Φιλοξενία. Επιτυχής τερματισμός! Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιλοξενία. Επιτυχής τερματισμός! Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο"

Transcript

1 Σεύρνο 6 Μάξηηνο 2012 Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Επιτυχής τερματισμός! Κι άλλες δεκατέσσερις μαρτυρίες επιχειρηματικότητας στην μεσογειακή ύπαιθρο Το DVD καλών πρακτικών του έργου Φιλοξενία 2 7 ι εταίροι του σχεδίου Υιλοξενία τερ- O ματίζουν με επιτυχία την τριετή διαδρομή τους. Απέδειξαν στην πράξη ότι ήταν σε θέση να εφαρ- από τις εν λόγω χώρες (10-11 Μαρτίου). Ήδη το σχέδιο Υιλοξενία έχει στο ενεργητικό του, ως συνέχεια, τη συμμετοχή τριών εταίρων του σερις φορείς, ένα νέο συλλογικό σχέδιο, Welcoming, με θέμα τις πολιτικές υποδοχής και της αυτοδιοικητικής ελκυστικότητας, βρίσκεται υπό αξιο- Λιθότοπος (Ελλάδα) : στην τελική ευθεία οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία Παρίσι (Γαλλία) : συμμετοχή στην έκθεση των «Σχεδίων στην επαρχία» Μασσαλία (Γαλλία) : οι εταίροι συμμετείχαν στην ημερίδα κεφαλαιοποίησης μόσουν την πολιτική υποδοχής μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις πέντε αγροτικές περιοχές τους. Πριν τον τερματισμό τους στις 31 Μαρτίου 2012, συναντήθηκαν οι εταίροι στο Λιθότοπο Ελλάδας στις 9 Μαρτίου προκειμένου : να κάνουν την τελευταία συνεδρίαση της (ΣΠΑΕΗ, Αναπτυξιακή Λάρνακας και Διαδημοτικός ύνδεσμος Μάλτας), μαζί με άλλους εταίρους από έντεκα κοινοτικές χώρες, στο έργο Geomatics Regional Information Society Initiative Plus (Grisi Plus), το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα στα πλαίσια του προγράμματος Interreg IVC. Έχει δε ως θέμα λόγηση, στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος Black Sea Basin Σο σχέδιο Υιλοξενία δικαιούται λοιπόν να πει ότι τερματίζει επιτυχώς τις δράσεις του. Διότι : υλοποίησε τις υποχρεώσεις του. έχει ήδη μια διεθνή συνέχεια με το έργο Grisi Η συνέχεια του Φιλοξενία : το σχέδιο Grisi Plus 12 συντονιστικής επιτροπής του έργου. να ολοκληρώσουν το την προώθηση των πολιτικών υποδοχής πληθυσμών και δραστηριοτήτων Plus. θα εξετάσει, κατά τις εργασίες του διεθνικού DVD των εικοσιπέντε μέσα από την τηλεργα- σεμιναρίου κεφαλαιο- καλών πρακτικών του σία στην ευρωπαϊκή επαρ- ποίησης του Λιθοτόπου, σχεδίου Υιλοξενία. χία. την προοπτική δημιουρ- να κάνουν τις τελευταίες Σέλος, με επικεφαλής τον γίας ενός cluster στα προετοιμασίες για το εταίρο Σοπική Απασχο- πλαίσια του προγράμ- διεθνικό σεμινάριο κεφαλαιοποίησης και διά- λησιμότητα και με συνεργαζόμενους εταίρους το ματος MED. δοσης των αποτελεσμά- γαλλικό σύνδεσμο Col- Άιθεο Καιιηαληδίδεο γενικόρ ζςνηονιζηήρ ηος ζσεδίος Φιλοξενία των τους, με τη συμμετοχή και ωφεληθέντων lectif Ville Campagne, την ΣΠΑΕΗ και άλλους τέσ-

2 Μαρτυρίες από τη Σιντική και Ηράκλεια Ελλάδα 2 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Κι άλλες δεκατέσσερις μαρτυρίες επιχειρηματικότητας στη μεσογειακή ύπαιθρο Για δεύτερη φορά οι εταίροι του έργου Φιλοξενία παρουσιάζουν μια σειρά συγκεκριμένων μαρτυριών από τις πέντε περιοχές τους : πρόκειται πάλι για μικρο-επιχειρηματίες οι οποίοι επωφελήθηκαν από την τεχνική συμβουλευτική και το οικονομικό βραβείο του εν λόγω σχεδίου. Χάρη στη βοήθεια του έργου Φιλοξενία, μπόρεσαν να εγκατασταθούν στις αγροτικές περιοχές-στόχους και να ξεκινήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Αυτές οι μαρτυρίες αποδεικνύουν ότι η μη γεωργική επιχειρηματικότητα σε αγροτικό χώρο είναι εφικτή! H Μαρία Ευαγγέλου κατάγεται από την Καρδίτσα, ενώ ο σύζυγός της από το ιδηρόκαστρο του δήμου ιντικής. Και οι δυο μετανάστευσαν στη Γερμανία όπου έμειναν πολλά χρόνια. Η μακροχρόνια γνώση και εμπειρία της Μαρίας στη Γερμανία στον κλάδο εστίασης και αναψυχής σε συνδυασμό με την ψυχική ανάγκη του συζύγου της να επιστρέψει στον τόπο του, συνέβαλαν στη γέννηση του μικρού επιχειρηματικού της σχεδίου. Η διεκδίκηση του μικρού οικονομικού βραβείου των ευρώ και η δωρεάν παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής σαράντα ωρών από τον τεχνικό σύμβουλο της ΣΠΑΕΗ που της χορήγησε το κοινοτικό έργο Υιλοξενία ήταν ένα άλλο καθοριστικό κίνητρο για τη Μαρία Ευαγγέλου. Με το βοήθημα αυτό κάλυψε ένα σημαντικό μέρος των δαπανών ίδρυσης και λειτουργίας του μαγαζιού της στο οποίο παράγει και πουλάει παραδοσιακές πίτες μαζί με τη βοηθό της. Ο Φώτιος Πανταζής είναι πολύ νέος, 23 ετών. Εργάστηκε για δώδεκα μήνες στο πλυντήριο ταπήτων Γαλαξίας στη Θεσσαλονίκη, από την οποία επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του, τη Ροδόπολη του δήμου ιντικής, όπου μένουν οι γονείς του. Έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία του πλυσίματος χαλιών, ο Υώτιος Πανταζής αποφάσισε να δημιουργήσει, στην είσοδο της Ροδόπολης, έναν ενιαίο επαγγελματικό χώρο στον οποίο πλένει για λογαριασμό των πελατών του και ιδιωτικά αυτοκίνητα, πέρα από τα χαλιά. Ο Υώτιος Πανταζής, προκειμένου να μπει στην αγορά αυτο-απασχόλησης, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν λειτουργεί, επί του παρόντος, άλλο πλυντήριο χαλιών στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης. την επιχείρησή του απασχολούνται τώρα η μνηστή του, η αδελφή του και ο κουνιάδος του.

3 Ωφεληθέντες δημιουργοί επιχειρήσεων : Μαρτυρίες από τη Σιντική και Ηράκλεια Ελλάδα Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 3 ο Δημήτριος Γεωργιάδης σπούδασε φυσικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έμενε στην Καλαμαριά, όμως κατάγεται από την περιοχή της ιντικής όπου μένουν οι γονείς του. Ψς νέος επιστήμονας, ο Δημήτριος Γεωργιάδης, θέλησε να επιστρέψει στον τόπο των γονιών του, να ιδρύσει ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στη Ροδόπολη και να μπει έτσι στην αγορά εργασίας ως αυτο-απασχολούμενος. το φροντιστήριό του απασχολούνται και άλλοι καθηγητές. Ο Δημήτριος Γεωργιάδης εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν λειτουργεί, επί του παρόντος, άλλο φροντιστήριο στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης και οι μαθητές αναγκάζονται να πηγαίνουν στο ιδηρόκαστρο ή στο Κιλκίς για ενισχυτική διδασκαλία. Σούτο αυξάνει τις πιθανότητες βιωσιμότητας του σχεδίου του. Ο Αντώνης Γουβατζηδάκης διατηρούσε επί έντεκα χρόνια στο Κιλκίς ένα μπουγατσατζίδικο το οποίο τελευταία δεν πήγαινε καλά. Καταγόμενος ο ίδιος από το Μοναστηράκι ιντικής, ο Αντώνης Γουβατζηδάκης αποφάσισε να επιστρέψει στο χωριό του, να εξαγοράσει και να λειτουργήσει ένα υφιστάμενο παραδοσιακό παντοπωλείο, αφού ο πρώην ιδιοκτήτης του έπρεπε να βγει στη σύνταξη. Σην επιστροφή του Αντώνη Γουβατζηδάκη στο Μοναστηράκι διευκόλυνε κι ο θείος της συζύγου του ο οποίος τους παραχώρησε δωρεάν το σπίτι του για να διαμένει όλη η τετραμελής οικογένεια. ήμερα στο παντοπωλείο απασχολείται ο ίδιος ο Αντώνης Γουβατζηδάκης αλλά και η σύζυγός του. O Γιώργος Λεωνάκης σπούδασε μηχανολογία. Ήταν λογικό λοιπόν να θέλει να κάνει κάτι που έχει σχέση με τις σπουδές του. Ψς μηχανολόγος μηχανικός ενδιαφέρει τον Γιώργο Λεωνάκη άμεσα να συμβάλει με τις γνώσεις της επιστήμης του στη δημιουργία ενός τεχνικού γραφείου το οποίο να αποτελέσει ένα χρήσιμο τεχνικό εργαλείο για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις της περιοχής των δήμων ιντικής και Ηράκλειας. Ο Γιώργος Λεωνάκης διέμενε στις έρρες, όμως κατάγεται από την Κερκίνη ιντικής. Ψς δημότης του εν λόγω δήμου αντιλαμβάνεται τις προοπτικές που υπάρχουν για την οικονομική αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής. Γι αυτό επέστρεψε και άνοιξε τεχνικό γραφείο μηχανολόγου-μηχανικού στο ιδηρόκαστρο. Υυσικά τον παρακίνησε και το υλοποιούμενο κοινοτικό έργο Υιλοξενία στην περιοχή καταγωγής του.

4 Μαρτυρίες από το Ptuj Σλοβενία Μαρτυρίες από τη Σιντική και Ηράκλεια Ελλάδα 4 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Η Πασχαλίνα Ψαθά είναι μια νέα δικηγόρος, με μεταπτυχιακές σπουδές. Διέμενε στις έρρες, κατάγεται όμως από την Ηράκλεια. Γι αυτό και ήθελε να δημιουργήσει και να λειτουργήσει το δικηγορικό της γραφείο στο δήμο καταγωγής της, την Ηράκλεια. Ψς δικηγόρος, η Πασχαλίνα Χαθά ενδιαφέρεται να συμβάλει με τις νομικές της γνώσεις στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικηγορικού γραφείου το οποίο να αποτελέσει ένα χρήσιμο τεχνικό εργαλείο για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και για τους κατοίκους της περιοχής της Ηράκλειας. Σην Πασχαλίνα Χαθά την παρακίνησε βέβαια στην προσπάθειά της αυτή και το υλοποιούμενο κοινοτικό έργο Υιλοξενία στην περιοχή της στην οποία επέστρεψε μετά από τη διετή εξάσκηση που έκανε σε έμπειρο δικηγορικό γραφείο των ερρών. Ο Γεώργιος Βαγιωνάς και ο Γρηγόριος Ζερβός, έχοντας ασχοληθεί πρόσφατα με τα φωτοβολταϊκά συστήματα, αποφάσισαν να ιδρύσουν μια ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ) στην Ηράκλεια με στόχο την παροχή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σχετικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εμπιστοσύνη τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ως μοχλούς τοπικής ανάπτυξης, οδήγησε τους Βαγιωνά και Ζερβό στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός φορέα ο οποίος να αποτελέσει ένα χρήσιμο τεχνικό εργαλείο για τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους της Ηράκλειας και της ιντικής. Ο Jernej Brendholc ήταν μέχρι πρόσφατα επαγγελματίας χορευτής διαφόρων ειδών χορού. Όταν ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα, αποφάσισε να κάνει τη δική του δουλειά, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες : χοροδιδασκαλία (ομαδική ή ατομική διδασκαλία για διαφορετικές ηλικίες), σφαιρική διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων. Φάρη στην ενδιαφέρουσα επαγγελματική χορευτική δραστηριότητα του Jernej Brendholc, εντάχθηκε στο σχέδιο Υιλοξενία, επιλέγοντας δυο επαγγελματικά χορευτικά του στιγμιότυπα στα οποία χορεύει με την γυναίκα πάρτνερ του σε μεγάλο χορευτικό διαγωνισμό. Σα δυο πολύ ενδιαφέροντα αυτά χορευτικά έχουν να κάνουν το πρώτο με τον Batman και το δεύτερο με μια εθνική σλοβενική μουσική και την αντίστοιχη σλοβενική ενδυμασία. Πρόκειται για δυο χαρακτηριστικά βίντεο που δείχνουν το αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας του Jernej.

5 Ωφεληθέντες δημιουργοί επιχειρήσεων : Μαρτυρίες από το Oristano Ιταλία Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 5 Μ ετά από πολλά χρόνια τελείως διαφορετικής εργασιακής εμπειρίας, η Maria Antonietta Uda και ο Gianfranco Tomasi, καταγόμενοι από το Oristano, αποφάσισαν να ενώσουν την τεχνογνωσία τους. Σο πάθος τους για τη μαγειρική ήταν το κοινό σημείο το οποίο τους ώθησε στο άνοιγμα μιας επιχείρησης λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων μέσα στο ιστορικό κέντρο του Oristano. Κατόπιν κοινής συμφωνίας, αποφάσισαν να επικεντρωθούν στην παραγωγή, με βιολογικά υλικά, φρέσκων ζυμαρικών και τοπικών παραδοσιακών γλυκισμάτων, όπως π.χ. τα lorighittas, τα malloreddus, τα culurgiones και τα ravioli. Για τεχνικούς λόγους, η αναζήτηση του εμπορικού οικήματος δεν ήταν εύκολη, όμως τελικά κατάφεραν να βρουν τον ιδανικό χώρο για το άνοιγμα του εργαστηρίου τους. Σο Sil Oristano τους υποστήριξε, στο πλαίσιο του σχεδίου Υιλοξενία, δηλαδή τους χρηματοδότησε ορισμένες δαπάνες της οικονομικής τους δραστηριότητας. Μέλος του συνεταιρισμού είναι και η Contini Stefania Bonaria. Η Giadda Ricci, 34 ετών, από παλιά σύχναζε στους παιδότοπους και εργάστηκε αρκετά χρόνια στα εστιατόρια των νηπιαγωγείων. Ο κύριος λόγος που την ώθησε να ιδρύσει ένα φορέα για τη διοργάνωση παιδικών εορτών, είναι για να καλύψει το κενό παρόμοιων υπηρεσιών στο Oristano. Η Giadda Ricci είχε την τύχη να βρει ένα φορέα ο οποίος ήταν ήδη προηγουμένως ένας παιδικός σταθμός. Η Giadda Ricci έχει επίσης μια συνεργάτιδα, την Katiuscia Cardia, 38 ετών, η οποία ασχολείται με όλο το επικοινωνιακό μέρος και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων. ύμφωνα με την άποψή τους, η εν λόγω οικονομική δραστηριότητα θα αναπτυχθεί, διότι υπάρχει μια έντονη ζήτηση γι αυτού του είδους τις υπηρεσίες. O Gianluca Generoso, 37 ετών, είχε μια επαγγελματική διαδρομή με αρκετή ποικιλία και διακεκομμένη από ορισμένες περιόδους ανεργίας. Ο Gianluca Generoso πάντοτε είχε ένα μεγάλο πάθος για τον αθλητισμό, και στο διάβα του χρόνου, αφιερώθηκε στην ποδηλασία και στη στατική ποδηλασία (spinning). Φάρη στο σχέδιο Philoxenia, κατόρθωσε να μετασχηματίσει το πάθος του σε δουλειά. Αποφάσισε λοιπόν να ανοίξει ένα κέντρο spinning με την επωνυμία Village Spinning Academy. Κατόρθωσε να αγοράσει, με την οικονομική συνδρομή του έργου Υιλοξενία, δεκαπέντε ποδήλατα και να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του. Είχε την τύχη να βρει μια αίθουσα γυμναστικής η οποία του διέθεσε ένα χώρο για να διοργανώσει μαθήματα του spinning.

6 Ωφεληθέντες δημιουργοί επιχειρήσεων : Μαρτυρίες από τη Μάλτα και Gozo 6 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Η Ο ιδέα δημιουργίας συνεταιρισμού προώθησης βιώσιμων προϊόντων παρουσιάστηκε από εικοσιτέσσερις κατοίκους και αγρότες ενός μικρού χωριού της Μάλτας με το όνομα Manikata. Βάση δόθηκε στο φυσικό περιβάλλον, την προστασία του και στην πρόσκληση ανθρώπων να επισκεφτούν τις φάρμες, τα χωράφια και όλους τους φυσικούς και ιστορικούς πόρους της. Όλοι αυτοί οι πόροι συμπληρώνουν το «μονοπάτι κληρονομιάς» που θα δώσει νέα εισοδήματα στο συνεταιρισμό. Σο κοινό στο οποίο κυρίως απευθύνεται το μονοπάτι κληρονομιάς περιλαμβάνει κυρίως μαθητές όλων των βαθμίδων, τουρίστες και το ευρύ κοινό. Ο εν λόγω συνεταιρισμός, με πρόεδρο τον Mario Cardona, εντάχθηκε στο σχέδιο Υιλοξενία μέσα από τον Διαδημοτικό ύνδεσμο Μάλτας. Τποστηρίζεται δε από την Σράπεζα της Βαλέτας και το δημόσιο φορέα προσέλκυσης επενδύσεων Malta Enterprise. Mario Fava είναι ένας από τους δύο μετόχους που δημιούργησαν εταιρεία με αντικείμενο την παροχή αναλύσεων και διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων σε βιομηχανικούς φορείς, όπως είναι η τροφή, το νερό, τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα. Πελάτες-στόχοι της εταιρείας είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων. Αρχικά, η εταιρεία σκοπεύει να προσφέρει τα πλέον συνηθισμένα τεστ και σταδιακά να διευρύνει την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία των υπηρεσιών της όσο μεγαλώνει. Μακροχρόνια, στοχεύει επίσης στην εξαγωγή των υπηρεσιών της σε πελάτες από τη βόρεια Αφρική και στη νότια Ευρώπη. Η βοήθεια και η συμβουλευτική ήταν βασικές για τον Mario Fava και το συνεταίρο του, ώστε να τους πείσουν ότι συμμετέχοντας στο σχέδιο Υιλοξενία θα επωφελούνταν όχι μόνο οικονομικά, αλλά και με όρους διασύνδεσης με άλλους αλλοδαπούς ωφελούμενους. Η Marie-Claire Camilleri παράγει άνθη οσπρίων κατά τα τελευταία δέκα χρόνια για κατανάλωση δική της και των φίλων της. Η ιδέα της να παραγάγει μια ποικιλία οσπρίων, όπως οι φακές, τα ρεβίθια κ.α. προήλθε μετά από μια περίοδο τετράμηνης διαμονής της στο Λονδίνο όπου μπορούσε να βρει τα εν λόγω προϊόντα στα περισσότερα καταστήματα λιανικής. Σο ίδιο δεν συνέβαινε στον τόπο καταγωγής της, τη Μάλτα. Αν έπρεπε τα προϊόντα αυτά να εισαχθούν, δεν θα ήταν φρέσκα, προκαλώντας μολύνσεις και σπατάλη υλικών. Σο γεγονός αυτό ενίσχυσε την ιδέα της Marie-Claire Camilleri να αναπτύξει περισσότερο τα προϊόντα αυτά, δίνοντας τους και το όνομα Έξοχα Όσπρια (Glorious Greens). Η βοήθεια που της παρασχέθηκε μέσω του σχεδίου Υιλοξενία ενθάρρυνε την Marie-Claire Camilleri να ακολουθήσει περισσότερο την ιδέα και να προχωρήσει στα επόμενα βήματα για τη δημιουργία της δικής της μικρής εγκατάστασης παραγωγής οσπρίων για την τοπική αγορά. Ο βασικός εξοπλισμός που χρειάζεται είναι μια μηχανή υποβοήθησης της σποροπαραγωγής, εξοπλισμός που έχει μερικώς χρηματοδοτηθεί από το σχέδιο Υιλοξενία.

7 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 7 Το DVD καλών πρακτικών του έργου Φιλοξενία M έσα από το DVD του έργου Υιλο- της λοβενίας (Ptuj), της Κύπρου (Βορόκληνη), το ελληνικό υπουργείο ανάπτυξης, ανταγωνιστι- ξενία παρουσιάζονται ει- της Μάλτας (Gozo). κότητας και ναυτιλίας. κoσιπέντε τοπικές πρωτο- Η πραγματοποίηση των Ο απώτερος στόχος του βουλίες παλιννοστησάντων σχετικών ρεπορτάζ από DVD είναι παρόμοιες ή μετοικησάντων μικρο- την Σοπική Απασχολησι- πρωτοβουλίες να αναπα- επιχειρηματιών που συνέ- μότητα εγγράφεται στο ραχθούν και αλλού ή να βαλαν στην αναζωογό- πλαίσιο υλοποίησης του μπολιάσουν νέες ιδέες νηση και την ελκυστικό- κοινοτικού έργου Υιλοξε- σχεδίων, ανάλογα με τις τητα πέντε μεσογειακών αγροτικών περιοχών : της Ελλάδας (ιντική - Ηράκλεια), νία που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (μέσα από το ιδιαιτερότητες των αγροτικών περιοχών. Σν εμώθπιιν ηνπ DVD θαη παξαθάησ κεξηθέο όςεηο ησλ ξεπνξηάδ ηνπ της Ιταλίας (Oristano), πρόγραμμα MED) και από

8 8 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Σεπτεμβρίου 2011 Λιθότοπος Ελλάδα Στην τελική ευθεία οι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία Γείηε ηα ξεπνξηάδ γηα ηε ζπλέληεπμε ηύπνπ ηνπ Ληζνηόπνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία : tpa-kepi.gr/meetings_el. html#2011_09_26 Σ ην πρώτη μέρα της συνάντησης του Λιθοτόπου, οι εταίροι ασχολήθηκαν με τις παρουσιάσεις των εξαμηνιαίων απολογισμών όλων των εταίρων με την παρουσία του εξωτερικού αξιολογητή Éric Gazon. Ο τελευ- ροι ξεναγήθηκαν από την ΣΟΠ.ΑΠ. στις επιχειρήσεις των Ελλήνων ωφελουμένων από το σχέδιο Υιλοξενία στην περιοχή ιντικής και Ηράκλειας για να δουν από κοντά τις δραστηριότητές τους. τις εργασίες της συνά- του δημάρχου Ηράκλειας και αναπληρωματικό μέλος του Δ της ΣΠΑΕΗ, Φρήστος Αραμπατζής, Άλκης Καλλιαντζίδης, Jimmy Magro, Ευστράτιος Μυλωνάς και Αλεξάνδρα Βυζιώτου. Εκτενή ρεπορτάζ για την εν λό- ταίος πραγματοποίησε τη ντησης, κατά τη δεύτερη γω συνέντευξη μεταδό- δική του παρουσίαση της μέρα, κλήθηκαν και συμ- θηκαν από όλα σχεδόν προόδου του σχεδίου, για μετείχαν οι Έλληνες ωφε- τα τοπικά τηλεοπτικά να ακολουθήσει μια δια- λούμενοι από το σχέδιο κανάλια. λογική συζήτηση μεταξύ Υιλοξενία, όπως ο Ευ- Σο απόγευμα συνήλθε η όλων των εταίρων με στράτιος Μυλωνάς, δη- συντονιστική επιτροπή. έμφαση τη χαμηλή απορ- μιουργός ενός βιοκαφέ Οι εταίροι υπέγραψαν τα ροφητικότητα των κοινο- εμπορίας παραδοσιακών πρακτικά της συνόδου τικών του πόρων. πλεκτών και βιολογικών της Λάρνακας στις 6 και Ακολούθησε διαλογική προϊόντων και η Αλεξάν- 7 Απριλίου 2011 και απο- συζήτηση μεταξύ των δρα Βυζιώτου, ασφαλι- φάσισαν να ορίσουν την εταίρων για τις καλές στικός σύμβουλος. επόμενη συνάντησή τους πρακτικές του κοινού τη συνέχεια οι εταίροι στην έδρα της ΣΠΑΕΗ DVD και τη διοργάνωση παραχώρησαν κοινή συ- για τις 9, 10 και 11 Μαρ- του διεθνούς σεμιναρίου νέντευξη τύπου στα μέ- τίου 2012 στην Ελλάδα. κεφαλαιοποίησης των σα ενημέρωσης του νο- Οι εταίροι συμφώνησαν αποτελεσμάτων του σχε- μού ερρών. Μίλησαν αναφορικά με την ενερ- δίου Υιλοξενία : υποδοχή για την πρόοδο του σχε- γό συμμετοχή τους στο νέων πληθυσμών σε αγρο- δίου Υιλοξενία οι : Από- διεθνές σεμινάριο κεφα- τικό χώρο της ΕΕ. Η στολος Καρύδας, δήμαρ- λαιοποίησης του σχεδίου ΣΟΠ.ΑΠ. κατέθεσε μια πρώτη μεθοδολογική προ- χος ιντικής και μέλος του Δ της ΣΠΑΕΗ, πύ- Υιλοξενία. Οξέζηεο Καιιηαληδίδεο οικονομολόγορ σέγγιση διοργάνωσης του εν λόγω σεμιναρίου. ρος Ελενοδώρου, δήμαρχος Βορόκληνης, Νατάσα Μετά το γεύμα, οι εταί- Μπαρακλιλή, σύμβουλος

9 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 9 Εκπρόσωποι των εταίρων στο Λιθότοπο Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Σιντικής - Ηράκλειας (ΤΠΑΕΣΗ) : Φρήστος Αραμπατζής, πρόεδρος. Éric Gazon, εξωτερικός αξιολογητής. Τοπική Απασχολησιμότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) : Απόστολος Καλλιαντζίδης, πρόεδρος. Ορέστης Καλλιαντζίδης, οικονομολόγος. Patto Territoriale Oristano (Sil Oristano) : Marco Massa, υπεύθυνος για την πολιτική υποδοχής. Bernadette Serra, αρμόδια για τα κοινοτικά προγράμματα. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας (ΑΝΕΤΕΛ) : πύρος Ελενοδώρου, πρόεδρος. Δαμιανός Κοσμά, μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Μιχάλης Ζάνος, διευθυντής. E-Zavod : Matjaž Fras, υπεύθυνος πολιτικής υποδοχής. Tanja Ostrnam Renault, διερμηνέας. Διαδημοτικός Σύνδεσμος Μάλτας (LCA) : Jimmy Magro, εκτελεστικός διευθυντής. Maureen Azzopardi, υπεύθυνη κοινοτικών προγραμμάτων. Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ Φηινμελία θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπο ζην Ληζόηνπν πλεδξίαζε ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ηνπ έξγνπ Φηινμελία, κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ Patto Territoriale Oristano, ηεο ΑΝΔΣΔΛ, ηεο ΣΠΑΔΗ, ηεο ΣΟΠ.ΑΠ., ηνπ e-zavod θαη ηνπ LCA πλέληεπμε ηύπνπ ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ Φηινμελία, κε ηνλ γεληθό ζπληνληζηή Άιθε Καιιηαληδίδε, ηνλ πξόεδξν ηεο ΣΠΑΔΗ Χξήζην Αξακπαηδή, θαη ηνλ πξόεδξν ηεο ΑΝΔΣΔΛ πύξν Διελνδώξνπ Μηα από ηηο επηζθέςεηο εξγαζίαο ησλ εηαίξσλ ζηνπο σθεινύκελνπο από ην έξγν Φηινμελία : εδώ, ζην γξαθείν ηεο δηθεγόξνπ Παζραιίλαο Ψαζά

10 10 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Οκτωβρίου 2011 Παρίσι Γαλλία Συμμετοχή στην έκθεση των «Σχεδίων στην επαρχία» Ιζηνζειίδα ηεο έθζεζεο ησλ «ρεδίσλ ζηελ επαξρία» : Μ ετά από πρόσκληση του γαλλικού συνδέσμου Collectif Ville Campagne συμμετείχε στις 11 Οκτω- κεφαλαιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου Υιλοξενία. κοπός της καθιερωμέ- έως το 2009 διοργανώθηκαν στον ίδιο χώρο της Λιμόζ πέντε εκθέσεις εγκατάστασης σε αγροτικό χώρο με τίτλο βρίου 2011 ο γενικός νης, ανά διετία, αυτής «χέδια στην επαρχία» συντονιστής του έργου της εξειδικευμένης έκθε- με χρονική διάρκεια ενός Υιλοξενία στην πέμπτη σης είναι να καλεί τους σαββατοκύριακου και με έκθεση των «χεδίων ενδιαφερόμενους για εγκα- καλεσμένους τους έχο- στην επαρχία» που έγινε τάσταση και εργασία ντες ένα σχέδιο, τις πε- στο Παρίσι. Ο λόγος συμ- στην πράσινη γαλλική ριοχές υποδοχής και τους μετοχής του συντονιστή επαρχία να ανακαλύ- συμβουλευτικούς φορείς μας είναι προφανής : το ψουν τις υφιστάμενες των υποψηφίων για με- αντικείμενο της έκθεσης συγκλίνει με το θέμα του ευκαιρίες που παρέχουν οι περιοχές υποδοχής, τεγκατάσταση. υλοποιούμενου σχεδίου δηλαδή τους διαμένοντες Υιλοξενία. Παράλληλα ο σήμερα σε ένα αστικό συντονιστής είχε την ευ- κέντρο και έχοντες τόσο καιρία να κάνει επαφές, ένα επαγγελματικό όσο ώστε να αναζητήσει κι ένα προσωπικό σχέδιο. έμπειρους εισηγητές αλλά ύμφωνα με τον ιστότο- και περιοχές υποδοχής πο του Collectif Ville για το διεθνικό σεμινάριο Campagne, από το 2001 Ο γεληθόο ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ Φηινμελία Άιθεο Καιιηαληδίδεο ζηελ πέκπηε έθζεζε ησλ «ρεδίσλ ζηελ επαξρία», ζην Παξίζη

11 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Νοεμβρίου 2011 Μασσαλία Γαλλία Οι εταίροι του Φιλοξενία συμμετείχαν στην Hμερίδα κεφαλαιοποίησης Ο Marco Massa και ο Άλκης Καλλιαντζίδης, εκπρόσωποι του Patto Territoriale Oristano και της Σοπικής Απασχολησιμότητας (ΣΟΠ.ΑΠ.) αντίστοιχα, συμμετείχαν στην Ημερίδα των clusters και κεφαλαιοποίησης που διοργανώθηκε στη Μασσαλία από την Κοινή Σεχνική Γραμματεία (ΚΣΓ) του προγράμματος MED. Η εν λόγω ημερίδα αποτέλεσε συνέχεια μιας τριετούς διαδικασίας κεφαλαιοποίησης την οποία ξεκίνησε το 2011 το πρόγραμμα MED. Σον Ιούνιο του 2011 διοργανώθηκαν στη Ρώμη τέσσερα εργαστήρια κεφαλαιοποίησης (ένα για κάθε θεματική προτεραιότητα). Η εν λόγω σειρά εργαστηρίων αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαστήριο εκκίνησης για την κοινοποίηση της μεθοδολογίας της κεφαλαιοποίησης. Επιπλέον, η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε ότι είναι χρήσιμη για ανταλλαγή των πρακτικών κεφαλαιοποίησης και των προσεγγίσεων των σχεδίων καθώς και των κοινών προβλημάτων και αναγκών. Σέλος, τα εργαστήρια κατέληξαν στην πρώτη κατεύθυνση για τον ορισμό των θεματικών ομάδων. ύμφωνα με την ΚΣΓ, η εν λόγω ημερίδα ήταν ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις οι εταίροι των 104 σχεδίων MED. Να αδράξουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην προσπάθεια κεφαλαιοποίησης και εμπλοκής στην προετοιμασία των προσεχών διακηρύξεων του προγράμματος, για να προσδιοριστούν οι ευκαιρίες κοινοποίησης και μεταφοράς, για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα των σχεδίων τους, προβαίνοντας σε co-lobbying στις κυβερνήσεις και στους ευρωπαϊκούς φορείς για την ολοκλήρωση. Stéphane Clochey ςπεύθςνορ μελεηών ηηρ ΤΟΠ.ΑΠ. Σν πάλει ηεο εκεξίδαο ησλ clusters θαη θεθαιαηνπνίεζεο ζηε Μαζζαιία

12 12 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Grisi Plus : 14 εηαίξνη από 11 θνηλνηηθέο ρώξεο : Γαιιία, Ιξιαλδία, Λεηηνλία, Δζζνλία, Σζερία, ινβελία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Μάιηα, Διιάδα, θαη Κύπξνο Χξήζηνο Αξακπαηδήο ππόεδπορ ηηρ ΤΠΑΕΣΗ, διοικηηικά απμόδιορ για ηο ζσέδιο Φιλοξενία Η συνέχεια του Φιλοξενία : το σχέδιο Grisi Plus το τέταρτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου μας ο γενικός συντονιστής έγραφε : «η ΣΠΑΕΗ, η ΑΝΕΣΕΛ και ο Διαδημοτικός ύνδεσμος Μάλτας προσκλήθηκαν από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Gers και θα συμμετάσχουν στο συλλογικό σχέδι ο Grisi Pl us (Geomatics Regional Information Society Initiative Plus) στα πλαίσια του προγράμματος Interreg IVC. Σο εν λόγω έργο προωθεί επίσης τις πολιτικές υποδοχής πληθυσμών στην επαρχία.» Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε το αναγνωστικό μας κοινό ότι το εν λόγω πολυεθνικό σχέδιο εγκρίθηκε και στο οποίο οι μνημονευόμενοι εταίροι μας θα έχουν να παίξουν για τα επόμενα τρία χρόνια ένα σημαντικό ρόλο, ως συνέχεια του έργου Υιλοξενία. Με λίγα λόγια, το σχέδιο Grisi Plus θα έχει τους εξής σκοπούς : να βελτιώσει και να εκμοντερνίσει τις πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. να συμβάλει στην αναζωογόνηση, στην ελκυστικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη απομονωμένων αγροτικών περιοχών. να συμβάλει στην προσέλκυση νέων κατοίκων, επιχειρηματιών και τουριστών σε αγροτικές περιοχές. να διασφαλίσει στους λήπτες πολιτικών αποφάσεων υποστηρικτικά εργαλεία για την οικονομική ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. να αναπτύξει νέες μεθόδους για την προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, χάρη στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας. να συμβάλει στην ανάπτυξη και προώθηση τοπικών εμπορικών σημάτων, σε ευθεία γραμμή με τα ειδικά χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών. να ενισχύσει την ορατότητα και τη σημαντικότητα της ανεξάρτητης τηλεργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σν παξόλ ελεκεξσηηθό δειηίν εθπνλήζεθε θαη εθδόζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία, κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηνπ Δπξσπατθνύ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο MED. Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζ απηό απερνύλ ηε γλώκε ησλ ζπκπξαηηόλησλ ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία θαη σο εθ ηνύηνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ επίζεκε άπνςε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ενημεπωτικό δελτίο Φιλοξενία Τεύσορ 6 Μάπτιορ 2012 Εκδότηρ : ΤΠΑΕΣΗ Χρήζηος Αραμπαηδής, πρόεδρος Κοινοηικό Καηάζηεμα Λιβαδιάς Κερκίνε Ελλάδα Διεςθςντήρ ύληρ : Τοπική Απαζτολεζιμόηεηα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Απόζηολος Καλλιανηδίδες, πρόεδρος Αγγελάκε Θεζζαλονίκε Ελλάδα Σςντακτική ομάδα : Μαρία Τζακίρε, δεμοζιογράθος, αρτιζσνηάκηες Stéphane Clochey, ζσνηονιζηής ζτεδίαζες. Ορέζηες Καλλιανηδίδες Sarah Everett Μαρία Καλπίδοσ.

Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου

Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου Σεύρνο 5 επηέκβξηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο την τελική ευθεία!

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί-

Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί- Σεύρνο 4 Μάξηηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Κρίσιμη στροφή Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας.

Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας. Τεύρνο 2 Μάξηηνο 2010 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Συνεχίζουμε! Οριστάνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Ημερίδα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11 Νοεμβρίου 2013 Επιμελητήριο Φλώρινας Φλώρινα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έναρξη - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ 2o Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2014 Καλώς ήρθατε! Διανύοντας το δεύτερο εξάμηνο ζωής της, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ» θα ήθελε να σας καλωσορίσει στο δεύτερο newsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ BIΟ-ΉΛΙΣ ΉΛΙΣ Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος 2014 Αγαπητές φίλες & φίλοι, Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Bio-Ήλις.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΟΡΙΣΜΟΙ 2 3 ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 3 ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 6 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 6 ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: Δημήτριος Κανελλίδης ΘΕΜΑ: «Ο ρόλος των σύγχρονων τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα διάγνωσης επιχειρηματικών προβλημάτων των γυναικών που ωφελήθηκαν από τη συμβουλευτική διαδικασία στη ΝΕΛΕ Λάρισας

Έρευνα διάγνωσης επιχειρηματικών προβλημάτων των γυναικών που ωφελήθηκαν από τη συμβουλευτική διαδικασία στη ΝΕΛΕ Λάρισας ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Έρευνα διάγνωσης επιχειρηματικών προβλημάτων των γυναικών που ωφελήθηκαν από τη συμβουλευτική διαδικασία στη ΝΕΛΕ Λάρισας Συντονισμός: ΝΕΛΕ Λάρισας Επιστημονική Επιμέλεια: Λάρισα 2006

Διαβάστε περισσότερα

mydasta news Διασφαλίζουμε Ακούμε Στηρίζουμε

mydasta news Διασφαλίζουμε Ακούμε Στηρίζουμε mydasta news Μια έκδοση της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ακούμε...και μελετάμε την υπάρχουσα κατάσταση, τις ανάγκες των φοιτητών και των αποφοίτων μας και την αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορέων: 1. Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, ΕΛΛΑΔΑ 2.

Επωνυμία Φορέων: 1. Κ.Ε.Κ. Γεωργικής Ανάπτυξης Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, ΕΛΛΑΔΑ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ RURWOMBACK Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 1 Επωνυμία Φορέων: 1. Κ.Ε.Κ. Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Π Ε Ρ Ι ΕΧΟΜΕΝ Α Τ Ε Υ ΧΟ ΥΣ: Διεθνές Πρότυπο Investor In People 2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Π Ε Ρ Ι ΕΧΟΜΕΝ Α Τ Ε Υ ΧΟ ΥΣ: Διεθνές Πρότυπο Investor In People 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ : 9 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι ΕΧΟΜΕΝ Α Τ Ε Υ ΧΟ ΥΣ: Διεθνές Πρότυπο Investor In People 2 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ 3 Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GRISI PLUS. www.grisiplus.eu GRISI PLUS Γεωπληροφορική Αγροτική Πρωτοβουλία για Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας www.grisiplus.eu...αφήστε τον εαυτό σας να εμπνευστεί... ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα, Ελλάδα Καρδίτσα, Ελλάδα info@eco-consultants.gr pmdian@otenet.gr anka@anka.gr

Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα, Ελλάδα Καρδίτσα, Ελλάδα info@eco-consultants.gr pmdian@otenet.gr anka@anka.gr 2 Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα, Ελλάδα Καρδίτσα, Ελλάδα info@eco-consultants.gr pmdian@otenet.gr anka@anka.gr Το παρόν κείμενο έχει συνταχθεί από τα μέλη του Δικτύου για την Κοινωνική Ολοκλήρωση και την ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενηµέρωση Συµµετοχή Ανάπτυξη ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2009 Ευρωπαϊκό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Πάρος Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Χ. Μούσκου

Διαβάστε περισσότερα

GRISI Plus. εκέµβριος 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS

GRISI Plus. εκέµβριος 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο : http://www.grisiplus.eu/home/ GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS εκέµβριος 2013 SOHO SOLO: Μικρό Γραφείο Κατ οίκον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 54 * After 25 centruries, Greek temple sees the light Ο τίτλος του CNN Travel στο άρθρο παρουσίασης του ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΕΠΙΛΟΓΗ βέλτιστων πρακτικών Leader+ 2009 / 4 EL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΕΠΙΛΟΓΗ βέλτιστων πρακτικών Leader+ 2009 / 4 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΠΙΛΟΓΗ βέλτιστων πρακτικών Leader+ 2009 / 4 EL Η παρούσα επιλογή βέλτιστων πρακτικών Leader+ εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Αγροτικών Περιοχών. Το Leader («Δεσμοί μεταξύ των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Στηρίξτε σήμερα τον συνεργάτη που έχει ανάγκη, ενισχύστε την τοπική επιχείρηση για να έχουμε αύριο ένα καλύτερο μέλλον. Στην περίοδο αυτή όπου η οικονομική κρίση κορυφώνεται, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 20 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 12 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 7 2/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 3/ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 10 4/ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 47 5/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ... 49 6/ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα