ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. DeSalin T (φαξ) R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. DeSalin T. +30 22920 69303 (φαξ) R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών."

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DeSalin T 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της εταιρείας Εμπορική Ονομασία: Εφαρμογή: Εταιρεία: Τηλέφωνα Γραφείου Πώλησης: Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης: DeSalin T Προϊόν καθαρισμού προσροφημένων οργανικών υπολειμμάτων από επιφάνειες μαρμάρου ή γρανιτών. NanoPhos AE ΤΘ 519, Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου Λαύριο 19500, Αττική, Ελλάδα (φαξ) Προσδιορισμός επικινδυνότητας Σύμφωνα με 67/548/EEC και 1999/45/EC Ταξινόμηση: Φράσεις R: Xn Βλαβερό R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. Φράσεις S: S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και µακριά από παιδιά. S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε τα αμέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια. S39 Χρησιμοποιήστε συσκευή προστασιάς ματιών/προσώπου 3. Σύνθεση/Πληροφορίες για τα συστατικά Επικίνδυνα Συστατικά: Υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου. Όνομα CAS Number EINECS Number Συγκέντρωση Ταξινόμηση Υπεροξείδιο Υδρογόνου % w/v C, R35; Xn, R20/22; O, R8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας NanoPhos DeSalin T. Έκδοση 2.0 (Ιανουάριος 2011). Σελίδα 1 από 5

2 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Σε περίπτωση επαφής µε το δέρμα: Σε περίπτωση εισπνοής : Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εξασφαλίστε το αποτελεσματικό πλύσιμο των ματιών κάτω από τα βλέφαρα, ανασηκώνοντας τα ελαφρά με τη βοήθεια των δακτύλων. Σε περίπτωση δυσκολίας διατήρησης σνοικτών βλεφάρων, εφαρμόστε ένα αναλγητικό οφθαλμικό διάλυμα (oxybuprocaine). Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε ρούχα και παπούτσια που έχουν προσβληθεί. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μεταφέρετε στον φρέσκο αέρα. Σε περίπτωση αναπνευστικής δυσχέρειας, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πιείτε άφθονο νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 5. Μέτρα για την Καταπολέμηση Πυρκαγιάς Κατάλληλα υλικά πυρόσβεσης: Ιδιαίτεροι κίνδυνοι σε περίπτωση καταπολέμησης πυρκαγιάς: Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Ιδιαίτερα μέτρα προστατευτικού εξοπλισμού / διαδικασίας: Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως: Νερό και ψεκασμός νερού. Τα δοχεία που είναι εκτεθειμένα στη φωτιά μπορούν να ψυχθούν με ψεκασμό νερού. Το οξυγόνο που απελευθερώνεται κατά την εξώθερμη διάσπαση μπορεί να υποβοηθήσει την πυρκαγιά. Οξειδωτικό μίγμα που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη καύσιμων υλών. Κανένα γνωστό. Φοράτε συσκευή προστασίας της αναπνοής ανεξάρτητη της ατμόσφαιρας του περιβάλλοντος και προστατευτική ενδυμασία. Ψύχετε τα δοχεία µε πίδακα νερού ακόμη και αν έχει σβήσει η φωτιά. Καθορίσετε μέτρα εκκένωσης και αποκλεισμού, ανάλογα με το τοπικό σχέδιο ανάγκης. Κανένα γνωστό. 6. Μέτρα για την Αντιμετώπιση Τυχαίας Έκλυσης Προληπτικά προσωπικά μέτρα: Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: Μέθοδος καθαρισμού: Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Η εξάπλωση ή η εισχώρηση σε συστήματα υπονόμων, καναλιών ή υδάτων πρέπει να αποφεύγεται µε την κατασκευή κατάλληλων φραγμάτων από άμμο ή χώμα. Καθορίσετε μέτρα εκκένωσης και αποκλεισμού, ανάλογα με το τοπικό σχέδιο ανάγκης. Μεγάλη ποσότητα υλικού πρέπει να συλλέγεται σε κατάλληλα σκάφη συλλογής ή ανάλογες διαδικασίες. Σκουπίζεται ή πλένεται µε µέσο προσρόφησης ή απορροφάται και τοποθετείται σε δοχείο µε καπάκι. 7. Χειρισμός και Αποθήκευση Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό: Υποδείξεις αποθήκευσης: Ακατάλληλα υλικά συσκευασίας: Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρμα. Μην εισπνέετε το εκνέφωμα του υλικού. Ο εξαερισμός του χώρου εργασίας είναι απαραίτητος. Συνιστάται η χρήση απορροφητήρα στην πηγή σχηματισμού εκνεφώματος. Διατηρήστε το σκεύασμα μακρυά από πηγές θερμότητας. Διατηρήστε το σκεύασμα μακρυά από οργανικά υλικά, οξέα και μη συμβατά υλικά. Κλείνετε ερμητικά τα δοχεία αποθήκευσης. Αποθηκεύετε σε ξηρό και δροσερό μέρος. Δεν αποθηκεύεται μαζί με ισχυρές βάσεις ή ισχυρά οξέα. Απομακρύνετε από πηγές θερμότητας. Μεταλλικά δοχεία. 8. Έλεγχος της Έκθεσης/Ατομική Προστασία Τεχνικά μέσα προστασίας: Εξαερισμός, βλέπε πεδίο 7 (Χειρισμός και Αποθήκευση) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας NanoPhos DeSalin T. Έκδοση 2.0 (Ιανουάριος 2011). Σελίδα 2 από 5

3 Έλεγχος έκθεσης σε επικίνδυνα συστατικά: TLV (ACGIH- USA) 2001 TWA = 1ppm TWA = 1,4 mg/m 3 Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας: Προστασία αναπνευστικού συστήματος: Προστασία χεριών : Προστασία ματιών: Προστασία δέρματος: Μέτρα υγιεινής : Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: Περαιτέρω υποδείξεις: Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες, σε κλειστούς, χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία της αναπνοής. Πρέπει να φοράτε µία κατάλληλη συσκευή προστασίας της αναπνοής όταν σχηματίζεται εκνέφωμα, για παράδειγμα σε περίπτωση ψεκασμού ή παρόμοιες χρήσεις. Φοράτε γάντια προστασίας από χημικές ουσίες. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ασφάλειας. Φοράτε αδιάβροχη, ολόσωμη φόρμα εργασίας, αν αναμένετε σημαντική επαφή με το δέρμα. Τα συνήθη μέτρα υγιεινής επαρκούν. Πλυθείτε μετά τη χρήση του υλικού, κυρίως πριν από κάθε γεύμα, ποτό ή κάπνισμα. βλέπε πεδία 6 (Μέτρα για την Αντιμετώπιση Τυχαίας Έκλυσης) και 12 (Οικολογικά Στοιχεία). Τα αναγραφόμενα ασφάλειας ισχύουν σε περίπτωση χρήσεως σε θερμοκρασία δωματίου. Να μην γίνεται χρήση του σκευάσματος σε υψηλότερες θερμοκρασίες. 9. Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες Φυσική κατάσταση: Χρώμα: Οσμή: ph: Σημείο βρασμού: Σημείο ανάφλεξης: Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: Κίνδυνος έκρηξης: Σχετική πυκνότητα: Ιξώδες: Ιδιότητες που υποβοηθούν στην πυρκαγιά: Διαυγές Υγρό. Άχρωμο. Άοσμο. 3-4 στους 25 o C 108 o C Μη ευφλεκτο. Μη ευφλεκτο. Σε επαφή με εύφλεκτα υλικά και στην περίπτωση ισχυρής θέρμανσης. 1,1 kg/l στους 20 o C 1,07 mpa.s στους 20 o C Οξειδωτικό. 10. Σταθερότητα και Δραστικότητα Σταθερότητα: Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται: Επικίνδυνα υλικά διάσπασης ή αποσύνθεσης: Σε κανονικές συνθήκες χρήσεως είναι σταθερό με αργή απελευθέρωση οξυγόνου. Αποφεύγετε την θέρμανση του προϊόντος. Αποφεύγετε την ανάμιξη με οξέα, ισχυρές βάσεις, μέταλλα, αναγωγικά υλικά, οργανική ύλη και εύφλεκτες ουσίες. Οξυγόνο. 11. Τοξικολογικά Στοιχεία Οξεία Τοξικότητα: Oral route, LD 50, rat, mg/kg Dermal route, LD 50, rabbit, > mg/kg Inhalation, LC 50, 4 h, rat, mg/m 3 Inhalation, LC 0, 1 h, mouse, mg/m 3 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας NanoPhos DeSalin T. Έκδοση 2.0 (Ιανουάριος 2011). Σελίδα 3 από 5

4 Ερεθισμός: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Σε περίπτωση επαφής µε το δέρμα: Σε περίπτωση εισπνοής : Σε περίπτωση κατάποσης : Rabbit, irritant (skin) Mouse, Respiratory irritation (RD50), 665 mg/m Οικολογικά Στοιχεία Συμπεριφορά και κατανομή στο περιβάλλον: Τοξικές επιδράσεις στο περιβάλλον: Βιοσυσσώρευση: Βιοδιασπασιμότητα: Επιδράσεις σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού: Πλήρως διαλυτό σκεύασμα, το οποίο αποικοδομείται στο περιβάλλον. Fishes, Pimephales promelas, LC 50, 96 h, 16,4 mg/l Fishes, Pimephales promelas, NOEC, 96 h, 5 mg/l Crustaceans, Daphnia pulex, EC 50, 48 h, 2,4 mg/l Crustaceans, Daphnia pulex, NOEC, 48 h, 1 mg/l Άλγη, διάφορα είδη, EC 50, από h, from 3,7-160 mg/l σε φρέσκα νερά. Άλγη, Nitzchia closterium, EC 50, από h, 0,85 mg/l σε αλμυρά νερά. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με περιορισμένη επίδραση στο περιβάλλον καθώς α) δεν βιοσυσσωρεύεται, β) διασπάται εύκολα βιωτικά και αβιωτικά και γ) τα προϊόντα διάσπασης δεν είναι τοξικά (H 2 O & O 2 ) Το προϊόν δεν βιοσυσσωρεύεται (ενζυματικός μεταβολισμός). Το προϊόν είναι βιοδιασπώμενο. Δεν αναμένεται αρνητική δράση σε βακτήρια και μικροοργανισμούς εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. 13. Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Διάθεση προϊόντος: Διάθεση συσκευασίας προϊόντος: Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ όψη τις διατάξεις των τοπικών υπηρεσιών. Σύμφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι κωδικοί των αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα. Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον καταναλωτή, όσο το δυνατό σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. Η συσκευασία μπορεί να ανακτηθεί ή να ανακυκλωθεί. Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ όψη τις διατάξεις των τοπικών υπηρεσιών. Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον καταναλωτή, όσο το δυνατό σε συνεννόηση µε τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων. 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά (ADR/RID): ADR v.2009 UN Number: 2014 Name: HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION Description: With not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide Class: 5.1 Classification code: OC1 Packing group: II Labels: 5.1,8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας NanoPhos DeSalin T. Έκδοση 2.0 (Ιανουάριος 2011). Σελίδα 4 από 5

5 Hazard identification No. 58 oxidizing substance (fire- intensifying), corrosive Θαλάσσια μεταφορά (IMDG): Αεροπορική μεταφορά (ΙΑΤΑ): 15. Στοιχεία σχετικά με τη Νομοθεσία Η ταξινόμηση του παρασκευάσματος έγινε σύμφωνα με τον Κανονισμό 67/548/EEC και 1999/45/EC. Η σύνταξη του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας έγινε βάσει του Κανονισμού 453/2010/EC. Το προϊόν αποτελεί καθαριστικό προϊόν σύμφωνα με τους κανονισμούς 648/2004/ΕC και 907/2006/ΕC. Χημικά που αποικοδομούν το όζον: Έκθεση Χημικής Ασφάλειας: Κατά τη διάρκεια της παραγωγής δεν χρησιμοποιούνται χημικά που αποικοδομούν το όζον της ατμόσφαιρας. Δεν είναι διαθέσιμη. 16. Άλλα στοιχεία Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο υλικό όπως προσδιορίζεται πιο πάνω και μπορεί να μην ισχύουν για το ίδιο υλικό χρησιμοποιούμενο σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλο υλικό ή σε οποιαδήποτε διεργασία. Οι πληροφορίες αυτές, απ ότι γνωρίζει και πιστεύει η NanoPhos AE είναι ακριβείς και αξιόπιστες κατά την αναφερόμενη ημερομηνία. Ωστόσο ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα των πληροφοριών δεν διατυπώνεται εγγύηση ή δήλωση. Με αποκλειστικά ατομική του ευθύνη ο καταναλωτής ή ο μέλλων να χρησιμοποιήσει το υλικό θα κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών αυτών για την συγκεκριμένη χρήση του υλικού από αυτόν. Το πρόσωπο εκείνο που κατέχει αυτό το Δελτίο Ασφάλειας, είναι υπεύθυνο ώστε όλες οι περιεχόμενες πληροφορίες να διαβασθούν και κατανοηθούν πλήρως από όλα τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το προϊόν αυτό, το χειρίζονται, το διαθέτουν ή έχουν επαφή κατά κάποιον τρόπο µε το υλικό. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης παράγει εκ των υστέρων ένα προϊόν, το οποίο περιέχει το προϊόν της NanoPhos ΑΕ, ανήκει στην υπευθυνότητα και µόνο του παραλήπτη να μεταβιβάσει τις σημαντικές πληροφορίες από το Δελτίο Ασφάλειας της NanoPhos ΑΕ στο δικό του Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας σύμφωνα µε την εκάστοτε νεότερη έκδοση της Οδηγίας της Επιτροπής 453/2010/EΚ. Όλα τα στοιχεία και οι υποδείξεις σ αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) βασίζονται στο επιστημονικό επίπεδο και τις τεχνικές γνώσεις του χρόνου που δηλώνεται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Η NanoPhos ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ελαττώματα του προϊόντος αυτού, αν ένα τέτοιο ελάττωμα δεν μπορεί να διαπιστωθεί µε το τωρινό επίπεδο των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. Όπως έχουμε ήδη εξακριβώσει, το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας έχει γίνει σύμφωνα µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν προμηθεύεστε το προϊόν αυτό εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου εφαρμόζεται άλλη νομοθεσία, πρέπει να πάρετε από τον τοπικό προμηθευτή της NanoPhos AE ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας που ισχύει στη χώρα που πωλήθηκε το προϊόν και χρησιμοποιείται. Σας παρακαλούμε να προσέχετε ότι η μορφή και το περιεχόμενο του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας, ακόμη και για το ίδιο προϊόν, μπορεί να είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα, επειδή η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες η NanoPhos AE είναι στη διάθεσή σας. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας NanoPhos DeSalin T. Έκδοση 2.0 (Ιανουάριος 2011). Σελίδα 5 από 5

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI OXYGEN 166 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/05/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI OXYGEN 166 Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/05/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: ΥΓΡΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IMPATH TR4 Σελίδα 1 από 6 Έκδοση: 23/12/2014 Αρ. αναθεώρησης: 1 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Προϊόν:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13726E 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13726E 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03.

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12728B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 12.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ (AVIPGUM) 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

FUSILADE 12,5 EC. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

FUSILADE 12,5 EC. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12791B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα