2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ"

Transcript

1 Προετοιμαςία & παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ (bullau) 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ

2 2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 4 θσ ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ διατάξεισ του νόμου 2071/92. Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του πρωτοκόλλου.

3 3 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προετοιμαςία και παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ (bullau) Πρωτόκολλο της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης Ημερομηνία ζγκριςησ: 1/10/2012 Ημερομηνία αναθεώρηςησ: 1/10/2014 Οκτϊβριοσ θ ΥΠΕ. Με επιφφλαξη παντόσ δικαιώματοσ. Απαγορεφεται αναδθμοςίευςθ τθσ ζκδοςθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ολόκλθρθσ ι μζρουσ αυτισ, χωρίσ τθν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του εκδότθ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the Publishers

4 4 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προετοιμαςία & παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ (bullau) Ειςαγωγι - Οριςμοί Τπεηωκότασ Ο ορογόνοσ υμζνασ που περιβάλλει τον πνεφμονα είναι το περιςπλάγχνιο πζταλο του υπεηωκότα. Σο πζταλο αυτό ανακάμπτει ςε οριςμζνθ κζςθ ςτο τοιχωματικό πζταλο του υπεηωκότα, που επενδφει εκ των ζςω το κωρακικό τοίχωμα και ζτςι διακρίνεται ςε διαφραγματικό, πλευρικό και μεςοπνευμόνιο υπεηωκότα. Τπεηωκοτικι κοιλότθτα Η υπεηωκοτικι κοιλότθτα θ οποία διακρίνεται ςε δεξιά και αριςτερι (μία για κάκε πνεφμονα) είναι ο ςχιςμοειδισ χϊροσ που ςχθματίηεται μεταξφ του περιςπλάγχνιου και τοιχωματικοφ πετάλου του υπεηωκότα, περιζχει ελάχιςτθ ποςότθτα ορϊδουσ υγροφ ϊςτε να εφυγραίνονται οι επιφάνειεσ των πετάλων ενϊ θ πίεςθ ςε αυτι είναι αρνθτικι ςε ςχζςθ με τθν ενδοπνευμονικι πίεςθ. Μονάδεσ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ Οι Μονάδεσ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (ΜΘΠ) ευρφτερα γνωςτζσ ωσ ςυςκευζσ bullauείναι ςυςκευζσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχζτευςθ αζρα ι υγρϊν που ζχουν ςυγκεντρωκεί ςτθν υπεηωκοτικι κοιλότθτα, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ αρνθτικισ πίεςθσ και τθν επανζκπτυξθ του κϊρακα. Οι ςφγχρονεσ ΜΘΠ αποτελοφνται από ζνα ςφςτθμα τριϊν καλάμων: α) Ο θάλαμοσ ςυλλογήσ είναι αυτόσ που ςυνδζεται με το ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ του αςκενι, ϊςτε να ςυλλζγει τα υγρά που προζρχονται απ αυτόν. β) Η υδατοφραγή είναι ο μεςαίοσ (ςυνικωσ) κάλαμοσ, αυτόσ ο οποίοσ επιτρζπει τθν ζξοδο του αζρα από τθ κωρακικι κοιλότθτα, προλαμβάνοντασ τθν επανειςαγωγι του. γ) Το μανόμετρο αξιολόγηςησ του αςκενοφσ είναι ο τελευταίοσ κάλαμοσ τθσ ΜΘΠ, αυτόσ που ςυνδζεται με τθν πθγι τθσ αναρρόφθςθσ. Ενδείξεισ Εφαρμογισ Παροχζτευςθ υγροφ (αιμοκϊρακασ, πυοκϊρακασ, χυλοκϊρακασ), ι αζρα (πνευμοκϊρακασ) από τθ κωρακικι κοιλότθτα. Αποκατάςταςθ τθσ αρνθτικισ πίεςθσ, που επιτρζπει τθν επανζκπτυξθ των πνευμόνων. Πρόλθψθ επαναςυςςϊρευςθσ υγροφ ι αζρα ςτθ κωρακικι κοιλότθτα Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Η νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ:

5 5 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Ιατρικι οδθγία για το είδοσ τθσ παροχζτευςθσ (με ι χωρίσ αναρρόφθςθ, ζνταςθ τθσ αναρρόφθςθσ ). Αιτία και ςθμείο ειςαγωγισ του/των ςωλινα/νων τθσ κωρακικισ παροχζτευςθσ. Διακζςιμα είδθ ΜΘΠ. Δεδομζνα αναφοράσ: αναπνευςτικοί ιχοι, βάκοσ και ρυκμόσ τθσ αναπνοισ, ςφφξεισ, κερμοκραςία, παλμικι οξυμετρία, αζρια αίματοσ. Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Η νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Μθ αποτελεςματικόσ αεριςμόσ που οφείλεται ςε ανεπαρκι ζκπτυξθ των πνευμόνων. Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Αποτελεςματικόσ αεριςμόσ του αςκενοφσ, όπωσ αυτό φαίνεται από τθν επαρκι, μθ εργϊδθ ζκπτυξθ του κϊρακα και αναπνευςτικό ρυκμό εντόσ των φυςιολογικϊν για τθν θλικία του ορίων. Επανζκπτυξθ των πνευμόνων που γίνεται αντιλθπτι από τθν ακρόαςθ αναπνευςτικϊν ιχων ςε όλα τα ακροαςτικά πεδία. Ειδικζσ προφυλάξεισ Η ΜΘΠ κα πρζπει πάντα να διατθρείται ςε όρκια κζςθ, διαφορετικά θ αρνθτικι ενδοκωρακικι πίεςθ μπορεί να χακεί με τθν είςοδο αζρα ςτθν υπεηωκοτικι κοιλότθτα (απϊλεια λειτουργίασ τθσ υδατοφραγισ). Διατθρείτε πάντα τθν ΜΘΠ ςε επίπεδο χαμθλότερο από τον αςκενι. Παιδιατρικοί αςκενείσ με ΜΘΠ που νοςθλεφονται ςτο νοςοκομείο, παρουςιάηουν αυξθμζνθ νευρικότθτα λόγω του κλινοςτατιςμοφ. Εξαςφαλίςτε το γρθγορότερο δυνατό ζνα τροχιλατο για τθ ΜΘΠ και ενκαρρφνετε τθν κινθτοποίθςθ του παιδιοφ, ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία. Μθν κλείνετε με λαβίδα το ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ παρά μόνον κατά: -τθν αλλαγι τθσ μονάδασ κωρακικισ παροχζτευςθσ -τθν πραγματοποίθςθ ελζγχου για διαρροι του ςυςτιματοσ Μθν κλείνετε με λαβίδα το ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ για να μεταφζρετε τον αςκενι. Απλά μεριμνιςτε ϊςτε θ ΜΘΠ να βρίςκεται ςε χαμθλότερο από τον αςκενι επίπεδο κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Απαραίτθτο υλικό Σροχιλατο αλλαγισ ι άλλθ κακαρι επιφάνεια εργαςίασ Μονάδα κωρακικισ παροχζτευςθσ Αναρρόφθςθ κενοφ (επιτοίχια ι φορθτι) Ελαςτικόσ ςωλινασ μικουσ 2m (για ςφνδεςθ με τθν αναρρόφθςθ κενοφ) Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα τείρο διάλυμα WFI 500ml ι 1000ml Αποςτειρωμζνο set κωρακικισ παροχζτευςθσ (ψαλίδι ραμμάτων, βελονοκάτοχο, καψάκι αντιςθπτικοφ, λαβίδεσ αιμοςτατικζσ) Αποςτειρωμζνα πεδία

6 6 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Τποαλλεργικι αυτοκόλλθτθ ταινία 5cm Αποςτειρωμζνα γάντια Αντιςθπτικό διάλυμα Σοπικό αναιςκθτικό φριγγεσ και βελόνεσ για τοπικι αναιςκθςία Αποςτειρωμζνο μαχαιρίδιο Νο 10 ι 11 Ράμματα μετάξθσ ςε ευκεία βελόνθ (0-0 ζωσ 2-0) Αποςτειρωμζνο κακετιρα κωρακικισ παροχζτευςθσ και ειςαγωγζα (trocar) ςε νοφμερα ανάλογα με τθν αιτία τθσ παρακζντθςθσ Δφο μεγάλεσ κυρτζσ ιςχυρζσ αιμοςτατικζσ λαβίδεσ για τον ςωλινα Βαηελινοφχεσ γάηεσ ςαν επικζματα για τθν εξαςφάλιςθ ςτεγανότθτασ Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ Επικζματα Εφαρμογι πρωτοκόλλου Α. Ο ρόλοσ του νοςηλευτή ςτην τοποθέτηςη του ςωλήνα θωρακικήσ παροχέτευςησ Διαδικαςία τοποκζτθςθσ 1 Νοςθλευτικι διαδικαςία Αιτιολόγθςθ 1. O γιατρόσ εκτελεί χειρουργικό Βοθκείςτε ςτθν εφαρμογι. Αντιςθψία πλφςιμο των χεριϊν, φορά αποςτειρωμζνθ ποδιά και αποςτειρωμζνα γάντια. 2. Σοποκετοφνται αποςτειρωμζνα πεδία και εφαρμόηεται τοπικι αντιςθψία ςτο ςθμείο ειςόδου του κακετιρα. Ανοίξτε το set και τα πεδία, ςερβίρετε τα υλικά με άςθπτθ τεχνικι 3. Διθκείται θ περιοχι με τοπικό αναιςκθτικό, αν ο αςκενισ ζχει επίπεδο ςυνείδθςθσ. 4. Γίνεται τομι 2-4cm ςτο κωρακικό τοίχωμα παράλλθλθ με τισ πλευρζσ (κάτω από το 4 ο ι 5 ο μεςοπλεφριο διάςτθμα.) 5. Η είςοδοσ ςτθν υπεηωκοτικι κοιλότθτα επιτυγχάνεται με μία κυρτι αιμοςτατικι λαβίδα θ οποία εξζρχεται ζλκοντασ με ανοιχτά τα ςκζλθ. Με το δάχτυλο του χεριοφ γίνεται ψθλάφθςθ τθσ τομισ. 6. Κατευκφνεται ο ςωλινασ μζςω τθσ τομισ προσ τα πάνω, χρθςιμοποιϊντασ αιμοςτατικι λαβίδα. 7. Ο ςωλινασ κακθλϊνεται με ράμμα δζρματοσ και μπαίνει ζνα περιςφιγκτικό ράμμα γφρω Παρατθρείτε τον αςκενι για ςθμεία δυςφορίασ ι αναπνευςτικισ δυςχζρειασ. Παρακολουκιςτε αναπνευςτικό ρυκμό και αντιδράςεισ από το καρδιαγγειακό Ο αςκενισ είναι δυνατόν να αιςκανκεί πόνο κατά τθν είςοδο. υνδζςτε τον ςωλινα με τθ ςυςκευι παροχζτευςθσ και κλείςτε τον με τισ λαβίδεσ. Αφαιρείτε τισ λαβίδεσ που ςυνδζουν το ςωλινα με τθ ςυςκευι παροχζτευςθσ θ οποία Πικανότθτα αλλεργικισ αντίδραςθσ ι ζντονου stress. Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ επιπλοκϊν Εξθγείςτε κάκε βιμα ςτον αςκενι προκειμζνου να είναι ενιμεροσ και να μθν αιφνιδιαςτεί. Προκειμζνου να προλθφκεί περαιτζρω ατελεκταςία. Αποφυγι επιςτροφισ υγροφ ι αζρα πίςω ςτθν υπεηωκοτικι 1 Τα ςτάδια τθσ επζμβαςθσ που ςυνικωσ εκτελοφνται από ιατρό

7 7 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) από το ςωλινα. 8. Σοποκετείται υδατοαεροςτεγισ επίδεςθ ςτο ςθμείο ειςόδου του ςωλινα (βαηελινοφχοσ γάηα). Σοποκετοφνται γάηεσ και επικζματα. πρζπει να παραμείνει πάντα κάτω από το επίπεδο του κϊρακα. Οι γάηεσ και τα επικζματα πρζπει αφενόσ να καλφπτουν το ςθμείο ειςόδου του ςωλινα αλλά αφετζρου να μθν παρεμποδίηουν και τθν ελεφκερθ ροι του υγροφ. κοιλότθτα. Η ςωςτι επίδεςθ εξαςφαλίηει άνεςθ ςτον αςκενι αλλά και αςφάλεια τθσ παροχζτευςθσ. Β. Προετοιμαςία λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ Ενζργεια Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 2. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ. 4. Εξθγείςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλείςτε Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ (εφόςον ο αςκενισ ζχει τισ αιςκιςεισ του). άγχουσ. 5. Σοποκετείςτε τον αςκενι ςε φπτια κζςθ με το χζρι τθσ πάςχουςασ πλευράσ πάνω από το κεφάλι. Εφκολθ πρόςβαςθ ςτο ςθμείο τθσ παρακζντθςθσ. 6. Ανυψϊςτε τον κορμό ςε γωνία ο. Συγκζντρωςθ του υγροφ, λόγω βαρφτθτασ, ςε περιοχι εφκολα προςβάςιμθ. 7. Χορθγιςτε αναλγθςία (20 min πριν) ι και κατάςτολι Αντιμετϊπιςθ του πόνου και τθσ ςφμφωνα με τισ ιατρικζσ οδθγίεσ. ενδεχόμενθσ μετακίνθςθσ του αςκενι τθ ςτιγμι τθσ παρακζντθςθσ. 8. Βγάλτε τθ ΜΘΠ από τθ ςυςκευαςία και τοποκετείςτε τθν κατακόρυφα. 9. Γεμίςτε τα διαμερίςματα τθσ Μ.Θ.Π. με τθν κατάλλθλθ (ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι) ποςότθτα αποςτειρωμζνου φδατοσ (WFI). Πλιρωςθ του καλάμου υδατοφραγισ μζχρι τθν κακοριςμζνθ από τον καταςκευαςτι γραμμι. Από το ςθμείο αυτό και μετά θ ΜΘΠ είναι ζτοιμθ για παροχζτευςθ μζςω βαρφτθτασ. Πλιρωςθ του μανομζτρου αξιολόγθςθσ του αςκενι με διάλυμα WFI, από το πάνω μζροσ τθσ ΜΘΠ, μζχρι θ ςτάκμθ του φδατοσ να φκάςει ςτο επικυμθτό ςθμείο είτε ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία, είτε όπωσ ορίηει ο καταςκευαςτισ ςυνικωσ ςε επίπεδο 20cm ςτιλθσ φδατοσ. Εμποδίηει τθν επικοινωνία μεταξφ των καλάμων τθσ ΜΘΠ κατά τθ διάρκεια τθσ πλιρωςθσ με WFI. Πρόλθψθ επανειςαγωγισ του αζρα ςτθν υπεηωκοτικι κοιλότθτα. Το επίπεδο τθσ ςτιλθσ φδατοσ κακορίηει τθν ζνταςθ τθσ αναρρόφθςθσ. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ ε παιδιατρικοφσ αςκενείσ και εφόςον δεν υπάρχει διαφορετικι ιατρικι οδθγία, ςυμπλθρϊςτε τθ ςτιλθ φδατοσ ςτο επίπεδο των 15cm 10. Φορζςτε γάντια και ςυνδζςτε το ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ με τθν ΜΘΠ: αφοφ αφαιρζςετε το προςτατευτικό κάλυμμα από το ςφνδεςμο, ςυνδζςτε τον κακετιρα του αςκενι. Για βελτιωμζνθ ροι ο ςφνδεςμοσ μπορεί να κοπεί ζτςι, ϊςτε να αποφεφγεται ο ςχθματιςμόσ βρόγχων και να αςφαλιςτεί με κολλθτικι ταινία. ΔΙΑΣΗΡΕΙΣΕ ΑΗΠΣΑ ΣΑ ΑΚΡΑ ΣΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ Ο ςχθματιςμόσ βρόγχων, επιτρζπει ςυλλογι υγροφ εντόσ του ςωλινα παροχζτευςθσ για τθ μετακίνθςθ του οποίου απαιτοφνται αυξθμζνεσ ενδοκωρακικζσ πιζςεισ.

8 8 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) 11. υνδζςτε τθν ΜΘΠ με τθν αναρρόφθςθ κενοφ, ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία. 12. Προςαρμόςτε τθν τιμι τθσ αναρρόφθςθσ (επιτοίχιασ ι φορθτισ) ςτα 160mmHg (ι 0,21bar ι 218cmH 2 O) ζτςι, ϊςτε να επιτρζπεται ιπιοσ ςχθματιςμόσ φυςαλίδων ςτο μανόμετρο αξιολόγθςθσ του αςκενοφσ. Ο ζντονοσ ςχθματιςμόσ φυςαλίδων είναι εξαιρετικά κορυβϊδθσ και ενοχλθτικόσ για τον αςκενι, ενϊ παράλλθλα ευνοεί τθν γρθγορότερθ εξάτμιςθ. 13. Σοποκετείςτε τον αςκενι ςε αναπαυτικι κζςθ. Διευκόλυνςθ του αναπνευςτικοφ ζργου 14. Απορρίψτε το μολυςματικό υλικό με αςφάλεια. 15. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. 16. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 17. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ. Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για τθν πρόλθψθ των λακϊν. Γ. Παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ Ενζργεια 1. Ελζγξτε τα επικζματα. Βεβαιωκείτε ότι είναι κακαρά και ςτεγανά. Αιτιολόγηςη Θυμθκείτε πωσ δεν είναι απαραίτθτθ θ κακθμερινι αλλαγι των επικεμάτων του ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ. 2. Ελζγξτε για τθν παρουςία βρόγχων. Ο ςωλινασ δεν κα πρζπει να διπλϊνει ςτθν κορυφι τθσ ςυςκευισ ι ςτο πάτωμα, επειδι οι βρόγχοι που δθμιουργοφνται γεμίηουν με υγρό, για τθ μετακίνθςθ του οποίου απαιτοφνται αυξθμζνεσ ενδοκωρακικζσ πιζςεισ. 3. Μθν εκτελείτε χειριςμοφσ άμελξθσ ι αποςτράγγιςθσ χωρίσ οδθγία ιατροφ. Οι πιζςεισ που αναπτφςςονται κυμαίνονται από 160mmHg ζωσ 400mmHg και μπορεί να προκαλζςουν πνευμοκϊρακα υπό τάςθ ι αιμοκϊρακα. 4. Ελζγξτε τθν παροχζτευςθ: ελζγξτε τθν ποςότθτα και τθ ςφςταςθ του υγροφ ςτο κάλαμο ςυλλογισ. θμειϊςτε τθ ςτάκμθ του με μαρκαδόρο πάνω ςτθ ςυςκευι ανάλογα με τθν οδθγία. 5. Ελζγξτε για δθμιουργία φυςαλίδων ςτθν υδατοφραγι. Τποψιαςτείτε διαρροι όταν: Ο ςχθματιςμόσ φυςαλίδων είναι υπζρμετροσ Ο ςωλινασ κωρακικισ παροχζτευςθσ ζχει κλειςκεί με λαβίδα 6. Ελζγξτε για παλιρροϊκότθτα ςτθν υδατοφραγι: με τον όρο παλιρροϊκότθτα εννοοφμε τθν άνοδο (κατά τθν ειςπνοι) και πτϊςθ (κατά τθν εκπνοι) τθσ ςτιλθσ του φδατοσ μζςα ςτο μανόμετρο αξιολόγθςθσ του Επιτρζπει τθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ αιφνίδιων μεταβολϊν ςτθν ποςότθτα και τθν υφι τθσ παροχζτευςθσ. Ο ςχθματιςμόσ φυςαλίδων υποδθλϊνει ότι ο πνεφμονασ δεν ζχει πλιρωσ επαναδιαςταλλεί. Κακϊσ ο πνεφμονασ επαναδιαςτζλλεται θ παλιρροϊκότθτα μειϊνεται. Μικρι παλιρροϊκότθτα είναι φυςιολογικι και υποδθλϊνει τισ μεταβολζσ ςτθν ενδοκωρακικι πίεςθ κατά τθ διάρκεια του αναπνευςτικοφ κφκλου. Μεγάλθ παλιρροϊκότθτα

9 9 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) αςκενι, θ οποία αντανακλά το βακμό τθσ πνευμονικισ επαναδιαςτολισ. 7. Ελζγξτε τθ ςτάκμθ του φδατοσ ςτθν υδατοφραγι και ςτο μανόμετρο αξιολόγθςθσ του αςκενοφσ. Αναπλθρϊςτε το ζλλειμμα με WFI. 8. Ρυκμίςτε τθν ζνταςθ τθσ αναρρόφθςθσ ζτςι, ϊςτε να επιτρζπει τον ιπιο ςχθματιςμό φυςαλίδων. Θυμθκείτε: το φψοσ τθσ ςτιλθσ του φδατοσ ςτο μανόμετρο αξιολόγθςθσ του αςκενι και όχι θ ρφκμιςθ ςτθν επιτοίχια αναρρόφθςθ είναι αυτι που κακορίηει τθν τιμι τθσ αρνθτικισ πίεςθσ που αςκείται ςτθ κωρακικι κοιλότθτα. 9. Ελζγξτε τουσ ςωλινεσ από τθ ΜΘΠ ζωσ τθν πθγι τθσ αναρρόφθςθσ. Βεβαιωκείτε ότι ο αυλόσ τουσ είναι ανοιχτόσ και δεν τςακίηει ι αποφράςςεται. μαηί με ςχθματιςμό φυςαλίδων υποδθλϊνει ςοβαρι πνευμονικι κατάρρευςθ. Το νερό υφίςταται εξάτμιςθ εξαιτίασ του ςχθματιςμοφ φυςαλίδων και ςτουσ δφο αυτοφσ καλάμουσ. Ο ζντονοσ ςχθματιςμόσ φυςαλίδων είναι εξαιρετικά κορυβϊδθσ και ενοχλθτικόσ για τον αςκενι, ενϊ παράλλθλα ευνοεί τθν γρθγορότερθ εξάτμιςθ Διαςφαλίηεται ότι ο αζρασ από το ςφςτθμα ευχερϊσ. μπορεί να εξζρχεται Μανόμετρο αξιολόγθςθσ Παλιρροϊκότθτα Ναι Παλιρροϊκότθτα Όχι Παλιρροϊκότθτα Όχι Παλιρροϊκότθτα Ναι τάκμθ υγροφ (ΜΘΠ ςτθν αναρρόφθςθ): πάνω από την καθοριςμζνη ζνδειξη Διάγραμμα αξιολόγηςησ - χειριςμού Τδατοφραγι χθματιςμόσ φυςαλίδων Ναι χθματιςμόσ φυςαλίδων Όχι χθματιςμόσ φυςαλίδων Ναι χθματιςμόσ φυςαλίδων Όχι Καμιά μεταβολι ι άνοδοσ πάνω από τθν «-2-» γραμμι Αξιολόγθςθ και χειριςμοί Τποδθλϊνει ότι υπάρχει διαρροι αζρα, ενϊ οι πνεφμονεσ δεν ζχουν επαναδιαςταλλεί. Όςο μεγαλφτεροσ είναι ο βακμόσ ςχθματιςμοφ φυςαλίδων & παλιρροϊκότθτασ, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ζκταςθ τθσ βλάβθσ (πνευμοκϊρακασ) και τόςο μεγαλφτεροσ ο βακμόσ τθσ πνευμονικισ κατάρρευςθσ. Τποδθλϊνει υποχϊρθςθ τθσ διαρροισ αζρα και πνευμονικι επαναδιαςτολι. Βεβαιωκείτε ότι ο ςωλινασ παροχζτευςθσ δεν ζχει ςτρεβλωκεί ι αποφραχκεί. Τποδθλϊνει πικανι διαρροι αζρα ςτο ςφςτθμα ι τθ ςφνδεςθ. φίξτε ςτιγμιαία το κωρακικό ςωλινα. Αν ο ςχθματιςμόσ φυςαλίδων ςυνεχιςτεί υπάρχει διαρροι ςτισ ςυνδζςεισ. Μπορεί να παρατθρθκεί ςε περιςτατικά μερικισ ι ολικισ πνευμονεκτομισ, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ που ςχετίηονται με ελαττωμζνθ πνευμονικι ευενδοτότθτα. Τποδθλϊνει αυξθμζνθ πραγματικι αρνθτικι πίεςθ του αςκενι. Ενδζχεται να παρατθρθκεί ςε περίπτωςθ: Χειριςμοφ αποςτράγγιςθσ Πνευμονικισ επαναδιαςτολισ Ατμοςφαιρικισ μεταβολισ Για διόρκωςθ πιζςτε τθ βαλβίδα εκτόνωςθσ.

10 10 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) τάκμθ υγροφ (ΜΘΠ ςτθν αναρρόφθςθ): κάτω από την καθοριςμζνη ζνδειξη τάκμθ υγροφ (ΜΘΠ ςτθ βαρφτθτα): πάνω από την καθοριςμζνη ζνδειξη Καμιά μεταβολι Καμιά μεταβολι ι άνοδοσ πάνω από τθν «-2-» γραμμι Τποδθλϊνει μειωμζνθ πραγματικι αρνθτικι πίεςθ του αςκενι. Ενδζχεται να παρατθρθκεί ςε περίπτωςθ: κλειςίματοσ τθσ πθγισ αναρρόφθςθσ ακατάλλθλου μεγζκουσ αναρρόφθςθ Τποδθλϊνει ομαλι λειτουργία τθσ ΜΘΠ. Η ζνδειξθ ςτο μανόμετρο αξιολόγθςθσ του αςκενι αντιςτοιχεί ςτθν πραγματικι αρνθτικι ενδοκωρακικι πίεςθ του αςκενι. Αντιμετϊπιςθ Προβλθμάτων Πρόβλθμα Η ΜΘΠ ζχει αναποδογυρίςει και το περιεχόμενο του καλάμου υδατοφραγισ ζχει διαρρεφςει. Ο ρυκμόσ παροχζτευςθσ (υγροφ ι αζρα) μειϊνεται ξαφνικά. Ο ρυκμόσ παροχζτευςθσ αυξάνει ξαφνικά ι το χρϊμα τθσ γίνεται ηωθρό κόκκινο. Τπζρμετρθ απϊλεια υγρϊν από τθν πφλθ ειςόδου του ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ. Η Μονάδα Θωρακικισ Παροχζτευςθσ ζχει: ςπάςει γεμίςει χαλάςει Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Νοςθλευτικι παρζμβαςθ Ξαναγεμίςτε τθν υδατοφραγι με WFI και εκτιμιςτε τον αςκενι για παρουςία πνευμοκϊρακα. α. Ελζγξτε για ςχθματιςμό κρόμβου ςτο ςωλινα β. Βεβαιωκείτε ότι θ ΜΘΠ βρίςκεται κάτω από το επίπεδο του κϊρακα και ότι οι ςωλινεσ δεν τςακίηουν οφτε ςχθματίηουν βρόγχουσ γ. ΡΟΣΕΞΤΕ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΥΡΟ ΤΑΣΗ ΡΝΕΥΘΩΑΚΑ Ή ΑΙΜΟΘΩΑΚΑ α. Πάρτε ηωτικά ςθμεία και εκτιμιςτε τθν αναπνευςτικι λειτουργία του αςκενοφσ. β. Ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό. α. Ενιςχφςτε με επικζματα γάηασ και αςφαλίςτε με αυτοκόλλθτθ ταινία. β. Εάν επιτρζπεται, κάντε αλλαγι των επικεμάτων, χωρίσ να πειράξετε τθ βαηελινοφχο γάηα ςτθν πφλθ ειςόδου. α. Κλείςτε το ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ με λαβίδα Kelly ι αιμοςτατικι και αντικαταςτιςτε αμζςωσ ι εναλλακτικά. β. Βυκίςτε τθν άκρθ του ςωλινα ςε ςτείρο διάλυμα NS 0,9% (χαμθλότερα από το επίπεδο του κϊρακα) και αντικαταςτιςτε τθ ΜΘΠ το ςυντομότερο δυνατόν. Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ (ποιότθτα και ποςότθτα παροχζτευςθσ, παλιρροϊκότθτα, φπαρξθ φυςαλίδων). Χρόνοσ που εφαρμόςκθκε θ αναρρόφθςθ Ζνταςθ τθσ εφαρμοηόμενθσ αναρρόφθςθσ (ςε mmhg, bar ι cmh 2 O). Κατάςταςθ του αςκενοφσ: αναπνευςτικόσ ρυκμόσ, αναπνευςτικοί ιχοι, κορεςμόσ οξυγόνου (Sat O 2 %), ςφφξεισ, αρτθριακι πίεςθ, χρϊμα δζρματοσ και κερμοκραςία, επίπεδο ςυνείδθςθσ. Κατάςταςθ των αυτοκόλλθτων επικεμάτων και των ραμμάτων

11 11 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Βιβλιογραφικζσ Πθγζσ Doncaster and Bassetlaw Hospitals 2009, Guidelines for the insertion and management of chest drains, NHS Foundation Trust, viewed 20 May 2012, <http://www.dbh.nhs.uk/library/patient_policies/pat%20t%2029%20v.1%20- %20Chest%20Drains%20Guidance.pdf>. Kirkwood, P 2002, Ask the experts: chest tube care and transport,critical Care Nurse, vol. 22, no.4, pp Nicol, M, Bavin, C, Bedford-Turner, C, Cronin, P & Rawlings-Anderson, K 2004, ΒαςικζσΝοςθλευτικζσΔιαδικαςίεσ, ΕκδόςεισΠαριςιάνου, Ακινα. Patrick, VC, Proehl, JA, Upton, D & Novothy-Dinsdale, V 1999, Αποςυμπίεςθ υπεηωκότα, το: Επείγουςεσ νοςθλευτικζσ διαδικαςίεσ, 2 nd edn, ed JA Proehl, WB Saunders Company, Philadelphia, pp Schlenker, EH 2002, Cardiopulmonary anatomy and physiology, In Respiratory care principles and practice, eds DR Hess, NR MacIntyre, SC Mishoe, WF Galvin, AB Adams &AB Saposnick, WB Saunders Company, Philadelphia, pp.284. Smith-Temple J & Johnson, JY 2002, Nurse s guide to clinical procedures, 4 th edn, Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia. Tang, ATM, Velissaris, TJ& Weeden, DF 2002, An evidence-based approach to drainage of the pleural cavity: evaluation of best practice, Journal of Evaluation in Clinical Practice, vol. 8, no. 3, pp

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ςύςτημα φλεβικήσ προςπέλαςησ Port-a Cath 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Όροι Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Μεταθανάτια Νοσηλευτική Φροντίδα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ για την αποθήκευςη αποςτειρωμένου υλικού 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΚΑΚΗ ΕΡΓΑΚΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΘΝΘ ΕΠΚΒΛΕΠONΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά

Όροι Χρήσης. 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά 4η Υγειιονομιική Περιιφέρειια Μακεδονίίας Θράκης 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά Όροι Χρήσης Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα