Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα"

Transcript

1 Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ, 4 Γεληθή επηζθφπεζε Πίλαθαο ειέγρνπ Φόπηωζη ζσαπών, 5 Κάησ ζράξα Καιάζη καραηξνπήξνπλσλ Δπάλσ ζράξα DFP 584 Εκκίνηζη και λειηοςπγία, 6 Ξεθίλεκα ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ Σνπνζέηεζε απνξξππαληηθνχ Δπηινγέο πιπζίκαηνο Κύκλοι πλςζίμαηορ, 8 Πίλαθαο θχθισλ πιπζίκαηνο Βοηθηηικό ξεβγάλμαηορ και αλάηι, 9 Σνπνζέηεζε ηνπ βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο Σνπνζέηεζε ηνπ αιαηηνχ Φπονηίδα και ζςνηήπηζη, 10 Κιείζηκν ηνπ λεξνχ θαη παξνρήο ξεχκαηνο Καζαξηζκφο ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ Απνθπγή δπζάξεζησλ νζκψλ Καζαξηζκφο ησλ βξαρηφλσλ ςεθαζκνχ Καζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ θίιηξνπ λεξνχ Καζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ Δθηεηακέλεο πεξίνδνη κε ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο Πποειδοποιήζειρ και ζςμβοςλέρ, 11 Γεληθή αζθάιεηα Απφξξηςε Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ Επίλςζη πποβλημάηων, 12 1

2 Δγθαηάζηαζε Κξαηήζηε ην εγρεηξίδην νδεγηψλ ζε αζθαιέο κέξνο γηα κειινληηθή ρξήζε. Αλ ε ζπζθεπή πσιεζεί, απνκαθξπλζεί ή κεηαθηλεζεί, ζηγνπξεπηείηε φηη ην εγρεηξίδην αθνινπζεί ηε ζπζθεπή, έηζη ψζηε ν λένο ηδηνθηήηεο λα κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηηο ζπκβνπιέο πνπ πεξηέρνληαη ζ απηφ. Παξαθαινχκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ην εγρεηξίδην ρξήζεο: πεξηέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ αζθαιή εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο. Αλ ε ζπζθεπή πξέπεη λα κεηαθηλεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή, θξαηήζηε ηελ ζε φξζηα ζέζε. Αλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, κπνξείηε λα ηελ γείξεηε πξνο ηα πίζσ. Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε 1. Βγάιηε ηελ ζπζθεπή απφ ηε ζπζθεπαζία θαη ειέγμηε φηη δελ έρεη πάζεη δεκηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Αλ έρεη πάζεη δεκηά, επηθνηλσλήζηε κε ην ιηαλνπσιεηή θαη κελ θάλεηε θακία πεξαηηέξσ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. 2. Διέγμηε ην πιπληήξην πηάησλ ηνπνζεηψληαο ην έηζη ψζηε νη πιεπξέο ηνπ ή ε πίζσ επηθάλεηα λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηα θνληηλά ληνπιάπηα ή αθφκα κε ηνλ ηνίρν. Η ζπζθεπή απηή κπνξεί επίζεο λα ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ηνλ πάγθν * (βλ. ηο θύλλο Οδηγίερ Σςναπμολόγηζηρ). 3. πλδέζηε ην πιπληήξην ζε έλα επίπεδν, αλζεθηηθφ δάπεδν. Δάλ ην δάπεδν δελ είλαη επίπεδν, κπνξείηε λα πξνζαξκφζεηε ηα κπξνζηηλά πνδαξάθηα ηεο ζπζθεπήο κέρξη λα θηάζνπλ ζην ίδην νξηδφληην επίπεδν (Η γσλία παξέθθιηζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 2 κνίξεο). Αλ ε ζπζθεπή νξηδνληησζεί ζσζηά ζα είλαη πην ζηαζεξή θαη ζα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ δνλήζεηο θαη ζφξπβνη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο. 4. *Πξνζαξκφζηε ην χςνο ησλ πίζσ πνδηψλ απφ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο ζπζθεπήο*: ρξεζηκνπνηήζηε έλα θαηζαβίδη 8 ρηιηνζηψλ γηα λα ζθίμεηε ή γηα λα ραιαξψζεηε ηηο βίδεο ζην θάησ κέξνο ηνπ πιπληεξίνπ. ύλδεζε ηνπ λεξνύ θαη παξνρή ξεύκαηνο χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πξέπεη λα εθηεινχληαη κφλν απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ. Σν πιπληήξην πηάησλ δελ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ απφ ζσιήλεο λεξνχ ή απφ ην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο. Μελ ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ παιηνχο ζσιήλεο γηα ηελ παξνρή λεξνχ. Οη ζσιήλεο εηζφδνπ λεξνχ (Α) θαη εμφδνπ (Β) θαη ην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πξνο ηελ δεμηά ή ηελ αξηζηεξή πιεπξά ψζηε λα έρεηε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εγθαηάζηαζε (βι. ζρέδην). ύλδεζε ηνπ ζσιήλα εηζόδνπ λεξνύ ε θαηάιιειν ζεκείν ζχλδεζεο θξχνπ λεξνχ: πξηλ ζπλδέζεηε ην ζσιήλα, αθήζηε ην λεξφ λα ηξέμεη κέρξη λα είλαη εληειψο θαζαξφ έηζη ψζηε νπνηεζδήπνηε αθαζαξζίεο κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην λεξφ λα κε θξάμνπλ ηε ζπζθεπή. Μεηά ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο, βηδψζηε ηνλ ζσιήλα εηζφδνπ ζθηρηά πάλσ ζηε ζηξφθηγγα κε ζπεηξσηφ ξαθφξ ¾. ε θαηάιιειν ζεκείν ζχλδεζεο δεζηνχ λεξνχ: ην πιπληήξην πηάησλ ζαο ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη κε δεζηφ λεξφ απφ ηελ θεληξηθή παξνρή (αλ ππάξρεη θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο) ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ μεπεξλά ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 60 ν C. Βηδψζηε ηνλ ζσιήλα ζηε ζηξφθηγγα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζχλδεζε γηα παξνρή θξχνπ λεξνχ. Αλ ν ζσιήλαο εηζφδνπ δελ είλαη αξθεηά καθξχο, ειάηε ζε επαθή κε έλα εμεηδηθεπκέλν θαηάζηεκα ή κε εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ (Βλ. Βοήθεια). Η πίεζε λεξνχ πξέπεη λα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα Σερληθψλ δεδνκέλσλ (βλ. παπακάηω). Ο ζσιήλαο δελ πξέπεη λα είλαη ιπγηζκέλνο ή ζηξηκσγκέλνο. Αληηπιεκκπξηθή Πξνζηαζία Γηα λα εμαζθαιίζεηε φηη δελ ζα ππάξμεη πιεκκχξα, ην πιπληήξην πηάησλ: - Δίλαη εθνδηαζκέλν κε έλα εηδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν κπινθάξεη ηελ παξνρή λεξνχ ζε πεξίπησζε αλσκαιίαο ή δηαξξνψλ κέζα απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο. - Κάπνηα κνληέια είλαη εθνδηαζκέλα κε ζπζθεπή αζθάιεηαο New Aqqua Stop*, πνπ εγγπάηαη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία αθφκε θαη φηαλ θζαξεί ν ζσιήλαο. ΠΡΟΟΥΗ ΚΙΝΓΤΝΟ Γελ ζα πξέπεη πνηέ λα θφςεηε ηε ζσιήλα εηζφδνπ δηφηη πεξηέρεη ελεξγά ειεθηξηθά θνξηηά. GR * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια. 2

3 GR ύλδεζε ηνπ ζσιήλα εμόδνπ λεξνύ πλδέζηε ηνλ ζσιήλα εμφδνπ (ρσξίο λα ηνλ ιπγίζεηε) ζηνλ αγσγφ απνρέηεπζεο κε ειάρηζηε δηάκεηξν 4 cm. Δλαιιαθηηθά, αθνπκπήζηε ηνλ πάλσ ζην λεξνρχηε ή ζε ιεθάλε. Σν ειεχζεξν άθξν ηνπ ζσιήλα δελ πξέπεη λα κέλεη βπζηζκέλν ζην λεξφ. Η εηδηθή πιαζηηθή γσλία* ζαο δηεπθνιχλεη λα βξείηε ηελ θαιχηεξε ζέζε: ηνπνζεηήζηε κε αζθάιεηα ηε γσλία ζηνλ ηνίρν ψζηε λα κπνδίζεηε ηνλ ζσιήλα εμφδνπ λα θνπλεζεί θαη λα ρχζεη έμσ ην βξψκηθν λεξφ. Σν κέξνο ηνπ ζσιήλα πνπ είλαη ζεκεησκέλν κε ην γξάκκα Α ζα πξέπεη λα είλαη απφ 40 έσο 100 cm πάλσ απφ ην έδαθνο (βλ. ζσήμα). Γελ ζπληζηνχκε ηε ρξήζε πξνεθηάζεσλ ησλ ζσιήλσλ. Ηιεθηξηθή ζύλδεζε Πξηλ βάιεηε ην θηο ζηελ πξίδα, ζηγνπξεπηείηε φηη: Η πξίδα είλαη γεησκέλε θαη είλαη ηνπνζεηεκέλε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο παξνρήο ξεχκαηνο. Η πξίδα κπνξεί λα αληέμεη ην κέγηζην θνξηίν ηεο ζπζθεπήο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην εζσηεξηθφ ηεο πφξηαο (βλ. Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ). Η ηάζε ηεο παξνρήο ξεχκαηνο βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα δεδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πφξηαο. Η πξίδα είλαη ζπκβαηή κε ην θηο ηεο ζπζθεπήο. Αλ δελ ζπκβαίλεη απηφ, δεηήζηε απφ εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ λα αληηθαηαζηήζεη ην θηο (βλ. Βοήθεια). Με ρξεζηκνπνηείηε θαιψδηα πξνέθηαζεο ή πνιχπξηδα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε ζπζθεπή, ην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο θαη ε πξίδα ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα. Σν θαιψδην δελ πξέπεη λα είλαη ιπγηζκέλν ή ζηξηκσγκέλν. Σν θαιψδην πξέπεη λα ειέγρεηαη ηαθηηθά θαη λα αληηθαζίζηαηαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ηερληθνχο (βλ. Βοήθεια). Η Δηαηξεία δελ ζα είλαη ππεχζπλε γηα πεξηζηαηηθά πνπ ζα ζπκβνχλ ζε πεξίπησζε πνπ απηνί νη θαλνληζκνί δελ ηεξεζνχλ. πξνθαιέζεη αλεζπρία. Η θσηεηλή έλδεημε LOW SALT* (ΛΙΓΟ ΑΛΑΣΙ) ζα ζβήζεη κφιηο πξνζζέζεηε αιάηη.! Αλ δελ γεκίζεηε ηελ ππνδνρή κε αιάηη κπνξεί λα θαηαζηξαθεί ε ηζρχο ηνπ απνζθιεξεληηθνχ λεξνχ. Αληηζπκππθλσηηθή ηαηλία * Αθνχ εγθαηαζηήζεηε ην πιπληήξην αλνίμηε ηελ πφξηα θαη θνιιήζηε ην ην θσζθσξίδσλ απηνθφιιεην θάησ απφ ην μχιηλν ξάθη γηα λα ην πξνζηαηέςεηε απφ ηπρφλ ππθλψζεηο. Σερληθά δεδνκέλα Γηαζηάζεηο Πιάηνο 60 cm Ύςνο 85 cm Βάζνο 60 cm Υσξεηηθόηεηα 14 ζηαζεξέο ζέζεηο Πίεζε παξνρήο 0,05 1 Mpa ( bar) λεξνύ 7.25 psi 145 psi Σάζε παξνρήο Γείηε πίλαθα δεδνκέλσλ λεξνύ ζπζθεπήο. ύλνιν Γείηε πίλαθα δεδνκέλσλ απνξξνθώκελεο ζπζθεπήο. ελέξγεηαο Αζθάιεηα Γείηε πίλαθα δεδνκέλσλ ζπζθεπήο. Απηφ ην πιπληήξην πηάησλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο ηεο Δ.Δ /95/ΔΔC εκεξ. 16/01/2007 (Υακειή Σάζε) θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο -89/336/EEC εκεξ. 03/05/89 (Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο -97/17/EC (Υαξαθηεξηζκφο) -2002/96/CE Άρξεζηνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο (WEEE). πκβνπιέο ζρεηηθά κε ηνλ πξώην θύθιν πιύζεο Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, ακέζσο πξηλ μεθηλήζεηε ηνλ πξψην θχθιν πιπζίκαηνο, γεκίζηε εληειψο ηελ ππνδνρή ηνπ αιαηηνχ κε λεξφ θαη πξνζζέζηε πεξίπνπ 1kg αιάηη (βλ. βοηθηηικό ξεβγάλμαηορ και αλάηι). Σν λεξφ κπνξεί λα μερεηιίζεη. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ θαη δελ πξέπεη λα ζαο * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια 3

4 Πεξηγξαθή ζπζθεπήο Σςνολική εικόνα GR 1. Δπάλσ ζράξα 2. Δπάλσ βξαρίνλαο ςεθαζκνχ 3. Αλαηξεπφκελα εμαξηήκαηα 4. Ρπζκηζηήο βάξνπο ζράξαο 5. Κάησ ζράξα 6. Κάησ βξαρίνλαο ςεθαζκνχ 7. Καιάζη καραηξνπήξνπλσλ 8. Φίιηξν πιπζίκαηνο 9. Τπνδνρή αιαηηνχ 10. Τπνδνρή αιαηηνχ θαη βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο 11. Πίλαθαο δεδνκέλσλ 12. Πίλαθαο ειέγρνπ *** * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια *** Γηαζέζηκν κφλν ζε πιήξσο εληνηρηδφκελα κνληέια Ο αξηζκόο θαη ν ηύπνο ησλ πξνγξακκάησλ πιύζεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν θαη ην κνληέιν ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ. 4

5 GR Φόξησζε ζραξώλ Πξηλ θνξηψζεηε ηε ζράξα, αθαηξέζηε νια ηα ππνιείκαηα ηξνθήο απφ ηα πηάηα, αθήζηε ηηο θαηζαξφιεο θαη ηα ηεγάληα κε θακκέλα ππνιείκαηα λα κνπζθέςνπλ θαη αδεηάζηε ππνιείκκαηα πγξψλ απφ ηα θιπηδάληα θαη ηα πνηήξηα. Μεηά ηε θόξησζε ηεο ζπζθεπήο, βεβαησζείηε όηη νη βξαρίνλεο ςεθαζκνύ κπνξνύλ λα πεξηζηξέθνληαη ειεύζεξα. Κάησ ζράξα Σαθηνπνηήζηε ηα πην δχζθνια αληηθείκελα πξνο πιχζε ρξεζηκνπνηψληαο ηα παπαδείγμαηα θόπηωζηρ ζαλ νδεγφ θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηα αλαδηπινχκελα βνεζεηηθά πηεξχγηα φπνπ ρξεηάδεηαη. Γίζθνη ζεξβηξίζκαηνο θαη θαπάθηα: ηνπνζεηήζηε ηα ζηα πιάγηα ηεο ζράξαο έηζη ψζηε λα κελ κπινθάξνπλ ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ησλ θεθαζηήξσλ. Μεξηθά κνληέια είλαη εμνπιηζκέλα κε εηδηθά αλαθιεηλφκελα εμαξηήκαηα* ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νξηδφληηα ζέζε φηαλ ηνπνζεηνχληαη πηάηα ή ζε θάζεηε ζέζε φηαλ ηνπνζεηνχληηα κπσι. Καιάζη καραηξνπήξνπλσλ Ο ηχπνο ηνπ θαιαζηνχ καραηξνπήξνπλσλ κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ην κνληέιν ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ. Μπξνεί λα είλαη απνζπψκελν ή φρη ή αθφκε θαη ζπξφκελν. Σν κε απνζπψκελν θαιάζη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κφλν ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο θάησ ζράξαο. Σν απνζπψκελν θαιάζη κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε 2 κέξε, θάηη πνπ ζπληζηάηαη φηαλ πιέλεηε κε κηζφ θνξηίν. Μαραίξηα θαη άιια αηρκεξά ζθεχε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζην θαιάζη καραηξνπήξνπλσλ κε ηελ αηρκή ζηξακκέλε πξνο ηα θάησ, ή νξηδνληίσο ζηα αλαδηπινχκελα πηεξχγηα. Παξαδέηγκαηα ηνπνζέηεζεο ηνπ θαιαζηνύ Δπάλσ ζράξα Φνξηψζηε ηε ζράξα κε επαίζζεηα θαη ειαθξά πηαηηθά: πνηήξηα, θιπηδάληα θαθέ θαη ηζαγηνχ, πηαηάθηα, κηθξά κπσι ζαιάηαο, θαηζαξφιεο θαη κηθξά ζθεχε πνπ δελ είλαη ηφζν ιεξσκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα παπαδείγμαηα θόπηωζηρ ζαλ νδεγφ. Κνχπεο θαη θιπληδάληα, καραίξηα, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα αλαδηπινχκελα πηεξχγηα.** Αλαθιηλόκελα πηεξύγηα κε θιίζε - Η θιίζε πνπ έρνπλ ηα πηεξχγηα απηά δεκηνπξγνχλ ρψξν ζην επάλσ θαιάζη γηα λα ηνπνζεηήζεηε κπνπθάιηα. Αλαζεθψζηε ην εμάξηεκα θαη ηνπνζεηήζηε ην απαιά ζηελ επηζπκεηή ζέζε γσλίαο. Ρύζκηζε ηνπ ύςνπο ηεο επάλσ ζράξαο Γηα λα δηεπθνιπλζείηε ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πηαηηθψλ, ε επάλσ ζράξα κπνξεί λα θηλεζεί ςειφηεξα ή ρακειφηεξα.! Σν ύςνο ηεο επάλσ ζράξαο ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη όηαλ ε ζπζθεπή είλαη άδεηα. Μελ ξπζκίδεηε ην ύςνο ηεο ζράξαο κόλν από ηε κηα πιεπξά. Αλνίμηε ηνπο νδεγνχο πνπ βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά θαη ηξαβήμηε ηε ζράξα πξνο ηα έμσ. Ρπζκίζηε ηε ρακειά ή ςειφηεξα θαη ζπξψμηε ειαθξά κέρξη ηα ξνδάθηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηε ζσζηή ζέζε θαη κεηά θιείζηε ηνπο νδεγνχο. ε θαιάζηα πνπ δηαζέηνπλ ιαβέο Dual Space (βι. εηθνλα) ηξαβήμηε ην επάλσ θαιάζη κέρξη ην ηέινο, θαη πξνζαξκφζηε ηε ζέζε ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα εηδηθά ρεξνχιηα. Παξαδείγκαηα θόξησζεο γηα ηελ επάλσ / θάησ ζράξα Αληηθείκελα πνπ δελ ζα πξέπεη λα πιέλνληαη ζην πιπληήξην πηάησλ Ξχιηλα αληηθείκελα, αληηθείκελα κε μχιηλεο ή θεξάηηλεο ιαβέο ή θνιιεκέλα κέξε. Αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα απφ αινπκίλην, ραιθφ, κπξνχληδν, θαζζίηεξν ή ηελεθέ. Αληηθείκελα θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ πνπ δελ αληέρεη ζηελ ζεξκνθξαζία. Αληίθεο ή ρεηξνπνίεηεο πξνζειάλεο. Αζεκέληεο αληίθεο. Αζήκη πνπ δελ είλαη παιηφ κπνξεί, πάλησο, λα πιπζεί ζην πιπληήξην πηάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ θχθιν πιχζεο γηα επαίζζεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ ζα έξζεη ζε επαθή κε άιια κέηαιια.! Όηαλ αγνξάδεηε πηαηηθά θαη καραηξνπήξνπλα ζπληζηνχκε λα ειέγρεηε αλ κπνξνχλ λα πιπζνχλ ζε πιπληήξην πηάησλ. *Γηαζέζηκν κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα κνληέια **Ο αξηζκφο θαη ε ζέζε κπνξεί λα πνηθίιεη. 5

6 Κύθινη πιπζίκαηνο Δθθίλεζε ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ 1. Αλνίμεηε ηελ ηάπα ηνπ λεξνχ 2. Πηέζηε ην θνπκπί ON/OFF: ε ελδεηθηηθή ιπρλία ζα αλάςεη γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα. 3. Αλνίμηε ηελ πφξηα θαη βάιηε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα απνξξππαληηθνχ (βλ. παπακάηω. 4. Φνξηψζηε ηηο ζράξεο (βλ. θόπηωζη ζσαπών) θαη θιείζηε ηελ πφξηα. 5. Δπηιέμηε θχθιν πιπζίκαηνο αλάινγα κε ην πφζν ιεξσκέλα είλαη ηα πηάηα ζαο (βι. πίλαθα θχθισλ πιπζίκαηνο) πηέζδνληαο ην θνπκπί Ρ. 6. Δπηιέμηε απφ ηηο επηινγέο πιπζίκκαηνο (βλ. παπακάηω). 7. Ξεθηλήζηε ηελ πιχζε πηέδνληαο ην θνπκπί START/PAUSE: ε ζπζθεπή ζα εθπέκςεη έλα κπηπ επηβεβαίσζεο. Η ιπρλία ηεο θάζεο ηνπ θχθινπ πιχζεο ζα αλάςεη γηα λα δείμεη ηελ πξφνν ηεο πιχζεο. 8. ην ηέινο ηνπ θχθινπ πιπζίκαηνο, ζα αθνχζεηε δχν ζχληνκα ερηηηθά ζήκαηα θαη έλα κεγαιχεξν θαη ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ε ιέμε END. βήζηε ηε ζπζθεπή παηψληαο ην θνπκπί ON/OFF θιείζηε ηε βξχζε θαη βγάιηε ηε ζπζθεπή απφ ηελ πξίδα. 9. Αλνίμηε ηελ πφξηα θαη πεξηκέλεηε κεξηθά ιεπηά πξηλ αθαηξέζεηε ηα πηαηηθά απφ ην εζσηεξηθφ, γηα λα κε θαείηε. Αδεηάζηε ηηο ζράξεο, μεθηλψληαο απφ ην ρακειφηεξν επίπεδν. Σξνπνπνίεζε ελόο θύθινπ πιπζίκαηνο ζε εμέιημε Αλ έγηλε θάπνην ιάζνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ηνπ θχθινπ πιπζίκαηνο κπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ θχθιν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη κφιηο αξρίζεη: πηέζηε θαη θξαηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF OFF/RESET. Δπηιέμηε ηνλ λέν θχθιν θαη μεθηλήζηε ην κεράλεκα μαλά πηέδνληαο ην πιήθηξν START/RESET. Πξνζζήθε πηαηηθώλ Πηέζηε ην πιήθηξν START/PAUSE (ε αληίζηνηρε ιπρλία ζα αλάςεη) θαη αλνίμηε ηελ πφξηα, πξνζέρνληαο λα απνθχγεηε ηνλ αηκφ πνπ βγαίλεη, θαη ηνπνζεηήζηε ηα πηαηηθά κέζα ζην πιπληήξην πηάησλ. Πηέζηε ην πιήθηξν START/PAUSE μαλά: ν θχθινο αξρίδεη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξηζθφηαλ φηαλ δηαθφπεθε. Όηαλ παηήζεηε ην θνπκπί START/PAUSE γηα λα ζηακαηήζεηε ηε ζπζθεπή, ε ιεηηνπξγία ηεο ρξνλνθαζπζηέξπζεο* ζα δηαθνπεί. ην ζεκείν απηφ δελ κπνξείηε λα αιιάμεηε ην πξφγξακκα πιχζεο. Σνπνζέηεζε απνξξππαληηθνύ Μηα επηηπρεκέλε πιχζε εμαξηάηαη επίζεο απφ ηε ζσζηή πνζφηεηα απνξξππαληηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, φπσο ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Η ππέξβαζε ηεο ζπληζηψκελεο πνζφηεηαο δελ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαιχηεξε πιχζε θαη κνιχλεη ην πεξηβάιινλ.! Να ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηα απνξξππαληηθά θαηάιιεια γηα πιπληήξηα πηάησλ.! Μελ ρξεζηκνπνηείηαη ΠΟΣΔ ΤΓΡΟ ΠΙΑΣΩΝ.! Η ρξήζε κεγάιεο πνζφηεηαο απνξξππαληηθνχ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ππεξβνιηθνχ αθξνχ αθφκε θαη κεηά ην ηέινο ηεο πιχζεο.! Η ρξήζε ηακπιεηψλ ζπληζηάηαη κφλν γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε ΠΟΛΤ-ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔο ΣΑΜΠΛΔΣΔ. Δμάξηεκα Α: Απνξξππαληηθφ πιχζεο Δμάξηεκα Β: Απνξξππαληηθφ πξφπιπζεο! Γηα λα πεηχρεηε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζε θάζε θχθιν πιπζίκαηνο θαη ζηεγλψκαηνο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνξξππαληηθφ ζε ζθφλε, γπαιηζηηθφ θαη εηδηθφ αιάηη. 1. Αλνίμηε ην θάιπκα C πηέδνληαο ην πιήθηξν D. 2. Σνπνζεηήζηε ην απνξξππαληηθφ αθνχ ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Πίνακα κύκλος πλύζηρ. 1 Γηα απνξξππαληηθά ζε ζθφλε ρξεζηκνπνηήζηε ηα εμαξηήκαηα Α θαη Β. 2 Γηα ηακπιέηεο, ρξεζηκνπνηήζηε ην εμάξηεκα Α θαη ηε βάζε ηεο ζπζθεπήο. Π.ρ. φηαλ ν θχθινο απαηηεί κία ηακπιέηα, ηνπνζεηήζηε ηελ ζην εμάξηεκα Α θαη θιείζηε ην θάιπκκα. Αλ απαηηεί 2, ηνπνζεηήζηε ηε δεχηεξε ηακπιέηα ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο. 3. Αθαηξέζηε ππνιείκκαηα απνξξππαληηθνχ απφ ηηο άθξεο ηνπ εμαξηήκαηνο θαη θιείζηε ην θάιπκκα κέρξη λα θνπκπψζεη. * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια. Σπραίεο δηαθνπέο Αλ ε πφξηα αλνίμεη ζηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ πιχζεο ή αλ ππάξμεη δηαθνπή ξεχκαηνο, ν θχθινο ζηακαηάεη. Ξεθηλάεη πάιη απφ ην ζεκείν ζην νπνίν δηαθφπεθε εθφζνλ ε πφξηα είλαη θιεηζηή θαη ε παξνρή ξεχκαηνο έρεη απνθαηαζηαζεί. 6

7 Κύθινη πιπζίκαηνο Δπηινγέο πιύζεο Γηα λα απνζεθεύζεηε ηηο επηινγέο πιύζεο, ζα πξέπεη λα ηηο επηιέμεηε αθνύ έρεηε ήδε επηιέμεη ηνλ θύθιν πιύζεο θαη παηήζεηε ην θνπκπί Start/Pause. Μπνξείηε λα επηιέμηε επηινγέο πιχζεο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ αληίζηνηρν ηχπν πιχζεο. Αλ επηιέμηε ιάζνο, ην εηδηθφ ιεληάθη ζα αλαβνζβήζεη 3 θνξέο (βι. Πίλαθαο θχθισλ πιπζίκαηνο). Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε κηα επηινγή πνπ ξπζκίζαηε θαηά ιάζνο, παηήζηε πάιη ην αληίζηνηρν πιήθηξν. Υξνλνθαζπζηέξεζε Η ρξνλνθαζπζηέξπζε κπνξεί λα ξπζκηζηέη απφ 1 έσο 24 ψξεο. 1. Αθνχ επηιέμεηε ηνλ επηζπκεηφ θχθιν πιχζεο πηέζηε ην πιήθηξν DELAYED START : ην αληίζηνηρν ιακπάθη ζα αλάςεη. Παηήζηε ην ίδην πιήθηξν γηα λα επηιέμεηε ηελ ψξα θαη ην πφηε ζέιεηε λα μεθηλήζεη ε πιχζε (απφ 1 εσο 24 ψξεο). 2. Δπηβεβαηψζηε ηελ επηινγή ζαο παηψληαο ην θνπκπί Start/Pause. Ακέζσο ζα μεθηλήζεη ε αληίζηξνθε κέηξεζε. Αλάβεη ην ιακπάθη ηεο ρξνλνθαζπζηέξεζεο θαη θαη ην πιήθηξν Start/Pause παχεη λα αλαβνζβήλεη. 3. Μφιηο θηάζεη ε ψξα πνπ έρεηε επηιέμεη, αθφπγεηε έλαο καθξφζπξηνο ήρνο, ζβήλεη ε έλδεημε DELAYED START θαη ε ζπζθεπή ζαο μεθηλάεη ηελ πιχζε. Γηα λα απαλεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία, παηήζηε ην DELAYED START κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ε ιέμε OFF. Σακπιέηεο πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ Δπηιέμηε ηακπιέηεο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην πιχζηκν θαη ζην ζηέγλσκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηήηε ηακπιέηεο πηέζηε ην αληίζηνηρν θνπκπί. Θα αλάςεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία.! Η επηινγή γηα ηηο ηακπιέηεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ παξακέλεη αλακκέλε αλ δελ ηελ απνεπηιέμεηε.! Η ρξήζε ηνπο ελδείθλπηαη κόλν γηα ηα κνληέια πνπ έρνπλ απηελ ηελ επηινγή.! Γελ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπο ζε θύθινπο πιύζεο πνπ δελ ππνζηεξίδνπλ ηακπιέηεο (βι. πίλαθαο επηινγώλ).! Οη ηακπιέηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ηνλ θύθιν κνύιηαζκα. Πίλαθαο επηινγώλ Α Υξνλνθαζ/ζε Β Μηζό θνξηίν Γ Σακπιέηεο 1. Δληαηηθφ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2.Καλνληθφ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3. Μνχιηαζκα ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥΙ 4.Οηθνλνκηθφ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5. Γξήγνξν ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ 6. Απαιφ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 7.Δληαηηθή ηαρχηεηα + ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ 8. Καλνληθή ηαρχηεηα + ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΑΙ!!! Η επηινγή δελ κπνξεί λα αιιάμεη όηαλ ε πιύζε έρεη ήδε μεθηλήζεη. Πιύζε κηζνύ θνξηίνπ Όηαλ δελ έρεηε αξθεηά ζθεχε γηα πιχζηκν κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ επηινγή κηζνχ θνξηίνπ γηα λα εμνηθνλνκήζεηε λεξφ, ειζθηξηζκφ θαη απνξξππαληηθφ. Δπηιέμηε ηνλ θχθιν πιχζεο θαη παηήζηε ην θνπκπί HALF LOAD( Μηζφ θνξηίν). Η αληίζηνηρε ιπρλία ζα αλάςεη. 1. Θπκεζείηε λα βάιεηε ηε κηζή πνζόηεηα απνξξππαληηθνύ. 2. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη θαιύηεξν λα ρξεζηκνπνηήζεηε απνξξππαληηθό ζε ζθόλε. 3. Ο θύθινο απηόο είλαη ζπκβαηόο κε ηνλ γξήγνξν θύθιν πιύζεο. * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια. 7

8 Κύθινη πιπζίκαηνο Πίλαθαο Κύθισλ Πιπζίκαηνο! Δάλ ηα πηαηηθά ζαο είλαη κφλν ιίγν ιεξσκέλα ή έρνπλ μεβγαιζεί κφλν κε λεξφ πξηλ ηα βάιεηε ζην πιπληήξην, κεηψζηε ηελ πνζφηεηα απνξξππαληηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο.! Η δηάξθεηα ηνπ απηφκαηνπ θχθινπ πιπζίκαηνο κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνληέινπ.! Γηα ηηο δηαζέζηκεο ΔΠΙΛΟΓΔ αλαηξέμηε ζηνλ πίλαθα επηινγψλ θαη ζηε ζειίδα πιεξνθνξηψλ εθθίλεζεο. Οδεγίεο επηινγήο θύθινπ πιπζίκαηνο Πνιχ ιεξσκέλα πηάηα θαη ζθεχε (λα κε ρξεζηκνπνηείηαη γηα επαίζζεηα αληηθείκελα Φπζηνινγηθά ιεξσκέλα ζθεχε θαη πηάηα. Καζεκεξηλφο θχθινο Πξφπιπζε φηαλ αλακέλεηε γηα λα πξνζζέζεηε θη άιια ζθεχε Φηιηθφο ζην πεξηβάιινλ θχθινο πιπζίκαηνο κε ρακειά επίπεδα ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, θαηάιιειν γηα ζθεχε θαη πηάηα. Οηθνλνκηθφο θαη γξήγνξνο θχθινο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξν γηα ειαθξά ιεξσκέλα ζθεχε (Δθηειέζηε ηνλ θχθιν ακέζσο κεηά ηε ρξήζε) (2 πηάηα, 2 πνηήξηα, 4 καραηξνπίξνπλα,η ηεγάλη θαη κηα θαηζαξφια) Οηθνλνκηθφο θαη γξήγνξνο θχθινο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξν επαίζζεηα αληηθείκκελα πνπ είλαη επαίζζεηα ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. (Δθηειέζηε ηνλ θχθιν ακέζσο κεηά ηε ρξήζε) Γξήγνξν πιχζηκν θαη ζηέγλσκα θαηάιιειν γηα ζθεχε πνιχ ιεξσκέλα (δελ είλαη θαηάιιειν γηα επαίζζεηα ζθεχε) Γξήγνξν πιχζηκν θαη ζηέγλσκα θαηάιιειν γηα ζθέπε θαλνληθά Κύθινο πιπζίκαηνο Απνξξππαληηθό (Α)= εμάξηεκα Α (Β)= εμάξηεκα Β θόλε Τγξό Σακπιέηεο 1. Δληαηηθφ 35 g (A) 35 ml (Α) 2. Καλνληθφ 29 g (A) 6 g (Β) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (A) Κύθινη πιύζεο κε ηέγλσκα Δπηινγέο Γηάξθεηα θύθινπ πιπζίκαηνο (πεξηζώξην 10%) ΝΑΙ Α-Β-Γ 2:15 1 (A) ΝΑΙ Α-Β-Γ 1:45 3. Μνχιηαζκα ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ ΟΥΙ Α-Β 0:08 4. Eco*(Οηθνλνκηθφ) 29 g (A) 6 g (Β) 5. Γξήγνξνο 6. Απαιφ 29 g (A) 6 g (Β) 25 g (A) 25 ml (A) 1 (Α) ΟΥΙ 1 (A) ΝΑΙ Α-Β-Γ 2:40 Α-Γ 0:25 35 g (A) 35 g (A) 1 (A) NAI Α-Β-Γ 1:30 7. Δληαηηθή ηαρχηεηα 35 g (A) 35 ml (A) 1 (Α) ΝΑΙ Α-Γ 1:40 8. Καλνληθή ηαρχηεηα 29 g (A) 6 g (Β) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (Α) ΝΑΙ Α-Γ 1:20 ιεξσκέλα Ο νηθνινγηθφο θχθινο βαζίδεηαη ζην λφκν ΔΝ Παξ φηη έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ άιινπο θχθινπο πιχζεο, θαηαλαιψλεη ιηγφηεξε ελέξγεηα θαη είλαη ιηγφηεξν επηβιαβήο γηα ην πεξηβάιινλ. εκείσζε Γηα λα δηεπθνιπλζείηε ζηε κέηξεζε ηνπ απνξξππαληηθνχ, έρεη ζεκαζία λα ζπκάζηε φηη: 1 θνπηαιηά ηεο ζνχπαο = 15 γξακκάξηα ζθφλεο = πεξίπνπ 15 ml πγξνχ. 1 θνπηαιηά ηνπ γιπθνχ = 5 γξακκάξηα ζθφλεο = πεξίπνπ 5 ml πγξνχ. GR 8

9 GR Βνεζεηηθό μεβγάικαηνο θαη αιάηη Υξεζηκνπνηείηε κφλν πξντφληα πνπ έρνπλ εηδηθά ζρεδηαζηεί γηα πιπληήξηα πηάησλ. Με ρξεζηκνπνηείηε επηηξαπέδην ή βηνκεραληθφ αιάηη. Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία. Αλ ρξεζηκπνηείηε πξντφλ πνιιαπιήο ρξήζεο (2 ζε 1, 3 ζε 1, 4 ζε 1 θιπ.) δελ είλαη αλαγθαίν λα πξνζζέζεηε βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο. Πάλησο, ζαο ζπληζηνχκε λα πξνζζέζεηε αιάηη, ηδηαίηεξα αλ δείηε ζε πεξηνρή φπνπ ην λεξφ είλαη ζθιεξφ ή πνιχ ζθιεξφ. Αλ δελ πξνζζέζεηε αιάηη ή βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο, νη θσηεηλέο ελδείμεηο LOW SALT* (ΛΙΓΟ ΑΛΑΣΙ) θαη LOW RINSE AID* (ΛΙΓΟ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΞΔΒΓΑΛΜΑΣΟ) ζα αλαβνζβήλνπλ ζπλερψο. Σνπνζέηεζε ηνπ βνεζεηηθνύ μεβγάικαηνο Σν βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο θάλεη επθνιφηεξν ην ζηέγλσκα ησλ πηαηηθψλ, θαζψο ην λεξφ ηξέρεη απφ ηηο επηθάλεηεο πξνο ηα θάησ πην γξήγνξα θαη επνκέλσο δελ αθήλεη γξακκέο ή ζεκάδηα. Σν δνρείν βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο ζα πξέπεη λα γεκίδεηαη: Όηαλ αλαβνζβήλεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία LOW RINSE AID* ζηνλ πίλαθα: 1. Αλνίμηε ην δνρείν ζηξέθνληαο ην θαπάθη (G) αληίζεηα κε ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. 2. Βάιηε κέζα ην βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο θαη βεβαησζείηε φηη δελ μερεηιίδεη απφ ην δνρείν. Αλ ζπκβαίλεη απηφ, θαζαξίζηε ην επηπιένλ ακέζσο κε έλα ζθνπγγάξη. 1. Βηδψζηε ην θαπάθη ζηε ζέζε ηνπ. Μελ ξίρλεηε πνηέ γπαιηζηηθό απεπζείαο κέζα ζηε ζπζθεπή. Ρύζκηζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ βνεζεηηθνύ μεβγάικαηνο Αλ δελ είζηε απνιχησο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα απνηειέζκαηα πιπζίκαηνο θαη ζηεγλψκαηνο, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ πνζφηεηα ηνπ βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Υξεζηκνπνηήζηε έλα θαηζαβίδη γηα λα γπξίζεηε ηνλ ξπζκηζηή δφζεο (F) ζε κία απφ ηηο έμη πξν-ξπζκηζκέλεο ζέζεηο (ε πξνεπηιεγκέλε ζέζε είλαη ξπζκηζκέλε ζην 4): Αλ ππάξρνπλ ιεπθέο γξακκέο ζηα πηαηηθά, βάιηε ηνλ ξπζκηζηή ζε ρακειφηεξν αξηζκφ (1-3). Αλ κέλνπλ ζηαγφλεο λεξνχ ζηα πηαηηθά ή ππάξρνπλ εκθαλή ζεκάδηα κεηά ηε ιήμε ηνπ θχθινπ, βάιηε ην ξπζκηζηή ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ (4-6). Ρπζκίδνληαο ηε ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ Κάζε ζπζθεπή πιπληεξίνπ δηαζέηεη έλα καιαθηηθφ λεξνχ ην νπνίν ξαθηλάξεη ηελ πνζφηεηα λεξνχ κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε πιχζε. Σν πιπληήξην δηαζέηεη κηα ξχζκηζε ε νπνία βνεζά ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο θαη βειηηζηνπνηεί ηελ απφδνζε ηεο πιχζεο αλάινγα κε ηε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ ηεο πεξηνρήο. - Αλάςηε ηε ζπζθεπή παηψληαο ην ON/OFF. - Πηέζηε ην θνπκπί Ρ θαη θξαηήζηε ην γηα πεξίπνπ 5 δεπηεξφιεπηα. Θα αθνπζηνχλ 2 ζχληνκνη ήρνη θαη ε έλδεημε Η2Ο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε. Η ζθιεξινηεηα ηνπ λεξνχ ζα εκθαληζηεί θαη ζα αλαβνζβήλεη ε δπλαηφηεηα 9 ξχζκηζήο ηεο. Η εξγνζηαζηαθή ξχζκηζε είλαη ζην επίπεδν 3. Παηήζηε ην Ρ ζπλερφκελα κέρξη λα θηάζεηε ζην επηζπκεηφ λνχκεξν. - Γηα λα ηεξκαηίζεηε ηελ ελέξγεηα απηή, πεξηκέλεηε γηα 30 δεπηεξφιεπηα ή θιείζηε ηε ζπζθεπή κε ην ON/OFF. Αθφκε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηακπιέηεο ζα πξέπεη λα γεκίδεηε ηελ εηδηθή ζήθε κε αιάηη. Πίλαθαο ζθιεξόηεηαο λεξνύ Πίλαθαο ζθιεξόηεηαο λεξνύ O dh ν fh Mmol/l Δπίπεδν , , , ,1 9 5* Αλάκεζα ζηνπο 0 ν F θαη 10 ν F δελ ζπζηληάηαη ε ρξήζε αιαηηνχ * Η ξχζκηζε απηή κπνξεί λα απμήζεη ιίγν ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ πιχζεο. Σνπνζέηεζε ηνπ αιαηηνύ Γηα λα επηηχρεηε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζε έλαλ θχθιν πιπζίκαηνο, βεβαησζείηε φηη ην δνρείν δελ κέλεη πνηέ άδεην. Σν αιάηη αθαηξεί ηα άιαηα απφ ην λεξφ, απνθεχγνληαο έηζη ηνλ ζρεκαηηζκφ ζεκαδηψλ ζηα πηαηηθά. Σν δνρείν αιαηηνχ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην ρακειφηεξν κέξνο ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ (βλ. Πεπιγπαθή), θαη ζα πξέπεη λα γεκίδεηαη: Όηαλ ην πξάζηλν θινηέξ* δελ είλαη νξαηφ απιψο θνηηάδνληαο ην θαπάθη ηνπ δνρείνπ αιαηηνχ. Όηαλ ε θσηεηλή έλδεημε LOW SALT* αλαβνζβήλεη ζηνλ πίλαθα. Αλ ην κεράλεκά ζαο δελ είλαη εμνπιηζκέλν κε ελδεηθηηθή ιπρλία ή πξάζηλν θινηέξ: 1. Αθαηξέζηε ηελ θάησ ζράξα θαη μεβηδψζηε ην θαπάθη ηνπ δνρείνπ (κε θαηεχζπλζε αληίζεηε κε ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ). 2. Γηα ηνλ πξψην θχθιν πιπζίκαηνο κφλν: γεκίζηε ην δνρείν κέρξη ην ρείινο κε λεξφ. 3. Σνπνζεηήζηε ζσζηά ην ρσλί* πνπ παξέρεηαη (βλ. ζσήμα) θαη γεκίζηε ην δνρείν αιαηηνχ κέρξη ην ρείινο (πεξίπνπ 1 θηιφ). Δίλαη θπζηνινγηθφ λα μερεηιίζεη ιίγν λεξφ. 4. Αθαηξέζηε ην ρσλί*, ζθνππίζηε ηπρφλ ππνιείκκαηα αιαηηνχ απφ ην ζπείξσκα θαη βηδψζηε ζθηρηά ην θαπάθη, έηζη ψζηε ην απνξξππαληηθφ λα κελ δηαξξέεη κέζα ζην δνρείν ζηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ πιπζίκαηνο (απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κε επηζθεπάζηκε δεκηά ζην ζχζηεκα απνζθιήξπλζεο ηνπ λεξνχ). Πξνηείλνπκε λα αθνινπζήζεηε ηε δηαδηαθαζία απηή θάζε θνξά πνπ πξνζζέηεηε αιάηη ζην πιπληήξην. Βεβαησζείηε φηη ην θαπάθη είλαη θαιά ζθηγκέλν θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ππάξμεη δηαξξνή απνξξππαληηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιχζεο.! Όηαλ είλαη απαξαίηεην, κεηξήζηε ηελ πνζφηεηα αιαηηνχ πξηλ απφ ηελ πιχζε θαη αθαηξέζηε ηπρφλ λεξφ πνπ έρεη μερεηιίζεη απφ ηελ ππνδνρή. * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια.

10 Φξνληίδα θαη ζπληήξεζε Κιείζηκν ηνπ λεξνύ θαη ηεο παξνρήο ξεύκαηνο Κιείζηε ηελ ηάπα ηνπ λεξνχ κεηά απφ θάζε θχθιν πιχζεο γηα λα απνθχγεηε δηαξξνέο. Βγάιηε ην θηο απφ ηελ πξίδα φηαλ θαζαξίδεηε ην κεράλεκα θαη φηαλ εθηειείηε εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Καζαξηζκόο ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ν πίλαθαο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα χθαζκα βνπηεγκέλν ζε δεζηφ λεξφ κε ζαπνχλη. Με ρξεζηκνπνηείηε δηαιπηηθά θαη δηαβξσηηθά πξντφληα. εκάδηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο παλί βνπηεγκέλν ζε λεξφ θαη ιίγν μχδη. Απνθπγή δπζάξεζησλ νζκώλ Πάληα θξαηάηε ηελ πφξηα ηεο ζπζθεπήο κηζάλνηρηε ψζηε λα απνθχγεηε ηε δεκηνπξγία πγξαζίαο θαη ηνλ εγθισβηζκφ ηεο κέζα ζην κεράλεκα. Καζαξίδεηε ηα ζηεγαλσηηθά γχξσ απφ ηελ πφξηα θαη ηα δνρεία απνξξππαληηθνχ ηαθηηθά ρξεζηκπνηψληαο έλα πγξφ ζθνπγγάξη. Απηφ δελ ζα επηηξέςεη ηνλ εγθισβηζκφ ηξνθψλ κέζα ζηα ζηεγαλσηηθά, πξάγκα πνπ είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηε δεκηνπξγία δπζάξεζησλ νζκψλ. - Αληηθαηαζηήζηε ην θίιηξν θαη βηδώζηε ηε ζσιήλα πίζσ ζηε ζέζε ηεο. Καζαξηζκόο ησλ θίιηξσλ Σα θίιηξα απφηεινχκελα απφ ηξία θνκκάηηα απνκαθξχλνπλ ηα ππνιείκκαηα ηξνθψλ απφ ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θχθιν πιχζεο: γηα λα επηηχρεηε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε θάζε πιχζε, ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θάζε θνξά.! Καζαξίδεηε ηα θίιηξα ηαθηηθά.! Σν πιπληήξην δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο ηα θίιηξα. Μεηά απφ αξθεηέο πιχζεηο, ειέγμηε ηα θίιηξα θαη αλ ρξεηάδεηαη θαζαξίζηε ηα επηκειψο κε λεξφ θαη κε κηα κε κεηαιιηθή βνχξηζα φπσο δείρλνπλ νη εηθφλεο: 1. ηξέςηε ην θπιηλδξηθφ θίιηξν C δεμηφζηξνθα θαη αθαηξέζηε ην. (Δηθ.1) 2. Αθαηξέζηε ην θίιηξν Β πηέδνληαο ειαθξά ηα πιατλά πηεξχγηα.(δηθ.2) 3. Σξαβήμηε πξνο ηα έμσ ην θίιηξν Α. (Δηθ.3) 4. Διέμηε ην εζσηεξηθφ ηνπ θαη αθηαξέζηε ηπρφλ ππνιείκκαηα ηξνθψλ. Πνηέ κελ αθαηξέζεηε ηελ αληιία (Δηθ.4). GR Καζαξηζκόο ησλ βξαρηόλσλ ςεθαζκνύ Τπνιείκκαηα ηξνθψλ κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ πνπξί πάλσ ζηνπο βξαρίνλεο ςεθαζκνχ θαη λα κπινθάξνπλ ηηο ηξχπεο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ ςεθαζκφ ηνπ λεξνχ. Ωο εθ ηνχηνπ ζπληζηάηαη λα ειέγρνληαη νη βξαρίνλεο ηαθηηθά θαη λα θαζαξίδνληαη κε κηθξή κε κεηαιιηθή βνχξηζα. Θα πξέπεη λα αθαηξέζεηε θαη ηνπο 2 βξαρίνλεο. Γηα λα αθαηξέζεηε ηνλ επάλσ, ζηξέσςηε ηνλ δεμηφζηξνθα. Γηα λα ηνλ επαλαθέξεηε θξνληίζηε νη νπέο λα θνηηνχλ πξνο ηα επάλσ. Ο θάησ βξαρίνλαο κπνξεί λα αθαηξεζεί κε έλα απιφ ηξάβεγκα πξνο ηα πάλσ. Καζαξηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ θίιηξνπ λεξνύ* Αλ νη ζσιήλεο ηνπ λεξνχ είλαη παιηνί ή δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξφζθαηα, αθήζηε ηξερνχκελν λεξφ ζην εζσηεξηθφ ηνπο γηα λα θαζαξίζνπλ. Αλ παξαιέηςεηε ηελ ελέξγεηα απηή ε ζσιήλα λεξνχ ζα κπινθάξεη θαη ζα θαηαζηξέςεη ηε ζπζθεπή.! Καζαξίζηε ην εζσηεξηθό θίιηξν ζπρλά. - Αλνίμηε ηε βξύζε - Ξεβηδώζηε ην ζσιήλα, βγάιηε ην θίιηξν θαη θαζαξίζηε ην θάησ από ηξερνύκελν λεξό. πλαξκνινγήζηε μαλά ην θίιηξν θαη ηνπνζεηήζηε ην ζηε ζσζηή ζέζε. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. Δθηεηακέλεο πεξίνδνη κε ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο Δθηειέζηε έλαλ θχθιν πιχζεο κε ην πιπληήξην πηάησλ άδεην. Βγάιηε ηε ζπζθεπή απφ ηελ πξίδα θαη απνζπλδέζηε ηελ παξνρή λεξνχ. Αθήζηε ηελ πφξηα ηεο ζπζθεπήο κηζάλνηρηε. * Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια. 10

11 GR Πξνεηδνπνηήζεηο θαη ζπκβνπιέο Η ζπζθεπή είλαη ζρεδηαζκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ξεχκαηνο. Οη παξαθάησ πιεξνθνξίεο δίλνληαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο, γη απηφ δηαβάζηε ηηο πξνζεθηηθά. Γεληθή αζθάιεηα Η ζπζθεπή έρεη ζρεδηαζηεί γηα νηθηαθή ρξήζε κέζα ζην ζπίηη θαη δελ πξνζθέξεηαη γηα εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ρξήζε. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απφ ελήιηθεο, γηα πιχζηκν νηθηαθψλ πηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ άηνκα ελήιηθα κε κεησκέλε αληίιεςε ή ηθαλφηεηεο (ζπκπεξηικβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ), εθηφο εάλ ππάξρεη επίβιεςε απφ θάπνηνλ πνπ κπνξεί λα δίλεη νδεγίεο θαη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζε αλνηρηφ ρψξν, αθφκα θαη ζε ζηεγαζκέλεο πεξηνρέο. Δίλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν λα κέλεη ε ζπζθεπή εθηεζεηκέλε ζε βξνρή θαη θαηαηγίδα. Μελ αγγίδεηε ηε ζπζθεπή κε γπκλά πφδηα. Όηαλ βγάδεηε ηε ζπζθεπή απφ ηελ πξίδα πάληα λα ηξαβάηε ηελ πξίδα απφ ηελ θεθαιή θαη φρη απφ ην θαιψδην. Η ηάπα ηεο παξνρήο λεξνχ ζα πξέπεη λα θιείλεη θαζψο επίζεο θαη ε πξίδα λα βγαίλεη απφ ηελ παξνρή ξεχκαηνο πξηλ θαζαξίζεηε ηε ζπζθεπή ή λα θάλεηε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο. Αλ ε ζπζθεπή θαηαξξεχζεη, γηα θαλέλα ιφγν κελ αγγίμεηε ηα εζσηεξηθά κέξε ζε κία πξνζπάζεηα λα ηελ επηζθεπάζεηε κφλνη ζαο. Πνηέ κελ αγγίδεηε ην ζεξκαληηθφ ζηνηρείν. Μελ ζθχβεηε ή θάζεζηε ζηελ αλνηρηή πφξηα ηεο ζπζθεπήο: απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ αλαηξνπή ηεο ζπζθεπήο. Κξαηήζηε ην απνξξππαληηθφ θαη ην βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο ζε ζεκεία πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ηα παηδηά. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ παηρλίδη. Τπάξρεη θίλδπλνο πληγκνχ ή αζθπμίαο. Απόξξηςε Η Δπξσπατθή Οδεγία 2002/96/EC γηα ηνλ Άρξεζην Ηιεθηξηθφ θαη Ηιεθηξνληθφ Δμνπιηζκφ (WEEE) απαηηεί νη παιηέο ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο λα κελ απνκαθξχλνληαη κέζσ ηεο ζπλεζηζκέλεο δεκνηηθήο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο ζθνππηδηψλ ρσξίο δηαινγή. Οη παιηέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ψζηε λα βειηησζεί ε αλάθηεζε θαη αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ θαη λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ. Σν δηαγξακκέλν ζχκβνιν «θπιηφκελν δνρείν» πάλσ ζην πξντφλ ζαο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή ζαο, φηη φηαλ ζέιεηε λα απνκαθξχλεηε ηε ζπζθεπή, απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη κε μερσξηζηή ζπιινγή. Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ζεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ Δμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη ελέξγεηαο Ξεθηλήζηε έλαλ θχθιν πιχζεο κφλν φηαλ ην πιπληήξην πηάησλ είλαη γεκάην. Όηαλ πεξηκέλεηε λα γεκίζεη ην πιπληήξην πηάησλ, εκπνδίζηε ηηο δπζάξεζηο νζκέο κε έλαλ θχθιν Μνπζθέκαηνο (βλ. Κύκλοι Πλύζηρ). Δπηιέμηε έλαλ θχθιν πιχζεο πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα ην είδνο ησλ πηαηηθψλ θαη ην πφζν είλαη ιεξσκέλα, ρξεζηκπνηψληαο ηνλ Πίνακα Κύκλων Πλύζηρ. - Γηα πηάηα κε ζπλεζηζκέλν ιέξσκα, ρξεζηκνπνηήζηε ηνλ νηθνινγηθφ θχθιν πιχζεο, ν νπνίνο εγγπάηαη ρακειά επίπεδα θαηαλάισζεο ξεχκαηνο θαη λεξνχ. - Αλ ην θνξηίν είλαη κηθξφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν ελεξγνπνηήζηε ηελ επηινγή Μηζφ θνξηίν * (βλ. Εκκίνηζη και σπήζη). Αλ ην ζπκβφιαηφ ζαο παξνρήο ξεχκαηνο, ζαο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ρξνληθέο δψλεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, εθηειείηε ηνπο θχθινπο πιχζεο ζηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ απηψλ φπνπ εθαξκφδεηαη κεησκέλν ηηκνιφγην. Σν πιήθηξν Delayed Start* (Έλαξμε κε ρξνλνθαζπζηέξεζε) (βλ. Εκκίνηζη και σπήζη) ζαο βνεζάεη λα νξγαλψζεηε αλάινγα ηνπο θχθινπο πιχζεο. Απνξξππαληηθά ρσξίο θσζθνξηθά άιαηα θαη ριώξην πνπ πεξηέρνπλ έλδπκα πληζηνχκε ζεξκά λα ρξεζηκνπνηείηε απνξξππαληηθά πνπ δελ πεξηέρνπλ θσζθνξηθά άιαηα ή ριψξην, θαζψο απηά ηα πξντφληα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Σα έλδπκα έρνπλ κία ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή δξάζε ζε ζεξκνθξαζίεο γχξσ ζηνπο 50 ν C, θαη γη απηφ απνξξππαληηθά πνπ πεξηέρνπλ έλδπκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε θχθινπο πιχζεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ψζηε λα επηηχρεηε ην ίδην απνηέιεζκα κε έλαλ θαλνληθφ θχθιν πιχζεο ζε 65 o C. Γηα λα απνθχγεηε ηε ζπαηάιε απνξξππαληηθνχ, ρξεζηκνπνηήζηε ην πξντφλ ζε ζσζηέο πνζφηεηεο κε βάζε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ην πφζν είλαη ιεξσκέλα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πηαηηθψλ. Αθφκα θαη αλ είλαη βηνδηαζπψκελα, ηα απνξξππαληηθά πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηεο θχζεο. *Γηαζέζηκν κφλν ζε νξηζκέλα κνληέια. Οη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο ηνπηθέο αξρέο ή ηνπο ιηαλνπσιεηέο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζσζηή απνκάθξπλζε ησλ παιηψλ ηνπο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 11

12 Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ Όηαλ ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί, αλαδεηείζηε πξψηα γηα κηα ιχζε ζηνλ παξαθάησ θαηάινγν πξηλ θαιέζηε ην Κέληξν Σερληθήο Βνήζεηαο. GR Γπζιεηηνπξγία: Σν πιπληήξην πηάησλ δελ μεθηλάεη. Γελ απνζηξαγγίδεηαη ην λεξό από ην πιπληήξην πηάησλ. Σν πιπληήξην πηάησλ θάλεη ππεξβνιηθό ζόξπβν. Σα πηάηα θαη ηα πνηήξηα είλαη θαιπκκέλα κε έλα ιεπθό ζηξώκα από ππνιείκκαηα αιάησλ. Σα πηάηα θαη ηα πνηήξηα έρνπλ γξακκέο ή έρνπλ γαιαδσπή απόρξσζε. Σα πηαηηθά δελ ζηεγλώλνπλ θαιά Σα πηάηα δελ είλαη θαζαξά. πλαγεξκόο θιεηζηήο ηάπαο (ζα αθνύζεηε κεξηθά κηθξά κπηπ) (Η Οζόλε δείρλεη Α:6) πλαγεξκόο κπινθαξηζκέλνπ θίιηξνπ (Η Οζόλε δείρλεη Α:2) πλαγεξκόο Γπζιεηηνπξγίαο σιελνεηδνύο Βαιβίδαο Μεηαθνξάο Νεξνύ (Η Οζόλε δείρλεη Α:7) Πηζαλέο αηηίεο/ Λύζεηο: Σν θηο δελ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζσζηά ζηελ πξίδα, ή δελ ππάξρεη ξεχκα ζην ζπίηη. Η πφξηα ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ δελ έρεη θιείζεη θαιά. Έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαζπζηεξεκέλε έλαξμε (βλ. Εκκίνηζη και σπήζη). Ο θχθινο πιχζεο ηνπ πιπληεξίνπ πηάησλ δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκα. Ο ζσιήλαο εμφδνπ ηνπ λεξνχ είλαη ηζαθηζκέλνο (βλ. Εγκαηάζηαζη). Ο αγσγφο απνζηξάγγηζεο είλαη κπινθαξηζκέλνο. Σν θίιηξν είλαη βνπισκέλν κε ππνιείκκαηα ηξνθψλ. Σα πηάηα ρηππάλε κεηαμχ ηνπο ή πάλσ ζηνπο βξαρίνλεο ςεθαζκνχ. Έρεη γεκίζεη κε πνιχ αθξφ, ίζσο λα κε κεηξήζαηε ζσζηά ηελ πνζφηεηα απνξξππαληηθνχ. Σν επίπεδν αιαηηνχ είλαη ρακειφ θαη ε δνζνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη θαηάιιειε γηα ηε ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ (βλ. Βοηθηηικό ξεβγάλμαηορ και αλάηι). Σν θαπάθη ηνπ δνρείνπ ηνπ αιαηηνχ δελ είλαη θαιά θιεηζκέλν. Σν βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο έρεη ηειεηψζεη ή ε δφζε είλαη πνιχ κηθξή. Σα πηαηηθά είλαη θηηαγκέλα απφ αληηθνιιεηηθφ πιηθφ. Η δφζε βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο είλαη πνιχ πςειή. Σν βνεζεηηθφ μεβγάικαηνο έρεη ηειεηψζεη ή ε δφζε είλαη ρακειή (βλ. Βοηθηηικό Ξεβγάλμαηορ και αλάηι). Η ξχζκηζε ζην δνρείν βνεζεηηθνχ μεβγάικαηνο δελ είλαη αξθεηά ςειά. Έρεη επηιεγεί θχθινο πιπζίκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεη ζηέγλσκα. Οη ζράξεο είλαη παξαθνξησκέλεο (βλ. Φόπηωζη ζσαπών). Σα πηαηηθά δελ είλαη θαιά ηαθηνπνηεκέλα. Οη βξαρίνλεο ςεθαζκνχ δελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ειεχζεξα. Ο θχθινο πιχζεο είλαη ππεξβνιηθά απαιφο (βλ. Κύκλοι πλςζίμαηορ). Σν απνξξππαληηθφ δελ έρεη κεηξεζεί ζσζηά ή δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηνπ θχθινπ πιχζεο (βλ. Εκκίνηζη και σπήζη). Σν θίιηξν είλαη βξψκηθν ή κπινθαξηζκέλν (βλ. Φπονηίδα και ζςνηήπηζη). Σν επίπεδν αιαηηνχ είλαη ρακειφ (βλ. Βοηθηηικό Ξεβγάλμαηορ και αλάηι). Αλνίμηε ηελ ηάπα θαη ε ζπζθεπή ζα μεθηλήζεη κεηά απφ κεξηθά ιεπηά. Γελ ππάξρεη λεξφ ζην ζπίηη. Έρεη δηπιψζεη ε ζσιήλα λεξνχ (βι. εγθαηάζηαζε). Έρεη ελεξγνπνηεζεί ην θιείδσκα ηεο ζπζθεπήο επεηδή δελ έγηλε θάηη φηαλ αθνχζηεθαλ ηα κπηπ. Κιείζηε ηε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηψληαο ην πιήθηξν ON/OFF, αλνίμηε ηελ ηάπα θαη μεθηλήζηε πάιη ην κεράλεκα κεηά απφ 20 δεπηεξφιεπηα, πηέδνληαο ην ίδην πιήθηξν. Ξαλαπξνγξακκαηίζηε ηε ζπζθεπή θαη μεθηλήζηε μαλά ηνλ θχθιν πιπζίκαηνο. Κιείζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν ON/OFF θαη κεηά μεθηλήζηε πάιη ην πιπληήξην πηάησλ πηέδνληαο ην ίδην πιήθηξν ζε ιίγα ιεπηά. Αλ ν ήρνο ζπλερίζεη λα αθνχγεηαη, θιείζηε ηελ παξνρή ηνπ λεξνχ, βγάιηε ηε ζπζθεπή απφ ηελ πξίδα θαη θαιέζηε ηερληθφ. Κιείζηε ηε ζπζθεπή πηέδνληαο ην πιήθηξν ON/OFF. Κιείζηε ηελ παξνρή ηνπ λεξνχ γηα λα απνθχγεηε ηπρφλ δηαξξνή θαη βγάιηε ηε ζπζθεπή απφ ηελ πξίδα. Βεβαησζείηε φηη ην εζσηεξηθφ θίιηξν δελ έρεη γεκίζεη απφ αθαζαξζίεο ή δελ κπινθάξεηαη (Βι. πληήξεζε θαη Φξνληίδα). 12

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ/ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ/ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 3 ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 4 ΓΙΑΡΚΗ ΣΡΑΓΓΙΗ 5 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 6 ΤΝΣΗΡΗΗ 7 ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ/ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡ/ΚΑ 8 ΟΓΗΓΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα