User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g"

Transcript

1 Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved

2 Quick Start Guide Start here Quick Start Guide Storage Quick Start Guide Start here Quick Start Guide Storage

3 ENGLISH 6 POLSKI 9 ČEŠTINA 12 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 15 GC3800 series

4 6 ENGLISH Important Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at Read the separate important information leaflet and this user manual carefully before you use the appliance. Keep both documents for future reference. Product overview (Fig. 1) 1 Spray button 2 Steam slider a. Dry setting b. ECO setting c. Auto steam setting 3 Steam boost trigger 4 Safety auto-off light (specific types only) 5 Temperature indicator light 6 Temperature dial with Auto steam control 7 Calc clean button Type of water to use Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live in an area with hard water, fast scale build-up may occur. Therefore, it is recommended to use distilled or demineralized water to prolong the lifetime of your appliance. Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank. Ironing Please read the quick start guide in this user manual carefully to start using your appliance. Temperature setting Select the temperature to the appropriate setting for your garment according to table 1 below: Table 1: Fabric type Temperature setting Auto steam control Steam boost Linen MAX Yes Cotton Automatically adjusted to Yes Wool the optimal amount No Silk No Synthetic fabric (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester) Automatically adjusted to no steam No

5 Steam setting ENGLISH 7 Auto steam: The iron automatically adjusts the steam output according to the selected temperature to provide the best ironing result. ECO: This steam setting enables you to reduce the steam output to save energy and still have sufficient steam to iron your garments. Dry: This steam setting enables you to iron without steam or to stop steam when the iron is not in use. Iron with extra steam: Press and hold the steam boost trigger to get more steam to remove stubborn creases. Steam boost function and vertical steaming Press and release the steam boost trigger for a powerful boost steam. This can be used to remove targeted stubborn creases or creases from a hanged garment. Note: The steam boost function should only be used at temperature setting between to MAX. Leaking may appear if you use steam boost at too low a temperature. Hot steam comes out of the iron. Do not remove wrinkles from a garment while some one is wearing it. To prevent burns, do not direct the steam at people. Safety auto-off (specific types only) The safety auto-off function automatically switches off the iron if it has not been used for 30 seconds resting on its soleplate or 8 minutes resting on its backplate. The auto-off light will light up. To let the iron heat up again, pick up the iron or move it slightly. The auto-off light goes out. Cleaning and maintenance For figures, refer to the fold-out at the back of the user manual. Cleaning 1 Unplug the iron and let it cool down. 2 Pour any remaining water out of the water tank from the water filling door. 3 Wipe flakes and any other deposit off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent. To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate. Calc-clean function IMPORTANT: Use Calc-clean function every 1 month to prolong the life of your iron. If water in your area is very hard, or you see scales coming out from the soleplate during ironing, use this function more frequently. 1 Make sure the iron is unplugged and the steam slider is set to dry setting. 2 Fill the water tank to the MAX indication. Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank. 3 Plug in the iron and set the temperature dial to MAX.

6 8 ENGLISH 4 Unplug the iron when the temperature light goes out. 5 Hold the iron over the sink. Keep pushing the calc clean button and gently shake the iron forth and back until all water in the water tank has been used up (Fig. 21). Scales is flushed out, steam and boiling water also come out of the soleplate. Note: Repeat steps 2 to 5 if the water that comes out of the iron still contains scale particles. 6 Plug in the iron and let the iron heat up to dry the soleplate. 7 Unplug the iron when the temperature indicator light goes out. 8 Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the soleplate. Troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). Problem Possible cause Solution Water leaks from the water filling door. Water drips from the soleplate after the iron has been unplugged or has been stored. The steam boost function does not work properly (water leaks out of the soleplate). Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing. You have overfilled the water tank. The steam slider is set to MAX or ECO. You have put the iron in horizontal position with water still left in the water tank. You have used the steam boost function too often within a very short period. You have used the steam boost function at too low a temperature. Calc are formed inside the soleplate. Do not fill the water tank beyond the MAX indication. Pour excess water out of the water tank. Set the steam slider to dry setting. Empty the water tank. Wait for a few seconds before you use the steam boost function again. Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used ( to MAX). Use the Calc-Clean function (see chapter Cleaning and maintenance, section Calc-Clean function ).

7 POLSKI 9 Ważne Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z ulotką informacyjną oraz instrukcją obsługi. Zachowaj oba dokumenty na przyszłość. Opis produktu (rys. 1) 1 Przycisk spryskiwacza 2 Przełącznik pary a. Ustawienie prasowania na sucho b. Ustawienie ECO c. Automatyczne ustawienie pary 3 Przycisk silnego uderzenia pary 4 Wskaźnik automatycznego wyłączenia (tylko wybrane modele) 5 Wskaźnik temperatury 6 Pokrętło regulatora temperatury z automatyczną kontrolą pary 7 Przycisk funkcji Calc-Clean Rodzaj używanej wody Urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Jeśli w Twojej okolicy woda jest twarda, w urządzeniu może szybko osadzić się kamień. Dlatego w celu przedłużenia okresu eksploatacji urządzenia zaleca się używanie wody destylowanej lub zdemineralizowanej. Nie wlewaj do zbiornika wody perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych. Prasowanie Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi (w tym skróconą instrukcją obsługi) dołączoną do opakowania. Ustawienie temperatury Wybierz ustawienie temperatury odpowiednie dla danego typu ubrania według poniższej tabeli 1: Tabela 1: Rodzaj materiału Ustawienie temperatury Automatyczna Silne uderzenie pary kontrola pary Len MAX TAK Bawełna Automatyczne TAK dostosowanie do Wełna optymalnej ilości Nie Jedwab Nie Tkaniny sztuczne (np. akryl, nylon, poliamid, poliester) Automatyczne dostosowanie do braku pary Nie

8 10 POLSKI Ustawienie pary Automatyczne ustawienie pary: żelazko automatycznie reguluje strumień pary zgodnie z wybraną temperaturą, aby zapewnić najlepsze efekty prasowania. ECO: to ustawienie pary umożliwia zmniejszenie strumienia pary, aby zaoszczędzić energię z zachowaniem ilości pary wystarczającej do wyprasowania ubrań. Prasowanie na sucho: to ustawienie pary umożliwia prasowanie bez użycia pary lub przerwanie wytwarzania pary, gdy żelazko nie jest używane. Prasowanie z dodatkową ilością pary: naciśnij i przytrzymaj przycisk silnego uderzenia pary, aby uzyskać więcej pary w celu rozprasowania uporczywych zagnieceń. Silne uderzenie pary i prasowanie parowe w pozycji pionowej Naciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary, aby uzyskać uderzenie pary. Można użyć tej funkcji w celu usunięcia uporczywych zagnieceń lub zagnieceń powstałych w wyniku zawieszenia ubrania. Uwaga: funkcji silnego uderzenia pary powinno się używać wyłącznie w przypadku ustawienia temperatury od do MAX. W przypadku użycia silnego uderzenia pary w zbyt niskiej temperaturze może wystąpić wyciek. Z żelazka wydobywa się gorąca para. Nie rozprasowuj zagnieceń na ubraniu, które ktoś ma na sobie. Aby zapobiec oparzeniom, nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi. Automatyczne wyłączanie (tylko wybrane modele) Funkcja automatycznego wyłączania samoczynnie wyłącza żelazko, jeśli nie było ono używane przez 30 sekund po umieszczeniu na stopie lub przez 8 minut po umieszczeniu na płycie tylnej. Wskaźnik automatycznego wyłączenia zacznie świecić. Podnieś żelazko lub lekko nim poruszaj, aby ponownie się rozgrzało. Wskaźnik automatycznego wyłączenia zgaśnie. Czyszczenie i konserwacja Dane znajdują się na rozkładanej stronie z tyłu instrukcji obsługi. Czyszczenie 1 Wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż ostygnie. 2 Wylej ze zbiornika pozostałą wodę przez otwór wlewowy wody. 3 Zetrzyj ze stopy żelazka płytki kamienia i inne osady za pomocą wilgotnej szmatki i (płynnego) środka czyszczącego niezawierającego środków ściernych. Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, należy chronić żelazko przed kontaktem z metalowymi przedmiotami. Do czyszczenia stopy nie wolno używać czyścików, octu ani innych środków chemicznych. Funkcja Calc-Clean WAŻNE: aby przedłużyć okres eksploatacji żelazka, korzystaj z funkcji Calc-Clean raz w miesiącu. Jeśli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda lub podczas prasowania ze stopy żelazka spadają płytki kamienia, korzystaj z tej funkcji częściej.

9 POLSKI 11 1 Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, a przełącznik pary znajduje się w pozycji prasowania na sucho. 2 Napełnij zbiornik wodą do poziomu oznaczonego symbolem MAX. Nie wlewaj do zbiornika wody octu ani innych środków do usuwania kamienia. 3 Podłącz żelazko do gniazdka elektrycznego i ustaw pokrętło regulatora temperatury w pozycji oznaczonej symbolem MAX. 4 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego. 5 Przytrzymaj żelazko nad zlewem.przytrzymując przycisk Calc-Clean, delikatnie potrząsaj żelazkiem do przodu i do tyłu aż do zużycia całej wody w zbiorniku (rys. 21). Podczas wypłukiwania kamienia ze stopy żelazka będzie wydostawać się również para i gorąca woda. Uwaga: powtórz czynności od 2 do 5, jeśli woda wydostająca się z żelazka nadal zawiera cząstki kamienia. 6 Podłącz żelazko do gniazdka elektrycznego i poczekaj na rozgrzanie żelazka, aby wysuszyć stopę. 7 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego. 8 Aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły powstać na stopie żelazka, delikatnie przeciągnij żelazko po kawałku tkaniny. Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej). Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Woda wycieka z otworu wlewowego. Po odłączeniu żelazka od sieci elektrycznej lub w trakcie przechowywania ze stopy żelazka kapie woda. Funkcja silnego uderzenia pary nie działa prawidłowo (woda wycieka ze stopy). Podczas prasowania ze stopy żelazka wydostają się zanieczyszczenia. Zbiornik wody jest przepełniony. Przełącznik pary znajduje się w pozycji MAX lub ECO. Żelazko zostało ustawione w pozycji poziomej z pozostawioną w zbiorniku wodą. Funkcja silnego uderzenia pary była używana zbyt często w bardzo krótkim czasie. Funkcja silnego uderzenia pary była używana przy zbyt niskiej temperaturze prasowania. Wewnątrz stopy tworzy się kamień. Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia MAX. Wylej nadmiar wody ze zbiornika. Ustaw przełącznik pary w pozycji prasowanie na sucho. Opróżnij zbiornik wody. Odczekaj kilka sekund, zanim ponownie użyjesz funkcji silnego uderzenia pary. Ustaw temperaturę prasowania, przy której można używać funkcji silnego uderzenia pary (od do MAX ). Użyj funkcji Calc-Clean (patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja, część Funkcja Calc-Clean ).

10 12 ČEŠTINA Důležité Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a samostatný letáček s důležitými informacemi. Uložte si oba dokumenty pro budoucí použití. Uložte si oba dokumenty pro budoucí použití. Přehled o výrobku (obr. 1) 1 Tlačítko rozprašovače 2 Posuvník páry a. Nastavení suchého žehlení b. Nastavení ECO c. Automatické nastavení páry 3 Spoušť parního rázu 4 Bezpečnostní kontrolka automatického vypnutí (pouze některé typy) 5 Kontrolka teploty 6 Volič teploty s automatickým regulátorem páry 7 Tlačítko Calc Clean Typ použitelné vody Přístroj je určen pro použití s vodou z vodovodního kohoutku. Pokud žijete v oblasti s velmi tvrdou vodou, může docházet k rychlé tvorbě vodního kamene. Doporučujeme proto používat destilovanou nebo demineralizovanou vodu, aby se prodloužila životnost přístroje. Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, změkčovadla či jiné chemické látky. Žehlení Přečtěte si pečlivě stručný návod k rychlému použití, který je součástí této uživatelské příručky, abyste mohli začít přístroj používat. Nastavení teploty Podle tabulky 1 uvedené níže zvolte nastavení teploty podle druhu prádla: Tabulka 1: Typ tkaniny Nastavení teploty Automatický regulátor páry Len MAX Parní ráz Bavlna Automaticky nastavené na Ano Vlna optimální množství Ne Hedvábí Ne Syntetický materiál (např. akryl, nylon, polyamid nebo polyester). Automatické nastavení bez páry Ano Ne

11 Nastavení páry ČEŠTINA 13 Automatické nastavení páry: Žehlička automaticky nastaví výstup páry podle zvolené teploty, aby se zajistil co nejlepší výsledek žehlení. ECO: Toto nastavení páry umožňuje redukovat výstup páry a šetřit energii, současně bude však páry dostatek na žehlení. Suché žehlení: Toto nastavení páry umožňuje žehlit bez páry nebo napařování vypnout, když se žehlička nepoužívá. Žehlení s přídavným napařováním: Stisknutím a přidržením spouště parního rázu získáte více páry, aby se odstranily nepoddajné záhyby. Funkce parního rázu a vertikální napařování Silný parní ráz získáte stisknutím a přidržením spouště parního rázu. Tuto funkci lze využít k odstranění odolných záhybů nebo záhybů z pověšeného oblečení. Poznámka: Funkce parního rázu by měla být používána pouze s nastavením teploty mezi a MAX. Pokud se funkce parního rázu použije při nízké teplotě, může z žehličky vytékat voda. Z žehličky vychází horká pára. Nerozžehlujte záhyby na oblečení, které má někdo právě na sobě. Abyste předešli opaření, párou na nikoho nemiřte. Bezpečnostní automatické vypnutí (pouze některé typy) Funkce bezpečnostního automatického vypnutí žehličku automaticky vypne, pokud je 30 minut na žehlicí ploše a nepoužívá se a nebo 8 minut stojí na zadní straně. Rozsvítí se kontrolka automatického vypnutí. Chcete-li žehličku znovu zahřát, zdvihněte ji nebo s ní lehce pohněte. Kontrolka automatického vypnutí zhasne. Čištění a údržba Obrázky najdete na záložce na zadní straně uživatelské příručky. Čištění 1 Žehličku odpojte z napájení a nechte ji vychladnout. 2 Zbývající vodu vylijte z nádržky plnicími dvířky. 3 Ze žehlicí plochy otřete všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně můžete použít neabrazivní (tekutý) čisticí prostředek. Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chraňte ji před přímým kontaktem s kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte kovovou žínku, ocet nebo jiné chemikálie. Funkce Calc-clean pro odstranění vodního kamene DŮLEŽITÉ: Používejte funkci Calc-clean jednou za měsíc a prodloužíte životnost žehličky. Pokud je voda ve vaší oblasti nadměrně tvrdá nebo si během žehlení všimnete, že z žehlící plochy uniká vodní kámen, používejte tuto funkci častěji. 1 Zajistěte, aby byla žehlička odpojená, a aby byl regulátor páry nastaven na suché žehlení. 2 Nádržku na vodu naplňte vodou až po označení MAX.

12 14 ČEŠTINA Nenalévejte do nádržky na vodu ocet nebo jiné přípravky k odstranění vodního kamene. 3 Zapojte žehličku a nastavte volič teploty do polohy MAX. 4 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky. 5 Podržte žehličku nad dřezem. Opakovaně tiskněte tlačítko Calc Clean a jemně žehličkou zatřeste ze strany na stranu, dokud se nespotřebuje veškerá voda (obr. 21). Během vyplavování vodního kamene vychází z žehlicí plochy také pára a vroucí voda. Poznámka: Pokud voda vycházející z žehličky stále obsahuje usazeniny, opakujte kroky 2 až 5. 6 Zapojte žehličku a nechte ji zahřát, aby žehlicí plocha oschla. 7 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky. 8 Lehce přežehlete kousek látky, aby se odstranily všechny vodní skvrny z žehlicí plochy. Odstraňování problémů V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte adresu kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností). Problém Možná příčina Řešení Z plnicích dvířek na vodu uniká voda. Po odpojení žehličky nebo při skladování odkapává z žehlicí plochy voda. Funkce parního rázu nepracuje správně (z žehlicí plochy uniká voda). Ze žehlicí plochy se při žehlení odlupují šupinky a jiné nečistoty. Přeplnili jste nádržku na vodu. Posuvník páry je v poloze MAX nebo ECO. Žehlička byla uložena ve vodorovné poloze a v zásobníku zůstala voda. Funkci parního rázu jste používali příliš často během krátké doby. Použili jste funkci parního rázu při příliš nízké teplotě. Uvnitř žehlicí plochy se vytváří vodní kámen. Neplňte vodní zásobník nad úroveň značky MAX. Přebytečnou vodu vylijte z nádržky. Nastavte posuvník páry na suché žehlení. Vyprázdněte nádržku na vodu. Než znovu použijete funkci parního rázu, několik sekund počkejte. Nastavte takovou teplotu žehlení, při níž lze použít funkci parního rázu ( do polohy MAX). Použijte funkci Calc-Clean (viz kapitola Čištění a údržba, část Funkce Calc-Clean ).

13 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 15 Σημαντικό! Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση Διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε και τα δύο έγγραφα για μελλοντική αναφορά. Επισκόπηση προϊόντος (Εικ. 1) 1 Κουμπί ψεκασμού 2 Διακόπτης ατμού α. Ρύθμιση στεγνής λειτουργίας β. Ρύθμιση ECO γ. Αυτόματη ρύθμιση ατμού 3 Σκανδάλη βολής ατμού 4 Λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) 5 Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας 6 Διακόπτης θερμοκρασίας με αυτόματο έλεγχο ατμού 7 Κουπί καθαρισμού αλάτων Τύπος νερού για χρήση Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με νερό βρύσης. Εάν βρίσκεστε σε περιοχή με σκληρό νερό, μπορεί τα άλατα να συσσωρεύονται γρήγορα. Επομένως, συνιστάται η χρήση αποσταγμένου ή απιονισμένου νερού για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Μην βάζετε άρωμα, ξύδι, κόλλα κολλαρίσματος, ουσίες αφαλάτωσης, υγρά σιδερώματος ή άλλα χημικά μέσα στο δοχείο νερού. Σιδέρωμα Διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης στο εγχειρίδιο χρήσης πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Ρύθμιση θερμοκρασίας Επιλέξτε τη θερμοκρασία ανάλογα με την κατάλληλη ένδειξη για τα ρούχα σας σύμφωνα με τον πίνακα 1: Πίνακας 1: Τύπος υφάσματος Λινά Ρύθμιση θερμοκρασίας ΜΕΓ Αυτόματος έλεγχος ατμού Βαμβακερά Ρυθμίζεται αυτόματα στη Ναι Μάλλινα βέλτιστη ποσότητα Όχι Μεταξωτά Όχι Συνθετικά υφάσματα (π.χ. ακρυλικά, νάιλον, πολυαμίδη, πολυέστερ) Προσαρμόζεται αυτόματα στη λειτουργία "χωρίς ατμό" Βολή ατμού Ναι Όχι

14 16 ΕΛΛΗΝΙΚΆ Ρύθμιση ατμού Αυτόματη παραγωγή ατμού: Το σίδερο προσαρμόζει αυτόματα την παραγωγή ατμού σύμφωνα με την επιλεγμένη θερμοκρασία για να εξασφαλίσει το καλύτερο αποτέλεσμα σιδερώματος. ECO: Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να μειώσετε την παραγωγή ατμού, ώστε να εξοικονομήσετε ενέργεια διατηρώντας μια επαρκή ποσότητα ατμού για να σιδερώσετε τα ρούχα σας. Στέγνωμα: Αυτή η ρύθμιση ατμού σας επιτρέπει να σιδερώνετε χωρίς ατμό ή να διακόπτετε την παραγωγή ατμού όταν το σίδερο δεν χρησιμοποιείται. Σιδέρωμα με επιπλέον ατμό: Πατήστε παρατεταμένα τη σκανδάλη βολής ατμού για μεγαλύτερη ποσότητα ατμού ώστε να αφαιρέσετε τις επίμονες τσακίσεις. Λειτουργία βολής ατμού και κατακόρυφο σιδέρωμα με ατμό Πατήστε και αφήστε τη σκανδάλη βολής ατμού για ισχυρή βολή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρεθούν αποτελεσματικά οι επίμονες τσακίσεις ή οι τσακίσεις από ένα κρεμασμένο ρούχο. Σημείωση: Η λειτουργία βολής ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ρυθμίσεις θερμοκρασίας από έως MAX. Μπορεί να εμφανιστεί διαρροή αν χρησιμοποιήσετε τη βολή ατμού σε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία. Από το σίδερο βγαίνει ζεστός αέρας. Μην αφαιρείτε τσακίσεις από το ρούχο όταν κάποιος το φοράει. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην κατευθύνετε τον ατμό πάνω σε ανθρώπους. Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας απενεργοποιεί αυτόματα το σίδερο αν δεν χρησιμοποιηθεί για 30 δευτερόλεπτα (όταν ακουμπά στην πλάκα) ή για 8 λεπτά (όταν βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση). Θα ανάψει η λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης. Για να επιτρέψετε στο σίδερο να ζεσταθεί ξανά, σηκώστε το ή μετακινήστε το ελαφρά. Η λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης σβήνει. Καθαρισμός και συντήρηση Για εικόνες, ανατρέξτε στη συσκευασία στο πίσω μέρος του εγχειριδίου χρήσης. Καθάρισμα 1 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει. 2 Αφαιρέστε το νερό που απομένει στο δοχείο νερού από το καπάκι προσθήκης νερού. 3 Σ κουπίστε τις νιφάδες αλάτων και τυχόν άλλα κατάλοιπα από την πλάκα με ένα νωπό πανί και ένα μη στιλβωτικό (υγρό) καθαριστικό. Για να διατηρήσετε την πλάκα λεία, αποφύγετε την έντονη επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, ξύδι ή άλλα χημικά για να καθαρίσετε την πλάκα του σίδερου. Λειτουργία καθαρισμού αλάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σίδερου, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Calcclean 1 φορά το μήνα. Εάν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό ή εάν βλέπετε να βγαίνουν άλατα από την πλάκα κατά το σιδέρωμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία συχνότερα.

15 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 17 1 Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα και ότι ο διακόπτης ατμού βρίσκεται στη ρύθμιση στεγνής λειτουργίας. 2 Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη ΜΑΧ. Μην ρίχνετε ξύδι ή άλλες ουσίες αφαλάτωσης μέσα στο δοχείο νερού. 3 Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα και ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο MAX. 4 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα μόλις σβήσει η λυχνία θερμοκρασίας. 5 Κρατήστε το σίδερο επάνω από το νεροχύτη. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί καθαρισμού αλάτων και κουνήστε προσεκτικά το σίδερο εμπρός-πίσω μέχρι να αδειάσει όλο το νερό από το δοχείο νερού (εικ. 21). Καθώς απομακρύνονται τα άλατα, βγαίνει επίσης ατμός και βραστό νερό από την πλάκα. Σημείωση: Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 εάν το νερό που βγαίνει από το σίδερο εξακολουθεί να περιέχει κομματάκια αλάτων. 6 Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα και αφήστε το να ζεσταθεί για να στεγνώσει η πλάκα. 7 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας. 8 Μετακινήστε το σίδερο απαλά πάνω σε ένα κομμάτι υφάσματος για να αφαιρέσετε τυχόν κηλίδες νερού από την πλάκα. Αντιμετώπιση προβλημάτων Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας (για τα στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αιτία Πιθανή αιτία Λύση Στάζει νερό από το στόμιο προσθήκης νερού. Έχετε γεμίσει υπερβολικά το δοχείο νερού. Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την ένδειξη ΜΑΧ. Αφαιρέστε από το δοχείο το νερό που απομένει. Στάζει νερό από την πλάκα αφού έχετε αποσυνδέσει ή αποθηκεύσει το σίδερο. Η λειτουργία βολής ατμού δεν λειτουργεί σωστά (στάζει νερό μέσα από την πλάκα). Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος βγαίνουν από την πλάκα νιφάδες αλάτων και βρομιά. Ο διακόπτης ατμού έχει ρυθμιστεί στη θέση ΜΑΧ ή ECO. Τοποθετήσατε το σίδερο σε οριζόντια θέση ενώ είχε παραμείνει νερό μέσα στο δοχείο νερού. Χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία βολής ατμού πολλές φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία βολής ατμού σε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία. Μέσα στην πλάκα σχηματίζονται άλατα. Ορίστε τον διακόπτη ατμού στη ρύθμιση στεγνής λειτουργίας. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία βολής ατμού. Ρυθμίστε το σίδερο σε μια θερμοκρασία στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία βολής ατμού (από έως MAX). Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων (Calc-Clean) (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση", στην ενότητα "Λειτουργία καθαρισμού αλάτων (Calc-Clean)").

16

17

18

Always there to help you

Always there to help you Always there to help you Question? Contact Philips GC4500 series d c 1 a b c b e a f g h User manual i Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC4500 series

User manual. Always there to help you. GC4500 series Always there to help you 2 GC4500 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 91003 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

User manual GC9500 GC9200

User manual GC9500 GC9200 User manual GC9500 GC9200 1 4 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε να εξασφαλίσετε πλούσιο ατμό και να παρατείνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life.

IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. 1 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε να εξασφαλίσετε πλούσιο ατμό και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΝΙΞ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Atlas 8026

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Atlas 8026 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εναρξης

Οδηγός Γρήγορης Εναρξης GC990 Οδηγός Γρήγορης Εναρξης 3 4 5 Σιδέρωμα Φρεσκάρισμα με ατμό Φρεσκάρισμα Αυτόματος καθαρισμός αλάτων Αποθήκευση Πλήρης προβολή Γενική περιγραφή A A Άγκιστρο κρεμάστρας B Κουμπί φρεσκαρίσματος C Οπές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-7688 AC230V 50Hz - 2400W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPF-609 AC230V 50Hz - 1800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) & ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν τη χρήση της συσκευής την πρώτη φορά. Κρατείστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Η

Διαβάστε περισσότερα

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού GB GR INSTRUCTION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGLISH IMPORTANT For safety purpose you should read the instructions carefully before using the appliance for the first

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Button+ Ceramic 8033

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Button+ Ceramic 8033 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079 GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-801 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DBS 5591

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DBS 5591 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DBS 5591 Γενικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023 GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 53 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 53 Χειριστήρια... 53 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 53 Σίδερο οικιακής χρήσης... 53 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: S1069WK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων και συντήρησης) παέχονται σε μεμονωμένα κεφάλαια των Οδηγιών χρήσης. Διαχωρισμός ρούχων ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be. Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320.

Downloaded from www.vandenborre.be. Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320. Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320 Downloaded from www.vandenborre.be User manual 1 English 6 Ελληνικα 13 QG3320 6 English Introduction Congratulations

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOBILE COOLER ΜΟΝΤΕΛΟ: DPL MC 8014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ DPL MC 8014 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Ονομαστική τάση: 220-240 V / 50 Hz Ονομαστική ισχύς (ψύξης) [W]: 75 Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επίλυσης βλαβών και σέρβις) υπάρχουν στα μεμονωμένα κεφάλαια των oδηγιών χρήσης. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα