθορισμός των Αντικειμενικών Σκοπών που θέλουμε να επιτύχουμε, προκειμένου να επιτευχθούν τα ΤΕΑ. P r o d u c t s : Κ α θ ο ρ ι σ μ ό ς τ ω ν «Προϊόντων», που θα προκύψουν και τα οποία μπορεί να είναι νέα «πρωτότυπα» υλικά, μέσα και εξοπλισμός, νέες διαδικασίες, μέθοδοι και τρόποι ενεργείας, νέες οργανωτικές δομές κ.ά. Αctivities: Σχεδίαση και εκτέλεση των δραστηριοτήτων του πειράματος. Σε ευρύτερο πλαίσιο, ο πειραματισμός μπορεί να θεωρηθεί ότι διακρίνεται σε τρεις Φάσεις, από τις οποίες η πρώτη είναι η Σχεδίαση (περιλαμβάνει τα Στάδια 1-4), η δεύτερη η Εκτέλεση (περιλαμβάνει το 5 ο Στάδιο) και η Τρίτη η Μεταβίβαση των προϊόντων στους ενδιαφερόμενους φορείς. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι αυτό που θα προκύψει, ως χειροπιαστό αποτέλεσμα μετά από ένα πείραμα, είναι τα «προϊόντα» του, ένα σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας είναι η μεταβίβαση των προϊόντων αυτών στους κατάλληλους αποδέκτες «πελάτες» και η ενσωμάτωσή τους στις δομές και λειτουργίες των αντίστοιχων φορέων. Η τελευταία αυτή φάση αναφέρεται διεθνώς ως Transition Plan. Είναι εξίσου σημα- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 107

7 ντική με τις άλλες δύο, διότι εδραιώνει την εμπιστοσύνη των αποδεκτών των προϊόντων, τόσο προς τη διαδικασία αυτή καθαυτή, όσο και προς το φορέα χειρισμού του πειραματισμού. Εάν θελήσουμε να αντιστοιχίσουμε την όλη διαδικασία με αντίστοιχες που εφαρμόζονται στην ελεύθερη αγορά, θα αντιληφθούμε ότι ιδιαίτερης προσοχής, πρέπει να τύχει το θέμα του marketing των προϊόντων ενός επιχειρησιακού πειραματισμού. Καλό λοιπόν είναι ο φορέας που συντονίζει και χειρίζεται το θέμα, να προσπαθεί να εντοπίσει πιθανούς «πελάτες», πέραν αυτών οι οποίοι έθεσαν την αρχική απαίτηση και το αρχικό επιχειρησιακό πρόβλημα. Η έγκαιρη ενημέρωση και εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία συμβάλλει θετικά, δεδομένου ότι, δεν θα κληθούν να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα τελικό προϊόν, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα με τη συμμετοχή προσωπικού τους, να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια της ανάπτυξής του, παρέχοντας συμβουλές για την εκτέλεση διορθωτικών κινήσεων όπου απαιτείται. Με τον τρόπο αυτό ο «πελάτης» δεν είναι απλός αποδέκτης, αλλά και συμμέτοχος (stakeholder) των προϊόντων. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ Από τεχνικής πλευράς, ένα πείραμα πρέπει να στηρίζεται σε αρχές, να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να στηρίζεται σε σαφείς προϋποθέσεις. Αρχές Σχεδίασης Πειραμάτων (Experimentation Principles) Τα επιχειρησιακά πειράματα πρέπει: Να είναι προσαρμοσμένα στο να ερευνούν κατά περίπτωση τη σχέση ενός αιτίου και του αντιστοίχου αποτελέσματος. Να ενσωματώνονται σε ευρύτερες ομάδες δραστηριοτήτων, εκστρατείες πειραματισμού, (campaigns of activities) για να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητά τους. Μια συνεχής και επαναλαμβανόμενη διαδικασία διατύπωσης νέων επιχειρησιακών προβλημάτων, αναδιατύπωσης των αρχικών και ανάλυσης αποτελεσμάτων, είναι κρίσιμη για τη αύξηση της γνώσης και της εγκυρότητας σε μια εκστρατεία πειραματισμού. Οι εκστρατείες πειραματισμού, πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να ενσωματώνουν επιστημονικές μεθόδους παραγωγής γνώσης, όπως ενδεικτικά, μελέτες, παρατηρήσεις, σύνθεση, ανάλυση και πειράματα. Η πολυμορφία και οι διαφορετικές εμπειρίες του προσωπικού που συμμετέχει σε επιχειρησιακά πειράματα αποτελεί κύριο παράγοντα και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο κατά τη σχεδίαση, όσο και κατά την εκτέλεση του πειράματος. Επιχειρησιακά πειράματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια ασκήσεων, εκπαίδευσης ή δοκιμασιών επιχειρησιακής ικανότητας και αξιολογήσεων, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στη φάση της σχεδίασης, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση του πειραματισμού από τις λοιπές δραστηριότητες. Η πλήρης εκμετάλλευση πρότυπων μοντέλων και δυνατοτήτων προσομοίωσης, είναι κρίσιμος παράγων επιτυχούς πειραματισμού. Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού 108 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

8 μηχανισμού ελέγχου και συλλογής μετρήσεων (αναλυτές, παρατηρητές, όργανα κ.λπ.), είναι απαραίτητος για τον επιτυχή πειραματισμό, δεδομένου ότι αυτός θα δώσει τα στοιχεία που θα αποτελέσουν το μέτρο επιτυχίας του πειράματος. Ένα επιτυχές πείραμα εξαρτάται από την ορθή συλλογή των αποτελεσμάτων (μετρήσιμα στοιχεία) και την ολοκληρωμένη ανάλυσή τους. Κατά τη σχεδίαση επιχειρησιακών πειραμάτων, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τυχόν ηθικά, περιβαλλοντολογικά, πολιτικά, θέματα καθώς και θέματα ασφαλείας. Η συνεχής επικοινωνία με τους συμμετέχοντες, τους τελικούς αποδέκτες των προϊόντων (πελάτες) και τους λοιπούς εμπλεκόμενους, είναι κρίσιμη για την επιτυχία του πειράματος. Τα Συστατικα του Επιχειρησιακου Πειραματος Η «μεταβλητή» Α είναι μία δυνατότητα, ένα μέσο ή μία κατάσταση, που μπορεί να επηρεάσει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του «πελάτη» (π.χ. νέος εξοπλισμός, νέα μέθοδος διοίκησηςελέγχου, νέα οργανωτική δομή κ.ά.). Η «συνέπεια» Β της μεταβλητής Α, είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από τις δοκιμές κατά τον πειραματισμό, π.χ. ή αύξηση ή μείωση σε κάποιο μέτρο της μαχητικής ικανότητας. Η «Μονάδα Πειραματισμού», η οποία χειρίζεται/εκτελεί τη «μεταβλητή» και παράγει ή προκαλεί τη συνέπεια-αποτέλεσμα (περιλαμβάνει χειριστές εξοπλισμού, ομάδες εφαρμογής διαδικασιών, ομάδες πειραματισμού κ.ά). Η «δοκιμή/εκτέλεση» είναι μία παρατήρηση της «μονάδας πειραματισμού» η οποία χειριζόμενη τη «μεταβλητή» Α ή την εναλλακτική Α1, θα δει αν θα προκληθεί το αποτέλεσμα Β, υπό τις καθορισμένες συνθήκες του πειράματος. Τέλος, η φάση της «ανάλυσης» των αποτελεσμάτων του πειράματος, κατά την οποία συγκρίνονται τα αποτελέσματα μίας δοκιμής με αυτά των υπολοίπων, ή με τα στοιχεία μιας βάσης δεδομένων. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 109

9 Η Προσομοίωση (Simulation) αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία του πειραματισμού και από μόνη της αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο ιδιαίτερης σημασίας, το οποίο μάλιστα τα τελευταία χρόνια τυγχάνει ραγδαίας ανάπτυξης. Οι Μέθοδοι Προσομοίωσης κατά τον Επιχειρησιακό Πειραματισμό διακρίνονται τις παρακάτω κατηγορίες: Προσχεδιασμένη (δομημένη) εξομοίωση (Constructive Simulation): Στη μέθοδο αυτή δεν έχουμε ανθρώπινη παρέμβαση. Από τη στιγμή που οι αρχικές παράμετροι επιλέγονται και τοποθετούνται από τους σχεδιαστές στον εξομοιωτή, το λειτουργικό πρόγραμμα αρχίζει και τελειώνει την εξομοίωση. Αναλυτικά πολεμικά παίγνια (Analytic wargames): Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται στοιχεία Διοικήσεων και επιτελείς για τη σχεδίαση και εκτέλεση μιας επιχείρησης. Σε κομβικά σημεία του παιγνίου όπου απαιτείται η λήψη αποφάσεων, το κυανό επιτελείο δίνει τις αποφάσεις του στην ομάδα ελέγχου, η οποία στη συνέχεια επιτρέπει στο ερυθρό επιτελείο να αντιδράσει στην ενέργεια των κυανών. Οι ενέργειες εκτελούνται σε εικονικό χρόνο συντομότερο του πραγματικού. Εξομοίωση με ανθρώπινη παρέμβαση (Human-in the-loop- Simulation): Η μέθοδος αυτή αντιπροσωπεύει μια ευρεία κατηγορία εξομοιώσεων που λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια των οποίων υπάρχει δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης. Συνήθως λαμβάνει χώρα σε τεχνητό περιβάλλον (Artificial environment), οι συμμετέχοντες λαμβάνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω εξομοιωτών, λαμβάνουν πραγματικές αποφάσεις και κατευθύνουν εικονικές δυνάμεις ή μέσα εναντίον εικονικών αντιπάλων. Εξομοίωση πεδίου (Live or field simulation): Λαμβάνει χώρα σε πραγματικό περιβάλλον (Real environment), με πραγματικές μονάδες και εξοπλισμό και με τη χρήση πειραματικών πρωτοτύπων. Οι Τύποι Πειραμάτων, όπως αυτοί αναφέρονται τόσο σε Νατοϊκά κείμενα, όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, ενδεικτικά είναι: 110 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

10 Ανακάλυψη (Discovery): Συνήθως λαμβάνει χώρα στα αρχικά στάδια διερεύνησης μιας δυνατότητας ή μπορεί να αποτελεί μη αναμενόμενη εξέλιξη σε ένα πείραμα. Εκτίμηση (Assessment): Παραδοσιακός τρόπος πειραματισμού με πολλαπλές δοκιμές τα ευρήματα είναι βασισμένα σε ακριβείς μετρήσεις και πολλαπλές δοκιμές. Βελτίωση (Refinement) ή Βελτίωση πρωτοτύπου (Prototype Refinement): Αποσκοπεί στην επιλογή του καλύτερου τρόπου ενεργείας/λύσεως, μεταξύ των υφισταμένων που επιλύουν το πρόβλημα. Απαιτεί προσεκτική επιλογή των μεταβλητών που θα εξετασθούν. Επικύρωση (Validation) ή Επικύρωση π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ ( P r o t o t y p e V a l i d a t i o n ) : Επιβεβαίωση αυτού που πιστεύεται ότι είναι σωστό αποτελεί ένα από τα τελικά στάδια στον εντοπισμό και επιλογή λύσεων. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 111

11 Συγκρoτηση Ομaδων Διεξαγωγhς Πειραμaτων Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση επιχειρησιακού πειραματισμού, είναι απαραίτητη η εμπλοκή σημαντικού αριθμού προσωπικού και μέσων, ανάλογα πάντα και με το μέγεθος αλλά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως παρακάτω: Εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού από τους φορείς επ ωφελεία των οποίων διεξάγεται το πείραμα «πελάτες», ως ειδικών συμβούλων αλλά και αξιολογητών των τελικών προϊόντων. Επιστημόνων, ερευνητών, αναλυτών και εμπειρογνωμόνων, αναλόγως του εξεταζόμενου θέματος. Πηγή για το συγκεκριμένο προσωπικό, μπορούν να αποτελέσουν η επιστημονική κοινότητα, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό των ΕΔ. Αμυντικής κυρίως αλλά και ευρύτερης βιομηχανίας. Κατά περίπτωση και ανάλογα με το θέμα του πειράματος, φορέων εκτός ΕΔ (συναρμόδια υπουργεία, κυβερνητικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμοί, συμμαχικές χώρες κ.λπ.). Το παραπάνω προσωπικό ενδεικτικά και ανάλογα με το θέμα και τον τύπο του πειράματος κατανέμεται στις παρακάτω ομάδες: Διευθύνουσα Ομάδα Πειράματος, αποτελούμενη από υψηλόβαθμα στελέχη των εμπλεκομένων φορέων, με αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων. Ομάδα Σύνταξης Σεναρίου. Ομάδα Σχεδίασης και Ελέγχου Ροής πειράματος, η οποία συντάσσει το γενικό σχέδιο του πειράματος (δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα ροής). Ομάδα Αναλυτών των αποτελεσμάτων. Ομάδα Ανάπτυξης/Εκμετάλλευσης Τεχνολογίας (Επιστημονικό προσωπικό των φορέων τεχνολογίας και της αμυντικής βιομηχανίας). Ομάδα Ασφάλειας Πειράματος η οποία επιλαμβάνεται θεμάτων ασφαλείας, φυσικής, ηλεκτρονικής κ.λπ. Ομάδα Εκπαίδευσης, αποτελείται από προσωπικό με τεχνικές γνώσεις για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων (Μονάδες πειραματισμού) στο χειρισμό τυχόν προϊόντων λογισμικού, οργάνων, εξοπλισμού, διαδικασιών κ.λπ. Άλλες ομάδες κατά περίπτωση. Χωροι Διεξαγωγης Ο επιχειρησιακός πειραματισμός, λόγω των απαιτήσεων για διαμόρφωση συγκεκριμένων συνθηκών και ύπαρξη συγκεκριμένων παραμέτρων, μπορεί να εκτελείται: Σε χώρους σχεδιασμένους και ειδικά διαμορφωμένους για να φιλοξενούν πειραματικές δραστηριότητες (εργαστήρια). Κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής εκπαίδευσης και ασκήσεων, μετά από συντονισμό με τους φορείς σχεδίασης των υπόψη δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εκμετάλλευση του προσωπικού και των μέσων που πρόκειται να αναπτυχθούν και κατά συνέπεια η εξοικονόμηση πόρων. Κατά τη διάρκεια πραγματικών επιχειρήσεων, μετά από έγκριση του διοικητή θεάτρου επιχειρήσεων και του επιχειρησιακού διοικητή. 112 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

12 Οι Ένοπλες Δυνάμεις, πρέπει να διατηρήσουν το αξιόμαχο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να μετεξελιχθούν, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Η συνεχής αναζήτηση νέων μεθόδων, μηχανισμών και διαδικασιών προόδου, καθώς και η καινοτομία, αποτελούν μονόδρομο προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεχής προσαρμογή τους σε ένα ρευστό και ασταθές γεωστρατηγικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό οι διαδικασίες που αναπτύχθηκαν στο κείμενο, εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν προς τη θετική κατεύθυνση. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Guide for Understanding and Implementing Defense Experimentation (GUIDEx), The Technical Cooperation Program (TTCP), Version 1.1 February Code Of Best Practice Campaigns of Experimentation, David Alberts & Richard Hayes, March Code Of Best Practice Experimentation, DoD Command & Control Research Program (CCRP) Publications, August Διδακτέα ύλη του NATO Concept Development & Experimentation Course (NATO School). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 113

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020-1η Εθνική Συνάντηση Εργασίας, Βασικών Συντελεστών για τις Ασφαλείς Κοινωνίες

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020-1η Εθνική Συνάντηση Εργασίας, Βασικών Συντελεστών για τις Ασφαλείς Κοινωνίες ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020-1η Εθνική Συνάντηση Εργασίας, Βασικών Συντελεστών για τις Ασφαλείς Κοινωνίες ΣΜΧΟΣ(Ι) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΚΕΜΕΤ) ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case)

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Εκπόνηση σχεδίων Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) Καταστατικό Έργου (Project Charter) Επιχειρηματικό σχέδιο του Έργου (Project Business

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΜΕΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΜΕΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΜΕΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 3-18 /2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΔ (CONCEPT DEVELOPMENT & EXPERIMENTATION)

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Ενότητα 1-Το γενικό πλαίσιο της διαχείρισης έργων Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS*

O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* O ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12 CPE CREDITS* Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 17 19 Ιουνίου 2014 Η ίδρυση και λειτουργία μιας επιτυχημένης Μονάδας Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Τελική Επιθυμητή Κατάσταση Κυριαρχία της Διακλαδικής Δύναμης στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον μέσω της Αποφασιστικής Υπεροχής Έναντι κάθε Ενδεχόμενης Απειλής.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»?

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2012-2013 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Xαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρακτικής εργασίας

1.5 Xαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρακτικής εργασίας 1.5 Xαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρακτικής εργασίας Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε τον χάρτη της πρακτικής εργασίας των Millar et al. (1998, 1999, 2002) Το εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ Ιστορική Εξέλιξη Γραφειοκρατία Διοικητική Θεωρία Οργανωτική Επιστήμη Ανθρωπίνων Πόρων Επιστημονικό Μάνατζμεντ Πειράματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαύξηση της Διαλειτουργικότητας των ΕΔ ως Στόχος του ΓΕΕΘΑ

Η Επαύξηση της Διαλειτουργικότητας των ΕΔ ως Στόχος του ΓΕΕΘΑ Ημερίδα: «Συνεργασία ΕΔ με τη Βιομηχανία στον τομέα της Τυποποίησης» Η Επαύξηση της Διαλειτουργικότητας των ΕΔ ως Στόχος του ΓΕΕΘΑ Ταξίαρχος Βασίλειος Γαρμπής Δντής Δ2/ΓΕΕΘΑ Τα Δεδομένα Σπάνη πόρων Αυξανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγραφή Διαδικασίας Coaching 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιγραφή Διαδικασίας Coaching Τι είναι το Coaching; Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν ένα (1) Θεματικό Πεδίο, το οποίο με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας Δύο χαρακτηριστικά των ΣΒΑΚ που τα διαφοροποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»;

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2013-2014 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Λογιστική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3 ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia Regional 2014-2020 Επιχειρηματική Ανακάλυψη στην Δυτική Μακεδονία Ο κλάδος της Γουνοποιίας Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3 ) στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Governmental Satellite Communications (GovSatcom)

Governmental Satellite Communications (GovSatcom) Παναγιώτης Παυλίδης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Διεύθυνσης Επικοινωνιών ΓΕΕΘΑ 27 Ιαν 2016 ΓΕΕΘΑ / Γ4 Governmental SATCOM Βρήκαμε την κατάλληλη βάση για μια ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα των Δορυφορικών Επικοινωνιών?

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Διαδικασίες Ανάπτυξης & Οργανισμοί Μία διαδικασία, στη γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα