ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΠΖΓΖ (Δ ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ( έωο ) , , , , ,51 2.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΠΖΓΖ (Δ ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 (1-1-2010 έωο 31-12-2010) 1 0 38.648,70 35.570,02 48.987,62 2 1 2.977,26 2.811,51 2."

Transcript

1 Καηάζεζε: Σαρπδξνκηθψο: ΓΖΛΩΖ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο έηνπο 2013 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν.3213 / 2003 Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ : Αξηζκφο Μεηξψνπ : Ζκεξνκελία : (ΦΔΚ 309/A/ ) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο: Γ Μνλάδα ηεο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο 1. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ Α.Φ.Μ.: Α.Γ.Σ AE Αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ΔΓΔΑ. Δπψλπκν ΠΑΟΖ... λνκα ΓΖΜΖΣΡΗΟ.. λνκα παηέξα ΗΧΑΝΝΖ.. λνκα κεηέξαο ΚΤΡΗΑΚΖ. Ζκεξνκελία γέλλεζεο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΛΜΧΠΗΑ, ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΓΔΛΖ ΓΑΣΟΤ επάγγεικα ΓΖΜ. ΤΠΑΛΛΖΛΟ δηεχζπλζε Γεκαξρείνπ ΑΡΗΓΑΗΑ ηει Γηεχζπλζε θαηνηθίαο ΛΟΤΣΡΑΚΗ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ ηει Υξφλνο αλάιεςεο θαζεθφλησλ γηα πξψηε θνξά ηνηρεία ηνπ ή ηεο ζπδύγνπ Δπψλπκν ΜΠΗΣΟΤ.. θχξην φλνκα ΜΑΡΗΑ. φλνκα παηέξα ΓΖΜΖΣΡΗΟ λνκα κεηέξαο ΑΝΣΧΝΗΑ. Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Α.Φ.Μ Αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ΔΓΔΑ Α.Γ.Σ. AE ηδηφηεηα κε ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε δήισζε επάγγεικα ΑΓΡΟΣΗΑ δηεχζπλζε επαγγέικαηνο ΛΟΤΣΡΑΚΗ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ ηει ηνηρεία αλήιηθωλ παηδηώλ 3.1 Δπψλπκν ΠΑΟΖ θχξην φλνκα ΗΧΑΝΝΖ έηνο γελλήζεσο Δπψλπκν θχξην φλνκα έηνο γελλήζεσο 3.3 Δπψλπκν θχξην φλνκα έηνο γελλήζεσο 3.4 Δπψλπκν θχξην φλνκα έηνο γελλήζεσο 3.5 Δπψλπκν θχξην φλνκα έηνο γελλήζεσο 3.6 Δπψλπκν θχξην φλνκα έηνο γελλήζεσο 4. ηνηρεία ηωλ θαηά ην άξζξν 13 εδ. β Π.Κ. νηθείωλ (ζπγγελείο εμ αίκαηνο θαη εμ αγρηζηείαο ζε επζεία γξακκή, ζεηνί γνλείο, ζεηά ηέθλα, κεκλεζηεπκέλνη, αδειθνί θαη ζύδπγνη απηώλ, θαζώο θαη κλεζηήξεο αδειθώλ) 4.1 Δπψλπκν ΠΑΟΖ θχξην φλνκα ΚΤΡΗΑΚΖ (ΘΤΓΑΣΔΡΑ) 4.2 Δπψλπκν ΠΑΗΟΖ θχξην φλνκα ΚΤΡΗΑΚΖ (ΜΖΣΔΡΑ) 4.3 Δπψλπκν ΜΠΗΣΟ θχξην φλνκα ΓΖΜΖΣΡΗΟ (ΠΔΘΔΡΟ) 4.4 Δπψλπκν ΜΠΗΣΟΤ θχξην φλνκα ΑΝΣΧΝΗΑ (ΠΔΘΔΡΑ) 4.5 Δπψλπκν ΕΟΤΜΠΟΤΛΗΓΟΤ θχξην φλνκα ΘΔΟΓΧΡΑ (ΑΓΔΛΦΖ) 4.6 Δπψλπκν ΕΟΤΜΠΟΤΛΗΓΖ θχξην φλνκα ΑΝΣΧΝΗΟ (ΓΑΜΠΡΟ) 4.7 Δπψλπκν ΠΑΟΖ θχξην φλνκα ΓΖΜΖΣΡΑ (ΑΓΔΛΦΖ) 4.8 Δπψλπκν ΣΟΠΑΝΗΓΖ θχξην φλνκα ΑΘΑΝΑΗΟ (ΓΑΜΠΡΟ) 4.9 Δπψλπκν θχξην φλνκα 4.10 Δπψλπκν θχξην φλνκα

2 Α. Καηάζηαζε πνπ πεξηέρεη ιεπηνκεξώο ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Α.1. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειεγρόκελνπ. Α/Α Α.1.1α Έζνδα από θάζε πεγή θαηά ηα ηξία (3) πξνεγνύκελα νηθνλνκηθά έηε. ΚΩΓΗΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2010 ( έωο ) ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΔ ΠΖΓΖ (Δ ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2011 ( έωο ) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2012 ( έωο ) , , , , , ,61

3 Α. Καηάζηαζε πνπ πεξηέρεη ιεπηνκεξώο ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Α.1.1β Έζνδα από θάζε πεγή θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο. Α/Α ΚΩΓΗΚΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΣΟ 2013 ( έωο ) ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΛΟΗΠΑ ΔΝ ΓΔΝΔΗ ΔΟΓΑ (ΟΗΚΟΝ. ΔΝΗΥΤΔΗ, ΓΑΝΔΗΑ, ΓΩΡΔΔ Κ.Λ.Π) , ,75 ΠΟΟ ΔΗΓΟ

4 Α.1.2 Αθίλεηα θαζώο θαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ζε απηά. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΝΟΜΟ ΓΖΜΟ Ζ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΘΔΗΑ ΔΗΓΟ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΔΚΣΑΖ ΔΓΑΦΟΤ Δ M2 ΔΚΣΑΖ ΚΣΗΜΑΣΧΝ Δ M2 ΔΣΟ ΚΣΖΖ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑ % ΣΡΟΠΟ ΚΣΖΖ ΚΑΣΑΒΛΖ- ΘΔΝ Ή ΔΗΠΡΑΥΘΔΝ ΣΗΜΖΜΑ (Δ ) ΑΞΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚ Ζ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΠΔΛΛΑ ΑΛΜΧΠΗΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗ , //- -//- -// //- -//- -// //- -//- -// //- -//- -// //- -//- -// //- -//- -// ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ //- -//- -// (ππφγεην) , //- -//- -// ΣΟ ΤΠΟ Α/Α 4 ΟΗΚΟΠΔΓΟ //- -//- -// ΖΜΗΣΔΛΔ

5 Α.1.3 Μεηνρέο εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ εηαηξεηώλ, νκόινγα θαη θάζε είδνπο νκνινγίεο: ακνηβαία θεθάιαηα, παξάγωγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνϊόληα. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΥΔΗΡΗΣΖ ΜΔΡΗΓΑ ΔΠΔΝΓΤΣΖ ΔΗΓΟ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ ΣΗΣΛΟ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΡΟΠΟ ΚΣΖΖ ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ Ζ ΓΗΑΓΡΑΦΖ (Δ ) ΑΞΗΑ ΚΣΖΖ ΑΞΗΑ ΓΗΑΓΡΑΦΖ α 8β ING ,70

6 Α.1.4 Καηαζέζεηο ζε Σξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζηωηηθά Ηδξύκαηα αλά ινγαξηαζκό θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΠΟΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΔΗΓΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΝΟΜΗΜΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΧΡΑ (ΓΗΑ ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ) ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΘΔΖ ,15 1 ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ,19 1 ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ,91 1 ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ,48 1 ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΟΗΝΟ ΜΔ ΣΟΝ ΤΠΟΥΡΔΟ ΚΟΗΝΟ ΜΔ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ ΚΟΗΝΟ ΜΔ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ 1.311,86 1 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΑΓΡΟΣΗΚΖ) 1.040,09 1 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ (ΑΓΡΟΣΗΚΖ) 2,03 1 ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΘΝΗΚΖ ,00 1 ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΘΝΗΚΖ 7 7 7

7 Α.1.5 Πιωηά θαη ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα, θαζώο θαη ηα θάζε ρξήζεο νρήκαηα. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΓΟ ΝΖΟΛΟΓΗΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΚΤΒΗΜΟ ΛΗΜΔΝΑ ΝΖΟΛΟΓΖΖ % ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΔΣΟ ΚΣΖΖ ΣΡΟΠΟ ΚΣΖΖ ΚΑΣΑΒΛΖΘΔΝ Ή ΔΗΠΡΑΥΘΔΝ ΣΗΜΖΜΑ (Δ ) ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΔΔΑ ,64 7 Δ ΑΚΗΝΖΗΑ ΔΔΖ , ΔΔΜ ,00 7

8 Α.1.6 πκκεηνρέο ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε. Α/Α ΚΧΓΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΖ Ή ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΗΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΔΣΟ ΔΝΑΡΞΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΗΦΟΡΑ (Δ ) ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΧΝ

9 ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 1. Φσηνηππία ηεο Γήισζεο Φφξνπ Δηζνδήκαηνο ηνπ ειεγρφκελνπ έηνπο (Δ1) 2. Αλ ε δήισζε ππνβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά, εθηφο απφ ην Δ1 ηνπ ειεγρφκελνπ έηνπο, ζα πξνζθνκίδνληαη θαη ηα Δ1 ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ εηψλ. 3. Φσηνηππία ηνπ ηειεπηαίνπ Δ9 θαη ηνπ Δληαίνπ Σέινπο Αθηλήησλ (Δ.Σ.Α.Κ.) 4. Φσηνηππίεο φισλ ησλ ηίηισλ θηήζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή εθπνηήζεθαλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν Α. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δήισζε ππνβάιιεηαη γηα δεχηεξε, ηξίηε θιπ. θνξά, πξνζθνκίδνληαη κφλν νη ηίηινη θηήζεσο ή εθπνηήζεσο αθηλήησλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην ειεγρφκελν έηνο. 5. Ζ Γήισζε Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο πεξηέρεη ηα πθηζηάκελα θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ. 6. Οη ππφρξενη νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηε δήισζε αληίγξαθα ηωλ νηθείωλ παξαζηαηηθώλ. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΧΔΧΝ Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππφρξενπο κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ νξθσκνζία ή ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ ππνβνιή ηεο δήισζεο επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξφλν θαηά ην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπο ην αξγφηεξν ηελ 30 ε Ηνπλίνπ θάζε έηνπο θαη γηα ηξία (3) ρξφληα κεηά ηελ απψιεηά ηεο. ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΧΔΧΝ Οη δειψζεηο ππνβάιινληαη ζηελ Γ Μνλάδα ηεο Αξρήο είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε αληηπξφζσπν, είηε ηαρπδξνκηθψο ζηε δηεχζπλζε: ΑΡΥΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΓΖΛΧΔΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ (Γ ΜΟΝΑΓΑ) ΠΔΗΡΑΗΧ 207 & ΑΛΚΗΦΡΟΝΟ 92, 11853, ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο ζηα ηει.: , 946, 945 ΑΡΗΓΑΗΑ, 27/09/2013 Ο ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ Ζ ΤΕΤΓΟ (ππνγξαθή) (ππνγξαθή) (θαζέλαο ρσξηζηά γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη απφ θνηλνχ γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ)

10 ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ & ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΘΖ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΖ ΓΖΛΩΖ Παραηήρηζη : Σε περίπηωζη ποσ κάποιος ή κάποιοι πίνακες δεν επαρκούν, ζσμπληρώνονηαι πρόζθεηοι. Α) ηνλ Πίλαθα Α1.1α θαηαρωξνύληαη ηα έζνδα από θάζε πεγή, θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε πξηλ από ηελ αξρηθή ππνβνιή ηεο δήιωζεο, όπωο απηά δειώζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο δειώζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1). 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη γηα θάζε έηνο μερσξηζηά ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ (πξαγκαηηθώλ θαη όρη ηεθκαξηώλ) απφ θάζε πεγή πξνέιεπζεο (νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, δάλεηα (πιελ απηψλ πνπ δαπαλήζεθαλ.γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε αληίζηνηρνπο πίλαθεο), δσξεέο θιπ.). Β) ηνλ Πίλαθα Α1.1β θαηαρωξνύληαη ηα έζνδα από θάζε πεγή, θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο, όπωο απηά δειώζεθαλ ζηε δήιωζε θόξνπ εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1). 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν Βνπιεπηή, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην θνξνινγεηέν πνζφ ηεο βνπιεπηηθήο απνδεκίσζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην αθνξνιφγεην πνζφ ηεο βνπιεπηηθήο απνδεκίσζεο. 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην ζχλνιν ησλ ινηπψλ εζφδσλ (πξαγκαηηθώλ θαη όρη ηεθκαξηώλ) απφ θάζε πεγή πξνέιεπζεο (νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, δάλεηα (πιελ απηψλ πνπ δαπαλήζεθαλ.γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε αληίζηνηρνπο πίλαθεο), δσξεέο θιπ.). Γ) ηνλ Πίλαθα Α1.2 θαηαρωξνύληαη ηα αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζώο θαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ζε απηά θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο (άξζξν 2 Ν.3213/2003). 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηνπ αθηλήηνπ κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν Βνπιεπηή, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζην αθίλεην κε 0 γηα ην αθίλεην πνπ πξνυπάξρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο, κε 1 γηα ην αθίλεην πνπ απνθηήζεθε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε, κε 2 γηα ην αθίλεην πνπ εθπνηήζεθε αληίζηνηρα θαη κε 3 γηα ην ηδηφθηεην αθίλεην πνπ επξίζθεηαη ππφ αλέγεξζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ν Ννκφο ζηνλ νπνίν επξίζθεηαη ην αθίλεην. 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην. 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ε Οδφο ή ε Σνπνζεζία ζηελ νπνία επξίζθεηαη ην αθίλεην. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ αθηλήηνπ. (Βι. ΠΗΝΑΚΑ I) 7. ηε ζέζε 7 ζεκεηψλεηαη ε έθηαζε ηνπ εδάθνπο ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²). 8. ηε ζέζε 8 ζεκεηψλεηαη ε έθηαζε ησλ θηηζκάησλ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²). 9. ηε ζέζε 9 ζεκεηψλεηαη ην έηνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ. 10. ηε ζέζε 10 ζεκεηψλεηαη ην εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ηνπ αθηλήηνπ. (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VIII) 11. ηε ζέζε 11 ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ επί ηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηέρεη ν ππφρξενο. 12. ηε ζέζε 12 αλαγξάθεηαη ν ηξφπνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ. (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VII) 13. ηε ζέζε 13 ζεκεηψλεηαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ θηήζε ή εηζπξάρζεθε απφ ηελ δηαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ. 14. ηε ζέζε 14 ζεκεηψλεηαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ θαη φπνπ ηνχην δελ ηζρχεη, αθφκε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αμία θαη ηε ρξνλνινγία θηήζεσο πνπ ηπρφλ αλαθέξνληαη ζηνλ νηθείν ηίηιν. 15. ηε ζέζε 15 ζεκεηψλεηαη ν ηίηινο κεηαβνιήο θαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ. (πρ. αξηζκφο ζπκβνιαίνπ αγνξάο, αξηζκφο νηθνδνκηθήο άδεηαο, αξηζκφο ζχκβαζεο γνληθήο παξνρήο θιπ.). Σημείωζη Για ακίνηηα ηα οποία ζηη θέζη 2 ζημειώθηκαν με 0, δεν ζσμπληρώνονηαι οι θέζεις 12 και 13, δεδομένοσ όηι οι θέζεις ασηές έτοσν ζσμπληρωθεί καηά ηο έηος κηήζης.

11 Γ) ηνλ Πίλαθα Α1.3 θαηαρωξνύληαη Μεηνρέο εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ εηαηξεηώλ, εηζεγκέλωλ ή κε ζε ρξεκαηηζηήξηα, νκόινγα, θαη νκνινγίεο θάζε είδνπο, κεξίδηα ακνηβαίωλ θεθαιαίωλ, παξάγωγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνϊόληα, θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο. 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν Βνπιεπηή, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζηνπο πάζεο θχζεσο ηίηινπο κε 0 γηα ηνπο ηίηινπο πνπ πξνυπάξρνπλ ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο, κε 1 γηα ηνπο ηίηινπο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη κε 2 γηα ηνπο ηίηινπο πνπ εθπνηήζεθαλ αληίζηνηρα. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ ηίηινπ. (Βι. ΠΗΝΑΚΑ III) 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ν εθδφηεο ηνπ ηίηινπ. 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ ηίηινπ. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ν ηξφπνο θηήζεο ησλ ηίηισλ. (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VII) 7. ηηο ζέζεηο 7α θαη 7δ ζεκεηψλεηαη θαηά πεξίπησζε ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απφθηεζε ή εηζπξάρζεθε απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ ηίηινπ. ηε ζέζε 7γ ζεκεηψλεηαη ε αμία ηνπ ηίηινπ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο. ηε ζέζε 7β ζεκεηψλεηαη ε ρξνλνινγία θηήζεο ηνπ ηίηινπ. Σημείωζη: Σε περιπηώζεις κηήζεως ηίηλοσ από δωρεές, κληρονομιές, γονικές παροτές ή προικοζύμθωνα δεν ζσμπληρώνονηαι οι θέζεις7α και 7δ. Δ) ηνλ Πίλαθα Α1.4 θαηαρωξνύληαη νη θαηερόκελεο θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζηωηηθά ηδξύκαηα θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο. 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν ππφρξενο κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν Βνπιεπηή, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. Οι σπότρεοι οθείλοσν να αναθέροσν και ηοσς λογαριαζμούς, ζηοσς οποίοσς οι παραπάνω είναι ζσνδικαιούτοι με ηρίηα πρόζωπα. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο ηνπ ινγαξηαζκνχ. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζεζεο κε 1 γηα φςεσο ή ηακηεπηεξίνπ, κε 2 γηα πξνζεζκηαθφ ινγαξηαζκφ, κε 3 γηα επελδπηηθά πξντφληα, κε 4 γηα θνηλφ ινγαξηαζκφ θαη κε 5 γηα επηρεηξεκαηηθφ ινγαξηαζκφ. 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ην λφκηζκα ηεο θαηάζεζεο. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ην Πηζησηηθφ Ίδξπκα ζην νπνίν ηεξείηαη ε θαηάζεζε 7. ηε ζέζε 7 ζεκεηψλεηαη ε Υψξα γηα θαηαζέζεηο ζε Πηζησηηθφ Ίδξπκα Δμσηεξηθνχ. 8. ηε ζέζε 8 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαηάζεζεο. (Βι. ΠΗΝΑΚΑ II) Σ)ηνλ Πίλαθα Α1.5 θαηαρωξνύληαη ηα πιωηά θαη ελαέξηα κεηαθνξηθά κέζα, θαζώο θαη ηα νρήκαηα θάζε ρξήζεο, θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο. 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν Βνπιεπηή, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ην/ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζην κεηαθνξηθφ κέζν κε 0 γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ πξνυπάξρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο, κε 1 γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη 2 γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ εθπνηήζεθε αληίζηνηρα. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. (Βι. ΠΗΝΑΚΑ IV) 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο λενινγίνπ ή θπθινθνξίαο θαηά πεξίπησζε. 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ή ν θπβηζκφο θαηά πεξίπησζε. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ν ιηκέλαο λενιφγεζεο ζε πεξίπησζε πισηψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 7. ηε ζέζε 7 ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο επί ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 8. ηε ζέζε 8 ζεκεηψλεηαη ην έηνο θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 9. ηε ζέζε 9 αλαγξάθεηαη ν ηξφπνο θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VII) 10. ηε ζέζε 10 ζεκεηψλεηαη ην ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ θηήζε ή εηζπξάρζεθε απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. 11. ηε ζέζε 11 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε θηήζεο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ. (Βι. ΠΗΝΑΚΑ II) Σημείωζη Ι Για μεηαθορικά μέζα ηα οποία ζηη θέζη 2 ζημειώθηκαν με 0 δεν ζσμπληρώνονηαι οι θέζεις 9,10 και 11 Σημείωζη ΙΙ Δεν περιλαμβάνονηαι ζηον παραπάνω πίνακα Α1.5 μεηαθορικά μέζα ποσ προέρτονηαι από LEASING (τρημαηοδοηική μίζθωζη) ή τρονομίζθωζη.

12 Ε) ηνλ Πίλαθα Α1.6 θαηαρωξνύληαη νη ζπκκεηνρέο ζε θάζε είδνπο επηρείξεζε, θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο. 1. ηε ζέζε 1 ζεκεηψλεηαη ν θάηνρνο ηεο ζπκκεηνρήο κε 0 γηα ηνλ/ηελ ππφρξεν Βνπιεπηή, κε 1 γηα ηνλ/ηελ ζχδπγν ηνπ θαη κε 2 γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ. 2. ηε ζέζε 2 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο θαηάζηαζεο ή ηεο κεηαβνιήο πνπ επήιζε ζηε ζπκκεηνρή κε 0 γηα ηελ ζπκκεηνρή πνπ πξνυπάξρεη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε δήισζε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο, κε 1 γηα ηελ επαχμεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ή ηε λέα ζπκκεηνρή θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αθνξά ε δήισζε θαη κε 2 γηα ηελ κείσζε πξνυπάξρνπζαο ζπκκεηνρήο ή ηελ εθπνίεζε αληίζηνηρα. 3. ηε ζέζε 3 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο. (Bι. ΠΗΝΑΚΑ V) 4. ηε ζέζε 4 ζεκεηψλεηαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο. (Βι. ΠΗΝΑΚΑ VI) 5. ηε ζέζε 5 ζεκεηψλεηαη ην έηνο θηήζεσο ηεο ζπκκεηνρήο. 6. ηε ζέζε 6 ζεκεηψλεηαη ην θεθάιαην εηζθνξάο. 7. ηε ζέζε 7 ζεκεηψλεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε επαχμεζε ππάξρνπζαο ή λέαο ζπκκεηνρήο. (Βι. ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ) Σημείωζη: Για ζσμμεηοτές οι οποίες ζηη θέζη 2 ζημειώθηκαν με 0, δεν ζσμπληρώνεηαι η θέζη 7. ΠΗΝ. Η ΔΗΓΟ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΠΗΝ. ΗΗ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΥΡΖΜΑΣΩΝ 1 ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 1 ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΔΣΟΤ 2 ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟ 2 ΠΧΛΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ 3 ΟΗΚΟΠΔΓΟ 3 ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΔΣΧΝ 4 ΒΟΚΟΣΟΠΟ 4 ΓΧΡΔΑ 5 ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ 5 ΓΑΝΔΗΜΟ 6 ΟΗΚΗΑ 6 ΓΟΝΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 7 ΓΑΗΚΖ ΔΚΣΑΖ 7 ΤΝΓΤΑΜΟ ΠΔΡΗΟΣΔΡΧΝ 8 ΑΠΟΘΖΚΖ 8 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 9 ΠΑΡΚΗΝΓΚ 10 ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΠΗΝ. III ΔΗΓΟ ΥΡΔΟΓΡΑΦΟΤ 11 ΓΡΑΦΔΗΟ 1 ΜΔΣΟΥΔ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 12 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 2 ΜΔΣΟΥΔ ΖΜΔΓΑΠΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 3 ΜΔΣΟΥΔ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΜΖ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΠΗΝ. IV ΔΗΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟΤ ΜΔΟΤ 4 ΜΔΣΟΥΔ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 1 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 5 ΟΜΟΛΟΓΑ 2 ΦΟΡΣΖΓΟ 6 ΟΜΟΛΟΓΗΔ 3 ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΑ 7 ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΜΟΗΒΑΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 4 ΜΟΣΟΠΟΓΖΛΑΣΟ 8 ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 5 ΚΑΦΟ ΑΝΑΦΤΥΖ 9 ΜΔΣΟΥΔ Δ Ξ.Ν. 6 ΗΣΗΟΦΟΡΟ 10 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 7 ΒΑΡΚΑ 8 ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΟ ΠΗΝ. V ΔΗΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 9 ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ 1 ΜΔΣΟΥΟ Δ Α.Δ. 10 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 2 ΔΣΑΗΡΟ ΔΠΔ 3 ΟΜΟΡΡΤΘΜΟ ΔΣΑΗΡΟ ΠΗΝ. VI ΔΗΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 4 ΔΣΔΡΟΡΡΤΘΜΟ ΔΣΑΗΡΟ 1 ΔΜΠΟΡΗΚΖ 5 ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 2 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 6 ΑΦΑΝΖ ΔΣΑΗΡΟ 3 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 7 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 4 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ 5 ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΗΝ VII ΣΡΟΠΟ ΚΣΖΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 6 ΑΓΡΟΣΗΚΖ 1 ΑΓΟΡΑ 7 ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ 2 ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 8 ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ 3 ΓΟΝΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 9 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 4 ΓΧΡΔΑ 5 ΠΡΟΗΚΟΤΜΦΧΝΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟ ΣΟΤ 1983 ΚΣΖΔΗ ΠΗΝ VIII ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑ 6 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ 1 ΠΛΖΡΖ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ 2 ΠΟΟΣΟ ΔΞ ΑΓΗΑΗΡΔΣΟΤ 3 ΦΗΛΖ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ 4 ΔΠΗΚΑΡΠΗΑ 5 ΑΛΛΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ

ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ.... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία: 09/ 04 / 2012 ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο

Διαβάστε περισσότερα

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010. (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010. (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία... 200... ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010. θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011... (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011... (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία 30-6-2011 ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011... θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία 30/06/... 2011... ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο

Διαβάστε περισσότερα

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία 30/3/... 2011... ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο

Διαβάστε περισσότερα

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003)

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΣΑΘΔΖ... Αξηζκ. Πξσηνθφιινπ... ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΩ... Αξηζκ. Μεηξψνπ... Ζκεξνκελία 30/12/2013 ΓΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213/2003 (ΦΔΚ309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη Καηάζεζε :... Αρηζκός Πρφηοθόιιοσ :... Σατσδροκηθώς :... Ζκεροκελία :...28-06-2013.. ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΗ-ΧΝ0 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 09 Ινπιίνπ 2013 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ ΣΑΛΔΗ ΚΑΗ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011

ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΡΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΘΗΛΖΡΥΛ ΔΡΝΠ 2011 (ΔΛΡΞΝ Δ9) Α. Αιιαγέο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 Β. πφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Γ. Ρξφπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014 (Έληππν Δ.Σ.) ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. Φαθ.:.. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 04 Προηού ζσμπληρώζεηε ηην αίηηζη, διαβάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα