Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών SPECIAL OLYMPICS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS"

Transcript

1 Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών SPECIAL OLYMPICS ΜΑΪΟ 2011 Οργανωτική Εκτελεστική Επιτροπή Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics - Αθήνα 2011 Τηλ.: Fax: , Διεύθσνζη: Τ.Θ 2011, 11510, Κηήριο Ιππαζίας Πάρκο Γοσδή, Αθήνα, URL:

2 ΑΘΛΗΜΑ: ΕΝΟΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΟΛΥΒΙΑ ΔΟΝΤΗ LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ: LINK- ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΣΟΤ ΑΘΛΗΜΑΣΟ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Διευκυντισ Ακλθμάτων, Special Olympics Hellas ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΛΛΟΥ, Τομεάρχθσ Ακλιματοσ, ΑΘΗΝΑ 2011 ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑΛΟΥ, Τομεάρχθσ Γλωςςικϊν Υπθρεςιϊν, ΑΘΗΝΑ 2011 ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΕΚΔΟΗ: ΚΑΤΕΙΝΑ ΡΑΡΑΔΑΚΗ, Υπευκ. Υπθρεςιϊν Διαιτθτϊν-Κριτϊν, ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΚΔΟΗ: ΑΘΗΝΑ 2011, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΘΛΗΜΑΣΩΝ & ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 2

3 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟ ΚΡΙΣΩΝ Ανακεώρθςθ:25 Ιανουαρίου 2010 υγγραφείσ: Chris Jackson Cindy Bickman Συμμετζχοντες: Kate Hickie Serenella Luigini Anne Pearcey Marene Van Farowe Barbara Wallace 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΚΙΤΩΝ Γενικι αξιολόγθςθ... 5 Ουδζτερεσ μειϊςεισ... 6 Διευκρινιςεισ:... 7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ... 8 Δ-εφορία -Δυςκολία των προγραμμάτων/αςκιςεων... 8 Ε-Εφορία-Εκτζλεςθ... 8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ-ΕΡΙΡΕΔΟ Ουδζτερεσ μειϊςεισ ςυγκεκριμζνεσ για τα ελεφκερα προγράμματα Δ-Εφορία Δυςκολία των ςτοιχείων/αξίεσ δυςκολίασ Ειδικζσ απαιτιςεισ οργάνου Αςκιςεισ εδάφουσ Δοκόσ ιςορροπίασ Αςυμμετρικό Δίηυγο Άλμα Επιδότθςθ E Εφορία-Εκτζλεςθ Εκτζλεςθ/Ευρφτθτα/υκμόσ Μειϊςεισ ευρφτθτασ Μειϊςεισ ρυκμοφ Ειδικά λάκθ ςφνκεςθσ

5 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΟΔΗΓΟ ΚΡΙΣΩΝ Ο Οδθγόσ Κριτϊν Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικϊν είναι ςχεδιαςμζνοσ ζτςι ϊςτε να βοθκάει τουσ κριτζσ να είναι όςο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί όταν βακμολογοφν τισ ακλιτριεσ ςτουσ αγϊνεσ, με ςκοπό τθν κατάταξθ και τα μετάλλια. Υπάρχει πάντα περικϊριο για ατομικζσ προτιμιςεισ και προςωπικι ερμθνεία του Οδθγοφ αλλά τα κριτιρια που αναφζρονται ςτουσ κανονιςμοφσ των Special Olympics πρζπει να εφαρμόηονται. Ο ςκοπόσ του Οδθγοφ είναι να παρζχει ςτουσ ζμπειρουσ κριτζσ οδθγίεσ αξιολόγθςθσ των προγραμμάτων, ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ των Special Olympics. Επιπλζον, αυτόσ ο Οδθγόσ είναι ςχεδιαςμζνοσ για να ενθμερϊνει τουσ προπονθτζσ ςχετικά με το πϊσ κα αξιολογοφνται τα προγράμματα των ακλθτριϊν τουσ. Το ςφνολο των κανονιςμϊν Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικϊν και τα φφλλα κριτϊν για κάκε επίπεδο μποροφν να βρεκοφν ςτο SOI Summer Sport Rules. (Σθμείωςθ: τα καινοφργια φφλλα κριτϊν κα βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα του SOI τον Ιανουάριο του 2010). Κατά τθ διάρκεια του αγϊνα, οι κριτζσ πρζπει να ενεργοφν επαγγελματικά και να αξιολογοφν κάκε πρόγραμμα δίκαια και αμερόλθπτα. Οι κριτζσ δεν επιτρζπεται να μιλοφν με προπονθτζσ, γονείσ ι ακλθτζσ για το πρόγραμμα μιασ ακλιτριασ. Αυτόσ ο κανόνασ ιςχφει μζςα κι ζξω από το γυμναςτιριο των αγϊνων. Εάν τζτοιεσ ςυνομιλίεσ γίνουν αντιλθπτζσ, κα προτακεί ςτθν Επιτροπι Αγϊνα θ απομάκρυνςθ του κριτι. Γενικι αξιολόγθςθ α) Σφμφωνα με το ςφςτθμα κρίςθσ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Γυμναςτικισ (F.I.G), κα λειτουργιςουν δφο εφορίεσ κριτϊν. Κάκε εφορία κα είναι υπεφκυνθ για βακμοφσ από το ςυνολικό βακμό. Ο μζγιςτοσ βακμόσ για ζνα πρόγραμμα είναι βακμοί. Ππωσ φαίνεται και παρακάτω, προκειμζνου να υπολογιςτεί ο τελικόσ βακμόσ ενόσ προγράμματοσ, ο βακμόσ τθσ εφορίασ που αξιολογεί τθ δυςκολία (D-Panel) κα ακροίηεται με το βακμό τθσ εφορίασ που αξιολογεί τθν εκτζλεςθ (E-Panel). H Δ-εφορία (Δυςκολία), κακορίηει εάν το κάκε πρόγραμμα εκτελζςτθκε ςφμφωνα με τθν περιγραφι (για τα υποχρεωτικά προγράμματα) ι εάν καλφπτει τισ απαιτιςεισ οργάνου (για τα ελεφκερα προγράμματα). Η D-εφορία εφαρμόηει όλεσ τισ μειϊςεισ τισ ςχετικζσ με τθ δυςκολία όπωσ επίςθσ και όλεσ τισ ουδζτερεσ μειϊςεισ. Η E-εφορία (Εκτζλεςθ) αξιολογεί τθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων και εφαρμόηει όλουσ τουσ κανονιςμοφσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ και τθν ευρφτθτα. β) Σε κάκε εφορία και ςε κάκε όργανο μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από ζνασ ζωσ τζςςερισ κριτζσ. Πταν μια εφορία αποτελείται από δφο ι τρεισ κριτζσ, κα υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των βακμολογίων όλων των κριτϊν προκειμζνου να βγει θ τελικι βακμολογία αυτισ τθσ εφορίασ. Πταν θ εφορία αποτελείται από τζςςερισ κριτζσ, τότε θ μεγαλφτερθ και θ μικρότερθ βακμολογία κα διαγράφονται και κα υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των δφο υπόλοιπων βακμολογιϊν. 5

6 γ) Πταν μόνο ζνασ κριτισ υπάρχει διακζςιμοσ για κάκε όργανο, τότε αυτόσ ο κριτισ κα είναι υπεφκυνοσ και για το βακμό Δυςκολίασ και Εκτζλεςθσ. δ) Πλοι οι κριτζσ τθσ Δ-εφορίασ πρζπει να ςυμφωνοφν για τθν Αξία Εκτζλεςθσ (Performance Value) του προγράμματοσ. ε) Οι επιτρεπτζσ διαφορζσ βακμολογίασ των κριτϊν τθσ Ε-Εφορίασ είναι: ςτ) Οι κριτζσ κα βρίςκονται γφρω από το ςτρϊμα του οργάνου ι το όργανο. Οι κριτζσ δεν κα ςυηθτοφν μεταξφ τουσ εκτόσ κι αν τουσ ηθτθκεί από τον υπεφκυνο κριτι του οργάνου. (Εάν οι βακμολογίεσ των κριτϊν δεν βρίςκονται μζςα ςτα όρια επιτρεπτισ διαφοράσ, θ ςυηιτθςθ είναι απαραίτθτθ). Ουδζτερεσ μειώςεισ Οι ουδζτερεσ μειϊςεισ αφαιροφνται από τον τελικό βακμό από κάκε κριτι τθσ D-εφορίασ. Ο μζγιςτοσ, ςυνολικόσ βακμόσ ουδζτερων μειϊςεων που μπορεί να αφαιρεκεί από μια βακμολογία είναι 4.00 βακμοί. Ανατρζξτε ςτον Κϊδικα Βακμολογίασ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Γυμναςτικισ για ουδζτερεσ μειϊςεισ που δεν αναφζρονται παρακάτω. α) Ακατάλλθλθ ενδυμαςία 0.30 ςε κάκε πρόγραμμα β) Ακατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ και χριςθ βοικειασ 0.80 ςε κάκε πρόγραμμα (Σθμείωςθ: ο προπονθτισ μπορεί να κάνει αίτθςθ εξαίρεςθσ ςε περιπτϊςεισ ειδικισ ανάγκθσ). γ) Μθ πεικαρχθμζνθ ι αντιακλθτικι ςυμπεριφορά 0.30 κάκε φορά δ) Ζλλειψθ παρουςίαςθσ ςτουσ κριτζσ πριν ι μετά τθν εκτζλεςθ 0.30 κάκε φορά ε) Αδυναμία απομάκρυνςθσ του βατιρα ι τθσ επιφάνειασ 0.30 κάκε φορά που εκτελείται θ είςοδοσ ςτ) Αδυναμία ζναρξθσ τθσ εκτζλεςθσ μζςα ςε 30 sec κάκε φορά από το ςιμα του κριτι η) Η ακλιτρια δεν φοράει νοφμερο (εάν ζχει δοκεί) 0.30 κάκε φορά θ) Βοικεια από τον προπονθτι -Σωματικι βοικεια κάκε φορά

7 -Βοικεια προφορικι -Βοικεια με ςιματα ςτθν ακλιτρια 0.30 κάκε φορά 0.20 κάκε φορά κ) Απαιτοφμενθ βοικεια ςτο άλμα και ςτο δίηυγο (διευκρινιςεισ παρατίκενται παρακάτω) -Η ακλιτρια αρχίηει το πρόγραμμά τθσ Τα ςτοιχεία που εκτελοφνται αφαιροφνται από τθ βακμολογία χωρίσ παρουςία προπονθτι Μειϊςτε ανάλογα: -Ο κριτισ «φωνάηει» τον προπονθτι για να βοθκιςει 0.30 κάκε φορά -Η ακλιτρια εγκαταλείπει το όργανο 0.80 κάκε φορά -Κακυςτζρθςθ του αγϊνα 0.20 κάκε φορά -Ο προπονθτισ αγγίηει τθν ακλιτρια 0.80 κάκε φορά προκειμζνου να ξαναρχίςει το πρόγραμμά τθσ -Ο προπονθτισ δεν επιςτρζφει ςτθ κζςθ βοικειασ Άκυρο Διευκρινιςεισ: Στο άλμα και ςτο δίηυγο, ο προπονθτισ πρζπει να παρίςταται ςτο όργανο ζτοιμοσ να βοθκιςει. Ο κριτισ δεν πρζπει να ςθκώςει τθν πράςινθ ςθμαία ζναρξθσ τθσ εκτζλεςθσ, μζχρι τθν εμφάνιςθ του προπονθτι. Οι ακόλουκεσ μειϊςεισ κα εφαρμοςτοφν: Εάν για κάποιο λόγο θ ακλιτρια αρχίςει το πρόγραμμά τθσ χωρίσ τθν παρουςία προπονθτι, ο κριτισ πρζπει να διακόψει τθν εκτζλεςθ τθσ ακλιτριασ αμζςωσ. Πταν ο προπονθτισ ζρκει ςε κζςθ βοικειασ, θ ακλιτρια μπορεί να ςυνεχίςει τθν άςκθςι τθσ από το ςθμείο που ςταμάτθςε ι να ξαναρχίςει. Πποια ςτοιχεία ζχουν εκτελεςτεί μζχρι εκείνο το ςθμείο, δεν κα υπολογίηονται ςτθ βακμολογία κι επιπλζον κα εφαρμόηονται οι κατάλλθλεσ μειϊςεισ. Εάν θ κριτισ πρζπει να «φωνάξει» τον προπονθτι για να βοθκιςει, κα γίνεται μείωςθ 0.30 για «μθ πεικαρχθμζνθ ςυμπεριφορά». Εάν θ ακλιτρια εγκαταλείψει το όργανο ι εάν ο προπονθτισ αγγίξει τθν ακλιτρια για να ςυνεχίςει τθν εκτζλεςι τθσ, κα γίνεται μείωςθ 0.80 και επιπλζον 0.20 για κακυςτζρθςθ του αγϊνα. 7

8 Εάν ο προπονθτισ δεν επιςτρζψει ςε κζςθ βοικειασ, θ ακλιτρια κα βακμολογθκεί με μθδζν. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Τα Επίπεδα Α, 1, 2, & 3 κεωροφνται υποχρεωτικά προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα αξιολογοφνται από δφο εφορίεσ κριτϊν. Κάκε εφορία μπορεί να δϊςει το μζγιςτο βακμοφσ. Οι βακμολογίεσ των δφο εφοριϊν προςτίκενται για να βγει ο τελικόσ βακμόσ τθσ ακλιτριασ. Δ-εφορία -Δυςκολία των προγραμμάτων/αςκιςεων α) Κάκε κριτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ςτοιχείων που αναμζνεται να εκτελεςτοφν ςτο ςυγκεκριμζνο υποχρεωτικό πρόγραμμα. β) Τα ςτοιχεία κα αναγνωρίηονται ωσ δυςκολία ανάλογα με τθν τεχνικι τθσ εκτζλεςισ τουσ από τουλάχιςτον ζνα κριτι, ανεξάρτθτα από τθ ςειρά που εμφανίηονται ςτο πρόγραμμα. Αυτι θ αναγνϊριςθ κα κακορίςει τον Βακμό Εκτζλεςθσ (Performance Score) του προγράμματοσ. Τα ςτοιχεία που πρζπει να εκτελεςτοφν βρίςκονται ςτο ατομικό φφλλο βακμολογίασ κάκε προγράμματοσ. γ) Ο Βακμόσ Εκτζλεςθσ (Performance Score) υπολογίηεται προςκζτοντασ τθν αξία δυςκολίασ κάκε ςτοιχείου που βρίςκεται ςτο φφλλο βακμολογίασ και εκτελείται επιτυχϊσ. δ) Κάκε κριτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι των ουδζτερων μειϊςεων που βρίςκονται ςτο παράρτθμα Γενικισ Aξιολόγθςθσ. ε) Κάκε κριτισ είναι υπεφκυνοσ για να δϊςει επιδότθςθ, όπου πρζπει. Στο επίπεδο Α, δεν υπάρχει κατθγορία επιδότθςθσ. Στα επίπεδα 1-3, δεν υπάρχει κατθγορία επιδότθςθσ για το Άλμα. Σε κάποια προγράμματα, μια ςυγκεκριμζνθ επιδότθςθ 0.50 εκ. είναι ςθμειωμζνθ ςτο φφλλο βακμολογίασ (π.χ. για το φψοσ τθσ δοκοφ). ςτ) Το μζγιςτο βακμοί, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται και όλεσ οι επιδοτιςεισ μποροφν να δοκοφν ςε κάκε ακλιτρια για κάκε τθσ πρόγραμμα. η) Ζνα ολόκλθρο πρόγραμμα ι μεμονωμζνο ςτοιχείο μπορεί να εκτελεςτεί με αντίκετθ ςειρά χωρίσ μειϊςεισ. θ) Στισ αςκιςεισ εδάφουσ, εάν αλλάξει το πρόγραμμα λόγω τθσ εκτόσ ςειράσ εκτζλεςθσ ενόσ ςτοιχείου κα εφαρμόηονται μειϊςεισ. Εάν θ αλλαγι τθσ ςειράσ εκτζλεςθσ του ςτοιχείου κάνει τθν ακλιτρια να μπερδζψει τελείωσ τθν ςειρά που εκτελοφνται οι αςκιςεισ για το υπόλοιπο του προγράμματοσ, αυτό κα κεωρείται μικρό λάκοσ. Ε-Εφορία-Εκτζλεςθ α) Οι μειϊςεισ εκτζλεςθσ εφαρμόηονται ςε κάκε ςτοιχείο, ςε δζκατα του βακμοφ, ακολοφκωσ: Μικρά λάκθ 0.10 εκ. 8

9 Για παράδειγμα: λυγιςμζνα χζρια, λυγιςμζνα γόνατα, ανοιχτά πόδια, απϊλεια ιςορροπίασ, λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ χεριϊν, κ.λ.π Μεςαία λάκθ 0.30 εκ. Για παράδειγμα: είναι παρόμοια με τα μικρά λάκθ αλλά εκτελοφνται ςε μεγαλφτερο βακμό. Μεγάλα λάκθ 0.50 Για παράδειγμα: μεγάλο ι υπερβολικό λφγιςμα των χεριϊν ι /και των ποδιϊν, ανοιχτά πόδια ι απϊλεια ιςορροπίασ. Ρολφ μεγάλα λάκθ και πτϊςεισ 0.80 εκ. Για παράδειγμα: πτϊςεισ πάνω ι κάτω από το όργανο. β) Μειϊςεισ ευρφτθτασ εφαρμόηονται ςε κάκε ςτοιχείο με βάςθ τισ γενικζσ οδθγίεσ εκτζλεςθσ που αναφζρονται παραπάνω. Η ευρφτθτα περιλαμβάνει το εφροσ κίνθςθσ και το πόςο μεγάλο ι μικρό δείχνει το ςτοιχείο που εκτελείται ςε ςχζςθ με τθν ιδανικι εκτζλεςθ. γ) Οι μειϊςεισ ρυκμοφ μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςε κάκε μεμονωμζνο ςτοιχείο και ςε ολόκλθρο το πρόγραμμα. Αυτζσ οι μειϊςεισ περιλαμβάνουν: Ακοφςια ςταματιματα 0.10 εκ. κάκε φορά Φτωχόσ ρυκμόσ ςε μεμονωμζνο ςτοιχείο 0.10 ςε κάκε ςτοιχείο (το μζγιςτο 0.30 εκ.) Φτωχόσ ρυκμόσ ςε ολόκλθρο το πρόγραμμα 0.30 εκ. δ) Η μείωςθ για ζλλειψθ ςτοιχείου κα γίνεται από τθν Ε-Εφορία για όλα τα υποχρεωτικά προγράμματα. Αυτι θ μείωςθ κα είναι ίςθ με τθν αξία του ςτοιχείου ςυν μια επιπλζον μείωςθ 0.50 εκ. Αυτι θ μείωςθ αποτελεί εξαίρεςθ από τισ οδθγίεσ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ (F.I.G). Σημείωση: θ μείωςθ για θκελθμζνθ παράλειψθ ςτοιχείου εφαρμόηεται μόνο όταν θ ακλιτρια δεν κάνει καμία εμφανι προςπάκεια για να εκτελζςει το ςτοιχείο. Παράδειγμα 1: Αιϊρθςθ-εάν θ ακλιτρια κάνει κάμψθ ςτα ιςχία κι αιϊρθςθ των ποδιϊν πίςω αλλά δεν μπορζςει να ςθκϊςει τα ιςχία τθσ από τθ μπάρα, θ αξία τθσ αιϊρθςθσ δεν δίνεται αλλά δεν γίνεται και πρόςκετθ μείωςθ για «θκελθμζνθ παράλειψθ ςτοιχείου» γιατί θ ακλιτρια αποπειράκθκε να το εκτελζςει. Παράδειγμα 2: Αιϊρθςθ-εάν θ ακλιτρια δεν κάνει καμία απόπειρα για να αρχίςει τθν αιϊρθςθ ςτθ μπάρα,(κάμψθ των ιςχίων κι αιϊρθςθ των ςκελϊν) ι για να ςθκϊςει τα ιςχία τθσ από τθ μπάρα, δεν κα πάρει τθν αξία του ςτοιχείου και κα γίνει και θ επιπλζον μείωςθ για «θκελθμζνθ παράλειψθ ςτοιχείου». 9

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ-ΕΠΙΠΕΔΟ 4 Τα ελεφκερα προγράμματα αξιολογοφνται από δφο εφορίεσ κριτϊν. Κάκε εφορία μπορεί να δϊςει μια μζγιςτθ βακμολογία βακμϊν. Ο τελικόσ βακμόσ τθσ ακλιτριασ προκφπτει από το άκροιςμα των βακμολογιϊν των δφο εφοριϊν. Ουδζτερεσ μειώςεισ ςυγκεκριμζνεσ για τα ελεφκερα προγράμματα α) Χριςθ οποιονδιποτε τριϊν ςυνεχόμενων ςτοιχείων από τα υποχρεωτικά προγράμματα, επιφζρει μείωςθ 1.00 βακμοφ. β) Η μζγιςτθ διάρκεια των αςκιςεων εδάφουσ και δοκοφ κα είναι ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ οδθγίεσ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Γυμναςτικισ (max min.) γ) Στισ ακλιτριεσ κα γίνονται οι ακόλουκεσ μειϊςεισ για υπζρβαςθ χρόνου ςτα προγράμματά τουσ: Υπζρβαςθ ζωσ 2 sec Υπζρβαςθ μεγαλφτερθ από 2 sec εκ εκ. δ) Στισ ακλιτριεσ κα γίνονται οι ακόλουκεσ μειϊςεισ για προγράμματα τα οποία είναι πολφ ςφντομα: Αςκιςεισ εδάφουσ (διάρκεια μικρότερθ από 30 sec) Αςκιςεισ ςτθ δοκό ιςορροπίασ (διάρκεια μικρότερθ από 30 sec) Αςκιςεισ ςτο δίηυγο (λιγότερο από 5 ςτοιχεία) Δ-Εφορία Οι κριτζσ τθσ D-Εφορίασ αξιολογοφν: 2.00β. 2.00β. 2.00β. Τθν αξία δυςκολίασ των ςτοιχείων 7.00 β Τισ ειδικζσ απαιτιςεισ οργάνου 2.50 β Τισ επιδοτιςεισ 0.50 εκ Τισ ουδζτερεσ μειϊςεισ Το μζγιςτο: 4.00β 1. Δυςκολία των ςτοιχείων/αξίεσ δυςκολίασ Αςκιςεισ εδάφουσ, Δοκόσ ιςορροπίασ, Αςυμμετρικό δίηυγο Τα εννζα ςτοιχεία υψθλότερθσ δυςκολίασ χρθςιμοποιοφνται για να υπολογιςτεί θ δυςκολία του προγράμματοσ. α. Η ακλιτρια πρζπει να εκτελζςει εννζα διαφορετικά ςτοιχεία μζςα ςτο πρόγραμμα. Η αξία δυςκολίασ ενόσ ςτοιχείου υπολογίηεται μόνο μία φορά. Δεν κα υπάρχει μείωςθ για επανάλθψθ, εάν ζνα ςτοιχείο εκτελεςτεί περιςςότερο από μία φορά όμωσ μειϊςεισ εκτζλεςθσ κα εφαρμοςτοφν κάκε φορά που το ςτοιχείο εκτελείται. Τα ςτοιχεία τα οποία

11 εκτελοφνται προσ τα αριςτερά και προσ τα δεξιά δε κεωροφνται διαφορετικά (π.χ. τροχόσ, ςτροφζσ). β. Οι ακλιτριεσ μποροφν να επιλζξουν ςτοιχεία από τον Κϊδικα Βακμολογίασ τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Γυμναςτικισ (F.I.G). Για ςτοιχεία που δεν ζχουν αξία ςφμφωνα με τον Κϊδικα Βακμολογίασ, είναι ςτθν κρίςθ των κριτϊν εάν κα κεωρθκοφν αναγνωρίςιμα ςτοιχεία. γ. Οι αξίεσ δυςκολίασ κα παίρνουν τουσ ακόλουκουσ βακμοφσ: Στοιχεία που μποροφν να αναγνωριςτοφν Στοιχεία αξίασ Α ςφμφωνα με τον Κϊδικα 0.50 εκ εκ Στοιχεία αξίασ Β ι C ςφμφωνα με τον Κϊδικα 1.00 β. 2. Ειδικζσ απαιτιςεισ οργάνου α. Για τισ αςκιςεισ εδάφουσ, δοκοφ ιςορροπίασ και αςυμμετρικοφ δίηυγου υπάρχουν πζντε ειδικζσ απαιτιςεισ οργάνου (παρατίκενται παρακάτω). β. Κάκε ειδικι απαίτθςθ οργάνου που εκτελείται ολοκλθρωμζνα κα αξιολογείται με 0.50 εκ., και ςε ςφνολο κα δίνονται 2.50 βακμοί για τισ πζντε ειδικζσ απαιτιςεισ ενόσ προγράμματοσ. γ. Ζνα ςτοιχείο δεν πρζπει υποχρεωτικά να ζχει αξία δυςκολίασ για να καλφψει τθν ειδικι απαίτθςθ οργάνου. δ. Ζνα ςτοιχείο μπορεί να καλφψει μόνο μία ειδικι απαίτθςθ οργάνου. Συνεπϊσ, χρειάηονται πζντε διαφορετικά ςτοιχεία για να καλυφκοφν και οι πζντε απαιτιςεισ. ε. Ειδικζσ απαιτιςεισ οργάνων είναι οι ακόλουκεσ: Αςκιςεισ εδάφουσ Γυμναςτικό/χορευτικό ςτοιχείο/α Ακροβατικό ςτοιχείο/α με κατεφκυνςθ εμπρόσ Ακροβατικό ςτοιχείο/α με κατεφκυνςθ πίςω Ακροβατικό ςτοιχείο/α με κατεφκυνςθ πλάι Ιςορροπία/εσ Δοκόσ ιςορροπίασ Στροφι/ζσ Γυμναςτικό άλμα /-τα Στοιχείο/α χαμθλά και ψθλά ςτθ δοκό Ιςορροπία/εσ Ζξοδοσ Αςυμμετρικό Δίηυγο Αλλαγι μπάρασ 11

12 Αιϊρθςθ Στοιχείο προσ τα εμπρόσ Στοιχείο προσ τα πίςω Ζξοδοσ 3. Άλμα α) Η ακλιτρια επιτρζπεται να εκτελζςει το μζγιςτο τρεισ προςπάκειεσ προκειμζνου να εκτελζςει το άλμα τθσ, ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ: Επιτρζπονται δφο φόρεσ εάν κατά τθν πρϊτθ, θ ακλιτρια δεν αγγίξει το βατιρα ι τον ίππο. Η ακλιτρια μπορεί να εκτελζςει δφο άλματα. Τα άλματα μπορεί να είναι ίδια ι διαφορετικά. Η ακλιτρια μπορεί να επιλζξει να εκτελζςει μόνο ζνα άλμα ςτον ίππο. Η βακμολογία του καλφτερου άλματοσ μετράει για τον αγϊνα. β) Η ακλιτρια δεν επιτρζπεται να εκτελζςει το υποχρεωτικό άλμα ωσ ελεφκερο θμείωςθ: Στο υποχρεωτικό άλμα διαπζραςθσ, μια οριηόντια κζςθ του ςϊματοσ ι και πιο ψθλά, δεν απαιτείται. Συνεπϊσ, μπορεί να εκτελεςτεί διαπζραςθ με οριηόντια ι και πιο ψθλά κζςθ του ςϊματοσ κατά τθν πρϊτθ φάςθ πτιςθσ, ωσ ελεφκερο άλμα. Σε περίπτωςθ που θ ακλιτρια δεν δείχνει αυτι τθ κζςθ ςϊματοσ κα γίνεται μείωςθ 1.00 βακμοφ από τθν αρχικι αξία του άλματοσ. Οι αξίεσ δυςκολίασ για τα άλματα που ςυνικωσ εκτελοφνται, βρίςκονται παρακάτω. Οι αξίεσ δυςκολίασ για τα άλματα που βρίςκονται ςτον Κϊδικα Βακμολογίασ τθσ F.I.G κα είναι: θ αξία τουσ ςφμφωνα με τον Κϊδικα ςυν 5.50 βακμοφσ. Άλμα Διαπζραςθ με ςυςπείρωςθ, διάςταςθ ι δίπλωςθ 5.00β Χειροκυβίςτθςθ και πζςιμο με τθν πλάτθ ςε κφβουσ 7.00β Ρρϊτθ φάςθ ςε οριηόντια ι και πιο ψθλά κζςθ και διαπζραςθ με ςυςπείρωςθ ι διάςταςθ 7.50β Χειροκυβίςτθςθ 12 Αρχικι Αξία 8.40 β Χειροκυβίςτθςθ και ½ ςτροφι ςτθ βϋφάςθ πτιςθσ 8.80β ½ ςτροφι ςτθν αϋφάςθ πτιςθσ και ½ ςτροφι ςτθ βϋφάςθ πτιςθσ 9.00 β Τςουκαχάρα 10.00β 4. Επιδότθςθ α. Επιδότθςθ κα δίνεται για δφςκολουσ ςυνδυαςμοφσ ςτοιχείων ςτισ αςκιςεισ εδάφουσ, δοκοφ και δίηυγου.

13 β. Μια ακλιτρια μπορεί να πάρει το μζγιςτο 0.50 εκ επιδότθςθ γ. Τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για να πάρει μια ακλιτρια επιδότθςθ ΔΕΝ πρζπει υποχρεωτικά να ανικουν ςτα εννζα ςτοιχεία υψθλότερθσ δυςκολίασ που εκτελεί θ ακλιτρια για να τον υπολογιςμό τθσ δυςκολίασ. δ. Ζνα ςτοιχείο μπορεί να επαναλθφκεί και δεφτερθ φορά ςε μια ςφνδεςθ ςτοιχείων και να πάρει επιδότθςθ θ ςφνδεςθ. ε. Επιδοτιςεισ κα δίνονται ςτισ ακλιτριεσ που εκτελοφν ςτοιχεία δυςκολίασ από τον Κϊδικα Βακμολογίασ, ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ: φνδεςθ ςτοιχείων Επιδότθςθ Α+Α 0.10 Α ι Β+Β 0.20 Β ι C+B 0.30 E Εφορία-Εκτζλεςθ Οι κριτζσ τθσ Ε-εφορίασ, αξιολογοφν: Εκτζλεςθ Ευρφτθτα υκμό Ειδικά λάκθ ςφνκεςθσ 1.Εκτζλεςθ/Ευρφτθτα/Ρυκμόσ-Για τα ελεφκερα προγράμματα, οι κριτζσ εφαρμόηουν τισ μειϊςεισ για εκτζλεςθ, ευρφτθτα και ρυκμό που ιςχφουν και ςτα υποχρεωτικά. Ειδικά λάκθ εκτζλεςθσ για τισ αςκιςεισ εδάφουσ, τθ δοκό ιςορροπίασ και το άλμα υπάρχουν ςτα ατομικά φφλλα βακμολόγθςθσ. Οι γενικζσ μειϊςεισ εκτζλεςθσ εφαρμόηονται ςε κάκε ςτοιχείο ςε δζκατα του βακμοφ ωσ εξισ: Μικρά λάκθ 0.10 εκ. Για παράδειγμα: λυγιςμζνα χζρια, λυγιςμζνα γόνατα, ανοιχτά πόδια, απϊλεια ιςορροπίασ, λανκαςμζνθ τοποκζτθςθ χεριϊν, κ.λ.π Μεςαία λάκθ 0.30 εκ. Για παράδειγμα: παρόμοια με τα μικρά λάκθ αλλά εκτελοφνται ςε μεγαλφτερο βακμό. Μεγάλα λάκθ 0.50 εκ. Για παράδειγμα: μεγάλο ι υπερβολικό λφγιςμα των χεριϊν ι /και των ποδιϊν, ανοιχτά πόδια ι απϊλεια ιςορροπίασ Ρολφ μεγάλα λάκθ και πτϊςεισ 0.80 εκ. Για παράδειγμα: πτϊςεισ πάνω ι κάτω από το όργανο 13

14 2. Μειώςεισ ευρφτθτασ εφαρμόηονται ςε κάκε ςτοιχείο μεμονωμζνα με βάςθ τισ γενικζσ οδθγίεσ εκτζλεςθσ που αναφζρονται παραπάνω. Η ευρφτθτα περιλαμβάνει το εφροσ κίνθςθσ και το πόςο μεγάλο ι μικρό δείχνει το ςτοιχείο που εκτελείται ςε ςχζςθ με τθν ιδανικι εκτζλεςθ. 3. Μειώςεισ ρυκμοφ μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςε κάκε μεμονωμζνο ςτοιχείο και ςε ολόκλθρο το πρόγραμμα. Αυτζσ οι μειϊςεισ περιλαμβάνουν: Ακοφςια ςταματιματα 0.10 εκ. κάκε φορά Φτωχόσ ρυκμόσ ςε μεμονωμζνο ςτοιχείο 0.10 ςε κάκε ςτοιχείο (το μζγιςτο 0.30 εκ.) Φτωχόσ ρυκμόσ ςε ολόκλθρο το πρόγραμμα 0.30 εκ. 4. Ειδικά λάκθ ςφνκεςθσ-τα ειδικά λάκθ ςφνκεςθσ για τισ αςκιςεισ εδάφουσ, τθ δοκό ιςορροπίασ και το αςυμμετρικό δίηυγο, περιλαμβάνονται ςτα φφλλα βακμολογίασ. 14

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 6

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 6 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 6: Backhand Overhead Clear Στεπάν-Σαρκίσ Παρτεμιάν Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών SPECIAL OLYMPICS

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών SPECIAL OLYMPICS Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών SPECIAL OLYMPICS ΜΑΪΟ 2011 ΑΘΛΗΜΑ: ΕΝΟΡΓΑΝΘ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΟΛΤΒΙΑ ΔΟΝΣΘ & ΝΙΚΟ ΠΡΟΒΙΑ LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ: www.spesialolympics.org/sport.aspx

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΘΜΑ: ΠΟΔΗΛΑΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΠΕΣΑ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: V.Petsas@Athens2011.org ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΘΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο)

ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο) ΚΤΚΛΩΜΑ RLC Ε ΕΙΡΑ (Απόκριςη ςε ημιτονοειδή είςοδο) χήμα Κφκλωμα RLC ςε ςειρά χήμα 2 Διανυςματικι παράςταςθ τάςεων και ρεφματοσ Ζςτω ότι ςτο κφκλωμα του ςχιματοσ που περιλαμβάνει ωμικι, επαγωγικι και χωρθτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίςθμοι Μανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Ανδρών-Γυναικών SPECIAL OLYMPICS ΞΑΛΟ 2011

Επίςθμοι Μανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Ανδρών-Γυναικών SPECIAL OLYMPICS ΞΑΛΟ 2011 Επίςθμοι Μανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Ανδρών-Γυναικών SPECIAL OLYMPICS ΞΑΛΟ 2011 Οργανωτική Εκτελεστική Επιτροπή Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics - Αθήνα 2011 Τηλ.: 211 2011 000 Fax: 211 2011 111,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου;

Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε) περιςτροφισ του δίςκου; ΜΑΘΗΜΑ /ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥMΟ: ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 1/3/2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΕΟ ΣΩΜΑ ΘΕΜΑ Α Α1. Ροιεσ από τισ δυνάμεισ του ςχιματοσ ζχουν μθδενικι ροπι ωσ προσ τον άξονα (ε)

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα

(Α3 1 ) Σασ δίνεται το παρακάτω αλγορικμικό τμιμα Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Τάξη Γ Λυκείου, Πληροφορική Οικονομικών Καθηγητής : Σιαφάκασ Γιώργοσ Ημερομηνία : 28/12/2015 Διάρκεια: 3 ώρεσ ΘΕΜΑ Α /40 (Α1) Να γράψετε ςτο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ε περίπτωςθ που θ διαφορά των δφο ηαριϊν είναι 3 τότε ο παίκτθσ ξαναρίχνει μόνο ζνα ηάρι.

Ε. ε περίπτωςθ που θ διαφορά των δφο ηαριϊν είναι 3 τότε ο παίκτθσ ξαναρίχνει μόνο ζνα ηάρι. 1 ο Σετ Ασκήσεων Δομή Επιλογής - Επανάληψης Άςκθςθ 1θ: Ζνα παιχνίδι με ηάρια παίηεται ωσ εξισ: Α. Ο παίκτθσ αρχικά ποντάρει κάποιο ποςό και ρίχνει δφο ηάρια. Β. Ο παίκτθσ κερδίηει (το ποςό που ζχει ποντάρει)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο Αριθμητικά κυκλώματα Ημιαθροιστής (Half Adder) Ο ημιαθροιςτήσ είναι ζνα κφκλωμα το οποίο προςθζτει δφο δυαδικά ψηφία (bits) και δίνει ωσ αποτζλεςμα το άθροιςμά τουσ και το κρατοφμενο. Με βάςη αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Το γλωςςικό μάθημα. διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή. 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία

Το γλωςςικό μάθημα. διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή. 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία Το γλωςςικό μάθημα διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία Στα όςα ακολουκοφν δίνονται οριςμζνεσ ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ γλωςςικισ διδαςκαλίασ (ςυγκεκριμζνα: διδαςκαλία

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 9: Drive shots Στεπάν-Σαρκίσ Παρτεμιάν Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλέκτες. 0 x 0 F = S x 0 + Sx 1 1 x 1

Πολυπλέκτες. 0 x 0 F = S x 0 + Sx 1 1 x 1 Πολυπλέκτες Ο πολυπλζκτθσ (multipleer - ) είναι ζνα ςυνδυαςτικό κφκλωμα που επιλζγει δυαδικι πλθροφορία μιασ από πολλζσ γραμμζσ ειςόδου και τθν κατευκφνει ςε μια και μοναδικι γραμμι εξόδου. Η επιλογι μιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ

ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΚΕΠΛΕΡ 1. Νόμοσ των ελλειπτικών τροχιών Η τροχιζσ των πλανθτϊν είναι ελλείψεισ, των οποίων τθ μία εςτία κατζχει ο Ήλιοσ. Προφανϊσ όλοι οι πλανιτεσ του ίδιου πλανθτικοφ ςυςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 3

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ

1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ 1 θ διάλεξθ Παρουςίαςθ του μακιματοσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα, και φαίνεται θ διαδικαςία εξαγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ ςε (i) Δομζσ Ευρετθρίων και Οργάνωςθ Αρχείων (ii) Κανονικοποίθςθ

Αςκιςεισ ςε (i) Δομζσ Ευρετθρίων και Οργάνωςθ Αρχείων (ii) Κανονικοποίθςθ Αςκιςεισ ςε (i) Δομζσ Ευρετθρίων και Οργάνωςθ Αρχείων (ii) Κανονικοποίθςθ Δεκζμβριοσ 2016 Άςκθςθ 1 Θεωρείςτε ότι κζλουμε να διαγράψουμε τθν τιμι 43 ςτο Β+ δζντρο τθσ Εικόνασ 1. Η διαγραφι αυτι προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3)

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Το όνομα ενόσ πίνακα, όπωσ και κάκε άλλου αντικειμζνου, μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Το όνομα ενόσ πεδίου μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Κάκε

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα