Ε9: Υπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο εξσηήζεηο απαληήζεηο από ηελ ΓΓΠΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε9: Υπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ 2015-2016 - Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο εξσηήζεηο απαληήζεηο από ηελ ΓΓΠΣ."

Transcript

1 Ε9: Υπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο εξσηήζεηο απαληήζεηο από ηελ ΓΓΠΣ. Καηεγνξία: Φνξνινγία Κεθαιαίνπ Ε9: Τπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο εξσηήζεηο απαληήζεηο από ηελ ΓΓΠ. 1.Πνηεο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηα Φπζηθά πξόζσπα (ΦΠ) κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Πεξηνπζηνινγίνπ; Από ηελ ππεξεζία απηή ηα Φπζηθά πξόζσπα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ: Δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) γηα ηα έηε 2015 θαη 2016 (δηαξθνύο ελεκέξσζεο) Σξνπνπνηεηηθή δήισζε Εληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΕΝ.Φ.Ι.Α). έηνπο 2014 Αξρηθή δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2014, εάλ δελ έρεη

2 εθδνζεί πξάμε Δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ΕΝ.Φ.Ι.Α. Αξρηθή θαη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) γηα ηα έηε 2010 έσο 2013 Επίζεο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο αηνκηθνύ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο Φ.Α.Π. γηα ηα έηε 2010 έσο 2013 θαη πξάμεο Δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ΕΝ.Φ.Ι.Α. γηα ην έηνο 2014 εθόζνλ απηά έρνπλ εθδνζεί θαη επηπιένλ εθηύπσζε δόζεσλ κε ηαπηόηεηεο νθεηιήο (Σ.Ο.) γηα ηνλ ΕΝ.Φ.Ι.Α Επίζεο, ζην έηνο 2015, κπνξείηε λα εθηππώζεηε Πηζηνπνηεηηθό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άξζξν 54Α ηνπ λ. 4174/2013). 2. Πνηεο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηα Ννκηθά πξόζσπα (ΝΠ) κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Πεξηνπζηνινγίνπ; Από ηελ ππεξεζία απηή ηα Ννκηθά πξόζσπα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ: Δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) γηα ηα έηε 2015 θαη 2016 (δηαξθνύο ελεκέξσζεο) Σξνπνπνηεηηθή δήισζε ΕΝ.Φ.Ι.Α. έηνπο 2014 Αξρηθή δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2014, εάλ δελ έρεη εθδνζεί πξάμε Δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ Δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) γηα ηα έηε 2011 έσο 2014 Επίζεο, ζην έηνο 2015, κπνξείηε λα εθηππώζεηε Πηζηνπνηεηηθό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άξζξν 54Α ηνπ λ. 4174/2013). 3. Πνηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) γηα ην έηνο 2015; Τπνρξέσζε γηα ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2015 έρεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ εληόο ηνπ έηνπο 2014 είρε κεηαβνιέο ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε 4. Όζνη είραλ κεηαβνιέο ζηα αθίλεηά ηνπο από 01/01/2014 έσο 31/12/2014 κέρξη πόηε κπνξνύλ λα ηηο δειώζνπλ εκπξόζεζκα; Γηα λα είλαη εκπξόζεζκε ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ Ε9 έηνπο 2015, πξέπεη λα ππνβιεζεί έσο 30/06/2015. (ΠΟΛ.115/ θαη άξζξν 6 ηνπ λ. 4328/2015 ) 5.Πνηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2016 (δηαξθνύο ελεκέξσζεο); Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ από ηελ 01/01/2015 θαη κεηά έρεη κεηαβνιέο ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ

3 εκεξνκελία ηεο κεηαβνιήο απηήο, πιελ ηεο θιεξνλνκηάο, γηα ηελ νπνία ν θιεξνλόκνο ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ εληόο ηξηάληα εκεξώλ (30) από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα απνπνίεζε ηεο θιεξνλνκηάο. [ΠΟΛ.1115/ : Εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ε δήιωζε ζηνηρείωλ αθηλήηωλ ππνβάιιεηαη εκπξόζεζκα εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απνπνίεζεο ηεο θιεξνλνκηάο. Παξαδείγκαηα θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο: Σε πεξίπηωζε ζαλάηνπ ηε 18/1/2015, ε δήιωζε ζηνηρείωλ αθηλήηωλ ππνβάιιεηαη εκπξόζεζκα από ην ηέθλν ηνπ ζαλόληνο έωο θαη ηελ 30ή Ινπλίνπ 2015, δηόηη ζπλππνινγίδεηαη ε ηεηξάκελε πξνζεζκία απνπνίεζεο ηεο θιεξνλνκίαο. Αλ ηελ 1/3/2015 ην ηέθλν ζπληάμεη πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκηάο, ε δήιωζε ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ 30ή Ινπλίνπ Σηελ πην πάλω πεξίπηωζε ζαλάηνπ ηε 18/1/2015, εάλ κέρξη θαη ηελ 30/5/2015 δεκνζηεπζεί δηαζήθε, δελ ππνβάιιεηαη δήιωζε από ηνλ εμ αδηαζέηνπ θιεξνλόκν αιιά απεπζείαο από ηνλ εθ δηαζήθεο θιεξνλόκν κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο από ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα απνπνίεζε. Σε θάζε πεξίπηωζε, εθόζνλ ζπληαρζεί πξάμε απνδνρήο ηεο θιεξνλνκηάο κέζα ζηελ πξνζεζκία γηα απνπνίεζε, ε δήιωζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο από ηελ πξάμε απνδνρήο ηεο θιεξνλνκηάο θαη όρη από ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα απνπνίεζε.] Οη κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από 01/01/2015 θαη κεηά, δελ δειώλνληαη πιένλ από ηνπο θνξνινγνύκελνπο ην επόκελν έηνο από ην έηνο κεηαβνιήο, αιιά άκεζα ζην ηξέρνλ έηνο. Με απηό ηνλ ηξόπν, κέζσ ηεο ππνβνιήο Ε9 ζα ππάξρεη δηαξθήο ελεκέξσζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο κε ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη. 6. Τη είδνπο κεηαβνιέο δειώλνληαη ζην Ε9 έηνπο 2016 (δηαξθνύο ελεκέξσζεο); Θα πξέπεη λα δειώλεηαη θάζε είδνπο κεηαβνιή όπσο απόθηεζε, ζύζηαζε, πώιεζε θ.η.ι. πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από 01/01/2015 θαη κεηά, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα λα ηξνπνπνηεζεί ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ θνξνινγνύκελνπ. 7. Μπνξώ κέζσ ηνπ Ε9 έηνπο 2016 (δηαξθνύο ελεκέξσζεο) λα δειώζσ κία κεηαβνιή πνπ έγηλε εληόο ηνπ έηνπο 2015, αιιά θαη λα θάλσ δηνξζώζεηο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο γηα κεηαβνιέο

4 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ 01/01/2015; Όρη δελ κπνξείηε λα ην θάλεηε κέζσ ηεο ίδηαο δήισζεο. ην Ε9 έηνπο 2016, ππνβάιιεηε δειώζεηο Ε9 κόλν γηα ηηο ηξέρνπζεο κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ εληόο ηνπ έηνπο Εάλ όκσο ηαπηόρξνλα κε ηελ κεηαβνιή πνπ επήιζε εληόο ηνπ 2015, δηαπηζηώζεηε όηη πξέπεη λα πξνβείηε θαη ζε άιιεο δηνξζώζεηο ηεο πεξηνπζηαθήο ζαο θαηάζηαζεο, πνπ αθνξνύλ κεηαβνιέο παιαηνηέξσλ εηώλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα: Θα επηιέμεηε ην έηνο πνπ ζέιεηε λα ππνβάιιεηε δήισζε (γηα παιαηόηεξεο κεηαβνιέο) θαη αθνύ ηελ νξηζηηθνπνηήζεηε, κπνξείηε λα ηελ κεηαθέξεηε ζηα επόκελα έηε κέρξη θαη ην έηνο 2016 γηα λα ελεκεξσζεί κε νξζό ηξόπν ε πεξηνπζηαθή εηθόλα. ην έηνο 2016 ε δήισζε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο «δήισζε εθ κεηαθνξάο». Εάλ ηαπηόρξνλα πξέπεη λα ππνβάιιεηε θαη Ε9 έηνπο 2016, δηόηη είραηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηά ζαο εληόο ηνπ έηνπο 2015, ζα ππνβάιιεηε μερσξηζηή δήισζε ζην έηνο απηό. 8. Εάλ ππνβάιισ κία δήισζε Ε9 ζε έηνο πξνγελέζηεξν ηνπ έηνπο 2016, κέρξη πνην έηνο ζα πξέπεη λα ηε κεηαθέξσ; Θα πξέπεη λα ηε κεηαθέξεηε έσο ην έηνο 2016, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί κε νξζό ηξόπν ε πεξηνπζηαθή εηθόλα ζε όια ηα έηε. 9) Τη πξέπεη λα πξνζέμσ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο Ε9 έηνπο 2016; Θα πξέπεη λα αλαγξαθνύλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη θαηά ηελ επηινγή ηεο αηηίαο εηζαγσγήο / κεηαβνιήο / δηαγξαθήο αθηλήηνπ θαη ηδηαηηέξσο νη εκεξνκελίεο [εκ/λία ζπκβνιαίνπ, εκ/λία δεκνζίεπζεο δηαζήθεο, θ.η.ι.] 10. Πνηα πνιπγξαθεκέλε δηαηαγή (ΠΟΛ) ηζρύεη γηα ηνλ ηύπν θαη πεξηερόκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9); Ιζρύεη ε ΠΟΛ.1200/ Πνπ έρνπλ αλαξηεζεί νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο; Επηιέγνληαο «Τπνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9)» θαη πξηλ εηζέιζεηε ζηελ εθαξκνγή εκθαλίδεηαη κήλπκα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη ζπλέρεηα «Οδεγίεο ρξήζεο». 12. Όηαλ ππνβάιιεηαη αξρηθή / ηξνπνπνηεηηθή δήισζε Ε9 γηα ηα έηε 2010 έσο 2013, πόηε εθδίδεηαη ε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Φ.Α.Π.);

5 Εάλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο είλαη κεδεληθό ή ρξεσζηηθό ε εθθαζάξηζε πξαγκαηνπνηείηαη από ηε Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ζε ιίγεο εκέξεο θαη ν θνξνινγνύκελνο ελεκεξώλεηαη κέζσ ειεθηξνληθήο θνηλνπνίεζεο. 13. Σε πνηεο πεξηπηώζεηο πνπ ππνβιεζεί αξρηθή / ηξνπνπνηεηηθή δήισζε Ε9 γηα ηα έηε 2010 έσο 2013, δελ γίλεηαη εθθαζάξηζε εάλ δελ πξνεγεζεί έιεγρνο από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ.; Εάλ από ηελ εθθαζάξηζε πξνθύπηεη κείσζε θόξνπ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο δήισζεο Ε9, εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη ε δήισζε ππνβιήζεθε επηηπρώο. Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο όκσο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ. Μπνξείηε από ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο λα εθηππώζεηε ηελ πξνζσξηλή δήισζε Ε9, ε νπνία έρεη εηδηθή ζήκαλζε «ΑΚΤΡΟ», δηόηη δελ έρεη ππνβιεζεί νξηζηηθά θαη εθθξεκεί έιεγρνο από ηε Δ.Ο.Τ. Μέρξη λα γίλεη ε δηαρείξηζε ηεο δήισζεο από ηε Δ.Ο.Τ. κπνξείηε λα αθπξώζεηε ηε δήισζε. Όηαλ πξνζθνκίζεηε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζαο δεηεζνύλ από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ., ε δήισζε νξηζηηθνπνηείηαη από απηήλ θαη εθδίδεηαη πξάμε πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ. 14. Εάλ νη δηνξζώζεηο ηεο πεξηνπζηαθήο εηθόλαο πξέπεη λα γίλνπλ ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έηε πνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη; Εάλ νη δηνξζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη αθνξνύλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έηε, ζα πξέπεη ν θνξνινγνύκελνο λα μεθηλήζεη ηελ ππνβνιή δήισζεο Ε9 από ην πξώην δηαζέζηκν ζηε εθαξκνγή έηνο πνπ πξέπεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα γίλεη. Όηαλ επηιέγεηαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβιεζείζαο δήισζεο Ε9 ζε έλα έηνο, εάλ θάπνηεο από ηηο δηνξζώζεηο πνπ έγηλαλ, αθνξνύλ θαη επόκελν έηνο, ηόηε δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηεο δήισζεο απηήο ζην επόκελν έηνο. Εκθαλίδεηαη παξάζπξν κε ζρεηηθό κήλπκα. ην επόκελν έηνο, ε δήισζε κεηαθέξεηαη σο «πξνζσξηλά» ππνβαιιόκελε θαη ν θνξνινγνύκελνο, πξέπεη λα επηιέμεη ην έηνο απηό θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θαξηέια «ππνβνιή δήισζεο Ε9», ώζηε λα κπνξέζεη λα ηελ επεμεξγαζηεί. 15. Τη πξέπεη λα πξνζέρνπκε όηαλ επηιέγνπκε κεηαθνξά δήισζεο από έλα έηνο ζε επόκελν έηνο; Όηαλ επηιέγεηε κεηαθνξά δήισζεο ζην επόκελν έηνο, ζην έηνο πνπ έγηλε ε κεηαθνξά θαη πξηλ μεθηλήζεη ε επεμεξγαζία ηεο πξνζσξηλήο δήισζεο, πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο όπσο έρεη δηακνξθσζεί από ηελ πξνζσξηλή δήισζε, κέζσ ηεο πξνεπηζθόπεζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο από ηηο δηαζέζηκεο

6 ελέξγεηεο. Εάλ γηα παξάδεηγκα κεηαθέξεηε κία δήισζε κε κία εηζαγσγή αθηλήηνπ ζε επόκελν έηνο όπνπ ην αθίλεην ήδε ππάξρεη ζηελ πεξηνπζηαθή εηθόλα, εάλ θάλεηε έιεγρν ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα δηαπηζηώζεηε όηη ην αθίλεην ππάξρεη δύν θνξέο. πλεπώο, ζα πξέπεη λα αθπξώζεηε ηελ πξνζσξηλή δήισζε πνπ κεηαθέξαηε. 16. Εάλ ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο δήισζεο Ε9 επηιέρζεθε ΟΦΙ ζηελ εξώηεζε γηα κεηαθνξά δήισζεο ζην επόκελν έηνο ελώ έπξεπε λα γίλεη, πώο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί; Εάλ ν θνξνινγνύκελνο θαηά ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο δήισζεο Ε9, δελ επέιεμε κεηαθνξά ηεο δήισζεο ζε επόκελν έηνο, κπνξεί θαη εθ ησλ πζηέξσλ από ηελ θαξηέια «δειώζεηο Ε9» λα επηιέμεη ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε θαη ζηε ζπλέρεηα από ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο, κεηαθνξά δήισζεο ζε επόκελν έηνο. Εάλ ε επηινγή «κεηαθνξά δήισζεο ζε επόκελν έηνο» είλαη αλελεξγή, ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα γίλεη ε κεηαθνξά ζην επόκελν έηνο. 17. Πόζεο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο Ε9 κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ίδην έηνο; Εθόζνλ είλαη δηαζέζηκε ε εθαξκνγή, κπνξείηε λα ππνβάιιεηε όζεο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο Ε9 θξίλεηε αλαγθαίεο γηα ηε δηακόξθσζε νξζήο πεξηνπζηαθήο εηθόλαο. 18. Πόηε κπνξώ λα ππνβάιισ επόκελε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, δηόηη δελ απεηθνλίδεηαη ε νξζή πεξηνπζηαθή εηθόλα; Εάλ κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, δηαπηζησζνύλ ιάζε ή παξαιείςεηο, έηζη ώζηε λα κελ απεηθνλίδεηαη νξζά ε πεξηνπζηαθή εηθόλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο, κπνξεί λα ππνβιεζεί λέα ηξνπνπνηεηηθή δήισζε Ε9, κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ηεο πξνεγνύκελεο ππνβιεζείζαο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο. Εάλ δελ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο πξνεγνύκελεο δήισζεο, δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί λέα ηξνπνπνηεηηθή. Εκθαλίδεηαη ζρεηηθό κήλπκα ζηελ αξρηθή ζειίδα. 19. Τη ζπκβαίλεη όηαλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ελέξγεηεο θαη δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί δήισζε Ε9; ηελ πεξίπησζε απηή, κεηαβείηε ζηελ θαξηέια «αξρηθή ζειίδα» θαη δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηα κελύκαηα πνπ εκθαλίδνληαη. Πηζαλόλ ππάξρεη θάπνηα εθθξεκόηεηα θαη γη απηό δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ελέξγεηεο.

7 Πηζαλέο εθθξεκόηεηεο: Έρεηε μεθηλήζεη ήδε δεκηνπξγία δήισζεο θαη πξέπεη λα κεηαβείηε ζηελ θαξηέια «Τπνβνιή δήισζεο» γηα λα ηελ επεμεξγαζηείηε. Έρεη μεθηλήζεη δεκηνπξγία δήισζεο από ηε Δ.Ο.Τ., νπόηε δελ κπνξείηε λα ππνβάιιεηε λέα δήισζε, εάλ δελ νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία από ηε Δ.Ο.Τ. Δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο πξνεγνύκελεο δήισζεο πνπ ππνβιήζεθε είηε ειεθηξνληθά είηε ζηε Δ.Ο.Τ. 20. Τπνβιήζεθε νξηζηηθή δήισζε Ε9 αιιά δηαπηζηώζεθαλ ιάζε. Μπνξώ λα ηελ αθπξώζσ; Εάλ εκθαληζηεί κήλπκα όηη ε δήισζε είλαη νξηζηηθή θαη εθθξεκεί εθθαζάξηζε, δελ κπνξεί λα αθπξσζεί. Μόιηο εθθαζαξηζηεί, κπνξείηε λα ππνβάιιεηε λέα δήισζε Ε9. Εάλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο δήισζεο Ε9, εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη ε δήισζε ππνβιήζεθε επηηπρώο θαη γηα λα νξηζηηθνπνηεζεί ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ., κπνξείηε από ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο λα αθπξώζεηε ηε δήισζε. 21. Σηελ πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη ιόγσ αλεπάξθεηαο ζηνηρείσλ ζηε δήισζε ησλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ, ν ππνινγηζκόο ηνπ θόξνπ έγηλε βάζεη απόθαζεο ηεο Γ.Γ.Δ.Ε. Τη ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλσ; Θα πξέπεη λα ππνβιεζεί ηξνπνπνηεηηθή δήισζε Ε9, γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, όηαλ ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή, εκθαλίδεηαη ζρεηηθό κήλπκα ζηελ θαξηέια «αξρηθή ζειίδα». Επηιέγεηε «Δεκηνπξγία ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο Ε9 βάζεη ηεο ΠΟΛ.1186/ » θαη ζηε ζπλέρεηα «Ειιείςεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ΕΝ.Φ.Ι.Α.». από ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο. Εκθαλίδεηαη ζρεηηθή νζόλε κε ηνπο Α.Σ.ΑΚ. ησλ πηλάθσλ 1 θαη 2 πνπ εθθαζαξίζηεθαλ κε παξαδνρέο. Επηιέγνληαο ηνλ Α.Σ.ΑΚ., γίλεηαη κεηάβαζε ζηε θόξκα θαηαρώξεζεο ηνπ αθηλήηνπ, εκθαλίδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία απηνύ θαη κπνξεί λα γίλεη δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη. Μεηά πξνρσξήζηε ζε νινθιήξσζε ηεο κεηαβνιήο. Εθόζνλ ππάξρνπλ ειιείςεηο θαη ζε άιινπο Α.Σ.ΑΚ., επηιέμηε εθ λένπ «Ειιείςεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ΕΝ.Φ.Ι.Α.», θαη αθνινπζείζηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Όηαλ γίλνπλ όιεο νη δηνξζώζεηο, εκθαλίδεηαη ην κήλπκα όηη δηνξζώζεθαλ όινη νη Α.Σ.ΑΚ. 22. Όηαλ ππνβάιισ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζε πνηεο πεξηπηώζεηο γίλεηαη άκεζα ε εθθαζάξηζε;

8 Εάλ από ηελ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, δελ πξνθύπηεη πνζό θόξνπ γηα θαηαβνιή, ή ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο είλαη ρξεσζηηθό ή αθνξά ζηελ ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θαη ππάξρεη κείσζε θόξνπ έσο θαη ηξηαθόζηα (300) επξώ από ηελ ηειεπηαία εθδνζείζα δήισζε ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ, ε εθθαζάξηζε πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα από ηε Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο (Δ.ΗΛΕ.Δ.) θαη κπνξείηε λα εθηππώζεηε ηε λέα πξάμε πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 23. Όηαλ ππνβάιισ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζε πνηεο πεξηπηώζεηο δελ γίλεηαη άκεζα ε εθθαζάξηζε θαη πξέπεη λα πξνεγεζεί έιεγρνο από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ; Εάλ από ηελ εθθαζάξηζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο πξνθύπηεη κείσζε θόξνπ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξώ από ηελ ηειεπηαία εθδνζείζα δήισζε ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο δήισζεο Ε9, εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη ε δήισζε ππνβιήζεθε επηηπρώο. Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο όκσο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ. Μπνξείηε από ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο λα εθηππώζεηε ηελ πξνζσξηλή δήισζε Ε9, ε νπνία έρεη εηδηθή ζήκαλζε «ΑΚΤΡΟ», δηόηη δελ έρεη ππνβιεζεί νξηζηηθά θαη εθθξεκεί έιεγρνο από ηε Δ.Ο.Τ. Μέρξη λα γίλεη ε δηαρείξηζε ηεο δήισζεο από ηε Δ.Ο.Τ. κπνξείηε λα αθπξώζεηε ηε δήισζε. Όηαλ πξνζθνκίζεηε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζαο δεηεζνύλ από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ., ε δήισζε IQ νξηζηηθνπνηείηαη από απηήλ θαη εθδίδεηαη πξάμε πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ. 24. Όηαλ ην Ννκηθό πξόζσπν έρεη δηαθόςεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, κπνξεί λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ε δήισζε Ε9; Ναη κπνξεί, εθόζνλ ηελ 01/01 ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ε δήισζε, ην λνκηθό πξόζσπν δελ είρε δηαθόςεη ηηο εξγαζίεο ηνπ. 25. Όηαλ γηα ην Ννκηθό Πξόζσπν δελ έρεη ππνβιεζεί Ε9 γηα ην έηνο 2013 ηη πξέπεη λα θάλεη; Τπνβάιιεη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2013, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ε πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, όπσο απηή πθίζηαηαη θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηεο δήισζεο απηήο ζε επόκελν έηνο σο πξνζσξηλή δήισζε όπνπ κπνξεί λα ηελ επεμεξγαζηεί (εκθαλίδεηαη ζρεηηθό κήλπκα).

9 26. Πνηα αιιαγή ππάξρεη θαηά ηε δεκηνπξγία δήισζεο Ε9 ησλ Ννκηθώλ πξνζώπσλ γηα ην έηνο 2014 θαη επνκέλσλ; Καηά ηε δεκηνπξγία δήισζεο Ε9, εκθαλίδεηαη ην είδνο ηνπ ΝΠ, δειαδή εάλ είλαη θεξδνζθνπηθνύ ή κε ραξαθηήξα βάζεη ζηνηρείσλ πνπ ηεξνύληαη ζην κεηξών ηνπ Taxis. Εάλ ην ΝΠ είλαη κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα επηιεγεί από ιίζηα ε θαηεγνξία ηνπ ΝΠ (Ν.Π.Δ.Δ. πνπ εληάζζνληαη ζηνπο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ΟΣΑ, θ.η.ι.). Όζα ΝΠ θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα είλαη Αλώλπκεο Εηαηξίεο Επελδύζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία, ζα πξέπεη λα ην δειώζνπλ επηιέγνληαο ηελ αληίζηνηρε έλδεημε πνπ εκθαλίδεηαη. 27. Τη πξέπεη λα δεισζεί ππνρξεσηηθά θαηά ηελ εηζαγσγή, κεηαβνιή ή δηαγξαθή αθηλήηνπ / γεπέδνπ; Δειώλεηαη ππνρξεσηηθά ε αηηία εηζαγσγήο κεηαβνιήο ή δηαγξαθήο αθηλήηνπ. Αλάινγα κε ηελ αηηία πνπ επηιέγεηαη από ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη, ζπκπιεξώλνληαη ππνρξεσηηθά θάπνηα πεδία (π.ρ. ζε πώιεζε αθηλήηνπ δεηείηαη αξηζκόο ζπκβνιαίνπ / εκεξνκελία, Α.Φ.Μ. ζπκβνιαηνγξάθνπ). Ό,ηη ζπκπιεξώλεηαη ζηα πεδία απηά, κεηαθέξεηαη απηόκαηα ζηηο ζεκεηώζεηο θνξνινγνύκελνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο δήισζεο εκθαλίδεηαη ζηελ εθηύπσζε ηνπ Ε Σε πνηεο πεξηπηώζεηο ε ζύδπγνο πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλε ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ TAXISnet, κπνξεί λα ππνβάιιεη δήισζε Ε9 κε ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο ηνπ Υπόρξενπ θαη πώο ππνβάιιεη ην αλήιηθν ηέθλν; Η ζύδπγνο, ε νπνία δελ είλαη ελεξγή ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ TAXISnet, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηεο, ρξεζηκνπνηώληαο γηα ηελ πξόζβαζε ζην TAXISnet ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ ζπδύγνπ ηεο, εθόζνλ ππάξρεη έγγακε ζρέζε ζην κεηξών ηνπ Taxis. Από ηελ εκεξνκελία όκσο πνπ είηε ε ζύδπγνο απνθηήζεη δηθνύο ηεο θσδηθνύο πξόζβαζεο, είηε δεισζεί δηαθνπή ή δηάζηαζεο ηεο έγγακεο ζρέζεο ζην κεηξών ηνπ Taxis, δελ είλαη πιένλ δπλαηή ε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηεο κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθώλ ηνπ ζπδύγνπ. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ππνβάιιεηαη κε ηνπο δηθνύο ηνπ θσδηθνύο πξόζβαζεο. 29. Με πνην ηξόπν δύλεηαη ε δπλαηόηεηα κε ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο ηνπ ππόρξενπ, λα ππνβιεζεί θαη ε δήισζε Ε9 ηεο

10 ζπδύγνπ; Όηαλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, θαηά ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή εκθαλίδεηαη νζόλε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη θαη ν Α.Φ.Μ. ηεο ζπδύγνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηελ πεξηνπζηαθή ηεο εηθόλα. Εάλ δελ εκθαλίδεηαη ε νζόλε απηή, ζεκαίλεη όηη δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζα πξέπεη λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή κε ηνπο δηθνύο ηεο θσδηθνύο πξόζβαζεο. 30. Τη θάλσ όηαλ δε βξίζθσ κέζα από ηε ιίζηα ησλ νδώλ θάπνηνλ ε θάπνηνπο από ηνπο δξόκνπο πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην κνπ; Θα πξέπεη λα πξνρσξήζεηε ζε εληνπηζκό ηνπ αθηλήηνπ ζαο κέζσ εκθάληζεο ράξηε, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ν αληηθεηκεληθόο πξνζδηνξηζκόο αμίαο αθηλήηνπ. Εθόζνλ βξείηε ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην ζαο, ην επηιέγεηε. Εάλ βξίζθεηε ην ζσζηό νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν, αιιά ε δηεύζπλζε ηεο νδνύ πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην ζαο ππάξρεη κέζα ζην ράξηε κε άιιε νλνκαζία από απηή πνπ εζείο γλσξίδεηε, ηόηε επηιέμηε ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν αιιά όηαλ επηζηξέςεηε ζηε θόξκα θαηαρώξεζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην πεδίν «Ολνκαζία Οδνύ Αθηλήηνπ», αλαγξάςηε ηελ νξζή δηεύζπλζε. 31. Τη θάλσ όηαλ δελ βξίζθσ ην αθίλεην κνπ κέζα ζηνλ ράξηε; Εάλ ην αθίλεην ζαο δελ βξίζθεηαη ζην ράξηε, ελδέρεηαη λα βξίζθεηαη εθηόο Αληηθεηκεληθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Αμίαο Αθηλήησλ θαη πξέπεη λα επηιέμεηε ηελ έλδεημε «Εθηόο ΑΠΑΑ». ε θάζε πεξίπησζε, πξηλ πξνβείηε ζε απηή ηελ ελέξγεηα πξέπεη λα είζηε ζίγνπξνο/ε όηη ην αθίλεην ζαο είλαη εθηόο ΑΠΑΑ. 32. Τη θάλσ όηαλ εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη θάπνην αθίλεην κνπ δελ έρεη εληνπηζηεί κνλαδηθά; Δηαβάζηε πξνζεθηηθά ην κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη, ζην νπνίν αλαθέξεηαη γηα πνην αθίλεην πξέπεη λα πξνβείηε ζε εληνπηζκό. ην κήλπκα απηό αλαθέξεηαη ν ΑΣΑΚ (Αξηζκόο ηαπηόηεηαο αθηλήηνπ) πνπ ραξαθηεξίδεη ην αθίλεην ζαο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη κέζσ ππνβνιήο δήισζεο Ε9 λα επηιέμεηε κεηαβνιή θηίζκαηνο/νηθνπέδνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν Α.Σ.ΑΚ. θαη λα εληνπίζεηε γεσγξαθηθά κέζσ εκθάληζεο ράξηε ην αθίλεην απηό.

11 33. Πσο κπνξώ λα θάλσ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ; Δε ρξεηάδεηαη μερσξηζηή ελέξγεηα. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά απηόκαηα κεηά από θάζε νινθιήξσζε ελέξγεηαο πνπ θάλεηε π.ρ. εηζαγσγή αθηλήηνπ θ.η.ι. 34. Πώο κπνξώ λα αλαθηήζσ ηελ πξνζσξηλή δήισζε πνπ είρα δεκηνπξγήζεη; Όηαλ εηζέξρεζηε ζηελ εθαξκνγή, επηιέγεηε ηελ θαξηέια «ππνβνιή δήισζεο Ε9» θαη έηζη αλαθηάηε ηελ πξνζσξηλή δήισζε πνπ είραηε δεκηνπξγήζεη Μπνξείηε λα ηελ επεμεξγαζηείηε ή λα ηελ αθπξώζεηε. 35. Πνηεο νδεγίεο ηζρύνπλ γηα ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο Ε9 έηνπο 2014 θαη επνκέλσλ Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ Ε9 έηνπο 2014 θαη επνκέλσλ ηζρύνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1237/ Πνηεο νδεγίεο ηζρύνπλ γηα ηηο εθπηώζεηο ΕΝ.Φ.Ι.Α. θαη γηα ηα κε ειεθηξνδνηνύκελα αθίλεηα; Γηα ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο εθπηώζεσλ επί ηνπ Εληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ζε θπζηθά πξόζσπα, έηνπο 2014 ηζρύεη ε ΠΟΛ.1231/ Γηα ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο κείσζεο ηνπ Εληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έηνπο 2014 ζε θπζηθά πξόζσπα γηα θύξηνπο ρώξνπο θελώλ θαη κε ειεθηξνδνηνύκελσλ θαηνηθηώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζηεγώλ ηζρύεη ε ΠΟΛ.1232/ Πνηα είλαη ε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία εκπξόζεζκεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ (Ε9) έηνπο 2014; Η εκπξόζεζκε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ έηνπο 2014 έιεμε ζηηο 30/12/ Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δειώζεωλ ζηνηρείωλ αθηλήηωλ εηώλ λνκηθώλ πξνζώπωλ Δεδνκέλνπ όηη ε ππεξεζία αλάξηεζε ζηα ηέιε Μαξηίνπ 2015 ηηο

12 δειώζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πνπ δεκηνύξγεζε βάζεη ησλ ειεθηξνληθώλ αξρείσλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ εθαξκνγώλ γξαθείνπ (excel), παξέρεηαη ζηα λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ δειώζεη ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπο, ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2011, κε ηνλ ηξόπν απηό, ε δπλαηόηεηα εκπξόζεζκεο ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ ησλ εηώλ 2011, 2012, 2013 θαη 2014, εθόζνλ ε ππνβνιή πξαγκαηνπνηείηαη εληόο πξνζεζκίαο ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε από ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ηεο πξνζσξηλήο πεξηνπζηαθήο ηνπο εηθόλαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε όρη αξγόηεξα από ηελ 30ή Ινπλίνπ 2015.

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1131. ΘΕΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010.»

ΠΟΛ: 1131. ΘΕΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010.» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Γελ βξίζθσ ηνλ θνξέα κνπ ζηελ εθαξκνγή αίηεζεο εθθαζαξηζηή, ζηελ Πξνζζήθε Φνξέα. Ση θάλσ; Γελ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κόλνη ζαο θνξέα. Παξαθαινύκε ζηείιηε ηα ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ` Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Εξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014),

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ. από Γεληθή Λνγηζηηθή

Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ. από Γεληθή Λνγηζηηθή Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ από Γεληθή Λνγηζηηθή ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Δξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΟΙΚΙΑΗ ΔΗΜΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ Διαδικηςακή πλαηθόπμα εξςπηπέηηζηρ ενδιαθεπομένων αναθοπικά με ηην ενοικίαζη δημόζιαρ γεωπγικήρ γηρ. Εγχειρίδιο Χρήζης Αίηηζης Ενοικίαζης Δημόζιας Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Με θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε είλαη δπλαηόλ από ηηο θαηαρσξηζκέλεο θηλήζεηο λα

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης Πίνακασ Περιεχομένων 1. Ειςαγωγι... 4 1.1 Συμβατότθτα Browser... 4 1.2 Διεφκυνςθ πρόςβαςθσ... 4 1.3 Login Screen... 5 1.4 Κφρια Εφαρμογι...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 5 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ eproperty Ο Δ Η Γ Ι Ε Φ Ρ Η Η ΣΕΤΦΟ Α: Ηλεκτρονική Καταγραφή Ακίνητης Περιουσίας Υορέων ΤΤΚΑ Σςνηάκηηρ: Εςάγγελορ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: Διζαγωγή: Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ππνβάιιεηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγσειπίδιο Υπήζηη Πεξηερόκελα Γενικά... 3 Είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο... 3 ύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη - Σηλεδιαζκέτειρ... 4 ύγρξνλεο ζπλεδξίεο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο Περιεχόμενα Πρόλογοσ... 5 Σο MLS iqtab ςασ... 6 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab... 8 Αρχικι οκόνθ... 9 υρτάρι ειδοποιιςεων (Notifications)... 11 Οκόνθ κλειδϊματοσ (Lock screen)...

Διαβάστε περισσότερα

Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ» από ηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθωζηρ (ΚΣΕ)

Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη Ενδιαθέπονηορ» από ηα Κένηπα Σηήπιξηρ Επιμόπθωζηρ (ΚΣΕ) «Επιμόπθωζη ηων Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Εθαπμογή ηων ΤΠΕ η Διδακηική Ππάξη» Δικαιούσορ Φοπέαρ Σςμππάηηων Επιζηημονικόρ Φοπέαρ Εγσειπίδιο Φπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ (MIS) «Εκδήλωζη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα