Ε9: Υπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο εξσηήζεηο απαληήζεηο από ηελ ΓΓΠΣ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε9: Υπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ 2015-2016 - Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο εξσηήζεηο απαληήζεηο από ηελ ΓΓΠΣ."

Transcript

1 Ε9: Υπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο εξσηήζεηο απαληήζεηο από ηελ ΓΓΠΣ. Καηεγνξία: Φνξνινγία Κεθαιαίνπ Ε9: Τπνβνιή ζηνηρείσλ αθηλήησλ Ελεκεξσκέλε ιίζηα κε λέεο εξσηήζεηο απαληήζεηο από ηελ ΓΓΠ. 1.Πνηεο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηα Φπζηθά πξόζσπα (ΦΠ) κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Πεξηνπζηνινγίνπ; Από ηελ ππεξεζία απηή ηα Φπζηθά πξόζσπα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ: Δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) γηα ηα έηε 2015 θαη 2016 (δηαξθνύο ελεκέξσζεο) Σξνπνπνηεηηθή δήισζε Εληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΕΝ.Φ.Ι.Α). έηνπο 2014 Αξρηθή δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2014, εάλ δελ έρεη

2 εθδνζεί πξάμε Δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ΕΝ.Φ.Ι.Α. Αξρηθή θαη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) γηα ηα έηε 2010 έσο 2013 Επίζεο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο αηνκηθνύ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο Φ.Α.Π. γηα ηα έηε 2010 έσο 2013 θαη πξάμεο Δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ΕΝ.Φ.Ι.Α. γηα ην έηνο 2014 εθόζνλ απηά έρνπλ εθδνζεί θαη επηπιένλ εθηύπσζε δόζεσλ κε ηαπηόηεηεο νθεηιήο (Σ.Ο.) γηα ηνλ ΕΝ.Φ.Ι.Α Επίζεο, ζην έηνο 2015, κπνξείηε λα εθηππώζεηε Πηζηνπνηεηηθό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άξζξν 54Α ηνπ λ. 4174/2013). 2. Πνηεο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηα Ννκηθά πξόζσπα (ΝΠ) κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Πεξηνπζηνινγίνπ; Από ηελ ππεξεζία απηή ηα Ννκηθά πξόζσπα κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ: Δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) γηα ηα έηε 2015 θαη 2016 (δηαξθνύο ελεκέξσζεο) Σξνπνπνηεηηθή δήισζε ΕΝ.Φ.Ι.Α. έηνπο 2014 Αξρηθή δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2014, εάλ δελ έρεη εθδνζεί πξάμε Δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ Δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) γηα ηα έηε 2011 έσο 2014 Επίζεο, ζην έηνο 2015, κπνξείηε λα εθηππώζεηε Πηζηνπνηεηηθό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άξζξν 54Α ηνπ λ. 4174/2013). 3. Πνηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) γηα ην έηνο 2015; Τπνρξέσζε γηα ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2015 έρεη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ εληόο ηνπ έηνπο 2014 είρε κεηαβνιέο ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε 4. Όζνη είραλ κεηαβνιέο ζηα αθίλεηά ηνπο από 01/01/2014 έσο 31/12/2014 κέρξη πόηε κπνξνύλ λα ηηο δειώζνπλ εκπξόζεζκα; Γηα λα είλαη εκπξόζεζκε ε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ Ε9 έηνπο 2015, πξέπεη λα ππνβιεζεί έσο 30/06/2015. (ΠΟΛ.115/ θαη άξζξν 6 ηνπ λ. 4328/2015 ) 5.Πνηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα έρνπλ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2016 (δηαξθνύο ελεκέξσζεο); Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ από ηελ 01/01/2015 θαη κεηά έρεη κεηαβνιέο ζηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ

3 εκεξνκελία ηεο κεηαβνιήο απηήο, πιελ ηεο θιεξνλνκηάο, γηα ηελ νπνία ν θιεξνλόκνο ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ εληόο ηξηάληα εκεξώλ (30) από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα απνπνίεζε ηεο θιεξνλνκηάο. [ΠΟΛ.1115/ : Εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ε δήιωζε ζηνηρείωλ αθηλήηωλ ππνβάιιεηαη εκπξόζεζκα εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απνπνίεζεο ηεο θιεξνλνκηάο. Παξαδείγκαηα θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο: Σε πεξίπηωζε ζαλάηνπ ηε 18/1/2015, ε δήιωζε ζηνηρείωλ αθηλήηωλ ππνβάιιεηαη εκπξόζεζκα από ην ηέθλν ηνπ ζαλόληνο έωο θαη ηελ 30ή Ινπλίνπ 2015, δηόηη ζπλππνινγίδεηαη ε ηεηξάκελε πξνζεζκία απνπνίεζεο ηεο θιεξνλνκίαο. Αλ ηελ 1/3/2015 ην ηέθλν ζπληάμεη πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκηάο, ε δήιωζε ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ 30ή Ινπλίνπ Σηελ πην πάλω πεξίπηωζε ζαλάηνπ ηε 18/1/2015, εάλ κέρξη θαη ηελ 30/5/2015 δεκνζηεπζεί δηαζήθε, δελ ππνβάιιεηαη δήιωζε από ηνλ εμ αδηαζέηνπ θιεξνλόκν αιιά απεπζείαο από ηνλ εθ δηαζήθεο θιεξνλόκν κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο από ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα απνπνίεζε. Σε θάζε πεξίπηωζε, εθόζνλ ζπληαρζεί πξάμε απνδνρήο ηεο θιεξνλνκηάο κέζα ζηελ πξνζεζκία γηα απνπνίεζε, ε δήιωζε ππνβάιιεηαη κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο από ηελ πξάμε απνδνρήο ηεο θιεξνλνκηάο θαη όρη από ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα απνπνίεζε.] Οη κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από 01/01/2015 θαη κεηά, δελ δειώλνληαη πιένλ από ηνπο θνξνινγνύκελνπο ην επόκελν έηνο από ην έηνο κεηαβνιήο, αιιά άκεζα ζην ηξέρνλ έηνο. Με απηό ηνλ ηξόπν, κέζσ ηεο ππνβνιήο Ε9 ζα ππάξρεη δηαξθήο ελεκέξσζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο κε ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη. 6. Τη είδνπο κεηαβνιέο δειώλνληαη ζην Ε9 έηνπο 2016 (δηαξθνύο ελεκέξσζεο); Θα πξέπεη λα δειώλεηαη θάζε είδνπο κεηαβνιή όπσο απόθηεζε, ζύζηαζε, πώιεζε θ.η.ι. πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από 01/01/2015 θαη κεηά, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα λα ηξνπνπνηεζεί ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ θνξνινγνύκελνπ. 7. Μπνξώ κέζσ ηνπ Ε9 έηνπο 2016 (δηαξθνύο ελεκέξσζεο) λα δειώζσ κία κεηαβνιή πνπ έγηλε εληόο ηνπ έηνπο 2015, αιιά θαη λα θάλσ δηνξζώζεηο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο γηα κεηαβνιέο

4 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ 01/01/2015; Όρη δελ κπνξείηε λα ην θάλεηε κέζσ ηεο ίδηαο δήισζεο. ην Ε9 έηνπο 2016, ππνβάιιεηε δειώζεηο Ε9 κόλν γηα ηηο ηξέρνπζεο κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ εληόο ηνπ έηνπο Εάλ όκσο ηαπηόρξνλα κε ηελ κεηαβνιή πνπ επήιζε εληόο ηνπ 2015, δηαπηζηώζεηε όηη πξέπεη λα πξνβείηε θαη ζε άιιεο δηνξζώζεηο ηεο πεξηνπζηαθήο ζαο θαηάζηαζεο, πνπ αθνξνύλ κεηαβνιέο παιαηνηέξσλ εηώλ, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα: Θα επηιέμεηε ην έηνο πνπ ζέιεηε λα ππνβάιιεηε δήισζε (γηα παιαηόηεξεο κεηαβνιέο) θαη αθνύ ηελ νξηζηηθνπνηήζεηε, κπνξείηε λα ηελ κεηαθέξεηε ζηα επόκελα έηε κέρξη θαη ην έηνο 2016 γηα λα ελεκεξσζεί κε νξζό ηξόπν ε πεξηνπζηαθή εηθόλα. ην έηνο 2016 ε δήισζε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο «δήισζε εθ κεηαθνξάο». Εάλ ηαπηόρξνλα πξέπεη λα ππνβάιιεηε θαη Ε9 έηνπο 2016, δηόηη είραηε κεηαβνιή ζηα αθίλεηά ζαο εληόο ηνπ έηνπο 2015, ζα ππνβάιιεηε μερσξηζηή δήισζε ζην έηνο απηό. 8. Εάλ ππνβάιισ κία δήισζε Ε9 ζε έηνο πξνγελέζηεξν ηνπ έηνπο 2016, κέρξη πνην έηνο ζα πξέπεη λα ηε κεηαθέξσ; Θα πξέπεη λα ηε κεηαθέξεηε έσο ην έηνο 2016, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί κε νξζό ηξόπν ε πεξηνπζηαθή εηθόλα ζε όια ηα έηε. 9) Τη πξέπεη λα πξνζέμσ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο Ε9 έηνπο 2016; Θα πξέπεη λα αλαγξαθνύλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη θαηά ηελ επηινγή ηεο αηηίαο εηζαγσγήο / κεηαβνιήο / δηαγξαθήο αθηλήηνπ θαη ηδηαηηέξσο νη εκεξνκελίεο [εκ/λία ζπκβνιαίνπ, εκ/λία δεκνζίεπζεο δηαζήθεο, θ.η.ι.] 10. Πνηα πνιπγξαθεκέλε δηαηαγή (ΠΟΛ) ηζρύεη γηα ηνλ ηύπν θαη πεξηερόκελν ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9); Ιζρύεη ε ΠΟΛ.1200/ Πνπ έρνπλ αλαξηεζεί νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο; Επηιέγνληαο «Τπνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9)» θαη πξηλ εηζέιζεηε ζηελ εθαξκνγή εκθαλίδεηαη κήλπκα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη ζπλέρεηα «Οδεγίεο ρξήζεο». 12. Όηαλ ππνβάιιεηαη αξρηθή / ηξνπνπνηεηηθή δήισζε Ε9 γηα ηα έηε 2010 έσο 2013, πόηε εθδίδεηαη ε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ Φόξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Φ.Α.Π.);

5 Εάλ ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο είλαη κεδεληθό ή ρξεσζηηθό ε εθθαζάξηζε πξαγκαηνπνηείηαη από ηε Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ζε ιίγεο εκέξεο θαη ν θνξνινγνύκελνο ελεκεξώλεηαη κέζσ ειεθηξνληθήο θνηλνπνίεζεο. 13. Σε πνηεο πεξηπηώζεηο πνπ ππνβιεζεί αξρηθή / ηξνπνπνηεηηθή δήισζε Ε9 γηα ηα έηε 2010 έσο 2013, δελ γίλεηαη εθθαζάξηζε εάλ δελ πξνεγεζεί έιεγρνο από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ.; Εάλ από ηελ εθθαζάξηζε πξνθύπηεη κείσζε θόξνπ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο δήισζεο Ε9, εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη ε δήισζε ππνβιήζεθε επηηπρώο. Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο όκσο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ. Μπνξείηε από ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο λα εθηππώζεηε ηελ πξνζσξηλή δήισζε Ε9, ε νπνία έρεη εηδηθή ζήκαλζε «ΑΚΤΡΟ», δηόηη δελ έρεη ππνβιεζεί νξηζηηθά θαη εθθξεκεί έιεγρνο από ηε Δ.Ο.Τ. Μέρξη λα γίλεη ε δηαρείξηζε ηεο δήισζεο από ηε Δ.Ο.Τ. κπνξείηε λα αθπξώζεηε ηε δήισζε. Όηαλ πξνζθνκίζεηε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζαο δεηεζνύλ από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ., ε δήισζε νξηζηηθνπνηείηαη από απηήλ θαη εθδίδεηαη πξάμε πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ. 14. Εάλ νη δηνξζώζεηο ηεο πεξηνπζηαθήο εηθόλαο πξέπεη λα γίλνπλ ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έηε πνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη; Εάλ νη δηνξζώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη αθνξνύλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έηε, ζα πξέπεη ν θνξνινγνύκελνο λα μεθηλήζεη ηελ ππνβνιή δήισζεο Ε9 από ην πξώην δηαζέζηκν ζηε εθαξκνγή έηνο πνπ πξέπεη ε ηξνπνπνίεζε απηή λα γίλεη. Όηαλ επηιέγεηαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβιεζείζαο δήισζεο Ε9 ζε έλα έηνο, εάλ θάπνηεο από ηηο δηνξζώζεηο πνπ έγηλαλ, αθνξνύλ θαη επόκελν έηνο, ηόηε δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηεο δήισζεο απηήο ζην επόκελν έηνο. Εκθαλίδεηαη παξάζπξν κε ζρεηηθό κήλπκα. ην επόκελν έηνο, ε δήισζε κεηαθέξεηαη σο «πξνζσξηλά» ππνβαιιόκελε θαη ν θνξνινγνύκελνο, πξέπεη λα επηιέμεη ην έηνο απηό θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θαξηέια «ππνβνιή δήισζεο Ε9», ώζηε λα κπνξέζεη λα ηελ επεμεξγαζηεί. 15. Τη πξέπεη λα πξνζέρνπκε όηαλ επηιέγνπκε κεηαθνξά δήισζεο από έλα έηνο ζε επόκελν έηνο; Όηαλ επηιέγεηε κεηαθνξά δήισζεο ζην επόκελν έηνο, ζην έηνο πνπ έγηλε ε κεηαθνξά θαη πξηλ μεθηλήζεη ε επεμεξγαζία ηεο πξνζσξηλήο δήισζεο, πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο όπσο έρεη δηακνξθσζεί από ηελ πξνζσξηλή δήισζε, κέζσ ηεο πξνεπηζθόπεζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο από ηηο δηαζέζηκεο

6 ελέξγεηεο. Εάλ γηα παξάδεηγκα κεηαθέξεηε κία δήισζε κε κία εηζαγσγή αθηλήηνπ ζε επόκελν έηνο όπνπ ην αθίλεην ήδε ππάξρεη ζηελ πεξηνπζηαθή εηθόλα, εάλ θάλεηε έιεγρν ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα δηαπηζηώζεηε όηη ην αθίλεην ππάξρεη δύν θνξέο. πλεπώο, ζα πξέπεη λα αθπξώζεηε ηελ πξνζσξηλή δήισζε πνπ κεηαθέξαηε. 16. Εάλ ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο δήισζεο Ε9 επηιέρζεθε ΟΦΙ ζηελ εξώηεζε γηα κεηαθνξά δήισζεο ζην επόκελν έηνο ελώ έπξεπε λα γίλεη, πώο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί; Εάλ ν θνξνινγνύκελνο θαηά ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο δήισζεο Ε9, δελ επέιεμε κεηαθνξά ηεο δήισζεο ζε επόκελν έηνο, κπνξεί θαη εθ ησλ πζηέξσλ από ηελ θαξηέια «δειώζεηο Ε9» λα επηιέμεη ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε θαη ζηε ζπλέρεηα από ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο, κεηαθνξά δήισζεο ζε επόκελν έηνο. Εάλ ε επηινγή «κεηαθνξά δήισζεο ζε επόκελν έηνο» είλαη αλελεξγή, ζεκαίλεη όηη δελ κπνξεί λα γίλεη ε κεηαθνξά ζην επόκελν έηνο. 17. Πόζεο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο Ε9 κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ίδην έηνο; Εθόζνλ είλαη δηαζέζηκε ε εθαξκνγή, κπνξείηε λα ππνβάιιεηε όζεο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο Ε9 θξίλεηε αλαγθαίεο γηα ηε δηακόξθσζε νξζήο πεξηνπζηαθήο εηθόλαο. 18. Πόηε κπνξώ λα ππνβάιισ επόκελε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, δηόηη δελ απεηθνλίδεηαη ε νξζή πεξηνπζηαθή εηθόλα; Εάλ κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, δηαπηζησζνύλ ιάζε ή παξαιείςεηο, έηζη ώζηε λα κελ απεηθνλίδεηαη νξζά ε πεξηνπζηαθή εηθόλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο, κπνξεί λα ππνβιεζεί λέα ηξνπνπνηεηηθή δήισζε Ε9, κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ηεο πξνεγνύκελεο ππνβιεζείζαο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο. Εάλ δελ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο πξνεγνύκελεο δήισζεο, δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί λέα ηξνπνπνηεηηθή. Εκθαλίδεηαη ζρεηηθό κήλπκα ζηελ αξρηθή ζειίδα. 19. Τη ζπκβαίλεη όηαλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ελέξγεηεο θαη δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί δήισζε Ε9; ηελ πεξίπησζε απηή, κεηαβείηε ζηελ θαξηέια «αξρηθή ζειίδα» θαη δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηα κελύκαηα πνπ εκθαλίδνληαη. Πηζαλόλ ππάξρεη θάπνηα εθθξεκόηεηα θαη γη απηό δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ελέξγεηεο.

7 Πηζαλέο εθθξεκόηεηεο: Έρεηε μεθηλήζεη ήδε δεκηνπξγία δήισζεο θαη πξέπεη λα κεηαβείηε ζηελ θαξηέια «Τπνβνιή δήισζεο» γηα λα ηελ επεμεξγαζηείηε. Έρεη μεθηλήζεη δεκηνπξγία δήισζεο από ηε Δ.Ο.Τ., νπόηε δελ κπνξείηε λα ππνβάιιεηε λέα δήισζε, εάλ δελ νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία από ηε Δ.Ο.Τ. Δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο εθθαζάξηζεο πξνεγνύκελεο δήισζεο πνπ ππνβιήζεθε είηε ειεθηξνληθά είηε ζηε Δ.Ο.Τ. 20. Τπνβιήζεθε νξηζηηθή δήισζε Ε9 αιιά δηαπηζηώζεθαλ ιάζε. Μπνξώ λα ηελ αθπξώζσ; Εάλ εκθαληζηεί κήλπκα όηη ε δήισζε είλαη νξηζηηθή θαη εθθξεκεί εθθαζάξηζε, δελ κπνξεί λα αθπξσζεί. Μόιηο εθθαζαξηζηεί, κπνξείηε λα ππνβάιιεηε λέα δήισζε Ε9. Εάλ θαηά ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο δήισζεο Ε9, εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη ε δήισζε ππνβιήζεθε επηηπρώο θαη γηα λα νξηζηηθνπνηεζεί ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ., κπνξείηε από ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο λα αθπξώζεηε ηε δήισζε. 21. Σηελ πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη ιόγσ αλεπάξθεηαο ζηνηρείσλ ζηε δήισζε ησλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ, ν ππνινγηζκόο ηνπ θόξνπ έγηλε βάζεη απόθαζεο ηεο Γ.Γ.Δ.Ε. Τη ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλσ; Θα πξέπεη λα ππνβιεζεί ηξνπνπνηεηηθή δήισζε Ε9, γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, όηαλ ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή, εκθαλίδεηαη ζρεηηθό κήλπκα ζηελ θαξηέια «αξρηθή ζειίδα». Επηιέγεηε «Δεκηνπξγία ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο Ε9 βάζεη ηεο ΠΟΛ.1186/ » θαη ζηε ζπλέρεηα «Ειιείςεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ΕΝ.Φ.Ι.Α.». από ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο. Εκθαλίδεηαη ζρεηηθή νζόλε κε ηνπο Α.Σ.ΑΚ. ησλ πηλάθσλ 1 θαη 2 πνπ εθθαζαξίζηεθαλ κε παξαδνρέο. Επηιέγνληαο ηνλ Α.Σ.ΑΚ., γίλεηαη κεηάβαζε ζηε θόξκα θαηαρώξεζεο ηνπ αθηλήηνπ, εκθαλίδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία απηνύ θαη κπνξεί λα γίλεη δηόξζσζε ή ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ, όπνπ ρξεηάδεηαη. Μεηά πξνρσξήζηε ζε νινθιήξσζε ηεο κεηαβνιήο. Εθόζνλ ππάξρνπλ ειιείςεηο θαη ζε άιινπο Α.Σ.ΑΚ., επηιέμηε εθ λένπ «Ειιείςεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ΕΝ.Φ.Ι.Α.», θαη αθνινπζείζηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Όηαλ γίλνπλ όιεο νη δηνξζώζεηο, εκθαλίδεηαη ην κήλπκα όηη δηνξζώζεθαλ όινη νη Α.Σ.ΑΚ. 22. Όηαλ ππνβάιισ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζε πνηεο πεξηπηώζεηο γίλεηαη άκεζα ε εθθαζάξηζε;

8 Εάλ από ηελ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, δελ πξνθύπηεη πνζό θόξνπ γηα θαηαβνιή, ή ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο είλαη ρξεσζηηθό ή αθνξά ζηελ ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θαη ππάξρεη κείσζε θόξνπ έσο θαη ηξηαθόζηα (300) επξώ από ηελ ηειεπηαία εθδνζείζα δήισζε ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ, ε εθθαζάξηζε πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα από ηε Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο (Δ.ΗΛΕ.Δ.) θαη κπνξείηε λα εθηππώζεηε ηε λέα πξάμε πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 23. Όηαλ ππνβάιισ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζε πνηεο πεξηπηώζεηο δελ γίλεηαη άκεζα ε εθθαζάξηζε θαη πξέπεη λα πξνεγεζεί έιεγρνο από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Υ; Εάλ από ηελ εθθαζάξηζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο πξνθύπηεη κείσζε θόξνπ άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξώ από ηελ ηειεπηαία εθδνζείζα δήισζε ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ, θαηά ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο δήισζεο Ε9, εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη ε δήισζε ππνβιήζεθε επηηπρώο. Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο όκσο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ. Μπνξείηε από ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο λα εθηππώζεηε ηελ πξνζσξηλή δήισζε Ε9, ε νπνία έρεη εηδηθή ζήκαλζε «ΑΚΤΡΟ», δηόηη δελ έρεη ππνβιεζεί νξηζηηθά θαη εθθξεκεί έιεγρνο από ηε Δ.Ο.Τ. Μέρξη λα γίλεη ε δηαρείξηζε ηεο δήισζεο από ηε Δ.Ο.Τ. κπνξείηε λα αθπξώζεηε ηε δήισζε. Όηαλ πξνζθνκίζεηε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ζαο δεηεζνύλ από ηελ αξκόδηα Δ.Ο.Τ., ε δήισζε IQ νξηζηηθνπνηείηαη από απηήλ θαη εθδίδεηαη πξάμε πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ. 24. Όηαλ ην Ννκηθό πξόζσπν έρεη δηαθόςεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, κπνξεί λα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ε δήισζε Ε9; Ναη κπνξεί, εθόζνλ ηελ 01/01 ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ε δήισζε, ην λνκηθό πξόζσπν δελ είρε δηαθόςεη ηηο εξγαζίεο ηνπ. 25. Όηαλ γηα ην Ννκηθό Πξόζσπν δελ έρεη ππνβιεζεί Ε9 γηα ην έηνο 2013 ηη πξέπεη λα θάλεη; Τπνβάιιεη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) έηνπο 2013, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη ε πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, όπσο απηή πθίζηαηαη θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηεο δήισζεο απηήο ζε επόκελν έηνο σο πξνζσξηλή δήισζε όπνπ κπνξεί λα ηελ επεμεξγαζηεί (εκθαλίδεηαη ζρεηηθό κήλπκα).

9 26. Πνηα αιιαγή ππάξρεη θαηά ηε δεκηνπξγία δήισζεο Ε9 ησλ Ννκηθώλ πξνζώπσλ γηα ην έηνο 2014 θαη επνκέλσλ; Καηά ηε δεκηνπξγία δήισζεο Ε9, εκθαλίδεηαη ην είδνο ηνπ ΝΠ, δειαδή εάλ είλαη θεξδνζθνπηθνύ ή κε ραξαθηήξα βάζεη ζηνηρείσλ πνπ ηεξνύληαη ζην κεηξών ηνπ Taxis. Εάλ ην ΝΠ είλαη κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα επηιεγεί από ιίζηα ε θαηεγνξία ηνπ ΝΠ (Ν.Π.Δ.Δ. πνπ εληάζζνληαη ζηνπο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ΟΣΑ, θ.η.ι.). Όζα ΝΠ θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα είλαη Αλώλπκεο Εηαηξίεο Επελδύζεσλ ζε Αθίλεηε Πεξηνπζία, ζα πξέπεη λα ην δειώζνπλ επηιέγνληαο ηελ αληίζηνηρε έλδεημε πνπ εκθαλίδεηαη. 27. Τη πξέπεη λα δεισζεί ππνρξεσηηθά θαηά ηελ εηζαγσγή, κεηαβνιή ή δηαγξαθή αθηλήηνπ / γεπέδνπ; Δειώλεηαη ππνρξεσηηθά ε αηηία εηζαγσγήο κεηαβνιήο ή δηαγξαθήο αθηλήηνπ. Αλάινγα κε ηελ αηηία πνπ επηιέγεηαη από ιίζηα πνπ εκθαλίδεηαη, ζπκπιεξώλνληαη ππνρξεσηηθά θάπνηα πεδία (π.ρ. ζε πώιεζε αθηλήηνπ δεηείηαη αξηζκόο ζπκβνιαίνπ / εκεξνκελία, Α.Φ.Μ. ζπκβνιαηνγξάθνπ). Ό,ηη ζπκπιεξώλεηαη ζηα πεδία απηά, κεηαθέξεηαη απηόκαηα ζηηο ζεκεηώζεηο θνξνινγνύκελνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο δήισζεο εκθαλίδεηαη ζηελ εθηύπσζε ηνπ Ε Σε πνηεο πεξηπηώζεηο ε ζύδπγνο πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλε ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ TAXISnet, κπνξεί λα ππνβάιιεη δήισζε Ε9 κε ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο ηνπ Υπόρξενπ θαη πώο ππνβάιιεη ην αλήιηθν ηέθλν; Η ζύδπγνο, ε νπνία δελ είλαη ελεξγή ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ TAXISnet, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηεο, ρξεζηκνπνηώληαο γηα ηελ πξόζβαζε ζην TAXISnet ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ηνπ ζπδύγνπ ηεο, εθόζνλ ππάξρεη έγγακε ζρέζε ζην κεηξών ηνπ Taxis. Από ηελ εκεξνκελία όκσο πνπ είηε ε ζύδπγνο απνθηήζεη δηθνύο ηεο θσδηθνύο πξόζβαζεο, είηε δεισζεί δηαθνπή ή δηάζηαζεο ηεο έγγακεο ζρέζεο ζην κεηξών ηνπ Taxis, δελ είλαη πιένλ δπλαηή ε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηεο κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθώλ ηνπ ζπδύγνπ. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ππνβάιιεηαη κε ηνπο δηθνύο ηνπ θσδηθνύο πξόζβαζεο. 29. Με πνην ηξόπν δύλεηαη ε δπλαηόηεηα κε ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο ηνπ ππόρξενπ, λα ππνβιεζεί θαη ε δήισζε Ε9 ηεο

10 ζπδύγνπ; Όηαλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη πην πάλσ, θαηά ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή εκθαλίδεηαη νζόλε ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη θαη ν Α.Φ.Μ. ηεο ζπδύγνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί ηελ πεξηνπζηαθή ηεο εηθόλα. Εάλ δελ εκθαλίδεηαη ε νζόλε απηή, ζεκαίλεη όηη δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζα πξέπεη λα εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή κε ηνπο δηθνύο ηεο θσδηθνύο πξόζβαζεο. 30. Τη θάλσ όηαλ δε βξίζθσ κέζα από ηε ιίζηα ησλ νδώλ θάπνηνλ ε θάπνηνπο από ηνπο δξόκνπο πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην κνπ; Θα πξέπεη λα πξνρσξήζεηε ζε εληνπηζκό ηνπ αθηλήηνπ ζαο κέζσ εκθάληζεο ράξηε, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ηζρύεη ν αληηθεηκεληθόο πξνζδηνξηζκόο αμίαο αθηλήηνπ. Εθόζνλ βξείηε ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην ζαο, ην επηιέγεηε. Εάλ βξίζθεηε ην ζσζηό νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν, αιιά ε δηεύζπλζε ηεο νδνύ πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην ζαο ππάξρεη κέζα ζην ράξηε κε άιιε νλνκαζία από απηή πνπ εζείο γλσξίδεηε, ηόηε επηιέμηε ην νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν αιιά όηαλ επηζηξέςεηε ζηε θόξκα θαηαρώξεζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην πεδίν «Ολνκαζία Οδνύ Αθηλήηνπ», αλαγξάςηε ηελ νξζή δηεύζπλζε. 31. Τη θάλσ όηαλ δελ βξίζθσ ην αθίλεην κνπ κέζα ζηνλ ράξηε; Εάλ ην αθίλεην ζαο δελ βξίζθεηαη ζην ράξηε, ελδέρεηαη λα βξίζθεηαη εθηόο Αληηθεηκεληθνύ Πξνζδηνξηζκνύ Αμίαο Αθηλήησλ θαη πξέπεη λα επηιέμεηε ηελ έλδεημε «Εθηόο ΑΠΑΑ». ε θάζε πεξίπησζε, πξηλ πξνβείηε ζε απηή ηελ ελέξγεηα πξέπεη λα είζηε ζίγνπξνο/ε όηη ην αθίλεην ζαο είλαη εθηόο ΑΠΑΑ. 32. Τη θάλσ όηαλ εκθαλίδεηαη κήλπκα όηη θάπνην αθίλεην κνπ δελ έρεη εληνπηζηεί κνλαδηθά; Δηαβάζηε πξνζεθηηθά ην κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη, ζην νπνίν αλαθέξεηαη γηα πνην αθίλεην πξέπεη λα πξνβείηε ζε εληνπηζκό. ην κήλπκα απηό αλαθέξεηαη ν ΑΣΑΚ (Αξηζκόο ηαπηόηεηαο αθηλήηνπ) πνπ ραξαθηεξίδεη ην αθίλεην ζαο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη κέζσ ππνβνιήο δήισζεο Ε9 λα επηιέμεηε κεηαβνιή θηίζκαηνο/νηθνπέδνπ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν Α.Σ.ΑΚ. θαη λα εληνπίζεηε γεσγξαθηθά κέζσ εκθάληζεο ράξηε ην αθίλεην απηό.

11 33. Πσο κπνξώ λα θάλσ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ; Δε ρξεηάδεηαη μερσξηζηή ελέξγεηα. Η δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά απηόκαηα κεηά από θάζε νινθιήξσζε ελέξγεηαο πνπ θάλεηε π.ρ. εηζαγσγή αθηλήηνπ θ.η.ι. 34. Πώο κπνξώ λα αλαθηήζσ ηελ πξνζσξηλή δήισζε πνπ είρα δεκηνπξγήζεη; Όηαλ εηζέξρεζηε ζηελ εθαξκνγή, επηιέγεηε ηελ θαξηέια «ππνβνιή δήισζεο Ε9» θαη έηζη αλαθηάηε ηελ πξνζσξηλή δήισζε πνπ είραηε δεκηνπξγήζεη Μπνξείηε λα ηελ επεμεξγαζηείηε ή λα ηελ αθπξώζεηε. 35. Πνηεο νδεγίεο ηζρύνπλ γηα ηνλ ηξόπν ζπκπιήξσζεο ηεο δήισζεο Ε9 έηνπο 2014 θαη επνκέλσλ Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ Ε9 έηνπο 2014 θαη επνκέλσλ ηζρύνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1237/ Πνηεο νδεγίεο ηζρύνπλ γηα ηηο εθπηώζεηο ΕΝ.Φ.Ι.Α. θαη γηα ηα κε ειεθηξνδνηνύκελα αθίλεηα; Γηα ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο εθπηώζεσλ επί ηνπ Εληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ζε θπζηθά πξόζσπα, έηνπο 2014 ηζρύεη ε ΠΟΛ.1231/ Γηα ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο κείσζεο ηνπ Εληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έηνπο 2014 ζε θπζηθά πξόζσπα γηα θύξηνπο ρώξνπο θελώλ θαη κε ειεθηξνδνηνύκελσλ θαηνηθηώλ θαη επαγγεικαηηθώλ ζηεγώλ ηζρύεη ε ΠΟΛ.1232/ Πνηα είλαη ε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία εκπξόζεζκεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ (Ε9) έηνπο 2014; Η εκπξόζεζκε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Ε9) θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ έηνπο 2014 έιεμε ζηηο 30/12/ Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δειώζεωλ ζηνηρείωλ αθηλήηωλ εηώλ λνκηθώλ πξνζώπωλ Δεδνκέλνπ όηη ε ππεξεζία αλάξηεζε ζηα ηέιε Μαξηίνπ 2015 ηηο

12 δειώζεηο ζηνηρείσλ αθηλήησλ πνπ δεκηνύξγεζε βάζεη ησλ ειεθηξνληθώλ αξρείσλ ππνινγηζηηθώλ θύιισλ εθαξκνγώλ γξαθείνπ (excel), παξέρεηαη ζηα λνκηθά πξόζσπα πνπ έρνπλ δειώζεη ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπο, ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ 2011, κε ηνλ ηξόπν απηό, ε δπλαηόηεηα εκπξόζεζκεο ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο ηεο 1εο Ιαλνπαξίνπ ησλ εηώλ 2011, 2012, 2013 θαη 2014, εθόζνλ ε ππνβνιή πξαγκαηνπνηείηαη εληόο πξνζεζκίαο ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ από ηελ αλάξηεζε από ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ηεο πξνζσξηλήο πεξηνπζηαθήο ηνπο εηθόλαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε όρη αξγόηεξα από ηελ 30ή Ινπλίνπ 2015.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1131. ΘΕΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010.»

ΠΟΛ: 1131. ΘΕΜΑ: «Απνζηνιή ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ ησλ δειώζεσλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) έηνπο 2010.» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγσειπίδιο Υπήζηη Πεξηερόκελα Γενικά... 3 Είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο... 3 ύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη - Σηλεδιαζκέτειρ... 4 ύγρξνλεο ζπλεδξίεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα