SELECT 12EC Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο πιηθνύ ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηνπ επξσπατθνύ θαλνληζκνύ αξηζ. 1907/2006 R.E.A.C.H.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SELECT 12EC Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο πιηθνύ ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηνπ επξσπατθνύ θαλνληζκνύ αξηζ. 1907/2006 R.E.A.C.H."

Transcript

1 ALS GR 1 - ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Όλνκα πξντόληνο/νπζίαο Υξήζε πξντόληνο/νπζίαο Εηδαληνθηόλν Πξνκεζεπηήο Arysta LifeScience SAS BP 80 Route d Artix Noguères - Γαιιία Σει. : + 33 (0) Φαμ. : + 33 (0) Ηζηόηνπνο: Δπηθνηλσλία : Αξηζκόο ηειεθώλνπ έθηαθηεο αλάγθεο Σνμηθόηεηα Αηύρεκα θαηά ηε κεηαθνξά Κέληξν αληηκεηώπηζεο πεξηζηαηηθώλ δειεηεξίαζεο ΠΑΡΗΗ Άιινη αξηζκνί έθηαθηεο αλάγθεο + 33 (0) (εξγάζηκεο ώξεο) (0) (εξγάζηκεο ώξεο) (0) ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ Σαξινόμηζη ζύμθωνα με ηον Κανονιζμό (ΔΚ) 1272/2008 Φπζηθνί θαη ρεκηθνί θίλδπλνη / Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία STOT SE 3 - Asp. Tox. 1 Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη Aquatic Chronic 2 Άιινη θίλδπλνη / Δπιζήμανζη ζύμθωνα με ηον Κανονιζμό (ΔΚ) 1272/2008 Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε Γήισζε επηθηλδπλόηεηαο Κίλδπλνο H336: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε H304: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. ελίδα 1 / 8

2 ALS GR H411 : Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. Γειώζεηο πξνθπιάμεσλ P261 Απνθύγεηε ηελ εηζπλνή αηκώλ P270 : Μελ ηξώηε πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ P271 : Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε αλνηθηό ή θαιά αεξηδόκελν ρώξν. P331 ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηό. P301 + P310 Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό / παζνιόγν P391 : Μελ πξνθαιείηε εκεηό P501 Απνξξίςηε ηα πεξηερόκελα / δνρείν ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο θαλνληζκνύο EUH208 : Πεξηέρεη Clethodim. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε. EUH401 Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο. 3 - ΤΣΑΗ/ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Υημικά ζηοισεία Γαιαθησκαηνπνηήζηκν ζπκπύθλσκα (EC) Clethodim 120 g/l Υημική ονομαζία Απιθμόρ CAS Απιθμοί EINECS και EC Σαξινόμηζη οδηγία 67/548/ΔΚ Ο κανονιζμόρ (ΔΚ) 1272/2008 Clethodim / Xn R20/22, 36/38, 52/53 Acute Tox. 4 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1- Aquatic Chronic 3 H3, H315, H317, H412 Methyl esters of fatty acids Xi R36/38 H315 H319, Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Amines, tallow alkyl, / Acute Tox. 4 - Skin Irrit. ethoxylated, compds. with 2; Eye Dam. 1- Aquatic Xn, N R22, 38, polyethylene glycol Chronic 2 41, 51/53 hydrogen sulphate C12-14 H3, H315, H318, alkyl ether H411 Solvent naphta (petroleum) heavy arom. 1,2,4 trimethylbenzene Mesitylene Naphthalene Xn, R65, R66, R67, R51/53 Xn, N R20, 36/37/38, 51/53 Xi, N R37, 51/53 Xn, N R22, 40, 50/53 Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3, EUH066, H304, H336 H411 Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3. Aquatic Chronic 2 H332, H319, H315,H335, H411 STOT SE 3, Aquatic Chronic 2, H335 H411 Carc. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1,Aquatic Chronic 1. H351, H3, H400, H410 ςγκένηπωζη (%) < 4 < 4 < 0.1 Για ηο πλήπερ κείμενο ηων θπάζεων R, αναηπέξηε ζηο κεθάλαιο 16. ελίδα 2 / 8

3 ALS GR 4 ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ Γεληθά Ύζηεξα από εηζπλνή Ύζηεξα από επαθή κε ηα κάηηα Ύζηεξα από επαθή κε ην δέξκα Ύζηεξα από θαηάπνζε Μεηαθέξεηε ην ζύκα από ηελ επηθίλδπλε δώλε ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν ή ζηνλ θαζαξό αέξα θαη πξνζηαηέςηε ην από ην ςύρνο. Μελ ρνξεγήζεηε ηίπνηε δηα ζηόκαηνο θαη κελ επηρεηξήζεηε λα πξνθαιέζεηε έκεην. Καιέζηε έλα θέληξν αληηκεηώπηζεο πεξηζηαηηθώλ δειεηεξίαζεο ή έλαλ ηαηξό. πιιέμηε ηελ εηηθέηα όπνπ απηό είλαη δπλαηό. Μεηαθέξεηε ακέζσο ην ζύκα ζηνλ θαζαξό αέξα. Καιέζηε ακέζσο ηαηξό. Ξεπιύλεηε ακέζσο θαη επηκειώο κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έσο 15 ιεπηά. Σα βιέθαξα πξέπεη λα θξαηεζνύλ καθξηά από ην βνιβό ηνπ καηηνύ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε επηκειήο πιύζε. Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή εθόζνλ επηκείλεη ν πόλνο ή ε εξπζξόηεηα. Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ελδύκαηα θαη πιύλεηε επηκειώο ηα πιεγέληα κέξε ηνπ ζώκαηνο κε ζαπνύλη θαη λεξό. Καιέζηε ακέζσο ηαηξό θαη δείμηε ηνπ ηελ εηηθέηα. Μελ πξνθαιείηε έκεην. Ηαηξηθέο νδεγίεο πκπησκαηηθή αληηκεηώπηζε 5 ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ Μέζα ππξόζβεζεο Αθαηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο Δηδηθνί θίλδπλνη έθζεζεο Δηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο Δθλέθσκα λεξνύ, αθξόο, μεξή ρεκηθή ζθόλε. Ρηπή λεξνύ. Μέζσ ζεξκηθήο δηάζπαζεο, πηζαλόο ζρεκαηηζκόο ηνμηθώλ αεξίσλ (νμείδην ηνπ αδώηνπ, νμείδηα ηνπ ζείνπ, νμείδην ηνπ άλζξαθα, ρισξηνύρεο ελώζεηο). Οη δηαζώζηεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ κάζθα θαη αηνκηθό αλαπλεπζηηθό εμνπιηζκό. Γηαηεξήζηε ην λεξό ή ηα κέζα ππξόζβεζεο θαη δηαζέζηε ηα κε αζθαιή ηξόπν. 6 ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΤΥΑΙΑ ΔΚΛΤΗ Αηνκηθή πξνζηαζία Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Υξεζηκνπνηείηε πξνζηαηεπηηθό πξνζαξκνζκέλν εμνπιηζκό θαη απνκαθξύλεηε ηα κε πξνζηαηεπκέλα άηνκα. Απνκάθξπλζε εζηηώλ θαύζεο θαη αλάθιεμεο θαη απνθιεηζκόο ηεο εηζαγσγήο νμπγόλνπ (αεξηζκόο). Απνθύγεηε ηε ξύπαλζε ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ, ησλ ππνγείσλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο. πγθξαηήζηε ηα πγξά πνπ έρνπλ δηαξξεύζεη θαη ζπιιέμηε ηα κε άκκν ή άιιν απνξξνθεηηθό αδξαλέο πιηθό (ζεπηνιίηεο). Σα απνζέκαηα απνξξνθεηηθνύ αδξαλνύο πιηθνύ πξέπεη λα επαξθνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επιόγσο πξνβιέςηκεο δηαξξνήο. Πξνζηαηεύεηε ην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα από ελδερόκελε δηαξξνή ελίδα 3 / 8

4 ALS GR πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηνπο θηλδύλνπο ξύπαλζεο. Μελ απνξξίπηεηε ην λεξό πιύζεο ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα. Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο αξκόδηεο αξρέο ζε πεξίπησζε πνπ κία θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ειεγρζεί γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. ε πεξίπησζε δηαξξνήο ζε ύδαηα, απνηξέςηε ηε δηαζπνξά ηνπ πξντόληνο κε θαηάιιειν θξάγκα. Μέζνδνη θαζαξηζκνύ πιιέμηε ηα κνιπζκέλα πξντόληα από ηε ζρεηηθή επηθάλεηα θαη κεηαθέξεηέ ηα ζε θιεηζηά βαξέιηα πξνηνύ ηα απνζηείιεηε ζε εμεηδηθεπκέλν θέληξν επεμεξγαζίαο απνηέθξσζεο. Πιέλεηε ηηο κνιπζκέλεο επηθάλεηεο κε λεξό θαη ζπιιέγεηε ην λεξό πιύζεο γηα επεμεξγαζία. Καιύςηε ηε κνιπζκέλε δώλε κε απνξξνθεηηθά πιηθά, όπσο άκκν ή ζεπηνιίηε. Βι. ελόηεηα 8 γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία θαη ελόηεηα 13 γηα ηελ εμάιεηςε ηεο νπζίαο/ηνπ κείγκαηνο. Δηδηθά δεηήκαηα / 7 - ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Υεηξηζκόο Απαηηήζεηο απνζήθεπζεο Μελ ηξώηε, κελ πίλεηε, κελ θαπλίδεηε θαηά ηε ρξήζε. Υξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, θαηάιιεια γάληηα (ληηξηιίνπ), γπαιηά ή κάζθα. Απνθεύγεηε θάζε επαθή ηνπ λένπ ή παιαηνύ πξντόληνο κε ην δέξκα, ηα κάηηα ή ηελ ελδπκαζία. Σεξείηε θαιέο ζπλζήθεο ζσκαηηθήο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. Πιέλεηε θαιά ηα ρέξηα κεηά ην ρεηξηζκό. Μελ πιέλεηε ηελ ελδπκαζία εξγαζίαο κε ηα νηθηαθά ιεπθά είδε. Απνζεθεύεηε ζε εξκεηηθά θιεηζηό πεξηέθηε, ζε δξνζεξό θαη θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Απνζεθεύεηε θάησ από θάιπκκα, ζε θαηάιιειν ρώξν, καθξηά από εζηίεο ζεξκόηεηαο θαη ππξθαγηάο, ζε ζεξκνθξαζία <35 C. Γηαηεξείηε καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Μελ απνζεθεύεηε ζε ρώξν κε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 5 C 8 - ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΨΟΝ/ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Γεληθά κέηξα Όξηα έθζεζεο Έιεγρνο επαγγεικαηηθήο έθζεζεο Αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ Πξνζηαζία ησλ καηηώλ Καηά ηε ρξήζε, αλαηξέρεηε θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηηο πιεξνθνξίεο poy πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα. Γελ νξίδνληαη Καηά πξνηίκεζε ρξεζηκνπνηείηε κάζθα πνπ θαιύπηεη νιόθιεξν ην πξόζσπν, κε θίιηξν θαηάιιειν γηα νξγαληθνύο αηκνύο, ζθόλε ή αεξνιύκαηα. Φίιηξα ηύπνπ A.P. Υξεζηκνπνηείηε αδηαπέξαζηα γάληηα, αλζεθηηθά ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο θαη ρεκηθά πξντόληα. Καηά πξνηίκεζε ρξεζηκνπνηείηε κάζθα, πξνζσπίδα ή ελίδα 4 / 8

5 ALS GR πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. Πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο Έιεγρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο Υξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία πνπ θαιύπηεη όια ηα κέξε ηνπ ζώκαηνο. Σεξείηε ηνπο επξσπατθνύο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο γηα ην πεξηβάιινλ. 9 - ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Δκθάληζε Γηαπγέο θερξηκπαξί πγξό Οζκή Αξσκαηηθόο δηαιύηεο ph 4,4 (πδαηηθό δηάιπκα 1%) εκείν/πεξηνρή βξαζκνύ εκείν αλάθιεμεο 74,9 C Δπθιεθηόηεηα Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο Οη θίλδπλνη έθξεμεο είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηνη ππό ηηο ζπληζηώκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, βι. ζεκείν 7. Πξαγκαηηθόο θίλδπλνο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ή ζπζζώξεπζεο αλαζπκηάζεσλ Ηδηόηεηεο θαύζεο / Πίεζε αηκνύ ρεηηθή ππθλόηεηα Πεξίπνπ 0,925 Γηαιπηόηεηα - Νεξό Αλακείμηκν κε λεξό ζε θάζε αλαινγία. ρεκαηίδεη ζηαζεξό θνιινεηδέο δηάιπκα - Οξγαληθνί Αλακείμηκν κε όινπο ζρεδόλ ηνπο νξγαληθνύο δηαιύηεο. δηαιύηεο Τδαηνδηαιπηόηεηα πληειεζηήο n-νθηαλόιεο/λεξνύ Ημώδεο Ππθλόηεηα αηκνύ Σαρύηεηα εμάηκηζεο Άιια ζηνηρεία / 10 - ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ πλζήθεο πξνο απνθπγή Τιηθά πξνο απνθπγή Απνθεύγεηε ηελ απνζήθεπζε ζε ζεξκνθξαζία > 35 C ζε πεξηνξηζκέλν ρώξν. Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηζρπξά νμεηδσηηθά θαη ηζρπξά αλαγσγηθά κέζα. Δπηθίλδπλα πξντόληα δηάζπαζεο Βι. ζεκείν ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ομεία ηνμηθόηεηα ελίδα 5 / 8

6 ALS GR (αξνπξαίνο) δηα ηεο θαηαπόζεσο (αξνπξαίνο) LD 50 > 5000 mg/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο δηα ηεο επαθήο κε ην δέξκα LD 50 > 2000 mg/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο δηα ηεο εηζπλνήο (αξνπξαίνο) Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο Δξεζηζκόο ησλ καηηώλ Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο LC 50 (4 h) > 5,51 mg/l αέξα Γελ εξεζίδεη ην δέξκα Γελ εξεζίδεη ηα κάηηα Γελ είλαη επαηζζεηνπνηεηήο ηνπ δέξκαηνο (M & K) Τπνρξόληα ηνμηθόηεηα Γηα ζηόκαηνο NOAEL (90 εκεξώλ, ζθύινο) = 21 mg ai/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο/εκέξα Υξόληα ηνμηθόηεηα (clethodim) Καξθηλνγέλεζε Σεξαηνγέλεζε Αλαπαξαγσγή (αλάπηπμε θαη γνληκόηεηα) Μεηαιιαμηνγόλεο επηπηώζεηο Κακία ελ δπλάκεη θαξθηλνγόλνο δξάζε Κακία ηεξαηνγόλνο δξάζε Κακία επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε γνληκόηεηα Με κεηαιιαμηνγόλν Άιιεο επηπηώζεηο / 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Οηθνινγηθή ηνμηθόηεηα Σνμηθόηεηα γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο (νμεία θαη ρξόληα) LC 50 (96 h) ςαξηώλ (Ιπιδίζοςζα πέζηποθα) = 8.98 mg fp/l EC 50 (48 h) δάθληαο (Daphnia magna) = 29.4 mg fp/l ECr 50 (72 h) αιγώλ (Anabaena flos-aquae) = 5.73 mg fp/l NOEC (21 d) ςαξηώλ (Ιπιδίζοςζα πέζηποθα) = 3.9 mg ai/l NOEC (21 d) δάθληαο (Daphnia magna) = 49 mg ai/l Σνμηθόηεηα γηα ηα πηελά (Clethodim) Σνμηθόηεηα γηα ηηο κέιηζζεο Σνμηθόηεηα γηα κηθξννξγαληζκνύο θαη καθξννξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο LD 50 πηελώλ > 2000 mg as/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο (Colinus virginianus, νξηύθη bobwhite) LC 50 > 1035 mg as/kg ζσκαηηθνύ βάξνπο/εκέξα (αγξηόπαπηα) LD 50 δηα ζηόκαηνο > 43 κg ai/κέιηζζα LD 50 δηα ηεο επαθήο > 51 κg ai/κέιηζζα Κακία αλεπηζύκεηε επίδξαζε ζε γαηνζθώιεθεο θαη κηθξννξγαληζκνύο Κηλεηηθόηεηα Αλζεθηηθόηεηα θαη δηαζπαζηκόηεηα Δλ δπλάκεη βηνζπζζώξεπζε Με εθπιπόκελε έλσζε DT 50 : 0,21 3,04 εκέξεο πληειεζηήο BCF (clethodim) = 2,1 L/kg wwt ελίδα 6 / 8

7 ALS GR Απνηειέζκαηα αμηνιόγεζεο ΑΒΣ / Άιιεο επηβιαβείο επηπηώζεηο / 13 - ΔΞΑΛΔΙΦΗ ΟΤΙΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ: Πξντόλ/ζπζθεπαζία Πξντόληα πιύζεο Ζ δηάζεζε ζεκαληηθώλ πνζνηήησλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη από εμνπζηνδνηεκέλνπο εηδηθνύο. Ζ απνηέθξσζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλε θαη εμεηδηθεπκέλε κνλάδα. Καηαζηξέθεηε ην πξντόλ θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ κε πξνζνρή θαη κε ππεύζπλν ηξόπν. Μελ απνξξίπηεηε θνληά ζε ιίκλεο, πνηακνύο, ηάθξνπο ή ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα. Πιέλεηε ηηο κνιπζκέλεο επηθάλεηεο κε λεξό θαη ζπιιέγεηε ην λεξό πιύζεο γηα επεμεξγαζία. Δμαζθαιίδεηε ηελ ηήξεζε ησλ ηνπηθώλ θαλνληζκώλ. Μελ απνξξίπηεηε ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα. Μελ ξππαίλεηε ηα θπζηθά ύδαηα. Καζαξίδεηε ηα πιηθά εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή επεμεξγαζίαο θαη δηαζέηεηε ην λεξό ςεθάδνληαο ζε κία πεξηνρή ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 15 ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΔΝ ΤΠΟΚΔΙΣΑΙ Δ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνύο θαλνληζκνύο / λνκνζεζία γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζρεηηθέο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Γελ αθνξνύλ ην Clethodim νη αθόινπζεο ξπζκίζεηο: - Κανονιζμόρ (ΔΚ) απιθ. 2037/2000 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2000, γηα ηηο νπζίεο πνπ θαηαζηξέθνπλ ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο, - Κανονιζμόρ (ΔΚ) απιθ. 850/2004 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηνπο έκκνλνπο νξγαληθνύο ξύπνπο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 79/117/ΔΟΚ ή - Κανονιζμόρ (ΔΚ) απιθ. 689/2008 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2008, ζρεηηθά κε ηηο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο επηθίλδπλσλ ρεκηθώλ πξντόλησλ) Άιιεο ζπληαγέο Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε (νδεγία 1999/45/ΔΚ, άξζξν 10, n 12). Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο Σν κίγκα απηό είλαη δεισκέλν σο θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ πνπ θαιύπηεηαη από ηελ νδεγία ηεο ΔΔ 91/414/ΔΟΚ θαη ηνπ θαλνληζκνύ 1107/ ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ελίδα 7 / 8

8 ALS GR Ζ P θαη δειώζεηο πιήξεο θείκελν ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ, ζύκθσλα κε ην CLP / GHS ηαμηλόκεζε (γξακκέλν ζε ηκήκα 3) H3: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο H304: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο H317: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε ηνπ δέξκαηνο H318: Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε H319: Πξνθαιεί ζνβαξό εξεζηζκό ησλ καηηώλ H332: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο H335: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ H351: Ύπνπην γηα πξόθιεζε θαξθίλνπ H400: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο H410: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο H411: Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Σν παξόλ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο πιηθνύ (MSDS) ζπκπιεξώλεη ηα ηερληθά δειηία ρξήζεο, αιιά δελ ηα αληηθαζηζηά. Σα ζηνηρεία ζην παξόλ βαζίδνληαη ζηελ ηξέρνπζα γλώζε καο γηα ην πξντόλ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο. Σα ζηνηρεία απηά παξέρνληαη κε εηιηθξίλεηα. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηώλ ζε ελ δπλάκεη θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ρξήζε ηνπ πξντόληνο γηα ζθνπνύο δηαθνξεηηθνύο από εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξάγεηαη. Ο ρξήζηεο νθείιεη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί όινπο ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ ζηε δξαζηηθόηεηά ηνπ. ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ ρξήζηε εκπίπηεη λα κεξηκλά ώζηε ε ελεκέξσζε λα είλαη ε ελδεδεηγκέλε θαη νινθιεξσκέλε γηα ηελ εηδηθή ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο. Όινη νη αλαθεξόκελνη θαλνληζκνί απνζθνπνύλ ζην λα βνεζνύλ ην εκπιεθόκελν άηνκν λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο θαλόλεο πνπ εκπίπηνπλ ζηε δηθή ηνπ επζύλε. Απηόο ν θαηάινγνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πιήξεο. Σν εκπιεθόκελν άηνκν νθείιεη λα κεξηκλά ώζηε λα κελ έρεη άιιεο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από θείκελα εηδηθά γηα ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο. ελίδα 8 / 8

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ "Αγιαΐα Κπξηαθνύ" rectory/en/

11527 Αζήλα +30 210 779 3777 Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγιαΐα Κπξηαθνύ rectory/en/ Δλεκέξσζε: 09/05/2011 Τπεξηζρύεη ηνπ/ησλ: 09/05/2011 Έθδνζε: 9.0 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία/υαξαθηεξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 081326 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RATCUM 0,005 BB 1 Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο / ζθεπάζκαηνο θαη ηεο εηαηξίαο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία: 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0890 900 90 - ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ 90 ΣΔΜ. ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΠΑΝΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 90 ΣΔΜ. Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0890 900 90

Διαβάστε περισσότερα

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις.

Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας (ζύμθωνα με ηη Νομοθεζία ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης) ημερομηνία έκδοζης 30-NOE-2010 ανηικαθιζηά όλες ηις προηγούμενες εκδόζεις. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Σαπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Σαπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο.

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο (ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) εκεξνκελία έθδνζεο 31-IOYΛ-2007 αληηθαζηζηά όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ταπηνπνίεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ ζθεπάζκαηνο Δκπνξηθό Όλνκα Syngenta : Design Code : A8588F AGI Code : 153297 Ταπηνπνίεζε Δηαηξείαο Δηαηξεία: : Syngenta Crop

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ σύμυωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 0892 332 2 - ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT ΣΜΗΜΑ 1: ηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή Ολνκαζία Πξντόληνο : ΑΠΙΟΝΙΜΔΝΟ ΝΔΡΟ 4LT Κσδηθόο πξνΐόληνο : 0892 332 2 MSDS-Identcode :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο STAINLESS STEEL CLEANER FG Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηελ νδεγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ECO COMPLEX BLUE (FOOD PROCESSING SAFE ) Όγθνο 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο ειίδα 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δκπνξηθή νλνκαζία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10

SIGMA S2U NOVA SATIN MSDS EU 01 / EL Έκδοζη 5.0 Ημεπομηνία εκηύπωζηρ 7/27/2012 Επεξεπγάζηηκε ηην: 25-11-10 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΤΙΑ/ΜΔΙΓΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ/ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : Κσδηθόο πξνΐόληνο : 10100DN9990 Ο αξηζκόο ηνπ ηερληθνύ Φπιιάδίνπ ηνπ πξντόληνο : : 9990 1.2 πλαθείο

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα

Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1 Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο Δκπνξηθφ θεχαζκα 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δκπνξηθό όλνκα ζθεπάζκαηνο Glialka 36 SL Υξήζε ζθεπάζκαηνο Εηδαληνθηφλν Υεκηθό όλνκα Με εθαξκφζηκν πλώλπκα Καλέλα Δηαηξία/(Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα