ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ,"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1

2 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ SIBUTRAMINE ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Α ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κράτος µέλος Γερµανία Γερµανία Γερµανία Γερµανία Γερµανία Γερµανία Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Γερµανία Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Γερµανία Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Γερµανία Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Γερµανία Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Γερµανία Knoll Deutschland GmbH Rathausplatz Ludwigshafen Γερµανία Ονοµασία προϊόντος: Περιεκτικότητα Φαρµακοτεχνική µορφή Οδός χορήγησης Περιγραφή Συσκευασία Reductil mg Καψάκιο Από στόµατος χρήση PVC/ PVDC 28 συσκευασία σε 56 ταινίες κυψέλης Reductil mg Καψάκιο Από στόµατος χρήση PVC/ PVDC 28 συσκευασία σε 56 ταινίες κυψέλης 98 Zelium mg Καψάκιο Από στόµατος χρήση PVC/ PVDC συσκευασία σε ταινίες κυψέλης Zelium mg Καψάκιο Από στόµατος χρήση PVC/ PVDC συσκευασία σε ταινίες κυψέλης Reduxade mg Καψάκιο Από στόµατος χρήση PVC/ PVDC συσκευασία σε ταινίες κυψέλης Reduxade mg Καψάκιο Από στόµατος χρήση PVC/ PVDC συσκευασία σε ταινίες κυψέλης

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ 3

4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ SIBUTRAMINE Η Sibutramine, παράγοντας κατά της παχυσαρκίας που αναστέλλει την επαναπρόσληψη νοραδρεναλίνης και 5-υδροξυτρυπταµίνης, εγκρίθηκε στη Γερµανία τον Ιανουάριο του 1999 και στη συνέχεια υποβλήθηκαν αιτήσεις στα κράτη µέλη, εκτός της Γαλλίας, µέσω της ιαδικασίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης ( ΑΑ). Στη Γαλλία εκκρεµεί εθνική αίτηση. Κατά τη ΑΑ, η πλειονότητα των κρατών µελών προέβησαν σε διάφορες ενστάσεις αναφορικά µε την ασφάλεια (καρδιαγγειακός κίνδυνος, πιθανότητα κατάχρησης) και την αποτελεσµατικότητα της sibutramine. Κατά την 85 η ηµέρα της ΑΑ, η πλειονότητα των ενδιαφερόµενων κρατών µελών (Βέλγιο, ανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο) θεώρησαν ότι η sibutramine παρουσίαζε αρνητική σχέση οφέλους/κινδύνου και ο αιτών απέσυρε την αίτηση σε αυτά τα κράτη µέλη πριν την 90η ηµέρα. Κατά την 90η ηµέρα της ΑΑ µόνο τέσσερα κράτη µέλη (Αυστρία, Φινλανδία, Ιταλία και Πορτογαλία) ήταν έτοιµα να χορηγήσουν άδεια κυκλοφορίας. Το Βέλγιο έκρινε ότι η sibutramine προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθµού σε σηµαντικό αριθµό χρηστών και ότι οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις αυτών των επιδράσεων δεν τεκµηριώνονται επαρκώς στο φάκελο της αίτησης ΑΑ. Το Βέλγιο θεώρησε ότι πρόκειται για θέµα µείζονος ενδιαφέροντος, αφού οι παχύσαρκοι ασθενείς αντιµετωπίζουν ήδη αυξηµένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Επιπλέον, η αποτελεσµατικότητα της sibutramine κρίθηκε αµφίβολη. Εποµένως, για τους δύο αυτούς λόγους αυξηµένος καρδιαγγειακός κίνδυνος και αµφισβητήσιµη αποτελεσµατικότητα στις 4 Οκτωβρίου 1999 το Βέλγιο προσέφυγε στο ΕΜΕΑ βάσει του άρθρου 12 της οδηγίας του Συµβουλίου 75/319/ΕΟΚ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, ζητώντας από τη CPMP να επαναξιολογήσει τη σχέση οφέλους/κινδύνου των φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν sibutramine. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μακροπρόθεσµη απώλεια σωµατικού βάρους και διατήρηση του σωµατικού βάρους Στοιχεία για µακροπρόθεσµη απώλεια σωµατικού βάρους και διατήρηση του σωµατικού βάρους για τουλάχιστον 12 µήνες σε παχύσαρκους ασθενείς παρείχαν έξι ελεγχόµενες έναντι εικονικού φαρµάκου, διπλές τυφλές µελέτες παράλληλων οµάδων (SB1047, SB1048, SB1049, KD9618, SB5078 και SB6085). Τρεις από τις έξι κλινικές µελέτες είχαν ως στόχο να αποδείξουν την αποτελεσµατικότητα της sibutramine ως προς την απώλεια σωµατικού βάρους σε µη επιλεγµένους πληθυσµούς (η πλειονότητα των συµµετεχόντων ασθενών παρουσίαζαν συνοδά νοσήµατα: δυσλιπιδαιµία - 75% - και υπέρταση 19% -, µία µελέτη διεξήχθη σε παχύσαρκους µη διαβητικούς ασθενείς -SB1047- και δύο άλλες σε παχύσαρκους ασθενείς µε διαβήτη τύπου ΙΙ - SB 5078 και SB 6085). Η µελέτη KD9618 είχε ως στόχο να αποδείξει την αποτελεσµατικότητα της sibutramine ως προς την απώλεια σωµατικού βάρους σε πληθυσµό παχύσαρκων ασθενών που ανταποκρίθηκαν στην αγωγή µε 15 mg sibutramine κατά τη φάση ένταξης διάρκειας 1 µηνός. Τέλος, η ικανότητα της, sibutramine να διατηρεί την απώλεια σωµατικού βάρους που προκαλείται από την ίδια την sibutramine αξιολογήθηκε σε µία µελέτη (SB1048) και η ικανότητα να διατηρεί και / ή να προκαλεί περαιτέρω απώλεια σωµατικού βάρους µετά από 1 µήνα δίαιτας πολύ χαµηλής περιεκτικότητας σε θερµίδες (VLCD) αξιολογήθηκε σε άλλη µελέτη (SB 1049). Τα γενικά χαρακτηριστικά των µελετών αυτών ήταν τα εξής: Κριτήρια ένταξης: ΜΣ 27 kg/m 2. Ισχύον εύρος kg/m 2 Κριτήρια αποτελεσµατικότητας: τα κύρια κριτήρια αποτελεσµατικότητας συνίσταντο στη µεταβολή του σωµατικού βάρους. Στην περίπτωση της µελέτης διατήρησης (SB 1048) τα κύρια κριτήρια αποτελεσµατικότητας συνίσταντο στην επιτυχή διατήρηση του σωµατικού βάρους που ορίζεται ως διατήρηση του 80% της συνολικής απώλειας σωµατικού βάρους µεταξύ αρχικής τιµής και µήνα 6 έως το τελικό σηµείο. Τα δευτερεύοντα κριτήρια αποτελεσµατικότητας σχετίζονταν µε παράγοντες κινδύνου της παχυσαρκίας: λιπιδαιµικό προφίλ, γλυκαιµική ρύθµιση, συνολικό λίπος σώµατος και κοιλιακό σπλαγχνικό λίπος, ουρικό οξύ, ποιότητα ζωής. 4

5 Κριτήρια ασφάλειας: ανεπιθύµητες ενέργειες που σχετίζονται µε τις συµπαθοµιµητικές επιδράσεις της sibutramine όπως υπέρταση και αυξηµένος καρδιακός ρυθµός. Οι εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας της µάζας της αριστερής κοιλίας (1 µελέτη) ελέγχουν τη λειτουργία του οργάνου. Μη φαρµακευτικά µέτρα: γενικές διαιτητικές συµβουλές που αφορούν την υγιεινή διατροφή και τη µείωση της πρόσληψης θερµίδων. Στη µελέτη SB 1048 και SB 5078 δόθηκε εξατοµικευµένη δίαιτα (µείωση της πρόσληψης θερµίδων κατά 600 και 700 Kcal αντίστοιχα) και στη µελέτη SB 1048 δόθηκε πρόγραµµα ασκήσεων). Κατά τη µελέτη SB 1049, στην αρχική φάση, ακολουθήθηκε δίαιτα πολύ χαµηλής περιεκτικότητας σε θερµίδες (VLCD) ( kcal/ηµέρα) και στη συνέχεια δόθηκε εξατοµικευµένη δίαιτα κάτω των 1500 Kcal/ηµέρα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, στην πλειονότητα των 6 κλινικών µελετών, οι συµβουλές περί δίαιτας και άσκησης δόθηκαν κατά µάλλον γενικευµένο τρόπο και δεν ήταν ουσιαστικά τυποποιηµένες. Η τήρηση των συστάσεων αυτών δεν τεκµηριωνόταν πάντοτε ικανοποιητικά. Έτσι, δεν είναι σαφές εάν το δυνητικό όφελος των µη φαρµακευτικών στρατηγικών εξαντλήθηκε πράγµατι από τον πληθυσµό που συµµετείχε στις µελέτες. Όµως, οι ανησυχίες αυτές καλύφθηκαν κατά µεγάλο µέρος από τα αποτελέσµατα της µελέτης SB 1049 κατά την οποία ίσχυσε µία περίοδος ένταξης µε ελεγχόµενο διαιτητικό σχήµα VLCD, όπου οι ασθενείς ήταν αναγκασµένοι να επιτύχουν ένα στόχο απώλειας σωµατικού βάρους τουλάχιστον 6 kg πριν αρχίσουν τη φαρµακευτική αγωγή. Οι µελέτες αυτές ικανοποίησαν τις ισχύουσες απαιτήσεις που περιλάµβαναν τόσο την επίδραση της αγωγής ως προς τη δραστική απώλεια βάρους όσο και την αποτελεσµατικότητα της φαρµακευτικής αγωγής στη διατήρηση της απώλειας σωµατικού βάρους ή στην πρόληψη της επανάκτησης σωµατικού βάρους µετά την επίτευξη ενός οριακού σωµατικού βάρους, σύµφωνα µε τις συστάσεις «Note for Guidance on Clinical Investigation of Drugs Used in Weight Control» (συστάσεις των κατευθυντήριων γραµµών για την κλινική διερεύνηση φαρµάκων που χρησιµοποιούνται στον έλεγχο του σωµατικού βάρους) CPMP/EWP/281/96. Συνολικά, 1344 παχύσαρκοι ασθενείς έλαβαν sibutramine στις συνιστώµενες δόσεις (595 έλαβαν sibutramine 10 mg και 749 sibutramine 15 mg) εκ των οποίων 346 (59%) και 572 (76%) ολοκλήρωσαν τουλάχιστον 12 µήνες αγωγής µε sibutramine 10 mg ή 15 mg, αντίστοιχα. 743 ασθενείς έλαβαν εικονικό φάρµακο, εκ των οποίων 485 (65%) συµπλήρωσαν 12 months. 5

6 Οι µελέτες αυτές έδωσαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα σχετικά µε τη µέση απώλεια σωµατικού βάρους κατά το τελικό σηµείο (βλ. πίνακα 1): Πίνακας 1 Αποτελέσµατα µακροπρόθεσµων µελετών αναφορικά µε τη µέση απώλεια σωµατικού βάρους κατά το τελικό σηµείο Μεταβλητή Μελέτη Sibutramine 10 mg (µέση απώλεια σωµατικού βάρους κατά το τελικό σηµείο kg) Sibutramine 15 mg (µέση απώλεια σωµατικού βάρους κατά το τελικό σηµείο kg) Εικονικό φάρµακο (µέση απώλεια σωµατικού βάρους κατά το τελικό Τιµή P Μέση απώλεια σωµατικού βάρους κατά το τελικό σηµείο (kg) σηµείο kg) SB <0.01 SB <0.001 SB <0.001 KD <0.001 SB5078** <0.001 SB6085** <0.001 Μέσος όρος των µέσων* *µία πολύ χονδρική αξιολόγηση της συνολικής επίδρασης µελέτη συντήρησης ( τελικό σηµείο στα 2 έτη) ** διαβήτης τύπου ΙΙ αρχική φάση: VLCL -7.6± ±2.0 Από τις µελέτες αυτές µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η sibutramine είναι αποτελεσµατική ως προς τη µείωση του σωµατικού βάρους σε συγκεκριµένη οµάδα ασθενών. Η µελέτη SB 1049 αποτελεί ένα σκιαγράφηµα της οµάδας και αυτό πρέπει να ληφθεί υπ όψη γιατί τονίζει την ανάγκη συνδυασµού της αγωγής µε σωστά τηρούµενα µη φαρµακευτικά µέτρα για την επίτευξη ουσιαστικού αποτελέσµατος. Επιπλέον, η ανάλυση των µελετών σε διαβητικούς ασθενείς καταδεικνύει ότι η µείωση του σωµατικού βάρους είναι βραδύτερη απ ό,τι στους µη διαβητικούς ασθενείς. Αυτό αποτελεί µία πολύ χονδρική ανάλυση γιατί ο σχεδιασµός των µελετών δεν είναι ακριβώς ο ίδιος. Ωστόσο, η µελέτη SB 1047 είναι εύλογα όµοια, σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό, µε τις µελέτες σε διαβητικούς. Παρά τη βραδύτητα αυτή, το µέγεθος του αποτελέσµατος στα τελικά σηµεία είναι της ίδιας τάξης σε διαβητικούς και µη διαβητικούς. Επανάκτηση σωµατικού βάρους σηµειώθηκε µετά τη διακοπή της δραστικής αγωγής µε sibutramine. Εντούτοις, δεν υπήρχε δραστική µη φαρµακευτική παρέµβαση µετά τη λήξη των µελετών, πράγµα που δεν θα έπρεπε να συµβεί στο κλινικό περιβάλλον. Στις 6 µακροπρόθεσµες κλινικές µελέτες το ποσοστό ανταποκριθέντων κατά 5%, αναφορικά µε το εικονικό φάρµακο, κυµάνθηκε µεταξύ 18% και 48% και το ποσοστό ανταποκριθέντων κατά 10%, αναφορικά µε το εικονικό φάρµακο, κυµάνθηκε µεταξύ 25% και 31%. Η συχνότητα κατανοµής των ανταποκριθέντων κατά 10% στο τελικό σηµείο, συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο, παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα, το µέσο ποσοστό ανταποκριθέντων κατά 10% ήταν 34,6% για την sibutramine 10 mg, 30% για την sibutramine 15 mg και 11.3% για το εικονικό φάρµακο. Τα τρέχοντα νούµερα υπολογίστηκαν από τα ποσοστά που δίνονται για κάθε µελέτη και τα αντίστοιχα σύνολα ασθενών που εντάχθηκαν σε αυτές (ITT πληθυσµός intention to treat). 6

7 Πίνακας 2 ΜΕΛΕΤΕΣ Sibutramine 10mg Sibutramine 15mg Εικονικό φάρµακο R.10%(n) Σύνολο R.10%(n) Σύνολο R.10%(n) Σύνολο SB SB SB KD SB SB ΣΥΝΟΛΑ % 30.0% (31.2%) 11.3% (14%) Από την ανάλυση των διαθέσιµων στοιχείων, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η sibutramine είναι αποτελεσµατική σε ό,τι αφορά την απώλεια σωµατικού βάρους. Το µέγεθος του αποτελέσµατος που εκφράζεται ως µέση απώλεια σωµατικού βάρους είναι µέτριο, όµως το ποσοστό ανταποκριθέντων κατά 10% είναι αποδεκτό σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της CPMP για την κλινική διερεύνηση φαρµάκων που χρησιµοποιούνται στον έλεγχο του σωµατικού βάρους (CPMP/EWP/281/96) η κατά 10% µείωση του σωµατικού βάρους θεωρείται θεραπευτικά σηµαντικός στόχος στην παχυσαρκία. Εποµένως, υποστηρίζεται η αποτελεσµατικότητα της sibutramine ως παράγοντα µείωσης του σωµατικού βάρους σε µακροχρόνια αγωγή (12 µηνών). Για διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών, τα µόνα διαθέσιµα στοιχεία είναι αυτά της µελέτης SB 1048 όπου φαίνεται ότι η χρήση της sibutramine αυξάνει την πιθανότητα διατήρησης της προηγούµενης µείωσης του σωµατικού βάρους. Πιθανές κλινικές επιπτώσεις µετά τη µακροχρόνια απώλεια σωµατικού βάρους και διατήρηση του σωµατικού βάρους Οι πιθανές κλινικές επιπτώσεις της σκόπιµης απώλειας σωµατικού βάρους και διατήρησης του σωµατικού βάρους περιλαµβάνουν βελτίωση των σχετικών µε την παχυσαρκία συνοδών νοσηµάτων (όπως η δυσλιπιδαιµία και ο σακχαρώδης διαβήτης) και των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως είναι το συνολικό λίπος του σώµατος και το κοιλιακό σπλαγχνικό λίπος, το ουρικό οξύ. Η επίδραση της µακροχρόνιας αγωγής µε sibutramine σε αυτές τις µεταβλητές εξετάζεται παρακάτω. Λιπιδαιµικό προφίλ Μία µετα-ανάλυση της επίδρασης στο λιπιδαιµικό προφίλ των ασθενών που συµµετείχαν στις έξι µελέτες δίνεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας και εξετάζεται από την CPMP. Τουλάχιστον 75% των ασθενών και των δύο οµάδων αγωγής ήταν δυσλιπιδαιµικοί κατά την έναρξη. Η απώλεια σωµατικού βάρους µε την sibutramine συνοδεύτηκε από βελτίωση των τιµών των τριγλυκεριδίων και της χοληστερόλης, σε σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο. Ουσιαστικότερες ευεργετικές επιδράσεις εµφανίζονται στους ασθενείς εκείνους που χάνουν σηµαντικό κλινικά σωµατικό βάρος, δηλαδή 5% και 10% σε σχέση µε την αρχική τιµή και η βελτίωση των τιµών των λιπιδίων του ορού είναι ανάλογη του βαθµού απώλειας σωµατικού βάρους που προκαλείται από την sibutramine. Αντίστοιχες τάσεις παρατηρούνται επίσης στην LDL χοληστερόλη. Συµπερασµατικά, τα διαθέσιµα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η χρήση της sibutramine ασκεί ευεργετική επίδραση στο λιπιδαιµικό προφίλ ασθενών που ανταποκρίνονται κατά 10%. Εκτός από τα ευνοϊκά δεδοµένα που αφορούν τα τριγλυκερίδια και την HDL, η µελέτη SB 5078 δίνει στοιχεία για τα κλάσµατα απολιποπρωτεϊνών Α1 και Β, που τονίζουν τη βελτίωση του λιπιδαιµικού προφίλ, η οποία προκαλείται από την sibutramine. Γλυκαιµική ρύθµιση Όπως ήδη αναφέρθηκε, διεξήχθησαν δύο 12µηνες προοπτικές µελέτες σε παχύσαρκους ασθενείς µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (στην SB5078, οι ασθενείς ρυθµίζονταν µόνο µε δίαιτα και στην SB6085, µε σταθερή δόση µετφορµίνης). Έχει ολοκληρωθεί µία επίσης µελέτη σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2 (SB5075: οι ασθενείς ρυθµίζονταν µε σταθερή δόση σουλφονυλουρίας από το στόµα). 7

8 Στις µελέτες αυτές, οι ασθενείς που ακολουθούσαν αγωγή µε sibutramine παρουσίασαν µειώσεις της HbA1c σηµαντικές τόσο κλινικά όσο και µεταβολικά. Μεγαλύτερη βελτίωση της HbA 1c σηµειώθηκε µε τη µεγαλύτερη απώλεια σωµατικού βάρους. Σε µακροπρόθεσµες κλινικές µελέτες, αποδείχτηκε ότι η συγχορήγηση sibutramine µε µετφορµίνη (SB6085) ή µε σουλφονυλουρία (SB5075) µειώνει τα επίπεδα γλυκαιµίας κατά τη νηστεία έως και 1.9 mmol/l και τα επίπεδα HbA 1c 0.9 και 2.0% (σε ανταποκριθέντες στη µείωση του σωµατικού βάρους κατά 5 και 10% αντίστοιχα). Σε ασθενείς που ακολούθησαν µόνο δίαιτα (SB5078), µειώσεις της HbA 1c της τάξης του 0.5% αποδείχτηκαν στους ανταποκριθέντες στη µείωση του σωµατικού βάρους). Από τα διαθέσιµα στοιχεία µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στους ανταποκριθέντες είτε κατά 5% είτε κατά 10%, η χρήση της sibutramine συνδέεται µε σηµαντική βελτίωση των παραµέτρων γλυκαιµικής ρύθµισης (HbA 1c και γλυκόζη αίµατος νηστείας). Συνολικό σωµατικό λίπος και κοιλιακό σπλαγχνικό λίπος Οι ασθενείς µε κοιλιακή σπλαγχνική (ανδρικού τύπου) παχυσαρκία αποτελούν µία υπο-οµάδα παχύσαρκων ασθενών που αντιµετωπίζουν υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Επιπλέον, µία αύξηση του συνολικού κοιλιακού λίπους φαίνεται να αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα στεφανιαίας αρτηριοπάθειας όταν ο δείκτης µάζας σώµατος ( ΜΣ) δεν αυξάνεται σηµαντικά. Σε όλες τις κλινικές µελέτες µε sibutramine, οι µειώσεις της περιµέτρου οσφύος (µέση µεταβολή στο εύρος του τελικού σηµείου από 4,2 cm έως 11,3 cm) ήταν παράλληλες µε την απώλεια σωµατικού βάρους και δοσοεξαρτώµενες. Ουρικό οξύ Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα αυξηµένα επίπεδα ουρικού οξέος σχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιµότητας. Η χρήση της Sibutramine συνδέεται µε σηµαντική βελτίωση των επιπέδων ουρικού οξέος. Από τα αναλυθέντα στοιχεία µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η sibutramine έχει την ικανότητα να προκαλεί µείωση του σωµατικού βάρους και τις σχετιζόµενες µε αυτήν ευεργετικές µεταβολές των παραµέτρων που συµβάλλουν σηµαντικά στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, όπως είναι το λιπιδαιµικό προφίλ και η γλυκαιµική ρύθµιση. ιάρκεια της αγωγής Στόχος της θεραπευτικής αντιµετώπισης της παχυσαρκίας είναι η επίτευξη µίας κλινικά σηµαντικής και διατηρούµενης απώλειας σωµατικού βάρους, που µπορεί να µειώσει τον καρδιαγγειακό και άλλους παραδεκτούς παράγοντες κινδύνου. Ένας τέτοιος στόχος µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω µακροχρόνιας αγωγής. Η sibutramine αποδείχτηκε αποτελεσµατική για 12 µήνες. Στοιχεία που να υποστηρίζουν πιο µακροχρόνια θεραπευτικά σχήµατα είναι ελλιπή. Εποµένως, η µέγιστη συνιστώµενη διάρκεια αγωγής είναι ένας χρόνος. Γενικό συµπέρασµα για την αποτελεσµατικότητα Η sibutramine είναι αποτελεσµατική ως προς τη µείωση του σωµατικού βάρους σε µακροχρόνια θεραπευτική αγωγή σε συγκεκριµένη οµάδα ασθενών. Το ποσοστό των ανταποκριθέντων κατά 10%, δηλαδή των ασθενών που χάνουν το 10% ή περισσότερο του αρχικού σωµατικού τους βάρους, είναι σηµαντικά ανώτερο από αυτό που επιτυγχάνεται µε το εικονικό φάρµακο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για διαβητικούς ασθενείς για τους οποίους είναι γνωστό ότι χάνουν δύσκολα σωµατικό βάρος. Τα διαθέσιµα στοιχεία αποδεικνύουν επίσης ότι η sibutramine είναι ικανή να προάγει τη συντήρηση της απώλειας σωµατικού βάρους για 2 χρόνια. Επιπλέον, οι µετρήσεις των δευτερευουσών εκβάσεων, όπως το λιπιδαιµικό προφίλ, η γλυκαιµική ρύθµιση και το συνολικό λίπος του σώµατος, επηρεάζονται ευνοϊκά από τη χρήση sibutramine συγκριτικά µε το εικονικό φάρµακο. Συµπερασµατικά, η θεραπευτική αποτελεσµατικότητα της sibutramine ως παράγοντα κατά της παχυσαρκίας αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα επιχειρήµατα που προτείνονται στις τρέχουσες κατευθυντήριες γραµµές, όπως οι κατευθυντήριες γραµµές της CPMP για την κλινική διερεύνηση φαρµάκων που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του σωµατικού βάρους (CPMP/EWP/281/96). ΑΣΦΑΛΕΙΑ Επανεξετάστηκε το συνολικό προφίλ ασφάλειας των φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν sibutramine. Τα κύρια θέµατα ασφάλειας που συζητήθηκαν είναι οι καρδιαγγειακές επιδράσεις και η πιθανότητα κατάχρησης και εξάρτησης. 8

9 Καρδιαγγειακές επιδράσεις Επίδραση στην αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθµό και τη µάζα της αριστερής κοιλίας Τα διαθέσιµα στοιχεία κλινικών µελετών δείχνουν µε σαφήνεια ότι η αρτηριακή πίεση και ο καρδιακός ρυθµός αυξάνονται κατά τη θεραπευτική αγωγή µε sibutramine. Οι αυξήσεις είναι κατά µέσο όρο µικρές (η µέση συστολική αρτηριακή πίεση ΣΑΠ και διαστολική αρτηριακή πίεση ΑΠ αυξάνονται κατά 2-3 mm Hg και ο καρδιακός ρυθµός κατά 4-5 bpm). Ωστόσο, ένα σχετικό ποσοστό ασθενών υπέστησαν κλινικά σχετικές αυξήσεις (>10 mm Hg) όπως µετρήθηκε από τη βάση έως το τελικό σηµείο της ΣΑΠ (20.6%) ή της ΑΠ (11.3%) και του καρδιακού ρυθµού κατά την ηρεµία (>10bpm) 25.5%. Το ποσοστό των ασθενών που υπέστησαν κλινικά σχετικές αυξήσεις (> 10mmHg) στη ΣΑΠ, ΑΠ και τον καρδιακό ρυθµό κατά την ηρεµία (>10 bpm) σε δύο διαδοχικές επισκέψεις ήταν αντίστοιχα 34.2%, 21.5% και 35.7%. Το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν placebo και που υπέστησαν κλινικά σχετικές αυξήσεις (από τη βάση έως το τελικό σηµείο και σε δύο διαδοχικές επισκέψεις αντίστοιχα) στη ΣΑΠ (16,.1%, 28,4%), ΑΠ (7,5%, 15,3%) και τον καρδιακό ρυθµό κατά την ηρεµία (10,7%, 16,1%) ήταν χαµηλότερο. Τα ευρήµατα αυτά αποτελούν αιτία ανησυχίας σε ό,τι αφορά τη θεραπευτική αγωγή µε sibutramine καθώς η αυξηµένη αρτηριακή πίεση είναι ένας από τους γνωστότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και ακόµα και ο αυξηµένος καρδιακός ρυθµός σχετίζεται µε αυξηµένη συνολική θνησιµότητα και καρδιαγγειακή θνησιµότητα. Παρ όλο που υπάρχει στενή θετική σχέση µεταξύ καρδιακού ρυθµού και αρτηριακής πίεσης, δεν είναι γνωστό εάν ο αυξηµένος καρδιακός ρυθµός αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου. Ένα από τα αναµενόµενα οφέλη από την απώλεια σωµατικού βάρους είναι η µείωση της αρτηριακής πίεσης που µπορεί να αντισταθµίσει µία προϋπάρχουσα υπέρταση ή να συµβάλλει στην καλύτερη ρύθµισή της. Μέτριες απώλειες σωµατικού βάρους που επιτυγχάνονται µέσω διαφόρων διαιτητικών προσεγγίσεων σχετίζονται µε µειώσεις της αρτηριακής πίεσης της τάξης του 1 mm Hg περίπου της συστολικής και των 2 mm Hg της διαστολικής για κάθε µείωση σωµατικού βάρους κατά 1%. Πράγµατι, η ανάλυση των στοιχείων για την sibutramine αποκαλύπτει ότι, παρά τη φαρµακευτική τάση της sibutramine να προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθµού, οι ασθενείς επιτυγχάνουν πραγµατικά µείωση της αρτηριακής πίεσης εάν καταφέρουν να µειώσουν σηµαντικά το σωµατικό τους βάρος. Στους ασθενείς αυτούς που χάνουν το περισσότερο σωµατικό βάρος ( 10% του αρχικού σωµατικού βάρους), οι µεταβολές σε σύγκριση µε την οµάδα του εικονικού φαρµάκου δεν είναι στατιστικά σηµαντικές και, µε εξαίρεση τη ΑΠ στην οµάδα της sibutramine 10 mg (+0.6 mmhg), είναι χαµηλότερες συγκριτικά µε τη συνολική ανταπόκριση στο εικονικό φάρµακο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους ασθενείς που ήταν ήδη υπερτασικοί πριν την ένταξή τους. Στους ασθενείς αυτούς η προκαλούµενη από την sibutramine απώλεια σωµατικού βάρους συνοδεύτηκε από µείωση τόσο της συστολικής όσο και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης σε σύγκριση µε τις αρχικές τιµές. Στους ασθενείς εκείνους µε τη µεγαλύτερη απώλεια σωµατικού βάρους (δηλαδή 10%), µε εξαίρεση τη ΑΠ στην οµάδα της sibutramine 15 mg (+0.3 mmhg), οι µεταβολές αυτές ήταν µικρότερες από τη συνολική ανταπόκριση στο εικονικό φάρµακο αλλά όχι στατιστικά σηµαντικές µεταξύ των οµάδων. Επιπλέον, η απώλεια σωµατικού βάρους που προκαλείται από την sibutramine (στα 10 mg και 20 mg, η τελευταία αυτή δοσολογία δεν είναι µία από τις θεραπευτικές δοσολογίες που συνιστώνται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος) συνδέθηκε µε µειώσεις του δείκτη µάζας της αριστερής κοιλίας. Σε µία µελέτη (SB 104) η ευεργετική αυτή τάση για µείωση του δείκτη µάζας της αριστερής κοιλίας ήταν µεγαλύτερη στις οµάδες αγωγής µε sibutramine (-4.4 ± 10.7 g/m, -4.3 ± 10.9 g/m και -3.0 ± 11.9 g/m µε sibutramine 10 mg, sibutramine 20 mg και εικονικό φάρµακο, αντίστοιχα). Στους ασθενείς αυτούς που έχασαν το περισσότερο σωµατικό βάρος ( 5% και 10% του αρχικού σωµατικού τους βάρους), περαιτέρω µειώσεις του δείκτη µάζας της αριστερής κοιλίας σηµειώθηκαν σε όλες τις οµάδες αγωγής. Έτσι, όχι µόνο σηµειώθηκαν οι αναµενόµενες µειώσεις στο δείκτη µάζας της αριστερής κοιλίας που σχετίζονται µε την απώλεια σωµατικού βάρους, αλλά και οι µειώσεις αυτές ήταν ανάλογες της ποσότητας µείωσης του σωµατικού βάρους. Και τα δύο αποτελέσµατα (στην αρτηριακή πίεση και το δείκτη µάζας της αριστερής κοιλίας) αποδεικνύουν ότι υπάρχει µία υπο-οµάδα ασθενών που λαµβάνουν sibutramine οι οποίοι όχι µόνο δεν εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω αύξησης της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθµού, αλλά µπορούν να επωφεληθούν ως προς αυτές τις παραµέτρους. Για τον προσδιορισµό αυτής της υπο-οµάδας ασθενών, ο κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας προτείνει τα δύο ακόλουθα συµπληρωµατικά µέτρα: - Επιλογή ασθενών που έχουν πιθανότητες να χάσουν σηµαντικό σωµατικό βάρος: στους ασθενείς εκείνους που δεν ανταποκρίνονται στην αγωγή µε sibutramine 10 mg (δηλαδή εκείνους που χάνουν λιγότερο από 2kg σωµατικού βάρους µετά από αγωγή 4 εβδοµάδων) η δόση µπορεί να αυξάνεται σε sibutramine 15 mg και η 9

10 αγωγή πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται κατάλληλα, δηλαδή σε εκείνους που χάνουν λιγότερο από 2 kg σωµατικού βάρους µετά από 4 εβδοµάδες αγωγής. - Στενή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθµού κατά τις επισκέψεις ώστε να προσδιορίζεται και στη συνέχεια να διακόπτεται η αγωγή στους ασθενείς εκείνους που επιδεικνύουν κλινικά σχετικές αυξήσεις αυτών των παραµέτρων. Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις αυτές σηµειώνονται κατά τους 3 πρώτους µήνες της αγωγής στο 60% των ασθενών. Οι αριθµοί αυτοί καθιστούν ρεαλιστική την επιλογή για παρακολούθηση. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθµού είναι προβλέψιµες ανεπιθύµητες ενέργειες, κατανοητές µε βάση το µηχανισµό δράσης και δυνατόν να αντιµετωπιστούν µε µελλοντικά εφαρµοζόµενα µέτρα. Έτσι, στην τροποποιηµένη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος προστέθηκαν ειδικές προειδοποιήσεις αναφορικά µε την παρακολούθηση αυτών των παραµέτρων (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ της Γνώµης της CPMP). Καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιµότητα - Καρδιαγγειακά και αγγειοεγκεφαλικά επεισόδια Η δράση της sibutramine στην καρδιαγγειακή θνησιµότητα και νοσηρότητα µπορεί να αποδειχτεί µόνο µε κάποια κατάλληλη µεγάλη κλινική µελέτη η οποία µέχρι στιγµής δεν έχει πραγµατοποιηθεί: ούτε για την sibutramine ούτε για κάποιο άλλο φάρµακο κατά της παχυσαρκίας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας πρότεινε τη διεξαγωγή κλινικής µελέτης για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της χρήσης sibutramine στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ιδιαίτερα υπό την προοπτική της ασφάλειας (βλ. επίσης Παράρτηµα IV της Γνώµης της CPMP). Προς το παρόν, η µόνη επιτεύξιµη εξασφάλιση σε ό,τι αφορά αυτές τις παραµέτρους είναι να αποδειχτεί ότι η sibutramine δεν προκαλεί τουλάχιστον βλαβερές επιδράσεις στην αγγειοεγκεφαλική νοσηρότητα και θνησιµότητα. Τα διαθέσιµα σήµερα στοιχεία αφορούν την επίπτωση / συχνότητα που εξάγονται από τη βάση δεδοµένων που δηµιούργησε ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας κατά την κλινική ανάπτυξη. Η ανάλυση αυτής της βάσης δεδοµένων, η οποία είναι σηµαντικού µεγέθους (n= 8200, 1344 εκ των οποίων εκτέθηκαν σε sibutramine για 12 µήνες), και η ανάλυση των στοιχείων από την µετά την κυκλοφορία εµπειρία (2.6 εκατοµµύρια ασθενών ακολούθησαν αγωγή εκ των οποίων περίπου 1,3 εκατοµµύρια ήταν στις ΗΠΑ) δεν φανερώνουν κανένα σηµείο σχετικά µε την αγγειοεγκεφαλική νοσηρότητα και θνησιµότητα σε σχέση µε την sibutramine. Η συχνότητα των επεισοδίων είναι µάλιστα µικρότερη από την αναµενόµενη βάσει των διαθέσιµων επιδηµιολογικών στοιχείων. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν, ωστόσο, υψηλότερη συχνότητα υπέρτασης και αισθήµατος παλµών, που σχετίζεται µε τη χρήση της sibutramine όπως προαναφέρθηκε. - Καρδιακές βαλβιδοπάθειες Αυξηµένος κίνδυνος καρδιακών βαλβιδοπαθειών έχει συνδεθεί µε ορισµένα φάρµακα κατά της παχυσαρκίας, συγκεκριµένα µε τις φενφλουραµίνες. Ο µηχανισµός αυτής της παρενέργειας δεν είναι γνωστός. Σε ό,τι αφορά την sibutramine, ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας έδωσε στοιχεία 2 υπερηχοκαρδιογραφικών µελετών που εξετάζουν αυτό το θέµα. Σε µία µελέτη εξετάστηκαν συνολικά 210 ασθενείς (οµάδα sibutramine και εικονικού φαρµάκου) και µία άλλη συµπεριέλαβε 183 ασθενείς. Η επίπτωση της δυσλειτουργίας βαλβίδων του αριστερού τµήµατος της καρδιάς σύµφωνα µε τον ορισµό της FDA ήταν 2.3% έως 2.6% και ίδια για τις δύο οµάδες αγωγής. Το θέµα αυτό αναφέρεται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ της Γνώµης της CPMP) σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία. - Πρωτοπαθής πνευµονική υπέρταση (ΠΠΥ) ιάφορα φάρµακα κατά της παχυσαρκίας έχουν συνδεθεί µε αυξηµένο κίνδυνο ΠΠΥ. Σε ό,τι αφορά την sibutramine δεν εντοπίζεται στα µετά την κυκλοφορία στοιχεία κανένα σαφές περιστατικό πνευµονικής υπέρτασης που να σχετίζεται αιτιολογικά µε την sibutramine. Επιπλέον, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας υπέβαλε λεπτοµερή αναφορά για τα περιστατικά δύσπνοιας: 21 περιστατικά δύσπνοιας αναφέρθηκαν από ιατρικό προσωπικό. Τα περιστατικά αυτά δεν φανερώνουν κοινό µοντέλο, καθώς το κλινικό υπόβαθρο ποικίλει και οι ερµηνείες για τη 10

11 δύσπνοια είναι πολλές. Από τα περιστατικά αυτά δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι το πρόβληµα της δύσπνοιας σχετίζεται µε πνευµονική υπέρταση. Το θέµα της ΠΠΥ αναφέρεται δεόντως στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ της Γνώµης της CPMP). Πιθανότητα φαρµακευτικής κατάχρησης και εξάρτησης Τα στοιχεία που αναλύθηκαν γι αυτό το θέµα περιλάµβαναν µελέτες για την πιθανή κατάχρηση, στοιχεία από κλινικές µελέτες και στοιχεία από την µετά την κυκλοφορία εµπειρία και την πιθανή χρήση της sibutramine ως ουσία που προκαλεί ευεξία. Από τα στοιχεία αυτά µπορούµε να πούµε ότι: - Η sibutramine δεν διαθέτει ενισχυτική δράση βάσει των στοιχείων από το πρωτεύον µοντέλο αυτοχορήγησης. - Η sibutramine έχει αξιολογηθεί για την πιθανότητα κατάχρησης έναντι άλλων ψυχοδιεγερτικών φαρµάκων σε δύο διαφορετικά µοντέλα τρωκτικών διάκρισης φαρµάκου. Και οι δύο µελέτες διάκρισης φαρµάκου αποδεικνύουν την απουσία πιθανότητας ψυχοδιεγερτικής κατάχρησης µε sibutramine. - Σε τρεις µελέτες έµπειρων πολυφαρµακευτικών χρηστών, η sibutramine δεν προκάλεσε µεταβολές ως προς την ευεξία ούτε είχε ενισχυτική δράση, χαρακτηριστικά της κατάχρησης φαρµάκων, όπως είναι οι αµφεταµίνες. εν έχουν εντοπιστεί στοιχεία ψυχολογικής ή σωµατικής εξάρτησης στη βάση δεδοµένων κλινικής µελέτης, που περιλαµβάνει στοιχεία για πάνω από άτοµα (παχύσαρκους ή καταθλιπτικούς ασθενείς ή υγιείς εθελοντές) που εκτέθηκαν στην sibutramine. Πάνω από 1300 από τα άτοµα αυτά έλαβαν sibutramine για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους. εν υπάρχουν στοιχεία άτοπης χρήσης / κατάχρησης ή παράνοµης χρήσης της sibutramine κατά τη διάρκεια των κλινικών µελετών. Το ευρύ Αµερικανικό πρόγραµµα επίβλεψης µετά την κυκλοφορία δεν εντόπισε στοιχεία κατάχρησης sibutramine. εν έχει υποβληθεί καµία αυτόµατη έκθεση µετά την κυκλοφορία για παράνοµη κατάχρηση της sibutramine ως ουσία που προκαλεί ευεξία. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι παρά το γεγονός ότι η sibutramine είναι ένα κατασταλτικό της όρεξης φάρµακο και, σε µοριακό επίπεδο, έχει συγγένεια µε τους µεταβιβαστές της ντοπαµίνης, γεγονός που εγείρει υποψίες πιθανότητας φαρµακευτικής εξάρτησης, οι ξεχωριστές µελέτες σε τρωκτικά δεν έδειξαν καµία τάση για τέτοιου είδους κατάχρηση Επιπλέον, µία µικρή µελέτη σε πρωτεύοντα θηλαστικά δεν θα µπορούσε επίσης να δείξει πιθανότητα κατάχρησης. Τα στοιχεία από µελέτες σε ανθρώπους και η έκθεση σε πραγµατικές συνθήκες ζωής είναι καθησυχαστικά. Παρ όλο που είναι λογικό να τηρείται παρακολούθηση για οποιαδήποτε σηµεία κατάχρησης σε ασθενείς που ακολουθούν αγωγή µε sibutramine,δεν υπάρχει η βάση για να θεωρηθεί ότι η sibutramine είναι ουσία που µπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεσµεύτηκε να πάρει µέτρα αναφορικά µε την φαρµακευτική εξάρτηση και κατάχρηση (βλ. επίσης Παράρτηµα IV της Γνώµης της CPMP). Γενικό συµπέρασµα για την ασφάλεια Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, το µείζον πρόβληµα της sibutramine σχετίζεται µε τις συµπαθοµιµητικές επιδράσεις της, δηλαδή την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθµού και των µακροπρόθεσµων επιπτώσεών της στην καρδιακή λειτουργία. Οι µέσες αυξήσεις της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθµού είναι µικρές (2-3 mmhg και 4-5 bpm) και αντισταθµίζονται από τη µείωση της αρτηριακής πίεσης λόγω της απώλειας σωµατικού βάρους, κυρίως σε αυτούς που ανταποκρίνονται µε µείωση κατά 5% και 10%. Επιπλέον, οι αυξήσεις αυτές είναι προβλέψιµες και µπορούν να εντοπιστούν µε την παρακολούθηση. Εκτός από τα προαναφερθέντα θέµατα ασφάλειας, δεν προσδιορίζονται άλλα ειδικά θέµατα ασφάλειας στις τέσσερις περιοδικές εκθέσεις παρακολούθησης της ασφάλειας που υποβλήθηκαν από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. Από τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η sibutramine σχετίζεται µε φαρµακοεξάρτηση ή φαρµακευτική κατάχρηση. Άλλοι κίνδυνοι που συνδέονται µε διάφορα φάρµακα κατά της παχυσαρκίας, όπως είναι οι καρδιακές βαλβιδοπάθειες και η πρωτογενής πνευµονική υπέρταση δεν έχουν συσχετιστεί µε την sibutramine. Εντούτοις, για προληπτικούς λόγους, τα πιθανά αυτά ζητήµατα πρέπει να παρακολουθούνται µακροπρόθεσµα. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΟΦΕΛΟΥΣ / ΚΙΝ ΥΝΟΥ Σε ό,τι αφορά την αποτελεσµατικότητα, η sibutramine είναι αποτελεσµατική ως προς τη µείωση του σωµατικού βάρους σε µακροχρόνια θεραπευτική αγωγή συγκεκριµένης οµάδας ασθενών. Το ποσοστό των ανταποκριθέντων κατά 10%, δηλαδή των ασθενών που µείωσαν το σωµατικό βάρος τους κατά 10% ή 11

12 περισσότερο σε σχέση µε την αρχική τιµή, είναι σηµαντικά ανώτερο από αυτό που επιτυγχάνεται µε εικονικό φάρµακο. Τα διαθέσιµα στοιχεία αποδεικνύουν επίσης ότι η sibutramine έχει την ικανότητα να προάγει τη διατήρηση της µείωσης του σωµατικού βάρους για 2 χρόνια. Επιπλέον, οι µετρήσεις των δευτερευουσών εκβάσεων, όπως το λιπιδαιµικό προφίλ, η γλυκαιµική ρύθµιση και το συνολικό λίπος του σώµατος επηρεάζονται ευνοϊκά από τη χρήση sibutramine σε σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο. Συµπερασµατικά. η sibutramine έχει θεραπευτική αποτελεσµατικότητα στην αγωγή κατά της παχυσαρκίας. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η sibutramine αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθµό. Ωστόσο, οι µέσες αυξήσεις αυτών των παραµέτρων είναι µικρές (2-3 mmhg και 4-5 bpm) και αντισταθµίζονται από τη µείωση της αρτηριακής πίεσης ως αποτέλεσµα της µείωσης του σωµατικού βάρους, κυρίως στους ανταποκριθέντες κατά 5% και 10%. Επιπλέον, αυτές οι αυξήσεις είναι προβλέψιµες και µπορούν να εντοπιστούν µε παρακολούθηση. Εκτός από τα προαναφερθέντα θέµατα ασφάλειας, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα ειδικά θέµατα ασφάλειας στις πέντε περιοδικές εκθέσεις παρακολούθησης της ασφάλειας που υποβλήθηκαν από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. Από τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η sibutramine σχετίζεται µε φαρµακοεξάρτηση ή φαρµακευτική κατάχρηση. Άλλοι κίνδυνοι που συνδέονται µε διάφορα φάρµακα κατά της παχυσαρκίας, όπως είναι οι καρδιακές βαλβιδοπάθειες και η πρωτογενής πνευµονική υπέρταση δεν έχουν συσχετιστεί µε την sibutramine. Εντούτοις, για προληπτικούς λόγους, τα πιθανά αυτά θέµατα πρέπει να παρακολουθούνται µακροπρόθεσµα. Εποµένως, η CPMP έκρινε ότι η σχέση οφέλους / κινδύνου των φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν sibutramine είναι ευνοϊκή και οι άδειες κυκλοφορίας πρέπει να διατηρηθούν σύµφωνα µε: 1. Τις Περιλήψεις των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος όπως ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της Γνώµης της CPMP δίνοντας έµφαση στα ακόλουθα: - Θεραπευτικές ενδείξεις Η sibutramine ενδείκνυται ως συµπληρωµατική αγωγή προγράµµατος αντιµετώπισης του σωµατικού βάρους για: Ασθενείς µε διατροφική παχυσαρκία και δείκτη µάζας σώµατος ( ΜΣ) 30kg/m 2 ή παραπάνω Ασθενείς µε διατροφικό υπερβάλλον βάρος και ΜΣ 27kg/m 2 ή παραπάνω, εάν υφίστανται και άλλοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε την παχυσαρκία, όπως ο διαβήτης τύπου 2 ή η δυσλιπιδαιµία. - Ειδικές προειδοποιήσεις Ενίσχυση των προειδοποιήσεων σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθµού. 2. Τις απαιτήσεις της CPMP που ορίζονται στο Παράρτηµα IV της Γνώµης της CPMP αναφορικά µε: - Κλινικές µελέτες Πρέπει να πραγµατοποιηθεί κλινική µελέτη για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της sibutramine στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας πρότεινε ένα σχέδιο πρωτοκόλλου για µία τέτοια µελέτη. Το σχέδιο του πρωτοκόλλου συζητήθηκε από ειδική οµάδα εµπειρογνωµόνων της CPMP και τα σχόλια δόθηκαν στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. Η προτεινόµενη µελέτη είναι µία τυχαιοποιηµένη παράλληλη, ελεγχόµενη έναντι εικονικού φαρµάκου µελέτη διάρκειας περίπου 5 ετών, ώστε να επιτρέπει µία περίοδο ένταξης 2 ετών και περίοδο παρακολούθησης τουλάχιστον 3 ετών. Ο πληθυσµός που επιλέγεται είναι πληθυσµός υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας συµφώνησε επίσης στη διαστρωµάτωση διαβητικών και µη διαβητικών ασθενών ώστε να έχει τουλάχιστον 50% διαβητικών ασθενών. Ο προς ένταξη πληθυσµός (το µέγεθος δείγµατος θα είναι περίπου ασθενείς υψηλού κινδύνου) θα αποτελείται από άνδρες ή γυναίκες ηλικίας 50 ετών και άνω µε τεκµηριωµένο ιστορικό αποτυχίας µείωσης του σωµατικού τους βάρους µόνο µε δίαιτα, ΜΣ 27 kg/m 2, διαβήτη τύπου 2 και/ή υπέρταση µαζί µε χαµηλή HDL χοληστερόλη. Οι ακόλουθοι ασθενείς θα αποκλειστούν: ασθενείς µε ιστορικό πρόσφατης (<1 έτους) στεφανιαίας αρτηριοπάθειας (στηθάγχη, προηγούµενο έµφραγµα του µυοκαρδίου) ή πρόσφατης (< 1 έτους) αγγειοεγκεφαλικής νόσου (π.χ. εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδική ισχαιµική προσβολή), συµφορητική καρδιακή 12

13 ανεπάρκεια µέτρια / σοβαρή (στάδιο III και IV κατά Fontaine), περιφερειακή αρτηριακή αποφρακτική νόσο, καρδιακές δυσρυθµίες (οι ασυµπτωµατικοί κολπικοί ή κοιλιακοί ρυθµοί γίνονται δεκτοί), ανεπαρκώς ρυθµιζόµενη υπέρταση (> 160/100 mmhg). Άλλα κριτήρια αποκλεισµού δίνονται λεπτοµερώς στο σχέδιο του πρωτοκόλλου που προτείνεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας. Η κύρια έκβαση θα είναι συνδυασµός των εξής τελικών σηµείων: µη µοιραία επεισόδια στεφανιαίας αρτηριοπάθειας (χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια) (συµπεριλαµβανοµένης στηθάγχης και εµφραγµάτων του µυοκαρδίου), συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, µη µοιραία αγγειοεγκεφαλικά επεισόδια (συµπεριλαµβανοµένων των αιµορραγικών ή ισχαιµικών εγκεφαλικών επεισοδίων) και καρδιαγγειακοί θάνατοι (συµπεριλαµβανοµένου του αιφνίδιου θανάτου). Μετά τη συζήτηση του σχεδίου του πρωτοκόλλου που προτάθηκε από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, η CPMP έκρινε ότι χρειάζονται περαιτέρω τροποποιήσεις. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεσµεύτηκε να συµπεριλάβει αυτές τις τροποποιήσεις στο τελικό πρωτόκολλο της µελέτης που θα υποβληθεί µέσα σε 4 µήνες στην CPMP. - Μετά την κυκλοφορία δεδοµένα Θα πρέπει να υποβάλλονται στην CPMP 6µηνιαίες εκθέσεις περιοδικής παρακολούθησης της ασφάλειας για τα επόµενα 2 χρόνια τουλάχιστον µετά την υιοθέτηση της γνώµης της CPMP. - Παρακολούθηση της φαρµακευτικής κατάχρησης και φαρµακοεξάρτησης Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να εφαρµόσει µέτρα για την παρακολούθηση της φαρµακοεξάρτησης. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας έχει ήδη προτείνει τη διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων επίβλεψης που είναι οι εξής: - Έλεγχος των πληθυσµών µε φαρµακευτική κατάχρηση οι οποίοι εισάγονται σε κλινικές για την αντιµετώπιση της φαρµακευτικής κατάχρησης, µε ερωτηµατολόγιο, ώστε να αξιολογείται η εξοικείωση µε την sibutramine στον κόσµο και να εντοπίζεται η πιθανή κακή χρήση της sibutramine. - Τηλεφωνική επίβλεψη περιστατικών υπερδοσολογίας, ώστε να πιστοποιείται εάν αφορούσαν χρήστες στους οποίους είχε συνταγογραφηθεί ή άτοµα που έκαναν κατάχρηση. - Έλεγχος των πωλήσεων για να εντοπίζονται σηµεία χρήσης µε στόχο την πρόκληση ευεξίας. - Έλεγχος των δικτυακών τόπων του Internet για να εντοπίζεται µέσω των συνοµιλιών εάν υπάρχει ενδιαφέρον για χρήση µε σκοπό την πρόκληση ευεξίας ή για κατάχρηση. - Συνήθεις δραστηριότητες φαρµακοεπαγρύπνησης. ΛΟΓΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εκτιµώντας ότι: - Η Επιτροπή εξέτασε την αναφορά που έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 12 της οδηγίας του Συµβουλίου 75/319/ΕΟΚ όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, για τα φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν sibutramine - Η Επιτροπή συµφώνησε ότι τα φαρµακευτικά προϊόντα που περιέχουν sibutramine είναι αποτελεσµατικά στη µείωση του σωµατικού βάρους µε µακροχρόνια αγωγή και είναι ικανά να προάγουν τη διατήρηση της απώλειας σωµατικού βάρους. Επιπλέον, η sibutramine έχει την ικανότητα να προκαλεί ευεργετικές µεταβολές σε συνοδές καταστάσεις και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου που σχετίζονται µε την παχυσαρκία, όπως είναι το λιπιδαιµικό προφίλ, η γλυκαιµική ρύθµιση και το συνολικό λίπος του σώµατος. - Η Επιτροπή συµφώνησε ότι υπάρχουν ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια των φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν sibutramine κυρίως σε ό,τι αφορά την αύξηση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθµού. Εντούτοις, οι µέσες αυξήσεις είναι µικρές και θεωρούνται αντιµετωπίσιµες µε τακτικό έλεγχο των παραµέτρων αυτών. - Η Επιτροπή έκρινε ότι η σχέση οφέλους/κινδύνου των φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν sibutramine είναι ευνοϊκή όταν χορηγούνται ως συµπληρωµατική αγωγή ενός προγράµµατος αντιµετώπισης του σωµατικού βάρους, σε ασθενείς µε διατροφική παχυσαρκία και δείκτη µάζας σώµατος 30kg/m 2 ή περισσότερο ή σε ασθενείς µε διατροφικό υπερβάλλον βάρος και ΜΣ 27kg/m 2 ή περισσότερο, εάν υφίστανται άλλοι σχετικοί µε την παχυσαρκία παράγοντες κινδύνου, όπως είναι ο διαβήτης τύπου 2 και η δυσλιπιδαιµία, και κατέληξε, εποµένως, στο συµπέρασµα ότι οι Άδειες Κυκλοφορίας αυτών των φαρµακευτικών προϊόντων πρέπει να ισχύουν όπως αυτές τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε την Περίληψη 13

14 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ και υπό τους όρους που προσδιορίζει το Παράρτηµα IV. Κατά συνέπεια, η CPMP συνέστησε τη διατήρηση των αδειών κυκλοφορίας των φαρµακευτικών προϊόντων που περιέχουν sibutramine (βλ. Παράρτηµα I) όπως αυτές τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ και υπό τους όρους που προσδιορίζει το Παράρτηµα IV. 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15

16 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ <Εµπορική ονοµασία> 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 καψάκιο <Εµπορική ονοµασία> 10 mg περιέχει 10 mg sibutramine hydrochloride monohydrate (ισοδυναµεί µε 8,37 mg sibutramine). 1 καψάκιο <Εµπορική ονοµασία> 15 mg περιέχει 15 mg sibutramine hydrochloride monohydrate (ισοδυναµεί µε 12,55 mg sibutramine). Για έκδοχα βλ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 10 mg Καψάκιο, σκληρό, µε µπλε κεφαλή και άσπρο σώµα 15 mg Καψάκιο, σκληρό, µε µπλε κεφαλή και άσπρο σώµα 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg ενδείκνυται ως βοηθητική θεραπεία, που εντάσσεται σε πρόγραµµα ελέγχου του βάρους σε: Σηµείωση: - Ασθενείς µε παχυσαρκία οφειλόµενη στη διατροφή και δείκτη µάζας σώµατος (Body Mass Index, BMI) 30 kg/m 2 ή υψηλότερο. - Ασθενείς µε υπερβολικό βάρος οφειλόµενο στη διατροφή και BMI 27 kg/m 2 ή υψηλότερο, επί παρουσίας άλλων παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται µε την παχυσαρκία, όπως διαβήτης τύπου 2 ή δυσλιπιδαιµία. Το <Εµπορική ονοµασία> πρέπει να συνταγογραφείται αποκλειστικά σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς σε κατάλληλο πρόγραµµα (και µόνο) απώλειας βάρους, όπως ασθενείς που δύσκολα πετυχαίνουν ή διατηρούν απώλεια βάρους > 5% εντός τριών µηνών. Η θεραπεία µε το <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg πρέπει να χορηγείται µόνον ως µέρος ολοκληρωµένης µακροπρόθεσµης θεραπευτικής αγωγής για τη µείωση του βάρους, κάτω από επίβλεψη γιατρού έµπειρου στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Μια κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση για τον έλεγχο της παχυσαρκίας πρέπει να περιλαµβάνει αλλαγή της διατροφής και της συµπεριφοράς, καθώς επίσης και αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Η ολοκληρωµένη αυτή αγωγή είναι απαραίτητη για την µακροπρόθεσµη αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής συµπεριφοράς, που είναι ουσιώδεις για τη µακρόχρονη διατήρηση των µειωµένων επιπέδων βάρους µετά τη διακοπή του <Εµπορική ονοµασία>. Οι ασθενείς πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας µε <Εµπορική ονοµασία> ώστε να µπορούν να διατηρήσουν το βάρος τους όταν σταµατήσει η φαρµακευτική θεραπεία. Οι ασθενείς πρέπει να πληροφορούνται ότι εάν δεν το κάνουν αυτό, τότε µπορεί να ξαναπάρουν βάρος. Ακόµα και µετά το τέλος της θεραπείας µε <Εµπορική ονοµασία> πρέπει να ενθαρρύνεται ο συνεχής έλεγχος του ασθενή από τον ιατρό. 16

17 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Ενήλικες: Η αρχική δόση είναι 1 καψάκιο <Εµπορική ονοµασία> 10 mg που καταπίνεται ολόκληρο, µία φορά την ηµέρα, το πρωί, µε υγρό (π.χ. ένα ποτήρι νερό). Το καψάκιο µπορεί να ληφθεί µαζί ή χωρίς φαγητό. Σε ασθενείς µε µη ικανοποιητική απάντηση στο <Εµπορική ονοµασία> 10 mg (απώλεια βάρους µικρότερη από 2 kg σε 4 εβδοµάδες θεραπείας), η δόση µπορεί να αυξηθεί σε 1 καψάκιο <Εµπορική ονοµασία> 15 mg, µία φορά την ηµέρα, υπό τη προϋπόθεση ότι το <Εµπορική ονοµασία> 10 mg υπήρξε καλώς ανεκτό. Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς µε µη ικανοποιητική απάντηση στο <Εµπορική ονοµασία> 15 mg (απώλεια βάρους µικρότερη από 2 kg σε 4 εβδοµάδες θεραπείας). Αυτοί που δεν απαντούν διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να εµφανίσουν ανεπιθύµητες ενέργειες (βλέπε λήµµα 4.8 «Ανεπιθύµητες Ενέργειες»). ιάρκεια θεραπείας: Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που δεν απάντησαν ικανοποιητικά σε αυτήν, δηλαδή σε αυτούς που η απώλεια βάρους σταθεροποιήθηκε σε λιγότερο του 5% του αρχικού τους βάρους ή σε αυτούς που παρουσίασαν απώλεια βάρους µικρότερη του 5% του αρχικού τους βάρους µέσα σε 3 µήνες από την έναρξη της θεραπείας. Η θεραπεία δεν πρέπει να συνεχιστεί σε ασθενείς που ξαναπαίρνουν 3 kg ή περισσότερο, µετά την προηγούµενη απώλεια βάρους. Σε ασθενείς µε συνυπάρχουσες παθήσεις, συνιστάται η θεραπεία µε <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg να συνεχίζεται µόνο εάν µπορεί να αποδειχθεί ότι η απώλεια βάρους συνοδεύεται και από άλλα κλινικά οφέλη, όπως βελτίωση των λιπιδίων σε ασθενείς µε δυσλιπιδαιµία ή ρύθµιση της γλυκαιµίας επί διαβήτη τύπου 2. Η διάρκεια της θεραπείας µε <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg δεν πρέπει να υπερβαίνει τον 1 χρόνο. Τα στοιχεία για τη χρήση πέραν του ενός έτους είναι περιορισµένα. 4.3 Αντενδείξεις - Γνωστή υπερευαισθησία στην sibutramine hydrochloride monohydrate ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του προϊόντος - Οργανικά αίτια παχυσαρκίας - Ιστορικό σοβαρών διατροφικών διαταραχών - Ψυχιατρική νόσος. Η sibutramine έχει επιδείξει πιθανή αντικαταθλιπτική δράση σε µελέτες µε ζώα και για τον λόγο αυτόν δεν µπορεί να αποκλεισθεί ότι η sibutramine θα µπορούσε να προκαλέσει µανιακό επεισόδιο σε διπολικούς ασθενείς. - Σύνδροµο Gilles de la Tourette - Ταυτόχρονη χρήση, ή χρήση τις τελευταίες 2 εβδοµάδες, αναστολέων της µονοαµινοξειδάσης ή άλλων κεντρικώς δρώντων φαρµάκων για την αντιµετώπιση ψυχικών διαταραχών (π.χ. αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά), ή για την απώλεια βάρους, ή τρυπτοφάνης για τις διαταραχές του ύπνου - Ιστορικό στεφανιαίας νόσου, συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, ταχυκαρδίας, περιφερικής αρτηριακής αποφρακτικής νόσου, αρρυθµίας ή εγκεφαλοαγγειακής νόσου (πλήρες αγγειακό εγκεφαλικό ή παροδική εγκεφαλική ισχαιµία) - Ανεπαρκώς ελεγχόµενη υπέρταση (>145/90 mm Hg βλέπε λήµµα 4.4 «Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση») - Υπερθυρεοειδισµός - Σοβαρή ηπατική βλάβη 17

18 - Σοβαρή νεφρική βλάβη - Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, µε επίσχεση ούρων - Φαιοχρωµοκύττωµα - Γλαύκωµα κλειστής γωνίας - Ιστορικό κατάχρησης απαγορευµένων ουσιών, φαρµάκων ή οινοπνεύµατος - Κύηση και γαλουχία (βλέπε λήµµα 4.6 «Kύηση και γαλουχία») - Παιδιά και νεαρά άτοµα µέχρι 18 ετών, λόγω ανεπαρκών στοιχείων - Ασθενείς άνω των 65 ετών, λόγω ανεπαρκών στοιχείων 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Προειδοποιήσεις: Η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή συχνότητα πρέπει να ελέγχονται σε όλους τους ασθενείς υπό θεραπεία µε <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg, καθώς η sibutramine έχει προκαλέσει κλινικά σχετική αύξηση της αρτηριακής πίεσης σε µερικούς ασθενείς. Ο έλεγχος των παραµέτρων αυτών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε 2 εβδοµάδες, κατά τους τρεις πρώτους µήνες της αγωγής, µία φορά τον µήνα µεταξύ του 4 και 6 µήνα της αγωγής και κατόπιν κανονικά, µε µέγιστο µεσοδιάστηµα τριών µηνών. Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που παρουσιάζουν, σε ηρεµία, σε δύο διαδοχικές επισκέψεις, αύξηση της καρδιακής συχνότητας 10 σφύξεων κατά λεπτό ή της συστολικής/ διαστολικής αρτηριακής πίεσης 10 mmhg. Σε υπερτασικούς ασθενείς που ελέγχεται η πίεση τους, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται, εάν η πίεση είναι µεγαλύτερη από 145/90 mmhg σε δυο διαδοχικές µετρήσεις (βλέπε κεφ. 4.8 «Ανεπιθύµητες ενέργειες, µεταβολές από το καρδιαγγειακό σύστηµα»). Σε ασθενείς µε σύνδροµο παροδικής παύσης της αναπνοής κατά τον ύπνο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης. Αν και η sibutramine δεν έχει συσχετισθεί µε την εµφάνιση πρωτοπαθούς πνευµονικής υπέρτασης, εν τούτοις αν ληφθεί υπόψη η γενική ανησυχία που υπάρχει για τα φάρµακα κατά της παχυσαρκίας, είναι σηµαντικό οι ασθενείς να παρακολουθούνται κατά τους προγραµµατισµένους ελέγχους για συµπτώµατα όπως προοδευτική δύσπνοια, πόνο στο στήθος και οίδηµα σφυρών, ενώ οι ασθενείς θα πρέπει να συµβουλεύονται όπως επισκέπτονται αµέσως ιατρό, εάν εµφανισθούν τέτοια συµπτώµατα. To <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε επιληψία. Αυξηµένες συγκεντρώσεις της sibutramine στο πλάσµα έχουν βρεθεί σε ασθενείς µε ήπια έως µέτρια ηπατική βλάβη. Αν και δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύµητες ενέργειες, το <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg πρέπει να χορηγείται µε προσοχή στους ασθενείς αυτούς. Παρόλον ότι µόνον αδρανείς µεταβολίτες αποβάλλονται δια της νεφρικής οδού, το <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ήπια έως µέτρια νεφρική βλάβη. Το <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε οικογενειακό ιστορικό κινητικών ή λεκτικών τικ. Οι γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να λαµβάνουν κατάλληλα αντισυλληπτικά µέτρα, για όσο χρονικό διάστηµα ευρίσκονται υπό θεραπεία µε το <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg. Υπάρχει πιθανότητα φαρµακευτικής κατάχρησης µε φάρµακα δρώντα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα. Ωστόσο, από τα διαθέσιµα κλινικά στοιχεία δεν φαίνεται η πιθανότητα φαρµακευτικής κατάχρησης µε sibutramine. Υπάρχει µια γενικότερη ανησυχία στο ότι ορισµένα φάρµακα κατά της παχυσαρκίας σχετίζονται µε αυξηµένο κίνδυνο καρδιακής βαλβιδοπάθειας. Ωστόσο, τα κλινικά στοιχεια δεν εµφανίζουν αύξηση της συχνότητας εµφάνισης µε sibutramine. Αντενδείκνυται σε ασθενείς µε ιστορικό σοβαρών διατροφικών διαταραχών όπως νευρογενή 18

19 ανορεξία και νευρογενή βουλιµία. εν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση της sibutramine σε βουλιµικούς ασθενείς. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης Η sibutramine και οι δραστικοί µεταβολίτες της αποβάλλονται αφού πρώτα µεταβολισθούν στο ήπαρ. Το κύριο ένζυµο είναι το CYP3A4 και µπορεί επίσης να συντελούν και το CYP2C9 και το CYP1A2. Πρέπει να δίδεται προσοχή, επί ταυτόχρονης λήψης <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg µε φάρµακα που επηρεάζουν την δραστικότητα του ενζύµου CYP3A4 (βλέπε λήµµα 5.2 «Φαρµακοκινητικές ιδιότητες»). Αναστολείς του ενζύµου CYP3A4 είναι η κετοκοναζόλη, η ιτρακοναζόλη, η ερυθροµυκίνη, η κλαριθροµυκίνη, η τρολεανδοµυκίνη και η κυκλοσπορίνη. Σε µια µελέτη αλληλεπίδρασης, η ταυτόχρονη χορήγηση sibutramine µε κετοκοναζόλη ή ερυθροµυκίνη, προκάλεσε αύξηση των συγκεντρώσεων (AUC) των δραστικών µεταβολιτών της sibutramine στο πλάσµα (23% ή 10% αντίστοιχα). Η µέση καρδιακή συχνότητα αυξήθηκε µέχρι και 2,5 παλµούς το λεπτό επιπλέον, συγκριτικά µε τη λήψη sibutramine µόνης. Η ριφαµπικίνη, η φαινυτοΐνη, η καρβαµαζεπίνη, η φαινοβαρβιτάλη και η δεξαµεθαζόνη είναι επαγωγείς του ενζύµου CYP3A4 και µπορεί να επιταχύνουν τον µεταβολισµό της sibutramine αν και αυτό δεν έχει µελετηθεί πειραµατικά. Η ταυτόχρονη χρήση αρκετών φαρµάκων, κάθε ένα από τα οποία αυξάνει τα επίπεδα της σεροτονίνης στον εγκέφαλο, µπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλληλεπιδράσεις. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται σύνδροµο σεροτονίνης και µπορεί να παρατηρηθεί σπάνια επί ταυτόχρονης χρήσης ενός εκλεκτικού αναστολέα της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRI) µαζί µε ορισµένα φάρµακα κατά της ηµικρανίας (όπως σουµατριπτάνη, διυδροεργοταµίνη), ή µε ορισµένα οπιοειδή (όπως πενταζοκίνη, πεθιδίνη, φαιντανύλη, δεξτροµεθορφάνη), ή σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης δυο εκλεκτικών αναστολέων της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs). Επειδή η sibutramine αναστέλλει την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης (εκτός από άλλες δράσεις της), το <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg δεν πρέπει να χρησιµοποιείται µαζί µε άλλα φάρµακα, τα οποία επίσης αυξάνουν τα επίπεδα της σεροτονίνης στον εγκέφαλο. Η ταυτόχρονη χορήγηση του <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg µε άλλα φάρµακα που µπορεί να προκαλέσει αύξηση της αρτηριακής πίεσης ή της καρδιακής συχνότητας, δεν έχει ερευνηθεί συστηµατικά. Τέτοια φάρµακα είναι ορισµένα προϊόντα για τον βήχα, το κρυολόγηµα και τις αλλεργίες (π.χ. εφεδρίνη, ψευδοεφεδρίνη) καθώς και ορισµένα αποσυµφορητικά (π.χ. ξυλοµεταζολίνη). Η συνταγογράφηση του <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg σε ασθενείς που χρησιµοποιούν ταυτόχρονα τα φάρµακα αυτά, πρέπει να γίνεται µε προσοχή. Το <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg δεν µειώνει την αποτελεσµατικότητα των per os αντισυλληπτικών. Η χορήγηση εφάπαξ δόσεων sibutramine ταυτόχρονα µε οινόπνευµα, δεν προκαλεί επιπρόσθετη βλάβη στην γνωσιακή ή την ψυχοκινητική απόδοση. Πάντως, ως γενικός κανόνας, η κατανάλωση οινοπνεύµατος είναι ασυµβατή µε τα διαιτητικά µέτρα που συνιστώνται κατά τη θεραπεία. εν υπάρχουν στοιχεία για την ταυτόχρονη χρήση <Εµπορική ονοµασία> 10 mg / 15 mg µε orlistat. Η θεραπεία µε αναστολείς της µονοαµινοξειδάσης πρέπει να αρχίζει 2 εβδοµάδες µετά τη διακοπή της θεραπείας µε sibutramine. 4.6 Kύηση και γαλουχία Χορήγηση κατά την κύηση: H sibutramine δεν πρέπει να χρησιµοποείται κατά την εγκυµοσύνη. Γενικά δεν θεωρείται πρέπον να χρησιµοποιούνται φάρµακα για την απώλεια βάρους κατά τη διάρκεια της κύησης, εποµένως γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να εφαρµόζουν αποτελεσµατική µέθοδο αντισύλληψης όταν χρησιµοποιούν sibutramine και να ειδοποιούν τον γιατρό τους όταν µείνουν έγκυες ή προτίθενται να µείνουν έγκυες κατά τη διάρκεια της θεραπείας. εν έχουν πραγµατοποιηθεί ελεγχόµενες κλινικές µελέτες µε <Εµπορική ονοµασία> σε έγκυες γυναίκες. Σε µελέτες σε έγκυα κουνέλια έχουν βρεθεί επιδράσεις στην αναπαραγωγή όταν χορηγούνται στην µητέρα τοξικές δόσεις. (βλέπε λήµµα 5.3 «Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια»). Αντιστοιχία των ευρηµάτων αυτών στον άνθρωπο δεν είναι γνωστή. Χορήγηση κατά την γαλουχία: εν είναι γνωστό αν η sibutramine απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα. 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρµακο αυτό τελεί υπό συµπληρωµατική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισµό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Marketing Authorisation Suspended

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Marketing Authorisation Suspended ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AVANDIA 2 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tracleer 62,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cymbalta 30 mg σκληρά γαστροανθεκτικά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Seretide Diskus 50/100 μικρογραμμάρια/δόση κόνεως για εισπνοή σε δόσεις Seretide Diskus 50/250 μικρογραμμάρια/δόση κόνεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Copalia 5 mg/80 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης

Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης 11 Παράρτημα III Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Η ΠΧΠ, επισήμανση και φύλλο οδηγιών χρήσης είναι η ισχύουσα έκδοση τη στιγμή της χορήγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΕΑ 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Revatio 20 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ II-61+II-72+II-74

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ II-61+II-72+II-74 II-61+II-72+II-74 ΠEPIΛHΨH XAPAKTHPIΣTIKΩN TOY ΠPOΪONTOΣ 1. ONOMAΣIA TOY ΦAPMAKEYTIKOY ΠPOΪONTOΣ SEROQUEL XR 50 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης SEROQUEL XR 150 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

Φαρµακοτεχνική. Επικαλυµµένο δισκίο. pseudoephedrine. loratadine + δισκίο. 240 mg. pseudoephe drine. ισκίο παρατεταµένης αποδέσµευσης.

Φαρµακοτεχνική. Επικαλυµµένο δισκίο. pseudoephedrine. loratadine + δισκίο. 240 mg. pseudoephe drine. ισκίο παρατεταµένης αποδέσµευσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ, ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Φαρµακοτεχνική µορφή χορήγησης. Περιεκτικό τητα. Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας. ονοµασία. Από του στόµατος

Φαρµακοτεχνική µορφή χορήγησης. Περιεκτικό τητα. Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας. ονοµασία. Από του στόµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(-ΕΣ) ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1 Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cholib 145 mg/20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zoloft, 50 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, Blister 20, 28, 30, 50, 56, 60, Blister 20, 28, 30, 50, 56, 60, 168 & 180 168 & 180

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, Blister 20, 28, 30, 50, 56, 60, Blister 20, 28, 30, 50, 56, 60, 168 & 180 168 & 180 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Ο ΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΑΙΤΩΝ, ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ EMEA/CPMP/2811/03

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΝΟΗΘΕΙΣΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ABILIFY 5 mg, δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Kάθε δισκίο περιέχει 5 mg αριπιπραζόλης. Έκδοχο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ONΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ INEGY Δισκία 10 mg/10 mg, 10 mg /20 mg, 10 mg /40 mg, ή 10 mg /80 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Victoza 6 mg/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φαρµακοτεχνική µορφή χορήγησης. Περιεκτικό τητα. Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας. ονοµασία. Από του στόµατος

Φαρµακοτεχνική µορφή χορήγησης. Περιεκτικό τητα. Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας. ονοµασία. Από του στόµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(-ΕΣ) ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 1 Κράτος µέλος Κάτοχος της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονομασία. οιστραδιόλη Linoladiol Estradiol - Emulsion. οιστραδιόλη Linoladiol N 10mg/100g (0.01%)

Επινοηθείσα ονομασία. οιστραδιόλη Linoladiol Estradiol - Emulsion. οιστραδιόλη Linoladiol N 10mg/100g (0.01%) Παραρτημα I Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακοτεχνικές μορφές, τις περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, τις οδούς χορήγησης, τους κατόχους της άδειας κυκλοφορίας στα Κράτη Μέλη 1 Φαρμακευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Micardis 20 mg, δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg telmisartan. Έκδοχα με

Διαβάστε περισσότερα