ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΓΑΙΚΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΠΤΡΟ- ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΗ Δ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΟΠΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΓΑΙΚΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΠΤΡΟ- ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΗ Δ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΟΠΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΓΑΙΚΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗ ΠΤΡΟ- ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΗ Δ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΟΠΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ Ηλιόποςλορ Νικόλαορ 1,*, Καλαμποκίδηρ Κώζηαρ 2, Κάλλορ Γεώπγιορ 3, Φείδαρ Υαπάλαμπορ 4, Μαλούνηρ Αλέξανδπορ 5 και Μαςπομαηίδηρ Ηλίαρ 6 1 Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Σκήκα Γεσγξαθίαο-Αμησκαηηθόο Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζην πληνληζηηθό Δπηρεηξεζηαθό Κέληξν Τπεξεζηώλ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, Μηθξάο Αζίαο θαη Ρηδαξείνπ 1, 15233, Υαιάλδξη, Αζήλα. Σει , 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα Γεσγξαθίαο, Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ Μπηηιήλε. Σει , 3 Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηεκηνύπνιε, Κηίξην ΦΤΙΚΗ V, Αζήλα 15784, Σει , 4 Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Γεσινγίαο, Παλεπηζηεκηνύπνιε, Θεζζαινλίθε, Σει , 5 Αμησκαηηθόο Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ζην πληνληζηηθό Δπηρεηξεζηαθό Κέληξν Τπεξεζηώλ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, Μηθξάο Αζίαο θαη Ρηδαξείνπ 1, 15233, Υαιάλδξη, Αζήλα, Σει , 6 Μεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο ζην Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Διεπζ. Βεληδέινπ 70, Καιιηζέα - Αζήλα 17671, Σει , Πεπίληψη Ζ γλώζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί όζνλ αθνξά ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο αλέκνπ, ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο αέξα είλαη θξίζηκε γηα λα πεξηγξαθεί ε κεηεσξνινγία ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο (Ππξν-κεηεσξνινγία). ε απηή ηελ εξγαζία, έλα κέζεο θιίκαθαο αξηζκεηηθό κεηεσξνινγηθό κνληέιν, ην RAMS ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα ζε κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε δύν ππξθαγηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ηνλ Ηνύιην ηνπ ε απηήλ ηε κειέηε ρξεζηκνπνηνύκε έλα από ηα πην γλσζηά κνληέια ππξθαγηάο, ην FARSITE (Fire Area Simulator) γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επίδξαζε ηεο θαύζηκεο ύιεο, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. Ζ ρξήζε ηνπ FARSITE ζε πεξηνρέο δηαθνξεηηθέο από εθείλεο ζηηο νπνίεο αλαπηύρζεθε ην κνληέιν αξρηθά απαηηεί κηα ηνπηθή βαζκνλόκεζε γηα λα παξάγεη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα ηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα, όπνπ νη θνηλόηεηεο ησλ θπηώλ ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιε αλνκνηνγέλεηα θαη πνιππινθόηεηα. Γηα λα βαζκνλνκεζεί ην FARSITE είλαη αλαγθαίν ην θαηάιιειν κνληέιν θαπζίκσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Πξνζνκνηώζεθαλ κε ην FARSITE δύν ππξθαγηέο ζε κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δηαθνξεηηθά κνληέια θαπζίκνπ θαη κεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ. ην ηέινο αμηνινγήζεθε ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Σα απνηειέζκαηά καο επηβεβαηώλνπλ όηη ε ρξήζε ζσζηώλ κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλσλ κνληέισλ θαπζίκσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιήςε αμηόπηζησλ πξνζνκνηώζεσλ γηα ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε βιάζηεζε ηεο Μεζνγείνπ θαηά ηε μεξν-ζεξκηθή πεξίνδν. 296

2 FOREST FIRE MODELING AND THE EFFECT OF FIRE-WEATHER IN LANDSCAPE FIRE BEHAVIOR FOR THE REGION OF ATTICA, GREECE Iliopoulos Nikolaos 1, *, Kalabokidis Kostas 2, Kallos Georgios 3, Feidas Haralambos 4, Malounis Alexandros 5 and Mavromatidis Ilias 6 1 PhD candidate, University of the Aegean, Department of Geography. Officer in the Coordinative Operational Centre of Fire Brigade Services, Mikras Asias and Rizareiou 1, 15233, Chalandri, Athens. Tel , 2 Associate Professor, University of the Aegean, Department of Geography, Mytilene. Tel , 3 Professor, Athens University, Department of Physics, Campus, Physics Building V, Athens 15784, Tel , 4 Assistant Professor, Aristotetle University of Thessalonici, Department of Geology, Thessalonici, Tel , 5 Officer in the Coordinative Operational Centre of Fire Brigade Services, Mikras Asias and Rizareiou 1, 15233, Chalandri, Athens. Tel , 6 Post doc researcher of Harokopion University, 70 El. Venizelou, Kallithea - Athens 17671, Tel , Abstract The knowledge of conditions that prevail in regards to meteorological condition of wind, temperature and relative humidity are critical to describe fire meteorology and behavior of forest fire. In this paper, the mesoscale numerical meteorological model RAMS has been used for the simulation of air flow in two fire events in the region of Attica in Greece in July In this study, we utilized the FARSITE (Fire Area Simulator) fire model, for the description of forest fire behavior, taking into consideration the influence of fuels, topography and weather conditions. The use of FARSITE on areas different from those where the simulator was originally developed requires a local calibration to produce reliable results. This is particularly true for Mediterranean ecosystems, where plant communities are characterised by high specific and structural heterogeneity and complexity. To perform the FARSITE calibration a suitable fuel model for the specific region is necessary. Two fires in Mediterranean ecosystems of Eastern Attica, Greece were simulated with the use of different fuel models and meteorological conditions. The accuracy of the results was evaluated and confirmed that the use of correct meteorological data and suitable fuel models is very important for the reception of reliable simulations for the devastating fires that occur in the vegetation types of the Mediterranean during the summer fire season. Λέξειρ Κλειδιά: Ππξν-κεηεσξνινγία, Μνληέιν Ππξθαγηάο Farsite Key Words: Fire-meteorology, Farsite Fire Model 1. Διζαγωγή Γηα ρξόληα, νη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη έλα πνιύ θνηλό θαηλόκελν ζηα κεζνγεηαθά θιίκαηα. Οη αιιαγέο ρξήζεο γεο έρνπλ απμήζεη ηελ ζπρλόηεηα ησλ θαηαζηξνθηθώλ ππξθαγηώλ. ηελ Διιάδα, ε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο (ρήκα 1) είλαη κηα από ηηο πεξηνρέο πνπ επεξεάδνληαη από απηήλ ηελ αύμεζε ζηε ζπρλόηεηα ησλ ππξθαγηώλ. Έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο παξάγνληεο ζηε κειέηε ηνπ ζρεκαηηζκνύ θαη ηεο δηάδνζεο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ είλαη ν άλεκνο. Όπσο είλαη γλσζηό, ε 297

3 δηάδνζε ηεο ππξθαγηάο εμνπζηάδεηαη πξν πάλησλ από ηε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ. Γηα ηε ζσζηή πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ππξθαγηώλ, κηα πνιύ θαιή γλώζε ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ αλέκνπ θαη ε ρξνληθή εμέιημή ηεο είλαη ζεκειηώδεο. Σα αξηζκεηηθά κεηεσξνινγηθά κνληέια όπσο ην RAMS (Regional Atmospheric Modeling System) κπνξνύλ λα παξέρνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο. Δίλαη δπλαηό λα πξνζνκνησζνύλ ν παξάγνληαο ηνπ αλέκνπ, ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα δειαδή ε κεηεσξνινγία ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο (Ππξν-κεηεσξνινγία) θαζώο θαη ε ρξνληθή εμέιημή ηνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ην RAMS θαη ηηο δηαζέζηκεο παξαηεξήζεηο (Miranda θαη Borrego, 1996). Σα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ κπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ζε έλα κνληέιν ππξθαγηάο όπσο ην FARSITE (Fire Area Simulator) γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο δαζηθήο ππξθαγηάο. πγθεθξηκέλα, πξνζνκνηώλνληαη κε ην FARSITE δύν δαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ πεξηνρή ηεο Ραθήλαο θαη ηνπ Βνπηζά ζηελ αλαηνιηθή Αηηηθή ζηηο 28 εο Ηνπιίνπ 2005 ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επίδξαζε ηεο θαύζηκεο ύιεο, ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά κνληέια θαπζίκνπ, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (ρήκα 1). ρήκα 1. Πεξηνρή ηεο Αηηηθήο-Οξηνγξακκή θακκέλσλ πεξηνρώλ ησλ ππξθαγηώλ ζην Βνπηζά θαη ζηε Ραθήλα ζηηο 28 Ινπιίνπ ηνπ Γεδομένα Μεθοδολογία 2.1 Κλιματικές Σσνθήκες-Βλάστηση Ζ Ραθήλα θαη ν Βνπηζάο, νη ηνπνζεζίεο πνπ μέζπαζαλ κεγάιεο δαζηθέο ππξθαγηέο ζηηο 28 Ηνπιίνπ ηνπ 2005, έρνπλ απόζηαζε 2.8 ρικ θαη βξίζθνληαη ζηελ αλαηνιηθή Αηηηθή, ζηελ Διιάδα (Β: 38 01, Α: ) ζε πςόκεηξν 100 κέηξσλ πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Ζ αλαηνιηθή Αηηηθή ραξαθηεξίδεηαη από ην ηππηθό μεξό κεζνγεηαθό θιίκα. Σνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν δελ βξέρεη εθηόο από ηνπο θζηλνπσξηλνύο θαη ρεηκεξηλνύο κήλεο, κε ζπλνιηθό εηήζην ύςνο βξνρήο ηα 397mm, κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ηνπο C, αιιά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν ε κέζε κέγηζηε ζεξκνθξαζία θηάλεη ηνπο C ζύκθσλα κε θιηκαηηθά ζηνηρεία πεξηόδνπ , πνπ ζπιιέρηεθαλ από ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηνπ Μαξαζώλα πνπ βξίζθεηαη πεξίπνπ 9 ρηιηόκεηξα βόξεηα από ηηο πεξηνρέο ησλ ππξθαγηώλ. Οη κέζεο ηαρύηεηεο ησλ αλέκσλ είλαη πςειέο ρεηκώλαθαινθαίξη κε θαηά ην πιείζηνλ Β-ΒΑ αλέκνπο. Ζ ηνπνγξαθία θαη ε αύξα ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηόλ λα δηαθνξνπνηνύλ ηελ θαηεύζπλζε ησλ αλέκσλ. Ζ θακέλε έθηαζε (πεξίπνπ 9000 ζηξέκκαηα) θαιππηόηαλ από ηελ ηππηθή κεζνγεηαθή βιάζηεζε κε θπξίαξρα είδε ηα: Υαιέπηνο πεύθε (Pinus halepensis), πνπξλάξη (Quercus coccifera), θηιιύθε (Phillyrea latifolia), ζρίλνο (Pistacia lentiscus),θαη αθάλα (Genista acanthoclada). 2.2 Μετεωρολογικό Μοντέλο RAMS Σν Αξηζκεηηθό Αηκνζθαηξηθό κνληέιν RAMS (Regional Atmospheric Modeling System) είλαη έλα αξηζκεηηθό κνληέιν πνιιαπιώλ εθαξκνγώλ, πνπ αλαπηύρζεθε ζην Colorado State University ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ASTER Division of Mission Research Corporation γηα πξνζνκνίσζε θαη πξόγλσζε κεηεσξνινγηθώλ θαηλνκέλσλ θαη γηα ηελ απεηθόληζε ησλ απνηειεζκάησλ (Pielke et al. 1992). Σν κνληέιν επηηξέπεη πξνζνκνηώζεηο ησλ αηκνζθαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ζε θιίκαθεο από κεξηθέο εθαηνληάδεο κέηξα κέρξη θαη κεξηθέο ρηιηάδεο κέηξα. Σν RAMS εθαξκόδεηαη πνιύ ζπρλά ζαλ κνληέιν πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο. 298

4 2.3 Μοντέλο Πσρκαγιάς FARSITE Σν FARSITE (Fire Area Simulator) είλαη έλα από ηα θύξηα ζπζηήκαηα πξνζνκνίσζεο ηεο ππξθαγηάο πνπ αλαπηύρζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία γηα λα πεξηγξάςεη ηε εμάπισζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζην ρώξν. Σν κνληέιν εμάπισζεο ππξθαγηάο FARSITE ππνινγίδεη έληαζε ππξθαγηάο θαη ηαρύηεηα εμάπισζεο γηα πνιπάξηζκα ζεκεία θαηά κήθνο ηνπ ηνπίνπ ρξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν ζπκπεξηθνξάο ππξθαγηάο ηνπ Rothermel (1972). Απαηηνύκελα δεδνκέλα γηα ηελ πξνζνκνίσζε ππξθαγηάο ζην ρσξνρξνληθό κνληέιν FARSITE είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπγθξνηνύλ ην ηξίγσλν ηεο θσηηάο (ηνπνγξαθία, ραξαθηεξηζηηθά θαύζηκεο ύιεο θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο). Σα ρσξηθά δεδνκέλα ηύπνπ θαλάβνπ (raster) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην κνληέιν FARSITE είλαη ην πςόκεηξν (elevation), ε θιίζε (slope), ν πξνζαλαηνιηζκόο - έθζεζε (aspect), ε θαύζηκε ύιε (fuels), ε θάιπςε θόκεο (canopy cover), ην ύςνο θόκεο (canopy height), ην ύςνο έλαξμεο ηεο δσληαλήο θόκεο (crown base height) θαη ε ππθλόηεηα όγθνπ θόκεο (crown bulk density). 3. Αποηελέζμαηα 3.1 Προσομοίωση RAMS Σν RAMS πξνζνκνίσζε ηηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηεο Ραθήλαο θαη ηνπ Βνπηζά ζηελ αλαηνιηθή Αηηηθή από ηηο 25 Ηνπιίνπ 15:00 UTC έσο ηηο 30 Ηνπιίνπ 15:00 UTC κε κέγεζνο πιέγκαηνο 1 ρικ θαη αλάιπζεο 80x72. Γηα ηελ θαηαθόξπθε αλάιπζε ρξεζηκνπνηνύληαη 35 επίπεδα κέρξη ην ύςνο 18 ρικ. Σν ρξνληθό βήκα γηα ηελ πξνζνκνίσζε είλαη 60 s. Σν Rams πξνζνκνίσζε ηνλ άλεκν θαη ηελ ζεξκνθξαζία γηα ηελ πεξίνδν ησλ δύν ππξθαγηώλ. ηηο 28 Ηνπιίνπ ηνπ 2005 θαη ώξα 10:00 ηνπηθή, ν άλεκνο ήηαλ ΒΑ κε ηαρύηεηα 12m/s θαη ε ζεξκνθξαζία ζηνπο 26 0 C. ηηο 13:00 ηνπηθή ώξα ν άλεκνο εμαθνινπζνύζε λα είλαη ΒΑ κε ηαρύηεηα 12 m/s ελώ ε ζεξκνθξαζία είρε απμεζεί ζηνπο 29 0 C. ηηο 15:00 ν άλεκνο εμαθνινπζνύζε λα είλαη ΒΑ κε ηαρύηεηα 12 m/s ελώ ε ζεξκνθξαζία αλέβεθε ζηνπο 30 0 C (ρήκα 2). ρήκα 2. Πξνζνκνίσζε από ην κνληέιν Rams ηνπ αλέκνπ θαη ησλ ξεπκαηνγξακκώλ- ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ραθήλαο ζηηο θαη γηα ηηο Ω/ 10:00,13:00 θαη 15: Προσομοίωση FARSITE Υξεζηκνπνηήζεθε έλα ςεθηαθό κνληέιν εδάθνπο κε νξηδόληηα αλάιπζε 25 x 25 m γηα ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. Από ην ςεθηαθό κνληέιν εδάθνπο πέξα από ηελ πςνκεηξηθή πιεξνθνξία ιήθζεθε ε απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ θιίζε θαη ηελ έθζεζε πξνο ηνλ νξίδνληα. Σα 299

5 κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα (ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο βξνρόπησζεο, ηεο λεθνθάιπςεο, θαη ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ αέξα) εηζέξρνληαη ζην Farsite από ηα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ Rams θαη ηηο ελδείμεηο ησλ πιεζηέζηεξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Μαξαζώλα θαη ηνπ αεξνδξνκίνπ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο». Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ θαύζηκεο ύιεο έγηλε θσηνεξκελεία ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε ρξήζε εηθόλαο Quickbird ε νπνία κεηαθνξηώζεθε ζην ύζηεκα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ από ηνπο δηαδηθηπαθνύο δηαθνκηζηέο εηθόλσλ ηεο Google (επίπεδν εηθόλαο αληίζηνηρνπ ηεο θιίκαθαο 1: 5.000). Καηά ηελ θσηνεξκελεία έγηλε επίζεο θαη ρξήζε ηνπ δείθηε NDVI, πνπ πξνέθπςε από ζθελή ιήςεο ASTER ηνπ 2004 γηα όιε ηελ Αηηηθή, γηα όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνύ θάιπςεο ησλ πεξηνρώλ από ηελ αλαινγνύζα βιάζηεζε (Canopy cover). Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ην ύςνο θόκεο (canopy height)εθηηκήζεθε βηβιηνγξαθηθά ζηα 10.0 m, ην ύςνο έλαξμεο ηεο δσληαλήο θόκεο (crown base height) εθηηκήζεθε ζηα 4.8 m θαη ε ππθλόηεηα όγθνπ θόκεο (crown bulk density)εθηηκήζεθε ζηα 0.16 kg/m3 (Mitsopoulos and Dimitrakopoulos, 2006). ηε ζπλέρεηα εηζάγνληαη ζην FARSITE νη πεξηερόκελεο πγξαζίεο δσληαλήο θαη λεθξήο θαύζηκεο ύιεο αλά Μνληέιν Καύζηκεο Ύιεο (Μέηξεζε από ηνλ θ. Ξαλζόπνπιν - Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ). Πεξηερόκελε πγξαζία λεθξήο θαύζηκεο ύιεο:1-hr TL : 5%, 10-hr TL: 6% θαη 100-hr TL: 10%. Πεξηερόκελε πγξαζία Εσληαλήο θαύζηκεο ύιεο ρνξηνιηβαδηθήο: 100% θαη μπιώδνπο: 100%. Δπόκελν βήκα απνηειεί ν θαζνξηζκόο ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ρσξηθή θαη ρξνληθή αλάιπζε ηεο πξνζνκνίσζεο (ρξνληθό βήκα, νπηηθό βήκα, αλάιπζε πεξηκέηξνπ θαη απόζηαζεο εμάπισζεο). Υξνληθό βήκα (time step) είλαη ε κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ νη ζπλζήθεο ζε έλα νξηζκέλν ζεκείν ζεσξνύληαη σο ζηαζεξέο έηζη ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη ε πξνβνιή ηνπ κεηώπνπ ππξθαγηάο. ηελ πεξίπησζε ηεο ππξθαγηά πνπ κειεηάκε, νξίζηεθε σο ρξνληθό βήκα ηα 30min, νπηηθό βήκα ε 1hr, αλάιπζε ηεο πεξηκέηξνπ ηα 60m θαη αλάιπζε απόζηαζεο εμάπισζεο ηα 30 m. Σέινο, γηα ηηο πξνζνκνηώζεηο ησλ ππξθαγηώλ θαζνξίζηεθαλ νη δηάξθεηέο ηνπο, γηα ηελ Ραθήλα (από 28/72005 ζηηο 10:45 έσο 28/72005 ζηηο 18:00) θαη γηα ηνλ Βνπηζά (από 28/72005 ζηηο 13:25 έσο 28/72005 ζηηο 20:00) θαζώο θαη ηα ζεκεία αλάθιεμεο. Δθηηκήζεθε θαηά πξνζέγγηζε όηη νη ππξθαγηέο εθδειώζεθαλ ζηελ πεξηνρή κε ζπληεηαγκέλεο Β: 38 01, Α: Ζ ρξήζε ηνπ FARSITE ζε πεξηνρέο δηαθνξεηηθέο από εθείλεο ζηηο νπνίεο αλαπηύρζεθε ην κνληέιν αξρηθά απαηηεί κηα ηνπηθή βαζκνλόκεζε γηα λα παξάγεη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα ηα κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα, όπνπ νη θνηλόηεηεο ησλ θπηώλ ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιε αλνκνηνγέλεηα θαη πνιππινθόηεηα. Γηα λα βαζκνλνκεζεί ην FARSITE είλαη αλαγθαίν ην θαηάιιειν κνληέιν θαπζίκσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. ε απηή ηε κειέηε πξνζνκνηώζεθαλ κε ην FARSITE δύν ππξθαγηέο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα ζηελ αλαηνιηθή Αηηηθή, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά κνληέια θαπζίκνπ θαη κεηεσξνινγηθώλ ζπλζεθώλ. Ζ ππξθαγηά ηελ Ραθήλα μεθίλεζε ζηηο 10:45 ηνπηθή ώξα ηελ θαη ειέγρηεθε ζηηο 18:00 ηνπηθή ώξα ηελ ίδηα εκέξα. Ζ ππξθαγηά άξρηζε από ζάκλνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνρώξεζε θαίγνληαο ραιέπην πεύθε. Ζ ππξθαγηά ζηνλ Βνπηζά μεθίλεζε ζηηο 13:25 ηνπηθή ώξα ζηηο θαη ηέζεθε ζε έιεγρν ζηηο 20:00 ηνπηθή ώξα ηελ ίδηα εκέξα. Οη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί πξνέξρνληαη από ηα απνηειέζκαηα ηνπ Rams θαη ησλ πιεζηέζηεξσλ κεηεσξνινγηθώλ ζηαζκώλ. To Farsite πξνζνκνίσζε ηηο ππξθαγηέο ζηελ Ραθήλα θαη ηνλ Βνπηζά ρξεζηκνπνηώληαο ηα εμήο κνληέια θαύζηκεο ύιεο: 2, 7, 8 θαη 10 (Andrews, 1986). δνθηκή 1 ζηελ ζπλέρεηα ηα κνληέια θαύζηκεο ύιεο: 8,122 θαη 164 (Scott & Burgan, 2005) δνθηκή 2 θαη ζην ηέινο ηα κνληέια θαύζηκεο ύιεο: 7 θαη 10 (Corine) δνθηκή 3. Σν Farsite πξνζνκνίσζε ηελ θακέλε πεξηνρή ζηελ ππξθαγηά ηεο Ραθήλαο ζην 34.14% ηεο πξαγκαηηθήο γηα ηε δνθηκή 1, ζην 62.93% γηα ηε δνθηκή 2 θαη ζην 53.77% γηα ηε δνθηκή 3 (ρήκα 3). Σν Farsite πξνζνκνίσζε ηελ θακέλε πεξηνρή ζηελ ππξθαγηά ηνπ Βνπηζά ζην 96.22% ηεο πξαγκαηηθήο θακέλεο γηα ηε δνθηκή 1, ζην 35.6% γηα ηε δνθηκή 2 θαη ζην 29.49% γηα ηε δνθηκή 3 (ρήκα 4). Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνζνκνηώζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε ζπκκεηξηθόο ζηαηηζηηθόο δείθηεο Sørensen (SC), ν νπνίνο κεηξάεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο πξαγκαηηθήο θαη πξνζνκνησκέλεο θακέλεο έθηαζεο (Bachisio Arca et al., 2007). 2a SC (1) 2 a b c 300

6 όπνπ α είλαη ν αξηζκόο ησλ θειηώλ ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θακέλα θαη ζηελ πξαγκαηηθή θαη ζηελ πξνζνκνησκέλε ππξθαγηά, ην b είλαη ν αξηζκόο ησλ θειηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θακέλα ζηελ πξνζνκνησκέλε αιιά είλαη κε θακέλα ζηελ πξαγκαηηθή ππξθαγηά θαη c είλαη ν αξηζκόο ησλ θειηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κε θακέλα ζηελ πξνζνκνησκέλε αιιά είλαη θακέλα ζηελ πξαγκαηηθή ππξθαγηά. Σέινο ππνινγίζηεθε ην ρ2 ηεζη γηα λα εμεηάζεη ηε κεδεληθή ππόζεζε γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο πξνζνκνησκέλεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θακέλεο έθηαζεο. (Ludwig and Reynolds 1988). Γηα ηελ ππξθαγηά ηεο Ραθήλαο ππνινγίζηεθε ν SC σο εμήο: 0.35, 0.58 θαη 0.58 γηα ηηο δνθηκέο 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα. Γηα ηελ ππξθαγηά ηνπ Βνπηζά ν SC ππνινγίζηεθε νκνίσο σο εμήο: 0.75, 0.46 θαη 0.45 γηα ηηο δνθηκέο 1, 2 θαη 3 αληίζηνηρα κε ην ρ2 ηεζη λα δείρλεη κηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο πξνζνκνησκέλεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο θακέλεο έθηαζεο κε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο α=0.01. ρήκα 3. Πξνζνκνίσζε ηνπ Farsite γηα ηελ ππξθαγηά ηεο Ραθήλαο ζηηο γηα ηηο δνθηκέο κνληέισλ θαύζηκεο ύιεο 1,2 θαη 3. Η καύξε νξηνγξακκή είλαη ε πξαγκαηηθή θακέλε έθηαζε ελώ ε θόθθηλε γξακκή δείρλεη ηελ αλά ώξα ππξθαγηάο πξνζνκνησκέλε θακέλε έθηαζε. ρήκα 4. Πξνζνκνίσζε ηνπ Farsite γηα ηελ ππξθαγηά ηνπ Βνπηζά ζηηο γηα ηηο δνθηκέο κνληέισλ θαύζηκεο ύιεο 1,2 θαη 3. Η καύξε νξηνγξακκή είλαη ε πξαγκαηηθή θακέλε έθηαζε ελώ ε θόθθηλε γξακκή δείρλεη ηελ αλά ώξα ππξθαγηάο πξνζνκνησκέλε θακέλε έθηαζε. 4. ςμπεπάζμαηα Υξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια κνληέια θαύζηκεο ύιεο πξνζνκνηώζεθε κε ην Farsite ε θακέλε έθηαζε ηεο ππξθαγηάο ζηελ Ραθήλα κε 62.93% αθξίβεηα γηα ηε δνθηκή 2, ελώ γηα ηελ ππξθαγηά ζηνλ Βνπηζά θαηά 96.22% ηεο πξαγκαηηθήο θακέλεο έθηαζεο γηα ηε δνθηκή 1, κε ην ζπληειεζηή SC λα ιακβάλεη ηηο ηηκέο 0.58 θαη 0.75 αληίζηνηρα. Δθηηκήζεθε όηη νη ηηκέο ηνπ SC ζα ήηαλ κεγαιύηεξεο (παίξλεη ηηκέο από ην ) αλ δελ επεξέαδαλ ηελ πξαγκαηηθή θακέλε έθηαζε νη δπλάκεηο δαζνππξόζβεζεο. Ζ θακέλε έθηαζε ζηνλ Βνπηζά πξνζνκνηώζεθε θαιύηεξα από απηή ζηελ Ραθήλα ιόγσ ηεο πην πνιύπινθεο ηνπνγξαθίαο θαη ηεο κεγαιύηεξεο αλνκνηνγέλεηαο ηεο θαύζηκεο ύιεο ζηελ ππξθαγηά ηεο Ραθήλαο. Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ όηη ε ρξήζε ζσζηώλ κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ θαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλσλ κνληέισλ θαπζίκσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιήςε αμηόπηζησλ πξνζνκνηώζεσλ γηα ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε βιάζηεζε ηεο Μεζνγείνπ θαηά ηελ πεξίνδν μεξαζίαο. 301

7 Βιβλιογπαθία Andrews P.L., 1986: BEHAVE, fire behavior prediction and fuel modeling system-burn subsystem, Part 1. USDA Forest Service, Intermountain Research Station General Technical Report INT-194. (Odgen, UT). Bachisio Arca, P. DuceA, M. Laconi, G. Pellizzaro, M. Salis and D. Spano, 2007: Evaluation of FARSITE simulator in Mediterranean maquis, International Journal of Wildland Fire, 2007, 16, Ludwig J.A., Reynolds J.F., 1988: Statistical Ecology: a primer on methods and computing. (Wiley: NewYork). Miranda AI. and Borrego C., 1996: A prognostic meteorological model applied to the study of a forest fire. International Journal of Wildland Fire 6 (4), Mitsopoulos I.D.and Dimitrakopoulos A.P., 2006: Canopy fuel characteristics and potential crown fire behavior in Aleppo pine (Pinus halepensis Mill.) forests. Pielke R.A., Cotton W.R., Walko R.L, Tremback C.J., Lyons W.A., Grasso L.D., Nicholls M.E., Moran M.D., Wesley D.A., Lee T.J., Copeland J.H., 1992: A comprehensive meteorological modeling system rams. Meteorology and Atmospheric Physics 49, Rothermel R.C., 1972: A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. USDA Forest Service Research Paper INT-115. International Journal of Wildland Fire (Odgen, UT). Scott J.H. and Burgan R.E., 2005: Standard fire behavior fuel models: a comprehensive set for use with Rothermel s surface fire spread model. US Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-153. (Fort Collins, CO). 302

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ξανθάκηρ Μισαήλ 1, *, Παςλόποςλορ Κοζμάρ 2, Αποζηολόποςλορ Γεώπγιορ 3, Κατιμάληρ Βαζίλειορ 4, Γκοπέγια Άπιελ

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΘΑ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΘΡΘΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΘΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ

ΣΤΠΟΛΟΓΘΑ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΘΡΘΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΘΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ ΣΤΠΟΛΟΓΘΑ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΘΡΘΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΘΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ Μαρίτσα Δ. 1 και Νικολάοσ Κ. 2 1 Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο, Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Ξελνύιεο Ν. Μηραήι

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Ξελνύιεο Ν. Μηραήι Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Εθαξκνγέο ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηνπο Φπζηθνύο Πόξνπο» Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Υαξηνγξάθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ππξθαγηέο δαζώλ Ν. Ηιείαο, αληηδηαβξσηηθά έξγα. Ππξθαγηέο θαη αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο (αληηδηαβξσηηθά έξγα). ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα Ν. Ηιείαο. Η δπλαηόηεηα πινπνίεζεο πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο κε έξεπλα πεδίνπ. Γεξάζηκνο Αληύπαο 1, Βαζίιεηνο Μαξηδάθιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΔΣΗΖ ΜΔΣΡΖΔΧΝ PM 10 ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΣΟ ΒΟΛΟ ΣΟ 2011. Ολσμπία Εώγοσ και Αναζηάζιος ηαμαηέλλος

ΤΥΔΣΗΖ ΜΔΣΡΖΔΧΝ PM 10 ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΣΟ ΒΟΛΟ ΣΟ 2011. Ολσμπία Εώγοσ και Αναζηάζιος ηαμαηέλλος ΤΥΔΣΗΖ ΜΔΣΡΖΔΧΝ PM 10 ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΑΘΜΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ ΣΟ ΒΟΛΟ ΣΟ 2011 Ολσμπία Εώγοσ και Αναζηάζιος ηαμαηέλλος Δξγαζηήξην Θεξκνδπλακηθήο & Θεξκηθώλ Μεραλώλ, Σκήκα Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔ ΜΗ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔ ΜΗ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΔΙΦΟΡΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ - ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔ ΜΗ ΚΑΣΑΣΡΔΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Αλησλία Μνξνπνύινπ Καζεγήηξηα, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Χεκηθώλ Μεραληθώλ Μαξία Καξόγινπ Γξ. Χεκηθόο Μεραληθόο, Δζληθό Μεηζόβην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ

Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Οπξαλία Γ.Θαλαζνπνύινπ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ Μνληεινπνίεζε θαλαιηνύ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ γηα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010)

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) Dr. Απόζηολορ αππήρ & Dr. Νίκορ Παπαδόποςλορ EΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΩΦΤΙΚΗ - ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ & ΑΡΥΑΙΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς.

Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς. Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς. ΕΥΔΟΞΙΑ Γ. ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΣΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κοσνής Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΜΜΟΘΗΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΑΦΟΝΖΗΟΤ ΕΑΝΝΔΣΗΓΖ ΣΑΜΑΣΗΟ Δξεηαζηική επιηποπή Βαθείδεο Αληώληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ.

Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΡΑΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ Αλάπηπμε νπηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ πεηξακαηηθή απεηθόληζε νθζαικώλ αξνπξαίσλ. Σεξηίπε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ

ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΜΔΓΔ ςζσεηιζιρ Γεωμεηπικων Παπαγονηων Αγωγων Με Σιρ Μεγιζηερ Σοισωμαηικερ Σαζειρ ΚΩΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ 1332

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ 234 U θαη 232 Th CERN-THESIS-2007-115 01/12/2007 Γηδαθηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ ΠΑΣΡΩΛ ΓΗΑΣΚΖΚΑΣΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΚΔΣΑΠΣΤΥΗΑΘΩΛ ΠΟΤΓΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΔΠΗΣΖΚΩΛ ΕΩΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ Τπολογιζηικό Δπγαλείο για ηην απεικόνιζη ηηρ σπονικήρ ζςζσέηιζηρ ηυν εγκεθαλικών πςθμών ηος ύπνος

Διαβάστε περισσότερα