Επίσης περιλαμβάνονται και μικρής κλίμακας επισκευές, επεκτάσεις ή τροποποιήσεις των υπαρχόντων δικτύων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσης περιλαμβάνονται και μικρής κλίμακας επισκευές, επεκτάσεις ή τροποποιήσεις των υπαρχόντων δικτύων."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ης ΥΠΕ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ και η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ περιλαμβάνει την παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισμού των κτιρίων και των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση/ επισκευή εξαρτημάτων ή συσκευών και μηχανημάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στο Κέντρο Υγείας μία φορά την εβδομάδα, για έλεγχο, προληπτική συντήρηση και επισκευή βλαβών με απασχόληση ανάλογη με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, με τις κατάλληλες άδειες εργασίας (στα πλαίσια του γνωστικού τους αντικειμένου), το οποίο θα έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς. Τo πρoσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψoγα την Eλληνική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικoινωνία με τo πρoσωπικό τoυ Κέντρου Υγείας και με τρίτoυς. Αλλoδαπoί μπoρoύν να εργάζoνται μόνo εφόσον έχoυν τα απαραίτητα έγγραφα παραμoνής και εργασίας και τις απαραίτητες άδειες στην Eλλάδα. Τo πρoσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Τα ονόματα και οι άδειες εργασίας των τεχνικών που θα απασχολήσει ο ανάδοχος θα κατατεθούν στην τεχνική Υπηρεσία της 4 ης Υ.Πε. κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση των ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, ή τους εγκεκριμένους κανονισμούς ξένων χωρών. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές με ευθύνη και δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (όργανα μετρήσεων, κατσαβίδια, πένσες, ρούχα, όργανα και είδη προστασίας που πιθανόν θα χρειαστούν κ.λ.π.) Οι εργασίες θα γίνονται με την εξής προτεραιότητα 1. Έλεγχος και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων 2. Εντοπισμός προβλημάτων 3. Αποκατάσταση προβλημάτων Οι Εργασίες θα πραγματοποιούνται με την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας από τον Ανάδοχο και η Υπηρεσία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης η Υπηρεσία δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους μισθωτού του Αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών και θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία των εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις βλαβών. Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του Κέντρου Υγείας. 1

2 Επίσης περιλαμβάνονται και μικρής κλίμακας επισκευές, επεκτάσεις ή τροποποιήσεις των υπαρχόντων δικτύων. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας και θα ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία της 4 ης Υ.Πε. για τις βλάβες που θα επισκευάσει ο ίδιος, για τις βλάβες που δεν είναι στη σύμβασή του αλλά πρέπει να γίνουν από άλλα συνεργεία και γενικότερα θα ελέγχει και θα επιβλέπει τις εγκαταστάσεις, τις ανάγκες σε αναλώσιμα υλικά και γενικότερα οποιεσδήποτε εργασίες ελέγχου, επισκευής και συντήρησης απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και την επισκευή και την ρύθμιση αυτών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί διπλότυπο ημερολόγιο με τις επισκέψεις και τις εργασίες που θα έχει πραγματοποιήσει, τα υλικά που έχει χρησιμοποιήσει και το σημείο που τοποθετήθηκαν. Το ημερολόγιο θα υπογράφεται από τον/την Επιστημονικά Υπεύθυνο/η του Κέντρου Υγείας και τον/την Προϊστάμενο/η. Το δεύτερο αντίγραφο θα παραδίδεται στον Επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας ή στον/στην Προϊστάμενο/η. Σε περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από πλημμελή συντήρηση ή από εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και γενικά λόγω υπαιτιότητας του, τα υλικά και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Tα βασικά υλικά συντήρησης θα τα προμηθεύονται από την Τεχνική Υπηρεσία της 4 ης Υ.Πε. ή από το κάθε Κέντρο Υγείας ή από το Νοσοκομείου του Νομού που ανήκει το Κέντρο Υγείας και η τοποθέτηση τους θα είναι αποκλειστική ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Γενικότερα θα ελέγχει και θα συντηρεί τακτικά τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα δομικά στοιχεία και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό του Κέντρου Υγείας. Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει άμεσα την επισκευή των εγκαταστάσεων και των δομικών στοιχείων εφόσον κληθεί. Εφόσον κληθεί εκτάκτως, για επισκευή βλάβης, από τον Επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας ή από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της 4 ης Υ.Πε., δεν θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη τακτική επίσκεψη. Για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες ο χρόνος αντίδρασης, από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας ή από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της 4 ης Υ.Πε., δεν θα υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες για όλα τα Κ.Υ., πλην του Κ.Υ Αγίου Όρους, του Κ.Υ. Σαμοθράκης και του Κ.Υ. Πρίνου όπου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ο χρόνος αντίδρασης θα είναι 24 ώρες (Οποιαδήποτε εξοδα μεταφοράς και μετακίνησης βαρύνουν τον ανάδοχο). Aπαγoρεύεται η εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο των εκ της παρoύσης σύμβασης απoρρεoυσών υπoχρεώσεων τoυ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (υπεργολαβία), καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε oιoδήπoτε τρίτo φυσικό η νoμικό πρόσωπo. Πριν από την κατάθεση της προσφοράς είναι απαραίτητη η επί τόπου επίσκεψη για πλήρη ενημέρωση επί των συνθηκών που θα αντιμετωπίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος, το οποίο θα βεβαιώσει και εγγράφως προς την ΥΠΕ με σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 2

3 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αναλυτικά στις υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε ότι αφορά: α) τις κεντρικές εγκαταστάσεις, είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωμάτων των ασθενών ρευμάτων και β) στους υπό λειτουργία χώρους να εξασφαλίζεται, πλην των παραπάνω, η διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργία όλων των φωτιστικών σωμάτων, των ρευματοδοτών και γενικότερα κάθε στοιχείου ηλεκτρολογικής φύσεως. Γενικά στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, μηχάνημα κλπ. του Η/Μ εξοπλισμού πλην των μηχανημάτων Βιοιατρικής Τεχνολογίας. Η συντήρηση θα είναι είτε προληπτική είτε επισκευαστική-διορθωτική. Με την προληπτική συντήρηση εννοείται ότι σε τακτά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, θα πραγματοποιείται επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, έλεγχος και παροχή κατάλληλων οδηγιών για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόμνηση για μεγαλύτερης έκτασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της προληπτικής συντήρησης. Η επισκευαστική-διορθωτική συντήρηση αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και την αποκατάσταση μικρών ή μεγαλύτερων βλαβών. Περιλαμβάνει τις εργασίες διατήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική κατάσταση με την αντικατάσταση όλων των ενεργών εκείνων στοιχείων που από συνήθη χρήση χρήζουν αντικατάστασης. Ενδεικτικά αφορούν: όλα τα ηλεκτρικά δίκτυα, τους λαμπτήρες, τα starter, τα ballast και μετασχηματιστές φωτιστικών σωμάτων, ασφάλειες πίνακα, ρευματοδότες, διακόπτες κλπ. Επίσης περιλαμβάνει τον έλεγχο των γενικών πινάκων και υποπινάκων, τον έλεγχο καλής λειτουργίας μικροαυτομάτων και ρελέ, του πίνακα και της κεντρικής εγκατάστασης των δικτύων πυρανίχνευσης, τους πυρανιχνευτές, οπτικό έλεγχο της αντικεραυνικής προστασίας του Κέντρου Υγείας και κάθε εγκατάστασης που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική (πλην μηχανημάτων Βιοιατρικής Τεχνολογίας), όλες τις εγκαταστάσεις και αυτοματισμούς που εξυπηρετούν τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα του Κέντρου Υγείας κ.λ.π. Ειδικά, για το Χώρο των Γενικών Πινάκων Χαμηλής Τάσης, ο έλεγχος θα γίνεται κάθε τρεις (3) μήνες και θα περιλαμβάνει: - Έλεγχο της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Χαμηλής Τάσης - Έλεγχο της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων - Έλεγχο και συντήρηση των επαφών των διακοπτών - Έλεγχο και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών - Έλεγχο των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών - Έλεγχο της καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων - Γενικό καθαρισμό του χώρου - Μέτρηση γειώσεων Αναλυτικά στις υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι: Έλεγχος και προληπτική συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων διανομής κρύου και ζεστού νερού Έλεγχος και προληπτική συντήρηση εγκαταστάσεων αποχέτευσης 3

4 Έλεγχος και προληπτική συντήρηση σε εγκαταστάσεις θερμαντικών σωμάτων και διανομής νερού για θέρμανση Έλεγχος και προληπτική συντήρηση σε δίκτυα διανομής νερού για τον κλιματισμό Έλεγχος διαρροών της αποχέτευσης των κλιματιστικών μηχανημάτων και συσκευών εντός των κτιρίων (π.χ. Fan Coil Units, κλπ) Έλεγχος της μόνωσης των σωλήνων θέρμανσης και του κλιματισμού. Όπου η μόνωση είναι κατεστραμμένη θα επισκευάζεται Επίσης, διάφορες μικρής κλίμακας επισκευαστικές εργασίες όπως: - η αντικατάσταση/επισκευή τμημάτων σωληνώσεων νερού, που παρουσιάζουν διαρροή ή λόγω της έντονης διάβρωσής τους εγκυμονούν κινδύνους διαρροών - η αντικατάσταση/επισκευή εξαρτημάτων των παραπάνω δικτύων (π.χ. μπαταριών νερού, καζανάκια, φλοτέρ, βαννών) που παρουσιάζουν πρόβλημα λειτουργίας - η εξαέρωση των δικτύων θέρμανσης, θερμαντικών σωμάτων, Fan Coil Units - η συντήρηση του υδραυλικού τμήματος των αντλιοστασίων και του υδραυλικού δικτύου της πυρόσβεσης και της δεξαμενής πυρασφάλειας, όπου υπάρχουν - η συντήρηση και η επισκευή των καπνοδόχων των λεβήτων - η απόφραξη και η επισκευή/αντικατάσταση τμημάτων αποχέτευσης ομβρίων ή λυμάτων μέχρι τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. H χρήση ειδικού αποφρακτικού οχήματος/μηχανήματος εφόσον χρειαστεί, θα βαρύνει την Υπηρεσία. - η απόφραξη των αποχετεύσεων των ομβρίων υδάτων στο Κέντρο Υγείας, όπως στα φρεάτια απορροής στα δώματα, στα φρεάτια βρόχινων νερών στον υπαίθριο χώρο του Κέντρου Υγείας και γενικότερα οποιεσδήποτε εργασίες ελέγχου, επισκευής και συντήρησης απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων για δάπεδα, τοίχους, μάρμαρα, κεραμίδια, υδρορροές, χρωματισμούς τοίχων σε μικρή κλίμακα και μόνον για τοπική αποκατάσταση σημείων με φθορές Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση στα δομικά στοιχεία των κτιρίων και αποκατάσταση φθορών μικρής κλίμακας με χρήση διάφορων υλικών π.χ. ρητινών, οικοδομικών μαστιχών κ.λ.π. Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων ταρατσών, έλεγχος ασφαλτόπανων, συντήρηση τους, αποκατάσταση σημείων που αποκολήθηκαν, κ.λ.π. Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων παντός τύπου, εσωτερικών ή εξωτερικών, με αντικατάσταση μικροεξαρτημάτων, βελτίωση στήριξης εφόσον απαιτηθεί, αλλαγή κλειδαριών, αλλαγή ιμάντων παντζουριών κ.λ.π. 4

5 Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, γραφείων, ντουλαπιών, ραφιών, κρεβατιών, κουρτινόξυλων, πάγκων, κ.λ.π. εφόσον είναι δυνατόν να επισκευαστούν χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες εργασίες ειδικών τεχνιτών και εξειδικευμένος εξοπλισμός πλην των κοινών μηχανημάτων χειρός. Μονάδες ΠΕΔΥ Α/Α Μονάδα Υγείας Εμβαδό (τ.μ) Ωριαία απασχόληση Μηνιαία Δαπάνη (εβδομαδιαία) 1 ΠΕΔΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 5.897, ,00 2 ΠΕΔΥ ΤΟΥΜΠΑΣ 3.510, ,00 3 ΠΕΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 1.984, ,00 4 ΠΕΔΥ ΣΕΡΡΩΝ 1.762, ,00 5 ΠΕΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2.376, ,00 6 ΠΕΔΥ ΔΡΑΜΑΣ 1.768, ,00 7 ΠΕΔΥ ΕΒΡΟΥ 2.566, ,00 8 ΠΕΔΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.663, ,00 9 ΠΕΔΥ ΞΑΝΘΗΣ 1.610, ,00 10 ΠΕΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1.983, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ετήσιος προϋπολογισμός 4.900, ,00 Σημείωση: 1. Στο ΠΕΔΥ 25ης Μαρτίου συμπεριλαμβάνονται τα ιατρεία Φοινικα, Χαριλάου, Καλαμαριάς, ακτινολoγικό και μικροβιολογικό εργαστήριο και ο Σταθμός προστασίας Μάνας Παιδιού. 2.Στο ΠΕΔΥ Τούμπας συμπεριλαμβάνεται το ιατρείο Τριανδρίας 3. Το ΠΕΔΥ Σερρών αποτελείται από δύο κτίρια 4. Το ΠΕΔΥ Χαλκιδικής αποτελείται από τα ιατρεία Αρναίας, Πολυγύρου και Στρατωνίου. 5.Στο ΠΕΔΥ Έβρου συμπεριλαμβάνονται τα ιατρεία Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας 6. Το ΠΕΔΥ Καβάλας αποτελείται από δύο κτίρια Στις ανωτέρω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 5

6 Κέντρα Υγείας Α/Α Μονάδα Υγείας Εμβαδό (τ.μ) Ωριαία απασχόληση Μηνιαία Δαπάνη (εβδομαδιαία) 1 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ* 1.551, ,00 2 ΘΕΡΜΗΣ*** 1.431,00 3 ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 1.310, ,00 4 ΣΟΧΟΥ 1.054, ,00 5 ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 1.224, ,00 6 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2.430, ,00 7 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 976, ,00 8 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 1.477, ,00 9 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2.049, ,00 10 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 1.248, ,00 11 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 300, ,00 12 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ*** 1.152,00 13 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 1.514, ,00 14 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 1.150, ,00 15 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 1.548, ,00 16 ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ 1.135, ,00 17 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 1.108, ,00 18 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 1.362, ,00 19 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 1.140, ,00 20 ΔΡΟΣΑΤΟΥ 632, ,00 21 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ** 1.040, ,00 22 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 400, ,00 23 ΣΟΥΦΛΙΟΥ*** 1.200,00 24 ΣΑΠΩΝ*** 1.232,72 25 ΙΑΣΜΟΥ 970, ,00 26 ΕΧΙΝΟΥ 1.206, ,00 27 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 960, ,00 28 ΑΒΔΗΡΩΝ 1.516, ,00 29 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1.637, ,00 30 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ *** 1.327,09 31 ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΣ 1.464, ,00 32 ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1.084, ,00 33 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 692, ,00 34 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1.186, ,00 35 ΔΙΚΑΙΩΝ 1.159, ,00 36 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ*** 1.363,50 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ετήσιος προϋπολογισμός ,00 * : ** : Ο συντηρητής είναι με μετακίνηση στο Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο Ο συντηρητής είναι με μετακίνηση στο Γ.Ν Κιλκίς *** : Υπάρχει συντηρητής Στις ανωτέρω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 6

7 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προκειμένου να διαπιστωθεί η επαγγελματική του αξιοπιστία, καθώς και οι τεχνικές δυνατότητές του, ο διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), πρέπει να προσκομίσει και τα εξής δικαιολογητικά με την Τεχνική Προσφορά του: Να διαθέτει κατάλληλη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις (αποδεικνύεται με την κατάθεση τριών -3- βεβαιώσεων εκτέλεσης προηγούμενων ανάλογων εργασιών) επί ποινή αποκλεισμού, ότι κατά την τελευταία δεκαετία μέχρι και τη διενέργεια του διαγωνισμού, έχει απασχοληθεί σε παρόμοιες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού σε Οργανισμούς του Δημόσιου ή Εταιρείες Ιδιωτικού Τομέα, παρόμοιου μεγέθους έργου (ως παρόμοιο θεωρείται το έργο αντίστοιχων τετραγωνικών μέτρων, πολυπλοκότητας και προϋπολογισμού), καθώς και πρόσφατες βεβαιώσεις/συστατικές επιστολές περί της ολοκλήρωσης των συμβατικών παρεχομένων υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού και έχει την ανάλογη εκ του Νόμου άδεια (επί ποινής αποκλεισμού) για την συντήρηση παρόμοιων Η/Μ εγκαταστάσεων (θα κατατεθεί αντίγραφο της άδειας μαζί με την προσφορά). Η μη προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών αυτών, συνιστά λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1. ΤΕΛΙΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 3. ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 7

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης Ανελκυστήρων Γ. Ν. Πατρών με Ανταλλακτικά ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 Ο συντηρητής να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 - ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 19-05- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 4931

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 19-05- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 4931 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 19-05- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 4931 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ >> ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.Α > 1. ΓΕΝΙΚΑ Το έργο αφόρα τη συντήρηση των Ανελκυστήρων του Νοσοκομειακού Συγκροτήματος που αφορά συγκεκριμένα τις Πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815579 2015-06-02

15PROC002815579 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσιας Συντήρησης των 7 ανελκυστήρων του Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η υποβολή μαζί με την προσφορά και επικυρωμένου αντιγράφου της προβλεπόμενης από το Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 4 Στην Αθήνα σήμερα 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡ. 9 Στην Αθήνα σήμερα 22-07-2014, ημέρα Τρίτη, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

Η διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, την 4 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα