ΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ ΛΟΗΜΧΓΖ ΝΟΖΜΑΣΑ: ΑΣΟΜΗΚΖ & ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ ΛΟΗΜΧΓΖ ΝΟΖΜΑΣΑ: ΑΣΟΜΗΚΖ & ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ"

Transcript

1 ΜΗΚΡΟΒΗΑΚΑ ΛΟΗΜΧΓΖ ΝΟΖΜΑΣΑ: ΑΣΟΜΗΚΖ & ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΝΣΕΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ, MD, PhD, MSc ΗΑΣΡΟ ΒΗΟΠΑΘΟΛΟΓΟ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ-ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ MSc, ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ Research Fellow, Dept of Infectious Diseases, University of Oxford, UK

2 ΜΕΣΑΔΟΗ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ Μεηάδοζη ελόο ινηκνγόλνπ παξάγνληα: ε κεηαθνξά ηνπ παξάγνληα από κηα πεγή κόιπλζεο ζε έλα επηδεθηηθό άηνκν

3 Άμεζη μεηάδοζη: άκεζε ρξνληθά θαη ηνπηθά κεηαθνξά ελόο ινηκνγόλνπ παξάγνληα από κηα ινηκνγόλν πεγή ζηελ θαηάιιειε πύιε εηζόδνπ ελόο επηδεθηηθνύ αηόκνπ Μπνξεί λα γίλεη κε: άκεζε επαθή (θηιί, ελαγθαιηζκόο θιπ) ζηαγνλίδηα ζηνπο βιελλνγόλνπο κύηεο, ζηόκαηνο θιπ άκεζε επαθή κε ην ινηκνγόλν παξάγνληα ζην ειεύζεξν πεξηβάιινλ (πρ. Clostridium tetani) άκεζε επαθή κε κνιπζκέλα ζπνλδπισηά (πρ. ιύζζα)

4 Έμμεζη μεηάδοζη Αεξνγελώο Δηα κέζνπ άςπρνπ «αγσγνύ» Δηά κέζνπ έκςπρνπ δηαβηβαζηή Διαβιβαζηές: αξζξόπνδα (έληνκα). Δηαθξίλνληαη ζε «κεραληθνύο» θαη «βηνινγηθνύο» Αγωγοί: κηαζκέλα αληηθείκελα ή ζηνηρεία ηνπ άςπρνπ πεξηβάιινληνο. Δηαθξίλνληαη ζε: - κηθξνύ βειελεθνύο έκκεζε επαθή (είδε πξνζσπηθήο ρξήζεο) - κεγάινπ βειελεθνύο (πρ. λεξό, γάια, ηξόθηκα, αίκα θιπ)

5 Αερογενής μεηάδοζη: δηαζπνξά αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ θνξηηζκέλσλ κε κηθξόβηα ή άιινπο ινηκνγόλνπο παξάγνληεο ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ελόο επηδεθηηθνύ αηόκνπ Αιωρούμενα ζωμαηίδια (0.1κ-10κ) είλαη κηθξόηεξα από ηα ζηαγνλίδηα άκεζεο κεηάδνζεο θαη αησξνύληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα α) ππξήλεο-ζηαγνλίδηα: ηα θαηάινηπα κεηά ηελ εμάηκηζε ησλ πγξώλ ζπζηαηηθώλ β) ζθόλε: αλνκνηόκνξθα ζσκαηίδηα πνηθίιεο πξνέιεπζεο ζηεξεήο ζύζηαζεο, κηθξνζθνπηθνύ κεγέζνπο κε δπλαηόηεηα καθξόρξνλεο ελαηώξεζεο

6 Άμεζη μεηάδοζη με ζηαγονίδια (λόζα αεξνγελήο) - Αλώθειε θάζε πξνζπάζεηα θαλνληθνύ αεξηζκνύ ή απνιύκαλζεο - Απαηηείηαη θάιπςε ζηόκαηνο θαηά ην βήρα ή πηαξκό, ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κάζθαο Αερογενής μεηάδοζη. Αληηκεησπίδεηαη κε: - Επαξθή αεξηζκό - Απνιύκαλζε ηνπ αέξα - Σπζηεκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο ζθόλεο

7 ηάδια μεηάδοζης λοιμογόνων παραγόνηων 1) Γηαθπγή από ηελ πεγή κόιπλζεο 2) Μεηαθνξά ζην επηδεθηηθό άηνκν 3) Δίζνδν από ηελ θαηάιιειε πύιε εηζόδνπ

8 ΦΤΜΑΣΗΧΖ

9 Δπιδημιολογικά δεδομένα WHO (1993): TB απνηειεί επείγνπζα παγθόζκηα απεηιή ηεο δεκόζηαο πγείαο 2010: εθαη. λέα πεξηζηαηηθά θαη ζάλαηνη από TB παγθνζκίσο 2009: 9.7 εθαη. νξθαλά παηδηά από ζάλαην ελόο ηνπιάρηζηνλ γνλέα από ΣΒ Η δεύηεξε ινηκνγόλνο αηηία ζαλάηνπ (κεηά HIV)

10

11

12

13

14 Παθογόνο αίηιο Mycobacterium tuberculosis M. bovis MOTT (ζε αλνζνθαηαζηνιή) Τπόδοσα - Άλζξσπνο (Μ. Tuberculosis, M. africans) - Βνεηδή (M. bovis)

15 M. tuberculosis Βάθηιινο Απνθιεηζηηθώο αεξόβην µm Οπδέηεξν ζε Gram Αληνρή ζε νμηλναιθννινύρν (BAAR). Βξαδεία αλάπηπμε Φσηνεπαίζζεηνο

16 Σπόπορ μεηάδοζηρ Πνεςμονική Tb: αεξνγελώο κε ππξήλεο ζηαγνλίδηα (βήραο, πηάξληζκα) Αλζεθηηθό ζε πεξηβάιινλ θαη πηύεια (επηβίσζε γηα εβδνκάδεο) κεηάδνζε κε ζθόλε παλίσο: άςπρα αληηθείκελα, επαθή κε βιελλνγόλνπο ή δέξκα M. bovis: κε παζηεξησκέλν γάια λνζνύληνο δώνπ Δξυπνεςμονική Tb (πιελ ηνπ ιάξπγγα): δελ κεηαδίδεηαη κεηαμύ ησλ αηόκσλ

17

18 Πεπίοδορ επώαζηρ 4-12 εβδνκάδεο κέρξη ηε δεκηνπξγία πξσηνπαζνύο εζηίαο ή (+) Mantoux Κιηληθή λόζνο: θαηά ηα δύν πξώηα ρξόληα πιινίκσμε HIV: κεηώλεη ην ρξόλν θιηληθήο λόζνπ θαη απμάλεη ηνλ θίλδπλν

19 Πεπίοδορ μεηαδοηικόηηηαρ Απνβνιή κηθξννξγαληζκνύ κε πηύεια Ο βαζκόο κεηαδνηηθόηεηαο εμαξηάηαη από Αξηζκόο δηαζπνξάο κπθνβαθηεξηδίσλ Λνηκνγνληθόηεηα πλζήθεο πεξηβάιινληνο Σξόπνο δηαζπνξάο (νκηιία, βήραο, θιπ) Παηδηά κε πξσηνπαζή ινίκσμε είλαη θαηά θαλόλα κε κεηαδνηηθά

20 Δςαζθηζία - ανηοσή Ο θίλδπλνο λόζεζεο απμάλεη ζε παξαηεηακέλε έθζεζε πξώηνπο 6-12 κήλεο κεηά ηε ινίκσμε <3 εηώλ, εθήβνπο, ππεξήιηθεο HIV, αλνζνθαηαζηνιή ππνζηηηζκόο ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα, δηαβήηεο, λενπιαζίεο Υξήζηεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ

21 Πνεςμονική θςμαηίυζη Κιηληθά αζπκπησκαηηθή 90-95% απηντάηαη 5% πγηώλ θαη 50% θνξέσλ HIV: ε αξρηθή ινίκσμε εμειίζζεηαη ζε θιηληθή πλεπκνληθή Tb Βξέθε, εθήβνπο, αλνζνθαηεζηαικέλνπο: ηαρεία εμέιημε αξρηθήο ινίκσμεο

22

23 Ξεθηλά κε αλαδσπύξσζε παιαηάο εζηίαο πξσηνπαζνύο ινίκσμεο ή εμσγελή επαλακόιπλζε Υσξίο ζεξαπεία: 50% ζλεηόηεηα εληόο 5 εηώλ Απμεκέλε λνζεξόηεηα: ειηθία, άλδξεο, ρακειό νηθνλνκηθό επίπεδν, αζηηθέο πεξηνρέο

24 Φπκαηηλναληίδξαζε (Mantoux) Θεηηθνπνηείηαη 4-6 εβδνκάδεο κεηά ηελ πξσηνκόιπλζε θαη παξακέλεη ζεηηθή δηα βίνπ θιεξία δηακέηξνπ 10mm Υώξεο κε κηθξή ζπρλόηεηα, ρσξίο παξάγνληεο θηλδύλνπ (ζεηηθή 15mm), εθηόο παηδηώλ < 4 εηώλ (ζεηηθή 10mm) πγγελείο θξνύζκαηνο Tb, HIV ινίκσμε (ζεηηθή 5mm)

25

26 Mantoux απνηηική ζε νμεία κνξθή (θεγρξνεηδήο, θπκαηηώδεο κεληγγίηηδα) ινηκώδε λνζήκαηα (νζηξαθηά, ηιαξά) εκβνιηαζκόο κε δώληεο εμαζζελεκέλνπο ηνύο αλνζνθαηαζηνιή λόζνο AIDS ρξόληα ρξήζε λαξθσηηθώλ ππνζηηηζκόο

27 Πποληπηικά μέηπα 1. Θεξαπεία αζζελώλ 2. Γηαθνπή κεηάδνζεο λόζνπ 3. Πξόιεςε αλάπηπμεο πνιπαλζεθηηθώλ ζηα θάξκαθα ζηειερώλ

28 Σαρεία δηάγλσζε θαη έλαξμε ζεξαπείαο ζε αλνηθηή πλεπκνληθή Tb (ζεηηθά πηύεια) Ννζειεία ζε μερσξηζηνύο ζαιάκνπο κε ζπλερή εμαεξηζκό Σξέρνπζα απνιύκαλζε ζεηηθώλ πηπέισλ σζηή αηνκηθή πγηεηλή, απνιύκαλζε ρώξσλ κε ππεξηώδεο θσο Έιεγρνο ησλ αηόκσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνιεπηηθή αληηθπκαηηληθή αγσγή επί αξλεηηθήο Mantoux

29 ΔΜΒΟΛΙΟ ΦΤΜΑΣΙΩΗ (Bacille Calmette-Guerin - BCG)

30

31 O εκβνιηαζκόο BCG αθνξά επηιεγκέλα άηνκα πνπ πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη ζπζηήλεηαη πάληα από εμεηδηθεπκέλν ηαηξό ΗΠΑ: δελ ζπζηήλεηαη γεληθεπκέλνο εκβνιηαζκόο ηνπ πιεζπζκνύ

32 WHO, 2009

33 ΠΑΙΓΙΑ Δνδείξειρ εμβολιαζμού BCG - Αξλεηηθή Mantoux, ζπλερήο έθζεζε ζε άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ειιηπή ή αλαπνηειεζκαηηθή αληηtb αγσγή ή ε ΣΒ νθείιεηαη ζε ζηειέρε αλζεθηηθά ζε ηζνληαδίδε θαη ξηθακπηθίλε ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΤΓΔΙΑ - Τςειό πνζνζηό αζζελώλ κε ΣΒ από ζηειέρε αλζεθηηθά ζε ηζνληαδίδε θαη/ή ξηθακπηθίλε - Τςειή κεηαδνηηθόηεηα ηέηνησλ ζηειερώλ - Σα κέηξα πεξηνξηζκνύ ηεο ινίκσμεο απέβεζαλ αλεπαξθή

34 Ανηενδείξειρ εμβολιαζμού BCG Αλνζνθαζηνιή Αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα (πρ. HIV) ή άηνκα πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζε αλνζνθαηαζηνιή (ππνςήθηνη πξνο κεηακόζρεπζε) Κύεζε Γελ έρεη απνδεηρζεί ε αζθάιεηα ηνπ εκβνιίνπ

35 Δκβνιηαζκόο κε BCG (βξέθε, κηθξά παηδηά, νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ) Δκβνιηαζκόο κε BCG ζε (-) Mantoux ζεηηθνπνηεί ηελ αληίδξαζε (90%) Διιάδα: ππνρξεσηηθόο εκβνιηαζκόο κεηαμύ 5-6 εηώλ θαη επαλάιεςε κεηαμύ εηώλ (επί αξλεηηθήο Mantoux) θαη ζε ειηθία εηώλ Δκβόιην δελ ρνξεγείηαη ζε: ζεηηθή Mantoux, αλνζνθαηαζηνιή, θύεζε Μ. Bovis: παζηεξίσζε γάιαθηνο, ζαλάησζε βνεηδώλ κε (+) Mantoux

36 Ππόλητη Φςμαηίυζηρ Γηα έλαλ θόζκν ρσξίο θπκαηίσζε θνπόο Η δξακαηηθή κείσζε ηεο παγθόζκηαο επίπησζεο ηεο θπκαηίσζεο κέρξη ην 2015

37 ηόσοι - πξόζβαζε όισλ ησλ αζζελώλ παγθνζκίσο ζε πςειήο πνηόηεηαο πγεηνλνκηθή θξνληίδα - ειάηησζε ησλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ ηεο θπκαηίσζεο - πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πιεζπζκώλ από ηε θπκαηίσζε - αλάπηπμε θαη έγθαηξε αμηνπνίεζε λέσλ εξγαιείσλ - πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ πξόιεςε, ηε θξνληίδα θαη ηνλ έιεγρν ηεο θπκαηίσζεο

38 STOP: ηπαηηγική ππόλητηρ TB 1. Δλίζρπζε ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο 1. Δπαξθήο θαη ζπλερήο ρξεκαηνδόηεζε 2. Πξώηκε αλίρλεπζε θαη δηάγλσζε λέσλ πεξηζηαηηθώλ κε πνηνηηθέο εξγαζηεξηαθέο κεζόδνπο 3. Πξσηόθνιια ζεξαπείαο 4. Δπαξθήο θαξκαθεπηηθή παξνρή 5. Παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο λόζνπ

39 2. Αληηκεηώπηζε TB-HIV θαη επάισησλ πιεζπζκώλ 1. πλδπαζηηθή αληηκεηώπηζε ΣΒ-ΗΙV 2. πζηεκαηνπνίεζε πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο πνιπαλζεθηηθήο TB 3. Αληηκεηώπηζε ησλ αηόκσλ ηνπ πεξηβάιινληνο αζζελώλ 4. Δλίζρπζε νηθνλνκηθά αζζελώλ θαη επάισησλ πιεζπζκώλ

40 3. Δλίζρπζε πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο 1. Δλίζρπζε πνιηηηθώλ πγείαο, αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη βειηίσζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ, παξνρήο ππεξεζηώλ θαη πιεξνθόξεζεο 2. Πξόιεςε ζε πγεηνλνκηθνύο ρώξνπο, ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θαη νηθόζηην πεξηβάιινλ 3. Δλίζρπζε δηθηύνπ εξγαζηεξηαθήο δηάγλσζεο 4. Πξνζαξκνγή άιισλ επηηπρεκέλσλ κνληέισλ θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πγείαο

41 4. πζηξάηεπζε θαη ζπληνληζκόο όισλ ησλ θνξέσλ θξνληίδαο (δεκόζην, εζεινληέο, ηδησηηθή πξσηνβνπιία θιπ) 5. Δλίζρπζε αιιειεγγύεο παζρόλησλ 1. Πξναγσγή απνδνρήο, επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο θηλεηνπνίεζεο 2. πκκεηνρή ηεο θνηλόηεηαο ζηελ πξόιεςε, θξνληίδα θαη πξναγσγή πγείαο 6. Πξναγσγή ηεο έξεπλαο

42 Λανθάνοςζα λοίμυξη ΣΒ πάληα εμειίζζεηαη ζε ελεξγό ινίκσμε Δππαζείο νκάδεο πιεζπζκνύ Αζθενείρ με HIV λοίμωξη Λοίμωξη από ΤΒ καηά ηα 2 ηελεςηαία σπόνια Βπέθη και μικπά παιδιά Χπήζηερ ενδοθλέβιων οςζιών Ανοζοκαηεζηαλμένοι Ηλικιωμένοι Αηελήρ θεπαπεία παλαιάρ ΤΒ λοίμωξηρ Οη αλσηέξσ νκάδεο νθείινπλ λα ιάβνπλ πξνιεπηηθή ζεξαπεία γηα ΣΒ

43 ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΟΚΟΚΚΗΚΖ ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΑ (Meningococcal meningitis)

44 Oλύ βαθηενηαθό κόζεμα με ηαπεία ελέιηλε Κεναοκμβόιμξ μμνθή: ζςμαηηθή ελάκηιεζε, εθπομώζεηξ, θαηαπιελία, ζάκαημξ Θκεηόηεηα 5-15%, εάκ δηαγκςζηεί θαη ζεναπεοζεί εγθαίνςξ 5-15% εκόξ εκδεμηθμύ πιεζοζμμύ είκαη αζομπηςμαηηθμί θμνείξ (νηκμθάνογγαξ)

45 Μεγαιύηενε επίπηςζε ζε παηδηά, κεανμύξ εκήιηθεξ θαη ζε ζοκζήθεξ αολεμέκμο ζογπνςηηζμμύ (ζπμιεία, ζηναηόπεδα θιπ) Τα πνςημγεκή θνμύζμαηα είκαη ζοκήζςξ δηάζπανηα θαη με ζπεηηδόμεκα επηδεμημιμγηθά Υρειή ζοπκόηεηα: Κ. Αθνηθή, Ικδία, Λαηηκηθή Αμενηθή

46 Πνηκ ημ 1990: επηδεμίεξ από ζηειέπε ηύπμο Α Μεηά ημ 1990: επηδεμίεξ από ζηειέπε ηύπμο Β Σε ακαπηογμέκεξ πώνεξ: ζηειέπε ηύπμο C

47 Παθογόνο αίηιο Neisseria meningitidis Kύνημη ηύπμη: Α, Β, C Ληγόηενμ ζοπκμί: W135, X, Y, Z Οη οπόηοπμη έπμοκ δηαθμνεηηθή ιμημμημληθόηεηα, μπμνμύκ κα απμβμύκ ζακαηεθόνμη, εκώ επακαπνμζβάιιμοκ ημ ίδημ άημμμ

48

49

50 Υπόδοχο = μόκμκ μ άκζνςπμξ Τρόπος μεηάδοζης: άμεζε επαθή με μηθνμβημθόνμοξ ακαννςκύμκηεξ ή άημμα ζε θάζε επώαζεξ δηανθείαξ εμενώκ ή μεκώκ 25% ηςκ μηθνμβημθόνςκ δεκ κμζμύκ πμηέ Ο μεκηγγηηηδόθμθθμξ παναμέκεη ζημ νηκμθάνογγα

51 Πποληπηικά μέηπα Άμεζε δήιςζε ημο θνμύζμαημξ Άμεζε έκανλε ζεναπείαξ, πνηκ ηεκ ενγαζηενηαθή επηβεβαίςζε Απμμόκςζε ημο αζζεκμύξ γηα ημοιάπηζημκ 24 ώνεξ από ηεκ έκανλε ηεξ ζεναπείαξ Απμιύμακζε νηκμθανογγηθώκ εθθνίζεςκ ημο αζζεκμύξ Φεμεημπνμθύιαλε ηςκ ζηεκώκ επαθώκ ημο θνμύζμαημξ (ζμοιθμκαμίδεξ, ceftriaxone, ciprofloxacin) Γκεμένςζε πιεζοζμμύ γηα ημοξ ηνόπμοξ μεηάδζεξ

52 Πποληπηικά μέηπα Απμθογή ζογπνςηηζμμύ (ενγαζία, θαημηθία, πώνμη δηαζθέδαζεξ) Δεκ ζοκηζηάηαη μαδηθόξ εμβμιηαζμόξ πιεζοζμμύ Γμβόιημ (A,B,C,W135): εκήιηθεξ, μμάδεξ ορειμύ θηκδύκμο (κεμζύιιεθημη) Γμβόιημ (Α): πενημνηζμέκε ακμζία ζε παηδηά < 3 εηώκ Γμβόιημ (C): δεκ είκαη απμηειεζμαηηθό ζε παηδηά < 2 εηώκ Γπηδεμηθή έθνελε: απαηηείηαη Γπηδεμημιμγηθή επηηήνεζε Έγθαηνε δηάγκςζε Άμεζε ζεναπεία ύπμπηςκ πενηζηαηηθώκ

53 Πποληπηικά μέηπα Γπηδεμία ζε θιεηζημύξ πιεζοζμμύξ Αναίςζε ηςκ ζοκζεθώκ δηαβίςζεξ Φεμεημπνμθύιαλε ζε όια ηα άημμα ημο πιεζοζμμύ Γπηδεμία ζε μεγάιμ ίδνομα ή θμηκόηεηα Γμβμιηαζμόξ όιςκ ηςκ αηόμςκ ημο πιεζοζμμύ Απμηειεζμαηηθόξ έκακηη ζηειεπώκ A θαη C

54 ΣΡΔΠΣΟΚΟΚΚΗΚΔ ΛΟΗΜΧΞΔΗ

55 Οθείινληαη ζε ζηειέρε ζηξεπηνθόθθνπ (θπξίσο νκάδαο Α, Β) ηπεπηόκοκκοι ομάδαρ Α (θπξίσο ινηκώμεηο δέξκαηνο θαη θάξπγγα) Κπλάγρε Μνιπζκαηηθό θεξίν Κπηηαξίηηδα Δξπζίπειαο Ακπγδαιίηηδα Οζηξαθηά Γηεζεηηθέο ινηκώμεηο (βαθηεξηαηκία, ελδνθαξδίηηδα, κεληγγίηηδα, πεξηηνλίηηδα, νπξνινίκσμε, λεθξσηηθή πεξηηνληίηηδα)

56

57 ηπεπηόκοκκοι ομάδαρ Β Νεογνά πλεπκνλία ζεςαηκία κεληγγίηηδα Δνήλικερ βαθηεξηαηκία Οπξνινίκσμε Λνηκώμεηο δέξκαηνο, καιαθώλ κνξίσλ, νζηώλ

58 Ππόλητη λοιμώξευν από ζηπεπηόκοκκο ομάδαρ Α Πιύζηκν ρεξηώλ (βήραο, πηαξκόο, παξαζθεπή θαγεηνύ) Σα άηνκα κε θπλάγρε λα επηζθέπηνληαη ηαηξό ε ζεηηθή δνθηκαζία ζηξεπηνθόθθνπ, ζπληζηάηαη θαη νίθνλ πεξηνξηζκόο γηα 24 ώξεο από ηελ έλαξμε αληηβίσζεο Όια ηα ηξαύκαηα ειέγρνληαη γηα ζεκεία θιεγκνλήο Γελ απαηηείηαη ιήςε αληηβίσζεο από όζνπο έξρνληαη ζε επαθή κε πάζρνληα από δηεζεηηθή ινίκσμε Α, εθηόο θη αλ ππάξρεη ηαηξηθή έλδεημε

59 Ππόλητη νεογνικών λοιμώξευν από Streptococcus B Έλεγσορ όλυν ηυν εγκύυν γςναικών μεηαξύ 35-37ηρ εβδομάδαρ κύηζηρ Υοπήγηζη ανηιβιοηικών όηαν: Ο έιεγρνο γηα Strep.B είλαη ζεηηθόο Δάλ ην θαζεζηώο απνηθηζκνύ είλαη άγλσζην θαη Ο ηνθεηόο αλακέλεηαη πξηλ ηελ 37 ε εβδνκάδα θύεζεο Καηά ηνλ ηνθεηό, ππάξρεη ππξεηόο (>38.0 C) Ρήμε ησλ κεκβξαλώλ >18 hours Ιζηνξηθνύ πξνεγνύκελνπ λενγλνύ κε ινίκσμε από Strep.Β Απνκόλσζε Strep.Β ζηα νύξα ηεο κεηέξαο θαηά ηελ εγθπκνζύλε Ζ πενικιλλίνη είναι ηο θάπμακο εκλογήρ Δλαιιαθηηθά, ακπηθηιιίλε Cefazolin, ζε αιιεξγαία ζηελ πεληθηιιίλε

60

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ ΔΚΒΑΖ ΤΓΔΗΑ θαη ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ΝΔΟΓΝΧΝ ηνπ ΖΛΗΑ Υ. ΥΑΣΕΖIΧΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen Bartlett RC, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance To

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο

ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ. Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ Μ. Νηάγαλνπ Πλεπκνλνιόγνο-Δληαηηθνιόγνο Ναύπιην 2011 ΠΝΔΤΜΟΝΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (ΠΚ) Ζ νμεία ινίκσμε ηνπ πλεπκνληθνύ παξεγρύκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε άηνκν ην νπνίν: δε δηακέλεη ζε νίθν επγεξίαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341

14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 ΟΞΕΙΑ ΕΜΠΤΡΕΣΗ ΚΕΥΑΛΑΛΓΙΑ 14 ο Πεξηερόκελα 14.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 340 14.1.1 ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 340 14.1.2 ΔΜΠΤΡΔΣΖ ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ... 341 14.2 ΜΖΝΗΓΓOΚΟΚΚΗΚΖ ΝΟΟ... 342 14.2.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΜΖΝΗΓΓΗΣΗΓΟΚΟΚΚΟΤ... 343

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ. Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία»

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ. Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία» ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΦΤΜΑΣΙΩΗ Απ. Παπαβαζηιείνπ Πλεπκνλνιφγνο Φπκαηηνιφγνο Γηεπζπληήο ΔΤ Αληηθπκαηηθφ Σκήκα Μνλάδα Αλζεθηηθήο Φπκαηίσζεο ΓΠΝΝΘΑ «Ζ σηεξία» Σξηπιόο ζηόρνο αληηθπκαηηθήο ζεξαπείαο 1. Ίαζε ηνπ αζζελή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αριθ. Πρφη. Τ1/Γ.Π.νηθ.140202 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ. Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ. Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ Κνξίηζη 16 κελώλ κε ππνηξνπηάδνληα εκπύξεηα, νπδεηεξνπελία θαη πεξηεδξηθά απνζηήκαηα ΠΑΡΟΤΑ ΝΟΟ Πξνλήπην ζήιπ 16 κελώλ δηαθνκίζζεθε από ηελ ΠΓΥ ηνπ Γ.Ν. Γελλεκαηάο ιόγσ νπδεηεξνπελίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή Μέξνο έλαην ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δηζαγωγή Δπηδεκηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ εμέιημε ησλ λνζεκάησλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο από ηα νπνία απηά εμαξηώληαη.

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα