ΑΠΘ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Π. ΠΡΙΝΟΣ 2. Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ 2.1 ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ. F=mα P y =P s P z =P s. -Ηπίεσησ ένα σηµείο του ρευστού είναι ανεξάρτητη της διεύθυνσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΘ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Π. ΠΡΙΝΟΣ 2. Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ 2.1 ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ. F=mα P y =P s P z =P s. -Ηπίεσησ ένα σηµείο του ρευστού είναι ανεξάρτητη της διεύθυνσης"

Transcript

1 . ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ. Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ Fmα y s z s -Ηπίεσησ ένα σηµείο του ρευστού είναι ανεξάρτητη της διεύθυνσης

2 . ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -Επιφανειακές δυνάµεις (λόω πίεσης) - υνάµεις σώµατος (π.χ. βάρος) Για ακίνητο ρευστό : x 0, y 0, z dp dz

3 - h h: πιεζοµετρικό ύψος h+p 0

4 Εξάρτηση της πίεσης από 0,,h ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΗΜΑ

5 .3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ή ΣΧΕΤΙΚΗ (GGE) ΠΙΕΣΗ Μέτρηση Ατµοσφαιρικής Πίεσης atm h+ vapor lb/in

6 .4 ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ h+ 0 h ( 0 0,σχετική πίεση) Μειονεκτήµατα α) > atm β) Σχετικά µεάλη πίεση ια την ακριβή µέτρηση του h

7 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΤΥΠΟΥ U + h - h 0 h - h Το ρευστό του µανοµέτρου διαφορετικό από το ρευστό µέτρησης

8 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Ένα κλειστό δοχείο περιέχει αέρα υπό πίεση και υρό µε πυκνότητα 900kg/m 3. Ένα υδραρυρικό µανόµετρο τύπου U συνδέεται στο δοχείο όπως φαίνεται στο σχήµα. Για h 0.94m, h 0.5m και h 3 0.8m, να προσδιορισθεί η ένδειξη στο πιεσόµετρο. αέρα αέρα αέρα αέρα Λύση Ακολουθώντας τη ενική µεθοδολοία των µανοµέτρων, αρχίζουµε από την διεπιφάνεια αέρα-υρού και καταλήουµεστοανοικτό άκρο του µανοµέτρου. + (h + h ) h 0 + ρ υρού υρού g(h + h ) ρ + 900* 9.8*( ) 3600* 9.8* N / m (a) υδραρ. υδραρ. 3 gh 3 0 0

9 ΑΠΘ ΠΟΛ. ΜΗΧ. Μέτρηση διαφοράς πίεσης * επίδραση του µηνίσκου h h h h h h 3 3 B B

10 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Σε ένα σωλήνα η παροχή όκου Q(m 3 /s)µπορεί να προσδιορισθεί µέσω ενός ακροφυσίου όπως φαίνεται στο σχήµα. Το ακροφύσιο δηµιουρεί µία πτώση πίεσης στο σωλήνα - B και η παροχή µπορεί να υπολοισθεί από τη σχέση QΚ - B (Κσταθερά). Η µέτρηση της πτώσης πίεσης ίνεται µέσω ενός µανοµέτρου τύπου U. Nα προσδιορισθεί η εξίσωση ια την - B σανσυνάρτησητων, και h. Λύση Ξεκινώντας από το σηµείο Α καταλήουµε στο σηµείο Β h h + (h + h ) B h ( ) B *όπως φαίνεται η πτώση πίεσης εξαρτάται µόνο από το ύψος h και όχι από το h. Όσο ψηλά και να τοποθετήσουµε το µανόµετρο (h 0.5m ή h 5m) η ένδειξη h παραµένει η ίδια

11 ΑΠΘ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ θ κατ του ξηση α θ θ ρια α Γ ια + θ θ + sin ά l ύ, sin l sin l έ h h sin l h sin l h B B 3 3 B B 3 3

12 .5 Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΝΑΜΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Υπολοισµός της δύναµης (µέεθος,διεύθυνση,σηµείο εφαρµοής) Για δεδοµένο h η δύναµη που ασκείται σε d είναι dfhd Η συνολική δύναµη είναι: F hd y sinθd sinθ y F F R c R R επιφάνειας ως προς χ yd y y h c c c Το ολοκλήρωµα H () ράφεται sinθ yd είναι η πρώτη ροπή της y συντεταµένη του κέντρου βάρους yd ()

13 Προσδιορισµός του σηµείου εφαρµοής της F R (κέντρο πίεσης) Ηροπή της συνισταµένης δύναµης είναι ίση µε τη ροπή των επιµέρους δυνάµεων. Η συντεταµένη y R προσδιορίζεται απο το αθροισµα ροπών ως προς τον αξονα x. Fy R R ydf sinθyd Α Αφού y R F R y d c y sinϑ Ix y y Ix Ixc + yc c c όπου όπου Παρόµοια η συντεταµένη F x sinϑxyd R R έχουµε I ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα x. Χρησιµοποιώντας το θεώρηµα των παράλληλων αξόνων x I x x R και τελικά καταλήουµε στησχέση x I xyc R + xc όπου I y xyc c δεύτερη ροπή της επιφάνειας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο βάρους και παράλληλο στον άξονα x προσδιορίζεται από την εξίσωση ινόµενο αδράνειας ως προς ορθοώνιο σύστηµα συντεταµένων που διέρχεται από το κέντρο βάρους.

14 Γεωµετρικές ιδιότητες χαρακτηριστικών επιφανειών

15 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 3 Η δεξαµενή του σχήµατος περιέχει θαλασσινό νερό (ρ05kg/m 3 ) σε ένα βάθος 3.0m. Χρειάζεται να αντικατασταθεί το τριωνικό κοµµάτι στη µία ωνία. Να προσδιορισθεί το µέεθος και το σηµείο εφαρµοής της δύναµης που ασκεί το νερό στην τριωνική επιφάνεια. Λύση Οι διάφορες αποστάσεις φαίνονται στο σχήµα (b) y c h c.7m και F R h c 9.8*05*.7(0.9) /0995N Η δύναµη αυτή είναι ανεξάρτητη του µήκους της δεξαµενής. Η συντεταµένη y του κέντρου πίεσης βρίσκεται από τη σχέση

16 ΑΠΘ ΠΟΛ. ΜΗΧ m x 0.009m (0.9) I, x y I x : ό.76m.7 (0.9* 0.9) y 0.08m (0.9) I, y y I y R 4 xyc c c xyc R R 4 3 xc c c xc R + µοια Παρ + +

17 .6 ΠΡΙΣΜΑ ΠΙΕΣΗΣ F F R R p αν όκος h (h)(bh) h F F + F R Fy Fy + Fy y R R R

18 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

19 .7 Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΥΝΑΜΗ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Επιλοή όκου ελέχου που περιλαµβάνει την επιφάνεια Ισορροπία δυνάµεων στον όκο ελέχου Οριζόντια διεύθυνση F F H αtan-(f V /F H ) ως προς το οριζόντιο επίπεδο Κατακόρυφη διεύθυνση F +WF V F R F H+F V

20 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 4 Ο αποχετευτικός σωλήνας του σχήµατος έχει διάµετρο.8 m και είναι µισοεµάτος µενερό.να υπολοισθεί το µέεθος και η διεύθυνση της δύναµης που ασκείτονερόστοτµήµα BC του σωλήνα, µήκους 0.3 m (κάθετα στη διατοµή). Λύση Επιλοή όκου ελέχου που περιλαµβάνει την επιφάνεια BC Προσδιορισµός των δυνάµεωνπουδρουνστονόκοελέχουf : ηδύναµη που δρα στην επιφάνεια C, W: Tο βάρος του νερού στον όκο ελέχου F H,F V :Οι αντιδράσεις από το τοίχωµαστονερό

21 Ισορροπία δυνάµεων F F F W F F H V H h 9.9N V c V F F V H * π * 4 ( 0.9* 0.3) F *0.3 F 87.N Fολ FH + FV 9. 4Ν V H

22 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 5 Μία σφαιρική σηµαδούρα έχει διάµετρο.5m, ζυίζει 8.5kΝκαιείναιακυρωµένη στον πυθµένα της θάλασσας µεένακαλώδιο.σε κανονικές συνθήκες η σηµαδούρα επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. Για κάποιες συνθήκες η σηµαδούρα είναι βυθισµένη όπως φαίνεται στο σχήµα. Να υπολοισθεί η τάση στο καλώδιο. Λύση Από ισορροπία δυνάµεων έχουµε TF B -W F B θαλ νερο V ρθαλ νερο W 8.5kN Από την () έχουµε. ύ. ύ T.785*0 gv 05* N 0.85*0 π *0 9.65*0 3 N 4 N

23 .8 ΑΝΩΣΗ-ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ F B F F W W : βάρος ραµ / µ ένης επιφ. F F (h h ) F B (h h ) {(h h ) V} F B V V : όκος σώµατος

24 ΕΥΣΤΑΘΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΣΤΑΘΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

25 x ρα x,.9 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ-ΣΩΜΑΤΟΣ y ρα y, z + ρα z, α) Γραµµική Κίνηση * αx 0 0 x * ρα y y * ρ(g + αz ) z *dp dy + dz y z dp ρα * Για ραµµ ή σταθερής πίεσης dp 0 dz dy ( Για α y y αy g + α 0, α dy ρ(g + α z z z )dz 0 π. χ. ασανσέρ, Για α z dp dz g ρ(g + α dp dz 0 z ))

26 β) Περιστροφή στερεού σώµατος ρrω r 0 θ z dp dr + dz r z dp ρrω dr dz Για dz dr z dp 0 rω g ω r g Για την πίεση dp ρω + σταθερά ( παραβολικές επιφάνειες) rdr dz ρω r p z + σταθερά µεταβολή της πίεσης µε την ακτίνα αλλά ια δεδοµ ένη ακτίνα η πίεση µεταβάλλεται υδροστατικά στο z

27 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 6 Ηδεξαµενή του σχήµατος κινείται µεσταθερήραµµική επιτάχυνση. (α) Να προσδιοριστεί η σχέση µεταξύ της επιτάχυνσης και της πίεσης στον αισθητήρα ια υρό µεπυκνότητα650 kg/m 3. (β) Ποια είναι η µέιστη επιτάχυνση ια την οποία η ελεύθερη επιφάνεια του υρού αίζει τον αισθητήρα; Λύση (α) Για σταθερή οριζόντια επιτάχυνση η κλίση της ελεύθερης επιφάνειας προσδιορίζεται από τη σχέση dz αy (αz 0) dy g

28 Για επιτάχυνση a y η µεταβολή του βάθους z δίνεται από τη σχέση z α y 0.75 g z α 0.75 g y Η πίεση θα είναι υδροστατική (α z 0) και εποµένως αy p h p ρgh p 650* 9.8* g p αy z α y (β) Από την εξίσωση έχουµε 0.75 g α y,max g α y,max 6.54m / s

29 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 7 Η ωνιακή ταχύτητα ω ενός σώµατος ή ενός εµβόλου µπορεί να µετρηθεί µετη διάταξη του σχήµατος µετρώντας µεένασταθµήµετρο τη διαφορά στάθµης (Η-h 0 ). Να προσδιορισθεί η σχέση µεταξύ ω και (Η-h 0 ). Λύση Το ύψος h της ελεύθερης επιφάνειας µπορεί να προσδιορισθεί από τη σχέση ω r h + h g 0

30 Ο αρχικός όκος του ρευστού στη δεξαµενή είναι V αρχ πr H Ο τελικός όκος του ρευστού υπολοίζεται µε βάση τον στοιχειώδη όκο του σχήµατος R 4 ω r πω R V τελ π r + h0 dr + g 4g 0 πr Από Vαρχ V τελ (χωρίς υπερχείλιση) έχουµε πr H πω R 4g 4 + πr h 0 H h 0 ω R 4g h 0

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. Παπαευαγγέλου, Dr I.N.P.Grenoble, Επιστηµονικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ρα I.N.P.Grenoble,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ

ΑΝΩΣΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΑΝΩΣΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ Έστω στερεό πρίσμα ύψους h και διατομής A έχει βυθιστεί σε ρευστό πυκνότητας ρ. H πίεση που ασκείται επάνω του εκ μέρους του υγρού έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση δυνάμεων, από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡ ΕΥΣΕΩΝ ΑΡ ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ ρ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: ρέουν Υγρά Αέρια

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: ρέουν Υγρά Αέρια ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: Υλικά που δεν έχουν καθορισμένο σχήμα (ρέουν), αλλά παίρνουν εκείνο του δοχείου μέσα στο οποίο βρίσκονται. Υγρά (έχουν καθορισμένο όγκο) Αέρια (καταλαμβάνουν ολόκληρο τον όγκο που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: ρέουν Υγρά Αέρια

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: ρέουν Υγρά Αέρια ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ρευστά: Υλικά που δεν έχουν καθορισμένο σχήμα (ρέουν), αλλά παίρνουν εκείνο του δοχείου μέσα στο οποίο βρίσκονται. Υγρά (έχουν καθορισμένο όγκο) Αέρια (καταλαμβάνουν ολόκληρο τον όγκο που

Διαβάστε περισσότερα

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2

Ροπή αδράνειας. q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: I = m(2r) 2 = 4mr 2 ΦΥΣ 131 - Διαλ.22 1 Ροπή αδράνειας q Ας δούµε την ροπή αδράνειας ενός στερεού περιστροφέα: m (α) m (β) m r r 2r 2 2 I =! m i r i = 2mr 2 1 I = m(2r) 2 = 4mr 2 Ø Είναι δυσκολότερο να προκαλέσεις περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Εισαγωγικές έννοιες ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - Pοή ονομάζεται η κίνηση ρευστού σε περιοχή του χώρου - Η περιοχή αυτή ονομάζεται πεδίο ροής - H τροχιά την οποία διαγράφει στοιχειώδης όγκος του ρευστού («σωματίδιο»

Διαβάστε περισσότερα

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I.

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I. 4.1 Η πίεση ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της συνολικής δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. πίεση = κάθετη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΠΙΕΣΗ 4.1 Πίεση Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόμοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να μπορούν να βαδίζουν στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα μεγάλα και βαριά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-148-3

ISBN 978-960-456-148-3 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-48-3 Copyright: Πρίνος Παναγιώτης, Eκδόσεις Zήτη, Μάρτιος 009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Θερµοδυναµικό σύστηµα Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές

1. Θερµοδυναµικό σύστηµα Αντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές Θερµοδυναµική Φυσική Θετικής & εχνολοικής Κατεύθυνσης Λυκείου ο Κεφάλαιο Θερµοδυναµική. Θερµοδυναµικό σύστηµα ντιστρεπτές και µη αντιστρεπτές µεταβολές Σύστηµα είναι ένα τµήµα του φυσικού κόσµου που διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία:

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Η ερμηνεία των φυσικών ιδιοτήτων της ύλης δίνεται από την Κινητική Μοριακή Θεωρία: ΑΕΡΙΑ: Επιδέχονται ισχυρών συμπιέσεων, ακολουθούν το σχήμα και τον όγκο του δοχείου στο οποίο περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστά. Πίνακας 1 : Πυκνότητες κοινών υλικών στους 0 o C και υπό πίεση 1 atm

Ρευστά. Πίνακας 1 : Πυκνότητες κοινών υλικών στους 0 o C και υπό πίεση 1 atm Ρευστά Ρευστά ονομάζονται τα υγρά και τα αέρια που έχουν την ικανότητα να ρέουν. Στα ρευστά τα μόρια κατανέμονται στον χώρο με τυχαίο τρόπο και συνδέονται μεταξύ τους με ασθενείς ελκτικές δυνάμεις Η ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανειακά συστήµατα αναφοράς, µετασχηµατισµός Γαλιλαίου. Περιστρεφόµενα συστήµατα αναφοράς, δύναµη Coriolis

Αδρανειακά συστήµατα αναφοράς, µετασχηµατισµός Γαλιλαίου. Περιστρεφόµενα συστήµατα αναφοράς, δύναµη Coriolis 3 Αδρανειακά συστήµατα αναφοράς, µετασχηµατισµός Γαλιλαίου. Περιστρεφόµενα συστήµατα αναφοράς, δύναµη Coriolis 3.1 Αδρανειακά και επιταχυνόµενα συστήµατα αναφοράς Οι δύο πρώτοι νόµοι του Νεύτνα ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4: Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4: Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ Φυσική Β Γυμνασίου Δύναμη και Πίεση Κρατάς μία πινέζα μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα σου, με δύναμη 10 Ν. Η μύτη της πινέζας έχει διάμετρο 0,1mm ενώ η κεφαλή της έχει διάμετρο 10mm.

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα