2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ"

Transcript

1 Προετοιμαςία & παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ (bullau) 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ

2 2 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ τθσ 4 θσ ΥΠΕ, πρωταρχικά για εφαρμογι ςτα νοςθλευτικά τμιματα τθσ οικείασ περιφζρειασ. Περιγράφει τον τρόπο προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ κάποιων κοινϊν ι περιςςότερο πολφπλοκων καταςτάςεων, που μπορεί να προκφψουν κατά τθν παροχι νοςθλευτικισ φροντίδασ. Η ανάπτυξι του βαςίςτθκε, όπου ιταν δυνατόν, ςτα ςτάδια τθσ νοςθλευτικισ διεργαςίασ (νοςθλευτικι εκτίμθςθ, διάγνωςθ, ςκοποί, παρεμβάςεισ-αιτιολόγθςθ και εκτίμθςθ αποτελζςματοσ). Παρζχει ςχετικά περιοριςμζνεσ πλθροφορίεσ, αναφορικά με τθν αιτιολογία και το κεωρθτικό υπόβακρο των καταςτάςεων που περιγράφει, κακϊσ ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ ανάπτυξισ του δεν υπιρξε θ κεωρθτικι κατάρτιςθ, αλλά θ υποςτιριξθ και τεκμθρίωςθ τθσ νοςθλευτικισ πρακτικισ. Κάκε πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ εκπορεφεται από τα επαγγελματικά δικαιϊματα των νοςθλευτϊν (ΠΔ 351/89), αλλά και των δικαιωμάτων των αςκενϊν όπωσ αυτά ορίηονται από τισ διατάξεισ του νόμου 2071/92. Για τθν ανάπτυξι του ςυνεργάςτθκαν κλινικοί νοςθλευτζσ από διάφορα τμιματα και ειδικότθτεσ. Σε κάκε περίπτωςθ, υπιρξε προςπάκεια για επίτευξθ ομοφωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων και τθσ επιτροπισ νοςθλευτικϊν πρωτοκόλλων. Ωςτόςο, οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που παρζχονται δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθ διαδικαςία. Το πρωτόκολλο που ακολουκεί δεν υποδεικνφει τον αποκλειςτικό τρόπο παροχισ νοςθλευτικισ φροντίδασ, χαράςςει όμωσ, οπωςδιποτε, το γενικό πλαίςιο. Μικρζσ διαφοροποιιςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε αςκενοφσ, μπορεί να είναι αποδεκτζσ ι και απαραίτθτεσ. Ανάλογεσ διαφοροποιιςεισ μπορεί να προκφψουν και από καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ που δεν μποροφν να προβλεφκοφν από τθν παροφςα ζκδοςθ. Το πρωτόκολλο υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ κάκε δφο χρόνια, εκτόσ αν νεότερα επιςτθμονικά δεδομζνα ι τα αποτελζςματα από τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του, ορίηουν διαφορετικά. Με δεδομζνο τον περιοριςμό των ανκρϊπινων πόρων, θ ομάδα ελζγχου και αξιολόγθςθσ δεςμεφεται να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και περιοδικι επικαιροποίθςθ του πρωτοκόλλου.

3 3 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προετοιμαςία και παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ (bullau) Πρωτόκολλο της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης Ημερομηνία ζγκριςησ: 1/10/2012 Ημερομηνία αναθεώρηςησ: 1/10/2014 Οκτϊβριοσ θ ΥΠΕ. Με επιφφλαξη παντόσ δικαιώματοσ. Απαγορεφεται αναδθμοςίευςθ τθσ ζκδοςθσ ςε οποιαδιποτε μορφι, ολόκλθρθσ ι μζρουσ αυτισ, χωρίσ τθν ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ του εκδότθ All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the Publishers

4 4 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Προετοιμαςία & παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ (bullau) Ειςαγωγι - Οριςμοί Τπεηωκότασ Ο ορογόνοσ υμζνασ που περιβάλλει τον πνεφμονα είναι το περιςπλάγχνιο πζταλο του υπεηωκότα. Σο πζταλο αυτό ανακάμπτει ςε οριςμζνθ κζςθ ςτο τοιχωματικό πζταλο του υπεηωκότα, που επενδφει εκ των ζςω το κωρακικό τοίχωμα και ζτςι διακρίνεται ςε διαφραγματικό, πλευρικό και μεςοπνευμόνιο υπεηωκότα. Τπεηωκοτικι κοιλότθτα Η υπεηωκοτικι κοιλότθτα θ οποία διακρίνεται ςε δεξιά και αριςτερι (μία για κάκε πνεφμονα) είναι ο ςχιςμοειδισ χϊροσ που ςχθματίηεται μεταξφ του περιςπλάγχνιου και τοιχωματικοφ πετάλου του υπεηωκότα, περιζχει ελάχιςτθ ποςότθτα ορϊδουσ υγροφ ϊςτε να εφυγραίνονται οι επιφάνειεσ των πετάλων ενϊ θ πίεςθ ςε αυτι είναι αρνθτικι ςε ςχζςθ με τθν ενδοπνευμονικι πίεςθ. Μονάδεσ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ Οι Μονάδεσ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (ΜΘΠ) ευρφτερα γνωςτζσ ωσ ςυςκευζσ bullauείναι ςυςκευζσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχζτευςθ αζρα ι υγρϊν που ζχουν ςυγκεντρωκεί ςτθν υπεηωκοτικι κοιλότθτα, με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ αρνθτικισ πίεςθσ και τθν επανζκπτυξθ του κϊρακα. Οι ςφγχρονεσ ΜΘΠ αποτελοφνται από ζνα ςφςτθμα τριϊν καλάμων: α) Ο θάλαμοσ ςυλλογήσ είναι αυτόσ που ςυνδζεται με το ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ του αςκενι, ϊςτε να ςυλλζγει τα υγρά που προζρχονται απ αυτόν. β) Η υδατοφραγή είναι ο μεςαίοσ (ςυνικωσ) κάλαμοσ, αυτόσ ο οποίοσ επιτρζπει τθν ζξοδο του αζρα από τθ κωρακικι κοιλότθτα, προλαμβάνοντασ τθν επανειςαγωγι του. γ) Το μανόμετρο αξιολόγηςησ του αςκενοφσ είναι ο τελευταίοσ κάλαμοσ τθσ ΜΘΠ, αυτόσ που ςυνδζεται με τθν πθγι τθσ αναρρόφθςθσ. Ενδείξεισ Εφαρμογισ Παροχζτευςθ υγροφ (αιμοκϊρακασ, πυοκϊρακασ, χυλοκϊρακασ), ι αζρα (πνευμοκϊρακασ) από τθ κωρακικι κοιλότθτα. Αποκατάςταςθ τθσ αρνθτικισ πίεςθσ, που επιτρζπει τθν επανζκπτυξθ των πνευμόνων. Πρόλθψθ επαναςυςςϊρευςθσ υγροφ ι αζρα ςτθ κωρακικι κοιλότθτα Νοςθλευτικι Εκτίμθςθ Η νοςθλευτικι εκτίμθςθ πριν τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου κα πρζπει να εςτιάηει ςτα εξισ:

5 5 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Ιατρικι οδθγία για το είδοσ τθσ παροχζτευςθσ (με ι χωρίσ αναρρόφθςθ, ζνταςθ τθσ αναρρόφθςθσ ). Αιτία και ςθμείο ειςαγωγισ του/των ςωλινα/νων τθσ κωρακικισ παροχζτευςθσ. Διακζςιμα είδθ ΜΘΠ. Δεδομζνα αναφοράσ: αναπνευςτικοί ιχοι, βάκοσ και ρυκμόσ τθσ αναπνοισ, ςφφξεισ, κερμοκραςία, παλμικι οξυμετρία, αζρια αίματοσ. Νοςθλευτικι Διάγνωςθ Η νοςθλευτικι διάγνωςθ κα μποροφςε να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Μθ αποτελεςματικόσ αεριςμόσ που οφείλεται ςε ανεπαρκι ζκπτυξθ των πνευμόνων. Αναμενόμενα αποτελζςματα παρζμβαςθσ Σα αναμενόμενα αποτελζςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτα παρακάτω: Αποτελεςματικόσ αεριςμόσ του αςκενοφσ, όπωσ αυτό φαίνεται από τθν επαρκι, μθ εργϊδθ ζκπτυξθ του κϊρακα και αναπνευςτικό ρυκμό εντόσ των φυςιολογικϊν για τθν θλικία του ορίων. Επανζκπτυξθ των πνευμόνων που γίνεται αντιλθπτι από τθν ακρόαςθ αναπνευςτικϊν ιχων ςε όλα τα ακροαςτικά πεδία. Ειδικζσ προφυλάξεισ Η ΜΘΠ κα πρζπει πάντα να διατθρείται ςε όρκια κζςθ, διαφορετικά θ αρνθτικι ενδοκωρακικι πίεςθ μπορεί να χακεί με τθν είςοδο αζρα ςτθν υπεηωκοτικι κοιλότθτα (απϊλεια λειτουργίασ τθσ υδατοφραγισ). Διατθρείτε πάντα τθν ΜΘΠ ςε επίπεδο χαμθλότερο από τον αςκενι. Παιδιατρικοί αςκενείσ με ΜΘΠ που νοςθλεφονται ςτο νοςοκομείο, παρουςιάηουν αυξθμζνθ νευρικότθτα λόγω του κλινοςτατιςμοφ. Εξαςφαλίςτε το γρθγορότερο δυνατό ζνα τροχιλατο για τθ ΜΘΠ και ενκαρρφνετε τθν κινθτοποίθςθ του παιδιοφ, ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία. Μθν κλείνετε με λαβίδα το ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ παρά μόνον κατά: -τθν αλλαγι τθσ μονάδασ κωρακικισ παροχζτευςθσ -τθν πραγματοποίθςθ ελζγχου για διαρροι του ςυςτιματοσ Μθν κλείνετε με λαβίδα το ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ για να μεταφζρετε τον αςκενι. Απλά μεριμνιςτε ϊςτε θ ΜΘΠ να βρίςκεται ςε χαμθλότερο από τον αςκενι επίπεδο κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Απαραίτθτο υλικό Σροχιλατο αλλαγισ ι άλλθ κακαρι επιφάνεια εργαςίασ Μονάδα κωρακικισ παροχζτευςθσ Αναρρόφθςθ κενοφ (επιτοίχια ι φορθτι) Ελαςτικόσ ςωλινασ μικουσ 2m (για ςφνδεςθ με τθν αναρρόφθςθ κενοφ) Γάντια ελαςτικά μθ αποςτειρωμζνα τείρο διάλυμα WFI 500ml ι 1000ml Αποςτειρωμζνο set κωρακικισ παροχζτευςθσ (ψαλίδι ραμμάτων, βελονοκάτοχο, καψάκι αντιςθπτικοφ, λαβίδεσ αιμοςτατικζσ) Αποςτειρωμζνα πεδία

6 6 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Τποαλλεργικι αυτοκόλλθτθ ταινία 5cm Αποςτειρωμζνα γάντια Αντιςθπτικό διάλυμα Σοπικό αναιςκθτικό φριγγεσ και βελόνεσ για τοπικι αναιςκθςία Αποςτειρωμζνο μαχαιρίδιο Νο 10 ι 11 Ράμματα μετάξθσ ςε ευκεία βελόνθ (0-0 ζωσ 2-0) Αποςτειρωμζνο κακετιρα κωρακικισ παροχζτευςθσ και ειςαγωγζα (trocar) ςε νοφμερα ανάλογα με τθν αιτία τθσ παρακζντθςθσ Δφο μεγάλεσ κυρτζσ ιςχυρζσ αιμοςτατικζσ λαβίδεσ για τον ςωλινα Βαηελινοφχεσ γάηεσ ςαν επικζματα για τθν εξαςφάλιςθ ςτεγανότθτασ Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ Επικζματα Εφαρμογι πρωτοκόλλου Α. Ο ρόλοσ του νοςηλευτή ςτην τοποθέτηςη του ςωλήνα θωρακικήσ παροχέτευςησ Διαδικαςία τοποκζτθςθσ 1 Νοςθλευτικι διαδικαςία Αιτιολόγθςθ 1. O γιατρόσ εκτελεί χειρουργικό Βοθκείςτε ςτθν εφαρμογι. Αντιςθψία πλφςιμο των χεριϊν, φορά αποςτειρωμζνθ ποδιά και αποςτειρωμζνα γάντια. 2. Σοποκετοφνται αποςτειρωμζνα πεδία και εφαρμόηεται τοπικι αντιςθψία ςτο ςθμείο ειςόδου του κακετιρα. Ανοίξτε το set και τα πεδία, ςερβίρετε τα υλικά με άςθπτθ τεχνικι 3. Διθκείται θ περιοχι με τοπικό αναιςκθτικό, αν ο αςκενισ ζχει επίπεδο ςυνείδθςθσ. 4. Γίνεται τομι 2-4cm ςτο κωρακικό τοίχωμα παράλλθλθ με τισ πλευρζσ (κάτω από το 4 ο ι 5 ο μεςοπλεφριο διάςτθμα.) 5. Η είςοδοσ ςτθν υπεηωκοτικι κοιλότθτα επιτυγχάνεται με μία κυρτι αιμοςτατικι λαβίδα θ οποία εξζρχεται ζλκοντασ με ανοιχτά τα ςκζλθ. Με το δάχτυλο του χεριοφ γίνεται ψθλάφθςθ τθσ τομισ. 6. Κατευκφνεται ο ςωλινασ μζςω τθσ τομισ προσ τα πάνω, χρθςιμοποιϊντασ αιμοςτατικι λαβίδα. 7. Ο ςωλινασ κακθλϊνεται με ράμμα δζρματοσ και μπαίνει ζνα περιςφιγκτικό ράμμα γφρω Παρατθρείτε τον αςκενι για ςθμεία δυςφορίασ ι αναπνευςτικισ δυςχζρειασ. Παρακολουκιςτε αναπνευςτικό ρυκμό και αντιδράςεισ από το καρδιαγγειακό Ο αςκενισ είναι δυνατόν να αιςκανκεί πόνο κατά τθν είςοδο. υνδζςτε τον ςωλινα με τθ ςυςκευι παροχζτευςθσ και κλείςτε τον με τισ λαβίδεσ. Αφαιρείτε τισ λαβίδεσ που ςυνδζουν το ςωλινα με τθ ςυςκευι παροχζτευςθσ θ οποία Πικανότθτα αλλεργικισ αντίδραςθσ ι ζντονου stress. Ζγκαιρθ αναγνϊριςθ επιπλοκϊν Εξθγείςτε κάκε βιμα ςτον αςκενι προκειμζνου να είναι ενιμεροσ και να μθν αιφνιδιαςτεί. Προκειμζνου να προλθφκεί περαιτζρω ατελεκταςία. Αποφυγι επιςτροφισ υγροφ ι αζρα πίςω ςτθν υπεηωκοτικι 1 Τα ςτάδια τθσ επζμβαςθσ που ςυνικωσ εκτελοφνται από ιατρό

7 7 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) από το ςωλινα. 8. Σοποκετείται υδατοαεροςτεγισ επίδεςθ ςτο ςθμείο ειςόδου του ςωλινα (βαηελινοφχοσ γάηα). Σοποκετοφνται γάηεσ και επικζματα. πρζπει να παραμείνει πάντα κάτω από το επίπεδο του κϊρακα. Οι γάηεσ και τα επικζματα πρζπει αφενόσ να καλφπτουν το ςθμείο ειςόδου του ςωλινα αλλά αφετζρου να μθν παρεμποδίηουν και τθν ελεφκερθ ροι του υγροφ. κοιλότθτα. Η ςωςτι επίδεςθ εξαςφαλίηει άνεςθ ςτον αςκενι αλλά και αςφάλεια τθσ παροχζτευςθσ. Β. Προετοιμαςία λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ Ενζργεια Αιτιολόγηςη 1. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 2. Οργανϊςτε το υλικό. Προαγωγι τθσ αποτελεςματικότθτασ. 3. Επιβεβαιϊςτε τθν ταυτότθτα του αςκενι. Πρόλθψθ λάκουσ. 4. Εξθγείςτε τθ διαδικαςία ςτον αςκενι και εξαςφαλείςτε Αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, μείωςθ του πλθροφορθμζνθ ςυναίνεςθ (εφόςον ο αςκενισ ζχει τισ αιςκιςεισ του). άγχουσ. 5. Σοποκετείςτε τον αςκενι ςε φπτια κζςθ με το χζρι τθσ πάςχουςασ πλευράσ πάνω από το κεφάλι. Εφκολθ πρόςβαςθ ςτο ςθμείο τθσ παρακζντθςθσ. 6. Ανυψϊςτε τον κορμό ςε γωνία ο. Συγκζντρωςθ του υγροφ, λόγω βαρφτθτασ, ςε περιοχι εφκολα προςβάςιμθ. 7. Χορθγιςτε αναλγθςία (20 min πριν) ι και κατάςτολι Αντιμετϊπιςθ του πόνου και τθσ ςφμφωνα με τισ ιατρικζσ οδθγίεσ. ενδεχόμενθσ μετακίνθςθσ του αςκενι τθ ςτιγμι τθσ παρακζντθςθσ. 8. Βγάλτε τθ ΜΘΠ από τθ ςυςκευαςία και τοποκετείςτε τθν κατακόρυφα. 9. Γεμίςτε τα διαμερίςματα τθσ Μ.Θ.Π. με τθν κατάλλθλθ (ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι) ποςότθτα αποςτειρωμζνου φδατοσ (WFI). Πλιρωςθ του καλάμου υδατοφραγισ μζχρι τθν κακοριςμζνθ από τον καταςκευαςτι γραμμι. Από το ςθμείο αυτό και μετά θ ΜΘΠ είναι ζτοιμθ για παροχζτευςθ μζςω βαρφτθτασ. Πλιρωςθ του μανομζτρου αξιολόγθςθσ του αςκενι με διάλυμα WFI, από το πάνω μζροσ τθσ ΜΘΠ, μζχρι θ ςτάκμθ του φδατοσ να φκάςει ςτο επικυμθτό ςθμείο είτε ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία, είτε όπωσ ορίηει ο καταςκευαςτισ ςυνικωσ ςε επίπεδο 20cm ςτιλθσ φδατοσ. Εμποδίηει τθν επικοινωνία μεταξφ των καλάμων τθσ ΜΘΠ κατά τθ διάρκεια τθσ πλιρωςθσ με WFI. Πρόλθψθ επανειςαγωγισ του αζρα ςτθν υπεηωκοτικι κοιλότθτα. Το επίπεδο τθσ ςτιλθσ φδατοσ κακορίηει τθν ζνταςθ τθσ αναρρόφθςθσ. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΑΓΡΤΠΝΗΗ ε παιδιατρικοφσ αςκενείσ και εφόςον δεν υπάρχει διαφορετικι ιατρικι οδθγία, ςυμπλθρϊςτε τθ ςτιλθ φδατοσ ςτο επίπεδο των 15cm 10. Φορζςτε γάντια και ςυνδζςτε το ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ με τθν ΜΘΠ: αφοφ αφαιρζςετε το προςτατευτικό κάλυμμα από το ςφνδεςμο, ςυνδζςτε τον κακετιρα του αςκενι. Για βελτιωμζνθ ροι ο ςφνδεςμοσ μπορεί να κοπεί ζτςι, ϊςτε να αποφεφγεται ο ςχθματιςμόσ βρόγχων και να αςφαλιςτεί με κολλθτικι ταινία. ΔΙΑΣΗΡΕΙΣΕ ΑΗΠΣΑ ΣΑ ΑΚΡΑ ΣΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ Ο ςχθματιςμόσ βρόγχων, επιτρζπει ςυλλογι υγροφ εντόσ του ςωλινα παροχζτευςθσ για τθ μετακίνθςθ του οποίου απαιτοφνται αυξθμζνεσ ενδοκωρακικζσ πιζςεισ.

8 8 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) 11. υνδζςτε τθν ΜΘΠ με τθν αναρρόφθςθ κενοφ, ςφμφωνα με τθν ιατρικι οδθγία. 12. Προςαρμόςτε τθν τιμι τθσ αναρρόφθςθσ (επιτοίχιασ ι φορθτισ) ςτα 160mmHg (ι 0,21bar ι 218cmH 2 O) ζτςι, ϊςτε να επιτρζπεται ιπιοσ ςχθματιςμόσ φυςαλίδων ςτο μανόμετρο αξιολόγθςθσ του αςκενοφσ. Ο ζντονοσ ςχθματιςμόσ φυςαλίδων είναι εξαιρετικά κορυβϊδθσ και ενοχλθτικόσ για τον αςκενι, ενϊ παράλλθλα ευνοεί τθν γρθγορότερθ εξάτμιςθ. 13. Σοποκετείςτε τον αςκενι ςε αναπαυτικι κζςθ. Διευκόλυνςθ του αναπνευςτικοφ ζργου 14. Απορρίψτε το μολυςματικό υλικό με αςφάλεια. 15. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε κατάλλθλα Πρόλθψθ μετάδοςθσ μικροοργανιςμϊν. 16. Πραγματοποιιςτε υγιεινι των χεριϊν. Πρόλθψθ οριηόντιασ μετάδοςθσ λοιμϊξεων. 17. Ενθμερϊςτε και υπογράψτε τθν κάρτα νοςθλείασ. Η ακριβισ τεκμθρίωςθ είναι απαραίτθτθ για τθν πρόλθψθ των λακϊν. Γ. Παρακολούθηςη λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικήσ Παροχέτευςησ Ενζργεια 1. Ελζγξτε τα επικζματα. Βεβαιωκείτε ότι είναι κακαρά και ςτεγανά. Αιτιολόγηςη Θυμθκείτε πωσ δεν είναι απαραίτθτθ θ κακθμερινι αλλαγι των επικεμάτων του ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ. 2. Ελζγξτε για τθν παρουςία βρόγχων. Ο ςωλινασ δεν κα πρζπει να διπλϊνει ςτθν κορυφι τθσ ςυςκευισ ι ςτο πάτωμα, επειδι οι βρόγχοι που δθμιουργοφνται γεμίηουν με υγρό, για τθ μετακίνθςθ του οποίου απαιτοφνται αυξθμζνεσ ενδοκωρακικζσ πιζςεισ. 3. Μθν εκτελείτε χειριςμοφσ άμελξθσ ι αποςτράγγιςθσ χωρίσ οδθγία ιατροφ. Οι πιζςεισ που αναπτφςςονται κυμαίνονται από 160mmHg ζωσ 400mmHg και μπορεί να προκαλζςουν πνευμοκϊρακα υπό τάςθ ι αιμοκϊρακα. 4. Ελζγξτε τθν παροχζτευςθ: ελζγξτε τθν ποςότθτα και τθ ςφςταςθ του υγροφ ςτο κάλαμο ςυλλογισ. θμειϊςτε τθ ςτάκμθ του με μαρκαδόρο πάνω ςτθ ςυςκευι ανάλογα με τθν οδθγία. 5. Ελζγξτε για δθμιουργία φυςαλίδων ςτθν υδατοφραγι. Τποψιαςτείτε διαρροι όταν: Ο ςχθματιςμόσ φυςαλίδων είναι υπζρμετροσ Ο ςωλινασ κωρακικισ παροχζτευςθσ ζχει κλειςκεί με λαβίδα 6. Ελζγξτε για παλιρροϊκότθτα ςτθν υδατοφραγι: με τον όρο παλιρροϊκότθτα εννοοφμε τθν άνοδο (κατά τθν ειςπνοι) και πτϊςθ (κατά τθν εκπνοι) τθσ ςτιλθσ του φδατοσ μζςα ςτο μανόμετρο αξιολόγθςθσ του Επιτρζπει τθν ζγκαιρθ αναγνϊριςθ αιφνίδιων μεταβολϊν ςτθν ποςότθτα και τθν υφι τθσ παροχζτευςθσ. Ο ςχθματιςμόσ φυςαλίδων υποδθλϊνει ότι ο πνεφμονασ δεν ζχει πλιρωσ επαναδιαςταλλεί. Κακϊσ ο πνεφμονασ επαναδιαςτζλλεται θ παλιρροϊκότθτα μειϊνεται. Μικρι παλιρροϊκότθτα είναι φυςιολογικι και υποδθλϊνει τισ μεταβολζσ ςτθν ενδοκωρακικι πίεςθ κατά τθ διάρκεια του αναπνευςτικοφ κφκλου. Μεγάλθ παλιρροϊκότθτα

9 9 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) αςκενι, θ οποία αντανακλά το βακμό τθσ πνευμονικισ επαναδιαςτολισ. 7. Ελζγξτε τθ ςτάκμθ του φδατοσ ςτθν υδατοφραγι και ςτο μανόμετρο αξιολόγθςθσ του αςκενοφσ. Αναπλθρϊςτε το ζλλειμμα με WFI. 8. Ρυκμίςτε τθν ζνταςθ τθσ αναρρόφθςθσ ζτςι, ϊςτε να επιτρζπει τον ιπιο ςχθματιςμό φυςαλίδων. Θυμθκείτε: το φψοσ τθσ ςτιλθσ του φδατοσ ςτο μανόμετρο αξιολόγθςθσ του αςκενι και όχι θ ρφκμιςθ ςτθν επιτοίχια αναρρόφθςθ είναι αυτι που κακορίηει τθν τιμι τθσ αρνθτικισ πίεςθσ που αςκείται ςτθ κωρακικι κοιλότθτα. 9. Ελζγξτε τουσ ςωλινεσ από τθ ΜΘΠ ζωσ τθν πθγι τθσ αναρρόφθςθσ. Βεβαιωκείτε ότι ο αυλόσ τουσ είναι ανοιχτόσ και δεν τςακίηει ι αποφράςςεται. μαηί με ςχθματιςμό φυςαλίδων υποδθλϊνει ςοβαρι πνευμονικι κατάρρευςθ. Το νερό υφίςταται εξάτμιςθ εξαιτίασ του ςχθματιςμοφ φυςαλίδων και ςτουσ δφο αυτοφσ καλάμουσ. Ο ζντονοσ ςχθματιςμόσ φυςαλίδων είναι εξαιρετικά κορυβϊδθσ και ενοχλθτικόσ για τον αςκενι, ενϊ παράλλθλα ευνοεί τθν γρθγορότερθ εξάτμιςθ Διαςφαλίηεται ότι ο αζρασ από το ςφςτθμα ευχερϊσ. μπορεί να εξζρχεται Μανόμετρο αξιολόγθςθσ Παλιρροϊκότθτα Ναι Παλιρροϊκότθτα Όχι Παλιρροϊκότθτα Όχι Παλιρροϊκότθτα Ναι τάκμθ υγροφ (ΜΘΠ ςτθν αναρρόφθςθ): πάνω από την καθοριςμζνη ζνδειξη Διάγραμμα αξιολόγηςησ - χειριςμού Τδατοφραγι χθματιςμόσ φυςαλίδων Ναι χθματιςμόσ φυςαλίδων Όχι χθματιςμόσ φυςαλίδων Ναι χθματιςμόσ φυςαλίδων Όχι Καμιά μεταβολι ι άνοδοσ πάνω από τθν «-2-» γραμμι Αξιολόγθςθ και χειριςμοί Τποδθλϊνει ότι υπάρχει διαρροι αζρα, ενϊ οι πνεφμονεσ δεν ζχουν επαναδιαςταλλεί. Όςο μεγαλφτεροσ είναι ο βακμόσ ςχθματιςμοφ φυςαλίδων & παλιρροϊκότθτασ, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ζκταςθ τθσ βλάβθσ (πνευμοκϊρακασ) και τόςο μεγαλφτεροσ ο βακμόσ τθσ πνευμονικισ κατάρρευςθσ. Τποδθλϊνει υποχϊρθςθ τθσ διαρροισ αζρα και πνευμονικι επαναδιαςτολι. Βεβαιωκείτε ότι ο ςωλινασ παροχζτευςθσ δεν ζχει ςτρεβλωκεί ι αποφραχκεί. Τποδθλϊνει πικανι διαρροι αζρα ςτο ςφςτθμα ι τθ ςφνδεςθ. φίξτε ςτιγμιαία το κωρακικό ςωλινα. Αν ο ςχθματιςμόσ φυςαλίδων ςυνεχιςτεί υπάρχει διαρροι ςτισ ςυνδζςεισ. Μπορεί να παρατθρθκεί ςε περιςτατικά μερικισ ι ολικισ πνευμονεκτομισ, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ που ςχετίηονται με ελαττωμζνθ πνευμονικι ευενδοτότθτα. Τποδθλϊνει αυξθμζνθ πραγματικι αρνθτικι πίεςθ του αςκενι. Ενδζχεται να παρατθρθκεί ςε περίπτωςθ: Χειριςμοφ αποςτράγγιςθσ Πνευμονικισ επαναδιαςτολισ Ατμοςφαιρικισ μεταβολισ Για διόρκωςθ πιζςτε τθ βαλβίδα εκτόνωςθσ.

10 10 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) τάκμθ υγροφ (ΜΘΠ ςτθν αναρρόφθςθ): κάτω από την καθοριςμζνη ζνδειξη τάκμθ υγροφ (ΜΘΠ ςτθ βαρφτθτα): πάνω από την καθοριςμζνη ζνδειξη Καμιά μεταβολι Καμιά μεταβολι ι άνοδοσ πάνω από τθν «-2-» γραμμι Τποδθλϊνει μειωμζνθ πραγματικι αρνθτικι πίεςθ του αςκενι. Ενδζχεται να παρατθρθκεί ςε περίπτωςθ: κλειςίματοσ τθσ πθγισ αναρρόφθςθσ ακατάλλθλου μεγζκουσ αναρρόφθςθ Τποδθλϊνει ομαλι λειτουργία τθσ ΜΘΠ. Η ζνδειξθ ςτο μανόμετρο αξιολόγθςθσ του αςκενι αντιςτοιχεί ςτθν πραγματικι αρνθτικι ενδοκωρακικι πίεςθ του αςκενι. Αντιμετϊπιςθ Προβλθμάτων Πρόβλθμα Η ΜΘΠ ζχει αναποδογυρίςει και το περιεχόμενο του καλάμου υδατοφραγισ ζχει διαρρεφςει. Ο ρυκμόσ παροχζτευςθσ (υγροφ ι αζρα) μειϊνεται ξαφνικά. Ο ρυκμόσ παροχζτευςθσ αυξάνει ξαφνικά ι το χρϊμα τθσ γίνεται ηωθρό κόκκινο. Τπζρμετρθ απϊλεια υγρϊν από τθν πφλθ ειςόδου του ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ. Η Μονάδα Θωρακικισ Παροχζτευςθσ ζχει: ςπάςει γεμίςει χαλάςει Αξιολόγθςθ Παρζμβαςθσ Νοςθλευτικι παρζμβαςθ Ξαναγεμίςτε τθν υδατοφραγι με WFI και εκτιμιςτε τον αςκενι για παρουςία πνευμοκϊρακα. α. Ελζγξτε για ςχθματιςμό κρόμβου ςτο ςωλινα β. Βεβαιωκείτε ότι θ ΜΘΠ βρίςκεται κάτω από το επίπεδο του κϊρακα και ότι οι ςωλινεσ δεν τςακίηουν οφτε ςχθματίηουν βρόγχουσ γ. ΡΟΣΕΞΤΕ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΥΡΟ ΤΑΣΗ ΡΝΕΥΘΩΑΚΑ Ή ΑΙΜΟΘΩΑΚΑ α. Πάρτε ηωτικά ςθμεία και εκτιμιςτε τθν αναπνευςτικι λειτουργία του αςκενοφσ. β. Ενθμερϊςτε το κεράποντα ιατρό. α. Ενιςχφςτε με επικζματα γάηασ και αςφαλίςτε με αυτοκόλλθτθ ταινία. β. Εάν επιτρζπεται, κάντε αλλαγι των επικεμάτων, χωρίσ να πειράξετε τθ βαηελινοφχο γάηα ςτθν πφλθ ειςόδου. α. Κλείςτε το ςωλινα κωρακικισ παροχζτευςθσ με λαβίδα Kelly ι αιμοςτατικι και αντικαταςτιςτε αμζςωσ ι εναλλακτικά. β. Βυκίςτε τθν άκρθ του ςωλινα ςε ςτείρο διάλυμα NS 0,9% (χαμθλότερα από το επίπεδο του κϊρακα) και αντικαταςτιςτε τθ ΜΘΠ το ςυντομότερο δυνατόν. Βακμόσ κατά τον οποίο επιτεφχκθκαν τα επικυμθτά αποτελζςματα που διατυπϊκθκαν κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ Νοςθλευτικι Σεκμθρίωςθ τθν κάρτα νοςθλείασ του αςκενοφσ κα μποροφςαν να ςθμειωκοφν τα παρακάτω: Λειτουργικότθτα του ςυςτιματοσ (ποιότθτα και ποςότθτα παροχζτευςθσ, παλιρροϊκότθτα, φπαρξθ φυςαλίδων). Χρόνοσ που εφαρμόςκθκε θ αναρρόφθςθ Ζνταςθ τθσ εφαρμοηόμενθσ αναρρόφθςθσ (ςε mmhg, bar ι cmh 2 O). Κατάςταςθ του αςκενοφσ: αναπνευςτικόσ ρυκμόσ, αναπνευςτικοί ιχοι, κορεςμόσ οξυγόνου (Sat O 2 %), ςφφξεισ, αρτθριακι πίεςθ, χρϊμα δζρματοσ και κερμοκραςία, επίπεδο ςυνείδθςθσ. Κατάςταςθ των αυτοκόλλθτων επικεμάτων και των ραμμάτων

11 11 Προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ Μονάδασ Θωρακικισ Παροχζτευςθσ (bullau) Βιβλιογραφικζσ Πθγζσ Doncaster and Bassetlaw Hospitals 2009, Guidelines for the insertion and management of chest drains, NHS Foundation Trust, viewed 20 May 2012, <http://www.dbh.nhs.uk/library/patient_policies/pat%20t%2029%20v.1%20- %20Chest%20Drains%20Guidance.pdf>. Kirkwood, P 2002, Ask the experts: chest tube care and transport,critical Care Nurse, vol. 22, no.4, pp Nicol, M, Bavin, C, Bedford-Turner, C, Cronin, P & Rawlings-Anderson, K 2004, ΒαςικζσΝοςθλευτικζσΔιαδικαςίεσ, ΕκδόςεισΠαριςιάνου, Ακινα. Patrick, VC, Proehl, JA, Upton, D & Novothy-Dinsdale, V 1999, Αποςυμπίεςθ υπεηωκότα, το: Επείγουςεσ νοςθλευτικζσ διαδικαςίεσ, 2 nd edn, ed JA Proehl, WB Saunders Company, Philadelphia, pp Schlenker, EH 2002, Cardiopulmonary anatomy and physiology, In Respiratory care principles and practice, eds DR Hess, NR MacIntyre, SC Mishoe, WF Galvin, AB Adams &AB Saposnick, WB Saunders Company, Philadelphia, pp.284. Smith-Temple J & Johnson, JY 2002, Nurse s guide to clinical procedures, 4 th edn, Lippincott Williams &Wilkins, Philadelphia. Tang, ATM, Velissaris, TJ& Weeden, DF 2002, An evidence-based approach to drainage of the pleural cavity: evaluation of best practice, Journal of Evaluation in Clinical Practice, vol. 8, no. 3, pp

2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ

2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ Διενέργεια Χαμηλού Εκκενωτικού Υποκλυςμού 4η Υγειιονομιική Περιιφέρειια Μακεδονίίασ Θράκησ 2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ςύςτημα φλεβικήσ προςπέλαςησ Port-a Cath 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ςφςτθμα φλεβικισ προςπζλαςθσ Port-a Cath Όροι Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου. Όροι Χρήςησ

2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου. Όροι Χρήςησ Ενδοδερμική χορήγηση φαρμάκου 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Ενδοδερμικι χοριγθςθ φαρμάκου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου

Όροι Χρήςησ. 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Χρήςη Παλμικού Οξύμετρου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χριςθ Παλμικοφ Οξφμετρου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι

Όροι Χρήςησ. 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Υγιεινή ςώματοσ βαρέωσ πάςχοντοσ αςθενή 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υγιεινι ςϊματοσ βαρζωσ πάςχοντοσ αςκενι Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

2 Διενζργεια Διενζργεια υψθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ

2 Διενζργεια Διενζργεια υψθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ Διενϋργεια Υψηλού Εκκενωτικού Υποκλυςμού 4η Υγειιονομιικό Περιιφϋρειια Μακεδονύύασ Θρϊκησ 2 Διενζργεια Διενζργεια υψθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ

Όροι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Κατευθυντήριεσ οδηγίεσ για την αποθήκευςη αποςτειρωμένου υλικού 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν αποκικευςθ αποςτειρωμζνου υλικοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε παιδιϊ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε παιδιά Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Υποδόρια Χοριγθςθ Φαρμάκου. Όροι Χρήςησ

2 Υποδόρια Χοριγθςθ Φαρμάκου. Όροι Χρήςησ Υποδόρια Χορήγηςη Φαρμάκου 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Υποδόρια Χοριγθςθ Φαρμάκου Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ νοςθλευτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χριςθσ. 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Μετεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων

Όροι Χρήςησ. 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Προεγχειρητική Νοςηλευτική Φροντίδα Παίδων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προεγχειρθτικι Νοςθλευτικι Φροντίδα Παίδων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ) Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ) Όροι Χρήςησ Χορήγηςη Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μη διαςωληνωμένουσ αςθενείσ) 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ Ειςπνεόμενων Φαρμάκων (ςε μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα

Όροι Χρήςησ. 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Μεταθανάτια Νοσηλευτική Φροντίδα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετακανάτια Νοςθλευτικι Φροντίδα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικοί Εκπαιδευτές: σύντομη περιγραφή ρόλου, κριτήρια επιλογής & πρόγραμμα εκπαίδευσης

Κλινικοί Εκπαιδευτές: σύντομη περιγραφή ρόλου, κριτήρια επιλογής & πρόγραμμα εκπαίδευσης σύντομη περιγραφή ρόλου, κριτήρια επιλογής & πρόγραμμα εκπαίδευσης 1 Σεπτέμβριος 2012 2012 4 η ΥΠΕ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται αναδημοσίευση της έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή, ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 29 ΪΨΙ O R T H O S P O R T S F I E L D 30 ΚΕ ΣΘΘ Ϊ ΚΤ Π Καταςκευι από βαμβακερό φφαςμα υψθλισ ποιότθτασ. εριηόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό υλικό.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ

Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ Καζάνης Θεόδωρος ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Δ/νηης Πιζηοποίηζης & Εκπαίδεσζης Δικηύοσ ΚΑΣΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ISO 2859 W Z Z W Προδιαγραφι ΕΣΕΜ 0,6 x 0.7 = 0,42 0.6 L Προδιαγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Χοριγθςθ φαρμάκων από το ςτόμα

Όροι Χρήςησ. 2 Χοριγθςθ φαρμάκων από το ςτόμα Χορήγηςη φαρμάκων από το ςτόμα 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ φαρμάκων από το ςτόμα Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ΚΦΚ τφπου Hickman

Όροι Χρήςησ. 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ΚΦΚ τφπου Hickman Νοςηλευτική φροντίδα αςθενή με ΚΦΚ τύπου Hickman 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Νοςθλευτικι φροντίδα αςκενι με ΚΦΚ τφπου Hickman Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ IV υγρϊν. Όροι Χρήςησ

2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ IV υγρϊν. Όροι Χρήςησ Προετοιμασία & χορήγηση IV υγρών 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ IV υγρϊν Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

Προι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ Μαιευτικισ Φροντίδασ

Προι Χρήςησ. 2 Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ Μαιευτικισ Φροντίδασ Κατευθυντόριεσ Οδηγύεσ Μαιευτικόσ Φροντύδασ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ Μαιευτικισ Φροντίδασ Προι Χρήςησ Οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ μαιευτικισ φροντίδασ που

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μαθηηές να μάθοσν πώς να διενεργήζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ καλλιζργειασ οφρων ςε νεογνά, παιδιά και ενιλικεσ

Όροι Χρήςησ. 2 Λιψθ καλλιζργειασ οφρων ςε νεογνά, παιδιά και ενιλικεσ Λόψη καλλιϋργειασ ούρων ςε νεογνϊ, παιδιϊ και ενόλικεσ 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ καλλιζργειασ οφρων ςε νεογνά, παιδιά και ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ειςαγωγι To εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ENY) (cerebrospinal fluid ι CSF) είναι ζνα διαυγζσ, άχρωμο υγρό που πλθρεί τισ κοιλίεσ και τον υπαραχνοειδι χϊρο του εγκεφάλου και του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Επαφή του ανθρϊπινου ςϊματοσ με ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ Η επαφι του ανκρϊπινου ςϊματοσ με μια πθγι τάςεωσ προκαλεί θλεκτρικό ρεφμα το οποίο είναι ανάλογο τθσ τάςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΑΓΙΚΟΣ ΡΥΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΑ ΑΤΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΙΟΣ ΚΕΕΛΡΝΟ 1 ΜΑΡ ΑΧΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ Αςφάλεια εργαηόμενων OSHA regulations standard 1910 Directive 89/686/EEC Προςζγγιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν. Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε..

Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν. Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε.. Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε.. Νοςηλεία ςτο πίτι H νοςθλεία ςτο ςπίτι αποτελεί μία ςυνεχι και ολοκλθρωμζνθ φροντίδα, που παρζχει

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W

Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W Ψυγείο - Καταψύκτης UND1093W ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 Τοποκζτθςθ... 2 2.2 Αντιςτροφι πόρτασ... 2 2.3 Απαιτιςεισ χϊρου πόρτασ... 3 2.4 Εξιςορρόπθςθ τθσ ςυςκευισ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου

Άπειρεσ κροφςεισ. Τθ χρονικι ςτιγμι. t, ο δακτφλιοσ ςυγκροφεται με τον τοίχο με ταχφτθτα (κζντρου μάηασ) μζτρου Άπειρεσ κροφςεισ Δακτφλιοσ ακτίνασ κυλάει ςε οριηόντιο δάπεδο προσ ζνα κατακόρυφο τοίχο όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. Ο ςυντελεςτισ τριβισ ίςκθςθσ του δακτυλίου με το δάπεδο είναι, ενϊ ο τοίχοσ είναι λείοσ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα