ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΙ ΔΜΟΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΟΙΟΟΜΙΩ ΓΕΙ ΓΡΜΜΤΕΙ ΔΜΙ ΠΕΡΙΟΙ ΓΕΙ ΔΙΕΘ ΔΜΙ ΠΕΡΙΟΙ Ι ΕΘΙΩ ΛΡΟΔΟΤΜΤΩ Ε Θ Ε ΠΟΤΕΛΕΜΤ ΞΙΟΠΟΙ Τ ΠΕΡΙΟΙ ΤΟ ΔΜΙΟ ΟΙΟΟΜΙΟ ΕΤΟ 2 θήνα, Οκτώβριος 24

2 2 Πίνακας περιεχομένων Ι. ΕΩΓΙΕ ΠΡΤΡΕΙ... ΙΙ. ΟΠΤΙ ΠΡΟΙ ΠΟΤΕΛΕΜΤΩ... 4 ΙΙΙ : ΓΕΤΡΩΤΙ ΠΡΟΙ ΤΩ ΕΟΔΩ (εβαιωθέντων Εισπραχθέντων)... 7 α) ΤΜΤΙ ΠΡΕΙ... 8 β) Ε... ΙV ΛΤΙ ΠΡΟΙ ΤΩ ΕΟΔΩ (εβαιωθέντων Εισπραχθέντων)... α) Για τους..ε:.....ε (Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων).....ε. 827 (Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων).....ε (Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου).....Ε. (μμοληψίες νόμιμες).....ε. 79 (Π...Χ. Δημοσίων τημάτων)... β) Για τους..ε.: Ε. 827 (Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων) Ε. 79 (Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου) Ε. (Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες) Ε. (Λοιπές Πηγές)... 7 V: ΔΙΦΟΡ ΕΟΔ ΠΟ ΕΤΡΙΕ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΠΡΕΙΕ... 2 α) ΤΜΤΙΕ ΠΡΕΙΕ β) ΔΙΘΕ ΦΩΤΟΤΡΦΩ ΤΩ ΕΤΡΙΩ ΠΡΕΙΩ VI: ΠΕΡΙΟΙ ΤΟΙΧΕΙ ΠΟ ΠΕΡΙΛΘ ΤΟ ΕΛΛΙΟ ΔΜΙΟ ΠΟ ΧΟΛΖΟΕ ΛΡΟΟΜΙΕ VII: ΈΟΔ ΠΟ ΠΙΤΩΤΙ ΙΔΡΜΤ (δρανείς αταθέσεις), ΠΟ ΦΛΙΤΙΕ ΕΤΙΡΕΙΕ (Παραγραφόμενες σφάλειες), ΠΟ ΠΡΓΡΦΕΤ ΡΙΜΤ KAI ΠΟ ΠΡΓΡΦΕΕΠΙΤΓΩ VIII: ΤΓΡΦΕΕΩ ΔΜΙΩ ΤΜΤΩ... 2

3

4 4 Ι. ΕΩΓΙΕ ΠΡΤΡΕΙ παρούσα έκθεση υποβάλλεται από τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών ληροδοτημάτων βάσει η οποία προετοιμάστηκε βάσει του άρθρου 8 του ν.427/24 (ΦΕ 4 / ), στο πλαίσιο της υποχρέωσης για την σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών ληροδοτημάτων, η οποία υποβάλλεται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου κάθε έτους στον πουργό Οικονομικών. έκθεση συνοδεύει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους κατά την εισαγωγή του προς ψήφιση στη ουλή και έχει ως στόχο την ενημέρωση της Εθνικής ντιπροσωπείας για το έργο και την αναπτυχθείσα δραστηριότητα, κατά το χρόνο που πέρασε, των πηρεσιών του πουργείου Οικονομιών, εντρικών και Περιφερειακών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση, διαχείριση, προστασία και αποκάλυψη της Δημόσιας Περιουσίας και ειδικότερα των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιούσιας και Εθνικών ληροδοτημάτων. την προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις έκθεση δεν συμπεριλαμβάνονται αποτελέσματα από τη διαχείριση και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας από την Εταιρία ξιοποίησης Δημοσίων κινήτων (ΕΤΔ.Ε), η οποία αποτελεί ομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από τον πουργό Οικονομικών, ούτε αντίστοιχα αποτελέσματα τυχόν αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας που υπάγεται σε άλλους φορείς (πουργεία,.π.δ.δ. κλπ.). την έκθεση αποτυπώνονται τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από τις υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών ληροδοτημάτων πηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους 2 και από / έως /9/24 από την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και από την εφαρμογή των διατάξεων περί προστασίας αυτής.

5 ΙΙ. ΟΠΤΙ ΠΡΟΙ ΠΟΤΕΛΕΜΤΩ το πρώτο διατυπώνονται οι εισαγωγικες παρατηρήσεις και στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία των δρατηριοτήτων των εντρικών και Περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιούσιας και Εθνικών ληροδοτημάτων. το τρίτο κεφάλαιο εκτίθενται συγκεντρωτικά τα στοιχεία για τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα ανά τηματική πηρεσία και ανά..ε., συνολικού ύψους ,2. το τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα διαθέσιμα στοιχεία για τους..ε (Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων),..ε. 827 (Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων, Π...Χ. 2 νταλλαξίμων τημάτων),..ε (Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου)..Ε. 79 (Π...Χ. Δημοσίων τημάτων, Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου) και..ε. (μμοληψίες νόμιμες, Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες, Λοιπές Πηγές) για όλες τις τηματικές πηρεσίες της χώρας. ημειώνεται ότι τα στοιχεία για την.. θηνών,.. Πειραιά,.. νατολικής ττικής,.. Δυτικής ττικής εστάλησαν συγκεντρωτικά από την ενοποιημένη.. θηνών σύμφωνα με την υπ αριθ. Δ6 7 ΕΞ24/7..4 των π. Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης λεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕ 289/4, τ. ). το πέμπτο κεφάλαιο αποτυπώνονται διάφορα έσοδα από τις εντρικές και Περιφερειακές πηρεσίες (Έσοδα από Φωτοαντίγραφα, λοιποί..ε.), συνολικά ύψους ,86. το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αξία αποτίμησης των ακινήτων που περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο από σχολάζουσες κληρονομίες, η αντικειμενική αξία των οποίων ανέρχεται σε 22.9,67 και στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χρηματικά ποσά από πιστωτικά ιδρύματα (αδρανείς καταθέσεις), ασφαλιστικές εταιρείες (παραγραφόμενες ασφάλειες), παραγραφέντα μερίσματα και παραγραφές επιταγών, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε , διότι στην παρούσα έκθεση δεν περιλαμβάνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων των οινωφελών Περιουσιών αλλά μόνο εκείνα που αφορούν στον ρατικό Προϋπολογισμό.

6 6 το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται εκτενώς τα στοιχεία από τις καταγραφές στα ιβλία αταγραφής Δημοσίων τημάτων των τηματικών πηρεσιών (σύμφωνα με τις μέχρι /9/24 αναφορές τους) 6 νέων Δημοσίων τημάτων με αναγραφή της αντικειμενικής αξίας, όπου είναι διαθέσιμος ο υπολογισμός, και της εμπορικήςεκτιμώμενης αξίας, όπου είναι διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η αντικειμενική αξία σε ορισμένα εξ αυτών, όπου είναι διαθέσιμος ο υπολογισμός, ανέρχεται σε ,64, ενώ για εκείνα που υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, η εμπορική τους αξία ανέρχεται σε ,64. υνοπτικά, τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από τις υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών ληροδοτημάτων πηρεσίες (εντρικές και Περιφερειακές) κατά τη διάρκεια του έτους 2 εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΓΕΤΡΩΤΙ ΠΙ ΕΟΔΩ ΈΤΟ 2 ύνολο εβαιωθέντων Εισπραχθέντων ποσών για τους..ε: 2449,827,79,, Διάφορα έσοδα από τις τηματικές πηρεσίες (..Ε. 224, 228, 229, 272, 279, 242, 249, 2, 74, 2229) Έσοδα από διάθεση φωτοαντιγράφων των κεντρικών υπηρεσιών Περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο από χολάζουσες ληρονομίες , , , 22.9,67 Έσοδα από πιστωτικά ιδρύματα (δρανείς καταθέσεις) , Έσοδα από ασφαλιστικές εταιρείες (Παραγραφόμενες ασφάλειες).2.7, Έσοδα από παραγραφόμενα μερίσματα 66.87, Έσοδα από παραγραφές επιταγών 66.2, ΟΛΟ ,88 τάση της πορείας των εσόδων δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί αξιόπιστα για τους εξής λόγους: i) λόγω έλλειψης συγκρίσιμων στοιχείων για τα αποτελέσματα παρελθόντων ετών της περιουσίας του Δημοσίου, δεδομένης της πρόσφατης σύστασης και λειτουργίας της

7 7 Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Δ6 4 ΕΞ2/2.7.2, ΦΕ 67, τ., οινή απόφαση των πουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών) και ii) λόγω του ότι η εικόνα των εισπραχθέντων εσόδων από τις Δ.Ο.. δεν είναι σαφής, δεδομένου ότι πολλά από αυτά βεβαιώνονται σε κοινούς..ε. με άλλες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος ο διαχωρισμός τους. Παραταύτα το γεγονός ότι τα στοιχεία για τους ανωτέρω λόγους δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα, από τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί κανείς ωστόσο να εξάγει γενικά μια αντιπροσωπευτική εικόνα για την δραστηριότητα των υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών ληροδοτημάτων πηρεσιών. το άμεσο μέλλον, μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου οργανισμού του πουργείου Οικονομικών (Π.Δ. /24), τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας οπότε ευελπιστούμε ότι η εικόνα των αποτελεσμάτων αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, θα είναι πιο ευκρινής. θήνα, 24 Οκτωβρίου 24, Ο Γενικός Διευθυντής. Μασούρας

8 ΙΙΙ : ΓΕΤΡΩΤΙ ΠΡΟΙ ΤΩ ΕΟΔΩ (εβαιωθέντων Εισπραχθέντων) 8

9 9 α) ΤΜΤΙ ΠΡΕΙ.. ύνολο εβαιωθέντων ποσών ύνολο Εισπραχθέντων ποσών θηνών Πειραιά νατ. ττικής Δυτ. ττικής ,4 2.78,22 ιτωλ/νίας 62.72,8 ργολίδας 8.448, ρκαδίας 7.99, , Άρτας 642, χαΐας 8.28,84.899,4 οιωτίας ,9.4.26, Γρεβενών.9,4 4.8,47 Δράμας , 8.4,94 Δωδεκανήσου , ,98 Έβρου 229.9, ,4 Εύβοιας 72.77, ,22 Ευρυτανίας 6.72,., Ζακύνθου 28.8, ,84 λείας 6.86, ,2 μαθείας 4.267,22, ρακλείου 2.7.2, ,7 Θεσ/νίκης , , Θεσπρωτίας 62.98,9 9.6,6 Ιωαννίνων 2.48, ,8 αβάλας 622.7, ,9 αρδίτσας.6,6, αστοριάς 22.4, , έρκυρας ,88 εφαλλονιάς 28.4, 2.929,8 ιλκίς 2.74,7 8.46,98 οζάνης 8.847, ,7 ορινθίας 9.4,4.,84

10 υκλάδων.., ,49 Λακωνίας.477,7 9.9,2 Λάρισας 2.24,8 6.96, Λασιθίου.,9 246.,6 Λέσβου 4.49, ,48 Λευκάδας 78.29, Μαγνησίας.94.7, ,47 Μεσσηνίας 7.9, ,8 Ξάνθης 92.47, ,7 Πέλλας 9.926,6.22,62 Πιερίας 47.67, ,8 Πρέβεζας 4.9,94 2.4,6 Ρεθύμνης , , Ροδόπης.79, , άμου 4.498,6 2.67,7 ερρών.7, ,9 Τρικάλων 2.279, ,77 Φθιώτιδας 8.26, ,74 Φλώρινας 94.4, ,87 Φωκίδας 2.94, ,6 Χαλκιδικής 72.44, ,9 Χανίων.46., ,9 Χίου , 67.28, ΟΛΟ ( ): 2,98.9, ,2 β) Ε Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου μμοληψίες (νόμιμες) Π...Χ. Δημοσίων τημάτων..ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Μερικό.66.6,8 6.4, ,2.99, ,49 Εισπραχθέντα ποσά

11 ύνολο εβαιωθέν των Μερικό ύνολο Εισπραχθέ ντων.72.66,8 48.8, , , ,7 Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές..Ε Ε. 79..Ε...Ε. εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά Μερικό ύνολο εβαιωθέν των Μερικό ύνολο Εισπραχθ έντων 9.27, , , ,77., , 62.4,9, ΓΕΙΟ ΟΛΟ ΕΤΟ ύνολο εβαιωθέντων ( ): 2,98.9,2 ύνολο Εισπραχθέντων ( ):.77.26,2

12 2 ΙV ΛΤΙ ΠΡΟΙ ΤΩ ΕΟΔΩ (εβαιωθέντων Εισπραχθέντων) α) Για τους..ε:..ε (Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων)..ε. 827 (Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων)..ε (Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου)..Ε. (μμοληψίες νόμιμες)..ε. 79 (Π...Χ. Δημοσίων τημάτων)

13 Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου μμοληψίες (νόμιμες) Π...Χ. Δημοσίων τημάτων....ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντ α ποσά Εισπραχθέν εβαιωθέν Εισπραχθέν τα ποσά τα ποσά τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντ α ποσά εβαιωθέν Εισπραχθέντ τα ποσά α ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντ α ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ θηνών.67,22.84,9 2.48, 67.2, 2 Πειραιά.7, 24.28, , 4.49,4 2.,.467, 24.29,62 7.9,.2, νατ. ττικής.89, 64.24, 6.622,96 79, , 6.98,8 8 Δυτ. ττικής.87, 4.86,8 6.78,4 ιτωλ/νί ας 68.46, 6.962, , , 8 ργολίδα ς.42,6 8.2, ,8 2.82, ρκαδίας 4.82, 6.26,7 6.2, 6.2,24.6, 4.64, Άρτας,, 24,,,,.. Εκποιήσεις Δημοσίων Εκποιήσεις Μισθώσεις ιγιαλού, μμοληψίες Π...Χ. Δημοσίων

14 4 τημάτων νταλλαξίμων τημάτων Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου (νόμιμες) τημάτων..ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντεισπραχθέ α ποσά ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντ Εισπραχθέ α ποσά ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 χαΐας 4.6, 77 77,.64, οιωτίας 47.82, , 7..97, 7 87,6 87,6 8.24,6 Γρεβενών,, 2.87,27.447,2 Δράμας 7.27,6.28, 92,4 4.,.284,6 4 4 Δωδεκανή σου ,,9 7.82, , ,.6.6, 4 9.4, 6.47, , , 47 Έβρου 9., , 9.78,46.9, 6,2.89,2 Εύβοιας 2.744, ,.29, ,22.9,7.674,7 Ευρυτανία ς.,,., Ζακύνθου 4.788,9 6.8,.88, , ,84 λείας 87, 22.86, , , 9 8.8,.9, 29, μαθίας 22.2, , 2.2, , 44.9, 84 7

15 Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου μμοληψίες (νόμιμες) Π...Χ. Δημοσίων τημάτων....ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέ ντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) Εισπραχθ έντα ποσά ΟΛΟ 2 ρακλεί ου 7.96, 69, , 24.2, ,9.8 4, , 8.97, , ,86 8.6, ,2 8 Θεσ/νίκ ης 6.6, 8.78,2 7.,9 4.29, , 7.,2,,4 6,9 9.22, 89.94, , 7.4 9, , 78.6,,86 Θεσπρω τίας.9, 86.9, ,8, , 2 7,6.688,9.87, Ιωαννίν ων 2.6,8.968,4, , 7.27, 7.686,7 9 8 αβάλα ς,2 6.67, 6.68,.8,.768, , , ,,9 6 αρδίτσ ας,,,,,.,4 6.68, 46, αστορι άς 77.79,2 7,6 22.4,.7,6.72, 2.994, ,7 έρκυρ ας 2.4 2, , 2 εφαλο νιάς 29.44, , 47, 9.874, 8., ιλκίς,,, 2.7, ,9 8 οζάνης 69, 4,46 2.4,74 6., 8.847,7.. Εκποιήσεις Δημοσίων Εκποιήσεις Μισθώσεις ιγιαλού, μμοληψίες Π...Χ. Δημοσίων

16 6 τημάτων νταλλαξίμων τημάτων Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου (νόμιμες) τημάτων..ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέ ντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) Εισπραχθ έντα ποσά ΟΛΟ 2 ορινθί ας 27.98, 99.,84 υκλάδ ων ,4 2.8, ,4 6.4, , ,6.978, , Λακωνί ας 2.229,6 9.9,2 Λάρισας.4,.4,.6, 6.66, ,6 4.47, , ,.4,,9 8 9 Λασιθίο υ 6.86, , 66.9,, , , ,7 4 Λέσβου.4, 4.74,24.82, 8.22, , , 62., Λευκάδ ας.64, 2 7.4, 674, 4 2., Μαγνησ ίας 8.8, , 4.8, , 492., ,9.44 9, , 292.6,, Μεσσην ίας 2,27 6.8, , ,8 9.29, ,,87 9 Ξάνθης 8,.446, 6.266, 7.27,.82, 7.8, 27.7,7 Πέλλας 4.8, 98,4 98,4 98,42.279,7.492,.22, , ,.. Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου μμοληψίες (νόμιμες) Π...Χ. Δημοσίων τημάτων

17 7 Χώρου..Ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέ ντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) Εισπραχθ έντα ποσά ΟΛΟ 2 Πιερίας 77.4, ,8.77,.87, , Πρέβεζα ς, 4.222,88 2.,6 4.96, 28.92, 8,8 2, 48 2.,, Ρεθύμν ης 9.628, , 2, , , Ροδόπη ς 4.2, 6.22, 7.4,.46, 6.8, 72.7, 9 27 άμου 2.,4 4 2.,.724, 9.9,8.97, ,9 ερρών.84, , , 7.2, 6,8.7, ,97.22,.628, 7 9., 8.22,2 7777, Τρικάλω ν, 2.77, , 77 Φθιώτιδ ας.66, ,9, , , 7.7, 8.8, 89 Φλώριν ας 42., 6.84, , 8.2, ,7 2.9, , 4.86,,76 4 Φωκίδα ς 67,.2, 4.2, 7.479,6 Χαλκιδι κής 22.97, 9.6 8,4 4.22, ,,6.4, , 2 Χανίων 6.778, , 4.2, 297.2, 94.89, 2.764, ,2,6 2., 2 Χίου 7.489, 9.776, ,7 2.28, , 4

18 8 β) Για τους..ε.:..ε. 827 (Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων)..ε. 79 (Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου)..Ε. (Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες)..ε. (Λοιπές Πηγές)

19 9 Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές....Ε Ε. 79..Ε...Ε. εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 θηνών 48, 6 2, Πειραιά 2.784, , , 4.9, 2 26, 7.42, 9.78, 6.442,8 8 νατ. ττικής 2.29, , , ,2 9,6 28,67.4, 427, 7 Δυτ. ττικής 6.47, 4.76, , , 44 ιτωλ/νίας 7.6,., 2.6, 76 ργολίδας 6.9,9 2.49,7 266, ρκαδίας 2.6, 2.66, 7.44, 248, 2, Άρτας,, 27, 6,.. Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές

20 2..Ε Ε. 79..Ε...Ε. εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά (τρίμηνο) (τρίμηνο) (τρίμηνο) (τρίμηνο) ΟΛΟ ΟΛΟ ΟΛΟ ΟΛΟ 2 χαΐας.64, , ,4 2.49, , 7.22,4 2.7,2 8.4,4 6 8, 2,, 7, οιωτίας.76,2.7, 4, 288, 76, 49, Γρεβενών 8,.7,4 Δράμας.49, , , 4,86 6, Δωδεκανήσ ου , , , , 74 Έβρου.49, 8.87, , , ,2 8.97,6 4 82, , Εύβοιας 2.2, , 4.79, 2.8, 7.4,2 9 27, 6, 6, Ευρυτανίας 72,., Ζακύνθου.74, 6,22 92,88 8,8 9, λείας 2.2, , , ,2 86,6 46,77 99,7 626, 6 μαθίας 44,6.. Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές

21 2..Ε Ε. 79..Ε...Ε. εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 ρακλεί ου, , , ,68,9 Θεσ/νίκ ης ,6, ,8.66, 6.4, ,,2,4 8.24,6 696, 2.4,9 6 Θεσπρω τίας.,6.72, , 7.7, 6 42, 27,66 Ιωαννίν ων 62.9, 24.46, 4.67, 4.86, 2.686, , 6.6,.664,8 8 4 αβάλας 26.92, , ,42.424, , 24.,4 8 αρδίτσ ας,,,24 82, 28, αστορι άς 9,98 648,.24, 7, 8,, έρκυρα ς , , ,22,89 8.9, , 68, εφαλον ιάς 74,92 2.4, 4 77,78 ιλκίς 8.46, 98 οζάνης.. Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές..Ε Ε. 79..Ε...Ε.

22 22 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 ορινθία ς 99,.64, , , 48 υκλάδ ων 84.72, 84.72, 6.2, , 46,4.74,.99,6 9,68 Λακωνία ς 4.6, , ,.66, 2.49, 27 Λάρισας.882,7 4 9., , , , 8.4, , , 4.67,8 2 Λασιθίο υ.969,98 2, ,7,9 6.69, 7.46, 4 48,8 Λέσβου , ,4 8.22, 2.2, 7.462, Λευκάδα ς 7.79, 7 2., 9 Μαγνησί ας 2.624, 2 9.6, ,4,72.24,4.4, , 8.8, 24 Μεσσηνί ας 2.22, 78.8, , , ,.44, , 679, 4, 4.2, 74 Ξάνθης 2.476, ,98 67, 24, 44, 9, Πέλλας 4.99, ,7.94, 28 2.,.299, Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές..Ε Ε. 79..Ε...Ε. εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά

23 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 Πιερίας 7.94, , 4., 2.78,8 Πρέβεζα ς., 62.6, Ρεθύμνη ς 69.82, ,,97, 6.26, 9 4,.29,9.649,9 Ροδόπης 7.64,6 4.88, 8 2, άμου 76.97, 7 2., 6.887, , ,7 2, 74,.426,2 2 ερρών 6.72,8.72, ,9.6,2 6.2, 6.29, 649,6.6, 2 42, 24, Τρικάλω ν 26, 44, 2, Φθιώτιδ ας.22, 26.6, , ,2 7.64,.8, , 4.226,8 8 Φλώρινα.72, ς 8, 76,, 4, Φωκίδας.662, 78, 26.49, 98., 8 Χαλκιδικ ής 72.77, , 7.287, 8 2.2, 28,2,, 7, Χανίων 2.76, , , 6.7, ,8.29, ,7 Χίου.6, 67.79, 8.747, ,27.79,2

24 V: ΔΙΦΟΡ ΕΟΔ ΠΟ ΕΤΡΙΕ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΠΡΕΙΕ 24

25 2 α) ΤΜΤΙΕ ΠΡΕΙΕ..Ε. 224 Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα.. ΡΓΟΛΙΔ.. ΟΙΩΤΙ 79..Ε. 228 Πρόσθετο ποσοστό 2% στα τέλη χαρτοσήμου.. ΟΙΩΤΙ 6..ΡΛΕΙΟ 664,74..Ε. 229 Λοιπά τέλη χαρτοσήμου.. ΟΙΩΤΙ 7,8.. ΡΛΕΙΟ 82,9..Ε. 272 Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια.. ΡΕΘΜΟ..ΡΛΕΙΟ 2..Ε. 279 Λοιπά δικαστικά έξοδα.. ΧΙΩ 29..ΡΛΕΙΟ..Ε. 242 Έσοδα που προέρχονται από την εκποίηση υλικών που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της κατάργησης του ΟΔΔ.Ε... ΟΙΩΤΙ 28,.. ΛΡΙ 8.. ΧΙΩ 46,7..ΕΡΡΩ 8..Ε. 249 Έσοδα από την πώληση, εκποίηση κτλ διαφόρων αγαθών

26 26. ΓΡΕΕΩ 82..Ε. 2 Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των ακινήτων του Δημοσίου.. ΕΦΛΛΟΙ 76942,48.. ΡΕΘΜΟ 42.. ΧΙΩ,..Ε. 74 Παράβολα από κάθε αιτία.. ΙΩΙΩ 77,44 Ε 2229 Λοιπά μισθώματα.. ΟΙΩΤΙ 2,8 ΟΛΟ ( ): ,89

27 27 β) ΔΙΘΕ ΦΩΤΟΤΡΦΩ ΤΩ ΕΤΡΙΩ ΠΡΕΙΩ ΕΟΔ ΠΟ ΔΙΘΕ ΦΩΤΟΤΡΦΩ ΔΙΕΘ ΤΕΧΙΩ ΠΡΕΙΩ Ι ΤΕΓ 84,7 94 ΔΙΕΘ ΔΜΙ ΠΕΡΙΟΙ ΟΛΟ ( ):

28 28 VI: ΠΕΡΙΟΙ ΤΟΙΧΕΙ ΠΟ ΠΕΡΙΛΘ ΤΟ ΕΛΛΙΟ ΔΜΙΟ ΠΟ ΧΟΛΖΟΕ ΛΡΟΟΜΙΕ

29 29 ΠΕΡΙΟΙ ΤΟΙΧΕΙ ΠΟ ΧΟΛΖΟΕ ΛΡΟΟΜΙΕ Ρ.ΠΡΩΤ. ΕΙΔ ΕΠΩΜΟ ΟΟΜ ΠΕΡΡΦ ΙΤΟ ΠΟ/ ΠΟΤΙΜ ΠΡΕΙ ΕΓΓ. ΕΙΠΡΞ/.. Μ/Ι Τ ΧΟΛΙ 8 ΔΙΜ ΕΡΙΜ ΓΕΩΡΓΙΔ ΠΡ Ε Ο ΟΡΟΦΟ ΙΛΙΙΟ 2, ΘΕ/Ι 4,84ΤΜ 6.76,4 ΤΜΤΙ ΠΡΕΙ. ΘΕΛΟ Ι.. 4 9Φεβ ΤΓΡΦ Ε Ω ΔΜ. ΤΜ, ΕΞ ΔΙΙΡΕΤΟ, 48 ΔΙΜ ΕΡΙΜ ΓΕΡΜΟ ΧΡΙΤΙ ΙΦΕΕ Ι 24,2ΤΜ, ου ΟΡΟΦΟ, ΠΡΟΛΟΘΜ ΜΙ ΠΟΘ, ΕΠΙ Τ ΟΔΟ ΟΦΟΛ 9, ΘΕ/Ι.4,27 ΤΜΤΙ ΠΡΕΙ. ΘΕΛΟ Ι οε ΤΓΡΦ Ε Ω ΔΜ. ΤΜ 4 ΔΙΜ ΕΡΙΜ ΠΡΟΠΟ ΛΟ ΠΓΙ ΩΤ ΔΙΡΙΜ ΕΜΔΟ, τ.μ., 6ου ΟΡΟΦΟ, ΕΠΙ Τ ΟΔΟ ΜΟ 7 Τ Θ., ΤΜΤΙ ΠΡΕΙ ΘΩ..78 7Μαϊ ΤΓΡΦ Ε Ω ΔΜ. ΤΜ ΟΛΟ ( ): 22.9,67

30

31 VII: ΈΟΔ ΠΟ ΠΙΤΩΤΙ ΙΔΡΜΤ (δρανείς αταθέσεις), ΠΟ ΦΛΙΤΙΕ ΕΤΙΡΕΙΕ (Παραγραφόμενες σφάλειες), ΠΟ ΠΡΓΡΦΕΤ ΡΙΜΤ KAI ΠΟ ΠΡΓΡΦΕ ΕΠΙΤΓΩ

32 2 ΠΙΤΩΤΙ ΙΔΡΜΤ (ΔΡΕΙ ΤΘΕΕΙ) ΠΟ 2 ΠΟ 2 ΠΟ 22 ΠΟ 2 ΠΟ 24 γροτική Τράπεζα Alpha Bank Alpha Bank (μετά από φορολογικό έλεγχο) Attika Bank Bank of America.29 Γενική Τράπεζα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ελληνική Τράπεζα Εμπορική Τράπεζα Eurobank Marfin Egnatia Bank Millennium Bank Probank Royal Bank of Scotland υνεταιριστική Τράπεζα. αρδίτσας υν.πε Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Τράπεζα ύπρου Τράπεζα Πειραιώς ΟΛΟ ( ):

33 ΦΛΙΤΙΕ ΕΤΙΡΕΙΕ (ΠΡΓΡΦΟΕ ΦΛΕΙΕ) ΠΟ 2 Allianz Ελλάδος τλαντική Ένωση Axa σφαλιστική 2.88 Εθνική σφαλιστική Ευρωπαϊκή Πίστη.86 Eurolife ERB 72.9 Generali Hellas 2.74 Groupama Φοίνιξ 4.6 Ing Greece 2. Interamerican MetroLife Alico.882 ύνολο ( ) :.2.7 ΠΡΓΡΦΕΤ ΡΙΜΤ Alpha Bank ΠΡΓΡΦΕ ΤΡΠΕΖΙΩ ΕΠΙΤΓΩ Alpha Bank 66.2

34 VIII: ΤΓΡΦΕ ΕΩ ΔΜΙΩ ΤΜΤΩ 4

35 / Δ.Ο. ΕΤ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘ Μ) ΔΜ ΘΕ Γ ΤΙ ΜΤ Ω Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛ Ε ΤΙ ΕΙ Ι Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜ Ω / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/ΜΜ /ΕΕΕΕ) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΡΙΔ /..Ε.. ΠΡΤΡ ΕΙ 6 7 Δ Θ Ω 2 Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΤΙΡΙΟ, ΠΟΓΕΙΟ Ι ΔΩΜ ΜΤΡ ΟΠΟΛ ΕΩ 9 Θ ΙΩ 462, ,97, ΡΘΡΟ Τ ΡΙΘΜ. 47/ ,4 //2.69.,9 26/2/2 ΜΙΘΩΜ ΕΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟ ΤΙ ΤΟ ΤΙΤΛΟ Τ ΨΧΙ Ο 2 Γ ΟΙΟΠΕΔΟ ΕΠΤ ΟΡΙ 7 Θ ΙΩ 28,9 2 /4 ΧΟΛ ΖΟ ΛΡΟ ΟΜΙ., 7//2 ΕΛΕΘΕΡ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΤΆ ΠΡΕΛΙ ΡΤΙΟ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΔΡΙ Ο 9 Θ ΙΩ ΠΛ 78,24, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛ ΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙ Μ

36 6 / Δ.Ο. ΕΤ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘ Μ) ΔΜ ΘΕ Γ ΤΙ ΜΤ Ω Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛ Ε ΤΙΕΙ Ι Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙ Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/ Ι ΕΤΙ Μ (/ ΜΜ/ ΕΕΕΕ) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤ ΡΕΙ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΓΙΟ ΦΙΛΙΠ ΠΟ 8 Θ ΙΩ ΠΛ 22,6 8, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΓΙΟ ΦΙΛΙΠ ΠΟ 6 Θ ΙΩ ΠΛ, 4, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΤΓ Θ ΙΩ ΠΛ 8,, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ

37 7 / Δ.Ο. ΕΤ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘ Μ) ΔΜ ΘΕ Γ ΤΙ ΜΤ Ω Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛ Ε ΤΙ ΕΙ Ι Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙΜ Ο ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕΕ Ε) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕ Ε) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΡΙΔ /..Ε.. ΠΡ ΤΡ ΕΙ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΕΛΛΕ Ϋ 7 Θ ΙΩ ΠΛ 72,44, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΛΙ ΡΤΟ Θ ΙΩ ΠΛ 7,9, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ Γ ΟΙΟΠΕΔΟ ΔΡΙ Ο 6 ΛΙ ΡΤΟ Θ ΙΩ ΠΛ 7,6, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ

38 8 / Δ.Ο. ΕΤΟ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔΟ Τ ΜΤ ΠΕΡΡ Φ ΤΜΤ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘ Μ) ΔΜ ΘΕ Γ ΤΙ ΜΤ Ω ΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΙ (%) ΠΡΟΕΛΕ ΤΙ ΕΙΜ ΕΙ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕΕ ) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤ ΡΕΙ Γ ΤΙ ΜΤ ΟΙΟΠΕ ΔΟ Τ ΤΙΜΤ Ω ΔΙΟ ΙΟ ΡΕΟ ΠΓΙΤ Ο 2 Θ ΙΩ ΡΟ ΠΟΛ 4,8, Γ ΤΙ ΠΛΛΟ ΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ Τ Θ Ω 2 Γ ΤΙ ΜΤ ΔΙΩΡΟΦ Ο ΤΙΡΙΟ ΘΡ ΟΡΛ 28 ΤΡ.292,.68,, Τ 47/2 (ΦΕ 242//7 2) , , 28 ΕΤ ΧΕΔΙΟ Θ Ω 2 ΤΙ ΜΤ ΔΙΡΙ Μ 6ου ΟΡΟΦΟ ΜΟ 7 Θ ΙΩ,, ΧΟΛΖΟ ΛΡΟ ΟΜΙ., 7//

39 9 / Δ.Ο. ΕΤ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤΟ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘΜ ) Δ ΜΟ ΘΕ Γ ΤΙ ΜΤ Ω Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛΕ ΤΙ ΕΙΜ ΕΙ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙ Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕ Ε) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕ ΟΔΟ ΜΙΟ ΧΡ ΤΡ ΡΙΔ /..Ε.. ΠΡΤΡΕ Ι 79 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Θ ΟΡΙΖΟΤΙ ΙΔΙΟΤΙ ΟΡΟΦΟ Λ. ΛΕΞ ΔΡ 69 Θ Ι Ω ΠΡΦΓ Ι ΟΙΙ Μ Λ. ΛΕΞΔ Ρ,, ΓΟΡ 2.824,6 4//2 ΡΤΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙ Ο Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Ρ2 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ Ι Ω,2, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟΜ ΕΟ ΕΤ ΧΕΔΙ Ο Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤ Ι Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ 8 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Ρ ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ Ι Ω,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ.4, 4/6/2 ΤΕΧΟΜ ΕΟ ΕΤ ΧΕΔΙ Ο Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤ Ι Τ αρ. 866/28

40 4 ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / Δ.Ο. ΕΤ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘ Μ) ΔΜ ΘΕ ΤΙ Γ ΜΤ Ω Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛΕ Τ ΙΕΙ Ι Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕΕ) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟΔ ΟΜΙ ΧΡΤ Ρ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕΙ Θ Ω ΤΙ Μ Τ Ρ4 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ, 2, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Θ Ω ΤΙ Μ Τ Ρ ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ, 2, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

41 Θ Ω ΤΙ Μ Τ Ρ6 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ 2,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ 6., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / Δ.Ο. Θ Ω Θ Ω ΕΤ ΤΓ Ρ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΤΙ 2 Μ Τ ΤΙ 2 Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ Ρ7 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ Ρ8 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘΜ ) ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ ΔΜ Θ ΙΩ Θ ΙΩ ΘΕ Π ΤΟ ΤΙΜ Γ ΙΔΙΟΤ ΤΩ Ι (%) 2,,,2, ΤΙ ΕΙΜ ΠΡΟΕΛΕ ΕΙ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕΕ ) 6., 4/6/2., 4/6/2 Ρ Ι ΤΤ ΤΕΧΟ Ο ΤΕΧΟ Ο ΠΟΛΕΟΔ ΟΜΙ ΧΡΤ Ρ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕ Ι Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤ Ι Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤ Ι Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

42 Θ Ω ΤΙ 2 Μ Τ Ρ9 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ,2, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤ Ι Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / Δ.Ο. ΕΤ ΤΓ Ρ Φ ΕΙΔ Τ ΜΤ ΠΕΡΡ Φ ΤΜΤ ΔΙΕΘ ΔΜ ΘΕ (ΟΔ ΡΙΘΜΟ ) ΤΙΜ Γ ΤΩ ΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΙ (%) ΠΡΟΕΛΕ ΤΙ ΕΙΜ ΕΙ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕΕ ) Ρ Ι ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ Ρ ΙΔ / ΠΡΤΡΕΙ.. Ε Θ Ω ΤΙ 2 ΜΤ Ρ ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡΕ 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ ΡΙΘΜ. 69/2,2, ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Θ Ω ΤΙ 2 ΜΤ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡΕ 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ ΡΙΘΜ. 69/2 6,48, ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ.2, 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

43 Θ Ω ΤΙ 2 ΜΤ Π2 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡΕ 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ ΡΙΘΜ. 69/2 2,2, ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ 6., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / ΕΤ ΕΙΔ Τ Δ.Ο.ΤΓ Ρ Φ Μ Τ ΠΕΡΡ Φ ΤΜ Τ ΔΙΕΘ ΔΜ ΘΕ (ΟΔ ΡΙΘΜ ) Γ ΜΤ Ω ΤΙ ΠΤ Ο ΠΡΟΕΛΕ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΤΙ ΕΙΜ ΕΙ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙΜ Ο ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕΕΕ ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/ Ι ΕΤΙΜ (/ ΜΜ/Ε ΕΕΕ) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕΙ 2 9 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙ Ο ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ 9,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ 4., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Π4 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙ Ο ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ 6,2, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

44 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙ Ο ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ 6,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ.2, 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / Δ.Ο. Θ Ω Θ Ω ΕΤ Τ ΓΡ Φ 2 2 ΕΙΔ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ Μ Τ ΤΙ Μ Τ ΤΙ Μ Τ Π6 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΔΙΕΘ (ΟΔΟ ΔΜ ΡΙΘ Μ) ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΘΕ Γ ΜΤ Ω ΤΙ Θ ΙΩ Θ ΙΩ Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛΕ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ 7,6, ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ ΡΙΘΜ. 69/2,7, ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Ο Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΤΙ ΜΟ ΕΙΙ ΤΙΕΙ Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ.7, 2.8, Μ/ Ι ΕΤΙ Μ ΡΙ ΤΤ (/ ΜΜ/ ΕΕΕΕ) 4/6/2 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΤΕΧΟ Ο ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

45 4 ΘΩ 9 6 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ,8, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ 2.8, 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / 9 7 Δ.Ο. Θ Ω ΕΤ Τ ΓΡ Φ 2 ΕΙΔ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ Μ Τ ΤΙ Μ Τ Π2 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΔΙΕΘ (ΟΔΟ ΔΜ ΡΙΘ Μ) ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΘΕ Γ ΜΤ Ω ΤΙ Θ ΙΩ Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%),, ΠΡΟΕΛΕ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΤΙ ΜΟ ΕΙΙ ΤΙΕΙ Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ 2.6, Μ/ Ι ΕΤΙ Μ ΡΙ ΤΤ (/ ΜΜ/ ΕΕΕΕ) 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

46 46 Ο ΘΩ Θ Ω Θ Ω 2 2 ΤΙ Μ Τ ΤΙ Μ Τ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ Π4 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ Θ ΙΩ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ,2, ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ 6,, ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ 2.,., 4/6/2 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / ΕΤ Δ.Ο. Τ ΕΙΔ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ ΔΙΕΘ ΔΜ (ΟΔΟ ΘΕ Γ ΜΤ Ω ΤΙ Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι ΠΡΟΕΛΕ Μ/Ι ΤΙ ΠΡΔΙΟΡΙ ΕΙΙ ΜΟ ΤΙΕΙ ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/ Ι ΕΤΙ Μ ΠΟΛΕΟΡΙ ΡΙ ΔΟΜΙ Δ / ΠΡΤΡΕΙ ΤΤ..Ε ΧΡ..

47 47 ΓΡ Μ Τ Φ ΡΙΘ Μ) (%) Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) (/ ΜΜ/ ΕΕΕΕ) ΤΡ 4 Θ Ω Θ Ω 2 2 ΤΙ Μ Τ ΤΙ Μ Τ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ Π6 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ Θ ΙΩ 6,, 6,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ.,., 4/6/2 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ 6 2 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Π7 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

48 48 Ο ΘΩ / Δ.Ο. Θ Ω Θ Ω ΕΤ Τ ΓΡ Φ 2 2 ΕΙΔ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ Μ Τ ΤΙ Μ Τ ΤΙ Μ Τ Ρ ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ Ρ2 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΔΙΕΘ (ΟΔΟ ΔΜ ΡΙΘ Μ) ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΘΕ Γ ΜΤ Ω ΤΙ Θ ΙΩ Θ ΙΩ 2,, 2 Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%),, ΠΡΟΕΛΕ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΤΙ ΜΟ ΕΙΙ ΤΙΕΙ Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ 6.,., Μ/ Ι ΕΤΙ Μ ΡΙ ΤΤ (/ ΜΜ/ ΕΕΕΕ) 4/6/2 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΤΕΧΟ Ο ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ

Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ e -Journal of Science & Technology (e-jst) 83 Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ Δρ. Μυλωνόπουλος, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269 24 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1059 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 937/61354 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, των δικαιολογη τικών, του τρόπου πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Νέα Εκπαιδευτική πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Φεβρουάριος 2011 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4280 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμη ση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΙΖΑΝΗΣ, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάµενος Τµήµατος Αιγιαλού & Παραλίας Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΙΖΑΝΗΣ, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάµενος Τµήµατος Αιγιαλού & Παραλίας Κτηµατικής Υπηρεσίας Ν. ΘΕΜΑ:ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΑΙΓΙΑΛΟΣ-ΟΧΘΗ) ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΠΙΖΑΝΗΣ, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Προϊστάµενος Τµήµατος Αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4179 Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχει ρηματικότητας στον τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1975 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2065/98903 Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.1 «Λει τουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 62 28 Απριλίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3843 Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3918 Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 7 Αυγούστου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3785 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος»,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση) Σελίδα 1 από 40 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 384 19 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 396/06.03.2015 3η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επεν δυτικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 8 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4302 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 456 25 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ 1578/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συν δρομής για ανακατασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

H Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α

H Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α H Ε Φ Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα