Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών SPECIAL OLYMPICS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS"

Transcript

1 Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών SPECIAL OLYMPICS ΜΑΪΟ 2011 Οργανωτική Εκτελεστική Επιτροπή Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics - Αθήνα 2011 Τηλ.: Fax: , Διεύθσνζη: Τ.Θ 2011, 11510, Κηήριο Ιππαζίας Πάρκο Γοσδή, Αθήνα, URL:

2 ΑΘΛΗΜΑ: ΕΝΟΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΟΛΥΒΙΑ ΔΟΝΤΗ LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ: LINK- ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΣΟΤ ΑΘΛΗΜΑΣΟ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Διευκυντισ Ακλθμάτων, Special Olympics Hellas ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΛΛΟΥ, Τομεάρχθσ Ακλιματοσ, ΑΘΗΝΑ 2011 ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑΛΟΥ, Τομεάρχθσ Γλωςςικϊν Υπθρεςιϊν, ΑΘΗΝΑ 2011 ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΕΚΔΟΗ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΡΑΡΑΔΑΚΗ, Υπευκ. Υπθρεςιϊν Διαιτθτϊν-Κριτϊν, ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΚΔΟΗ: ΑΘΗΝΑ 2011, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΘΛΗΜΑΣΩΝ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 2

3 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟ ΚΡΙΣΩΝ Ανακεώρθςθ:25 Ιανουαρίου 2010 υγγραφείσ: Chris Jackson Cindy Bickman Συμμετζχοντες: Kate Hickie Serenella Luigini Anne Pearcey Marene Van Farowe Barbara Wallace 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΚΙΤΩΝ Γενικι αξιολόγθςθ... 5 Ουδζτερεσ μειϊςεισ... 6 Διευκρινιςεισ:... 7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ... 8 Δ-εφορία -Δυςκολία των προγραμμάτων/αςκιςεων... 8 Ε-Εφορία-Εκτζλεςθ... 8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ-ΕΡΙΡΕΔΟ Ουδζτερεσ μειϊςεισ ςυγκεκριμζνεσ για τα ελεφκερα προγράμματα Δ-Εφορία Δυςκολία των ςτοιχείων/αξίεσ δυςκολίασ Ειδικζσ απαιτιςεισ οργάνου Αςκιςεισ εδάφουσ Δοκόσ ιςορροπίασ Αςυμμετρικό Δίηυγο Άλμα Επιδότθςθ E Εφορία-Εκτζλεςθ Εκτζλεςθ/Ευρφτθτα/υκμόσ Μειϊςεισ ευρφτθτασ Μειϊςεισ ρυκμοφ Ειδικά λάκθ ςφνκεςθσ

5 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟ ΚΡΙΣΩΝ Ο Οδθγόσ Κριτϊν Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικϊν είναι ςχεδιαςμζνοσ ζτςι ϊςτε να βοθκάει τουσ κριτζσ να είναι όςο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί όταν βακμολογοφν τισ ακλιτριεσ ςτουσ αγϊνεσ, με ςκοπό τθν κατάταξθ και τα μετάλλια. Υπάρχει πάντα περικϊριο για ατομικζσ προτιμιςεισ και προςωπικι ερμθνεία του Οδθγοφ αλλά τα κριτιρια που αναφζρονται ςτουσ κανονιςμοφσ των Special Olympics πρζπει να εφαρμόηονται. Ο ςκοπόσ του Οδθγοφ είναι να παρζχει ςτουσ ζμπειρουσ κριτζσ οδθγίεσ αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ των Special Olympics. Επιπλζον, αυτόσ ο Οδθγόσ είναι ςχεδιαςμζνοσ για να ενθμερϊνει τουσ προπονθτζσ ςχετικά με το πϊσ κα αξιολογοφνται τα προγράμματα των ακλθτριϊν τουσ. Το ςφνολο των κανονιςμϊν Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικϊν και τα φφλλα κριτϊν για κάκε επίπεδο μποροφν να βρεκοφν ςτο SOI Summer Sport Rules. (Σθμείωςθ: τα καινοφργια φφλλα κριτϊν κα βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα του SOI τον Ιανουάριο του 2010). Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, οι κριτζσ πρζπει να ενεργοφν επαγγελματικά και να αξιολογοφν κάκε πρόγραμμα δίκαια και αμερόλθπτα. Οι κριτζσ δεν επιτρζπεται να μιλοφν με προπονθτζσ, γονείσ ι ακλθτζσ για το πρόγραμμα μιασ ακλιτριασ. Αυτόσ ο κανόνασ ιςχφει μζςα κι ζξω από το γυμναςτιριο των αγϊνων. Εάν τζτοιεσ ςυνομιλίεσ γίνουν αντιλθπτζσ, κα προτακεί ςτθν Επιτροπι Αγϊνα θ απομάκρυνςθ του κριτι. Γενικι αξιολόγθςθ α) Σφμφωνα με το ςφςτθμα κρίςθσ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Γυμναςτικισ (F.I.G), κα λειτουργιςουν δφο εφορίεσ κριτϊν. Κάκε εφορία κα είναι υπεφκυνθ για βακμοφσ από το ςυνολικό βακμό. Ο μζγιςτοσ βακμόσ για ζνα πρόγραμμα είναι βακμοί. Ππωσ φαίνεται και παρακάτω, προκειμζνου να υπολογιςτεί ο τελικόσ βακμόσ ενόσ προγράμματοσ, ο βακμόσ τθσ εφορίασ που αξιολογεί τθ δυςκολία (D-Panel) κα ακροίηεται με το βακμό τθσ εφορίασ που αξιολογεί τθν εκτζλεςθ (E-Panel). H Δ-εφορία (Δυςκολία), κακορίηει εάν το κάκε πρόγραμμα εκτελζςτθκε ςφμφωνα με τθν περιγραφι (για τα υποχρεωτικά προγράμματα) ι εάν καλφπτει τισ απαιτιςεισ οργάνου (για τα ελεφκερα προγράμματα). Η D-εφορία εφαρμόηει όλεσ τισ μειϊςεισ τισ ςχετικζσ με τθ δυςκολία όπωσ επίςθσ και όλεσ τισ ουδζτερεσ μειϊςεισ. Η E-εφορία (Εκτζλεςθ) αξιολογεί τθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων και εφαρμόηει όλουσ τουσ κανονιςμοφσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ και τθν ευρφτθτα. β) Σε κάκε εφορία και ςε κάκε όργανο μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από ζνασ ζωσ τζςςερισ κριτζσ. Πταν μια εφορία αποτελείται από δφο ι τρεισ κριτζσ, κα υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των βακμολογίων όλων των κριτϊν προκειμζνου να βγει θ τελικι βακμολογία αυτισ τθσ εφορίασ. Πταν θ εφορία αποτελείται από τζςςερισ κριτζσ, τότε θ μεγαλφτερθ και θ μικρότερθ βακμολογία κα διαγράφονται και κα υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των δφο υπόλοιπων βακμολογιϊν. 5

6 γ) Πταν μόνο ζνασ κριτισ υπάρχει διακζςιμοσ για κάκε όργανο, τότε αυτόσ ο κριτισ κα είναι υπεφκυνοσ και για το βακμό Δυςκολίασ και Εκτζλεςθσ. δ) Πλοι οι κριτζσ τθσ Δ-εφορίασ πρζπει να ςυμφωνοφν για τθν Αξία Εκτζλεςθσ (Performance Value) του προγράμματοσ. ε) Οι επιτρεπτζσ διαφορζσ βακμολογίασ των κριτϊν τθσ Ε-Εφορίασ είναι: ςτ) Οι κριτζσ κα βρίςκονται γφρω από το ςτρϊμα του οργάνου ι το όργανο. Οι κριτζσ δεν κα ςυηθτοφν μεταξφ τουσ εκτόσ κι αν τουσ ηθτθκεί από τον υπεφκυνο κριτι του οργάνου. (Εάν οι βακμολογίεσ των κριτϊν δεν βρίςκονται μζςα ςτα όρια επιτρεπτισ διαφοράσ, θ ςυηιτθςθ είναι απαραίτθτθ). Ουδζτερεσ μειώςεισ Οι ουδζτερεσ μειϊςεισ αφαιροφνται από τον τελικό βακμό από κάκε κριτι τθσ D-εφορίασ. Ο μζγιςτοσ, ςυνολικόσ βακμόσ ουδζτερων μειϊςεων που μπορεί να αφαιρεκεί από μια βακμολογία είναι 4.00 βακμοί. Ανατρζξτε ςτον Κϊδικα Βακμολογίασ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Γυμναςτικισ για ουδζτερεσ μειϊςεισ που δεν αναφζρονται παρακάτω. α) Ακατάλλθλθ ενδυμαςία 0.30 ςε κάκε πρόγραμμα β) Ακατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ και χριςθ βοικειασ 0.80 ςε κάκε πρόγραμμα (Σθμείωςθ: ο προπονθτισ μπορεί να κάνει αίτθςθ εξαίρεςθσ ςε περιπτϊςεισ ειδικισ ανάγκθσ). γ) Μθ πεικαρχθμζνθ ι αντιακλθτικι ςυμπεριφορά 0.30 κάκε φορά δ) Ζλλειψθ παρουςίαςθσ ςτουσ κριτζσ πριν ι μετά τθν εκτζλεςθ 0.30 κάκε φορά ε) Αδυναμία απομάκρυνςθσ του βατιρα ι τθσ επιφάνειασ 0.30 κάκε φορά που εκτελείται θ είςοδοσ ςτ) Αδυναμία ζναρξθσ τθσ εκτζλεςθσ μζςα ςε 30 sec κάκε φορά από το ςιμα του κριτι η) Η ακλιτρια δεν φοράει νοφμερο (εάν ζχει δοκεί) 0.30 κάκε φορά θ) Βοικεια από τον προπονθτι -Σωματικι βοικεια κάκε φορά

7 -Βοικεια προφορικι -Βοικεια με ςιματα ςτθν ακλιτρια 0.30 κάκε φορά 0.20 κάκε φορά κ) Απαιτοφμενθ βοικεια ςτο άλμα και ςτο δίηυγο (διευκρινιςεισ παρατίκενται παρακάτω) -Η ακλιτρια αρχίηει το πρόγραμμά τθσ Τα ςτοιχεία που εκτελοφνται αφαιροφνται από τθ βακμολογία χωρίσ παρουςία προπονθτι Μειϊςτε ανάλογα: -Ο κριτισ «φωνάηει» τον προπονθτι για να βοθκιςει 0.30 κάκε φορά -Η ακλιτρια εγκαταλείπει το όργανο 0.80 κάκε φορά -Κακυςτζρθςθ του αγϊνα 0.20 κάκε φορά -Ο προπονθτισ αγγίηει τθν ακλιτρια 0.80 κάκε φορά προκειμζνου να ξαναρχίςει το πρόγραμμά τθσ -Ο προπονθτισ δεν επιςτρζφει ςτθ κζςθ βοικειασ Άκυρο Διευκρινιςεισ: Στο άλμα και ςτο δίηυγο, ο προπονθτισ πρζπει να παρίςταται ςτο όργανο ζτοιμοσ να βοθκιςει. Ο κριτισ δεν πρζπει να ςθκώςει τθν πράςινθ ςθμαία ζναρξθσ τθσ εκτζλεςθσ, μζχρι τθν εμφάνιςθ του προπονθτι. Οι ακόλουκεσ μειϊςεισ κα εφαρμοςτοφν: Εάν για κάποιο λόγο θ ακλιτρια αρχίςει το πρόγραμμά τθσ χωρίσ τθν παρουςία προπονθτι, ο κριτισ πρζπει να διακόψει τθν εκτζλεςθ τθσ ακλιτριασ αμζςωσ. Πταν ο προπονθτισ ζρκει ςε κζςθ βοικειασ, θ ακλιτρια μπορεί να ςυνεχίςει τθν άςκθςι τθσ από το ςθμείο που ςταμάτθςε ι να ξαναρχίςει. Πποια ςτοιχεία ζχουν εκτελεςτεί μζχρι εκείνο το ςθμείο, δεν κα υπολογίηονται ςτθ βακμολογία κι επιπλζον κα εφαρμόηονται οι κατάλλθλεσ μειϊςεισ. Εάν θ κριτισ πρζπει να «φωνάξει» τον προπονθτι για να βοθκιςει, κα γίνεται μείωςθ 0.30 για «μθ πεικαρχθμζνθ ςυμπεριφορά». Εάν θ ακλιτρια εγκαταλείψει το όργανο ι εάν ο προπονθτισ αγγίξει τθν ακλιτρια για να ςυνεχίςει τθν εκτζλεςι τθσ, κα γίνεται μείωςθ 0.80 και επιπλζον 0.20 για κακυςτζρθςθ του αγϊνα. 7

8 Εάν ο προπονθτισ δεν επιςτρζψει ςε κζςθ βοικειασ, θ ακλιτρια κα βακμολογθκεί με μθδζν. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Τα Επίπεδα Α, 1, 2, & 3 κεωροφνται υποχρεωτικά προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα αξιολογοφνται από δφο εφορίεσ κριτϊν. Κάκε εφορία μπορεί να δϊςει το μζγιςτο βακμοφσ. Οι βακμολογίεσ των δφο εφοριϊν προςτίκενται για να βγει ο τελικόσ βακμόσ τθσ ακλιτριασ. Δ-εφορία -Δυςκολία των προγραμμάτων/αςκιςεων α) Κάκε κριτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ςτοιχείων που αναμζνεται να εκτελεςτοφν ςτο ςυγκεκριμζνο υποχρεωτικό πρόγραμμα. β) Τα ςτοιχεία κα αναγνωρίηονται ωσ δυςκολία ανάλογα με τθν τεχνικι τθσ εκτζλεςισ τουσ από τουλάχιςτον ζνα κριτι, ανεξάρτθτα από τθ ςειρά που εμφανίηονται ςτο πρόγραμμα. Αυτι θ αναγνϊριςθ κα κακορίςει τον Βακμό Εκτζλεςθσ (Performance Score) του προγράμματοσ. Τα ςτοιχεία που πρζπει να εκτελεςτοφν βρίςκονται ςτο ατομικό φφλλο βακμολογίασ κάκε προγράμματοσ. γ) Ο Βακμόσ Εκτζλεςθσ (Performance Score) υπολογίηεται προςκζτοντασ τθν αξία δυςκολίασ κάκε ςτοιχείου που βρίςκεται ςτο φφλλο βακμολογίασ και εκτελείται επιτυχϊσ. δ) Κάκε κριτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι των ουδζτερων μειϊςεων που βρίςκονται ςτο παράρτθμα Γενικισ Aξιολόγθςθσ. ε) Κάκε κριτισ είναι υπεφκυνοσ για να δϊςει επιδότθςθ, όπου πρζπει. Στο επίπεδο Α, δεν υπάρχει κατθγορία επιδότθςθσ. Στα επίπεδα 1-3, δεν υπάρχει κατθγορία επιδότθςθσ για το Άλμα. Σε κάποια προγράμματα, μια ςυγκεκριμζνθ επιδότθςθ 0.50 εκ. είναι ςθμειωμζνθ ςτο φφλλο βακμολογίασ (π.χ. για το φψοσ τθσ δοκοφ). ςτ) Το μζγιςτο βακμοί, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται και όλεσ οι επιδοτιςεισ μποροφν να δοκοφν ςε κάκε ακλιτρια για κάκε τθσ πρόγραμμα. η) Ζνα ολόκλθρο πρόγραμμα ι μεμονωμζνο ςτοιχείο μπορεί να εκτελεςτεί με αντίκετθ ςειρά χωρίσ μειϊςεισ. θ) Στισ αςκιςεισ εδάφουσ, εάν αλλάξει το πρόγραμμα λόγω τθσ εκτόσ ςειράσ εκτζλεςθσ ενόσ ςτοιχείου κα εφαρμόηονται μειϊςεισ. Εάν θ αλλαγι τθσ ςειράσ εκτζλεςθσ του ςτοιχείου κάνει τθν ακλιτρια να μπερδζψει τελείωσ τθν ςειρά που εκτελοφνται οι αςκιςεισ για το υπόλοιπο του προγράμματοσ, αυτό κα κεωρείται μικρό λάκοσ. Ε-Εφορία-Εκτζλεςθ α) Οι μειϊςεισ εκτζλεςθσ εφαρμόηονται ςε κάκε ςτοιχείο, ςε δζκατα του βακμοφ, ακολοφκωσ: Μικρά λάκθ 0.10 εκ. 8

9 Για παράδειγμα: λυγιςμζνα χζρια, λυγιςμζνα γόνατα, ανοιχτά πόδια, απϊλεια ιςορροπίασ, λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ χεριϊν, κ.λ.π Μεςαία λάκθ 0.30 εκ. Για παράδειγμα: είναι παρόμοια με τα μικρά λάκθ αλλά εκτελοφνται ςε μεγαλφτερο βακμό. Μεγάλα λάκθ 0.50 Για παράδειγμα: μεγάλο ι υπερβολικό λφγιςμα των χεριϊν ι /και των ποδιϊν, ανοιχτά πόδια ι απϊλεια ιςορροπίασ. Ρολφ μεγάλα λάκθ και πτϊςεισ 0.80 εκ. Για παράδειγμα: πτϊςεισ πάνω ι κάτω από το όργανο. β) Μειϊςεισ ευρφτθτασ εφαρμόηονται ςε κάκε ςτοιχείο με βάςθ τισ γενικζσ οδθγίεσ εκτζλεςθσ που αναφζρονται παραπάνω. Η ευρφτθτα περιλαμβάνει το εφροσ κίνθςθσ και το πόςο μεγάλο ι μικρό δείχνει το ςτοιχείο που εκτελείται ςε ςχζςθ με τθν ιδανικι εκτζλεςθ. γ) Οι μειϊςεισ ρυκμοφ μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςε κάκε μεμονωμζνο ςτοιχείο και ςε ολόκλθρο το πρόγραμμα. Αυτζσ οι μειϊςεισ περιλαμβάνουν: Ακοφςια ςταματιματα 0.10 εκ. κάκε φορά Φτωχόσ ρυκμόσ ςε μεμονωμζνο ςτοιχείο 0.10 ςε κάκε ςτοιχείο (το μζγιςτο 0.30 εκ.) Φτωχόσ ρυκμόσ ςε ολόκλθρο το πρόγραμμα 0.30 εκ. δ) Η μείωςθ για ζλλειψθ ςτοιχείου κα γίνεται από τθν Ε-Εφορία για όλα τα υποχρεωτικά προγράμματα. Αυτι θ μείωςθ κα είναι ίςθ με τθν αξία του ςτοιχείου ςυν μια επιπλζον μείωςθ 0.50 εκ. Αυτι θ μείωςθ αποτελεί εξαίρεςθ από τισ οδθγίεσ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ (F.I.G). Σημείωση: θ μείωςθ για θκελθμζνθ παράλειψθ ςτοιχείου εφαρμόηεται μόνο όταν θ ακλιτρια δεν κάνει καμία εμφανι προςπάκεια για να εκτελζςει το ςτοιχείο. Παράδειγμα 1: Αιϊρθςθ-εάν θ ακλιτρια κάνει κάμψθ ςτα ιςχία κι αιϊρθςθ των ποδιϊν πίςω αλλά δεν μπορζςει να ςθκϊςει τα ιςχία τθσ από τθ μπάρα, θ αξία τθσ αιϊρθςθσ δεν δίνεται αλλά δεν γίνεται και πρόςκετθ μείωςθ για «θκελθμζνθ παράλειψθ ςτοιχείου» γιατί θ ακλιτρια αποπειράκθκε να το εκτελζςει. Παράδειγμα 2: Αιϊρθςθ-εάν θ ακλιτρια δεν κάνει καμία απόπειρα για να αρχίςει τθν αιϊρθςθ ςτθ μπάρα,(κάμψθ των ιςχίων κι αιϊρθςθ των ςκελϊν) ι για να ςθκϊςει τα ιςχία τθσ από τθ μπάρα, δεν κα πάρει τθν αξία του ςτοιχείου και κα γίνει και θ επιπλζον μείωςθ για «θκελθμζνθ παράλειψθ ςτοιχείου». 9

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ-ΕΠΙΠΕΔΟ 4 Τα ελεφκερα προγράμματα αξιολογοφνται από δφο εφορίεσ κριτϊν. Κάκε εφορία μπορεί να δϊςει μια μζγιςτθ βακμολογία βακμϊν. Ο τελικόσ βακμόσ τθσ ακλιτριασ προκφπτει από το άκροιςμα των βακμολογιϊν των δφο εφοριϊν. Ουδζτερεσ μειώςεισ ςυγκεκριμζνεσ για τα ελεφκερα προγράμματα α) Χριςθ οποιονδιποτε τριϊν ςυνεχόμενων ςτοιχείων από τα υποχρεωτικά προγράμματα, επιφζρει μείωςθ 1.00 βακμοφ. β) Η μζγιςτθ διάρκεια των αςκιςεων εδάφουσ και δοκοφ κα είναι ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ οδθγίεσ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Γυμναςτικισ (max min.) γ) Στισ ακλιτριεσ κα γίνονται οι ακόλουκεσ μειϊςεισ για υπζρβαςθ χρόνου ςτα προγράμματά τουσ: Υπζρβαςθ ζωσ 2 sec Υπζρβαςθ μεγαλφτερθ από 2 sec εκ εκ. δ) Στισ ακλιτριεσ κα γίνονται οι ακόλουκεσ μειϊςεισ για προγράμματα τα οποία είναι πολφ ςφντομα: Αςκιςεισ εδάφουσ (διάρκεια μικρότερθ από 30 sec) Αςκιςεισ ςτθ δοκό ιςορροπίασ (διάρκεια μικρότερθ από 30 sec) Αςκιςεισ ςτο δίηυγο (λιγότερο από 5 ςτοιχεία) Δ-Εφορία Οι κριτζσ τθσ D-Εφορίασ αξιολογοφν: 2.00β. 2.00β. 2.00β. Τθν αξία δυςκολίασ των ςτοιχείων 7.00 β Τισ ειδικζσ απαιτιςεισ οργάνου 2.50 β Τισ επιδοτιςεισ 0.50 εκ Τισ ουδζτερεσ μειϊςεισ Το μζγιςτο: 4.00β 1. Δυςκολία των ςτοιχείων/αξίεσ δυςκολίασ Αςκιςεισ εδάφουσ, Δοκόσ ιςορροπίασ, Αςυμμετρικό δίηυγο Τα εννζα ςτοιχεία υψθλότερθσ δυςκολίασ χρθςιμοποιοφνται για να υπολογιςτεί θ δυςκολία του προγράμματοσ. α. Η ακλιτρια πρζπει να εκτελζςει εννζα διαφορετικά ςτοιχεία μζςα ςτο πρόγραμμα. Η αξία δυςκολίασ ενόσ ςτοιχείου υπολογίηεται μόνο μία φορά. Δεν κα υπάρχει μείωςθ για επανάλθψθ, εάν ζνα ςτοιχείο εκτελεςτεί περιςςότερο από μία φορά όμωσ μειϊςεισ εκτζλεςθσ κα εφαρμοςτοφν κάκε φορά που το ςτοιχείο εκτελείται. Τα ςτοιχεία τα οποία

11 εκτελοφνται προσ τα αριςτερά και προσ τα δεξιά δε κεωροφνται διαφορετικά (π.χ. τροχόσ, ςτροφζσ). β. Οι ακλιτριεσ μποροφν να επιλζξουν ςτοιχεία από τον Κϊδικα Βακμολογίασ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Γυμναςτικισ (F.I.G). Για ςτοιχεία που δεν ζχουν αξία ςφμφωνα με τον Κϊδικα Βακμολογίασ, είναι ςτθν κρίςθ των κριτϊν εάν κα κεωρθκοφν αναγνωρίςιμα ςτοιχεία. γ. Οι αξίεσ δυςκολίασ κα παίρνουν τουσ ακόλουκουσ βακμοφσ: Στοιχεία που μποροφν να αναγνωριςτοφν Στοιχεία αξίασ Α ςφμφωνα με τον Κϊδικα 0.50 εκ εκ Στοιχεία αξίασ Β ι C ςφμφωνα με τον Κϊδικα 1.00 β. 2. Ειδικζσ απαιτιςεισ οργάνου α. Για τισ αςκιςεισ εδάφουσ, δοκοφ ιςορροπίασ και αςυμμετρικοφ δίηυγου υπάρχουν πζντε ειδικζσ απαιτιςεισ οργάνου (παρατίκενται παρακάτω). β. Κάκε ειδικι απαίτθςθ οργάνου που εκτελείται ολοκλθρωμζνα κα αξιολογείται με 0.50 εκ., και ςε ςφνολο κα δίνονται 2.50 βακμοί για τισ πζντε ειδικζσ απαιτιςεισ ενόσ προγράμματοσ. γ. Ζνα ςτοιχείο δεν πρζπει υποχρεωτικά να ζχει αξία δυςκολίασ για να καλφψει τθν ειδικι απαίτθςθ οργάνου. δ. Ζνα ςτοιχείο μπορεί να καλφψει μόνο μία ειδικι απαίτθςθ οργάνου. Συνεπϊσ, χρειάηονται πζντε διαφορετικά ςτοιχεία για να καλυφκοφν και οι πζντε απαιτιςεισ. ε. Ειδικζσ απαιτιςεισ οργάνων είναι οι ακόλουκεσ: Αςκιςεισ εδάφουσ Γυμναςτικό/χορευτικό ςτοιχείο/α Ακροβατικό ςτοιχείο/α με κατεφκυνςθ εμπρόσ Ακροβατικό ςτοιχείο/α με κατεφκυνςθ πίςω Ακροβατικό ςτοιχείο/α με κατεφκυνςθ πλάι Ιςορροπία/εσ Δοκόσ ιςορροπίασ Στροφι/ζσ Γυμναςτικό άλμα /-τα Στοιχείο/α χαμθλά και ψθλά ςτθ δοκό Ιςορροπία/εσ Ζξοδοσ Αςυμμετρικό Δίηυγο Αλλαγι μπάρασ 11

12 Αιϊρθςθ Στοιχείο προσ τα εμπρόσ Στοιχείο προσ τα πίςω Ζξοδοσ 3. Άλμα α) Η ακλιτρια επιτρζπεται να εκτελζςει το μζγιςτο τρεισ προςπάκειεσ προκειμζνου να εκτελζςει το άλμα τθσ, ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ: Επιτρζπονται δφο φόρεσ εάν κατά τθν πρϊτθ, θ ακλιτρια δεν αγγίξει το βατιρα ι τον ίππο. Η ακλιτρια μπορεί να εκτελζςει δφο άλματα. Τα άλματα μπορεί να είναι ίδια ι διαφορετικά. Η ακλιτρια μπορεί να επιλζξει να εκτελζςει μόνο ζνα άλμα ςτον ίππο. Η βακμολογία του καλφτερου άλματοσ μετράει για τον αγϊνα. β) Η ακλιτρια δεν επιτρζπεται να εκτελζςει το υποχρεωτικό άλμα ωσ ελεφκερο θμείωςθ: Στο υποχρεωτικό άλμα διαπζραςθσ, μια οριηόντια κζςθ του ςϊματοσ ι και πιο ψθλά, δεν απαιτείται. Συνεπϊσ, μπορεί να εκτελεςτεί διαπζραςθ με οριηόντια ι και πιο ψθλά κζςθ του ςϊματοσ κατά τθν πρϊτθ φάςθ πτιςθσ, ωσ ελεφκερο άλμα. Σε περίπτωςθ που θ ακλιτρια δεν δείχνει αυτι τθ κζςθ ςϊματοσ κα γίνεται μείωςθ 1.00 βακμοφ από τθν αρχικι αξία του άλματοσ. Οι αξίεσ δυςκολίασ για τα άλματα που ςυνικωσ εκτελοφνται, βρίςκονται παρακάτω. Οι αξίεσ δυςκολίασ για τα άλματα που βρίςκονται ςτον Κϊδικα Βακμολογίασ τθσ F.I.G κα είναι: θ αξία τουσ ςφμφωνα με τον Κϊδικα ςυν 5.50 βακμοφσ. Άλμα Διαπζραςθ με ςυςπείρωςθ, διάςταςθ ι δίπλωςθ 5.00β Χειροκυβίςτθςθ και πζςιμο με τθν πλάτθ ςε κφβουσ 7.00β Ρρϊτθ φάςθ ςε οριηόντια ι και πιο ψθλά κζςθ και διαπζραςθ με ςυςπείρωςθ ι διάςταςθ 7.50β Χειροκυβίςτθςθ 12 Αρχικι Αξία 8.40 β Χειροκυβίςτθςθ και ½ ςτροφι ςτθ βϋφάςθ πτιςθσ 8.80β ½ ςτροφι ςτθν αϋφάςθ πτιςθσ και ½ ςτροφι ςτθ βϋφάςθ πτιςθσ 9.00 β Τςουκαχάρα 10.00β 4. Επιδότθςθ α. Επιδότθςθ κα δίνεται για δφςκολουσ ςυνδυαςμοφσ ςτοιχείων ςτισ αςκιςεισ εδάφουσ, δοκοφ και δίηυγου.

13 β. Μια ακλιτρια μπορεί να πάρει το μζγιςτο 0.50 εκ επιδότθςθ γ. Τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για να πάρει μια ακλιτρια επιδότθςθ ΔΕΝ πρζπει υποχρεωτικά να ανικουν ςτα εννζα ςτοιχεία υψθλότερθσ δυςκολίασ που εκτελεί θ ακλιτρια για να τον υπολογιςμό τθσ δυςκολίασ. δ. Ζνα ςτοιχείο μπορεί να επαναλθφκεί και δεφτερθ φορά ςε μια ςφνδεςθ ςτοιχείων και να πάρει επιδότθςθ θ ςφνδεςθ. ε. Επιδοτιςεισ κα δίνονται ςτισ ακλιτριεσ που εκτελοφν ςτοιχεία δυςκολίασ από τον Κϊδικα Βακμολογίασ, ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ: φνδεςθ ςτοιχείων Επιδότθςθ Α+Α 0.10 Α ι Β+Β 0.20 Β ι C+B 0.30 E Εφορία-Εκτζλεςθ Οι κριτζσ τθσ Ε-εφορίασ, αξιολογοφν: Εκτζλεςθ Ευρφτθτα υκμό Ειδικά λάκθ ςφνκεςθσ 1.Εκτζλεςθ/Ευρφτθτα/Ρυκμόσ-Για τα ελεφκερα προγράμματα, οι κριτζσ εφαρμόηουν τισ μειϊςεισ για εκτζλεςθ, ευρφτθτα και ρυκμό που ιςχφουν και ςτα υποχρεωτικά. Ειδικά λάκθ εκτζλεςθσ για τισ αςκιςεισ εδάφουσ, τθ δοκό ιςορροπίασ και το άλμα υπάρχουν ςτα ατομικά φφλλα βακμολόγθςθσ. Οι γενικζσ μειϊςεισ εκτζλεςθσ εφαρμόηονται ςε κάκε ςτοιχείο ςε δζκατα του βακμοφ ωσ εξισ: Μικρά λάκθ 0.10 εκ. Για παράδειγμα: λυγιςμζνα χζρια, λυγιςμζνα γόνατα, ανοιχτά πόδια, απϊλεια ιςορροπίασ, λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ χεριϊν, κ.λ.π Μεςαία λάκθ 0.30 εκ. Για παράδειγμα: παρόμοια με τα μικρά λάκθ αλλά εκτελοφνται ςε μεγαλφτερο βακμό. Μεγάλα λάκθ 0.50 εκ. Για παράδειγμα: μεγάλο ι υπερβολικό λφγιςμα των χεριϊν ι /και των ποδιϊν, ανοιχτά πόδια ι απϊλεια ιςορροπίασ Ρολφ μεγάλα λάκθ και πτϊςεισ 0.80 εκ. Για παράδειγμα: πτϊςεισ πάνω ι κάτω από το όργανο 13

14 2. Μειώςεισ ευρφτθτασ εφαρμόηονται ςε κάκε ςτοιχείο μεμονωμζνα με βάςθ τισ γενικζσ οδθγίεσ εκτζλεςθσ που αναφζρονται παραπάνω. Η ευρφτθτα περιλαμβάνει το εφροσ κίνθςθσ και το πόςο μεγάλο ι μικρό δείχνει το ςτοιχείο που εκτελείται ςε ςχζςθ με τθν ιδανικι εκτζλεςθ. 3. Μειώςεισ ρυκμοφ μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςε κάκε μεμονωμζνο ςτοιχείο και ςε ολόκλθρο το πρόγραμμα. Αυτζσ οι μειϊςεισ περιλαμβάνουν: Ακοφςια ςταματιματα 0.10 εκ. κάκε φορά Φτωχόσ ρυκμόσ ςε μεμονωμζνο ςτοιχείο 0.10 ςε κάκε ςτοιχείο (το μζγιςτο 0.30 εκ.) Φτωχόσ ρυκμόσ ςε ολόκλθρο το πρόγραμμα 0.30 εκ. 4. Ειδικά λάκθ ςφνκεςθσ-τα ειδικά λάκθ ςφνκεςθσ για τισ αςκιςεισ εδάφουσ, τθ δοκό ιςορροπίασ και το αςυμμετρικό δίηυγο, περιλαμβάνονται ςτα φφλλα βακμολογίασ. 14

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΨΝΨΝ KUMITE ΑΘΟ 1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΟΣ KUMITE ΑΘΟ 2: ΕΡΙΣΘΜΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΟ 3: ΟΓΑΝΩΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής Κανονισμοί WBC Όροι συμμετοχής 1.1 Συμμετζχοντεσ 1.1.1 Εκνικά προςόντα/προχποκζςεισ Το WBC (World Barista Championship) είναι ανοιχτό ςτουσ εκνικοφσ πρωτακλθτζσ όπωσ ορίηεται από ζνα WBC επικυρωμζνο εκνικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΘΜΑ: ΠΟΔΗΛΑΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΠΕΣΑ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: V.Petsas@Athens2011.org ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΘΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 Συςτήματα Παραγωγήσ Θςμάζηε ηεν ηαξινόμεζε ηων ζςζηεμάηων παπαγωγήρ; Για κάκε κατθγορία ςυςτθμάτων, εκτόσ από το ςτρατθγικό πρόβλθμα του μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν 1. Κανόνεσ 1.1 Γενικά Οι παρακάτω κανόνεσ είναι δεςμευτικοί για όλα τα μζλθ του ESL. Όποιοσ εγγράφεται ςτο ESL, δθλϊνει ταυτόχρονα, ότι κατανόθςε τουσ κανονιςμοφσ και ςυμφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Θεωρητικές και Πρακτικές Πτυχές Διδακτικό Υλικό Δείγμα Διδακτικών Ενοτήτων Carlo Nofri Carolina Drago Maurizio Masella Moreno Stracci Carlo Nofri, Carolina Drago Maurizio Masella,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21150 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Salonica Guide. Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Salonica Guide. Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Salonica Guide Διαδικτυακή Εφαρμογή με τη χρήση τεχνολογιών ανοικτοφ κώδικα και Google Maps API Φοιτιτρια: Λαντηάκθ Χριςτίνα Επιβλζπων Κακθγθτισ: Σαμαράσ Νικόλαοσ Θμερομθνία: 15 Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα