ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 04 Φεβρουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 04 Φεβρουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 04 Φεβρουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 10/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση του υπ αριθ. 100/ πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας του ήµου Καβάλας» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΚΙΟΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΡΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 04 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ήµου Καβάλας, µετά την από 30 Ιανουαρίου 2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Ακριτίδης Παναγιώτης, Κιοσές Νικόλαος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Χατζηαναστασίου Αναστάσιος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 1/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Καλανταρίδης Ηλίας, Τεκέογλου Κορδοµάτη Αλεξάνδρα. Απεχώρησαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Επανήλθαν: Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 03/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, την υπ αριθ. 966/2013 απόφαση ηµάρχου Καβάλας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 10 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Εγκριση του υπ αριθ. 100/ πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας του ήµου Καβάλας» διαβάζει το µε αριθµό 30514/2012 έγγραφο του Αντιδηµάρχου κ. Μουριάδη Θ., στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας αποστέλλουµε το πρακτικό της 100 ης / Συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας αναφορικά µε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις εντός του ήµου Καβάλας και παρακαλούµε για την έγκρισή του. Ακολούθησε εξέταση όλων των αποφάσεων που εγκρίθηκαν κατά την 100 ης / συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας. 1

2 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα άρθρα 73 και 87 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 75 παρ. γ εδαφ. 3 και 4 του Ν.3463/06, το µε αριθµό 100/ πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας, την υπ αριθ. 230/2012 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας και το ανωτέρω έγγραφο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση του πρακτικού της 100 ης / συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιµότητας του ήµου, που έχει ως ακολούθως: 1. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Απότα Γεώργιου για τοποθέτηση καθρέπτη βελτίωσης ορατότητας στη συµβολή των οδών Ρόδου και Λήµνου, εγκρίνει την τοποθέτηση κατόπτρου για τη διευκόλυνση της ορατότητας στη συµβολή των παραπάνω οδών. 2. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Ραφτούδη Γεώργιου για άρση του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης επί της οδού Γαλ. ηµοκρατίας 3, προκειµένου για την αποτροπή στάθµευσης επί της εισόδου του καταστήµατός του, απορρίπτει το αίτηµα καθώς οι ρυθµίσεις που αφορούν στο καθεστώς της ελεγχόµενης στάθµευσης, δε µπορούν να καταργούνται αποσπασµατικά ανά τµήµατα οδών και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική µελέτη. Επιπλέον, το υφιστάµενο πεζοδρόµιο µπροστά από την είσοδο του καταστήµατος, θεωρείται επαρκές για την καλή λειτουργικότητα της εν λόγω επιχείρησης εφόσον εξασφαλίζει την προσβασιµότητα ανεξάρτητα από τη στάθµευση οχηµάτων στο σηµείο. 3. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας για τοποθέτηση εύκαµπτων στυλίσκων επί της οδού Κολοκοτρώνη στο ύψος πριν τις Καµάρες προκειµένου για την αποτροπή των σταθµεύσεων και την απρόσκοπτη διέλευση του αστικού λεωφορείου, εγκρίνει την τοποθέτηση εύκαµπτων οριοδεικτών επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο σηµείο συµβολής µε την οδό Λαχανά, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αστικού ΚΤΕΛ στην περιοχή. 4. Στην αίτηση µε αρ. πρ / της κ. Καραγιαννίδου Αναστασίας για παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Εγνατίας 1 για τις ανάγκες του καταστήµατός της το οποίο εξυπηρετεί την τροφοδοσία των ΚΑΠΗ και Παιδικών Σταθµών του ήµου Καβάλας, απορρίπτει το αίτηµα καθώς οι χώροι που προορίζονται για την φορτοεκφόρτωση αντικειµένων, ορίζονται µε στόχο την εξυπηρέτηση ενός ευρύτερου κύκλου καταστηµάτων και όχι µεµονωµένων περιπτώσεων, κατόπιν κατάρτισης σχετικής µελέτης. Επιπλέον, η ίδια οδός Εγνατίας, στο ύψος του εν λόγω καταστήµατος, παρέχει δυνατότητα ολιγόλεπτης στάσης για τις ανάγκες φορτοεκφορτώσεων και δεν είναι απαραίτητη η παραχώρηση ειδικής θέσης για τον σκοπό αυτό. 5. Στην αίτηση µε αρ. πρ / της κ. Μαυροµάτη Ελένης για αποκατάσταση του κενού που υφίσταται µεταξύ των διαχωριστικών νησίδων κυκλοφορίας επί της οδού Τενέδου, στο ύψος της ακτής Καλαµίτσας, προκειµένου να αποτραπεί η κάθετη διάσχιση των δύο ρευµάτων κυκλοφορίας της οδού από τα διερχόµενα οχήµατα και να βελτιωθούν οι συνθήκες οδικής ασφάλειας στην περιοχή, εγκρίνει και προωθεί το αίτηµα στην Τεχνική Υπηρεσία προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες κατά την κρίση της για την δηµιουργία κατάλληλης κατασκευής µεταξύ των δύο ρευµάτων κυκλοφορίας στο εν λόγω ύψος της οδού Τενέδου, προκειµένου να αποτρέπεται η κίνηση των οχηµάτων κάθετα στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας µε κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Παράλληλα εγκρίνεται η τοποθέτηση πινακίδας µε ένδειξη κατεύθυνσης προς Καβάλα, υποχρεωτικά µέσω της οδού Θ. Μαρµαρά (παράκαµψη της παράλληλης οδού Τενέδου). 6. Στην αίτηση µε αρ. πρ / της κ. Μπαλτατζή Ρωξάνης για διαµόρφωση επιπλέον διαγραµµίσεων στάθµευσης δικύκλων επί του αδιεξόδου τµήµατος της οδού Βελισσαρίου, απορρίπτει το αίτηµα εφόσον οι υφιστάµενες θέσεις δικύκλων επί της οδού, ορίστηκαν µε βάση την εγκριθείσα κυκλοφοριακή µελέτη που εφαρµόστηκε στο κέντρο της πόλης και οι όποιες µεταβολές πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο τεκµηριωµένης πρότασης βασισµένης σε κυκλοφοριακά δεδοµένα. Άλλωστε η ύπαρξη της µαιευτικής κλινικής επί της εν λόγω οδού, δηµιουργεί αναγκαιότητα για ύπαρξη χώρων που εξυπηρετούν τη στάθµευση οχηµάτων και εποµένως δεν αποτελεί δόκιµη λύση η 2

3 δηµιουργία διαγραµµίσεων δικύκλων εις βάρος των υφιστάµενων θέσεων που προορίζονται για οχήµατα. 7. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Χατζηχρήστου Γεώργιου για παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης για τις ανάγκες του καταστήµατός του-ταβέρνας επί της οδού Κόχραν 1 (Κατάστηµα Σαλονάκι ), απορρίπτει το αίτηµα καθώς οι χώροι που προορίζονται για την φορτοεκφόρτωση αντικειµένων, ορίζονται µε στόχο την εξυπηρέτηση ενός ευρύτερου κύκλου καταστηµάτων και όχι µεµονωµένων περιπτώσεων, κατόπιν κατάρτισης σχετικής µελέτης.σε µελλοντική αναθεώρηση της χωροθέτησης των χώρων φορτοεκφόρτωσης, ενδέχεται να υπάρξει διαφορετική κατανοµή τους και πλέον των υπαρχόντων ενώ επί του παρόντος, οι υφιστάµενες κυκλοφοριακές συνθήκες στην οδό Κόχραν είναι τέτοιες που επιτρέπουν την ολιγόλεπτη στάση για τις ανάγκες φορτοεκφορτώσεων. 8. Στην αίτηση µε αρ. πρ / της κ. Νικολαϊδου Β. και των υπολοίπων κατοίκων της οδού Ραγκαβή για µετατόπιση της στάθµευσης των οχηµάτων στην απέναντι πλευρά της οδού (δεξιά) ώστε να µην επιβαρύνονται οι κατοικίες που βρίσκονται σε χαµηλότερο υψόµετρο από τον δρόµο, εγκρίνει την εκ περιτροπής στάθµευση ανά άρτιους και περιττούς µήνες στις δύο πλευρές της οδού Ραγκαβή µε τοποθέτηση σχετικής σήµανσης Ρ-41, Ρ Στην αίτηση µε αρ. πρ / της κ. Μερτζιανίδου Σοφίας Αιµιλίας για παραχώρηση θέσης στάθµευσης ΑµΕΑ επί της οδού Θεσσαλονίκης 43 λόγω ύπαρξης ανήλικου τέκνου µε ειδικές ανάγκες, εγκρίνει το αίτηµα. Το ακριβές σηµείο όπου θα καθοριστεί ο χώρος στάθµευσης, θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 10. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Μαρκιανού Κυριάκου για σήµανση ιδιωτικού χώρου στάθµευσης επί της οδού Ξάνθου 5-7, εγκρίνει την τοποθέτηση σήµανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης στάθµευσης) στο εύρος των εισόδων-εξόδων των χώρων στάθµευσης, γκαράζ και πυλωτής µε πρόσωπο επί της οδού Ξάνθου, (όπως εµφαίνονται στη θεωρηµένη κάτοψη ισογείουυπογείου χώρου η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αρίθµ. 722/09 πράξη της ΕΠΑΕ). Η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων θα γίνει παράλληλα και σε επαφή µε την θύρα εισόδου-εξόδου του χώρου στάθµευσης καθώς και µε τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου (υποστυλώµατα πυλωτής), και σε καµία περίπτωση κατακόρυφα σε πεζοδρόµιο ή οδό. Η προµήθεια και τοποθέτηση της σήµανσης θα γίνει µε επιµέλεια του ιδίου και θα συνοδεύεται από ειδικό πλαίσιο στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθµός της σχετικής εγκριτικής απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου. 11. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Καράγιωργα Νικόλαου για τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών αποτροπής στάθµευσης επί της οδού 7 ης Μεραρχίας, στο σηµείο συµβολής της µε την οδό Αλαµάνας, προκειµένου για την απρόσκοπτη κίνηση των οχηµάτων από την οδό Αλαµάνας προς την οδό 7 ης Μεραρχίας, εγκρίνει το αίτηµα για τοποθέτηση οριοδεικτών σε µήκος ενός οχήµατος, επί της 7 ης Μεραρχίας στο δεξιό τµήµα της συµβολής της µε την οδό Αλαµάνας. Αρνητική άποψη εξέφρασε το µέλος κ. Τσανάκα Αλεξάνδρα και πρότεινε τη δηµιουργία πεζοδροµίου και µεταλλικού κιγκλιδώµατος για την διευκόλυνση των πεζών και την αποτροπή των παράνοµων σταθµεύσεων. 12. Στην αίτηση µε αρ. πρ / της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας-Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων, για τη διαµόρφωση νέας διάβασης πεζών στην οδό Τρίτωνος, στο ύψος της υφιστάµενης ράµπας του ικαστικού Μεγάρου, στο πλαίσιο του έργου ιαµόρφωση σηµατοδότηση κόµβου Ακρίτα στη 10 η επαρχιακή οδό στην περιοχή του ικαστικού Μεγάρου, εγκρίνει το αίτηµα. 13. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Κωνσταντινίδη Κων/νου για παραχώρηση θέσης στάθµευσης ΑµΕΑ επί της οδού Αθηνών 39, εγκρίνει το αίτηµα. Το ακριβές σηµείο όπου θα καθοριστεί ο χώρος στάθµευσης, θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 14. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Χατζηανδρέου Μιλτιάδη για δηµιουργία διαγράµµισης απαγόρευσης στάθµευσης επί εισόδου πολυκατοικίας στην οδό Αβέρωφ 19 προκειµένου για την διευκόλυνση διέλευσης των κατοίκων µε προβλήµατα υγείας, απορρίπτει το αίτηµα καθώς το υφιστάµενο πεζοδρόµιο σε όλο το µήκος της οδού είναι επαρκές για την κυκλοφορία των πεζών και την εξασφάλιση της πρόσβασης στην εν λόγω πολυκατοικία. 15. Στην αίτηση µε αρ. πρ / της κ. Μανταζή έσποινας για απαγόρευση της στάθµευσης οχηµάτων επί της εισόδου της οικίας της στην οδό Πρεβέζης 35 λόγω αδυναµίας 3

4 διέλευσης εξαιτίας προβληµάτων υγείας, απορρίπτει το αίτηµα καθώς η εν λόγω οικία έχει είσοδο επί του σηµείου συµβολής της οδού Πρεβέζης µε την οδό Αγρινίου της οποίας το εύρος στο συγκεκριµένο ύψος δεν επιτρέπει εκ των πραγµάτων τη στάθµευση σύµφωνα και µε τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (άρθρο 34 παρ. 3δ). 16. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Κρηνίδων για κατάρτιση µελέτης και έργου µε θέµα τη δηµιουργία κυκλικής οδικής κυκλοφορίας οχηµάτων στην είσοδο του αρχαιολογικού πάρκου Φιλίππων, εισηγείται θετικά στην κατάρτιση ανάλογης µελέτης από τους αρµόδιους φορείς. 17. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών για διαµόρφωση σήµανσης απαγόρευσης στάσης στάθµευσης οχηµάτων στην είσοδο του Σουηδικού σπιτιού επί της οδού Αιµιλιανού 13 και την παραχώρηση µιας θέσης στάθµευσης επί της ιδίας οδού για την εξυπηρέτηση των ξένων επισκεπτών που φιλοξενούνται στο Σουηδικό σπίτι, εγκρίνει τη δηµιουργία κίτρινης διαγράµµισης απαγόρευσης στάθµευσης στο εύρος της εισόδου του προαύλιου χώρου του οικήµατος επί της οδού Αιµιλιανού, προκειµένου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης λόγω µη ύπαρξης πεζοδροµίου στο σηµείο. Το αίτηµα για παραχώρηση θέσης στάθµευσης απορρίπτεται από την επιτροπή καθότι δεν υπάρχει νοµικό πλαίσιο που να δίνει τη δυνατότητα παραχώρησης αποκλειστικών χώρων στάθµευσης σε ιδιώτες και φορείς πλην των περιπτώσεων ΑµΕΑ. 18. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Λαζαρίδη Φώτιου για τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών προς αποτροπή στάθµευσης, στη συµβολή των οδών Κατσάνη και Κουντουριώτου προκειµένου για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και οχηµάτων προς τις οδούς Κουντουριώτου και Οµονοίας, θεωρεί ότι ανάλογα κυκλοφοριακά ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο εφαρµογής της εγκεκριµένης µελέτης από τον ήµο Καβάλας αναφορικά µε τη διαµόρφωση της ευρύτερης περιοχής. 19. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ για τοποθέτηση πλαστικών κώνων επί της εισόδου του κέντρου στην οδό Τσολάκη και Αθηνάς ώστε να µην παρεµποδίζεται η πρόσβαση στο κτίριο λόγω σταθµευµένων οχηµάτων, εγκρίνει το αίτηµα. 20. Στην εισήγηση του Τµήµατος Κυκλοφοριακού για δηµιουργία κίτρινης διαγράµµισης απαγόρευσης στάθµευσης επί εσοχής µε κοινόχρηστα σκαλοπάτια, στο τέλος του αδιεξόδου της Παρόδου Χειµάρας, ώστε να είναι εφικτοί οι ελιγµοί των οχηµάτων και ειδικά των οχηµάτων έκτακτης ανάγκης, εγκρίνει το αίτηµα. 21. Στην εισήγηση του Τµήµατος Κυκλοφοριακού για τοποθέτηση δύο κατόπτρων βελτίωσης ορατότητας και στις δύο πλευρές της διασταύρωσης των οδών Σατωβριάνου και Κάνιγγος, εγκρίνει το αίτηµα. 22. Στην εισήγηση του Τµήµατος Κυκλοφοριακού για τοποθέτηση κάθετης σήµανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Βελισσαρίου στο σηµείο συµβολής της µε την οδό Ελ. Βενιζέλου. (Παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Ελ. Βενιζέλου ως προς την οδό Βελισσαρίου), εγκρίνει το αίτηµα. 23. Στην εισήγηση του Τµήµατος Κυκλοφοριακού για τοποθέτηση κατόπτρου βελτίωσης ορατότητας στη συµβολή των οδών Αµφιπόλεως και Ιωαν. Αστεριάδη, εγκρίνει το αίτηµα. 24. Στην αίτηση µε αρ. πρ / της κ. Γκιώνη Κορνηλίας για σήµανση ιδιωτικών χώρων στάθµευσης επί της οδού Θ. Καβαλιώτου 16, εγκρίνει την τοποθέτηση σήµανσης Ρ-40 (απαγόρευση στάσης στάθµευσης) στο εύρος των εισόδων-εξόδων των χώρων στάθµευσης, γκαράζ και πυλωτής µε πρόσωπο επί της οδού Θ. Καβαλιώτου, (όπως εµφαίνονται στη θεωρηµένη κάτοψη ισογείου χώρου- πυλωτής, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αρίθµ. 871/95 πράξη της ΕΠΑΕ). Η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων θα γίνει παράλληλα και σε επαφή µε την θύρα εισόδου-εξόδου του χώρου στάθµευσης καθώς και µε τα δοµικά στοιχεία του κτιρίου (υποστυλώµατα πυλωτής), και σε καµία περίπτωση κατακόρυφα σε πεζοδρόµιο ή οδό. Η προµήθεια και τοποθέτηση της σήµανσης θα γίνει µε επιµέλεια του ιδίου και θα συνοδεύεται από ειδικό πλαίσιο στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθµός της σχετικής εγκριτικής απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου. 25. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. ήµου Χριστόδουλου για διαµόρφωση διάβασης πεζών στην εγγύτητα του καταστήµατός του υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κασσάνδρου 1, προκειµένου για την ασφαλή διέλευση του προσωπικού και των πελατών του στην 4

5 απέναντι πλευρά του δρόµου όπου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσµατα, εγκρίνει το αίτηµα. Το ακριβές σηµείο όπου θα δηµιουργηθεί η διάβαση θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 26. Στην αίτηση µε αρ. πρ / του κ. Σπυρίδωνα Γραµµάτου για δηµιουργία διάβασης πεζών προκειµένου για την ασφαλέστερη διέλευση των πεζών, επί της οδού Φιλίππου στο ύψος των κοινόχρηστων σκαλοπατιών που συνδέουν τις οδούς Βενιζέλου-Φιλίππου-Ρωµανού, εγκρίνει το αίτηµα. Το ακριβές σηµείο όπου θα δηµιουργηθεί η διάβαση θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 27. Στην εισήγηση του Τµήµατος Κυκλοφοριακού για δηµιουργία διάβασης πεζών επί της οδού 25 ης Μαρτίου στο ύψος του Ιερού Ναού Αγ. Λουκά, εγκρίνει το αίτηµα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Θεόδωρος Παπαδόπουλος Αντιδήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 05 Φεβρουαρίου 2013 Η Γραµµατέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αναστασία Κορόσογλου 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 83 / 2014 ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 29/2012 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 13 ης /21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο Αργοστόλι 6-8-2012 Αριθ. Πρωτ.: 33476 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου κα Ναυπλιώτη Ιωάννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 16/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ Αργοστόλι 14-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 44172 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη ηµοτικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 07/3-6-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 3/6/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ: Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Αργοστόλι 24-7-2012 Αριθ. Πρωτ.: 28973 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τηλ: 2671022933 Fax: 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013

Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΑΖΩΕ6-ΖΗΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 10ης / 22 Απριλίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 241/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 8 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 151 /2013 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 32/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 593/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανονισµός - καθορισµός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη :

Αφού δια ιστώθηκε νόµιµη α αρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν αρόντα τα αρακάτω µέλη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 2 /2013 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης της Ε ιτρο ής Ποιότητας Ζωής του ήµου Λαµιέων. Θ Ε Μ Α : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ». Σήµερα την 14η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής

ΠΡΟΣ: ηµοτική ενότητα Παλικής Αργοστόλι 26-4-2012 Αριθ. Πρωτ.: 15252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com

Αγία Ευφηµία Φαξ: 2671028515 e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 27/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 2604 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Κα Παπαδάτου Λαµπρινή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 35 ης /7 εκεµβρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 747/2009 ΗΜΑΡΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 827/2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 7-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 23792 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ.

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ. Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 47231/09-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθµός Μελέτης: 4 / 07-02-2012 ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΑΩ10-3ΛΒ. Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: Β42ΑΩ10-3ΛΒ. Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 24-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 665 / 2012 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισµού δράσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα