ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΚΤΑΒΙΟ ΜΕΡΛΙΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΚΤΑΒΙΟ ΜΕΡΛΙΕ"

Transcript

1 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΚΤΑΒΙΟ ΜΕΡΛΙΕ

2 Όκτάβιος ΜΕΡΛΙΕ ( )

3 ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ TOT Tò πρώτο αύτύ τεύχος τοΰ ΔΕΛΤΙΟΥ του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κυκλοφορεί, δταν δεν υπάρχει πια στη ζωή ό Άνθρωπος πού τόνιζε πάντοτε την άνάγκη τής έκδοσής του, καί μάλιστα τήν προετοίμαζε, ό άείμνηστος ισόβιος Αντιπρόεδρός του Όκτάβιος ΜΕΡΛΙΕ. Ώς μνημόσυνο γιά τον ένα χρόνο πού πέρασε άπο το θάνατο τοϋ αξέχαστου καί μεγάλου αύτοΰ φίλου του Κέντρου καί τής Ελλάδας προτάσσονται στο παρόν τεύχος τρία κείμενα: το πρώτο είναι άποσπάσματα άπο τήν Εισαγωγή τοΰ βιβλίου του «'Ο Τελευταίος Ελληνισμός τής Μικράς Ασίας» ( Αθήνα 1974). Το δεύτερο, μέ τον τίτλο «ό Όκτάβιος Μερλιε καί το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών», άναφέρεται στή συμβολή τοΰ Ο.Μ. για τή στερέωση καί άνάπτυξη τοΰ Κ.Μ.Σ., δπως τήν εξέθεσε στήν πρώτη υστέρα άπο το θάνατό του συνεδρίαση τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ Κέντρου ό Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κ. Γρ. Ζαριφόπουλος. Καί το τρίτο, μέ τον τίτλο «Octave Merlier. Ό άνθρωπος καί το έργο του» τοΰ Φ. Άποστολόπουλου, Διευθυντοΰ τοΰ Κ.Μ.Σ., πού εκφωνήθηκε σε ειδική έκπομπή τοΰ έθνικοΰ προγράμματος τής Ε.Ρ.Τ. τής , προς τιμή τοΰ Γάλλου Φιλέλληνα, πού είχε πεθάνει πριν 3 ήμέρες. Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΙΙ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ τον Όκταβίου ΜΕΡΛΙΕ1 Άντικρύζω μια σκληρή αλήθεια. Από τή Σάμο ώς τήν Άγόριανη. Δεν πήγα ποτέ στή Μικρά Ασία. Μόνον στήν Πόλη, στά Άλλα είχα ζήσει, μετά το 1922, μερικές μικρασιατικές στιγμές πολύ έντονες Ό χρόνος πού έφτασα στήν Ελλάδα. Αρχίζει ή διαμονή μου έδώ. 1. Απόσπασμα άπο τό βιβλίο του: Ό τελευταίος 'Ελληνισμός τής Μ. Ασίας, σσ , 23 καί

4 ΟΚΤΑΒΙΟΣ MB PAIE Σάμος. Το καλοκαίρι έφυγα μόνος άπό τή Μύκονο για νά γνωρίσω τήν Ικαρία καί τή Σάμο, καί γιά ν άναγκαστώ νά μιλώ οχτώ ή δέκα μέρες μόνο ελληνικά. Μετά τή Δήλο, όπου τά αρχαία καί ή άρχαιολογία μέ γοήτεψαν, πηγαίνω προς τά σύγχρονα νησιά, εύτυχής πού θά βρεθώ μέ τούς συμπαθητικούς πληθυσμούς τών άνατολικών Κυκλάδων. Βαθύ. Καρλόβασι. Εύγενική φιλοξενία. Μέ το λεωφορείο φτάνω στή Χώρα, στο Τηγάνι. Μοΰ είπαν πώς έκει ή Μικρά Ασία είναι πολύ κοντά: «Άκοΰς τον κόκορα το πρωί όταν λαλεΐ άπέναντι». Είμαι τυχερός. Στο μικρό καφενείο, μερικοί άνθρωποι, όλοι ντυμένοι μέ τοπικές φορεσιές, κάθονται, μιλούν, καί κοιτάζουν χωρίς αντιπάθεια, μοΰ φαίνεται, τον ξένο, πιθανόν Γάλλο, μέ τά ξανθά μαλλιά καί τά γαλανά του μάτια, πού τούς ζητάει τήν άδεια νά τούς φωτογραφήσει. Αλλά πρέπει, νά βάλη καινούρια ταινία στή μηχανή του. Μπαίνει στο καφενείο. "Οταν βγαίνει πάλι έξω, ολοι φύγανε. Κάποιος μόνον έμεινε. Έλα, μοΰ λέει, στο τσαγγάρικό μου, θά σοΰ έξηγήσω... Πηγαίνω μαζί μέ τον τσαγγάρη. Απάνω στούς τοίχους τοΰ μικροΰ μαγαζιού, είναι καρφωμένα μεγάλα πορτραΐτα, παρμένα άπύ έφημερίδες: ό Κλεμανσώ, ό Φώς, ό Ζόφρ, ό ΓΙουενκαρέ. Κατάλαβα. 'Ο άνθρωπος είναι Βενιζελικύς μόνο πού δέν έχει βάλει το πορτραϊτο τοΰ Βενιζέλου, γαλλόφιλος καί άγγλόφιλος. Μοΰ μιλάει γιά τούς μεγάλους συμμάχους μέ τούς οποίους στόλισε το μικρό δωμάτιο. Λέγει πόσες έλπίδες οί "Ελληνες είχαν γιά τή φιλία καί τή μεγαλοφυία τους. «"Ολοι αύτοί οί άνθρωποι, προσθέτει, πού είδες στο καφενείο, πού ήθελες νά τούς φωτογραφήσης, ήταν σάν κι εμένα Βενιζελικοί, καί σάν κι εμένα εύχήθηκαν νά νικήσουν οί Σύμμαχοι, άλλά όλοι ζοΰσαν πριν στήν άπέναντι όχθη. Αναγκάστηκαν νά φύγουν άπύ κεΐ. Έχασαν δ,τι είχαν. Παιδιά, έγγόνια, όλο το βιός τους. Καί τά οστά τών προγόνων τους. Καί τήν άγάπη τους γιά τή Γαλλία. Ή Γαλλία, λένε, μάς έγκατέλειψε, κι έπειτα μάς πρόδωσε. Πούλησε όλο το πολεμικό της υλικό τής Συρίας στον Κεμάλ-Πασά. Μάς άρνήθηκε τά πολεμοφόδια πού θά μάς επέτρεπαν νά νικήσωμε στήν άντεπίθεση. 'Η Γαλλία είναι ή αιτία τής καταστροφής μας στή Μικρά Ασία... Δέ θέλομε πιά νά δοΰμε κανένα Γάλλο. Εξήγησε όλα αύτά σ αύτόν τον ξένο. Δέν είμαστε λαογραφικές εικόνες γιά φωτογραφίες. Είμαστε Χριστιανοί, Ευρωπαίοι, σύμμαχοι, πού μάς πρόδωσαν οί σύμμαχοί μας, Ευρωπαίοι, Χριστιανοί κι έκεϊνοι σάν κι έμάς άλλά ασφαλώς χωρίς μνήμη καί χωρίς καρδιά». Έτσι μοΰ μίλησε, το Σεπτέμβρη τοΰ 1925, ό τσαγγάρης τής Σάμου. Είναι πολύ πιθανόν τά πράγματα νά ήταν πιό περίπλοκα άπ ο,τι πίστευε ό άνθρωπος. "Ολοι οί Σύμμαχοι είναι συνυπεύθυνοι γιά τή συμφορά τής Μικράς Ασίας. Καί τά γεγονότα άκόμη, όπως τά άόρατα πρόσωπα τών άνθρώπινων τραγωδιών: έδώ ή διχόνοια, εκεί ή άντανάκλαση τής Ρωσσικής Έπα- 12

5 νάστασης, μέ τον πανικό που δημιούργησε, μέ το φόβο μήπως το κακό έπεκταθή άλλου, στην Τουρκία, άπ όπου περνάει ό δρόμος πρός το πετρέλαιο. Έτσι εξηγείται ή χρησιμοποίηση του Κεμάλ σάν ενός φράγματος. Αλλά καί γιά νά σωθή άπό τήν άναρχία μιά ήττημένη καί διαμελισμένη Τουρκία. Τότε όλα θυσιάστηκαν μπροστά στο σκιάχτρο μιας άπρόβλεπτης καταστροφής καί ή ευγνωμοσύνη πού οφειλόταν σ έναν πιστό καί άποφασιστικό σύμμαχο, καί ό τρισχιλιετής έλληνισμός τής Μικρας Ασίας. "Αδικη μπορούσε νά ήταν ή γνώμη των προσφύγων τής Σάμου. Αλλά τεράστια, άσυγχώρητη, ή συμφορά τής Ελλάδος. Καί γιά μένα, στην Ελλάδα, το πρώτο δυνατό χτύπημα που αίσθάνθηκα μέσα μου. 'Ύστερα άπό ένα μήνα είχαμε έπιστρέψει στήν Αθήνα. Πήγα στη Γαλλική Πρεσβεία γιά νά χαιρετήσω τον κ. de Chambrun. "Οταν άπότομα μέ ρωτάει «'Ο Ψυχάρης, πού βρίσκεται εδώ αυτές τίς μέρες, μέ συμβουλεύει νά πάω μ ενα γαλλικό άντιτορπιλλικό στίς Κυκλάδες. Αύτό τό ταξίδι θά ήταν πολύ χρήσιμο γιά τό γόητρό μας στό Αιγαίο. Τί λέτε έσεϊς;» Διηγήθηκα σύντομα τήν περιπέτειά μου στη Σάμο. Πρόσθεσα: «Αυτή τή σκληρή δοκιμασία πού γεύτηκα έκεϊ, την είχα δοκιμάσει πολλές φορές σ ενα βασιλικό σαλόνι τών Αθηνών, όπου, όταν έμπαινα, οΐ άντιβενιζελικοί άπομακρύνονταν άπό μένα. Αυτοί, εδώ, δέν ξεχνούν. Αλλά ορκίστηκα μέσα μου νά τούς γνωρίσω καί τό άμόλυντο πρόσωπο τής Γαλλίας». - Έχετε δίκιο, χωρίς άμφιβολία, μου είπε εύγενικά ό κ. de Chambrun. Πρέπει νά επιχειρήσουμε μιά θεμελιώδη δράση. Δοκιμάσετε κι έσεϊς. Σάς εύχομαι καλή επιτυχία. * * * Τά γεγονότα τής Μικρας Ασίας μέ είχαν συγκινήσει πρωτύτερα στό Παρίσι τό 1922, μόλις έγινε ή καταστροφή. Τότε, στό Νεοελληνικό Ινστιτούτο, μπροστά στόν καλό μας δάσκαλο, τόν Hubert Pernot, ακόυσα άπό τρεις Έλληνίδες οί δύο ήταν άπό τή Σμύρνη, ή Πολύμνια Λάσκαρη καί ή "Αννα Γιαννοπούλου, σκληρά πληγωμένες στήν ψυχή, καί οίκονομικώς καταστραμμένες άπό τή συμφορά τής Σμύρνης, ή τρίτη ήταν άπό τήν Κύπρο, ξέχασα τ όνομά της ακόυσα τόν πιό σπαραχτικό θρήνο γιά τόν Ελληνισμό πού είχε δολοφονηθεί- γιά τήν προδοσία τών Μεγάλων Δυνάμεων γιά τό θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων άνθρώπων πού είχαν σκοτωθεί, κρεμαστεί, πολλοί μάλιστα είχαν ένταφιαστεΐ ζωντανοί- γιά τίς καταστραμμένες πολιτείες- γιά τό σβύσιμο μέσα στό αίμα, πολιτισμού τριών χιλιάδων ετών- γιά τό άπέραντο Βυζαντινό Κράτος, πού υπήρξε γιά αιώνες πιό Ευρωπαϊκό άπό τά κράτη τής Ευρώπης, καί, μονοκοντυλιάς, είχε εξαφανιστεί κάθε άνάμνησή του άπό τό χάρτη τής ύφηλίου... "Ολα αύτά γιά νά τιμωρηθή ένας μικρός λαός πού είχε έκφράσει τήν ψυχική 13

6 έξάντλησή του όστερα άπό δέκα ετών πολέμους καί καταψηφίσει, νομίμως, κατά τίς εκλογές πού είχαν εγκρίνει οί Σύμμαχοι, τον Βενιζέλο, το σύμμαχο των Συμμάχων, καί ζητήσει τήν έπιστροφή του βασιλιά του, πού ήταν ο άντίπαλός τους. 'Ο Hubert Pernot σώπαινε, κι αυτός περίλυπος έως θανάτου.(... ) Τότε έκανα μέσα μου τον όρκο ν άφοσιωθώ στην επανόρθωση τής συμφοράς πού έπαθε ό μικρός τόπος μέ τά μυθικά ονόματα πόλεις, βουνά, ποτάμια, θεοί καί άνδρες. Αισθανόμουν πώς μέ πλήγωνε, κι εμένα τον ί'διο, αυτό τό κακό. Σ αυτήν τήν εποχή πού χθές άκόμα φορούσα τή στολή των πιο τιμημένων Γάλλων στρατιωτών είχα μέσα μου τό συναίσθημα τής άλληλεγγύης πού μ ένωνε μέ όλους τούς πατριώτες μου, άλλά καί τής ευθύνης πού έπρεπε κατά καθήκον ν άναλάβω κι εγώ, ανώνυμος, για τά σφάλματα καί τά κρίματα γιά τά όποια κατηγορούσαν τούς Γάλλους. * * * Τρίτη ανάμνηση. Τρίτη φωνή. Περνούσαμε, τό 1927, τό καλοκαίρι στην Άγόριανη, στόν Παρνασσό. Εκείνη τήν ημέρα είχαμε πάει περίπατο στό δρόμο πού πηγαίνει στούς Δελφούς. Μια ώρα άπό τήν Άγόριανη, υπήρχε, μόλις έμπαινες σ ένα δάσος άπό έλατα, μια βρύση, πού τό νερό της έπεφτε στό σκαμμένο κορμό πελώριου δέντρου: βρύση γιά τά ζώα, άλλά καί γιά τούς άνθρώπους. "Ενας τσομπάνης, όρθιος, άκουμπισμένος στή γκλίτσα του, φύλαγε τά πρόβατά του, μέ δύο πελώρια σκυλιά. Κοίταζε πρός εμάς: ήταν ή Μέλπω, ό Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ό Άλέκος καί ή Φρόσω Δελμούζου. Μαζί τους μάθαινα τί θά πή Ελλάδα- γνώριζα τούς ποιητές της, τούς μεγάλους άνδρες, καί τούς άλλους πού, αν καί λιγότερο γνωστοί, είναι τά στηρίγματα του έθνους. Μέ είχαν υιοθετήσει. Τόν τσομπάνη, άκίνητο, άμίλητο, πού μάς κοίταζε μέ περιέργεια, τόν κοίταζα κι εγώ: Θά πάω, είπα, νά μιλήσω λίγο μαζί του, νά έξοικειωθώ μέ τή γλώσσα πού μιλάει. Μάλιστα, άλλά πρόσεξε τίς άρκοΰδες! Ποιές άρκοΰδες; Τά σκυλιά του, καλέ! Δέν είχα κάνει παρά δέκα βήματα πρός τό κοπάδι, όταν τά σκυλιά όρμοΰν καί άγριογαυγίζουν. Ό τσομπάνης φωνάζει καί τά καθησυχάζει. Έρχονται κοντά μου, χωρίς γαύγισμα, καί μέ συνοδεύουν ώς τό κοπάδι. Μπά! Είσαι Γάλλος; τούς άγαπούσαμε πολύ τούς Γάλλους. Τό ίδιο σόι', ή ίδια οικογένεια. Άλλά γιατί κατέστρεψαν τόν τόπο; Γιατί βοήθησαν νά καταστραφοϋν οΐ πολιτείες, τά χωριά, όλο τό βιος τών άδελφών μας τής Μικρασίας; Τί τούς είχαν κάνει; Άλλά κι εμείς, σέ τί σάς είχαμε βλάψει; Εγώ, παιδί μου, πήγα στόν πόλεμο γιά νά είναι ελληνική ή "Ηπειρος. Γιατί δέν τήν συμπεριλάβατε άπό τήν άρχή στό μικρό έλληνικό βασίλειο; Πήγα πάλι στόν πόλεμο γιά νά γίνη ελληνική ή Θεσσαλονίκη. Εκεί ήλθε ό δικός σου στρατηγός 14

7 Sarrail, ζήτησε τή βοήθειά μας, τούς στρατιώτες μας, την καρδιά μας, γιά νά δημιουργήση μέτωπο εναντίον της Γερμανίας, της Αύστρίας, τής Βουλγαρίας. Πληγώθηκα τέσσερεις φορές. Δέ δέχθηκα ποτέ νά με πάνε σε νοσοκομείο. Καινούριος πόλεμος με την Τουρκία του Κεμάλ. Πολέμησα στον Σαγγάριο. "Ελειπαν τά πολεμοφόδια. "Ολα λείπανε. Μπροστά μας, οί Κεμαλικοί είχαν δλο το υλικό πού τούς είχατε πουλήσει γιά νά μάς εξοντώσουν. Εσένα δέ σου κρατάω κάκια. Μήπως φταις σέ τίποτα; Δέ θά ξέρης ούτε καν τί θά πή πόλεμος...» Ξαφνιάζεται δταν του μιλώ γιά τό δυτικό μέτωπο, γιά το τραύμα μου. Κι εσύ; λέει. Είμαστε άδέλφια λοιπόν! Μοϋ πιάνει το χέρι. Οί «άρκοΰδες» γρυλλίζουν. Πιο πέρα οί φίλοι μου διερωτώνται τί συμβαίνει. Αχ, λέει, μέ δλα τά κακά πού μάς κάνατε, πού κατέστρεψαν την Ελλάδα, το αίμα νερό δέ γίνεται- ή Γαλλία είναι πάντα γιά μένα μια δεύτερη πατρίδα. Τον άφίνω, συγκινημένος, ταραγμένος. Καινούρια έμπειρία τού 'Έλληνος άνθρώπου, τού έλληνικοϋ λαού. Πέρασαν μπροστά μου ένας αιώνας ιστορίας, καί τά δέκα τελευταία χρόνια, γεμάτα φοβερούς πολέμους, πού μοϋ τά διηγήθηκε σά νά ήταν ιστορικός, αύτύς ό άγράμματος βοσκός. Καί στο τέλος βρήκε τήν ειρηνική χειραψία, έπισφράγισμα τής φιλίας. Τά διηγούμαι δλα στούς φίλους μου. Εκείνοι ποτέ δέ μοΰ μίλησαν γιά τδ τυφλό πάθος τής γαλλικής πολιτικής, γιά τήν ελεεινή άποστολή τού Franklin - Bouillon. «Αλλά, μοΰ λένε, καλά έκανε αύτός ό βοσκός νά σάς τάπή. Πράγματι, ή Ελλάδα έζησε φοβερή άγωνία. Ή άπώλεια τής Μικράς Ασίας σημαίνει το τέλος είκοσι αιώνων ιστορίας. Δίκαια θαυμάζετε εσείς τον ελληνικό λαό. Σέ ποιόν άλλο λαό θά βρισκόταν άνθρωπος νά φερθή μαζί σας δπως φέρθηκε αύτός ό τσομπάνος; Τί μάθημα σοφίας καί γιά μάς! Τό ιδανικό τής Γαλλίας, γι αύτόν, ύπεράνω τής άγάπης του γιά τήν Ελλάδα! Ή άνθρώπινη ιδέα ύπεράνω τών συνόρων τής πατρίδας! Έτσι δέν σκεπτόταν ό Montesquieu;» Μικρασία Τέλος μνας Αυτοκρατορίας καί του Ελληνισμού. Τί εννοούμε μέ τόν δρο Μικρασία; Γεωγραφικώς, είναι ή πελώρια Χερσόνησος πού εκτείνεται μεταξύ τής Μαύρης Θάλασσας καί τής Μεσογείου. Πολιτικώς, είναι ή Τουρκία, χωρίς δμως τήν εύρωπαϊκή της επέκταση. Ή Μικρά Ασία ανήκει στην Εγγύς Ανατολή, πού σωστά τή διακρίνουν άπό τή Μέση Ανατολή, γιατί ή Εγγύς Ανατολή συμπεριλαμβάνει καί κράτη τής Νοτιο- Άνατολικής Μεσογείου. Στό παρελθόν τό Βυζαντινό Κράτος συμπεριλάμβανε τήν Εγγύς Ανατολή καί ένα μέρος τής Μέσης Ανατολής. Πράγματι, κατά 15

8 τή χιλιετηρίδα πού διήρκεσε ή ζωή του, ό Χριστιανισμός κι έπειτα τά δπλα κατείχαν προς Άνατολάς αύτή την ήπειρο. Οί Άραβες στην αρχή, καί ύστερώτερα οί Τούρκοι εισέβαλαν σ αύτό το άπέραντο χριστιανικό κράτος, καί, στο τέλος, το κυριάρχησαν. Τύ έτος 1453 σημαίνει το τέλος τού Βυζαντίου. Το έτος 1922 είναι πολύ πιο τραγικό, γιατί έφερε τύ τέλος τού μικρασιατικού έλληνισμοΰ, πού σύμβολό του ήταν ή Ορθοδοξία. Τέσσερεις αιώνες τύ Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε διοικήσει άπό τήν Κωνσταντινούπολη την Εκκλησία, στις Μητροπόλεις του, πάντοτε ανθηρές άκόμα καί ύπό τήν κυριαρχία τού Σουλτάνου. Αλλά, άπό τό 1922, δεν είναι πιά παρά ό μάρτυρας μιας παλαιάς πνευματικότητας. Αντικείμενο λατρείας καί σεβασμού, άλλά, 8πως τό Όρος των Έλαιών, in Terra infidelium άνάμεσα στούς άπιστους. Οί έρευνες τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών αφορούν άποκλειστικώς τούς "Ελληνες πού διώχτηκαν άπό τήν Τουρκία, ή πού έφυγαν άπό κεΐ συνέπεια της Ανταλλαγής μέ τούς Τούρκους της 'Ελλάδος. Οί Τούρκοι της Ελλάδος μιλούσαν σχεδόν όλοι καί ελληνικά, καί μεγάλος αριθμός τών Ελλήνων τής Τουρκίας μιλούσαν τούρκικα: ειρηνικό καί φυσικό άποτέλεσμα μερικών αιώνων συμβιώσεως. Άν ή γλώσσα είχε ληφθεϊ σάν τεκμήριο τής εθνικότητας, πολλοί μουσουλμάνοι θά είχαν μείνει στήν Ελλάδα, καί άλλοι τόσοι "Ελληνες στήν Τουρκία. Άλλ αυτοί οί πληθυσμοί είχαν, λόγω τής θρησκείας τους, τό αίσθημα τής συγγένειάς τους μέ τούς ομόθρησκους. Είχαν δύο πατρίδες: τήν πατρίδα τού Σταυρού ή τής 'Ημισελήνου καί τήν Πατρίδα όπου είχαν ζήσει στό παρελθόν τόσες γενεές, πού τά οστά τους κοιμοΰνταν στήν προγονική γή, αύτή τή γή πού τούς άνάγκαζε νά έγκαταλείψουν ένας βάρβαρος άλλοδαπός Κρέων. Ή Ελλάς στα Ή μεγάλη δυστυχία τών Προσφύγων. Είναι άνάγκη νά θυμηθούμε έδώ πώς ήταν ή Ελλάς τό Άπό δέκα χρόνια είναι εμπόλεμος. Βαλκανικοί πόλεμοι τού 1912 καί τού Απελευθερωτικός άγώνας γιά νά δοθούν στό έλληνικό βασίλειο, πού δέν τού τά έδωσαν στό παρελθόν, τά φυσικά του σύνορα, ή Ήπειρος, ή Μακεδονία, ή Θράκη. Χρήματα, άνθρώπινες ζωές θυσιάστηκαν άδίσταχτα. Αλλά τά πολιτικά πάθη, πού προέρχονταν άπό διαφορετικές γνώμες γιά τό τί έπρεπε νά κάμη ή Ελλάς, είχαν ώς άποτέλεσμα τή διχόνοια, τό χειρότερο κακό, κατά τόν εύρωπαϊκό πόλεμο τού Ενώ τό μικρό Κράτος, πού γεννήθηκε τό 1821 καί δέν είχε περάσει άκόμα τόν πρώτο αιώνα τής ύπάρξεώς του, έπρεπε νά όργανώση τά πάντα, είχε συγχρόνως ν άντιμετωπίση τις βλέψεις τών γειτονικών κρατών έπί τής Μακεδονίας καί τής Θράκης. Τότε συμβαίνει καί ή στρατιωτική καταστροφή στή Μικρά Ασία, τό 1922, μέ τή φυγή, μέσα στόν τρόμο, 16

9 στις φλόγες, στους σκοτωμούς, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Οί οικογένειες διασκορπίστηκαν κάτω άπύ τή φρίκη της φυγής, σέ μιά «Έξοδο» δπου, μετά άπο τίς λεηλασίες, τις άγριότητες, τούς βιασμούς, παραμονεύει τελευταίος ό Χάρος. 'Ο νικητής πολεμιστής δεν άλλαξε κατά τούς αιώνες. 'Ο ήττημένος, κατατρομαγμένος, τά δίνει δλα, τά παραδέχεται δλα, δεν έχει πιά μάτια ούτε αύτιά γιά τά τρομακτικά άπάνθρωπα εγκλήματα πού κατασπαράζουν τον συνάνθρωπο, το μίζερο συνοδοιπόρο του. Δραματικά ελληνικά βιβλία έχουν περιγράφει αυτές τίς θηριωδίες. "Οταν κάποτε, συναντάς μιά σκηνή δπου υπάρχει ακόμα ίχνος καλωσύνης, τότε δοκιμάζεις τήν ευτυχία του τυφλού πού ξαναβλέπει το φως βλέπω, άρα υπάρχω * μιά πού χτυπά άκόμα ή καρδιά, μπορεί άκόμα νά σωθή ή άνθρωπότητα. Μωρά μερικών μηνών, πού τά έγκατέλειψαν σάν άφόρητο βάρος γιά τήν πορεία πάντα θυσιάζεται ό άδύνατος εις δφελος αύτών πού είναι αρκετά δυνατοί γιά νά σωθούν κάποτε υιοθετήθηκαν άπύ χριστιανικές οικογένειες ή άπο το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. "Εχουν διανεμηθεί στούς Πειραιώτες καί σέ άνθρώπους πού τά δέχθηκαν σάν παιδιά τους. Μεγάλωσαν δπως μπορούσαν. Πέρασαν 10 χρόνια. Βρίσκονται μιά μέρα μπροστά στις μητέρες τους, πού ώς έκ θαύματος πληροφορήθηκαν πώς ζούσαν καί πού. Αγκαλιάζουν μέ λυγμούς τή θετή μητέρα τους γιά νά συνοδέψουν, απελπισμένα, τήν άληθινή μητέρα... Αλλά πόσα παιδιά μεγάλωσαν ορφανά! Καί πόσες γριές μανάδες έ'χασαν δλες τίς δυνάμεις τους γιά νά μεγαλώσουν έφηβους γυιούς, άρρωστους χωρίς γιατρειά, σωματικώς καί διανοητικώς άνάπηρους. Μιλούν γιά τον ήλιο, το φώς, τον καθαρό αέρα. Αλλά ποιος τολμά ν άναφέρη τον ήλιο πού σκοτώνει, τήν έλλειψη τού νερού, τίς φρικτές άναθυμιάσεις πού βγαίνουν άπύ δλων τών ειδών τίς άκαθαρσίες στ αυλάκια τών δρόμων, βασίλειο τών ποντικών, τών κουνουπιών καί τής σκνίπας! Σωστή κόλαση. Καί νά είσαι καταδικασμένος σέ τέτοια ζωή χωρίς νά έχης διαπράξει κανένα άμάρτημα, έκτος άπύ τή λατρεία γιά τήν πατρίδα! Καί, σιγά σιγά, νά ανυψώνεσαι άπύ τήν άβυσσο, δπου άφησες, νεκρούς πιά, τούς πιο άδύνατους, τούς γέρους, τά μωρά παιδιά, καί τούς άπελπισμένους. Ο ΟΚΤΑΒΙΟΣ ΜΕΡΛΙΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ2 τοϋ ΓΡ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπροέδρου Κ.Μ.Σ. «Χωρίς τον αείμνηστο Όκτάβ. Μερλιέ καί τήν άδιάπτωτη συμπαράστασή του, είναι ζήτημα έάν θά έφτανε ποτέ το Κ.Μ.Σ. νά εκπληρώσει τον προορισμό του, τονίζει ό Αντιπρόεδρος. Αυτός το ένίσχυσε οικονομικά καί ήθικά στο πρώτο του ξεκίνημα, σάν καθαρά ιδιωτική τότε προσπάθεια τής ίδρυτρίας του 2. Απόσπασμα άπο τά πρακτικά τοϋ Δ.Σ. τής

Εκπομπή 6 η. Καππαδοκία

Εκπομπή 6 η. Καππαδοκία Εκπομπή 6 η Καππαδοκία Μαρία Χαρακοπούλου: Όταν ήρθαν από την Τουρκία, κάθισαν δεν ξέρω πόσο καιρό στην Αθήνα- από κει ήρθαν εδώ στην Ελλάδα. Εδώ δεν είχε.. δάσος ήτανε. Εν τω μεταξύ, ο πατέρας μου με

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.»

Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.» Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.» Συνέντευξη της δημοσιογραφικής ομάδας του προγράμματος με μία Μετανάστρια από την

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την μπόρα την δαιμονική θά'ρθει η λιακάδα η θεϊκή

Μετά την μπόρα την δαιμονική θά'ρθει η λιακάδα η θεϊκή Μετά την μπόρα την δαιμονική θά'ρθει η λιακάδα η θεϊκή Είναι κρίμα, γιατί σήμερα κατόρθωσε ο διάβολος κι αιχμαλώτισε τις ηγεσίες. Κλαίω την Ελλάδα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σήμερα. Η Ελλάδα για να

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργία ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 90 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή

δημιουργία ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 90 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή δημιουργία ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 90 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Στις 26 Οκτωβρίου 2012(ανήμερα του Αγίου Δημητρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ Της Ακαδημίας Αθηνών ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ Μυθιστόρημα ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α. Ε. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ «ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός ΠΑΝΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την Ιστορία των Ελλήνων του Πόντου Προλογικό σημείωμα Μία από τις πιο επιτυχημένες δραστηριότητες της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Λίγη ακόμη ιστορία... 1821--1832 Κεφάλαιο 3 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Κεφάλαιο 4 Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Λίγη

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ήταν τα παραμύθια των παιδιών!!!

Μια φορά και έναν καιρό ήταν τα παραμύθια των παιδιών!!! Μια φορά κι έναν καιρό ήταν. τα παραμύθια των παιδιών!!! Δεύτερος Τόμος Στ1 τμήμα Δημοτικού Σχολείου Δεμενίκων Πατρών Πάτρα 2014 [1] I.S.B.N. 978-960-93-5968-9 [2] Με λίγα λόγια Έπειτα από τη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Tà δύο κείμενα πού συνθέτουν την έπιλογή μας από το υλικό τοϋ αρχείου τον Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών είναι χαρακτηριστικά τής μεθόδου με την οποία ή Μέλπω Μερλιε καί οί συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

και πιο τσουχτερό. Οι δυο νεανικές φιγούρες, ντυμένες με εβραϊκή φορεσιά, περπατούσαν σχεδόν τρέχοντας και αδιαφορώντας για το κρύο.

και πιο τσουχτερό. Οι δυο νεανικές φιγούρες, ντυμένες με εβραϊκή φορεσιά, περπατούσαν σχεδόν τρέχοντας και αδιαφορώντας για το κρύο. Λάρισα, 6 Μαρτίου 1770 Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και το κρύο γινόταν όλο και πιο τσουχτερό. Οι δυο νεανικές φιγούρες, ντυμένες με εβραϊκή φορεσιά, περπατούσαν σχεδόν τρέχοντας και αδιαφορώντας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα Καρακωνσταντάκη Μαριαρένα Μαστορακάκη Λίνα Σημαντηράκη Αιμιλία Χαϊδεμενάκη Ελένη Τζινευράκη. Σέβη Σούνα

ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα Καρακωνσταντάκη Μαριαρένα Μαστορακάκη Λίνα Σημαντηράκη Αιμιλία Χαϊδεμενάκη Ελένη Τζινευράκη. Σέβη Σούνα ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΡΑΝΙΟΥ Μαθητικό περιοδικό του 5ου Γυμνασίου Χανίων Τεύχος 12ο, Άνοιξη 2015,Τιμή 3 ευρώ Γερασίμου Παρδάλη1, Τ.Κ.73131 Χανιά Τηλ.28210 91763, http//5gym-chanion.chan.sch.gr ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 H ΓΥΝΑΙΚΑ. ΚΟΥΛΑ (KΥριΑΚH) ΣΟΦιΑΝΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 H ΓΥΝΑΙΚΑ. ΚΟΥΛΑ (KΥριΑΚH) ΣΟΦιΑΝΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 H ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΟΥΛΑ (KΥριΑΚH) ΣΟΦιΑΝΟΥ 2 ΑΦιΕρΩΜΑΚΟΥΛΑ ΣΟΦιΑΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΥΧΟΣ 65 Η Γενική Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κούλα Σοφιανού. Κύπρον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β - ΤΕΥΧΟΣ 18 - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β - ΤΕΥΧΟΣ 18 - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ «ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ» ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΩΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια.

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA. υπό. GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ THE BLIGHT OF ASIA υπό GEORGE HORTON Προξένου και Γενικού Προξένου των Ηνωμ. Πολιτειών στην Εγγύς Ανατολή επί τριάντα χρόνια. Με Πρόλογο του JAMES W. GERARD, πρώην Πρεσβευτού στη Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ-PRESS NTEΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ www.delalis.net Iδρυτής-Εκδότης-Υπεύθυνος Έκδοσης: Κωνσταντίνος Γ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ-PRESS NTEΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ www.delalis.net Iδρυτής-Εκδότης-Υπεύθυνος Έκδοσης: Κωνσταντίνος Γ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ-PRESS NTEΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ www.delalis.net Iδρυτής-Εκδότης-Υπεύθυνος Έκδοσης: Κωνσταντίνος Γ. Μωϋσίδης τηλ. 22920 69509, κιν. 69920 69509, e-mail: k_mois@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ ΤΖΕΛΟΥΝ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ Μετάφραση από τα γαλλικά ΑΓΓΕΛΑ ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1998 Στη Μεριέμ Σεψά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΤΟΣ 25ο - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 292 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 Λαμπρός ο εορτασμός της Πολιούχου του Άργους Ορεστικού Αγίας Παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντής στις στέπες της Ουκρανίας

Εθελοντής στις στέπες της Ουκρανίας ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Εθελοντής στις στέπες της Ουκρανίας Μυθιστόρημα Αθήνα 2008 ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΤΕΠΕΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Η εικόνα στο εξώφυλλο είναι σύνθεση του συγγραφέα. Η σελιδοποίηση και η εκτύπωση του βιβλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Δεκα χρονια «Καλημερα»

Δεκα χρονια «Καλημερα» Δεκα χρονια «Καλημερα» (1999 2009) Χρονια πολλα στο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ και να τα εκατοστισει! Αγαπητοί αναγνώστες, Με το 50ο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας ολοκληρώνονται και δέκα χρόνια από το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Πέµπτη. Η Μικρασιατική Καταστροφή

Ενότητα Πέµπτη. Η Μικρασιατική Καταστροφή Ενότητα Πέµπτη Η Μικρασιατική Καταστροφή Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Το ηµοψήφισµα της 22ας Νοεµβρίου 1920 και η επάνοδος του Κωνσταντίνου Οι εξελίξεις αυτές ωστόσο δεν µπορούσαν να είναι ούτε άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ»

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ» 3 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Β ΤΑΞΗ ΘΕΜΑ: «Η ΦΙΛΙΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ Ο ήλιος εκείνο το πρωινό κρύφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

«ΤA ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ»

«ΤA ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ» ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ 177 178 Ο Δ. Κόκκινος ασχολήθηκε πολύ και με το θέατρο. Όχι μόνο ως θεωρητικός ερευνητής και κριτικός θεάτρου, αλλά και ως θεατρικός συγγραφέας με αξιώσεις. Έχει γράψει πέντε θεατρικά έργα:

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κατσώνης, φιλόλογος- συγγραφέας ιδακτωρ παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κώστας Κατσώνης, φιλόλογος- συγγραφέας ιδακτωρ παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κώστας Κατσώνης, φιλόλογος- συγγραφέας ιδακτωρ παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Το παιδαγωγικό στοιχείο στο σύγχρονο κυπριακό διήγημα για παιδιά και νέους (διδακτορική διατριβή),

Διαβάστε περισσότερα

13oς -- 15oς αιώνας. Κεφάλαιο 7. Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (13ος -- 15ος αιώνας)

13oς -- 15oς αιώνας. Κεφάλαιο 7. Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (13ος -- 15ος αιώνας) 13oς -- 15oς αιώνας Κεφάλαιο 7 Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (13ος -- 15ος αιώνας) 13oς -- 15oς αιώνας Κεφάλαιο 7 Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λαός Μου Θα Ζήσει Η Αυτοβιογραφία μιας Επαναστάτριας ΛΕΪΛΑ ΧΑΛΕΝΤ

Ο Λαός Μου Θα Ζήσει Η Αυτοβιογραφία μιας Επαναστάτριας ΛΕΪΛΑ ΧΑΛΕΝΤ Ο Λαός Μου Θα Ζήσει Η Αυτοβιογραφία μιας Επαναστάτριας ΛΕΪΛΑ ΧΑΛΕΝΤ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: GEORGE HAJJAR, 1973 Στον Μπέρτραντ, στην Μπόνι και στην Σόφι και σε όλα τα παιδιά της γης «Το να μισούμε και να πιστεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΔΟΞΑΣ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΥΣ

ΔΡΟΜΟΙ ΔΟΞΑΣ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΟΜΟΙ ΔΟΞΑΣ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΥΣ Μυθιστόρημα 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όταν πήρα στα χέρια μου το μυθιστόρημα «Δρόμοι δόξας χαραγμένοι από μικρούς», του νέου στο χώρο της λογοτεχνίας Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Rabindranath R.Maharaj. ο θάνατος ενός ΓΚΟΥΡΟΥ

Rabindranath R.Maharaj. ο θάνατος ενός ΓΚΟΥΡΟΥ Rabindranath R.Maharaj ο θάνατος ενός ΓΚΟΥΡΟΥ ΟΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΓΚΟΥΡΟΥ Rabindranath R.Maharaj Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΓΚΟΥΡΟΥ ΕΝΑΣ ΙΝΔΟΥΪΣΤΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Μετάφραση: Θ. Μπακατσάς 2η Έκδοση κδόσ ΐς *~ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο χ α μ ο γ ε λ α σ τ ό π α ι δ ί

Τ ο χ α μ ο γ ε λ α σ τ ό π α ι δ ί Τ ο χ α μ ο γ ε λ α σ τ ό π α ι δ ί 3 4 Ένα παιδί που ήταν να μη γεννηθεί, μια συμφωνία που μόλις έγινε έπρεπε να ξεχαστεί αμέσως και ένας φίλος που δεν θυμόσουν ότι τον είχες και σε ακολουθεί όπου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ σελ. 1

Ο ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ σελ. 1 Ο ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ σελ. 1 Ο ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ σελ. 2 Ο ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ σελ. 3 ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΤΣΙΡΙΔΗΣ Δον

Διαβάστε περισσότερα