User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g"

Transcript

1 Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved

2 Quick Start Guide Start here Quick Start Guide Storage Quick Start Guide Start here Quick Start Guide Storage

3 ENGLISH 6 POLSKI 9 ČEŠTINA 12 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 15 GC3800 series

4 6 ENGLISH Important Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at Read the separate important information leaflet and this user manual carefully before you use the appliance. Keep both documents for future reference. Product overview (Fig. 1) 1 Spray button 2 Steam slider a. Dry setting b. ECO setting c. Auto steam setting 3 Steam boost trigger 4 Safety auto-off light (specific types only) 5 Temperature indicator light 6 Temperature dial with Auto steam control 7 Calc clean button Type of water to use Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live in an area with hard water, fast scale build-up may occur. Therefore, it is recommended to use distilled or demineralized water to prolong the lifetime of your appliance. Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank. Ironing Please read the quick start guide in this user manual carefully to start using your appliance. Temperature setting Select the temperature to the appropriate setting for your garment according to table 1 below: Table 1: Fabric type Temperature setting Auto steam control Steam boost Linen MAX Yes Cotton Automatically adjusted to Yes Wool the optimal amount No Silk No Synthetic fabric (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester) Automatically adjusted to no steam No

5 Steam setting ENGLISH 7 Auto steam: The iron automatically adjusts the steam output according to the selected temperature to provide the best ironing result. ECO: This steam setting enables you to reduce the steam output to save energy and still have sufficient steam to iron your garments. Dry: This steam setting enables you to iron without steam or to stop steam when the iron is not in use. Iron with extra steam: Press and hold the steam boost trigger to get more steam to remove stubborn creases. Steam boost function and vertical steaming Press and release the steam boost trigger for a powerful boost steam. This can be used to remove targeted stubborn creases or creases from a hanged garment. Note: The steam boost function should only be used at temperature setting between to MAX. Leaking may appear if you use steam boost at too low a temperature. Hot steam comes out of the iron. Do not remove wrinkles from a garment while some one is wearing it. To prevent burns, do not direct the steam at people. Safety auto-off (specific types only) The safety auto-off function automatically switches off the iron if it has not been used for 30 seconds resting on its soleplate or 8 minutes resting on its backplate. The auto-off light will light up. To let the iron heat up again, pick up the iron or move it slightly. The auto-off light goes out. Cleaning and maintenance For figures, refer to the fold-out at the back of the user manual. Cleaning 1 Unplug the iron and let it cool down. 2 Pour any remaining water out of the water tank from the water filling door. 3 Wipe flakes and any other deposit off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent. To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate. Calc-clean function IMPORTANT: Use Calc-clean function every 1 month to prolong the life of your iron. If water in your area is very hard, or you see scales coming out from the soleplate during ironing, use this function more frequently. 1 Make sure the iron is unplugged and the steam slider is set to dry setting. 2 Fill the water tank to the MAX indication. Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank. 3 Plug in the iron and set the temperature dial to MAX.

6 8 ENGLISH 4 Unplug the iron when the temperature light goes out. 5 Hold the iron over the sink. Keep pushing the calc clean button and gently shake the iron forth and back until all water in the water tank has been used up (Fig. 21). Scales is flushed out, steam and boiling water also come out of the soleplate. Note: Repeat steps 2 to 5 if the water that comes out of the iron still contains scale particles. 6 Plug in the iron and let the iron heat up to dry the soleplate. 7 Unplug the iron when the temperature indicator light goes out. 8 Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the soleplate. Troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). Problem Possible cause Solution Water leaks from the water filling door. Water drips from the soleplate after the iron has been unplugged or has been stored. The steam boost function does not work properly (water leaks out of the soleplate). Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing. You have overfilled the water tank. The steam slider is set to MAX or ECO. You have put the iron in horizontal position with water still left in the water tank. You have used the steam boost function too often within a very short period. You have used the steam boost function at too low a temperature. Calc are formed inside the soleplate. Do not fill the water tank beyond the MAX indication. Pour excess water out of the water tank. Set the steam slider to dry setting. Empty the water tank. Wait for a few seconds before you use the steam boost function again. Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used ( to MAX). Use the Calc-Clean function (see chapter Cleaning and maintenance, section Calc-Clean function ).

7 POLSKI 9 Ważne Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z ulotką informacyjną oraz instrukcją obsługi. Zachowaj oba dokumenty na przyszłość. Opis produktu (rys. 1) 1 Przycisk spryskiwacza 2 Przełącznik pary a. Ustawienie prasowania na sucho b. Ustawienie ECO c. Automatyczne ustawienie pary 3 Przycisk silnego uderzenia pary 4 Wskaźnik automatycznego wyłączenia (tylko wybrane modele) 5 Wskaźnik temperatury 6 Pokrętło regulatora temperatury z automatyczną kontrolą pary 7 Przycisk funkcji Calc-Clean Rodzaj używanej wody Urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Jeśli w Twojej okolicy woda jest twarda, w urządzeniu może szybko osadzić się kamień. Dlatego w celu przedłużenia okresu eksploatacji urządzenia zaleca się używanie wody destylowanej lub zdemineralizowanej. Nie wlewaj do zbiornika wody perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych. Prasowanie Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi (w tym skróconą instrukcją obsługi) dołączoną do opakowania. Ustawienie temperatury Wybierz ustawienie temperatury odpowiednie dla danego typu ubrania według poniższej tabeli 1: Tabela 1: Rodzaj materiału Ustawienie temperatury Automatyczna Silne uderzenie pary kontrola pary Len MAX TAK Bawełna Automatyczne TAK dostosowanie do Wełna optymalnej ilości Nie Jedwab Nie Tkaniny sztuczne (np. akryl, nylon, poliamid, poliester) Automatyczne dostosowanie do braku pary Nie

8 10 POLSKI Ustawienie pary Automatyczne ustawienie pary: żelazko automatycznie reguluje strumień pary zgodnie z wybraną temperaturą, aby zapewnić najlepsze efekty prasowania. ECO: to ustawienie pary umożliwia zmniejszenie strumienia pary, aby zaoszczędzić energię z zachowaniem ilości pary wystarczającej do wyprasowania ubrań. Prasowanie na sucho: to ustawienie pary umożliwia prasowanie bez użycia pary lub przerwanie wytwarzania pary, gdy żelazko nie jest używane. Prasowanie z dodatkową ilością pary: naciśnij i przytrzymaj przycisk silnego uderzenia pary, aby uzyskać więcej pary w celu rozprasowania uporczywych zagnieceń. Silne uderzenie pary i prasowanie parowe w pozycji pionowej Naciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary, aby uzyskać uderzenie pary. Można użyć tej funkcji w celu usunięcia uporczywych zagnieceń lub zagnieceń powstałych w wyniku zawieszenia ubrania. Uwaga: funkcji silnego uderzenia pary powinno się używać wyłącznie w przypadku ustawienia temperatury od do MAX. W przypadku użycia silnego uderzenia pary w zbyt niskiej temperaturze może wystąpić wyciek. Z żelazka wydobywa się gorąca para. Nie rozprasowuj zagnieceń na ubraniu, które ktoś ma na sobie. Aby zapobiec oparzeniom, nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi. Automatyczne wyłączanie (tylko wybrane modele) Funkcja automatycznego wyłączania samoczynnie wyłącza żelazko, jeśli nie było ono używane przez 30 sekund po umieszczeniu na stopie lub przez 8 minut po umieszczeniu na płycie tylnej. Wskaźnik automatycznego wyłączenia zacznie świecić. Podnieś żelazko lub lekko nim poruszaj, aby ponownie się rozgrzało. Wskaźnik automatycznego wyłączenia zgaśnie. Czyszczenie i konserwacja Dane znajdują się na rozkładanej stronie z tyłu instrukcji obsługi. Czyszczenie 1 Wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż ostygnie. 2 Wylej ze zbiornika pozostałą wodę przez otwór wlewowy wody. 3 Zetrzyj ze stopy żelazka płytki kamienia i inne osady za pomocą wilgotnej szmatki i (płynnego) środka czyszczącego niezawierającego środków ściernych. Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, należy chronić żelazko przed kontaktem z metalowymi przedmiotami. Do czyszczenia stopy nie wolno używać czyścików, octu ani innych środków chemicznych. Funkcja Calc-Clean WAŻNE: aby przedłużyć okres eksploatacji żelazka, korzystaj z funkcji Calc-Clean raz w miesiącu. Jeśli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda lub podczas prasowania ze stopy żelazka spadają płytki kamienia, korzystaj z tej funkcji częściej.

9 POLSKI 11 1 Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, a przełącznik pary znajduje się w pozycji prasowania na sucho. 2 Napełnij zbiornik wodą do poziomu oznaczonego symbolem MAX. Nie wlewaj do zbiornika wody octu ani innych środków do usuwania kamienia. 3 Podłącz żelazko do gniazdka elektrycznego i ustaw pokrętło regulatora temperatury w pozycji oznaczonej symbolem MAX. 4 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego. 5 Przytrzymaj żelazko nad zlewem.przytrzymując przycisk Calc-Clean, delikatnie potrząsaj żelazkiem do przodu i do tyłu aż do zużycia całej wody w zbiorniku (rys. 21). Podczas wypłukiwania kamienia ze stopy żelazka będzie wydostawać się również para i gorąca woda. Uwaga: powtórz czynności od 2 do 5, jeśli woda wydostająca się z żelazka nadal zawiera cząstki kamienia. 6 Podłącz żelazko do gniazdka elektrycznego i poczekaj na rozgrzanie żelazka, aby wysuszyć stopę. 7 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego. 8 Aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły powstać na stopie żelazka, delikatnie przeciągnij żelazko po kawałku tkaniny. Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej). Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Woda wycieka z otworu wlewowego. Po odłączeniu żelazka od sieci elektrycznej lub w trakcie przechowywania ze stopy żelazka kapie woda. Funkcja silnego uderzenia pary nie działa prawidłowo (woda wycieka ze stopy). Podczas prasowania ze stopy żelazka wydostają się zanieczyszczenia. Zbiornik wody jest przepełniony. Przełącznik pary znajduje się w pozycji MAX lub ECO. Żelazko zostało ustawione w pozycji poziomej z pozostawioną w zbiorniku wodą. Funkcja silnego uderzenia pary była używana zbyt często w bardzo krótkim czasie. Funkcja silnego uderzenia pary była używana przy zbyt niskiej temperaturze prasowania. Wewnątrz stopy tworzy się kamień. Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia MAX. Wylej nadmiar wody ze zbiornika. Ustaw przełącznik pary w pozycji prasowanie na sucho. Opróżnij zbiornik wody. Odczekaj kilka sekund, zanim ponownie użyjesz funkcji silnego uderzenia pary. Ustaw temperaturę prasowania, przy której można używać funkcji silnego uderzenia pary (od do MAX ). Użyj funkcji Calc-Clean (patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja, część Funkcja Calc-Clean ).

10 12 ČEŠTINA Důležité Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a samostatný letáček s důležitými informacemi. Uložte si oba dokumenty pro budoucí použití. Uložte si oba dokumenty pro budoucí použití. Přehled o výrobku (obr. 1) 1 Tlačítko rozprašovače 2 Posuvník páry a. Nastavení suchého žehlení b. Nastavení ECO c. Automatické nastavení páry 3 Spoušť parního rázu 4 Bezpečnostní kontrolka automatického vypnutí (pouze některé typy) 5 Kontrolka teploty 6 Volič teploty s automatickým regulátorem páry 7 Tlačítko Calc Clean Typ použitelné vody Přístroj je určen pro použití s vodou z vodovodního kohoutku. Pokud žijete v oblasti s velmi tvrdou vodou, může docházet k rychlé tvorbě vodního kamene. Doporučujeme proto používat destilovanou nebo demineralizovanou vodu, aby se prodloužila životnost přístroje. Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, změkčovadla či jiné chemické látky. Žehlení Přečtěte si pečlivě stručný návod k rychlému použití, který je součástí této uživatelské příručky, abyste mohli začít přístroj používat. Nastavení teploty Podle tabulky 1 uvedené níže zvolte nastavení teploty podle druhu prádla: Tabulka 1: Typ tkaniny Nastavení teploty Automatický regulátor páry Len MAX Parní ráz Bavlna Automaticky nastavené na Ano Vlna optimální množství Ne Hedvábí Ne Syntetický materiál (např. akryl, nylon, polyamid nebo polyester). Automatické nastavení bez páry Ano Ne

11 Nastavení páry ČEŠTINA 13 Automatické nastavení páry: Žehlička automaticky nastaví výstup páry podle zvolené teploty, aby se zajistil co nejlepší výsledek žehlení. ECO: Toto nastavení páry umožňuje redukovat výstup páry a šetřit energii, současně bude však páry dostatek na žehlení. Suché žehlení: Toto nastavení páry umožňuje žehlit bez páry nebo napařování vypnout, když se žehlička nepoužívá. Žehlení s přídavným napařováním: Stisknutím a přidržením spouště parního rázu získáte více páry, aby se odstranily nepoddajné záhyby. Funkce parního rázu a vertikální napařování Silný parní ráz získáte stisknutím a přidržením spouště parního rázu. Tuto funkci lze využít k odstranění odolných záhybů nebo záhybů z pověšeného oblečení. Poznámka: Funkce parního rázu by měla být používána pouze s nastavením teploty mezi a MAX. Pokud se funkce parního rázu použije při nízké teplotě, může z žehličky vytékat voda. Z žehličky vychází horká pára. Nerozžehlujte záhyby na oblečení, které má někdo právě na sobě. Abyste předešli opaření, párou na nikoho nemiřte. Bezpečnostní automatické vypnutí (pouze některé typy) Funkce bezpečnostního automatického vypnutí žehličku automaticky vypne, pokud je 30 minut na žehlicí ploše a nepoužívá se a nebo 8 minut stojí na zadní straně. Rozsvítí se kontrolka automatického vypnutí. Chcete-li žehličku znovu zahřát, zdvihněte ji nebo s ní lehce pohněte. Kontrolka automatického vypnutí zhasne. Čištění a údržba Obrázky najdete na záložce na zadní straně uživatelské příručky. Čištění 1 Žehličku odpojte z napájení a nechte ji vychladnout. 2 Zbývající vodu vylijte z nádržky plnicími dvířky. 3 Ze žehlicí plochy otřete všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně můžete použít neabrazivní (tekutý) čisticí prostředek. Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chraňte ji před přímým kontaktem s kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte kovovou žínku, ocet nebo jiné chemikálie. Funkce Calc-clean pro odstranění vodního kamene DŮLEŽITÉ: Používejte funkci Calc-clean jednou za měsíc a prodloužíte životnost žehličky. Pokud je voda ve vaší oblasti nadměrně tvrdá nebo si během žehlení všimnete, že z žehlící plochy uniká vodní kámen, používejte tuto funkci častěji. 1 Zajistěte, aby byla žehlička odpojená, a aby byl regulátor páry nastaven na suché žehlení. 2 Nádržku na vodu naplňte vodou až po označení MAX.

12 14 ČEŠTINA Nenalévejte do nádržky na vodu ocet nebo jiné přípravky k odstranění vodního kamene. 3 Zapojte žehličku a nastavte volič teploty do polohy MAX. 4 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky. 5 Podržte žehličku nad dřezem. Opakovaně tiskněte tlačítko Calc Clean a jemně žehličkou zatřeste ze strany na stranu, dokud se nespotřebuje veškerá voda (obr. 21). Během vyplavování vodního kamene vychází z žehlicí plochy také pára a vroucí voda. Poznámka: Pokud voda vycházející z žehličky stále obsahuje usazeniny, opakujte kroky 2 až 5. 6 Zapojte žehličku a nechte ji zahřát, aby žehlicí plocha oschla. 7 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky. 8 Lehce přežehlete kousek látky, aby se odstranily všechny vodní skvrny z žehlicí plochy. Odstraňování problémů V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte adresu kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností). Problém Možná příčina Řešení Z plnicích dvířek na vodu uniká voda. Po odpojení žehličky nebo při skladování odkapává z žehlicí plochy voda. Funkce parního rázu nepracuje správně (z žehlicí plochy uniká voda). Ze žehlicí plochy se při žehlení odlupují šupinky a jiné nečistoty. Přeplnili jste nádržku na vodu. Posuvník páry je v poloze MAX nebo ECO. Žehlička byla uložena ve vodorovné poloze a v zásobníku zůstala voda. Funkci parního rázu jste používali příliš často během krátké doby. Použili jste funkci parního rázu při příliš nízké teplotě. Uvnitř žehlicí plochy se vytváří vodní kámen. Neplňte vodní zásobník nad úroveň značky MAX. Přebytečnou vodu vylijte z nádržky. Nastavte posuvník páry na suché žehlení. Vyprázdněte nádržku na vodu. Než znovu použijete funkci parního rázu, několik sekund počkejte. Nastavte takovou teplotu žehlení, při níž lze použít funkci parního rázu ( do polohy MAX). Použijte funkci Calc-Clean (viz kapitola Čištění a údržba, část Funkce Calc-Clean ).

13 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 15 Σημαντικό! Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση Διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε και τα δύο έγγραφα για μελλοντική αναφορά. Επισκόπηση προϊόντος (Εικ. 1) 1 Κουμπί ψεκασμού 2 Διακόπτης ατμού α. Ρύθμιση στεγνής λειτουργίας β. Ρύθμιση ECO γ. Αυτόματη ρύθμιση ατμού 3 Σκανδάλη βολής ατμού 4 Λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) 5 Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας 6 Διακόπτης θερμοκρασίας με αυτόματο έλεγχο ατμού 7 Κουπί καθαρισμού αλάτων Τύπος νερού για χρήση Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με νερό βρύσης. Εάν βρίσκεστε σε περιοχή με σκληρό νερό, μπορεί τα άλατα να συσσωρεύονται γρήγορα. Επομένως, συνιστάται η χρήση αποσταγμένου ή απιονισμένου νερού για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Μην βάζετε άρωμα, ξύδι, κόλλα κολλαρίσματος, ουσίες αφαλάτωσης, υγρά σιδερώματος ή άλλα χημικά μέσα στο δοχείο νερού. Σιδέρωμα Διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης στο εγχειρίδιο χρήσης πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Ρύθμιση θερμοκρασίας Επιλέξτε τη θερμοκρασία ανάλογα με την κατάλληλη ένδειξη για τα ρούχα σας σύμφωνα με τον πίνακα 1: Πίνακας 1: Τύπος υφάσματος Λινά Ρύθμιση θερμοκρασίας ΜΕΓ Αυτόματος έλεγχος ατμού Βαμβακερά Ρυθμίζεται αυτόματα στη Ναι Μάλλινα βέλτιστη ποσότητα Όχι Μεταξωτά Όχι Συνθετικά υφάσματα (π.χ. ακρυλικά, νάιλον, πολυαμίδη, πολυέστερ) Προσαρμόζεται αυτόματα στη λειτουργία "χωρίς ατμό" Βολή ατμού Ναι Όχι

14 16 ΕΛΛΗΝΙΚΆ Ρύθμιση ατμού Αυτόματη παραγωγή ατμού: Το σίδερο προσαρμόζει αυτόματα την παραγωγή ατμού σύμφωνα με την επιλεγμένη θερμοκρασία για να εξασφαλίσει το καλύτερο αποτέλεσμα σιδερώματος. ECO: Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να μειώσετε την παραγωγή ατμού, ώστε να εξοικονομήσετε ενέργεια διατηρώντας μια επαρκή ποσότητα ατμού για να σιδερώσετε τα ρούχα σας. Στέγνωμα: Αυτή η ρύθμιση ατμού σας επιτρέπει να σιδερώνετε χωρίς ατμό ή να διακόπτετε την παραγωγή ατμού όταν το σίδερο δεν χρησιμοποιείται. Σιδέρωμα με επιπλέον ατμό: Πατήστε παρατεταμένα τη σκανδάλη βολής ατμού για μεγαλύτερη ποσότητα ατμού ώστε να αφαιρέσετε τις επίμονες τσακίσεις. Λειτουργία βολής ατμού και κατακόρυφο σιδέρωμα με ατμό Πατήστε και αφήστε τη σκανδάλη βολής ατμού για ισχυρή βολή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρεθούν αποτελεσματικά οι επίμονες τσακίσεις ή οι τσακίσεις από ένα κρεμασμένο ρούχο. Σημείωση: Η λειτουργία βολής ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ρυθμίσεις θερμοκρασίας από έως MAX. Μπορεί να εμφανιστεί διαρροή αν χρησιμοποιήσετε τη βολή ατμού σε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία. Από το σίδερο βγαίνει ζεστός αέρας. Μην αφαιρείτε τσακίσεις από το ρούχο όταν κάποιος το φοράει. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην κατευθύνετε τον ατμό πάνω σε ανθρώπους. Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας απενεργοποιεί αυτόματα το σίδερο αν δεν χρησιμοποιηθεί για 30 δευτερόλεπτα (όταν ακουμπά στην πλάκα) ή για 8 λεπτά (όταν βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση). Θα ανάψει η λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης. Για να επιτρέψετε στο σίδερο να ζεσταθεί ξανά, σηκώστε το ή μετακινήστε το ελαφρά. Η λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης σβήνει. Καθαρισμός και συντήρηση Για εικόνες, ανατρέξτε στη συσκευασία στο πίσω μέρος του εγχειριδίου χρήσης. Καθάρισμα 1 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει. 2 Αφαιρέστε το νερό που απομένει στο δοχείο νερού από το καπάκι προσθήκης νερού. 3 Σ κουπίστε τις νιφάδες αλάτων και τυχόν άλλα κατάλοιπα από την πλάκα με ένα νωπό πανί και ένα μη στιλβωτικό (υγρό) καθαριστικό. Για να διατηρήσετε την πλάκα λεία, αποφύγετε την έντονη επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, ξύδι ή άλλα χημικά για να καθαρίσετε την πλάκα του σίδερου. Λειτουργία καθαρισμού αλάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σίδερου, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Calcclean 1 φορά το μήνα. Εάν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό ή εάν βλέπετε να βγαίνουν άλατα από την πλάκα κατά το σιδέρωμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία συχνότερα.

15 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 17 1 Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα και ότι ο διακόπτης ατμού βρίσκεται στη ρύθμιση στεγνής λειτουργίας. 2 Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη ΜΑΧ. Μην ρίχνετε ξύδι ή άλλες ουσίες αφαλάτωσης μέσα στο δοχείο νερού. 3 Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα και ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο MAX. 4 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα μόλις σβήσει η λυχνία θερμοκρασίας. 5 Κρατήστε το σίδερο επάνω από το νεροχύτη. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί καθαρισμού αλάτων και κουνήστε προσεκτικά το σίδερο εμπρός-πίσω μέχρι να αδειάσει όλο το νερό από το δοχείο νερού (εικ. 21). Καθώς απομακρύνονται τα άλατα, βγαίνει επίσης ατμός και βραστό νερό από την πλάκα. Σημείωση: Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 εάν το νερό που βγαίνει από το σίδερο εξακολουθεί να περιέχει κομματάκια αλάτων. 6 Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα και αφήστε το να ζεσταθεί για να στεγνώσει η πλάκα. 7 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας. 8 Μετακινήστε το σίδερο απαλά πάνω σε ένα κομμάτι υφάσματος για να αφαιρέσετε τυχόν κηλίδες νερού από την πλάκα. Αντιμετώπιση προβλημάτων Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας (για τα στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αιτία Πιθανή αιτία Λύση Στάζει νερό από το στόμιο προσθήκης νερού. Έχετε γεμίσει υπερβολικά το δοχείο νερού. Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την ένδειξη ΜΑΧ. Αφαιρέστε από το δοχείο το νερό που απομένει. Στάζει νερό από την πλάκα αφού έχετε αποσυνδέσει ή αποθηκεύσει το σίδερο. Η λειτουργία βολής ατμού δεν λειτουργεί σωστά (στάζει νερό μέσα από την πλάκα). Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος βγαίνουν από την πλάκα νιφάδες αλάτων και βρομιά. Ο διακόπτης ατμού έχει ρυθμιστεί στη θέση ΜΑΧ ή ECO. Τοποθετήσατε το σίδερο σε οριζόντια θέση ενώ είχε παραμείνει νερό μέσα στο δοχείο νερού. Χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία βολής ατμού πολλές φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία βολής ατμού σε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία. Μέσα στην πλάκα σχηματίζονται άλατα. Ορίστε τον διακόπτη ατμού στη ρύθμιση στεγνής λειτουργίας. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία βολής ατμού. Ρυθμίστε το σίδερο σε μια θερμοκρασία στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία βολής ατμού (από έως MAX). Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων (Calc-Clean) (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση", στην ενότητα "Λειτουργία καθαρισμού αλάτων (Calc-Clean)").

16

17

18

Always there to help you

Always there to help you Always there to help you Question? Contact Philips GC4500 series d c 1 a b c b e a f g h User manual i Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC4500 series

User manual. Always there to help you. GC4500 series Always there to help you 2 GC4500 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 91003 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life.

IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. 1 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε να εξασφαλίσετε πλούσιο ατμό και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

User manual GC9500 GC9200

User manual GC9500 GC9200 User manual GC9500 GC9200 1 4 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε να εξασφαλίσετε πλούσιο ατμό και να παρατείνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΝΙΞ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPF-609 AC230V 50Hz - 1800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) & ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού GB GR INSTRUCTION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGLISH IMPORTANT For safety purpose you should read the instructions carefully before using the appliance for the first

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-801 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 53 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 53 Χειριστήρια... 53 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 53 Σίδερο οικιακής χρήσης... 53 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: S1069WK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be. Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320.

Downloaded from www.vandenborre.be. Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320. Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320 Downloaded from www.vandenborre.be User manual 1 English 6 Ελληνικα 13 QG3320 6 English Introduction Congratulations

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επίλυσης βλαβών και σέρβις) υπάρχουν στα μεμονωμένα κεφάλαια των oδηγιών χρήσης. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Βραστήρας El. Kettle HHB1761 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem www.severin.com welcome home FI Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации Höyrysilitysrauta 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem 49 pary Σίδερο ατμού 55 Паровой

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Σίδερα ατμού Ατμοσταθμοί χωρίς boiler

Σίδερα ατμού Ατμοσταθμοί χωρίς boiler Σίδερα ατμού Ατμοσταθμοί χωρίς boiler Σίδερο ατμού ή ατμοσταθμός; Η μοναδική λύση: Ατμοσταθμός ΧΩΡΙΣ BOILER. Νέοι κόμπακτ ατμοσταθμοί TDS11..: Ο χρυσός συνδυασμός υψηλής απόδοσης ενός ατμοσταθμού και πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ espresso D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για πιθανή μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα http://www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα