5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Ιάξηζα 2/11/2012 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 2101, Ταχ. Δ/νση: ΤΚ Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών Υπεύθυνος: Μαντούδη Παναγιώτα Τηλέφωνο: FAX: ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 166/2012 ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝΠ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΟΑΦΗΘΖΠ ΙΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΖΠ 5 εο ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΞΟΝΝΟΗΕΔΡΑΗ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ 5 ε.ξδ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ,00 ΔΟΩ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΡΝ Φ.Ξ.Α. 5 ε.ξδ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Ξ.Ξ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ CPV ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠ ΠΡΝΛ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΡΞΝ ΓΟΑΦΗΘΖ ΙΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ν Γηνηθεηήο ηεο 5 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο έρνληαο ππφςε: 1. Ρν Λ. 2362/95 «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Σελίδα 1 από 12

2 2. Ρν Λ. 2286/95 "Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2323/95(ΦΔΘ 115/Α/95 «παίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 3. Ρνπ Λ.2522/97 πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΝΘ. 4. Ρν Ξ.Γ. 60/07 "Ξξνζαξκνγή Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16 Λνεκβξίνπ (ΦΔΘ 64/ Ρ.Α.). 5. Ρν Ξ.Γ 166/2003 (ΦΔΘ 138/Α/2003) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2000/35 ηεο γηα θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. 6. Ρν Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ 150/ Ρ.Α. «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)». θαηά ην κέξνο πνπ απηέο δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θαησηέξσ ππ αξηζκ. 2.3 νδεγίαο 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ. 7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 11 ηνπ Λ.3867/2010 «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ» (ΦΔΘ 128/3 Απγνχζηνπ 2010 Ρ.Α.) 9. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ.11, πεξίπησζε 23(γ) ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β ηνπ Λ.3527/2007(ΦΔΘ 25/Ρ.Α./ ) "Θχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο" πνπ αλαθέξεη ηα εμήο: Ν Γηνηθεηήο ηεο Γ..ΞΔ. είλαη αξκφδηνο κέρξη πνζνχ εθαηφ ρηιηάδσλ επξψ ( ,00 ) εηεζίσο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ θσδηθψλ, γηα θαζέλα αληηθείκελν πξνκήζεηαο, έξγνπ ή ππεξεζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3867/2010 (ΦΔΘ 128/3-8-10), άξζξν 27 «Δμφθιεζε πξνκεζεηψλ λνζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ», παξ Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3846/2010 (ΦΔΘ 66/ ), άξζξν Ρελ αξ. πξση / Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηεο 5 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & Πη. Διιάδαο κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο γηα ηεο αλάγθεο ηεο 5 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & Πη. Διιάδαο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 14. Ρελ αξ. πξση / Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 5εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & Πη. Διιάδαο γηα ηελ έγθξηζε αλάιεςεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ,00 απφ ηνλ ΘΑΔ Σελίδα 2 από 12

3 15. Ρελ αξ.πξση.15024/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 5εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & Πη. Διιάδαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξ. 166/2012 Γηαθήξπμεο θαη ησλ φξσλ απηήο. Ξ ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η Ξξόρεηξν δηαγσληζκό κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο 5 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & Πη. Διιάδαο. ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: ,00 ΔΟΩ κε ην Φ.Ξ.Α. Ζ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζα βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηεο 5 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & Πη. Διιάδαο ΡΝΞΝΠ-ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΡΝΞΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 5 εο.ξδ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ (ΞΔΟΗΝΣΖ ΚΔΕΝΟΙΝ) ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΩΟΑ 13 Λνεκβξίνπ 2012 Ρξίηε π.κ. Νη πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή κέρξη θαη ηηο 12 Λνεκβξίνπ 2012 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00 κ.κ. Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: πεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Λ. 1599/1986 (ΦΔΘ 75/Α /86), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία πξέπεη: α) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. β) Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: βα) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ θαησηέξσ άξζξνπ 4. ββ) Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο (Πρεη. παξ. 2 ηνπ θαησηέξσ άξζξνπ 4). βγ) Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (Πρεη. παξ. 3 ηνπ θαησηέξσ άξζξνπ 4). βδ) Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην Σελίδα 3 από 12

4 εηδηθφ επάγγεικά ηνπο (Πρεη. παξ. 4 ηνπ θαησηέξσ άξζξνπ 4). βε) Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990 (ΦΔΘ 101/Α /90), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ (Πρεη. παξ. 5 ηνπ θαησηέξσ άξζξνπ 4). γ) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ.2 ηνπ Ξ.Γ.118/2007, φπσο πεξηνξηζηηθά απαξηζκνχληαη θαησηέξσ. Ξαξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο: Δθφζνλ πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ ΞΓ 118/2007, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ απηφλ, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Λ. 2672/1998 (ΦΔΘ 290/Α /98), νθείιεη λα ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα παξαθάησ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ.6 ηνπ ΞΓ 118/2007: 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε: γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, ήηνη: - ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). - δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). - απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). - λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Νδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Νδεγία 2001/97/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α /173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3424/2005 (Α /305). Σελίδα 4 από 12

5 Γηα ηα Λνκηθά Ξξφζσπα, ππφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε ηνπ σο άλσ εγγξάθνπ είλαη: νη δηαρεηξηζηέο ησλ Δ.Ξ.Δ., νη νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), νη πξφεδξνη, δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη θαη κέιε Γ.Π. ησλ Α.Δ., θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. Γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ηνπ εγγξάθνπ απηνχ πθίζηαηαη γηα ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.Π., γηα δε ηηο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, αλαιφγσο, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 2. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. Ξξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ, αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, αιινδαπψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη Διιήλσλ πνιηηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ αιινδαπή, απφ ην σο άλσ πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν εθδίδεηαη ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία απηήο, πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. Ξξνθεηκέλνπ πεξί ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ, αθνξνχλ ηνλ θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 3. Ξηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαη φρη κφλν ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην ΗΘΑ. Πε θάζε πεξίπησζε ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, σο αλσηέξσ, ζα πξνθχπηεη θαηά θαλφλα απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη επηθπξσκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζηελ νπνία ζα εκθαίλεηαη ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε, ή ηπρφλ ηζνδχλακα έγγξαθα θάζε επηρείξεζεο αλάινγα κε ηε ρψξα ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο. Πε πεξίπησζε πνπ ε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ρψξα δελ επηθπξψλεηαη απφ αξκφδηα αξρή, ηφηε ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ππνβάιεη καδί κε ηελ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαη έλνξθε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή φπνηαο άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ην πεξηερφκελν ηεο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ. Πε ρψξεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε δήισζε, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε. Ξξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ, αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, αιινδαπψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη Διιήλσλ Σελίδα 5 από 12

6 πνιηηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ αιινδαπή, απφ ηα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία εθδίδνληαη ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία απηήο, πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. Ξξνθεηκέλνπ πεξί ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ, αθνξνχλ ηνλ θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 4. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΝΡΑ. Ξξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ θαη αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Ξξνθεηκέλνπ πεξί ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ, αθνξνχλ ηνλ θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 5. Ρα λνκηθά πξφζσπα (θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά κε ηε κνξθή έλσζεο πξνκεζεπηψλ) θαη νη ζπλεηαηξηζκνί, πέξαλ φισλ ησλ άιισλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (ΦΔΘ 101/Α /90), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). - Δπί εκεδαπψλ Α.Δ., ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα πεξεζία ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο Α.Δ. πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. - Δπί εκεδαπψλ Δ.Ξ.Δ. θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 6. Δπηπξνζζέησο, νη ζπλεηαηξηζκνί, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο, φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε Αξρή όηη δελ εθδίδνληαη θάπνηα από ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, απηά δύλαληαη λα αληηθαηαζηαζνύλ από έλνξθε βεβαίσζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρώξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. Δάλ ζηε ρώξα απηή δελ πξνβιέπεηαη Σελίδα 6 από 12

7 νύηε έλνξθε βεβαίσζε, ηόηε απηή δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεύζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρώξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. Πηελ έλνξθε βεβαίσζε ή ζηελ ππεύζπλε δήισζε ζα δειώλεηαη όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν νη αλσηέξσ λόκηκεο θαηαζηάζεηο (ΞΓ 118/ 2007 άξζξν 6 παξ. 3). Πε πεξίπησζε ππνβνιήο από ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκό ςεπδνύο ή αλαθξηβνύο ππεύζπλεο δήισζεο θαηά ην πξνεγνύκελν άξζξν 3, ή κε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο πξνζθόκηζεο (από ππόρξεν θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο) ελόο ή πεξηζζνηέξσλ από ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξόληνο άξζξνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πνπ έρεη ππνβάιεη. Ξξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό Γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη πξνζθέξνληεο, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαζψο θαη ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηέο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φζσλ εθ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 ηνπ ΞΓ 118/2007 δεηεζνχλ αξκνδίσο. Θα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά, ρσξίο λα δεηεζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη: Νη ηπρόλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δάλ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ ΞΓ 118/2007. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. Σξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε πξνζθνξά ζηα γξαθεία ηεο 5 εο.ξδ. Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο (ΞΔΟΗΝΣΖ ΚΔΕΝΟΙΝ), κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (δει. κέρξη θαη ηηο 12 Λνεκβξίνπ 2012 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00 ην κεζεκέξη). O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελδείμεηο: Ζ ιέμε «ΞΟΝΠΦΝΟΑ» Ν πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο Σελίδα 7 από 12

8 Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Ρελ έλδεημε «ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΘΔΗ» απφ ην Ρκήκα Ξξσηνθφιινπ ηεο πεξεζίαο Πηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη: 1. Θιεηζηφο πνθάθειινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ», ζηνλ νπνίν λα εζσθιείνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 2. Θιεηζηφο πνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΆ», ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα Ρερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Γηα ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο θαιχηεξεο αμηνιφγεζεο ηεο Ρερληθήο πξνζθνξάο απηή πξέπεη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ: Ρνλ θσδηθφ αξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη. Ρνλ α/α ηνπ είδνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Ρελ πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηχπνο κεγέζε ραξαθηεξηζηηθά θ.ι.π. Ρελ πξνζθεξφκελε ζπζθεπαζία ηνπ είδνπο. Θάζε άιιν ζηνηρείν ην νπνίν ζα κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ επηηξνπή ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. Δπίζεο ζην θάθειν ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη, επί πνηλή απόξξηςεο, αληίγξαθν ηεο Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΣΥΟΗΠ ΡΖΛ ΑΛΑΓΟΑΦΖ ΡΗΚΥΛ. 3. Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απόξξηςεο, ζε ρσξηζηφ θάθειν επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία : Ρνλ θσδηθφ αξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη Ρνλ α/α ηνπ είδνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη Ρελ πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο Ρελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε Δπξψ Νη θάθεινη ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε δεηγκάησλ επί πνηλή απόξξηςεο. Ηζρύο πξνζθνξώλ Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ δηαθήξπμε απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ δηαθήξπμε. Κεηά ηελ ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Σελίδα 8 από 12

9 Ρηκή Ζ ηηκή ζα δνζεί ζε επξψ. Πηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο ηνπ Φ.Ξ.Α. Ν Φ.Ξ.Α. ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά θαη ζα βαξχλεη ηε 5 ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο. Απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή ζε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο ή πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ή δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. Ζ ηηκή ηνπ κεηνδφηε γηα ηελ νπνία ζα ζπλαθζεί ζχκβαζε παξακέλεη ζηαζεξή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο ηεο, ρσξίο δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο. Ξαξάδνζε Ξαξαιαβή. Ζ παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο 48 σξψλ κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή θαηφπηλ έγγξαθεο ή ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ζηα γξαθεία ηεο 5 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο (ΞΔΟΗΝΣΖ ΚΔΕΝΟΙΝ, ΙΑΟΗΠΑ) απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο πεξεζίαο. Ξιεξσκή-θξαηήζεηο. Ρνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ νη παξαθάησ λφκηκεο θξαηήζεηο: 1. 3% ππέξ Κ.Ρ.Ξ.. ζηελ θαζαξή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. θαζψο θαη: Σαξηφζεκν 2% επί ηνπ Κ.Ρ.Ξ.. Ν.Γ.Α. ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηνπ Κ.Ρ.Ξ ,30% ππέξ Ρ.Α...Δ ζηελ θαζαξή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α. θαζψο θαη: Σαξηφζεκν 2% επί ηνπ Ρ.Α...Δ. Ν.Γ.Α. ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηνπ Ρ.Α...Δ. 3. 0,25% ππέξ Γεκνζίνπ ζηελ θαζαξή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α θαζψο θαη: Σαξηφζεκν 2% επί ηνπ Γεκνζίνπ. Ν.Γ.Α. ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηνπ Γεκνζίνπ 4. ΦΝΟΝΠ: 4% ζηελ θαζαξή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο ηνλ Φ.Ξ.Α., κείνλ ηηο θξαηήζεηο. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 5 εο (www.dypethessaly.gr).ξδ. Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Σελίδα 9 από 12

10 Α/Α ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΗΓΩΛ ΓΟΑΦΗΘΖΠ ΙΖΠ ΔΗΓΝΠ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΡΟΖΠΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 1 ΑΞΝΠΟΟΑΞΡΗΘΝ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ 20 2 ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΣΑΟΡΗΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ (POST-IT) ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 5,0Σ7,5CM ΞΑΘΔΡΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΣΑΟΡΗΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ (POST-IT) ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 7,5Σ7,5CM ΞΑΘΔΡΝ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΑ ΣΑΟΡΗΑ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ (POST-IT) ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 5Σ4CM ΞΑΘΔΡΝ ΒΗΒΙΗΑ ΞΟΥΡΝΘΝΙΙΝ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 30Σ20CM 200 ΦΙΙΥΛ ΚΔ ΣΝΛΓΟΝ ΚΑΟΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΜΥΦΙΙΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 2 6 ΓΑΘΡΙΗΝΗ ΠΞΗΟΑΙ ΛO 6, ΑΛΑ ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ 3 7 ΓΑΘΡΙΗΝΗ ΠΞΗΟΑΙ ΛO 16, ΑΛΑ ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ 3 8 ΓΑΘΡΙΗΝΗ ΠΞΗΟΑΙ ΛΝ 8, ΑΛΑ ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ 3 9 ΓΑΘΡΙΗΝΗ ΠΞΗΟΑΙ ΛΝ 10, ΑΛΑ ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ 3 10 ΓΑΘΡΙΗΝΗ ΠΞΗΟΑΙ ΛΝ 12, ΑΛΑ ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ 3 11 ΓΑΘΡΙΗΝΗ ΠΞΗΟΑΙ ΛΝ 14, ΑΛΑ ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ 3 12 ΓΑΘΡΙΗΝΗ ΠΞΗΟΑΙ ΛΝ 19, ΑΛΑ ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ 3 13 ΓΑΘΡΙΗΝΗ ΠΞΗΟΑΙ ΛΝ 25, ΑΛΑ ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ 3 14 ΓΗΑΘΝΟΔΡΔΠ -ΓΗΑΡΟΖΡΖΟΔΠ ΛΝ 280 ΡΔΚΑΣΗΑ ΓΗΑΘΝΟΔΡΔΠ-ΓΗΑΡΟΖΡΖΟΔΠ ΓΗΓΑΠ ΡΔΚΑΣΗΑ ΓΗΑΣΥΟΗΠΡΗΘΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΚΔ ΛΝΚΔΟΝ ΡΔΚΑΣΗΑ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΑ ΚΔΙΑΛΖΠ SET ΡΞΝ PELICAN Ή ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ ΡΔΚΑΣΗΑ ΓΗΝΟΘΥΡΗΘΝ ΡΑΗΛΗΑΠ ΡΞΝ PELICAN Ή ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ ΡΔΚΑΣΗΑ ΔΜΥΦΙΙΑ ΓΗΑΦΑΛΖ PVC ΓΗΑ ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΑ ΠΞΗΟΑΙ Α4 ΑΛΑ ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚ. ΘΝΡΗ 3 20 ΔΜΥΦΙΙΑ ΑΓΗΑΦΑΛΖ PVC ΓΗΑ ΒΗΒΙΗΝΓΔΠΗΑ ΠΞΗΟΑΙ Α4, ΑΛΑ ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚ. ΘΝΡΗ 3 21 ΔΟΔΡΖΟΗΑ ΡΖΙΔΦΥΛΝ ΚΔ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΔΜΥΦΙΙΝ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 16Σ22 CM ΡΔΚΑΣΗΑ 4 22 ΕΔΙΑΡΗΛΔΠ Α4 ΞΑΘΔΡΝ ΡΥΛ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΞΑΘΔΡΝ ΕΔΙΝΡΔΗΞ 36 ΓΗΑΟΓΔΠ ΡΔΚΑΣΗΑ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΑ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΑ ΡΔΚΑΣΗΑ ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΒΗΒΙΗΝ, ΠΔΙΗΓΑ ΘΑΗ ΖΚΔΟΑ, 17Σ25CM ΡΔΚΑΣΗΑ ΘΖΘΔΠ ΓΗΑ ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖ ΘΔΚΑΡΥΛ ΘΝΦΡΔΠ ΑΞΌ ΞΙΑΠΡΗΘΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΣΝΛΡΟΝ ΣΑΟΡΝΛΗ ΤΝΠ 31,5 ΘΑΗ ΟΑΣΖ CM ΡΔΚΑΣΗΑ ΘΑΟΦΗΡΠΔΠ ΘΝΡΗ 5 Σελίδα 10 από 12

11 28 ΘΙΗΞΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΚΑΟΑ (ΞΗΑΠΡΟΔΠ ΡΕΑΚΗΥΛ) 3CM, ΞΑΘΔΡΝ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΞΑΘΔΡΝ ΘΙΗΞΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΚΑΟΑ (ΞΗΑΠΡΟΔΠ ΡΕΑΚΗΥΛ) 4CM, ΞΑΘΔΡΝ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΞΑΘΔΡΝ ΘΙΗΞΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΚΑΟΑ (ΞΗΑΠΡΟΔΠ ΡΕΑΚΗΥΛ) 5CM, ΞΑΘΔΡΝ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΞΑΘΔΡΝ ΘΙΗΞΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΚΑΟΑ (ΞΗΑΠΡΟΔΠ ΡΕΑΚΗΥΛ) 1,9CM, ΞΑΘΔΡΝ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΞΑΘΔΡΝ ΘΙΗΞΠ ΚΔΡΑΙΙΗΘΑ ΚΑΟΑ (ΞΗΑΠΡΟΔΠ ΡΕΑΚΗΥΛ) 2,5CM, ΞΑΘΔΡΝ 12 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΞΑΘΔΡΝ ΘΝΙΙΑ STICK ΓΔΛΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΡΔΚΑΣΗΑ ΘΝΙΙΔΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΞΑΘΔΡΝ ΘΝΚΞΗΝΡΔΟΑΘΗΑ ΚΞΑΡΑΟΗΑΠ ΘΑΗ ΖΙΗΑΘΝ ΚΔ ΓΥΓΔΘΑ ΤΖΦΗΑ ΚΔΓΔΘΝΠ 14Σ17CM ΡΔΚΑΣΗΑ ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ ΑΑΑ ΡΔΚΑΣΗΑ ΚΞΑΡΑΟΗΔΠ ΑΑ ΡΔΚΑΣΗΑ ΘΝΡΗΑ ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖΠ ODULE (ΟΑΣΖ 10CM) ΡΔΚΑΣΗΑ ΘΝΡΗΑ ΑΟΣΔΗΝ BOX ΡΞΝ ΗΥΛΗΑ Ή ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ (ΚΔ ΟΑΣΖ 10CM) ΡΔΚΑΣΗΑ ΣΑΟΡΑΘΗΑ ΓΗΑ ΘΒΝΠ ΠΖΚΔΗΥΠΔΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΣΟΥΚΑΡΥΛ ΤΗΙΖΠ ΓΟΑΦΖΠ ΡΞΝ FABER-CASTELL Λν2001 Ή ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ ΡΔΚΑΣΗΑ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΡΞΝ PILOT V5 'Ζ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ ΡΔΚΑΣΗΑ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΡΞΝ PILOT V7 Ή ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ ΡΔΚΑΣΗΑ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΦΥΠΦΝΟΝΣΝΗ ΞΝΓΟΑΚΚΗΠΔΥΠ ΓΗΑΦΝΟΥΛ ΣΟΥΚΑΡΥΛ ΡΔΚΑΣΗΑ ΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ ΣΝΛΓΟΖΠ ΓΟΑΦΖΠ ΑΛΔΜΗΡΖΙΝΗ ΡΔΚΑΣΗΑ ΚΝΙΒΝΘΖΘΔΠ ΞΝΡΖΟΑΘΗΑ ΡΔΚΑΣΗΑ 5 47 ΠΞΑΓΘΝΠ ΤΗΙΝΠ ΘΝΒΑΟΗ ΡΔΚΑΣΗΑ ΠΡΙΝ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΝΙΑ ΡΑ ΣΟΥΚΑΡΑ ΓΗΑΦΑΛΖ ΡΔΚΑΣΗΑ ΠΡΙΝ ΚΞΙΔ ΘΝΘΘΗΛΝ ΚΑΟΝ PILOT BPS ΡΔΚΑΣΗΑ ΠΡΙΝΚΑΟΘΑΓΝΟΝΗ PILOT G ΡΔΚΑΣΗΑ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ Λν 3, ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ Λν 4, ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ Λν 5, ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΠΟΟΑΞΡΗΘΖΠ ΚΖΣΑΛΖΠ ΛΝ 64 (ΘΝΡΗ) ΘΝΡΗ ΡΥΛ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΠΟΟΑΞΡΗΘΖΠ ΚΖΣΑΛΖΠ ΛΝ 66/11 (ΘΝΡΗ) ΘΝΡΗ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΠΟΟΑΞΡΗΘΖΠ ΚΖΣΑΛΖΠ ΛΝ 66/14 (ΘΝΡΗ) ΘΝΡΗ 10 Σελίδα 11 από 12

12 57 ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΠΟΟΑΞΡΗΘΖΠ ΚΖΣΑΛΖΠ ΛΝ 66/8 (ΘΝΡΗ) ΘΝΡΗ ΠΛΓΔΡΖΟΔΠ ΠΟΟΑΞΡΗΘΖΠ ΚΖΣΑΛΖΠ ΛΝ 126 (24/6), ΘΝΡΗ 100 ΡΔΚΑΣΗΥΛ ΘΝΡΗ ΡΥΛ ΠΟΟΑΞΡΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΔΠ ΚΔΓΑΙΔΠ ΡΞΝ REXEL Ή ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 3 60 ΠΟΟΑΞΡΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΛΝ 64 ΡΞΝ PARVA 'H ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ ΡΔΚΑΣΗΑ ΠΟΟΑΞΡΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΡΞΝ PRIMULA 12 Ή ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ ΡΔΚΑΣΗΑ ΡΑΗΛΗΔΠ ΑΡΝΘΝΙΙΖΡΔΠ ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ ΓΔΚΑΡΥΛ 5CM ΡΔΚΑΣΗΑ ΡΑΚΞΝΛ ΓΗΑ ΠΦΟΑΓΗΓΔΠ ΛΝ 1 ΡΔΚΑΣΗΑ 5 64 ΡΑΚΞΝΛ ΓΗΑ ΠΦΟΑΓΗΓΔΠ ΛΝ 2 ΡΔΚΑΣΗΑ 5 65 ΡΑΚΞΝΛ ΓΗΑ ΠΦΟΑΓΗΓΔΠ ΛΝ 3 ΡΔΚΑΣΗΑ 5 66 ΡΑΚΞΝΛ ΓΗΑ ΠΦΟΑΓΗΓΔΠ ΛΝ 4 ΡΔΚΑΣΗΑ 5 67 ΞΝΓΔΘΑΚΔΡΟΑ (ΣΑΟΑΘΔΠ) ΞΙΑΠΡΗΘΑ 30 CM, 40 CM, 50 CM ΡΔΚΑΣΗΑ ΦΑΘΔΙΝΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΚΔ ΦΠΑΙΗΓΔΠ ΚΔΓΔΘΝΠ Α4 ΡΔΚΑΣΗΑ ΦΑΘΔΙΝΗ ΘΙΑΠΔΟ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 8-32CM ΞΙΑΠΡΗΘOI (ΣΟΥΚΑ ΘΝΘΘΗΛΝ) ΡΔΚΑΣΗΑ ΦΑΘΔΙΝΗ ΛΡΝΠΗΔ ΑΟΣΔΗΝ ΣΝΛΓΟΝΗ ΚΔ ΘΝΟΓΝΛΗ 8 ΘΑΗ 10 CM ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ (25Σ35) ΡΔΚΑΣΗΑ ΦΑΘΔΙΝΗ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΑΡΗΑ ΘΑΗ ΙΑΠΡΗΣΝ ΞΙΑΠΡΗΘΝΞΝΗΚΔΛΝΗ ΣΑΟΡΗΛΝΗ ΡΔΚΑΣΗΑ ΦΑΘΔΙΝΗ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ ΞΙΑΠΡΗΘΝΗ ΡΔΚΑΣΗΑ ΦΑΘΔΙΝΗ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΔΙΑΠΚΑ ΣΑΟΡΗΛΝΗ ΡΔΚΑΣΗΑ ΦΑΘΔΙΝΗ ΛΡΝΠΗΔ ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ ΡΔΚΑΣΗΑ ΣΑΟΡΗ ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ ΜΖΟΝΓΟΑΦΗΘΝ Α3 ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ (297Σ420mm) 80gr ΞΑΘΔΡΑ 500 Φ. ΙΔΘΝ ΣΑΟΡΗ ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ ΜΖΟΝΓΟΑΦΗΘΝ Α4 ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ (210Σ297mm) 80gr ΞΑΘΔΡΝ 500 Φ. ΙΔΘΝ ΣΑΟΡΗ ΦΥΡΝΡΞΗΘΝ ΜΖΟΝΓΟΑΦΗΘΝ Α4 ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ (210Σ297mm) 80gr ΞΑΘΔΡΝ 500 Φ. ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΝ ΞΑΘΔΡΝ 105 ΞΑΘΔΡΝ ΞΑΘΔΡΝ ΣΑΟΡΗ ΞΔΟΗΡΙΗΓΚΑΡΝΠ (ΘΗΡΟΗΛΝ) ΡΔΚΑΣΗΑ ΣΑΟΡΝΘΝΞΡΖΠ-ΚΑΣΑΗΟΑΘΗ ΡΔΚΑΣΗΑ ΤΑΙΗΓΗ ΣΑΟΡΗΝ ΡΔΚΑΣΗΑ 11 Ν Γηνηθεηήο ηεο 5 εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ιάδαξνο Καθξήο Σελίδα 12 από 12

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014

ΓIΑΘΖΟΜΖ ΑΟ. 189/2014 . ΑΔΑ: ΩΤΩΠ469Η2Γ-ΓΚΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο ΑΔΑΜ: 14PROC002128529 Ιάξηζα 25/6/2014 Σαρ. Γ/λζε: Πεξηνρή Μεδνχξιν, 41110, Λάξηζα, ΣΘ 2101

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: 02103-80000 ΙΗΘΑ ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 63. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 20-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 8-11-10 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ. Α. Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 22-7-2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΙΗΘΥΛ ΚΖΣ/ΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 4-12-2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014 ΑΓΑ: ΑΓΑΚ:... ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν:

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ. κε ηέηιν: ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: «Π ξ ν κ ά ζ ε η α Α λ α ι σ ζ έ κ σ λ Α λ η η δ ξ α ζ η ε ξ έ σ λ & Υ ε κ η θ ψ λ Β η ν ρ ε κ η θ ψ λ Κ Ι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/31/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΙΑΣΡΙΚΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΙ» CPV 33141620-2 πξνϋπνινγηζκόο: 13.851,18 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 1/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10419 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα