Φιλοξενία. Επιτυχής τερματισμός! Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιλοξενία. Επιτυχής τερματισμός! Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο"

Transcript

1 Σεύρνο 6 Μάξηηνο 2012 Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Επιτυχής τερματισμός! Κι άλλες δεκατέσσερις μαρτυρίες επιχειρηματικότητας στην μεσογειακή ύπαιθρο Το DVD καλών πρακτικών του έργου Φιλοξενία 2 7 ι εταίροι του σχεδίου Υιλοξενία τερ- O ματίζουν με επιτυχία την τριετή διαδρομή τους. Απέδειξαν στην πράξη ότι ήταν σε θέση να εφαρ- από τις εν λόγω χώρες (10-11 Μαρτίου). Ήδη το σχέδιο Υιλοξενία έχει στο ενεργητικό του, ως συνέχεια, τη συμμετοχή τριών εταίρων του σερις φορείς, ένα νέο συλλογικό σχέδιο, Welcoming, με θέμα τις πολιτικές υποδοχής και της αυτοδιοικητικής ελκυστικότητας, βρίσκεται υπό αξιο- Λιθότοπος (Ελλάδα) : στην τελική ευθεία οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία Παρίσι (Γαλλία) : συμμετοχή στην έκθεση των «Σχεδίων στην επαρχία» Μασσαλία (Γαλλία) : οι εταίροι συμμετείχαν στην ημερίδα κεφαλαιοποίησης μόσουν την πολιτική υποδοχής μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις πέντε αγροτικές περιοχές τους. Πριν τον τερματισμό τους στις 31 Μαρτίου 2012, συναντήθηκαν οι εταίροι στο Λιθότοπο Ελλάδας στις 9 Μαρτίου προκειμένου : να κάνουν την τελευταία συνεδρίαση της (ΣΠΑΕΗ, Αναπτυξιακή Λάρνακας και Διαδημοτικός ύνδεσμος Μάλτας), μαζί με άλλους εταίρους από έντεκα κοινοτικές χώρες, στο έργο Geomatics Regional Information Society Initiative Plus (Grisi Plus), το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα στα πλαίσια του προγράμματος Interreg IVC. Έχει δε ως θέμα λόγηση, στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος Black Sea Basin Σο σχέδιο Υιλοξενία δικαιούται λοιπόν να πει ότι τερματίζει επιτυχώς τις δράσεις του. Διότι : υλοποίησε τις υποχρεώσεις του. έχει ήδη μια διεθνή συνέχεια με το έργο Grisi Η συνέχεια του Φιλοξενία : το σχέδιο Grisi Plus 12 συντονιστικής επιτροπής του έργου. να ολοκληρώσουν το την προώθηση των πολιτικών υποδοχής πληθυσμών και δραστηριοτήτων Plus. θα εξετάσει, κατά τις εργασίες του διεθνικού DVD των εικοσιπέντε μέσα από την τηλεργα- σεμιναρίου κεφαλαιο- καλών πρακτικών του σία στην ευρωπαϊκή επαρ- ποίησης του Λιθοτόπου, σχεδίου Υιλοξενία. χία. την προοπτική δημιουρ- να κάνουν τις τελευταίες Σέλος, με επικεφαλής τον γίας ενός cluster στα προετοιμασίες για το εταίρο Σοπική Απασχο- πλαίσια του προγράμ- διεθνικό σεμινάριο κεφαλαιοποίησης και διά- λησιμότητα και με συνεργαζόμενους εταίρους το ματος MED. δοσης των αποτελεσμά- γαλλικό σύνδεσμο Col- Άιθεο Καιιηαληδίδεο γενικόρ ζςνηονιζηήρ ηος ζσεδίος Φιλοξενία των τους, με τη συμμετοχή και ωφεληθέντων lectif Ville Campagne, την ΣΠΑΕΗ και άλλους τέσ-

2 Μαρτυρίες από τη Σιντική και Ηράκλεια Ελλάδα 2 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Κι άλλες δεκατέσσερις μαρτυρίες επιχειρηματικότητας στη μεσογειακή ύπαιθρο Για δεύτερη φορά οι εταίροι του έργου Φιλοξενία παρουσιάζουν μια σειρά συγκεκριμένων μαρτυριών από τις πέντε περιοχές τους : πρόκειται πάλι για μικρο-επιχειρηματίες οι οποίοι επωφελήθηκαν από την τεχνική συμβουλευτική και το οικονομικό βραβείο του εν λόγω σχεδίου. Χάρη στη βοήθεια του έργου Φιλοξενία, μπόρεσαν να εγκατασταθούν στις αγροτικές περιοχές-στόχους και να ξεκινήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Αυτές οι μαρτυρίες αποδεικνύουν ότι η μη γεωργική επιχειρηματικότητα σε αγροτικό χώρο είναι εφικτή! H Μαρία Ευαγγέλου κατάγεται από την Καρδίτσα, ενώ ο σύζυγός της από το ιδηρόκαστρο του δήμου ιντικής. Και οι δυο μετανάστευσαν στη Γερμανία όπου έμειναν πολλά χρόνια. Η μακροχρόνια γνώση και εμπειρία της Μαρίας στη Γερμανία στον κλάδο εστίασης και αναψυχής σε συνδυασμό με την ψυχική ανάγκη του συζύγου της να επιστρέψει στον τόπο του, συνέβαλαν στη γέννηση του μικρού επιχειρηματικού της σχεδίου. Η διεκδίκηση του μικρού οικονομικού βραβείου των ευρώ και η δωρεάν παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής σαράντα ωρών από τον τεχνικό σύμβουλο της ΣΠΑΕΗ που της χορήγησε το κοινοτικό έργο Υιλοξενία ήταν ένα άλλο καθοριστικό κίνητρο για τη Μαρία Ευαγγέλου. Με το βοήθημα αυτό κάλυψε ένα σημαντικό μέρος των δαπανών ίδρυσης και λειτουργίας του μαγαζιού της στο οποίο παράγει και πουλάει παραδοσιακές πίτες μαζί με τη βοηθό της. Ο Φώτιος Πανταζής είναι πολύ νέος, 23 ετών. Εργάστηκε για δώδεκα μήνες στο πλυντήριο ταπήτων Γαλαξίας στη Θεσσαλονίκη, από την οποία επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του, τη Ροδόπολη του δήμου ιντικής, όπου μένουν οι γονείς του. Έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία του πλυσίματος χαλιών, ο Υώτιος Πανταζής αποφάσισε να δημιουργήσει, στην είσοδο της Ροδόπολης, έναν ενιαίο επαγγελματικό χώρο στον οποίο πλένει για λογαριασμό των πελατών του και ιδιωτικά αυτοκίνητα, πέρα από τα χαλιά. Ο Υώτιος Πανταζής, προκειμένου να μπει στην αγορά αυτο-απασχόλησης, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν λειτουργεί, επί του παρόντος, άλλο πλυντήριο χαλιών στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης. την επιχείρησή του απασχολούνται τώρα η μνηστή του, η αδελφή του και ο κουνιάδος του.

3 Ωφεληθέντες δημιουργοί επιχειρήσεων : Μαρτυρίες από τη Σιντική και Ηράκλεια Ελλάδα Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 3 ο Δημήτριος Γεωργιάδης σπούδασε φυσικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έμενε στην Καλαμαριά, όμως κατάγεται από την περιοχή της ιντικής όπου μένουν οι γονείς του. Ψς νέος επιστήμονας, ο Δημήτριος Γεωργιάδης, θέλησε να επιστρέψει στον τόπο των γονιών του, να ιδρύσει ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στη Ροδόπολη και να μπει έτσι στην αγορά εργασίας ως αυτο-απασχολούμενος. το φροντιστήριό του απασχολούνται και άλλοι καθηγητές. Ο Δημήτριος Γεωργιάδης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν λειτουργεί, επί του παρόντος, άλλο φροντιστήριο στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης και οι μαθητές αναγκάζονται να πηγαίνουν στο ιδηρόκαστρο ή στο Κιλκίς για ενισχυτική διδασκαλία. Σούτο αυξάνει τις πιθανότητες βιωσιμότητας του σχεδίου του. Ο Αντώνης Γουβατζηδάκης διατηρούσε επί έντεκα χρόνια στο Κιλκίς ένα μπουγατσατζίδικο το οποίο τελευταία δεν πήγαινε καλά. Καταγόμενος ο ίδιος από το Μοναστηράκι ιντικής, ο Αντώνης Γουβατζηδάκης αποφάσισε να επιστρέψει στο χωριό του, να εξαγοράσει και να λειτουργήσει ένα υφιστάμενο παραδοσιακό παντοπωλείο, αφού ο πρώην ιδιοκτήτης του έπρεπε να βγει στη σύνταξη. Σην επιστροφή του Αντώνη Γουβατζηδάκη στο Μοναστηράκι διευκόλυνε κι ο θείος της συζύγου του ο οποίος τους παραχώρησε δωρεάν το σπίτι του για να διαμένει όλη η τετραμελής οικογένεια. ήμερα στο παντοπωλείο απασχολείται ο ίδιος ο Αντώνης Γουβατζηδάκης αλλά και η σύζυγός του. O Γιώργος Λεωνάκης σπούδασε μηχανολογία. Ήταν λογικό λοιπόν να θέλει να κάνει κάτι που έχει σχέση με τις σπουδές του. Ψς μηχανολόγος μηχανικός ενδιαφέρει τον Γιώργο Λεωνάκη άμεσα να συμβάλει με τις γνώσεις της επιστήμης του στη δημιουργία ενός τεχνικού γραφείου το οποίο να αποτελέσει ένα χρήσιμο τεχνικό εργαλείο για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις της περιοχής των δήμων ιντικής και Ηράκλειας. Ο Γιώργος Λεωνάκης διέμενε στις έρρες, όμως κατάγεται από την Κερκίνη ιντικής. Ψς δημότης του εν λόγω δήμου αντιλαμβάνεται τις προοπτικές που υπάρχουν για την οικονομική αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής. Γι αυτό επέστρεψε και άνοιξε τεχνικό γραφείο μηχανολόγου-μηχανικού στο ιδηρόκαστρο. Υυσικά τον παρακίνησε και το υλοποιούμενο κοινοτικό έργο Υιλοξενία στην περιοχή καταγωγής του.

4 Μαρτυρίες από το Ptuj Σλοβενία Μαρτυρίες από τη Σιντική και Ηράκλεια Ελλάδα 4 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Η Πασχαλίνα Ψαθά είναι μια νέα δικηγόρος, με μεταπτυχιακές σπουδές. Διέμενε στις έρρες, κατάγεται όμως από την Ηράκλεια. Γι αυτό και ήθελε να δημιουργήσει και να λειτουργήσει το δικηγορικό της γραφείο στο δήμο καταγωγής της, την Ηράκλεια. Ψς δικηγόρος, η Πασχαλίνα Χαθά ενδιαφέρεται να συμβάλει με τις νομικές της γνώσεις στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικηγορικού γραφείου το οποίο να αποτελέσει ένα χρήσιμο τεχνικό εργαλείο για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και για τους κατοίκους της περιοχής της Ηράκλειας. Σην Πασχαλίνα Χαθά την παρακίνησε βέβαια στην προσπάθειά της αυτή και το υλοποιούμενο κοινοτικό έργο Υιλοξενία στην περιοχή της στην οποία επέστρεψε μετά από τη διετή εξάσκηση που έκανε σε έμπειρο δικηγορικό γραφείο των ερρών. Ο Γεώργιος Βαγιωνάς και ο Γρηγόριος Ζερβός, έχοντας ασχοληθεί πρόσφατα με τα φωτοβολταϊκά συστήματα, αποφάσισαν να ιδρύσουν μια ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ) στην Ηράκλεια με στόχο την παροχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σχετικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εμπιστοσύνη τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ως μοχλούς τοπικής ανάπτυξης, οδήγησε τους Βαγιωνά και Ζερβό στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός φορέα ο οποίος να αποτελέσει ένα χρήσιμο τεχνικό εργαλείο για τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους της Ηράκλειας και της ιντικής. Ο Jernej Brendholc ήταν μέχρι πρόσφατα επαγγελματίας χορευτής διαφόρων ειδών χορού. Όταν ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα, αποφάσισε να κάνει τη δική του δουλειά, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες : χοροδιδασκαλία (ομαδική ή ατομική διδασκαλία για διαφορετικές ηλικίες), σφαιρική διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων. Φάρη στην ενδιαφέρουσα επαγγελματική χορευτική δραστηριότητα του Jernej Brendholc, εντάχθηκε στο σχέδιο Υιλοξενία, επιλέγοντας δυο επαγγελματικά χορευτικά του στιγμιότυπα στα οποία χορεύει με την γυναίκα πάρτνερ του σε μεγάλο χορευτικό διαγωνισμό. Σα δυο πολύ ενδιαφέροντα αυτά χορευτικά έχουν να κάνουν το πρώτο με τον Batman και το δεύτερο με μια εθνική σλοβενική μουσική και την αντίστοιχη σλοβενική ενδυμασία. Πρόκειται για δυο χαρακτηριστικά βίντεο που δείχνουν το αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας του Jernej.

5 Ωφεληθέντες δημιουργοί επιχειρήσεων : Μαρτυρίες από το Oristano Ιταλία Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 5 Μ ετά από πολλά χρόνια τελείως διαφορετικής εργασιακής εμπειρίας, η Maria Antonietta Uda και ο Gianfranco Tomasi, καταγόμενοι από το Oristano, αποφάσισαν να ενώσουν την τεχνογνωσία τους. Σο πάθος τους για τη μαγειρική ήταν το κοινό σημείο το οποίο τους ώθησε στο άνοιγμα μιας επιχείρησης λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων μέσα στο ιστορικό κέντρο του Oristano. Κατόπιν κοινής συμφωνίας, αποφάσισαν να επικεντρωθούν στην παραγωγή, με βιολογικά υλικά, φρέσκων ζυμαρικών και τοπικών παραδοσιακών γλυκισμάτων, όπως π.χ. τα lorighittas, τα malloreddus, τα culurgiones και τα ravioli. Για τεχνικούς λόγους, η αναζήτηση του εμπορικού οικήματος δεν ήταν εύκολη, όμως τελικά κατάφεραν να βρουν τον ιδανικό χώρο για το άνοιγμα του εργαστηρίου τους. Σο Sil Oristano τους υποστήριξε, στο πλαίσιο του σχεδίου Υιλοξενία, δηλαδή τους χρηματοδότησε ορισμένες δαπάνες της οικονομικής τους δραστηριότητας. Μέλος του συνεταιρισμού είναι και η Contini Stefania Bonaria. Η Giadda Ricci, 34 ετών, από παλιά σύχναζε στους παιδότοπους και εργάστηκε αρκετά χρόνια στα εστιατόρια των νηπιαγωγείων. Ο κύριος λόγος που την ώθησε να ιδρύσει ένα φορέα για τη διοργάνωση παιδικών εορτών, είναι για να καλύψει το κενό παρόμοιων υπηρεσιών στο Oristano. Η Giadda Ricci είχε την τύχη να βρει ένα φορέα ο οποίος ήταν ήδη προηγουμένως ένας παιδικός σταθμός. Η Giadda Ricci έχει επίσης μια συνεργάτιδα, την Katiuscia Cardia, 38 ετών, η οποία ασχολείται με όλο το επικοινωνιακό μέρος και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων. ύμφωνα με την άποψή τους, η εν λόγω οικονομική δραστηριότητα θα αναπτυχθεί, διότι υπάρχει μια έντονη ζήτηση γι αυτού του είδους τις υπηρεσίες. O Gianluca Generoso, 37 ετών, είχε μια επαγγελματική διαδρομή με αρκετή ποικιλία και διακεκομμένη από ορισμένες περιόδους ανεργίας. Ο Gianluca Generoso πάντοτε είχε ένα μεγάλο πάθος για τον αθλητισμό, και στο διάβα του χρόνου, αφιερώθηκε στην ποδηλασία και στη στατική ποδηλασία (spinning). Φάρη στο σχέδιο Philoxenia, κατόρθωσε να μετασχηματίσει το πάθος του σε δουλειά. Αποφάσισε λοιπόν να ανοίξει ένα κέντρο spinning με την επωνυμία Village Spinning Academy. Κατόρθωσε να αγοράσει, με την οικονομική συνδρομή του έργου Υιλοξενία, δεκαπέντε ποδήλατα και να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του. Είχε την τύχη να βρει μια αίθουσα γυμναστικής η οποία του διέθεσε ένα χώρο για να διοργανώσει μαθήματα του spinning.

6 Ωφεληθέντες δημιουργοί επιχειρήσεων : Μαρτυρίες από τη Μάλτα και Gozo 6 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Η Ο ιδέα δημιουργίας συνεταιρισμού προώθησης βιώσιμων προϊόντων παρουσιάστηκε από εικοσιτέσσερις κατοίκους και αγρότες ενός μικρού χωριού της Μάλτας με το όνομα Manikata. Βάση δόθηκε στο φυσικό περιβάλλον, την προστασία του και στην πρόσκληση ανθρώπων να επισκεφτούν τις φάρμες, τα χωράφια και όλους τους φυσικούς και ιστορικούς πόρους της. Όλοι αυτοί οι πόροι συμπληρώνουν το «μονοπάτι κληρονομιάς» που θα δώσει νέα εισοδήματα στο συνεταιρισμό. Σο κοινό στο οποίο κυρίως απευθύνεται το μονοπάτι κληρονομιάς περιλαμβάνει κυρίως μαθητές όλων των βαθμίδων, τουρίστες και το ευρύ κοινό. Ο εν λόγω συνεταιρισμός, με πρόεδρο τον Mario Cardona, εντάχθηκε στο σχέδιο Υιλοξενία μέσα από τον Διαδημοτικό ύνδεσμο Μάλτας. Τποστηρίζεται δε από την Σράπεζα της Βαλέτας και το δημόσιο φορέα προσέλκυσης επενδύσεων Malta Enterprise. Mario Fava είναι ένας από τους δύο μετόχους που δημιούργησαν εταιρεία με αντικείμενο την παροχή αναλύσεων και διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων σε βιομηχανικούς φορείς, όπως είναι η τροφή, το νερό, τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα. Πελάτες-στόχοι της εταιρείας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων. Αρχικά, η εταιρεία σκοπεύει να προσφέρει τα πλέον συνηθισμένα τεστ και σταδιακά να διευρύνει την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία των υπηρεσιών της όσο μεγαλώνει. Μακροχρόνια, στοχεύει επίσης στην εξαγωγή των υπηρεσιών της σε πελάτες από τη βόρεια Αφρική και στη νότια Ευρώπη. Η βοήθεια και η συμβουλευτική ήταν βασικές για τον Mario Fava και το συνεταίρο του, ώστε να τους πείσουν ότι συμμετέχοντας στο σχέδιο Υιλοξενία θα επωφελούνταν όχι μόνο οικονομικά, αλλά και με όρους διασύνδεσης με άλλους αλλοδαπούς ωφελούμενους. Η Marie-Claire Camilleri παράγει άνθη οσπρίων κατά τα τελευταία δέκα χρόνια για κατανάλωση δική της και των φίλων της. Η ιδέα της να παραγάγει μια ποικιλία οσπρίων, όπως οι φακές, τα ρεβίθια κ.α. προήλθε μετά από μια περίοδο τετράμηνης διαμονής της στο Λονδίνο όπου μπορούσε να βρει τα εν λόγω προϊόντα στα περισσότερα καταστήματα λιανικής. Σο ίδιο δεν συνέβαινε στον τόπο καταγωγής της, τη Μάλτα. Αν έπρεπε τα προϊόντα αυτά να εισαχθούν, δεν θα ήταν φρέσκα, προκαλώντας μολύνσεις και σπατάλη υλικών. Σο γεγονός αυτό ενίσχυσε την ιδέα της Marie-Claire Camilleri να αναπτύξει περισσότερο τα προϊόντα αυτά, δίνοντας τους και το όνομα Έξοχα Όσπρια (Glorious Greens). Η βοήθεια που της παρασχέθηκε μέσω του σχεδίου Υιλοξενία ενθάρρυνε την Marie-Claire Camilleri να ακολουθήσει περισσότερο την ιδέα και να προχωρήσει στα επόμενα βήματα για τη δημιουργία της δικής της μικρής εγκατάστασης παραγωγής οσπρίων για την τοπική αγορά. Ο βασικός εξοπλισμός που χρειάζεται είναι μια μηχανή υποβοήθησης της σποροπαραγωγής, εξοπλισμός που έχει μερικώς χρηματοδοτηθεί από το σχέδιο Υιλοξενία.

7 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 7 Το DVD καλών πρακτικών του έργου Φιλοξενία M έσα από το DVD του έργου Υιλο- της λοβενίας (Ptuj), της Κύπρου (Βορόκληνη), το ελληνικό υπουργείο ανάπτυξης, ανταγωνιστι- ξενία παρουσιάζονται ει- της Μάλτας (Gozo). κότητας και ναυτιλίας. κoσιπέντε τοπικές πρωτο- Η πραγματοποίηση των Ο απώτερος στόχος του βουλίες παλιννοστησάντων σχετικών ρεπορτάζ από DVD είναι παρόμοιες ή μετοικησάντων μικρο- την Σοπική Απασχολησι- πρωτοβουλίες να αναπα- επιχειρηματιών που συνέ- μότητα εγγράφεται στο ραχθούν και αλλού ή να βαλαν στην αναζωογό- πλαίσιο υλοποίησης του μπολιάσουν νέες ιδέες νηση και την ελκυστικό- κοινοτικού έργου Υιλοξε- σχεδίων, ανάλογα με τις τητα πέντε μεσογειακών αγροτικών περιοχών : της Ελλάδας (ιντική - Ηράκλεια), νία που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (μέσα από το ιδιαιτερότητες των αγροτικών περιοχών. Σν εμώθπιιν ηνπ DVD θαη παξαθάησ κεξηθέο όςεηο ησλ ξεπνξηάδ ηνπ της Ιταλίας (Oristano), πρόγραμμα MED) και από

8 8 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Σεπτεμβρίου 2011 Λιθότοπος Ελλάδα Στην τελική ευθεία οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία Γείηε ηα ξεπνξηάδ γηα ηε ζπλέληεπμε ηύπνπ ηνπ Ληζνηόπνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία : tpa-kepi.gr/meetings_el. html#2011_09_26 Σ ην πρώτη μέρα της συνάντησης του Λιθοτόπου, οι εταίροι ασχολήθηκαν με τις παρουσιάσεις των εξαμηνιαίων απολογισμών όλων των εταίρων με την παρουσία του εξωτερικού αξιολογητή Éric Gazon. Ο τελευ- ροι ξεναγήθηκαν από την ΣΟΠ.ΑΠ. στις επιχειρήσεις των Ελλήνων ωφελουμένων από το σχέδιο Υιλοξενία στην περιοχή ιντικής και Ηράκλειας για να δουν από κοντά τις δραστηριότητές τους. τις εργασίες της συνά- του δημάρχου Ηράκλειας και αναπληρωματικό μέλος του Δ της ΣΠΑΕΗ, Φρήστος Αραμπατζής, Άλκης Καλλιαντζίδης, Jimmy Magro, Ευστράτιος Μυλωνάς και Αλεξάνδρα Βυζιώτου. Εκτενή ρεπορτάζ για την εν λό- ταίος πραγματοποίησε τη ντησης, κατά τη δεύτερη γω συνέντευξη μεταδό- δική του παρουσίαση της μέρα, κλήθηκαν και συμ- θηκαν από όλα σχεδόν προόδου του σχεδίου, για μετείχαν οι Έλληνες ωφε- τα τοπικά τηλεοπτικά να ακολουθήσει μια δια- λούμενοι από το σχέδιο κανάλια. λογική συζήτηση μεταξύ Υιλοξενία, όπως ο Ευ- Σο απόγευμα συνήλθε η όλων των εταίρων με στράτιος Μυλωνάς, δη- συντονιστική επιτροπή. έμφαση τη χαμηλή απορ- μιουργός ενός βιοκαφέ Οι εταίροι υπέγραψαν τα ροφητικότητα των κοινο- εμπορίας παραδοσιακών πρακτικά της συνόδου τικών του πόρων. πλεκτών και βιολογικών της Λάρνακας στις 6 και Ακολούθησε διαλογική προϊόντων και η Αλεξάν- 7 Απριλίου 2011 και απο- συζήτηση μεταξύ των δρα Βυζιώτου, ασφαλι- φάσισαν να ορίσουν την εταίρων για τις καλές στικός σύμβουλος. επόμενη συνάντησή τους πρακτικές του κοινού τη συνέχεια οι εταίροι στην έδρα της ΣΠΑΕΗ DVD και τη διοργάνωση παραχώρησαν κοινή συ- για τις 9, 10 και 11 Μαρ- του διεθνούς σεμιναρίου νέντευξη τύπου στα μέ- τίου 2012 στην Ελλάδα. κεφαλαιοποίησης των σα ενημέρωσης του νο- Οι εταίροι συμφώνησαν αποτελεσμάτων του σχε- μού ερρών. Μίλησαν αναφορικά με την ενερ- δίου Υιλοξενία : υποδοχή για την πρόοδο του σχε- γό συμμετοχή τους στο νέων πληθυσμών σε αγρο- δίου Υιλοξενία οι : Από- διεθνές σεμινάριο κεφα- τικό χώρο της ΕΕ. Η στολος Καρύδας, δήμαρ- λαιοποίησης του σχεδίου ΣΟΠ.ΑΠ. κατέθεσε μια πρώτη μεθοδολογική προ- χος ιντικής και μέλος του Δ της ΣΠΑΕΗ, πύ- Υιλοξενία. Οξέζηεο Καιιηαληδίδεο οικονομολόγορ σέγγιση διοργάνωσης του εν λόγω σεμιναρίου. ρος Ελενοδώρου, δήμαρχος Βορόκληνης, Νατάσα Μετά το γεύμα, οι εταί- Μπαρακλιλή, σύμβουλος

9 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 9 Εκπρόσωποι των εταίρων στο Λιθότοπο Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Σιντικής - Ηράκλειας (ΤΠΑΕΣΗ) : Φρήστος Αραμπατζής, πρόεδρος. Éric Gazon, εξωτερικός αξιολογητής. Τοπική Απασχολησιμότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) : Απόστολος Καλλιαντζίδης, πρόεδρος. Ορέστης Καλλιαντζίδης, οικονομολόγος. Patto Territoriale Oristano (Sil Oristano) : Marco Massa, υπεύθυνος για την πολιτική υποδοχής. Bernadette Serra, αρμόδια για τα κοινοτικά προγράμματα. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (ΑΝΕΤΕΛ) : πύρος Ελενοδώρου, πρόεδρος. Δαμιανός Κοσμά, μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Μιχάλης Ζάνος, διευθυντής. E-Zavod : Matjaž Fras, υπεύθυνος πολιτικής υποδοχής. Tanja Ostrnam Renault, διερμηνέας. Διαδημοτικός Σύνδεσμος Μάλτας (LCA) : Jimmy Magro, εκτελεστικός διευθυντής. Maureen Azzopardi, υπεύθυνη κοινοτικών προγραμμάτων. Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ Φηινμελία θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπο ζην Ληζόηνπν πλεδξίαζε ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ έξγνπ Φηινμελία, κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Patto Territoriale Oristano, ηεο ΑΝΔΣΔΛ, ηεο ΣΠΑΔΗ, ηεο ΣΟΠ.ΑΠ., ηνπ e-zavod θαη ηνπ LCA πλέληεπμε ηύπνπ ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ Φηινμελία, κε ηνλ γεληθό ζπληνληζηή Άιθε Καιιηαληδίδε, ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΠΑΔΗ Χξήζην Αξακπαηδή, θαη ηνλ πξόεδξν ηεο ΑΝΔΣΔΛ πύξν Διελνδώξνπ Μηα από ηηο επηζθέςεηο εξγαζίαο ησλ εηαίξσλ ζηνπο σθεινύκελνπο από ην έξγν Φηινμελία : εδώ, ζην γξαθείν ηεο δηθεγόξνπ Παζραιίλαο Ψαζά

10 10 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Οκτωβρίου 2011 Παρίσι Γαλλία Συμμετοχή στην έκθεση των «Σχεδίων στην επαρχία» Ιζηνζειίδα ηεο έθζεζεο ησλ «ρεδίσλ ζηελ επαξρία» : Μ ετά από πρόσκληση του γαλλικού συνδέσμου Collectif Ville Campagne συμμετείχε στις 11 Οκτω- κεφαλαιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου Υιλοξενία. κοπός της καθιερωμέ- έως το 2009 διοργανώθηκαν στον ίδιο χώρο της Λιμόζ πέντε εκθέσεις εγκατάστασης σε αγροτικό χώρο με τίτλο βρίου 2011 ο γενικός νης, ανά διετία, αυτής «χέδια στην επαρχία» συντονιστής του έργου της εξειδικευμένης έκθε- με χρονική διάρκεια ενός Υιλοξενία στην πέμπτη σης είναι να καλεί τους σαββατοκύριακου και με έκθεση των «χεδίων ενδιαφερόμενους για εγκα- καλεσμένους τους έχο- στην επαρχία» που έγινε τάσταση και εργασία ντες ένα σχέδιο, τις πε- στο Παρίσι. Ο λόγος συμ- στην πράσινη γαλλική ριοχές υποδοχής και τους μετοχής του συντονιστή επαρχία να ανακαλύ- συμβουλευτικούς φορείς μας είναι προφανής : το ψουν τις υφιστάμενες των υποψηφίων για με- αντικείμενο της έκθεσης συγκλίνει με το θέμα του ευκαιρίες που παρέχουν οι περιοχές υποδοχής, τεγκατάσταση. υλοποιούμενου σχεδίου δηλαδή τους διαμένοντες Υιλοξενία. Παράλληλα ο σήμερα σε ένα αστικό συντονιστής είχε την ευ- κέντρο και έχοντες τόσο καιρία να κάνει επαφές, ένα επαγγελματικό όσο ώστε να αναζητήσει κι ένα προσωπικό σχέδιο. έμπειρους εισηγητές αλλά ύμφωνα με τον ιστότο- και περιοχές υποδοχής πο του Collectif Ville για το διεθνικό σεμινάριο Campagne, από το 2001 Ο γεληθόο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ Φηινμελία Άιθεο Καιιηαληδίδεο ζηελ πέκπηε έθζεζε ησλ «ρεδίσλ ζηελ επαξρία», ζην Παξίζη

11 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Νοεμβρίου 2011 Μασσαλία Γαλλία Οι εταίροι του Φιλοξενία συμμετείχαν στην Hμερίδα κεφαλαιοποίησης Ο Marco Massa και ο Άλκης Καλλιαντζίδης, εκπρόσωποι του Patto Territoriale Oristano και της Σοπικής Απασχολησιμότητας (ΣΟΠ.ΑΠ.) αντίστοιχα, συμμετείχαν στην Ημερίδα των clusters και κεφαλαιοποίησης που διοργανώθηκε στη Μασσαλία από την Κοινή Σεχνική Γραμματεία (ΚΣΓ) του προγράμματος MED. Η εν λόγω ημερίδα αποτέλεσε συνέχεια μιας τριετούς διαδικασίας κεφαλαιοποίησης την οποία ξεκίνησε το 2011 το πρόγραμμα MED. Σον Ιούνιο του 2011 διοργανώθηκαν στη Ρώμη τέσσερα εργαστήρια κεφαλαιοποίησης (ένα για κάθε θεματική προτεραιότητα). Η εν λόγω σειρά εργαστηρίων αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαστήριο εκκίνησης για την κοινοποίηση της μεθοδολογίας της κεφαλαιοποίησης. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε ότι είναι χρήσιμη για ανταλλαγή των πρακτικών κεφαλαιοποίησης και των προσεγγίσεων των σχεδίων καθώς και των κοινών προβλημάτων και αναγκών. Σέλος, τα εργαστήρια κατέληξαν στην πρώτη κατεύθυνση για τον ορισμό των θεματικών ομάδων. ύμφωνα με την ΚΣΓ, η εν λόγω ημερίδα ήταν ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις οι εταίροι των 104 σχεδίων MED. Να αδράξουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην προσπάθεια κεφαλαιοποίησης και εμπλοκής στην προετοιμασία των προσεχών διακηρύξεων του προγράμματος, για να προσδιοριστούν οι ευκαιρίες κοινοποίησης και μεταφοράς, για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα των σχεδίων τους, προβαίνοντας σε co-lobbying στις κυβερνήσεις και στους ευρωπαϊκούς φορείς για την ολοκλήρωση. Stéphane Clochey ςπεύθςνορ μελεηών ηηρ ΤΟΠ.ΑΠ. Σν πάλει ηεο εκεξίδαο ησλ clusters θαη θεθαιαηνπνίεζεο ζηε Μαζζαιία

12 12 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Grisi Plus : 14 εηαίξνη από 11 θνηλνηηθέο ρώξεο : Γαιιία, Ιξιαλδία, Λεηηνλία, Δζζνλία, Σζερία, ινβελία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Μάιηα, Διιάδα, θαη Κύπξνο Χξήζηνο Αξακπαηδήο ππόεδπορ ηηρ ΤΠΑΕΣΗ, διοικηηικά απμόδιορ για ηο ζσέδιο Φιλοξενία Η συνέχεια του Φιλοξενία : το σχέδιο Grisi Plus το τέταρτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου μας ο γενικός συντονιστής έγραφε : «η ΣΠΑΕΗ, η ΑΝΕΣΕΛ και ο Διαδημοτικός ύνδεσμος Μάλτας προσκλήθηκαν από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Gers και θα συμμετάσχουν στο συλλογικό σχέδι ο Grisi Pl us (Geomatics Regional Information Society Initiative Plus) στα πλαίσια του προγράμματος Interreg IVC. Σο εν λόγω έργο προωθεί επίσης τις πολιτικές υποδοχής πληθυσμών στην επαρχία.» Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε το αναγνωστικό μας κοινό ότι το εν λόγω πολυεθνικό σχέδιο εγκρίθηκε και στο οποίο οι μνημονευόμενοι εταίροι μας θα έχουν να παίξουν για τα επόμενα τρία χρόνια ένα σημαντικό ρόλο, ως συνέχεια του έργου Υιλοξενία. Με λίγα λόγια, το σχέδιο Grisi Plus θα έχει τους εξής σκοπούς : να βελτιώσει και να εκμοντερνίσει τις πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. να συμβάλει στην αναζωογόνηση, στην ελκυστικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη απομονωμένων αγροτικών περιοχών. να συμβάλει στην προσέλκυση νέων κατοίκων, επιχειρηματιών και τουριστών σε αγροτικές περιοχές. να διασφαλίσει στους λήπτες πολιτικών αποφάσεων υποστηρικτικά εργαλεία για την οικονομική ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. να αναπτύξει νέες μεθόδους για την προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, χάρη στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας. να συμβάλει στην ανάπτυξη και προώθηση τοπικών εμπορικών σημάτων, σε ευθεία γραμμή με τα ειδικά χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών. να ενισχύσει την ορατότητα και τη σημαντικότητα της ανεξάρτητης τηλεργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σν παξόλ ελεκεξσηηθό δειηίν εθπνλήζεθε θαη εθδόζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία, κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηνπ Δπξσπατθνύ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο MED. Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζ απηό απερνύλ ηε γλώκε ησλ ζπκπξαηηόλησλ ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία θαη σο εθ ηνύηνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ επίζεκε άπνςε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ενημεπωτικό δελτίο Φιλοξενία Τεύσορ 6 Μάπτιορ 2012 Εκδότηρ : ΤΠΑΕΣΗ Χρήζηος Αραμπαηδής, πρόεδρος Κοινοηικό Καηάζηεμα Λιβαδιάς Κερκίνε Ελλάδα Διεςθςντήρ ύληρ : Τοπική Απαζτολεζιμόηεηα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Απόζηολος Καλλιανηδίδες, πρόεδρος Αγγελάκε Θεζζαλονίκε Ελλάδα Σςντακτική ομάδα : Μαρία Τζακίρε, δεμοζιογράθος, αρτιζσνηάκηες Stéphane Clochey, ζσνηονιζηής ζτεδίαζες. Ορέζηες Καλλιανηδίδες Sarah Everett Μαρία Καλπίδοσ.

Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου

Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου Σεύρνο 5 επηέκβξηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο την τελική ευθεία!

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικό πρόγραµµα Med. Εγκριθέν σχέδιο Φιλοξενία

Κοινοτικό πρόγραµµα Med. Εγκριθέν σχέδιο Φιλοξενία Κοινοτικό πρόγραµµα Med Άξονας 4 Στόχος 1 Άξονας 4 : Προώθηση µιας ολοκληρωµένης και πολυκεντρικής ανάπτυξης του µεσογειακού χώρου Med Στόχος 4.1 : Συντονισµός των αναπτυξιακών πολιτικών και βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας.

Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας. Τεύρνο 2 Μάξηηνο 2010 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Συνεχίζουμε! Οριστάνο

Διαβάστε περισσότερα

130 Νοεμβρίου 2012 Δημαρχείο Μεσσήνης

130 Νοεμβρίου 2012 Δημαρχείο Μεσσήνης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΛΚΗΣ) ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΙΔΗΣ Γενικός συντονιστής του έργου PHILOXENIA στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος MED 2007-2013, χρηματοδοτηθέντος από το ΕΤΠΑ Εισήγηση στο «Εθνικό συνέδριο MEDSTRATEGY :

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί-

Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί- Σεύρνο 4 Μάξηηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Κρίσιμη στροφή Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

microstars Newsletter - Bulletin No. 4

microstars Newsletter - Bulletin No. 4 View this email in your browser microstars Newsletter - Bulletin No. 4 Ημερίδα: Νέες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες με Οδηγό τις Μικροπιστώσεις, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 στην Θεσσαλονίκη Ενημερωτική Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514

10/09/2014 Αρ. Πρωτ. Οικ.514 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ρέθυµνο Ταχ. Κώδικας : 74100 Πληροφορίες: Ευαγγελία Βροντάκη Τηλ.: 2831340757

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ σελ. 02. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ σελ. 04 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «Αλλα - ΖΩ την Πόλη μου» ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος Φιλοξενία

α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος Φιλοξενία Α. ΙΑΚΚΘΑΜΖΘΔΗΡ Γενικόρ Ρςνηονιζηήρ ηος έπγος ΦΘΚΞΝΕΜΘΑ Ρηα πλαίζια ηος κοινοηικού ππογπάμμαηορ MED 2007-2013, πος σπημαηοδοηείηαι από ηο ΕΟΑ α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εχετλαίος www.exetleos.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη:

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη: Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος Με την υποστήριξη: Ubifrance UBIFRANCE, ο γαλλικός οργανισμός για τη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ενεργός ρόλος των εφήβων στη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα»

«Ο ενεργός ρόλος των εφήβων στη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα» Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Ο ενεργός ρόλος των εφήβων στη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα» Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ, 7 Νοεμβρίου 2007, 17:00 21:00 Οι στόχοι το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο προσκαλέσαμε εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν

Στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας μπορούν Κύκλοι Μαθημάτων ίδρυση Κέντρου Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Η Τομέα αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Στόχος του Κέντρου είναι η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" Διεύθυνση: ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ 30-32, 2 ος όροφος, 11854, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πληροφορίες: Πωλίνα Βασιλάκου Τηλ. : 2103417161 Fax: 2103417164 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Για την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» 1 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΕΡΕΤΡΙΑ Αίθουσα εκδηλώσεων 2 ου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης»

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πολιτισμικών δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω»,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του ΕΑΔ Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 5 ο

Τα Νέα του ΕΑΔ Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 5 ο Περιεχόμενα: 3 ο Συνέδριο Εθνικού Αγροτικού Δικτύου Τα Νέα του ΕΑΔ Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 5 ο 3 ο Συνέδριο ΕΑΔ 1 Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργική Παραγωγικότητα & Βιωσιμότητα 2 Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή πρακτική από την Gers, Γαλλία

Μια καλή πρακτική από την Gers, Γαλλία For more information on the project please visit; http://www.grisiplus.eu/home/ GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Για ερισσότερες ληροφορίες σχετικά µε το έργο GRISI PLUS αρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Site: athlitiko epixeirein.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Αθήνα, 23 /12/ 2013 για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη «Προαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΜΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Έλα μαζί μας. Πρόσκληση. Οι υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση συναντούν τα παιδιά και μοιράζονται τη γνώση

Έλα μαζί μας. Πρόσκληση. Οι υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση συναντούν τα παιδιά και μοιράζονται τη γνώση Έλα μαζί μας Πρόσκληση για συμμετοχή στην εθελοντική προσφορά δράσης παιδείας και πολιτισμού προς σχολεία από τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση Η ουσιαστική και πολύπλευρη εκπαίδευση για τη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ» Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πάτρα, 15 Ιανουαρίου 2015. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ» Tο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος (ΙΝ.Α.Δ.Ε.) ως μέλος της Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας Μνημόνιο Συνεργασίας Για τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27 Μαρτίου 2009 Μνημόνιο Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΦΛ-ΗΥ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σχολική μας Ζωή

Από τη Σχολική μας Ζωή ΤΕΥΧΟΣ 7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α Σ Από τη Σχολική μας Ζωή Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας για τη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 1 ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 300,000 ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 100,000 Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης 9 Δεκεμβρίου 2010 Στις 9 Δεκεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργασια & επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου»

«Το Έργο SURF Nature: Εισαγωγή και παρουσίαση των δράσεων του έργου» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου Έργο R e.herb Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Στόχοι του Έργου Η καταγραφή και ανάδειξη των αρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 %

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ 25 % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας

Renewable Energy Sources Compass. Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Renewable Energy Sources Compass Δ. Σκούφη Προϊσταμένη 1 ου Γραφείου Δ.Ε. Γ Αθήνας Εισαγωγή Προπαρασκευαστικό στάδιο Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα RES Compass, πραγματοποιήθηκαν διάφορες προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 625INFORMATIC S DEVELOPME NT AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.18 10:35:20 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ»

1 ο Δελτίο Τύπου Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Μαρώνειας- Σαπών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα