ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΙ ΔΜΟΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΟΙΟΟΜΙΩ ΓΕΙ ΓΡΜΜΤΕΙ ΔΜΙ ΠΕΡΙΟΙ ΓΕΙ ΔΙΕΘ ΔΜΙ ΠΕΡΙΟΙ Ι ΕΘΙΩ ΛΡΟΔΟΤΜΤΩ Ε Θ Ε ΠΟΤΕΛΕΜΤ ΞΙΟΠΟΙ Τ ΠΕΡΙΟΙ ΤΟ ΔΜΙΟ ΟΙΟΟΜΙΟ ΕΤΟ 2 θήνα, Οκτώβριος 24

2 2 Πίνακας περιεχομένων Ι. ΕΩΓΙΕ ΠΡΤΡΕΙ... ΙΙ. ΟΠΤΙ ΠΡΟΙ ΠΟΤΕΛΕΜΤΩ... 4 ΙΙΙ : ΓΕΤΡΩΤΙ ΠΡΟΙ ΤΩ ΕΟΔΩ (εβαιωθέντων Εισπραχθέντων)... 7 α) ΤΜΤΙ ΠΡΕΙ... 8 β) Ε... ΙV ΛΤΙ ΠΡΟΙ ΤΩ ΕΟΔΩ (εβαιωθέντων Εισπραχθέντων)... α) Για τους..ε:.....ε (Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων).....ε. 827 (Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων).....ε (Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου).....Ε. (μμοληψίες νόμιμες).....ε. 79 (Π...Χ. Δημοσίων τημάτων)... β) Για τους..ε.: Ε. 827 (Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων) Ε. 79 (Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου) Ε. (Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες) Ε. (Λοιπές Πηγές)... 7 V: ΔΙΦΟΡ ΕΟΔ ΠΟ ΕΤΡΙΕ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΠΡΕΙΕ... 2 α) ΤΜΤΙΕ ΠΡΕΙΕ β) ΔΙΘΕ ΦΩΤΟΤΡΦΩ ΤΩ ΕΤΡΙΩ ΠΡΕΙΩ VI: ΠΕΡΙΟΙ ΤΟΙΧΕΙ ΠΟ ΠΕΡΙΛΘ ΤΟ ΕΛΛΙΟ ΔΜΙΟ ΠΟ ΧΟΛΖΟΕ ΛΡΟΟΜΙΕ VII: ΈΟΔ ΠΟ ΠΙΤΩΤΙ ΙΔΡΜΤ (δρανείς αταθέσεις), ΠΟ ΦΛΙΤΙΕ ΕΤΙΡΕΙΕ (Παραγραφόμενες σφάλειες), ΠΟ ΠΡΓΡΦΕΤ ΡΙΜΤ KAI ΠΟ ΠΡΓΡΦΕΕΠΙΤΓΩ VIII: ΤΓΡΦΕΕΩ ΔΜΙΩ ΤΜΤΩ... 2

3

4 4 Ι. ΕΩΓΙΕ ΠΡΤΡΕΙ παρούσα έκθεση υποβάλλεται από τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών ληροδοτημάτων βάσει η οποία προετοιμάστηκε βάσει του άρθρου 8 του ν.427/24 (ΦΕ 4 / ), στο πλαίσιο της υποχρέωσης για την σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών ληροδοτημάτων, η οποία υποβάλλεται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου κάθε έτους στον πουργό Οικονομικών. έκθεση συνοδεύει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους κατά την εισαγωγή του προς ψήφιση στη ουλή και έχει ως στόχο την ενημέρωση της Εθνικής ντιπροσωπείας για το έργο και την αναπτυχθείσα δραστηριότητα, κατά το χρόνο που πέρασε, των πηρεσιών του πουργείου Οικονομιών, εντρικών και Περιφερειακών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αξιοποίηση, διαχείριση, προστασία και αποκάλυψη της Δημόσιας Περιουσίας και ειδικότερα των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιούσιας και Εθνικών ληροδοτημάτων. την προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις έκθεση δεν συμπεριλαμβάνονται αποτελέσματα από τη διαχείριση και αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας από την Εταιρία ξιοποίησης Δημοσίων κινήτων (ΕΤΔ.Ε), η οποία αποτελεί ομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από τον πουργό Οικονομικών, ούτε αντίστοιχα αποτελέσματα τυχόν αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας που υπάγεται σε άλλους φορείς (πουργεία,.π.δ.δ. κλπ.). την έκθεση αποτυπώνονται τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από τις υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών ληροδοτημάτων πηρεσίες κατά τη διάρκεια του έτους 2 και από / έως /9/24 από την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και από την εφαρμογή των διατάξεων περί προστασίας αυτής.

5 ΙΙ. ΟΠΤΙ ΠΡΟΙ ΠΟΤΕΛΕΜΤΩ το πρώτο διατυπώνονται οι εισαγωγικες παρατηρήσεις και στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία των δρατηριοτήτων των εντρικών και Περιφερειακών υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιούσιας και Εθνικών ληροδοτημάτων. το τρίτο κεφάλαιο εκτίθενται συγκεντρωτικά τα στοιχεία για τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα έσοδα ανά τηματική πηρεσία και ανά..ε., συνολικού ύψους ,2. το τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα διαθέσιμα στοιχεία για τους..ε (Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων),..ε. 827 (Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων, Π...Χ. 2 νταλλαξίμων τημάτων),..ε (Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου)..Ε. 79 (Π...Χ. Δημοσίων τημάτων, Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου) και..ε. (μμοληψίες νόμιμες, Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες, Λοιπές Πηγές) για όλες τις τηματικές πηρεσίες της χώρας. ημειώνεται ότι τα στοιχεία για την.. θηνών,.. Πειραιά,.. νατολικής ττικής,.. Δυτικής ττικής εστάλησαν συγκεντρωτικά από την ενοποιημένη.. θηνών σύμφωνα με την υπ αριθ. Δ6 7 ΕΞ24/7..4 των π. Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης λεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕ 289/4, τ. ). το πέμπτο κεφάλαιο αποτυπώνονται διάφορα έσοδα από τις εντρικές και Περιφερειακές πηρεσίες (Έσοδα από Φωτοαντίγραφα, λοιποί..ε.), συνολικά ύψους ,86. το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αξία αποτίμησης των ακινήτων που περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο από σχολάζουσες κληρονομίες, η αντικειμενική αξία των οποίων ανέρχεται σε 22.9,67 και στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χρηματικά ποσά από πιστωτικά ιδρύματα (αδρανείς καταθέσεις), ασφαλιστικές εταιρείες (παραγραφόμενες ασφάλειες), παραγραφέντα μερίσματα και παραγραφές επιταγών, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε , διότι στην παρούσα έκθεση δεν περιλαμβάνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων των οινωφελών Περιουσιών αλλά μόνο εκείνα που αφορούν στον ρατικό Προϋπολογισμό.

6 6 το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται εκτενώς τα στοιχεία από τις καταγραφές στα ιβλία αταγραφής Δημοσίων τημάτων των τηματικών πηρεσιών (σύμφωνα με τις μέχρι /9/24 αναφορές τους) 6 νέων Δημοσίων τημάτων με αναγραφή της αντικειμενικής αξίας, όπου είναι διαθέσιμος ο υπολογισμός, και της εμπορικήςεκτιμώμενης αξίας, όπου είναι διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η αντικειμενική αξία σε ορισμένα εξ αυτών, όπου είναι διαθέσιμος ο υπολογισμός, ανέρχεται σε ,64, ενώ για εκείνα που υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία, η εμπορική τους αξία ανέρχεται σε ,64. υνοπτικά, τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από τις υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών ληροδοτημάτων πηρεσίες (εντρικές και Περιφερειακές) κατά τη διάρκεια του έτους 2 εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΓΕΤΡΩΤΙ ΠΙ ΕΟΔΩ ΈΤΟ 2 ύνολο εβαιωθέντων Εισπραχθέντων ποσών για τους..ε: 2449,827,79,, Διάφορα έσοδα από τις τηματικές πηρεσίες (..Ε. 224, 228, 229, 272, 279, 242, 249, 2, 74, 2229) Έσοδα από διάθεση φωτοαντιγράφων των κεντρικών υπηρεσιών Περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο από χολάζουσες ληρονομίες , , , 22.9,67 Έσοδα από πιστωτικά ιδρύματα (δρανείς καταθέσεις) , Έσοδα από ασφαλιστικές εταιρείες (Παραγραφόμενες ασφάλειες).2.7, Έσοδα από παραγραφόμενα μερίσματα 66.87, Έσοδα από παραγραφές επιταγών 66.2, ΟΛΟ ,88 τάση της πορείας των εσόδων δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί αξιόπιστα για τους εξής λόγους: i) λόγω έλλειψης συγκρίσιμων στοιχείων για τα αποτελέσματα παρελθόντων ετών της περιουσίας του Δημοσίου, δεδομένης της πρόσφατης σύστασης και λειτουργίας της

7 7 Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Δ6 4 ΕΞ2/2.7.2, ΦΕ 67, τ., οινή απόφαση των πουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και λεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών) και ii) λόγω του ότι η εικόνα των εισπραχθέντων εσόδων από τις Δ.Ο.. δεν είναι σαφής, δεδομένου ότι πολλά από αυτά βεβαιώνονται σε κοινούς..ε. με άλλες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος ο διαχωρισμός τους. Παραταύτα το γεγονός ότι τα στοιχεία για τους ανωτέρω λόγους δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα, από τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί κανείς ωστόσο να εξάγει γενικά μια αντιπροσωπευτική εικόνα για την δραστηριότητα των υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών ληροδοτημάτων πηρεσιών. το άμεσο μέλλον, μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου οργανισμού του πουργείου Οικονομικών (Π.Δ. /24), τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας οπότε ευελπιστούμε ότι η εικόνα των αποτελεσμάτων αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, θα είναι πιο ευκρινής. θήνα, 24 Οκτωβρίου 24, Ο Γενικός Διευθυντής. Μασούρας

8 ΙΙΙ : ΓΕΤΡΩΤΙ ΠΡΟΙ ΤΩ ΕΟΔΩ (εβαιωθέντων Εισπραχθέντων) 8

9 9 α) ΤΜΤΙ ΠΡΕΙ.. ύνολο εβαιωθέντων ποσών ύνολο Εισπραχθέντων ποσών θηνών Πειραιά νατ. ττικής Δυτ. ττικής ,4 2.78,22 ιτωλ/νίας 62.72,8 ργολίδας 8.448, ρκαδίας 7.99, , Άρτας 642, χαΐας 8.28,84.899,4 οιωτίας ,9.4.26, Γρεβενών.9,4 4.8,47 Δράμας , 8.4,94 Δωδεκανήσου , ,98 Έβρου 229.9, ,4 Εύβοιας 72.77, ,22 Ευρυτανίας 6.72,., Ζακύνθου 28.8, ,84 λείας 6.86, ,2 μαθείας 4.267,22, ρακλείου 2.7.2, ,7 Θεσ/νίκης , , Θεσπρωτίας 62.98,9 9.6,6 Ιωαννίνων 2.48, ,8 αβάλας 622.7, ,9 αρδίτσας.6,6, αστοριάς 22.4, , έρκυρας ,88 εφαλλονιάς 28.4, 2.929,8 ιλκίς 2.74,7 8.46,98 οζάνης 8.847, ,7 ορινθίας 9.4,4.,84

10 υκλάδων.., ,49 Λακωνίας.477,7 9.9,2 Λάρισας 2.24,8 6.96, Λασιθίου.,9 246.,6 Λέσβου 4.49, ,48 Λευκάδας 78.29, Μαγνησίας.94.7, ,47 Μεσσηνίας 7.9, ,8 Ξάνθης 92.47, ,7 Πέλλας 9.926,6.22,62 Πιερίας 47.67, ,8 Πρέβεζας 4.9,94 2.4,6 Ρεθύμνης , , Ροδόπης.79, , άμου 4.498,6 2.67,7 ερρών.7, ,9 Τρικάλων 2.279, ,77 Φθιώτιδας 8.26, ,74 Φλώρινας 94.4, ,87 Φωκίδας 2.94, ,6 Χαλκιδικής 72.44, ,9 Χανίων.46., ,9 Χίου , 67.28, ΟΛΟ ( ): 2,98.9, ,2 β) Ε Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου μμοληψίες (νόμιμες) Π...Χ. Δημοσίων τημάτων..ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Μερικό.66.6,8 6.4, ,2.99, ,49 Εισπραχθέντα ποσά

11 ύνολο εβαιωθέν των Μερικό ύνολο Εισπραχθέ ντων.72.66,8 48.8, , , ,7 Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές..Ε Ε. 79..Ε...Ε. εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά Μερικό ύνολο εβαιωθέν των Μερικό ύνολο Εισπραχθ έντων 9.27, , , ,77., , 62.4,9, ΓΕΙΟ ΟΛΟ ΕΤΟ ύνολο εβαιωθέντων ( ): 2,98.9,2 ύνολο Εισπραχθέντων ( ):.77.26,2

12 2 ΙV ΛΤΙ ΠΡΟΙ ΤΩ ΕΟΔΩ (εβαιωθέντων Εισπραχθέντων) α) Για τους..ε:..ε (Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων)..ε. 827 (Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων)..ε (Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου)..Ε. (μμοληψίες νόμιμες)..ε. 79 (Π...Χ. Δημοσίων τημάτων)

13 Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου μμοληψίες (νόμιμες) Π...Χ. Δημοσίων τημάτων....ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντ α ποσά Εισπραχθέν εβαιωθέν Εισπραχθέν τα ποσά τα ποσά τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντ α ποσά εβαιωθέν Εισπραχθέντ τα ποσά α ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντ α ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ θηνών.67,22.84,9 2.48, 67.2, 2 Πειραιά.7, 24.28, , 4.49,4 2.,.467, 24.29,62 7.9,.2, νατ. ττικής.89, 64.24, 6.622,96 79, , 6.98,8 8 Δυτ. ττικής.87, 4.86,8 6.78,4 ιτωλ/νί ας 68.46, 6.962, , , 8 ργολίδα ς.42,6 8.2, ,8 2.82, ρκαδίας 4.82, 6.26,7 6.2, 6.2,24.6, 4.64, Άρτας,, 24,,,,.. Εκποιήσεις Δημοσίων Εκποιήσεις Μισθώσεις ιγιαλού, μμοληψίες Π...Χ. Δημοσίων

14 4 τημάτων νταλλαξίμων τημάτων Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου (νόμιμες) τημάτων..ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντεισπραχθέ α ποσά ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντ Εισπραχθέ α ποσά ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 χαΐας 4.6, 77 77,.64, οιωτίας 47.82, , 7..97, 7 87,6 87,6 8.24,6 Γρεβενών,, 2.87,27.447,2 Δράμας 7.27,6.28, 92,4 4.,.284,6 4 4 Δωδεκανή σου ,,9 7.82, , ,.6.6, 4 9.4, 6.47, , , 47 Έβρου 9., , 9.78,46.9, 6,2.89,2 Εύβοιας 2.744, ,.29, ,22.9,7.674,7 Ευρυτανία ς.,,., Ζακύνθου 4.788,9 6.8,.88, , ,84 λείας 87, 22.86, , , 9 8.8,.9, 29, μαθίας 22.2, , 2.2, , 44.9, 84 7

15 Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου μμοληψίες (νόμιμες) Π...Χ. Δημοσίων τημάτων....ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέ ντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) Εισπραχθ έντα ποσά ΟΛΟ 2 ρακλεί ου 7.96, 69, , 24.2, ,9.8 4, , 8.97, , ,86 8.6, ,2 8 Θεσ/νίκ ης 6.6, 8.78,2 7.,9 4.29, , 7.,2,,4 6,9 9.22, 89.94, , 7.4 9, , 78.6,,86 Θεσπρω τίας.9, 86.9, ,8, , 2 7,6.688,9.87, Ιωαννίν ων 2.6,8.968,4, , 7.27, 7.686,7 9 8 αβάλα ς,2 6.67, 6.68,.8,.768, , , ,,9 6 αρδίτσ ας,,,,,.,4 6.68, 46, αστορι άς 77.79,2 7,6 22.4,.7,6.72, 2.994, ,7 έρκυρ ας 2.4 2, , 2 εφαλο νιάς 29.44, , 47, 9.874, 8., ιλκίς,,, 2.7, ,9 8 οζάνης 69, 4,46 2.4,74 6., 8.847,7.. Εκποιήσεις Δημοσίων Εκποιήσεις Μισθώσεις ιγιαλού, μμοληψίες Π...Χ. Δημοσίων

16 6 τημάτων νταλλαξίμων τημάτων Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου (νόμιμες) τημάτων..ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέ ντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) Εισπραχθ έντα ποσά ΟΛΟ 2 ορινθί ας 27.98, 99.,84 υκλάδ ων ,4 2.8, ,4 6.4, , ,6.978, , Λακωνί ας 2.229,6 9.9,2 Λάρισας.4,.4,.6, 6.66, ,6 4.47, , ,.4,,9 8 9 Λασιθίο υ 6.86, , 66.9,, , , ,7 4 Λέσβου.4, 4.74,24.82, 8.22, , , 62., Λευκάδ ας.64, 2 7.4, 674, 4 2., Μαγνησ ίας 8.8, , 4.8, , 492., ,9.44 9, , 292.6,, Μεσσην ίας 2,27 6.8, , ,8 9.29, ,,87 9 Ξάνθης 8,.446, 6.266, 7.27,.82, 7.8, 27.7,7 Πέλλας 4.8, 98,4 98,4 98,42.279,7.492,.22, , ,.. Εκποιήσεις Δημοσίων τημάτων Εκποιήσεις νταλλαξίμων τημάτων Μισθώσεις ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου μμοληψίες (νόμιμες) Π...Χ. Δημοσίων τημάτων

17 7 Χώρου..Ε Ε Ε Ε...Ε. 79 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέ ντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) Εισπραχθ έντα ποσά ΟΛΟ 2 Πιερίας 77.4, ,8.77,.87, , Πρέβεζα ς, 4.222,88 2.,6 4.96, 28.92, 8,8 2, 48 2.,, Ρεθύμν ης 9.628, , 2, , , Ροδόπη ς 4.2, 6.22, 7.4,.46, 6.8, 72.7, 9 27 άμου 2.,4 4 2.,.724, 9.9,8.97, ,9 ερρών.84, , , 7.2, 6,8.7, ,97.22,.628, 7 9., 8.22,2 7777, Τρικάλω ν, 2.77, , 77 Φθιώτιδ ας.66, ,9, , , 7.7, 8.8, 89 Φλώριν ας 42., 6.84, , 8.2, ,7 2.9, , 4.86,,76 4 Φωκίδα ς 67,.2, 4.2, 7.479,6 Χαλκιδι κής 22.97, 9.6 8,4 4.22, ,,6.4, , 2 Χανίων 6.778, , 4.2, 297.2, 94.89, 2.764, ,2,6 2., 2 Χίου 7.489, 9.776, ,7 2.28, , 4

18 8 β) Για τους..ε.:..ε. 827 (Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων)..ε. 79 (Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου)..Ε. (Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες)..ε. (Λοιπές Πηγές)

19 9 Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές....Ε Ε. 79..Ε...Ε. εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 θηνών 48, 6 2, Πειραιά 2.784, , , 4.9, 2 26, 7.42, 9.78, 6.442,8 8 νατ. ττικής 2.29, , , ,2 9,6 28,67.4, 427, 7 Δυτ. ττικής 6.47, 4.76, , , 44 ιτωλ/νίας 7.6,., 2.6, 76 ργολίδας 6.9,9 2.49,7 266, ρκαδίας 2.6, 2.66, 7.44, 248, 2, Άρτας,, 27, 6,.. Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές

20 2..Ε Ε. 79..Ε...Ε. εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέν τα ποσά (τρίμηνο) (τρίμηνο) (τρίμηνο) (τρίμηνο) ΟΛΟ ΟΛΟ ΟΛΟ ΟΛΟ 2 χαΐας.64, , ,4 2.49, , 7.22,4 2.7,2 8.4,4 6 8, 2,, 7, οιωτίας.76,2.7, 4, 288, 76, 49, Γρεβενών 8,.7,4 Δράμας.49, , , 4,86 6, Δωδεκανήσ ου , , , , 74 Έβρου.49, 8.87, , , ,2 8.97,6 4 82, , Εύβοιας 2.2, , 4.79, 2.8, 7.4,2 9 27, 6, 6, Ευρυτανίας 72,., Ζακύνθου.74, 6,22 92,88 8,8 9, λείας 2.2, , , ,2 86,6 46,77 99,7 626, 6 μαθίας 44,6.. Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές

21 2..Ε Ε. 79..Ε...Ε. εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 ρακλεί ου, , , ,68,9 Θεσ/νίκ ης ,6, ,8.66, 6.4, ,,2,4 8.24,6 696, 2.4,9 6 Θεσπρω τίας.,6.72, , 7.7, 6 42, 27,66 Ιωαννίν ων 62.9, 24.46, 4.67, 4.86, 2.686, , 6.6,.664,8 8 4 αβάλας 26.92, , ,42.424, , 24.,4 8 αρδίτσ ας,,,24 82, 28, αστορι άς 9,98 648,.24, 7, 8,, έρκυρα ς , , ,22,89 8.9, , 68, εφαλον ιάς 74,92 2.4, 4 77,78 ιλκίς 8.46, 98 οζάνης.. Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές..Ε Ε. 79..Ε...Ε.

22 22 εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 ορινθία ς 99,.64, , , 48 υκλάδ ων 84.72, 84.72, 6.2, , 46,4.74,.99,6 9,68 Λακωνία ς 4.6, , ,.66, 2.49, 27 Λάρισας.882,7 4 9., , , , 8.4, , , 4.67,8 2 Λασιθίο υ.969,98 2, ,7,9 6.69, 7.46, 4 48,8 Λέσβου , ,4 8.22, 2.2, 7.462, Λευκάδα ς 7.79, 7 2., 9 Μαγνησί ας 2.624, 2 9.6, ,4,72.24,4.4, , 8.8, 24 Μεσσηνί ας 2.22, 78.8, , , ,.44, , 679, 4, 4.2, 74 Ξάνθης 2.476, ,98 67, 24, 44, 9, Πέλλας 4.99, ,7.94, 28 2.,.299, Π...Χ. νταλλαξίμων τημάτων Π...Χ. ιγιαλού, Παραλίας Θαλάσσιου Χώρου Π...Χ. για παράνομες αμμοληψίες Λοιπές Πηγές..Ε Ε. 79..Ε...Ε. εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθ έντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά εβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέ ντα ποσά

23 2 (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ (τρίμηνο) ΟΛΟ 2 Πιερίας 7.94, , 4., 2.78,8 Πρέβεζα ς., 62.6, Ρεθύμνη ς 69.82, ,,97, 6.26, 9 4,.29,9.649,9 Ροδόπης 7.64,6 4.88, 8 2, άμου 76.97, 7 2., 6.887, , ,7 2, 74,.426,2 2 ερρών 6.72,8.72, ,9.6,2 6.2, 6.29, 649,6.6, 2 42, 24, Τρικάλω ν 26, 44, 2, Φθιώτιδ ας.22, 26.6, , ,2 7.64,.8, , 4.226,8 8 Φλώρινα.72, ς 8, 76,, 4, Φωκίδας.662, 78, 26.49, 98., 8 Χαλκιδικ ής 72.77, , 7.287, 8 2.2, 28,2,, 7, Χανίων 2.76, , , 6.7, ,8.29, ,7 Χίου.6, 67.79, 8.747, ,27.79,2

24 V: ΔΙΦΟΡ ΕΟΔ ΠΟ ΕΤΡΙΕ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΠΡΕΙΕ 24

25 2 α) ΤΜΤΙΕ ΠΡΕΙΕ..Ε. 224 Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα.. ΡΓΟΛΙΔ.. ΟΙΩΤΙ 79..Ε. 228 Πρόσθετο ποσοστό 2% στα τέλη χαρτοσήμου.. ΟΙΩΤΙ 6..ΡΛΕΙΟ 664,74..Ε. 229 Λοιπά τέλη χαρτοσήμου.. ΟΙΩΤΙ 7,8.. ΡΛΕΙΟ 82,9..Ε. 272 Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια.. ΡΕΘΜΟ..ΡΛΕΙΟ 2..Ε. 279 Λοιπά δικαστικά έξοδα.. ΧΙΩ 29..ΡΛΕΙΟ..Ε. 242 Έσοδα που προέρχονται από την εκποίηση υλικών που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της κατάργησης του ΟΔΔ.Ε... ΟΙΩΤΙ 28,.. ΛΡΙ 8.. ΧΙΩ 46,7..ΕΡΡΩ 8..Ε. 249 Έσοδα από την πώληση, εκποίηση κτλ διαφόρων αγαθών

26 26. ΓΡΕΕΩ 82..Ε. 2 Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των ακινήτων του Δημοσίου.. ΕΦΛΛΟΙ 76942,48.. ΡΕΘΜΟ 42.. ΧΙΩ,..Ε. 74 Παράβολα από κάθε αιτία.. ΙΩΙΩ 77,44 Ε 2229 Λοιπά μισθώματα.. ΟΙΩΤΙ 2,8 ΟΛΟ ( ): ,89

27 27 β) ΔΙΘΕ ΦΩΤΟΤΡΦΩ ΤΩ ΕΤΡΙΩ ΠΡΕΙΩ ΕΟΔ ΠΟ ΔΙΘΕ ΦΩΤΟΤΡΦΩ ΔΙΕΘ ΤΕΧΙΩ ΠΡΕΙΩ Ι ΤΕΓ 84,7 94 ΔΙΕΘ ΔΜΙ ΠΕΡΙΟΙ ΟΛΟ ( ):

28 28 VI: ΠΕΡΙΟΙ ΤΟΙΧΕΙ ΠΟ ΠΕΡΙΛΘ ΤΟ ΕΛΛΙΟ ΔΜΙΟ ΠΟ ΧΟΛΖΟΕ ΛΡΟΟΜΙΕ

29 29 ΠΕΡΙΟΙ ΤΟΙΧΕΙ ΠΟ ΧΟΛΖΟΕ ΛΡΟΟΜΙΕ Ρ.ΠΡΩΤ. ΕΙΔ ΕΠΩΜΟ ΟΟΜ ΠΕΡΡΦ ΙΤΟ ΠΟ/ ΠΟΤΙΜ ΠΡΕΙ ΕΓΓ. ΕΙΠΡΞ/.. Μ/Ι Τ ΧΟΛΙ 8 ΔΙΜ ΕΡΙΜ ΓΕΩΡΓΙΔ ΠΡ Ε Ο ΟΡΟΦΟ ΙΛΙΙΟ 2, ΘΕ/Ι 4,84ΤΜ 6.76,4 ΤΜΤΙ ΠΡΕΙ. ΘΕΛΟ Ι.. 4 9Φεβ ΤΓΡΦ Ε Ω ΔΜ. ΤΜ, ΕΞ ΔΙΙΡΕΤΟ, 48 ΔΙΜ ΕΡΙΜ ΓΕΡΜΟ ΧΡΙΤΙ ΙΦΕΕ Ι 24,2ΤΜ, ου ΟΡΟΦΟ, ΠΡΟΛΟΘΜ ΜΙ ΠΟΘ, ΕΠΙ Τ ΟΔΟ ΟΦΟΛ 9, ΘΕ/Ι.4,27 ΤΜΤΙ ΠΡΕΙ. ΘΕΛΟ Ι οε ΤΓΡΦ Ε Ω ΔΜ. ΤΜ 4 ΔΙΜ ΕΡΙΜ ΠΡΟΠΟ ΛΟ ΠΓΙ ΩΤ ΔΙΡΙΜ ΕΜΔΟ, τ.μ., 6ου ΟΡΟΦΟ, ΕΠΙ Τ ΟΔΟ ΜΟ 7 Τ Θ., ΤΜΤΙ ΠΡΕΙ ΘΩ..78 7Μαϊ ΤΓΡΦ Ε Ω ΔΜ. ΤΜ ΟΛΟ ( ): 22.9,67

30

31 VII: ΈΟΔ ΠΟ ΠΙΤΩΤΙ ΙΔΡΜΤ (δρανείς αταθέσεις), ΠΟ ΦΛΙΤΙΕ ΕΤΙΡΕΙΕ (Παραγραφόμενες σφάλειες), ΠΟ ΠΡΓΡΦΕΤ ΡΙΜΤ KAI ΠΟ ΠΡΓΡΦΕ ΕΠΙΤΓΩ

32 2 ΠΙΤΩΤΙ ΙΔΡΜΤ (ΔΡΕΙ ΤΘΕΕΙ) ΠΟ 2 ΠΟ 2 ΠΟ 22 ΠΟ 2 ΠΟ 24 γροτική Τράπεζα Alpha Bank Alpha Bank (μετά από φορολογικό έλεγχο) Attika Bank Bank of America.29 Γενική Τράπεζα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ελληνική Τράπεζα Εμπορική Τράπεζα Eurobank Marfin Egnatia Bank Millennium Bank Probank Royal Bank of Scotland υνεταιριστική Τράπεζα. αρδίτσας υν.πε Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Τράπεζα ύπρου Τράπεζα Πειραιώς ΟΛΟ ( ):

33 ΦΛΙΤΙΕ ΕΤΙΡΕΙΕ (ΠΡΓΡΦΟΕ ΦΛΕΙΕ) ΠΟ 2 Allianz Ελλάδος τλαντική Ένωση Axa σφαλιστική 2.88 Εθνική σφαλιστική Ευρωπαϊκή Πίστη.86 Eurolife ERB 72.9 Generali Hellas 2.74 Groupama Φοίνιξ 4.6 Ing Greece 2. Interamerican MetroLife Alico.882 ύνολο ( ) :.2.7 ΠΡΓΡΦΕΤ ΡΙΜΤ Alpha Bank ΠΡΓΡΦΕ ΤΡΠΕΖΙΩ ΕΠΙΤΓΩ Alpha Bank 66.2

34 VIII: ΤΓΡΦΕ ΕΩ ΔΜΙΩ ΤΜΤΩ 4

35 / Δ.Ο. ΕΤ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘ Μ) ΔΜ ΘΕ Γ ΤΙ ΜΤ Ω Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛ Ε ΤΙ ΕΙ Ι Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜ Ω / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/ΜΜ /ΕΕΕΕ) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΡΙΔ /..Ε.. ΠΡΤΡ ΕΙ 6 7 Δ Θ Ω 2 Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΤΙΡΙΟ, ΠΟΓΕΙΟ Ι ΔΩΜ ΜΤΡ ΟΠΟΛ ΕΩ 9 Θ ΙΩ 462, ,97, ΡΘΡΟ Τ ΡΙΘΜ. 47/ ,4 //2.69.,9 26/2/2 ΜΙΘΩΜ ΕΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟ ΤΙ ΤΟ ΤΙΤΛΟ Τ ΨΧΙ Ο 2 Γ ΟΙΟΠΕΔΟ ΕΠΤ ΟΡΙ 7 Θ ΙΩ 28,9 2 /4 ΧΟΛ ΖΟ ΛΡΟ ΟΜΙ., 7//2 ΕΛΕΘΕΡ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΤΆ ΠΡΕΛΙ ΡΤΙΟ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΔΡΙ Ο 9 Θ ΙΩ ΠΛ 78,24, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛ ΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙ Μ

36 6 / Δ.Ο. ΕΤ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘ Μ) ΔΜ ΘΕ Γ ΤΙ ΜΤ Ω Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛ Ε ΤΙΕΙ Ι Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙ Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/ Ι ΕΤΙ Μ (/ ΜΜ/ ΕΕΕΕ) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤ ΡΕΙ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΓΙΟ ΦΙΛΙΠ ΠΟ 8 Θ ΙΩ ΠΛ 22,6 8, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΓΙΟ ΦΙΛΙΠ ΠΟ 6 Θ ΙΩ ΠΛ, 4, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΤΓ Θ ΙΩ ΠΛ 8,, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ

37 7 / Δ.Ο. ΕΤ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘ Μ) ΔΜ ΘΕ Γ ΤΙ ΜΤ Ω Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛ Ε ΤΙ ΕΙ Ι Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙΜ Ο ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕΕ Ε) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕ Ε) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΡΙΔ /..Ε.. ΠΡ ΤΡ ΕΙ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΕΛΛΕ Ϋ 7 Θ ΙΩ ΠΛ 72,44, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ Γ ΤΙ Μ Τ ΟΙΟΠΕΔΟ Τ ΤΙΜΤΩ ΛΙ ΡΤΟ Θ ΙΩ ΠΛ 7,9, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ Γ ΟΙΟΠΕΔΟ ΔΡΙ Ο 6 ΛΙ ΡΤΟ Θ ΙΩ ΠΛ 7,6, Γ ΤΙ ΠΛΛ ΟΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ

38 8 / Δ.Ο. ΕΤΟ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔΟ Τ ΜΤ ΠΕΡΡ Φ ΤΜΤ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘ Μ) ΔΜ ΘΕ Γ ΤΙ ΜΤ Ω ΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΙ (%) ΠΡΟΕΛΕ ΤΙ ΕΙΜ ΕΙ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕΕ ) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤ ΡΕΙ Γ ΤΙ ΜΤ ΟΙΟΠΕ ΔΟ Τ ΤΙΜΤ Ω ΔΙΟ ΙΟ ΡΕΟ ΠΓΙΤ Ο 2 Θ ΙΩ ΡΟ ΠΟΛ 4,8, Γ ΤΙ ΠΛΛΟ ΤΡΩ ΡΧΙΟΛΟΓΙ ΧΩΡ Μ ΕΠΟΙΙΜ Τ Θ Ω 2 Γ ΤΙ ΜΤ ΔΙΩΡΟΦ Ο ΤΙΡΙΟ ΘΡ ΟΡΛ 28 ΤΡ.292,.68,, Τ 47/2 (ΦΕ 242//7 2) , , 28 ΕΤ ΧΕΔΙΟ Θ Ω 2 ΤΙ ΜΤ ΔΙΡΙ Μ 6ου ΟΡΟΦΟ ΜΟ 7 Θ ΙΩ,, ΧΟΛΖΟ ΛΡΟ ΟΜΙ., 7//

39 9 / Δ.Ο. ΕΤ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤΟ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘΜ ) Δ ΜΟ ΘΕ Γ ΤΙ ΜΤ Ω Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛΕ ΤΙ ΕΙΜ ΕΙ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙ Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕ Ε) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕ ΟΔΟ ΜΙΟ ΧΡ ΤΡ ΡΙΔ /..Ε.. ΠΡΤΡΕ Ι 79 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Θ ΟΡΙΖΟΤΙ ΙΔΙΟΤΙ ΟΡΟΦΟ Λ. ΛΕΞ ΔΡ 69 Θ Ι Ω ΠΡΦΓ Ι ΟΙΙ Μ Λ. ΛΕΞΔ Ρ,, ΓΟΡ 2.824,6 4//2 ΡΤΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙ Ο Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Ρ2 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ Ι Ω,2, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟΜ ΕΟ ΕΤ ΧΕΔΙ Ο Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤ Ι Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ 8 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Ρ ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ Ι Ω,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ.4, 4/6/2 ΤΕΧΟΜ ΕΟ ΕΤ ΧΕΔΙ Ο Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤ Ι Τ αρ. 866/28

40 4 ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / Δ.Ο. ΕΤ Τ ΓΡ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘ Μ) ΔΜ ΘΕ ΤΙ Γ ΜΤ Ω Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛΕ Τ ΙΕΙ Ι Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕΕ) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟΔ ΟΜΙ ΧΡΤ Ρ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕΙ Θ Ω ΤΙ Μ Τ Ρ4 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ, 2, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Θ Ω ΤΙ Μ Τ Ρ ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ, 2, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

41 Θ Ω ΤΙ Μ Τ Ρ6 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ 2,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ 6., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / Δ.Ο. Θ Ω Θ Ω ΕΤ ΤΓ Ρ Φ ΕΙΔ Τ Μ Τ ΤΙ 2 Μ Τ ΤΙ 2 Μ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ Ρ7 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ Ρ8 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΔΙΕΘ (ΟΔ ΡΙΘΜ ) ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ ΔΜ Θ ΙΩ Θ ΙΩ ΘΕ Π ΤΟ ΤΙΜ Γ ΙΔΙΟΤ ΤΩ Ι (%) 2,,,2, ΤΙ ΕΙΜ ΠΡΟΕΛΕ ΕΙ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕΕ ) 6., 4/6/2., 4/6/2 Ρ Ι ΤΤ ΤΕΧΟ Ο ΤΕΧΟ Ο ΠΟΛΕΟΔ ΟΜΙ ΧΡΤ Ρ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕ Ι Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤ Ι Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤ Ι Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

42 Θ Ω ΤΙ 2 Μ Τ Ρ9 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ,2, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤ Ι Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / Δ.Ο. ΕΤ ΤΓ Ρ Φ ΕΙΔ Τ ΜΤ ΠΕΡΡ Φ ΤΜΤ ΔΙΕΘ ΔΜ ΘΕ (ΟΔ ΡΙΘΜΟ ) ΤΙΜ Γ ΤΩ ΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΙ (%) ΠΡΟΕΛΕ ΤΙ ΕΙΜ ΕΙ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΜΟ ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/Ι ΕΤΙΜ (/Μ Μ/ΕΕΕΕ ) Ρ Ι ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ Ρ ΙΔ / ΠΡΤΡΕΙ.. Ε Θ Ω ΤΙ 2 ΜΤ Ρ ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡΕ 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ ΡΙΘΜ. 69/2,2, ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Θ Ω ΤΙ 2 ΜΤ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡΕ 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ ΡΙΘΜ. 69/2 6,48, ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ.2, 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

43 Θ Ω ΤΙ 2 ΜΤ Π2 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠΡΕ 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ ΡΙΘΜ. 69/2 2,2, ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ 6., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / ΕΤ ΕΙΔ Τ Δ.Ο.ΤΓ Ρ Φ Μ Τ ΠΕΡΡ Φ ΤΜ Τ ΔΙΕΘ ΔΜ ΘΕ (ΟΔ ΡΙΘΜ ) Γ ΜΤ Ω ΤΙ ΠΤ Ο ΠΡΟΕΛΕ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΤΙ ΕΙΜ ΕΙ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙΜ Ο ΤΙΕΙΙ (/ΜΜ/ΕΕΕΕ ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/ Ι ΕΤΙΜ (/ ΜΜ/Ε ΕΕΕ) ΡΙ ΤΤ ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕΙ 2 9 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙ Ο ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ 9,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ 4., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Π4 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙ Ο ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ 6,2, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

44 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙ Ο ΠΠΡ Ε 26 ΟΡΜ Θ ΙΩ 6,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΩ.2, 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / Δ.Ο. Θ Ω Θ Ω ΕΤ Τ ΓΡ Φ 2 2 ΕΙΔ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ Μ Τ ΤΙ Μ Τ ΤΙ Μ Τ Π6 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΔΙΕΘ (ΟΔΟ ΔΜ ΡΙΘ Μ) ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΘΕ Γ ΜΤ Ω ΤΙ Θ ΙΩ Θ ΙΩ Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%) ΠΡΟΕΛΕ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ 7,6, ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ ΡΙΘΜ. 69/2,7, ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Ο Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΤΙ ΜΟ ΕΙΙ ΤΙΕΙ Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ.7, 2.8, Μ/ Ι ΕΤΙ Μ ΡΙ ΤΤ (/ ΜΜ/ ΕΕΕΕ) 4/6/2 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΤΕΧΟ Ο ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

45 4 ΘΩ 9 6 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ,8, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ 2.8, 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / 9 7 Δ.Ο. Θ Ω ΕΤ Τ ΓΡ Φ 2 ΕΙΔ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ Μ Τ ΤΙ Μ Τ Π2 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΔΙΕΘ (ΟΔΟ ΔΜ ΡΙΘ Μ) ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΘΕ Γ ΜΤ Ω ΤΙ Θ ΙΩ Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%),, ΠΡΟΕΛΕ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΤΙ ΜΟ ΕΙΙ ΤΙΕΙ Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ 2.6, Μ/ Ι ΕΤΙ Μ ΡΙ ΤΤ (/ ΜΜ/ ΕΕΕΕ) 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

46 46 Ο ΘΩ Θ Ω Θ Ω 2 2 ΤΙ Μ Τ ΤΙ Μ Τ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ Π4 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ Θ ΙΩ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ,2, ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ 6,, ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ 2.,., 4/6/2 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ / ΕΤ Δ.Ο. Τ ΕΙΔ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ ΔΙΕΘ ΔΜ (ΟΔΟ ΘΕ Γ ΜΤ Ω ΤΙ Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι ΠΡΟΕΛΕ Μ/Ι ΤΙ ΠΡΔΙΟΡΙ ΕΙΙ ΜΟ ΤΙΕΙ ΕΤΙΜΩ / ΡΙ Μ/ Ι ΕΤΙ Μ ΠΟΛΕΟΡΙ ΡΙ ΔΟΜΙ Δ / ΠΡΤΡΕΙ ΤΤ..Ε ΧΡ..

47 47 ΓΡ Μ Τ Φ ΡΙΘ Μ) (%) Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) (/ ΜΜ/ ΕΕΕΕ) ΤΡ 4 Θ Ω Θ Ω 2 2 ΤΙ Μ Τ ΤΙ Μ Τ Π ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ Π6 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ Θ ΙΩ 6,, 6,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ.,., 4/6/2 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ 6 2 Θ Ω 2 ΤΙ Μ Τ Π7 ΠΟΘ ΠΟΓΕΙΟ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ Θ ΙΩ,, ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ., 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΕΤ ΧΕΔΙΟ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ

48 48 Ο ΘΩ / Δ.Ο. Θ Ω Θ Ω ΕΤ Τ ΓΡ Φ 2 2 ΕΙΔ Τ ΠΕΡΡΦ ΤΜΤ Μ Τ ΤΙ Μ Τ ΤΙ Μ Τ Ρ ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ Ρ2 ΘΕ ΤΘ ΠΟΓΕΙΟ ΔΙΕΘ (ΟΔΟ ΔΜ ΡΙΘ Μ) ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΠΠ ΡΕ 26 ΟΡ Μ ΘΕ Γ ΜΤ Ω ΤΙ Θ ΙΩ Θ ΙΩ 2,, 2 Π ΤΟ ΙΔΙΟΤ Ι (%),, ΠΡΟΕΛΕ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ ΕΦΕΤΕΙ Ο ΘΩ ΡΙΘΜ. 69/2 ΠΟΦ Μ/Ι ΠΡΔΙΟΡΙ ΤΙ ΜΟ ΕΙΙ ΤΙΕΙ Ι (/ΜΜ/ΕΕ ΕΕ) ΕΤΙΜΩ / ΡΙ 6.,., Μ/ Ι ΕΤΙ Μ ΡΙ ΤΤ (/ ΜΜ/ ΕΕΕΕ) 4/6/2 4/6/2 ΤΕΧΟ Ο ΤΕΧΟ Ο ΠΟΛΕΟ ΔΟΜΙ ΧΡ ΤΡ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΕΤ ΧΕΔΙΟ ΡΙ Δ /..Ε.. ΠΡΤΡΕΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ ΙΔΙΟΤΙ Τ ΟΡΙ ΟΠΩ ΦΕΡΟΤΙ Τ αρ. 866/28 Τ ΟΡΙΖΟΤΙΟ

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1258 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ 51/75137/Δ2 Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 & Πειραιώς Προς : Ως Πίνακας Διανομής Αθήνα Τηλέφωνα : , Τηλεομοιοτυπία:

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 & Πειραιώς Προς : Ως Πίνακας Διανομής Αθήνα Τηλέφωνα : , Τηλεομοιοτυπία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Αναρτητέα στο διαδίκτυο Α.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 17 Ιουλίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr 2ο Ενημερωτικό Ιουλίου 2012 (Ενημερωτικό 12ο έτους 2012) Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Προκήρυξη Καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» Σκοπός Διάρκεια Καθεστώτος Προϋπολογισμός Καθεστώτος / Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης Δικαιούχοι Υπαγόμενων Επενδυτικών Σχεδίων Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα