Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα"

Transcript

1 Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ, 4 Γεληθή επηζθφπεζε Πίλαθαο ειέγρνπ Φόπηωζη ζσαπών, 5 Κάησ ζράξα Καιάζη καραηξνπήξνπλσλ Δπάλσ ζράξα DFP 584 Εκκίνηζη και λειηοςπγία, 6 Ξεθίλεκα ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ Σνπνζέηεζε απνξξππαληηθνχ Δπηινγέο πιπζίκαηνο Κύκλοι πλςζίμαηορ, 8 Πίλαθαο θχθισλ πιπζίκαηνο Βοηθηηικό ξεβγάλμαηορ και αλάηι, 9 Σνπνζέηεζε ηνπ βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο Σνπνζέηεζε ηνπ αιαηηνχ Φπονηίδα και ζςνηήπηζη, 10 Κιείζηκν ηνπ λεξνχ θαη παξνρήο ξεχκαηνο Καζαξηζκφο ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ Απνθπγή δπζάξεζησλ νζκψλ Καζαξηζκφο ησλ βξαρηφλσλ ςεθαζκνχ Καζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ θίιηξνπ λεξνχ Καζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ Δθηεηακέλεο πεξίνδνη κε ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο Πποειδοποιήζειρ και ζςμβοςλέρ, 11 Γεληθή αζθάιεηα Απφξξηςε Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ Επίλςζη πποβλημάηων, 12 1

2 Δγθαηάζηαζε Κξαηήζηε ην εγρεηξίδην νδεγηψλ ζε αζθαιέο κέξνο γηα κειινληηθή ρξήζε. Αλ ε ζπζθεπή πσιεζεί, απνκαθξπλζεί ή κεηαθηλεζεί, ζηγνπξεπηείηε φηη ην εγρεηξίδην αθνινπζεί ηε ζπζθεπή, έηζη ψζηε ν λένο ηδηνθηήηεο λα κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηηο ζπκβνπιέο πνπ πεξηέρνληαη ζ απηφ. Παξαθαινχκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ην εγρεηξίδην ρξήζεο: πεξηέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ αζθαιή εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο. Αλ ε ζπζθεπή πξέπεη λα κεηαθηλεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή, θξαηήζηε ηελ ζε φξζηα ζέζε. Αλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, κπνξείηε λα ηελ γείξεηε πξνο ηα πίζσ. Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε 1. Βγάιηε ηελ ζπζθεπή απφ ηε ζπζθεπαζία θαη ειέγμηε φηη δελ έρεη πάζεη δεκηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Αλ έρεη πάζεη δεκηά, επηθνηλσλήζηε κε ην ιηαλνπσιεηή θαη κελ θάλεηε θακία πεξαηηέξσ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. 2. Διέγμηε ην πιπληήξην πηάησλ ηνπνζεηψληαο ην έηζη ψζηε νη πιεπξέο ηνπ ή ε πίζσ επηθάλεηα λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηα θνληηλά ληνπιάπηα ή αθφκα κε ηνλ ηνίρν. Η ζπζθεπή απηή κπνξεί επίζεο λα ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ηνλ πάγθν * (βλ. ηο θύλλο Οδηγίερ Σςναπμολόγηζηρ). 3. πλδέζηε ην πιπληήξην ζε έλα επίπεδν, αλζεθηηθφ δάπεδν. Δάλ ην δάπεδν δελ είλαη επίπεδν, κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ηα κπξνζηηλά πνδαξάθηα ηεο ζπζθεπήο κέρξη λα θηάζνπλ ζην ίδην νξηδφληην επίπεδν (Η γσλία παξέθθιηζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 2 κνίξεο). Αλ ε ζπζθεπή νξηδνληησζεί ζσζηά ζα είλαη πην ζηαζεξή θαη ζα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ δνλήζεηο θαη ζφξπβνη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο. 4. *Πξνζαξκφζηε ην χςνο ησλ πίζσ πνδηψλ απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο ζπζθεπήο*: ρξεζηκνπνηήζηε έλα θαηζαβίδη 8 ρηιηνζηψλ γηα λα ζθίμεηε ή γηα λα ραιαξψζεηε ηηο βίδεο ζην θάησ κέξνο ηνπ πιπληεξίνπ. ύλδεζε ηνπ λεξνύ θαη παξνρή ξεύκαηνο χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πξέπεη λα εθηεινχληαη κφλν απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ. Σν πιπληήξην πηάησλ δελ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ απφ ζσιήλεο λεξνχ ή απφ ην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο. Μελ ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ παιηνχο ζσιήλεο γηα ηελ παξνρή λεξνχ. Οη ζσιήλεο εηζφδνπ λεξνχ (Α) θαη εμφδνπ (Β) θαη ην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πξνο ηελ δεμηά ή ηελ αξηζηεξή πιεπξά ψζηε λα έρεηε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εγθαηάζηαζε (βι. ζρέδην). ύλδεζε ηνπ ζσιήλα εηζόδνπ λεξνύ ε θαηάιιειν ζεκείν ζχλδεζεο θξχνπ λεξνχ: πξηλ ζπλδέζεηε ην ζσιήλα, αθήζηε ην λεξφ λα ηξέμεη κέρξη λα είλαη εληειψο θαζαξφ έηζη ψζηε νπνηεζδήπνηε αθαζαξζίεο κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην λεξφ λα κε θξάμνπλ ηε ζπζθεπή. Μεηά ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, βηδψζηε ηνλ ζσιήλα εηζφδνπ ζθηρηά πάλσ ζηε ζηξφθηγγα κε ζπεηξσηφ ξαθφξ ¾. ε θαηάιιειν ζεκείν ζχλδεζεο δεζηνχ λεξνχ: ην πιπληήξην πηάησλ ζαο ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη κε δεζηφ λεξφ απφ ηελ θεληξηθή παξνρή (αλ ππάξρεη θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ μεπεξλά ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 60 ν C. Βηδψζηε ηνλ ζσιήλα ζηε ζηξφθηγγα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζχλδεζε γηα παξνρή θξχνπ λεξνχ. Αλ ν ζσιήλαο εηζφδνπ δελ είλαη αξθεηά καθξχο, ειάηε ζε επαθή κε έλα εμεηδηθεπκέλν θαηάζηεκα ή κε εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ (Βλ. Βοήθεια). Η πίεζε λεξνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα Σερληθψλ δεδνκέλσλ (βλ. παπακάηω). Ο ζσιήλαο δελ πξέπεη λα είλαη ιπγηζκέλνο ή ζηξηκσγκέλνο. Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία Γηα λα εμαζθαιίζεηε φηη δελ ζα ππάξμεη πιεκκχξα, ην πιπληήξην πηάησλ: - Δίλαη εθνδηαζκέλν κε έλα εηδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν κπινθάξεη ηελ παξνρή λεξνχ ζε πεξίπησζε αλσκαιίαο ή δηαξξνψλ κέζα απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο. - Κάπνηα κνληέια είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή αζθάιεηαο New Aqqua Stop*, πνπ εγγπάηαη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία αθφκε θαη φηαλ θζαξεί ν ζσιήλαο. ΠΡΟΟΥΗ ΚΙΝΓΤΝΟ Γελ ζα πξέπεη πνηέ λα θφςεηε ηε ζσιήλα εηζφδνπ δηφηη πεξηέρεη ελεξγά ειεθηξηθά θνξηηά. GR * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια. 2

3 GR ύλδεζε ηνπ ζσιήλα εμόδνπ λεξνύ πλδέζηε ηνλ ζσιήλα εμφδνπ (ρσξίο λα ηνλ ιπγίζεηε) ζηνλ αγσγφ απνρέηεπζεο κε ειάρηζηε δηάκεηξν 4 cm. Δλαιιαθηηθά, αθνπκπήζηε ηνλ πάλσ ζην λεξνρχηε ή ζε ιεθάλε. Σν ειεχζεξν άθξν ηνπ ζσιήλα δελ πξέπεη λα κέλεη βπζηζκέλν ζην λεξφ. Η εηδηθή πιαζηηθή γσλία* ζαο δηεπθνιχλεη λα βξείηε ηελ θαιχηεξε ζέζε: ηνπνζεηήζηε κε αζθάιεηα ηε γσλία ζηνλ ηνίρν ψζηε λα κπνδίζεηε ηνλ ζσιήλα εμφδνπ λα θνπλεζεί θαη λα ρχζεη έμσ ην βξψκηθν λεξφ. Σν κέξνο ηνπ ζσιήλα πνπ είλαη ζεκεησκέλν κε ην γξάκκα Α ζα πξέπεη λα είλαη απφ 40 έσο 100 cm πάλσ απφ ην έδαθνο (βλ. ζσήμα). Γελ ζπληζηνχκε ηε ρξήζε πξνεθηάζεσλ ησλ ζσιήλσλ. Ηιεθηξηθή ζύλδεζε Πξηλ βάιεηε ην θηο ζηελ πξίδα, ζηγνπξεπηείηε φηη: Η πξίδα είλαη γεησκέλε θαη είλαη ηνπνζεηεκέλε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο παξνρήο ξεχκαηνο. Η πξίδα κπνξεί λα αληέμεη ην κέγηζην θνξηίν ηεο ζπζθεπήο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο πφξηαο (βλ. Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ). Η ηάζε ηεο παξνρήο ξεχκαηνο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πφξηαο. Η πξίδα είλαη ζπκβαηή κε ην θηο ηεο ζπζθεπήο. Αλ δελ ζπκβαίλεη απηφ, δεηήζηε απφ εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ λα αληηθαηαζηήζεη ην θηο (βλ. Βοήθεια). Με ρξεζηκνπνηείηε θαιψδηα πξνέθηαζεο ή πνιχπξηδα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε ζπζθεπή, ην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο θαη ε πξίδα ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα. Σν θαιψδην δελ πξέπεη λα είλαη ιπγηζκέλν ή ζηξηκσγκέλν. Σν θαιψδην πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά θαη λα αληηθαζίζηαηαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνχο (βλ. Βοήθεια). Η Δηαηξεία δελ ζα είλαη ππεχζπλε γηα πεξηζηαηηθά πνπ ζα ζπκβνχλ ζε πεξίπησζε πνπ απηνί νη θαλνληζκνί δελ ηεξεζνχλ. πξνθαιέζεη αλεζπρία. Η θσηεηλή έλδεημε LOW SALT* (ΛΙΓΟ ΑΛΑΣΙ) ζα ζβήζεη κφιηο πξνζζέζεηε αιάηη.! Αλ δελ γεκίζεηε ηελ ππνδνρή κε αιάηη κπνξεί λα θαηαζηξαθεί ε ηζρχο ηνπ απνζθιεξεληηθνχ λεξνχ. Αληηζπκππθλσηηθή ηαηλία * Αθνχ εγθαηαζηήζεηε ην πιπληήξην αλνίμηε ηελ πφξηα θαη θνιιήζηε ην ην θσζθσξίδσλ απηνθφιιεην θάησ απφ ην μχιηλν ξάθη γηα λα ην πξνζηαηέςεηε απφ ηπρφλ ππθλψζεηο. Σερληθά δεδνκέλα Γηαζηάζεηο Πιάηνο 60 cm Ύςνο 85 cm Βάζνο 60 cm Υσξεηηθόηεηα 14 ζηαζεξέο ζέζεηο Πίεζε παξνρήο 0,05 1 Mpa ( bar) λεξνύ 7.25 psi 145 psi Σάζε παξνρήο Γείηε πίλαθα δεδνκέλσλ λεξνύ ζπζθεπήο. ύλνιν Γείηε πίλαθα δεδνκέλσλ απνξξνθώκελεο ζπζθεπήο. ελέξγεηαο Αζθάιεηα Γείηε πίλαθα δεδνκέλσλ ζπζθεπήο. Απηφ ην πιπληήξην πηάησλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο ηεο Δ.Δ /95/ΔΔC εκεξ. 16/01/2007 (Υακειή Σάζε) θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο -89/336/EEC εκεξ. 03/05/89 (Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο -97/17/EC (Υαξαθηεξηζκφο) -2002/96/CE Άρξεζηνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο (WEEE). πκβνπιέο ζρεηηθά κε ηνλ πξώην θύθιν πιύζεο Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, ακέζσο πξηλ μεθηλήζεηε ηνλ πξψην θχθιν πιπζίκαηνο, γεκίζηε εληειψο ηελ ππνδνρή ηνπ αιαηηνχ κε λεξφ θαη πξνζζέζηε πεξίπνπ 1kg αιάηη (βλ. βοηθηηικό ξεβγάλμαηορ και αλάηι). Σν λεξφ κπνξεί λα μερεηιίζεη. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ θαη δελ πξέπεη λα ζαο * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια 3

4 Πεξηγξαθή ζπζθεπήο Σςνολική εικόνα GR 1. Δπάλσ ζράξα 2. Δπάλσ βξαρίνλαο ςεθαζκνχ 3. Αλαηξεπφκελα εμαξηήκαηα 4. Ρπζκηζηήο βάξνπο ζράξαο 5. Κάησ ζράξα 6. Κάησ βξαρίνλαο ςεθαζκνχ 7. Καιάζη καραηξνπήξνπλσλ 8. Φίιηξν πιπζίκαηνο 9. Τπνδνρή αιαηηνχ 10. Τπνδνρή αιαηηνχ θαη βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο 11. Πίλαθαο δεδνκέλσλ 12. Πίλαθαο ειέγρνπ *** * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια *** Γηαζέζηκν κφλν ζε πιήξσο εληνηρηδφκελα κνληέια Ο αξηζκόο θαη ν ηύπνο ησλ πξνγξακκάησλ πιύζεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν θαη ην κνληέιν ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ. 4

5 GR Φόξησζε ζραξώλ Πξηλ θνξηψζεηε ηε ζράξα, αθαηξέζηε νια ηα ππνιείκαηα ηξνθήο απφ ηα πηάηα, αθήζηε ηηο θαηζαξφιεο θαη ηα ηεγάληα κε θακκέλα ππνιείκαηα λα κνπζθέςνπλ θαη αδεηάζηε ππνιείκκαηα πγξψλ απφ ηα θιπηδάληα θαη ηα πνηήξηα. Μεηά ηε θόξησζε ηεο ζπζθεπήο, βεβαησζείηε όηη νη βξαρίνλεο ςεθαζκνύ κπνξνύλ λα πεξηζηξέθνληαη ειεύζεξα. Κάησ ζράξα Σαθηνπνηήζηε ηα πην δχζθνια αληηθείκελα πξνο πιχζε ρξεζηκνπνηψληαο ηα παπαδείγμαηα θόπηωζηρ ζαλ νδεγφ θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηα αλαδηπινχκελα βνεζεηηθά πηεξχγηα φπνπ ρξεηάδεηαη. Γίζθνη ζεξβηξίζκαηνο θαη θαπάθηα: ηνπνζεηήζηε ηα ζηα πιάγηα ηεο ζράξαο έηζη ψζηε λα κελ κπινθάξνπλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ησλ θεθαζηήξσλ. Μεξηθά κνληέια είλαη εμνπιηζκέλα κε εηδηθά αλαθιεηλφκελα εμαξηήκαηα* ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νξηδφληηα ζέζε φηαλ ηνπνζεηνχληαη πηάηα ή ζε θάζεηε ζέζε φηαλ ηνπνζεηνχληηα κπσι. Καιάζη καραηξνπήξνπλσλ Ο ηχπνο ηνπ θαιαζηνχ καραηξνπήξνπλσλ κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ην κνληέιν ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ. Μπξνεί λα είλαη απνζπψκελν ή φρη ή αθφκε θαη ζπξφκελν. Σν κε απνζπψκελν θαιάζη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κφλν ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο θάησ ζράξαο. Σν απνζπψκελν θαιάζη κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε 2 κέξε, θάηη πνπ ζπληζηάηαη φηαλ πιέλεηε κε κηζφ θνξηίν. Μαραίξηα θαη άιια αηρκεξά ζθεχε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζην θαιάζη καραηξνπήξνπλσλ κε ηελ αηρκή ζηξακκέλε πξνο ηα θάησ, ή νξηδνληίσο ζηα αλαδηπινχκελα πηεξχγηα. Παξαδέηγκαηα ηνπνζέηεζεο ηνπ θαιαζηνύ Δπάλσ ζράξα Φνξηψζηε ηε ζράξα κε επαίζζεηα θαη ειαθξά πηαηηθά: πνηήξηα, θιπηδάληα θαθέ θαη ηζαγηνχ, πηαηάθηα, κηθξά κπσι ζαιάηαο, θαηζαξφιεο θαη κηθξά ζθεχε πνπ δελ είλαη ηφζν ιεξσκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα παπαδείγμαηα θόπηωζηρ ζαλ νδεγφ. Κνχπεο θαη θιπληδάληα, καραίξηα, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα αλαδηπινχκελα πηεξχγηα.** Αλαθιηλόκελα πηεξύγηα κε θιίζε - Η θιίζε πνπ έρνπλ ηα πηεξχγηα απηά δεκηνπξγνχλ ρψξν ζην επάλσ θαιάζη γηα λα ηνπνζεηήζεηε κπνπθάιηα. Αλαζεθψζηε ην εμάξηεκα θαη ηνπνζεηήζηε ην απαιά ζηελ επηζπκεηή ζέζε γσλίαο. Ρύζκηζε ηνπ ύςνπο ηεο επάλσ ζράξαο Γηα λα δηεπθνιπλζείηε ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πηαηηθψλ, ε επάλσ ζράξα κπνξεί λα θηλεζεί ςειφηεξα ή ρακειφηεξα.! Σν ύςνο ηεο επάλσ ζράξαο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη όηαλ ε ζπζθεπή είλαη άδεηα. Μελ ξπζκίδεηε ην ύςνο ηεο ζράξαο κόλν από ηε κηα πιεπξά. Αλνίμηε ηνπο νδεγνχο πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά θαη ηξαβήμηε ηε ζράξα πξνο ηα έμσ. Ρπζκίζηε ηε ρακειά ή ςειφηεξα θαη ζπξψμηε ειαθξά κέρξη ηα ξνδάθηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε ζσζηή ζέζε θαη κεηά θιείζηε ηνπο νδεγνχο. ε θαιάζηα πνπ δηαζέηνπλ ιαβέο Dual Space (βι. εηθνλα) ηξαβήμηε ην επάλσ θαιάζη κέρξη ην ηέινο, θαη πξνζαξκφζηε ηε ζέζε ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα εηδηθά ρεξνχιηα. Παξαδείγκαηα θόξησζεο γηα ηελ επάλσ / θάησ ζράξα Αληηθείκελα πνπ δελ ζα πξέπεη λα πιέλνληαη ζην πιπληήξην πηάησλ Ξχιηλα αληηθείκελα, αληηθείκελα κε μχιηλεο ή θεξάηηλεο ιαβέο ή θνιιεκέλα κέξε. Αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα απφ αινπκίλην, ραιθφ, κπξνχληδν, θαζζίηεξν ή ηελεθέ. Αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ πνπ δελ αληέρεη ζηελ ζεξκνθξαζία. Αληίθεο ή ρεηξνπνίεηεο πξνζειάλεο. Αζεκέληεο αληίθεο. Αζήκη πνπ δελ είλαη παιηφ κπνξεί, πάλησο, λα πιπζεί ζην πιπληήξην πηάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θχθιν πιχζεο γηα επαίζζεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ ζα έξζεη ζε επαθή κε άιια κέηαιια.! Όηαλ αγνξάδεηε πηαηηθά θαη καραηξνπήξνπλα ζπληζηνχκε λα ειέγρεηε αλ κπνξνχλ λα πιπζνχλ ζε πιπληήξην πηάησλ. *Γηαζέζηκν κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα κνληέια **Ο αξηζκφο θαη ε ζέζε κπνξεί λα πνηθίιεη. 5

6 Κύθινη πιπζίκαηνο Δθθίλεζε ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ 1. Αλνίμεηε ηελ ηάπα ηνπ λεξνχ 2. Πηέζηε ην θνπκπί ON/OFF: ε ελδεηθηηθή ιπρλία ζα αλάςεη γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. 3. Αλνίμηε ηελ πφξηα θαη βάιηε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα απνξξππαληηθνχ (βλ. παπακάηω. 4. Φνξηψζηε ηηο ζράξεο (βλ. θόπηωζη ζσαπών) θαη θιείζηε ηελ πφξηα. 5. Δπηιέμηε θχθιν πιπζίκαηνο αλάινγα κε ην πφζν ιεξσκέλα είλαη ηα πηάηα ζαο (βι. πίλαθα θχθισλ πιπζίκαηνο) πηέζδνληαο ην θνπκπί Ρ. 6. Δπηιέμηε απφ ηηο επηινγέο πιπζίκκαηνο (βλ. παπακάηω). 7. Ξεθηλήζηε ηελ πιχζε πηέδνληαο ην θνπκπί START/PAUSE: ε ζπζθεπή ζα εθπέκςεη έλα κπηπ επηβεβαίσζεο. Η ιπρλία ηεο θάζεο ηνπ θχθινπ πιχζεο ζα αλάςεη γηα λα δείμεη ηελ πξφνν ηεο πιχζεο. 8. ην ηέινο ηνπ θχθινπ πιπζίκαηνο, ζα αθνχζεηε δχν ζχληνκα ερηηηθά ζήκαηα θαη έλα κεγαιχεξν θαη ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε ιέμε END. βήζηε ηε ζπζθεπή παηψληαο ην θνπκπί ON/OFF θιείζηε ηε βξχζε θαη βγάιηε ηε ζπζθεπή απφ ηελ πξίδα. 9. Αλνίμηε ηελ πφξηα θαη πεξηκέλεηε κεξηθά ιεπηά πξηλ αθαηξέζεηε ηα πηαηηθά απφ ην εζσηεξηθφ, γηα λα κε θαείηε. Αδεηάζηε ηηο ζράξεο, μεθηλψληαο απφ ην ρακειφηεξν επίπεδν. Σξνπνπνίεζε ελόο θύθινπ πιπζίκαηνο ζε εμέιημε Αλ έγηλε θάπνην ιάζνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ θχθινπ πιπζίκαηνο κπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ θχθιν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη κφιηο αξρίζεη: πηέζηε θαη θξαηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF OFF/RESET. Δπηιέμηε ηνλ λέν θχθιν θαη μεθηλήζηε ην κεράλεκα μαλά πηέδνληαο ην πιήθηξν START/RESET. Πξνζζήθε πηαηηθώλ Πηέζηε ην πιήθηξν START/PAUSE (ε αληίζηνηρε ιπρλία ζα αλάςεη) θαη αλνίμηε ηελ πφξηα, πξνζέρνληαο λα απνθχγεηε ηνλ αηκφ πνπ βγαίλεη, θαη ηνπνζεηήζηε ηα πηαηηθά κέζα ζην πιπληήξην πηάησλ. Πηέζηε ην πιήθηξν START/PAUSE μαλά: ν θχθινο αξρίδεη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ φηαλ δηαθφπεθε. Όηαλ παηήζεηε ην θνπκπί START/PAUSE γηα λα ζηακαηήζεηε ηε ζπζθεπή, ε ιεηηνπξγία ηεο ρξνλνθαζπζηέξπζεο* ζα δηαθνπεί. ην ζεκείν απηφ δελ κπνξείηε λα αιιάμεηε ην πξφγξακκα πιχζεο. Σνπνζέηεζε απνξξππαληηθνύ Μηα επηηπρεκέλε πιχζε εμαξηάηαη επίζεο απφ ηε ζσζηή πνζφηεηα απνξξππαληηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, φπσο ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ππέξβαζε ηεο ζπληζηψκελεο πνζφηεηαο δελ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαιχηεξε πιχζε θαη κνιχλεη ην πεξηβάιινλ.! Να ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηα απνξξππαληηθά θαηάιιεια γηα πιπληήξηα πηάησλ.! Μελ ρξεζηκνπνηείηαη ΠΟΣΔ ΤΓΡΟ ΠΙΑΣΩΝ.! Η ρξήζε κεγάιεο πνζφηεηαο απνξξππαληηθνχ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ππεξβνιηθνχ αθξνχ αθφκε θαη κεηά ην ηέινο ηεο πιχζεο.! Η ρξήζε ηακπιεηψλ ζπληζηάηαη κφλν γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε ΠΟΛΤ-ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔο ΣΑΜΠΛΔΣΔ. Δμάξηεκα Α: Απνξξππαληηθφ πιχζεο Δμάξηεκα Β: Απνξξππαληηθφ πξφπιπζεο! Γηα λα πεηχρεηε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζε θάζε θχθιν πιπζίκαηνο θαη ζηεγλψκαηνο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνξξππαληηθφ ζε ζθφλε, γπαιηζηηθφ θαη εηδηθφ αιάηη. 1. Αλνίμηε ην θάιπκα C πηέδνληαο ην πιήθηξν D. 2. Σνπνζεηήζηε ην απνξξππαληηθφ αθνχ ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Πίνακα κύκλος πλύζηρ. 1 Γηα απνξξππαληηθά ζε ζθφλε ρξεζηκνπνηήζηε ηα εμαξηήκαηα Α θαη Β. 2 Γηα ηακπιέηεο, ρξεζηκνπνηήζηε ην εμάξηεκα Α θαη ηε βάζε ηεο ζπζθεπήο. Π.ρ. φηαλ ν θχθινο απαηηεί κία ηακπιέηα, ηνπνζεηήζηε ηελ ζην εμάξηεκα Α θαη θιείζηε ην θάιπκκα. Αλ απαηηεί 2, ηνπνζεηήζηε ηε δεχηεξε ηακπιέηα ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο. 3. Αθαηξέζηε ππνιείκκαηα απνξξππαληηθνχ απφ ηηο άθξεο ηνπ εμαξηήκαηνο θαη θιείζηε ην θάιπκκα κέρξη λα θνπκπψζεη. * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια. Σπραίεο δηαθνπέο Αλ ε πφξηα αλνίμεη ζηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ πιχζεο ή αλ ππάξμεη δηαθνπή ξεχκαηνο, ν θχθινο ζηακαηάεη. Ξεθηλάεη πάιη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν δηαθφπεθε εθφζνλ ε πφξηα είλαη θιεηζηή θαη ε παξνρή ξεχκαηνο έρεη απνθαηαζηαζεί. 6

7 Κύθινη πιπζίκαηνο Δπηινγέο πιύζεο Γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο επηινγέο πιύζεο, ζα πξέπεη λα ηηο επηιέμεηε αθνύ έρεηε ήδε επηιέμεη ηνλ θύθιν πιύζεο θαη παηήζεηε ην θνπκπί Start/Pause. Μπνξείηε λα επηιέμηε επηινγέο πιχζεο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ αληίζηνηρν ηχπν πιχζεο. Αλ επηιέμηε ιάζνο, ην εηδηθφ ιεληάθη ζα αλαβνζβήζεη 3 θνξέο (βι. Πίλαθαο θχθισλ πιπζίκαηνο). Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε κηα επηινγή πνπ ξπζκίζαηε θαηά ιάζνο, παηήζηε πάιη ην αληίζηνηρν πιήθηξν. Υξνλνθαζπζηέξεζε Η ρξνλνθαζπζηέξπζε κπνξεί λα ξπζκηζηέη απφ 1 έσο 24 ψξεο. 1. Αθνχ επηιέμεηε ηνλ επηζπκεηφ θχθιν πιχζεο πηέζηε ην πιήθηξν DELAYED START : ην αληίζηνηρν ιακπάθη ζα αλάςεη. Παηήζηε ην ίδην πιήθηξν γηα λα επηιέμεηε ηελ ψξα θαη ην πφηε ζέιεηε λα μεθηλήζεη ε πιχζε (απφ 1 εσο 24 ψξεο). 2. Δπηβεβαηψζηε ηελ επηινγή ζαο παηψληαο ην θνπκπί Start/Pause. Ακέζσο ζα μεθηλήζεη ε αληίζηξνθε κέηξεζε. Αλάβεη ην ιακπάθη ηεο ρξνλνθαζπζηέξεζεο θαη θαη ην πιήθηξν Start/Pause παχεη λα αλαβνζβήλεη. 3. Μφιηο θηάζεη ε ψξα πνπ έρεηε επηιέμεη, αθφπγεηε έλαο καθξφζπξηνο ήρνο, ζβήλεη ε έλδεημε DELAYED START θαη ε ζπζθεπή ζαο μεθηλάεη ηελ πιχζε. Γηα λα απαλεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία, παηήζηε ην DELAYED START κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε ιέμε OFF. Σακπιέηεο πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ Δπηιέμηε ηακπιέηεο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην πιχζηκν θαη ζην ζηέγλσκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηήηε ηακπιέηεο πηέζηε ην αληίζηνηρν θνπκπί. Θα αλάςεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία.! Η επηινγή γηα ηηο ηακπιέηεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ παξακέλεη αλακκέλε αλ δελ ηελ απνεπηιέμεηε.! Η ρξήζε ηνπο ελδείθλπηαη κόλν γηα ηα κνληέια πνπ έρνπλ απηελ ηελ επηινγή.! Γελ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπο ζε θύθινπο πιύζεο πνπ δελ ππνζηεξίδνπλ ηακπιέηεο (βι. πίλαθαο επηινγώλ).! Οη ηακπιέηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ηνλ θύθιν κνύιηαζκα. Πίλαθαο επηινγώλ Α Υξνλνθαζ/ζε Β Μηζό θνξηίν Γ Σακπιέηεο 1. Δληαηηθφ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2.Καλνληθφ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3. Μνχιηαζκα ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΙ 4.Οηθνλνκηθφ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5. Γξήγνξν ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ 6. Απαιφ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 7.Δληαηηθή ηαρχηεηα + ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ 8. Καλνληθή ηαρχηεηα + ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ!!! Η επηινγή δελ κπνξεί λα αιιάμεη όηαλ ε πιύζε έρεη ήδε μεθηλήζεη. Πιύζε κηζνύ θνξηίνπ Όηαλ δελ έρεηε αξθεηά ζθεχε γηα πιχζηκν κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επηινγή κηζνχ θνξηίνπ γηα λα εμνηθνλνκήζεηε λεξφ, ειζθηξηζκφ θαη απνξξππαληηθφ. Δπηιέμηε ηνλ θχθιν πιχζεο θαη παηήζηε ην θνπκπί HALF LOAD( Μηζφ θνξηίν). Η αληίζηνηρε ιπρλία ζα αλάςεη. 1. Θπκεζείηε λα βάιεηε ηε κηζή πνζόηεηα απνξξππαληηθνύ. 2. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη θαιύηεξν λα ρξεζηκνπνηήζεηε απνξξππαληηθό ζε ζθόλε. 3. Ο θύθινο απηόο είλαη ζπκβαηόο κε ηνλ γξήγνξν θύθιν πιύζεο. * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια. 7

8 Κύθινη πιπζίκαηνο Πίλαθαο Κύθισλ Πιπζίκαηνο! Δάλ ηα πηαηηθά ζαο είλαη κφλν ιίγν ιεξσκέλα ή έρνπλ μεβγαιζεί κφλν κε λεξφ πξηλ ηα βάιεηε ζην πιπληήξην, κεηψζηε ηελ πνζφηεηα απνξξππαληηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο.! Η δηάξθεηα ηνπ απηφκαηνπ θχθινπ πιπζίκαηνο κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ.! Γηα ηηο δηαζέζηκεο ΔΠΙΛΟΓΔ αλαηξέμηε ζηνλ πίλαθα επηινγψλ θαη ζηε ζειίδα πιεξνθνξηψλ εθθίλεζεο. Οδεγίεο επηινγήο θύθινπ πιπζίκαηνο Πνιχ ιεξσκέλα πηάηα θαη ζθεχε (λα κε ρξεζηκνπνηείηαη γηα επαίζζεηα αληηθείκελα Φπζηνινγηθά ιεξσκέλα ζθεχε θαη πηάηα. Καζεκεξηλφο θχθινο Πξφπιπζε φηαλ αλακέλεηε γηα λα πξνζζέζεηε θη άιια ζθεχε Φηιηθφο ζην πεξηβάιινλ θχθινο πιπζίκαηνο κε ρακειά επίπεδα ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, θαηάιιειν γηα ζθεχε θαη πηάηα. Οηθνλνκηθφο θαη γξήγνξνο θχθινο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξν γηα ειαθξά ιεξσκέλα ζθεχε (Δθηειέζηε ηνλ θχθιν ακέζσο κεηά ηε ρξήζε) (2 πηάηα, 2 πνηήξηα, 4 καραηξνπίξνπλα,η ηεγάλη θαη κηα θαηζαξφια) Οηθνλνκηθφο θαη γξήγνξνο θχθινο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξν επαίζζεηα αληηθείκκελα πνπ είλαη επαίζζεηα ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. (Δθηειέζηε ηνλ θχθιν ακέζσο κεηά ηε ρξήζε) Γξήγνξν πιχζηκν θαη ζηέγλσκα θαηάιιειν γηα ζθεχε πνιχ ιεξσκέλα (δελ είλαη θαηάιιειν γηα επαίζζεηα ζθεχε) Γξήγνξν πιχζηκν θαη ζηέγλσκα θαηάιιειν γηα ζθέπε θαλνληθά Κύθινο πιπζίκαηνο Απνξξππαληηθό (Α)= εμάξηεκα Α (Β)= εμάξηεκα Β θόλε Τγξό Σακπιέηεο 1. Δληαηηθφ 35 g (A) 35 ml (Α) 2. Καλνληθφ 29 g (A) 6 g (Β) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (A) Κύθινη πιύζεο κε ηέγλσκα Δπηινγέο Γηάξθεηα θύθινπ πιπζίκαηνο (πεξηζώξην 10%) ΝΑΙ Α-Β-Γ 2:15 1 (A) ΝΑΙ Α-Β-Γ 1:45 3. Μνχιηαζκα ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ Α-Β 0:08 4. Eco*(Οηθνλνκηθφ) 29 g (A) 6 g (Β) 5. Γξήγνξνο 6. Απαιφ 29 g (A) 6 g (Β) 25 g (A) 25 ml (A) 1 (Α) ΟΥΙ 1 (A) ΝΑΙ Α-Β-Γ 2:40 Α-Γ 0:25 35 g (A) 35 g (A) 1 (A) NAI Α-Β-Γ 1:30 7. Δληαηηθή ηαρχηεηα 35 g (A) 35 ml (A) 1 (Α) ΝΑΙ Α-Γ 1:40 8. Καλνληθή ηαρχηεηα 29 g (A) 6 g (Β) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (Α) ΝΑΙ Α-Γ 1:20 ιεξσκέλα Ο νηθνινγηθφο θχθινο βαζίδεηαη ζην λφκν ΔΝ Παξ φηη έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ άιινπο θχθινπο πιχζεο, θαηαλαιψλεη ιηγφηεξε ελέξγεηα θαη είλαη ιηγφηεξν επηβιαβήο γηα ην πεξηβάιινλ. εκείσζε Γηα λα δηεπθνιπλζείηε ζηε κέηξεζε ηνπ απνξξππαληηθνχ, έρεη ζεκαζία λα ζπκάζηε φηη: 1 θνπηαιηά ηεο ζνχπαο = 15 γξακκάξηα ζθφλεο = πεξίπνπ 15 ml πγξνχ. 1 θνπηαιηά ηνπ γιπθνχ = 5 γξακκάξηα ζθφλεο = πεξίπνπ 5 ml πγξνχ. GR 8

9 GR Βνεζεηηθό μεβγάικαηνο θαη αιάηη Υξεζηκνπνηείηε κφλν πξντφληα πνπ έρνπλ εηδηθά ζρεδηαζηεί γηα πιπληήξηα πηάησλ. Με ρξεζηκνπνηείηε επηηξαπέδην ή βηνκεραληθφ αιάηη. Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία. Αλ ρξεζηκπνηείηε πξντφλ πνιιαπιήο ρξήζεο (2 ζε 1, 3 ζε 1, 4 ζε 1 θιπ.) δελ είλαη αλαγθαίν λα πξνζζέζεηε βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο. Πάλησο, ζαο ζπληζηνχκε λα πξνζζέζεηε αιάηη, ηδηαίηεξα αλ δείηε ζε πεξηνρή φπνπ ην λεξφ είλαη ζθιεξφ ή πνιχ ζθιεξφ. Αλ δελ πξνζζέζεηε αιάηη ή βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο, νη θσηεηλέο ελδείμεηο LOW SALT* (ΛΙΓΟ ΑΛΑΣΙ) θαη LOW RINSE AID* (ΛΙΓΟ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΞΔΒΓΑΛΜΑΣΟ) ζα αλαβνζβήλνπλ ζπλερψο. Σνπνζέηεζε ηνπ βνεζεηηθνύ μεβγάικαηνο Σν βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο θάλεη επθνιφηεξν ην ζηέγλσκα ησλ πηαηηθψλ, θαζψο ην λεξφ ηξέρεη απφ ηηο επηθάλεηεο πξνο ηα θάησ πην γξήγνξα θαη επνκέλσο δελ αθήλεη γξακκέο ή ζεκάδηα. Σν δνρείν βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο ζα πξέπεη λα γεκίδεηαη: Όηαλ αλαβνζβήλεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία LOW RINSE AID* ζηνλ πίλαθα: 1. Αλνίμηε ην δνρείν ζηξέθνληαο ην θαπάθη (G) αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. 2. Βάιηε κέζα ην βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο θαη βεβαησζείηε φηη δελ μερεηιίδεη απφ ην δνρείν. Αλ ζπκβαίλεη απηφ, θαζαξίζηε ην επηπιένλ ακέζσο κε έλα ζθνπγγάξη. 1. Βηδψζηε ην θαπάθη ζηε ζέζε ηνπ. Μελ ξίρλεηε πνηέ γπαιηζηηθό απεπζείαο κέζα ζηε ζπζθεπή. Ρύζκηζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ βνεζεηηθνύ μεβγάικαηνο Αλ δελ είζηε απνιχησο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα απνηειέζκαηα πιπζίκαηνο θαη ζηεγλψκαηνο, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ πνζφηεηα ηνπ βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Υξεζηκνπνηήζηε έλα θαηζαβίδη γηα λα γπξίζεηε ηνλ ξπζκηζηή δφζεο (F) ζε κία απφ ηηο έμη πξν-ξπζκηζκέλεο ζέζεηο (ε πξνεπηιεγκέλε ζέζε είλαη ξπζκηζκέλε ζην 4): Αλ ππάξρνπλ ιεπθέο γξακκέο ζηα πηαηηθά, βάιηε ηνλ ξπζκηζηή ζε ρακειφηεξν αξηζκφ (1-3). Αλ κέλνπλ ζηαγφλεο λεξνχ ζηα πηαηηθά ή ππάξρνπλ εκθαλή ζεκάδηα κεηά ηε ιήμε ηνπ θχθινπ, βάιηε ην ξπζκηζηή ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ (4-6). Ρπζκίδνληαο ηε ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ Κάζε ζπζθεπή πιπληεξίνπ δηαζέηεη έλα καιαθηηθφ λεξνχ ην νπνίν ξαθηλάξεη ηελ πνζφηεηα λεξνχ κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε πιχζε. Σν πιπληήξην δηαζέηεη κηα ξχζκηζε ε νπνία βνεζά ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο θαη βειηηζηνπνηεί ηελ απφδνζε ηεο πιχζεο αλάινγα κε ηε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο πεξηνρήο. - Αλάςηε ηε ζπζθεπή παηψληαο ην ON/OFF. - Πηέζηε ην θνπκπί Ρ θαη θξαηήζηε ην γηα πεξίπνπ 5 δεπηεξφιεπηα. Θα αθνπζηνχλ 2 ζχληνκνη ήρνη θαη ε έλδεημε Η2Ο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε. Η ζθιεξινηεηα ηνπ λεξνχ ζα εκθαληζηεί θαη ζα αλαβνζβήλεη ε δπλαηφηεηα 9 ξχζκηζήο ηεο. Η εξγνζηαζηαθή ξχζκηζε είλαη ζην επίπεδν 3. Παηήζηε ην Ρ ζπλερφκελα κέρξη λα θηάζεηε ζην επηζπκεηφ λνχκεξν. - Γηα λα ηεξκαηίζεηε ηελ ελέξγεηα απηή, πεξηκέλεηε γηα 30 δεπηεξφιεπηα ή θιείζηε ηε ζπζθεπή κε ην ON/OFF. Αθφκε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηακπιέηεο ζα πξέπεη λα γεκίδεηε ηελ εηδηθή ζήθε κε αιάηη. Πίλαθαο ζθιεξόηεηαο λεξνύ Πίλαθαο ζθιεξόηεηαο λεξνύ O dh ν fh Mmol/l Δπίπεδν , , , ,1 9 5* Αλάκεζα ζηνπο 0 ν F θαη 10 ν F δελ ζπζηληάηαη ε ρξήζε αιαηηνχ * Η ξχζκηζε απηή κπνξεί λα απμήζεη ιίγν ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ πιχζεο. Σνπνζέηεζε ηνπ αιαηηνύ Γηα λα επηηχρεηε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζε έλαλ θχθιν πιπζίκαηνο, βεβαησζείηε φηη ην δνρείν δελ κέλεη πνηέ άδεην. Σν αιάηη αθαηξεί ηα άιαηα απφ ην λεξφ, απνθεχγνληαο έηζη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζεκαδηψλ ζηα πηαηηθά. Σν δνρείν αιαηηνχ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην ρακειφηεξν κέξνο ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ (βλ. Πεπιγπαθή), θαη ζα πξέπεη λα γεκίδεηαη: Όηαλ ην πξάζηλν θινηέξ* δελ είλαη νξαηφ απιψο θνηηάδνληαο ην θαπάθη ηνπ δνρείνπ αιαηηνχ. Όηαλ ε θσηεηλή έλδεημε LOW SALT* αλαβνζβήλεη ζηνλ πίλαθα. Αλ ην κεράλεκά ζαο δελ είλαη εμνπιηζκέλν κε ελδεηθηηθή ιπρλία ή πξάζηλν θινηέξ: 1. Αθαηξέζηε ηελ θάησ ζράξα θαη μεβηδψζηε ην θαπάθη ηνπ δνρείνπ (κε θαηεχζπλζε αληίζεηε κε ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ). 2. Γηα ηνλ πξψην θχθιν πιπζίκαηνο κφλν: γεκίζηε ην δνρείν κέρξη ην ρείινο κε λεξφ. 3. Σνπνζεηήζηε ζσζηά ην ρσλί* πνπ παξέρεηαη (βλ. ζσήμα) θαη γεκίζηε ην δνρείν αιαηηνχ κέρξη ην ρείινο (πεξίπνπ 1 θηιφ). Δίλαη θπζηνινγηθφ λα μερεηιίζεη ιίγν λεξφ. 4. Αθαηξέζηε ην ρσλί*, ζθνππίζηε ηπρφλ ππνιείκκαηα αιαηηνχ απφ ην ζπείξσκα θαη βηδψζηε ζθηρηά ην θαπάθη, έηζη ψζηε ην απνξξππαληηθφ λα κελ δηαξξέεη κέζα ζην δνρείν ζηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ πιπζίκαηνο (απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κε επηζθεπάζηκε δεκηά ζην ζχζηεκα απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνχ). Πξνηείλνπκε λα αθνινπζήζεηε ηε δηαδηαθαζία απηή θάζε θνξά πνπ πξνζζέηεηε αιάηη ζην πιπληήξην. Βεβαησζείηε φηη ην θαπάθη είλαη θαιά ζθηγκέλν θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ππάξμεη δηαξξνή απνξξππαληηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιχζεο.! Όηαλ είλαη απαξαίηεην, κεηξήζηε ηελ πνζφηεηα αιαηηνχ πξηλ απφ ηελ πιχζε θαη αθαηξέζηε ηπρφλ λεξφ πνπ έρεη μερεηιίζεη απφ ηελ ππνδνρή. * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια.

10 Φξνληίδα θαη ζπληήξεζε Κιείζηκν ηνπ λεξνύ θαη ηεο παξνρήο ξεύκαηνο Κιείζηε ηελ ηάπα ηνπ λεξνχ κεηά απφ θάζε θχθιν πιχζεο γηα λα απνθχγεηε δηαξξνέο. Βγάιηε ην θηο απφ ηελ πξίδα φηαλ θαζαξίδεηε ην κεράλεκα θαη φηαλ εθηειείηε εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Καζαξηζκόο ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ν πίλαθαο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα χθαζκα βνπηεγκέλν ζε δεζηφ λεξφ κε ζαπνχλη. Με ρξεζηκνπνηείηε δηαιπηηθά θαη δηαβξσηηθά πξντφληα. εκάδηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο παλί βνπηεγκέλν ζε λεξφ θαη ιίγν μχδη. Απνθπγή δπζάξεζησλ νζκώλ Πάληα θξαηάηε ηελ πφξηα ηεο ζπζθεπήο κηζάλνηρηε ψζηε λα απνθχγεηε ηε δεκηνπξγία πγξαζίαο θαη ηνλ εγθισβηζκφ ηεο κέζα ζην κεράλεκα. Καζαξίδεηε ηα ζηεγαλσηηθά γχξσ απφ ηελ πφξηα θαη ηα δνρεία απνξξππαληηθνχ ηαθηηθά ρξεζηκπνηψληαο έλα πγξφ ζθνπγγάξη. Απηφ δελ ζα επηηξέςεη ηνλ εγθισβηζκφ ηξνθψλ κέζα ζηα ζηεγαλσηηθά, πξάγκα πνπ είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηε δεκηνπξγία δπζάξεζησλ νζκψλ. - Αληηθαηαζηήζηε ην θίιηξν θαη βηδώζηε ηε ζσιήλα πίζσ ζηε ζέζε ηεο. Καζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ Σα θίιηξα απφηεινχκελα απφ ηξία θνκκάηηα απνκαθξχλνπλ ηα ππνιείκκαηα ηξνθψλ απφ ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θχθιν πιχζεο: γηα λα επηηχρεηε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε θάζε πιχζε, ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θάζε θνξά.! Καζαξίδεηε ηα θίιηξα ηαθηηθά.! Σν πιπληήξην δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο ηα θίιηξα. Μεηά απφ αξθεηέο πιχζεηο, ειέγμηε ηα θίιηξα θαη αλ ρξεηάδεηαη θαζαξίζηε ηα επηκειψο κε λεξφ θαη κε κηα κε κεηαιιηθή βνχξηζα φπσο δείρλνπλ νη εηθφλεο: 1. ηξέςηε ην θπιηλδξηθφ θίιηξν C δεμηφζηξνθα θαη αθαηξέζηε ην. (Δηθ.1) 2. Αθαηξέζηε ην θίιηξν Β πηέδνληαο ειαθξά ηα πιατλά πηεξχγηα.(δηθ.2) 3. Σξαβήμηε πξνο ηα έμσ ην θίιηξν Α. (Δηθ.3) 4. Διέμηε ην εζσηεξηθφ ηνπ θαη αθηαξέζηε ηπρφλ ππνιείκκαηα ηξνθψλ. Πνηέ κελ αθαηξέζεηε ηελ αληιία (Δηθ.4). GR Καζαξηζκόο ησλ βξαρηόλσλ ςεθαζκνύ Τπνιείκκαηα ηξνθψλ κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ πνπξί πάλσ ζηνπο βξαρίνλεο ςεθαζκνχ θαη λα κπινθάξνπλ ηηο ηξχπεο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ ςεθαζκφ ηνπ λεξνχ. Ωο εθ ηνχηνπ ζπληζηάηαη λα ειέγρνληαη νη βξαρίνλεο ηαθηηθά θαη λα θαζαξίδνληαη κε κηθξή κε κεηαιιηθή βνχξηζα. Θα πξέπεη λα αθαηξέζεηε θαη ηνπο 2 βξαρίνλεο. Γηα λα αθαηξέζεηε ηνλ επάλσ, ζηξέσςηε ηνλ δεμηφζηξνθα. Γηα λα ηνλ επαλαθέξεηε θξνληίζηε νη νπέο λα θνηηνχλ πξνο ηα επάλσ. Ο θάησ βξαρίνλαο κπνξεί λα αθαηξεζεί κε έλα απιφ ηξάβεγκα πξνο ηα πάλσ. Καζαξηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ θίιηξνπ λεξνύ* Αλ νη ζσιήλεο ηνπ λεξνχ είλαη παιηνί ή δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξφζθαηα, αθήζηε ηξερνχκελν λεξφ ζην εζσηεξηθφ ηνπο γηα λα θαζαξίζνπλ. Αλ παξαιέηςεηε ηελ ελέξγεηα απηή ε ζσιήλα λεξνχ ζα κπινθάξεη θαη ζα θαηαζηξέςεη ηε ζπζθεπή.! Καζαξίζηε ην εζσηεξηθό θίιηξν ζπρλά. - Αλνίμηε ηε βξύζε - Ξεβηδώζηε ην ζσιήλα, βγάιηε ην θίιηξν θαη θαζαξίζηε ην θάησ από ηξερνύκελν λεξό. πλαξκνινγήζηε μαλά ην θίιηξν θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηε ζσζηή ζέζε. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Δθηεηακέλεο πεξίνδνη κε ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο Δθηειέζηε έλαλ θχθιν πιχζεο κε ην πιπληήξην πηάησλ άδεην. Βγάιηε ηε ζπζθεπή απφ ηελ πξίδα θαη απνζπλδέζηε ηελ παξνρή λεξνχ. Αθήζηε ηελ πφξηα ηεο ζπζθεπήο κηζάλνηρηε. * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια. 10

11 GR Πξνεηδνπνηήζεηο θαη ζπκβνπιέο Η ζπζθεπή είλαη ζρεδηαζκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ξεχκαηνο. Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο δίλνληαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο, γη απηφ δηαβάζηε ηηο πξνζεθηηθά. Γεληθή αζθάιεηα Η ζπζθεπή έρεη ζρεδηαζηεί γηα νηθηαθή ρξήζε κέζα ζην ζπίηη θαη δελ πξνζθέξεηαη γηα εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ρξήζε. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ελήιηθεο, γηα πιχζηκν νηθηαθψλ πηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ άηνκα ελήιηθα κε κεησκέλε αληίιεςε ή ηθαλφηεηεο (ζπκπεξηικβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ), εθηφο εάλ ππάξρεη επίβιεςε απφ θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα δίλεη νδεγίεο θαη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζε αλνηρηφ ρψξν, αθφκα θαη ζε ζηεγαζκέλεο πεξηνρέο. Δίλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν λα κέλεη ε ζπζθεπή εθηεζεηκέλε ζε βξνρή θαη θαηαηγίδα. Μελ αγγίδεηε ηε ζπζθεπή κε γπκλά πφδηα. Όηαλ βγάδεηε ηε ζπζθεπή απφ ηελ πξίδα πάληα λα ηξαβάηε ηελ πξίδα απφ ηελ θεθαιή θαη φρη απφ ην θαιψδην. Η ηάπα ηεο παξνρήο λεξνχ ζα πξέπεη λα θιείλεη θαζψο επίζεο θαη ε πξίδα λα βγαίλεη απφ ηελ παξνρή ξεχκαηνο πξηλ θαζαξίζεηε ηε ζπζθεπή ή λα θάλεηε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο. Αλ ε ζπζθεπή θαηαξξεχζεη, γηα θαλέλα ιφγν κελ αγγίμεηε ηα εζσηεξηθά κέξε ζε κία πξνζπάζεηα λα ηελ επηζθεπάζεηε κφλνη ζαο. Πνηέ κελ αγγίδεηε ην ζεξκαληηθφ ζηνηρείν. Μελ ζθχβεηε ή θάζεζηε ζηελ αλνηρηή πφξηα ηεο ζπζθεπήο: απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ αλαηξνπή ηεο ζπζθεπήο. Κξαηήζηε ην απνξξππαληηθφ θαη ην βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο ζε ζεκεία πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ηα παηδηά. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ παηρλίδη. Τπάξρεη θίλδπλνο πληγκνχ ή αζθπμίαο. Απόξξηςε Η Δπξσπατθή Οδεγία 2002/96/EC γηα ηνλ Άρξεζην Ηιεθηξηθφ θαη Ηιεθηξνληθφ Δμνπιηζκφ (WEEE) απαηηεί νη παιηέο ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο λα κελ απνκαθξχλνληαη κέζσ ηεο ζπλεζηζκέλεο δεκνηηθήο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο ζθνππηδηψλ ρσξίο δηαινγή. Οη παιηέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ψζηε λα βειηησζεί ε αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ θαη λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ. Σν δηαγξακκέλν ζχκβνιν «θπιηφκελν δνρείν» πάλσ ζην πξντφλ ζαο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή ζαο, φηη φηαλ ζέιεηε λα απνκαθξχλεηε ηε ζπζθεπή, απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κε μερσξηζηή ζπιινγή. Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ζεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ Δμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη ελέξγεηαο Ξεθηλήζηε έλαλ θχθιν πιχζεο κφλν φηαλ ην πιπληήξην πηάησλ είλαη γεκάην. Όηαλ πεξηκέλεηε λα γεκίζεη ην πιπληήξην πηάησλ, εκπνδίζηε ηηο δπζάξεζηο νζκέο κε έλαλ θχθιν Μνπζθέκαηνο (βλ. Κύκλοι Πλύζηρ). Δπηιέμηε έλαλ θχθιν πιχζεο πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα ην είδνο ησλ πηαηηθψλ θαη ην πφζν είλαη ιεξσκέλα, ρξεζηκπνηψληαο ηνλ Πίνακα Κύκλων Πλύζηρ. - Γηα πηάηα κε ζπλεζηζκέλν ιέξσκα, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ νηθνινγηθφ θχθιν πιχζεο, ν νπνίνο εγγπάηαη ρακειά επίπεδα θαηαλάισζεο ξεχκαηνο θαη λεξνχ. - Αλ ην θνξηίν είλαη κηθξφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν ελεξγνπνηήζηε ηελ επηινγή Μηζφ θνξηίν * (βλ. Εκκίνηζη και σπήζη). Αλ ην ζπκβφιαηφ ζαο παξνρήο ξεχκαηνο, ζαο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ρξνληθέο δψλεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, εθηειείηε ηνπο θχθινπο πιχζεο ζηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ απηψλ φπνπ εθαξκφδεηαη κεησκέλν ηηκνιφγην. Σν πιήθηξν Delayed Start* (Έλαξμε κε ρξνλνθαζπζηέξεζε) (βλ. Εκκίνηζη και σπήζη) ζαο βνεζάεη λα νξγαλψζεηε αλάινγα ηνπο θχθινπο πιχζεο. Απνξξππαληηθά ρσξίο θσζθνξηθά άιαηα θαη ριώξην πνπ πεξηέρνπλ έλδπκα πληζηνχκε ζεξκά λα ρξεζηκνπνηείηε απνξξππαληηθά πνπ δελ πεξηέρνπλ θσζθνξηθά άιαηα ή ριψξην, θαζψο απηά ηα πξντφληα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Σα έλδπκα έρνπλ κία ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή δξάζε ζε ζεξκνθξαζίεο γχξσ ζηνπο 50 ν C, θαη γη απηφ απνξξππαληηθά πνπ πεξηέρνπλ έλδπκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε θχθινπο πιχζεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ψζηε λα επηηχρεηε ην ίδην απνηέιεζκα κε έλαλ θαλνληθφ θχθιν πιχζεο ζε 65 o C. Γηα λα απνθχγεηε ηε ζπαηάιε απνξξππαληηθνχ, ρξεζηκνπνηήζηε ην πξντφλ ζε ζσζηέο πνζφηεηεο κε βάζε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ην πφζν είλαη ιεξσκέλα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πηαηηθψλ. Αθφκα θαη αλ είλαη βηνδηαζπψκελα, ηα απνξξππαληηθά πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηεο θχζεο. *Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια. Οη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο ηνπηθέο αξρέο ή ηνπο ιηαλνπσιεηέο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζσζηή απνκάθξπλζε ησλ παιηψλ ηνπο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 11

12 Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ Όηαλ ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί, αλαδεηείζηε πξψηα γηα κηα ιχζε ζηνλ παξαθάησ θαηάινγν πξηλ θαιέζηε ην Κέληξν Σερληθήο Βνήζεηαο. GR Γπζιεηηνπξγία: Σν πιπληήξην πηάησλ δελ μεθηλάεη. Γελ απνζηξαγγίδεηαη ην λεξό από ην πιπληήξην πηάησλ. Σν πιπληήξην πηάησλ θάλεη ππεξβνιηθό ζόξπβν. Σα πηάηα θαη ηα πνηήξηα είλαη θαιπκκέλα κε έλα ιεπθό ζηξώκα από ππνιείκκαηα αιάησλ. Σα πηάηα θαη ηα πνηήξηα έρνπλ γξακκέο ή έρνπλ γαιαδσπή απόρξσζε. Σα πηαηηθά δελ ζηεγλώλνπλ θαιά Σα πηάηα δελ είλαη θαζαξά. πλαγεξκόο θιεηζηήο ηάπαο (ζα αθνύζεηε κεξηθά κηθξά κπηπ) (Η Οζόλε δείρλεη Α:6) πλαγεξκόο κπινθαξηζκέλνπ θίιηξνπ (Η Οζόλε δείρλεη Α:2) πλαγεξκόο Γπζιεηηνπξγίαο σιελνεηδνύο Βαιβίδαο Μεηαθνξάο Νεξνύ (Η Οζόλε δείρλεη Α:7) Πηζαλέο αηηίεο/ Λύζεηο: Σν θηο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζσζηά ζηελ πξίδα, ή δελ ππάξρεη ξεχκα ζην ζπίηη. Η πφξηα ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ δελ έρεη θιείζεη θαιά. Έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαζπζηεξεκέλε έλαξμε (βλ. Εκκίνηζη και σπήζη). Ο θχθινο πιχζεο ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκα. Ο ζσιήλαο εμφδνπ ηνπ λεξνχ είλαη ηζαθηζκέλνο (βλ. Εγκαηάζηαζη). Ο αγσγφο απνζηξάγγηζεο είλαη κπινθαξηζκέλνο. Σν θίιηξν είλαη βνπισκέλν κε ππνιείκκαηα ηξνθψλ. Σα πηάηα ρηππάλε κεηαμχ ηνπο ή πάλσ ζηνπο βξαρίνλεο ςεθαζκνχ. Έρεη γεκίζεη κε πνιχ αθξφ, ίζσο λα κε κεηξήζαηε ζσζηά ηελ πνζφηεηα απνξξππαληηθνχ. Σν επίπεδν αιαηηνχ είλαη ρακειφ θαη ε δνζνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ (βλ. Βοηθηηικό ξεβγάλμαηορ και αλάηι). Σν θαπάθη ηνπ δνρείνπ ηνπ αιαηηνχ δελ είλαη θαιά θιεηζκέλν. Σν βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο έρεη ηειεηψζεη ή ε δφζε είλαη πνιχ κηθξή. Σα πηαηηθά είλαη θηηαγκέλα απφ αληηθνιιεηηθφ πιηθφ. Η δφζε βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο είλαη πνιχ πςειή. Σν βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο έρεη ηειεηψζεη ή ε δφζε είλαη ρακειή (βλ. Βοηθηηικό Ξεβγάλμαηορ και αλάηι). Η ξχζκηζε ζην δνρείν βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο δελ είλαη αξθεηά ςειά. Έρεη επηιεγεί θχθινο πιπζίκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεη ζηέγλσκα. Οη ζράξεο είλαη παξαθνξησκέλεο (βλ. Φόπηωζη ζσαπών). Σα πηαηηθά δελ είλαη θαιά ηαθηνπνηεκέλα. Οη βξαρίνλεο ςεθαζκνχ δελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ειεχζεξα. Ο θχθινο πιχζεο είλαη ππεξβνιηθά απαιφο (βλ. Κύκλοι πλςζίμαηορ). Σν απνξξππαληηθφ δελ έρεη κεηξεζεί ζσζηά ή δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηνπ θχθινπ πιχζεο (βλ. Εκκίνηζη και σπήζη). Σν θίιηξν είλαη βξψκηθν ή κπινθαξηζκέλν (βλ. Φπονηίδα και ζςνηήπηζη). Σν επίπεδν αιαηηνχ είλαη ρακειφ (βλ. Βοηθηηικό Ξεβγάλμαηορ και αλάηι). Αλνίμηε ηελ ηάπα θαη ε ζπζθεπή ζα μεθηλήζεη κεηά απφ κεξηθά ιεπηά. Γελ ππάξρεη λεξφ ζην ζπίηη. Έρεη δηπιψζεη ε ζσιήλα λεξνχ (βι. εγθαηάζηαζε). Έρεη ελεξγνπνηεζεί ην θιείδσκα ηεο ζπζθεπήο επεηδή δελ έγηλε θάηη φηαλ αθνχζηεθαλ ηα κπηπ. Κιείζηε ηε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηψληαο ην πιήθηξν ON/OFF, αλνίμηε ηελ ηάπα θαη μεθηλήζηε πάιη ην κεράλεκα κεηά απφ 20 δεπηεξφιεπηα, πηέδνληαο ην ίδην πιήθηξν. Ξαλαπξνγξακκαηίζηε ηε ζπζθεπή θαη μεθηλήζηε μαλά ηνλ θχθιν πιπζίκαηνο. Κιείζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν ON/OFF θαη κεηά μεθηλήζηε πάιη ην πιπληήξην πηάησλ πηέδνληαο ην ίδην πιήθηξν ζε ιίγα ιεπηά. Αλ ν ήρνο ζπλερίζεη λα αθνχγεηαη, θιείζηε ηελ παξνρή ηνπ λεξνχ, βγάιηε ηε ζπζθεπή απφ ηελ πξίδα θαη θαιέζηε ηερληθφ. Κιείζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν ON/OFF. Κιείζηε ηελ παξνρή ηνπ λεξνχ γηα λα απνθχγεηε ηπρφλ δηαξξνή θαη βγάιηε ηε ζπζθεπή απφ ηελ πξίδα. Βεβαησζείηε φηη ην εζσηεξηθφ θίιηξν δελ έρεη γεκίζεη απφ αθαζαξζίεο ή δελ κπινθάξεηαη (Βι. πληήξεζε θαη Φξνληίδα). 12

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

R-522 ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ. Model No. :R-522 ( Δύν ηαρπηήηωλ ) 220~240V 50Hz 500W

R-522 ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ. Model No. :R-522 ( Δύν ηαρπηήηωλ ) 220~240V 50Hz 500W R-522 ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ Model No. :R-522 ( Δύν ηαρπηήηωλ ) 220~240V 50Hz 500W αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηή ηε ζπζθεπή. Ζ ζπζθεπή ζαο: - Σεκαρίδεη όια ηα είδε ησλ ηξνθίκσλ - Αλακεηγλύεη πγξά κείγκαηα Πεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE MAKER Model: R-918

COFFEE MAKER Model: R-918 COFFEE MAKER Model: R-918 220-240V 50/60Hz 730-870W INSTRUCTION MANUAL ΚΑΦΔΣΙΔΡΑ ΟΓΗΓΙΔ ΧΡΗΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 1. Θήθε θίιηξνπ 2. Άλω θάιπκκα 3. Καπάθη δεμακελήο 4. Γεμακελή 5. Γηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο 6. Κύξην ζώκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ AUTO CO OL DRY HEAT FAN SPEED STRONG HIGH MID LOW AUTO TIMER C F SET ON OFF h ROO M S WI NG2 ON OFF SWING SLEEP CLEAN HEALTH FRESH ELE.H FUNGUSPROOF SCREEN LO CK

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γιαβάζηε πποζεκηικά ηιρ οδηγίερ σπήζηρ ππιν ηην σπήζη. Φςλάξηε ηιρ ζε αζθαλέρ μέπορ για μελλονηική σπήζη. ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η ζπζθεπή πξννξίδεηε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ ζθίκκεξ

Η ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ ζθίκκεξ ATB Aquariumtechnik ATB Aquariumtechnik Burian Internet: Lenaustrasse 12 www.aquariumtechnik.at 3100 St. Pölten / Wagram Email: Österreich office@aquariumtechnik.at ATB Hang On Skimmer Οδηγίες χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΘΕ ΥΡΗΕΩ αληιία αλαξξόθεζεο (γηα ηελ άληιεζε κειηνύ) 400V, 230V

ΟΔΗΓΘΕ ΥΡΗΕΩ αληιία αλαξξόθεζεο (γηα ηελ άληιεζε κειηνύ) 400V, 230V ΟΔΗΓΘΕ ΥΡΗΕΩ αληιία αλαξξόθεζεο (γηα ηελ άληιεζε κειηνύ) 400V, 230V ΗΜΑΝΣΘΚΟ! Δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην ρξήζεο πξηλ από ηε ρξήζε θαη αθνινπζήζηε ηηο δεδνκέλεο νδεγίεο. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας 97, Τ.Κ. 143 42, Ν.Φιλαδζλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας 97, Τ.Κ. 143 42, Ν.Φιλαδζλφεια Τηλ. 210-2510500, Fax 210 2510338 e-mail: dimos@patronas. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Γεληθά: To humidisk65 είλαη έλαο πγξαληήξαο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο θπγνθέληξηζεο λεξνχ. Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε κε λεξφ ηνπ δηθηχνπ είηε κε απνζηαγκέλν λεξφ. Η ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα