The effects of climate conditions on allergic rhinitis prevalence and latest epidemiologic data from Western Thrace/NE Greece region

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The effects of climate conditions on allergic rhinitis prevalence and latest epidemiologic data from Western Thrace/NE Greece region"

Transcript

1 ORIGINAL ARTICLE / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ The effects of climate conditions on allergic rhinitis prevalence and latest epidemiologic data from Western Thrace/NE Greece region Η επίδραση των κλιματικών συνθηκών στον επιπολασμό της αλλεργικής ρινίτιδας και νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα από την περιοχή της Δυτικής Θράκης/Βόρειο Ανατολική Ελλάδα Katotomichelakis M 1, MD, PhD Nikolaidis C 2, PhD Katsimpris P 1, MD Tsirogianni O 1, MD Hilmi N 1, MD Riga M 1, MD, PhD Danielides V 1, MD, PhD 1 Department of Otorhinolaryngology, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Evros, Greece 2 Laboratory of Hygiene and Environmental Protection, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Evros, Greece Hellenic Otorhinolaryngology, Volume 35 - Issue 4, 2014 Correspondence to: Professor Vassilios Danielides, MD, PhD Department of Otorhinolaryngology, University Hospital of Alexandroupolis, Alexandroupolis 68100, Greece Κατωτομιχελάκης Μ 1 Νικολαίδης Χ 2 Κατσιμπρής Π 1 Τσιρογιάννη Ο 1 Χιλμί Ν 1 Ρήγα Μ 1 Δανιηλίδης Β 1 1 Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Ελλάδα. 2 Εργαστήριο Υγιεινής και Περιβαντολλογικής προστασίας, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Ελλάδα. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία, Τόμος 35 - Τεύχος 4, 2014 A b s t r a c t Introduction: Although allergic sensitivities to common inhaled aero-allergens present significant differences among places, there is no recent data from Greece that correlate climate conditions with prevalence of allergic rhinitis (AR). The aim of this epidemiologic study is the comparative investigation of differences in allergic sensitivities in a population from areas of Evros with different climate conditions. Materials and methods: Seven hundred and forty one subjects with nasal complaints were participated during an annual (2013) period. Among them 369 patients of both sexes were diagnosed with AR. 168 lived in warm Mediterranean climate conditions of South Evros (SE) and 201 lived in the cold-humid climate conditions of North Evros (NE). Division was based on their living place in the last 5 years. Meteorological data were obtained from the regional station of the Hellenic National Meteorological Service. Daily mean temperature ( C), relative humidity (%), rainfall (mm), wind speed (km/h) and wind direction were recorded. Results: Overall, the most prevalent sensitizations in SE patients were found to: Dermatophagoides (55%), Grasses mix (52%), Olive (33.3%), Parietaria (16%) and Alternaria alternate (7.2%), whereas NE patients sensitizations were as followed: Dermatophagoides (57.2%), Grasses mix (42.3%), Alternaria alternata (26.9%), Parietaria and Olive (13.9%). Among AR patients there was only a percentage of 26.3% who had knowledge for being allergic. Significant correlations between specific allergen sensitivities and climate conditions were found for olive for SE patients and for Alternaria alternata for NE patients. Conclusions: Sensitivities to common aero-allergens vary according to climate conditions. In hot, Mediterranean climate conditions, there is a domination of sensitivities to grasses, olive and parietaria allergens, whereas in cold-humid conditions there is a prevalence of mold sensitivities and mainly to Alternaria alternata. Moreover most AR patients were not aware of their sensitivities, a finding that stresses the need for SPTing in every day clinical practice. Key words: Allergic rhinitis; sensitivities; aero-allergens; skin prick test; climate conditions. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Εισαγωγή: Μολονότι η εμφάνιση αλλεργικών ευαισθησιών στα κοινά εισπνεόμενα αλλεργιογόνα παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις περιοχές, δεν υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα από την Ελλάδα που να συσχετίζουν τις κλιματικές συνθήκες με την εμφάνιση της αλλεργικής ρινίτιδας (ΑΡ). Σκοπός της παρούσης επιδημιολογικής μελέτης αποτελεί η συγκριτική έρευνα των διαφορών στις αλλεργικές ευαισθησίες σε έναν πληθυσμό από περιοχές του Έβρου με διαφορετικές κλιματικές συνθήκες. Υλικό και Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 741 άτομα με ρινικές διαταραχές κατά την διάρκεια του έτους Μεταξύ αυτών 369 ασθενείς και των δύο φύλων διαγνώστηκαν με ΑΡ. Οι 168 ζούσαν στο ζεστό-μεσογειακό κλίμα του Νοτίου Έβρου (ΝΕ) και οι

2 The effects of climate conditions on allergic rhinitis prevalence and latest epidemiologic data from Western Thrace/NE Greece region Διεύθυνση αλληλογραφίας: Καθηγητής Βασίλειος Δανιηλίδης Πανεπιστημιακή Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη 68100, Ελλάδα στις κρύες-υγρές κλιματικές συνθήκες του Βορείου Έβρου (ΒΕ). Η κατανομή βασίστηκε στην διαμονή των ασθενών τα τελευταία 5 χρόνια. Τα Μετεωρολογικά δεδομένα ελήφθησαν από το περιφερειακό σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καταγράφηκαν η ημερήσια μέση θερμοκρασία ( C), η σχετική υγρασία (%), οι βροχοπτώσεις (mm), η ταχύτητα του ανέμου (km/h), καθώς και η διεύθυνση του ανέμου. Αποτελέσματα: Συνολικά, τα πιο σημαντικά ποσοστά ευαισθητοποίησης στους ασθενείς από το Νότιο Έβρο βρέθηκαν στα ακόλουθα αλλεργιογόνα: ακάρεα (55%), αγρωστώδη (52%), ελιά (33,3%), περδικάκι (16%) και alternaria alternata (7,2%), ενώ στους ασθενείς από τον Βόρειο Έβρο τα αντίστοιχα ποσοστά ευαισθητοποίησης ήταν τα ακόλουθα: ακάρεα (57,2%), αγρωστώδη (42,3%), alternaria alternata (26,9%), περδικάκι και ελιά (13,9%). Από το σύνολο των ασθενών με ΑΡ μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 26,3% γνώριζε την ευαισθησία. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε για την αλλεργική ευαισθησητοποίηση στην ελιά στους ασθενείς από τον ΝΕ και στον μύκητα alternaria alternata στους ασθενείς από τον ΒΕ. Συμπεράσματα: Οι αλλεργικές ευαισθησίες στα πιο συνήθη εισπνεόμενα αλλεργιογόνα παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Σε πιο θερμές, μεσογειακές κλιματικές συνθήκες, παρατηρείται κυριαρχία των αλλεργικών ευαισθησιών στα αγρωστώδη, την ελιά και το περδικάκι, σε αντίθεση με τα πιο υγρά κλίματα στα οποία παρατηρείται μία αυξημένη επίπτωση στους μύκητες και κυρίως στην alternaria alternata. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς με ΑΡ δεν είχαν γνώση των ευαισθησιών τους, ένα εύρημα που υπογραμμίζει την ανάγκη για την εκτέλεση δερματικών δοκιμασιών νυγμού στην καθημερινή κλινική πράξη. Λέξεις κλειδιά: Αλλεργική ρινίτιδα, ευαισθησίες, αερο-αλλεργιογόνα, δερματικές δοκιμασίες νυγμού, κλιματικές συνθήκες. 184 INTRODUCTION Allergic rhinitis (AR) is defined as a symptomatic disorder of the nose induced after allergen exposure by an immunoglobulin E (IgE)-mediated inflammation of the membranes lining the nose. 1 It represents a disease of modern society with a considerable increase in recent years. 2-7 At European level, it is believed that 25%-40% of the population suffers, but only 1 in 2 patients are being diagnosed and only 1 in 4 patients receive proper treatment. 4-8 This means that AR is frequently ignored, underdiagnosed, misdiagnosed, and mistreated, which not only is detrimental to health but has also a significant social cost. 2,6,9 Symptomatology includes nasal obstruction, sneezing, rhinorrhea, itchy nose and itchy eyes. 2 Allergic rhinitis symptoms occurs when sensitized individuals inhale airborne allergens, such as typically tree, grass, weed pollens and some molds, as well as animal danders, 2,10,11 with the intensity of symptoms depending on the density of aeroallergen circulation and on the duration of exposure. 12,13 Atmosphere allergenic content varies not only between countries but even in the same country, according to climate (temperature, winds, rain, humidity), geography, vegetation and other factors This means that pollen monitoring is very important for the management of respiratory allergy, for the development of preventive measures for allergic patients, as well as for enabling clinicians to more effective selection of allergens for skin prick testing (SPT), promoting diagnosis and finally better treatment management (immunotherapy, drug use etc). Although there are differences in prevalence among regions, there is no recent data from Greece related to epidemiology and to the relationship between climatic conditions and prevalence of allergic rhinitis. The purpose of this epidemiologic study is a comparative investigation of differences in allergic sensitivities in a sample population from areas of Evros with different climatic conditions. The clinical importance besides presentation of a significant data from a wide region with extremely different climate conditions is also to stress the importance of the construction of pollen calendars for preventive and therapeutical reasons. This should be a cost effective program that has to be implemented all over Greece. Materials and methods In this epidemiologic study seven hundred and forty one subjects were participated during an annual (2013) period. All subjects were examined in the rhinologic clinic of the tertiary Academic Hospital of Alexandroupolis, due to nasal complaints. According to their living place in the last 5 years, they were divided into two groups. The first one included 378 participants who lived in the warm Mediterranean climate conditions of South Evros (SE) and 363 who lived in the cold-humid climate con-

3 Katotomichelakis M, Nikolaidis C, Katsimpris P, Tsirogianni O, Hilmi N, Riga M, Danielides V Fig. 1. Sensitizations to one (mono-sensitization) or more (polysensitization) aeroallergens in SE (South Evros) and NE (North Evros). Fig. 2. Sensitizations to most common aeroallergens in AR patients from SE and NE regions. 185 ditions of North Evros (NE). Allergic sensitizations to registered pollens were detected in a group of 369 patients of both sexes. 168 patients from SE and 201 patients from NE. Diagnosis of AR was based on clinical examination that included history, nasal endoscopy, skin prick testing (SPT) with a battery of common aeroallergens. Clinical examination also included olfactory evaluation by sniffin sticks test and pulmonary function assessment by spirometry. Only subjects with a positive SPT who fulfilled the criteria of AR according to ARIA guidelines 18 were included in the study group. All patients lived for a minimum of the last 5 years in the study area. Criteria for exclusion were history of chronic urticaria/angioedema and/or symptomatic dermographism, immunotherapy treatment during the last 5 years, recent usage of oral or nasal corticosteroids 4 weeks prior to inclusion and oral H1 antihistamines 1 week prior to inclusion. Symptoms evaluation was made by the Total 5 Symptoms Score (T5SS) that includes the symptoms of nasal discharge (rhinorrhea), nasal congestion, itchy nose, sneezing, and itchy eyes. All symptoms were graded from 0 (absent) to 3 (very troublesome), with total scores ranging from Olfactory function was evaluated using Sniffin Sticks test package (Burghart, Wedel, Germany). Sniffin Sticks test included specific tests for odor threshold (OT), odor discrimination (OD), and odor identification (OI). 19 Results of each one of the three tests were combined to a Threshold Discrimination Identification-TDI-score. TDI score ranges from 0 to 48 (values of 15 or less represent anosmia, values between 16 and 34.5 represent hyposmia and values over 34.5 represent normosmia for the mild climate conditions in Greece). 20 SPT s were performed and evaluated as described by the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. 21 The allergen panel (Sublivac/HAL/The Nederlands) consisted of the Pan European GA2LEN panel 22 which contains antigens of Dermatophagoides farinae and Dermatophagoides pteronyssinus, cat and dog epithelium, Grasses mix, Parietaria, Olive tree, Poplar, Alternaria alternata, Cladosporium, Aspergillus, Cypress, and Pine. The study protocol was approved by the local Institutional Review Board. All subjects signed an informed consent. The study was performed in accordance with the Declaration of Helsinki/Hong Kong. Meteorological data were obtained from the regional station of the Hellenic National Meteorological Service (http://www.hnms. gr). Daily mean temperature ( C), relative humidity (%), rainfall (mm), wind speed (km/h) and wind direction were recorded. Differences between SE and NE areas were assessed by means of Odds Ratio (OR) and 95% Confidence Intervals (CI) in 2x2 contingency tables. All statistical analyses were performed in SPSS v.19. A p value of <0.05 was considered to be statistically significant. RESULTS The total study group included 741 subjects (mean age 40.1±4.3, range 6-70 years). 378 subjects lived in SE areas (mean age 35.4±5.2, range 6-70 years) and 363 in NE areas (mean age 43.5±3.9, range 6-70 years). In total, 369 individuals (49.8%) were diagnosed with AR; 179 (48.5%) males of mean age 36.4±4.9 years and 190 (51.5%) females of mean age 35.7±5.1 years. Accordingly, 168 (45.5%) of them lived in SE and 201 (54.5%) lived in NE areas. There were no significant differences among groups related to sex and age. According to SPT s results, mono-sensitization was found in 52 patients (31%) from SE compared to 99 patients (49.3%) from NE. Similarly, polysensitized were 116 patients (69%) and 102 patients (50.7%) respectively (Fig. 1). Overall, the most prevalent sensitizations in patients who lived in SE were to: Dermatophagoides (55%), Grasses mix (52%), Olive (33.3%), Parietaria (16%) and Alternaria alternate (7.2%), whereas in NE patients sensitizations were as followed: Dermatophagoides (57.2%), Grasses mix (42.3%), Alternaria alternata (26.9%), Parietaria and Olive (13.9%) (Fig. 2). Among AR patients from SE a percentage of 38.1% had knowledge for being allergic, by contrast to a 16.4% of patients from NE. Correlations between sensitizations to common inhaled aeroallergens and climate conditions in the two regions are given in

4 The effects of climate conditions on allergic rhinitis prevalence and latest epidemiologic data from Western Thrace/NE Greece region Table 1. Correlations between sensitizations to common inhaled aero-allergens and climate conditions between the two regions (South Evros-SE- versus North Evros-NE). Allergen Sensitized individuals (SE) Sensitized individuals (NE) Odds ratio (95% C.I.) Dermatophagoides ( ) Grasses ( ) Olive ( ) *** Parietaria ( ) Alternaria ( )*** Table 1. Patients who lived in mild-mediterranean climates were 3 times more likely to be sensitized to olive antigen compared to those who lived in colder and more humid climate conditions. On the contrary the latter s were 5 times more likely to be sensitized in Alternaria alternata mold. DISCUSSION It is widely known that differences in climate may result alone or in concert with other parameters in different aero-allergenic patterns among regions, which in turn, impacts the prevalence or severity of allergic illness via sensitization and response pathways ,23 The unique aerobiological conditions of an area clearly affect the clinical manifestations of respiratory allergy and explain the number of studies for pollen concentrations, even within the same country This study represents the first epidemiologic study for Western Thrace/NE Greece that clearly states differences in epidemiology of AR between places with different climate conditions even in the same prefecture. Although the sample tested in both areas was about the same, the results of our study indicate that 44.4% of the examined patients from SE suffered from AR, as opposed to 55.4% from NE. The difference in prevalence among places could be explained by the fact that allergic rhinitis has been proved to be more frequent in colder areas with respect to temperate ones. 5 The first clinically important finding of this study was the differences presented in sensitizations between the different populations. We found that except of Dermatophagoides sensitizations that were similar and common to both populations the most prevalent sensitizations for SE patients were grasses, olive and wall pellitory allergens. On the contrary molds and especially Alternaria alteranata, a fungus that has been closely related to asthma, 28 is very common to AR patients who live in the cold-humid climate conditions of NE. Sensitizations in SE patients are in accordance to previous studies from patients who lived in similar Mediterranean climate conditions. 24,29 Similarities are evident between Greece and other Mediterranean countries, especially Southern Italy and Spain. Olive and grass pollens have been proved to be the most important causes of inhalant allergy in Mediterranean countries. 30 This is explained by the fact that the most prevalent allergenic plants in these areas with known clinical significance are grasses, Olea europaea and Parietaria species 25. This means that vegetation reflects pollen calendar and this leads to sensitization in AR patients. Additionally similar findings for Alternaria alteranata prevalence in humid climates have also been published Moulds, particularly Alternaria alternata, deserve attention because they are considered to be both indoor and outdoor risk factors for asthma and asthma-like symptoms 28. Moulds thrive in humid climates, and the release of the spores is elicited by sunny and windy weather. 37 Although similarities in overall findings, clinically important differences in sensitization prevalences among AR patients who live in different places are described. 24,25,29,30-38 This is the reason that explains the importance of such epidemiologic studies. Another important finding of this study is the large percentage of AR patients (73.7%) who ignored their sensitivities. This finding comes to confirm previous studies that show 50% of AR patients to be under-diagnosed and accordingly, 75% of patients to be either un- or miss-treated. 4-8 In our study cohort, the percentage is even higher, namely 73.7% of patients are not aware of their sensitivities. This is very alarming and emphasizes the need for preventive strategies that include National programs of SPTing in the population, as well as the need for pollen calendars construction. Early diagnosis and proper treatment for AR will lead to less cost and better quality of life for people, especially for children. CONCLUSIONS In this study we found that sensitivities to common aero-allergens vary according to climate conditions. Significant correlations between sensitizations to common inhaled aero-allergens and climate conditions were found for olive in SE patients who lived in hot, Mediterranean climate conditions compared to Al- 186

5 Katotomichelakis M, Nikolaidis C, Katsimpris P, Tsirogianni O, Hilmi N, Riga M, Danielides V ternaria alternata sensitizations in NE patients who lived in humid regions. It is also important to mention the significant percentage of patients, who were not aware of their sensitivities, finding that emphasizes the need for SPT in every day clinical practice. Therefore with this study we confirmed the influence of climatic conditions on AR patients sensitization and stress the importance of the construction of pollen maps on a national basis for better management. R e f e r e n c e s 1. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA, et al. Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) 2008 Update. Allergy 2008;63: Greiner AN, Hellings PW, Rotiroti G, Scadding GK. Allergic rhinitis. Lancet 2011; 378: Settipane RA, Schwindt C. Chapter 15: Allergic rhinitis. Am J Rhinol Allergy 2013;27 (Suppl 1):S Björkstén B, Clayton T, Ellwood P, et al. ISAAC Phase III Study Group. Worldwide time trends for symptoms of rhinitis and conjunctivitis: Phase III the International Study of Asthma and Allergies in Childhood. Pediatr. Allergy Immunol 2008;19: Canonica GW, Bousquet J, Mullol J, et al. A survey of the burden of allergic rhinitis in Europe. Allergy 2007;62(Suppl 85):S Braido F, Baiardini I, Menoni S, et al. Patients with asthma and comorbid allergic rhinitis: is optimal quality of life achievable in real life? PLoS One 2012;7:e Meltzer EO, Blaiss MS, Naclerio RM, et al. Burden of allergic rhinitis: allergies in America, Latin America, and Asia-Pacific adult surveys. Allergy Asthma Proc 2012;33 (Suppl 1):S Ryan D, Van Weel C, Bousquet J, et al. Ρrimary care: the cornerstone of diagnosis of allergic rhinitis. Allergy 2008;63: Bhattacharyya N. Functional limitations and workdays lost associated with chronic rhinosinusitis and allergic rhinitis. Am J Rhinol Allergy 2012;26: Bousquet J, Schünemann HJ, Samolinski B, et al. Allergic rhinitis and its impact on asthma (aria): achievements in 10 years and future needs. J Allergy Clin Immunol 2012;130: D Amato G, Cecchi L, Bonini S, et al. Allergenic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy 2007;62: Raulf M, Buters J, Chapman M, et al. Monitoring of occupational and environmental aeroallergens-eaaci Position Paper. Concerted action of the EAACI IG Occupational Allergy and Aerobiology & Air Pollution. Allergy 2014;69: Cecchi L, D Amato G, Ayres JG, et al. Projections of the effects of climate change on allergic asthma: the contribution of aerobiology. Allergy 2010; 65: D Amato G, Spieksma FT, Liccardi G, et al. Pollen-related allergy in Europe. Position paper of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy 1998;53: Damialis A, Gioulekas D, Lazopoulou C, Balafoutis C, Vokou D. Transport of airborne pollen into the city of Thessaloniki: the effects of wind direction, speed and persistence. Int J Biometeorol 2005;49: Smith M, Jäger S, Berger U, et al. Geographic and temporal variations in pollen exposure across Europe. Allergy 2014;69: Sibbald B, Rink E. Epidemiology of seasonal and periannal rhinitis: clinical presentation and medical history. Thorax 1991;46: Bousquet J, Anto JM, Demoly P, et al. Severe chronic allergic (and related) diseases: A uniform approach - A MeDALL - GA(2)LEN - ARIA Position Paper. Int Arch Allergy Immunol 2012;158: Hummel T, Kobal G, Gudziol H, Mackay-Sim A. Normative data for the Sniffin Sticks including tests of odor identification, odor discrimination, and olfactory thresholds: an upgrade based on a group of more than 3,000 subjects. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007;264: Katotomichelakis M, Balatsouras D, Tripsianis G, et al. Normative values of olfactory function testing using the Sniffin Sticks. Laryngoscope 2007;117: Dreborg S. EAACI Subcommittee on Skin Tests. Skin tests used in type I allergy testing. PositionPaper. Allergy 1989;44 (Suppl 10):S Burbach GJ, Heinzerling LM, Edenharter G, et al. GA2LEN skin test study II: clinical relevance of inhalant allergen sensitizations in Europe. Allergy 2009;64: Reid CE, Gamble JL. Aeroallergens, allergic disease, and climate change: impacts and adaptation. Ecohealth 2009;6: Gonianakis MI, Baritaki MA, Neonakis IK, et al. A 10-year aerobiological study ( ) in the Mediterranean island of Crete, Greece: trees, aerobiologic data, and botanical and clinical correlations. Allergy Asthma Proc 2006;27: Papageorgiou PS. Particularities of pollen allergies in Greece. Pediatr Pulmonol 1999; Supp l18: Gioulekas D, Damialis A, Papakosta D, et al. 15-Year aeroallergen records. Their usefulness in Athens Olympics. Allergy 2004;58: Gioulekas D, Papakosta D, Damialis A, et al. Allergenic pollen records (15 years) and sensitization in patients with respiratory allergy in Thessaloniki, Greece. Allergy 2004;59: Katotomichelakis M, Anastassakis K, Gouveris H, et al. Clinical significance of Alternaria alternata sensitization in patients with allergic rhinitis. Am J Otolaryngol 2012;33: Newson RB, van Ree R, Forsberg B, et al. Geographical variation in the prevalence of sensitization to common aeroallergens in adults: the GA(2) LEN survey. Allergy 2014;69: D Amato G, Spieksma FT, Liccardi G, et al. Pollen-related allergy in Europe. Allergy 1998;53: urge HA. An update on pollen and fungal spore aerobiology. J Allergy Clin Immunol 2002;110: Reyes ES, de la Cruz DR, Merino ME, Sánchez JS. Meteorological and agricultural effects on airborne Alternaria and Cladosporium spors and clinical aspects in Valladolid (Spain). Ann Agric Environ Med 2009;16: Bousquet PJ, Chinn S, Janson C, Kogevinas M, Burney P, Jarvis D; European Community Respiratory Health Survey I. Geographical variation in the prevalence of positive skin tests to environmental aeroallergens in the European Community Respiratory Health Survey I. Allergy 2007;62: Enríquez O, Hernández L, Sarrazola DM, Segura Méndez NH, Hernández DD, Martínez- Cairo S. Aeroallergens, skin tests and allergic diseases in 1091 patients. Rev Alerg Mex 1997;44: Bavbek S, Erkekol FO, Ceter T, et al. Sensitization to Alternaria and Cladosporium in patients with respiratory allergy and outdoor counts of mold spores in Ankara atmosphere, Turkey. J Asthma 2006;43: Gioulekas D, Damialis A, Papakosta D, Spieksma F, Giouleka P, Patakas D. Allergenic fungi spore records (15 years) and sensitization in patients with respiratory allergy in Thessaloniki-Greece. J Investig Allergol Clin Immunol 2004;14: Corsico R, Cinti B, Feliziani V, et al. Prevalence of sensitization to Alternaria in allergic patients in Italy. Ann Allergy Asthma Immunol 1998;80: Smith M, Jäger S, Berger U, et al. Geographic and temporal variations in pollen exposure across Europe. Allergy 2014;69:

Mycology of the nasal cavity of chronic rhinosinusitis patients with nasal polyps in the island of Crete.

Mycology of the nasal cavity of chronic rhinosinusitis patients with nasal polyps in the island of Crete. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 48, April - May - June 2012, pages 16-21 original REVIEW article Mycology of the nasal cavity of chronic rhinosinusitis patients with nasal polyps in

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 24 (1), 2013 27. Predictors and characteristics of anxiety among adolescent students: A greek sample. Psychiatriki 2013, 24:27 36

PSYCHIATRIKI 24 (1), 2013 27. Predictors and characteristics of anxiety among adolescent students: A greek sample. Psychiatriki 2013, 24:27 36 PSYCHIATRIKI 24 (1), 2013 27 Research article Eρευνητική εργασία Predictors and characteristics of anxiety among adolescent students: A greek sample H. Lazaratou, 1 D.C. Anagnostopoulos, 1 M. Vlassopoulos,

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 21 (4), 2010 279

PSYCHIATRIKI 21 (4), 2010 279 PSYCHIATRIKI 21 (4), 2010 279 Research article Ερευνητική εργασία Hospital anxiety and depression scale. A quantitative analysis in medical outpatients, psychiatric outpatients and normal subjects Chr.

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

Transgenerational transmission and Child Psychiatry M. Botbol. Prevalence of mental disorders in a greek island S.

Transgenerational transmission and Child Psychiatry M. Botbol. Prevalence of mental disorders in a greek island S. PSYCHIATRIKI Quarterly journal published by the Hellenic Psychiatric Association, Volume 25, No 1, January-March 2014 Transgenerational transmission and Child Psychiatry M. Botbol Prevalence of mental

Διαβάστε περισσότερα

Quality of life and Psychopathology in Essential Hypertension with Dyslipidaemia

Quality of life and Psychopathology in Essential Hypertension with Dyslipidaemia Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 3, 128-136 ISSN 1791-9649 Quality of life and Psychopathology in Essential Hypertension with Dyslipidaemia Tsartsalis D. 1, 2, Dragioti E. 3, Kontoangelos

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλεια της ερευνητικής βρογχοσκόπησης στο ήπιο-μέτριο και σοβαρό άσθμα

Η ασφάλεια της ερευνητικής βρογχοσκόπησης στο ήπιο-μέτριο και σοβαρό άσθμα Πρωτότυπη Εργασία Η ασφάλεια της ερευνητικής βρογχοσκόπησης στο ήπιο-μέτριο και σοβαρό άσθμα Ελευθέριος Ζέρβας 1, Κωνσταντίνος Σάμιτας 1, Στέλιος Βιττωράκης 1, Μαριλένα Κουτσαμή 1, Αθανάσιος Θωμόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

(001) NEURAL AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF WEATHER RADAR MEASUREMENTS FOR THE PREDICTION OF RAINFALL RATE

(001) NEURAL AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF WEATHER RADAR MEASUREMENTS FOR THE PREDICTION OF RAINFALL RATE (001) NEURAL AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF WEATHER RADAR MEASUREMENTS FOR THE PREDICTION OF RAINFALL RATE C. I. CHRISTODOULOU 1, S. C. MICHAELIDES 2, M. GABELLA 3, C. S. PATTICHIS 1 1 Department of

Διαβάστε περισσότερα

The prevalence of tuberculin skin positivity among Greek army recruits

The prevalence of tuberculin skin positivity among Greek army recruits ORIGINAL PAPER ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2012, 29(3):331-335 The prevalence of tuberculin skin positivity among Greek army recruits OBJECTIVE Although the prevalence of tuberculosis (TB) is declining,

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 25 (1), 2014 39. Assessment of the Greek worry-related metacognitions: The Greek version of the Metacognitions Questionnaire (MCQ-30)

PSYCHIATRIKI 25 (1), 2014 39. Assessment of the Greek worry-related metacognitions: The Greek version of the Metacognitions Questionnaire (MCQ-30) PSYCHIATRIKI 25 (1), 2014 39 Research article Eρευνητική εργασία Assessment of the Greek worry-related metacognitions: The Greek version of the Metacognitions Questionnaire (MCQ-30) G.M. Typaldou, 1 G.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία

Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία ISSN 1105-7688 Περίοδος Β Τόμος 1 Τεύχος 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλινική Ανοσολογία Επίσημο Όργανο Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας Βρογχική υπεραπαντητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ PSYCHIATRIKI

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ PSYCHIATRIKI The Journal Psychiatriki 17, Dionisiou Eginitou str., 3rd floor, 115 28 Athens, Greece Τel.: 210-77 58 410 Fax: 210-77 58 405 e-mail: editor@psych.gr Περιοδικό Ψυχιατρική ιονυσίου Αιγινήτου 17, 3ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ

Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Διευθυντής: K.N. Στεφανής Συμπλήρωμα στην Ελληνική Βιβλιογραφία για τα Ναρκωτικά και το Αλκοόλ Επιμέλεια έκδοσης: Πετρούλα Πρασσά 2014 Copyright: Ερευνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα και κύηση. Bραχεία Ανασκόπηση. Ανδριανή Λουκοπούλου 1, Βασιλική Ευαγγελοπούλου 1, Παναγιώτης Μπεχράκης 1,2

Κάπνισμα και κύηση. Bραχεία Ανασκόπηση. Ανδριανή Λουκοπούλου 1, Βασιλική Ευαγγελοπούλου 1, Παναγιώτης Μπεχράκης 1,2 Bραχεία Ανασκόπηση Κάπνισμα και κύηση Ανδριανή Λουκοπούλου 1, Βασιλική Ευαγγελοπούλου 1, Παναγιώτης Μπεχράκης 1,2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή. Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία,

Διαβάστε περισσότερα

Dissemination Workshop

Dissemination Workshop Network of Cohorts in Europe and the United States HEALTHY AGEING: DEFINITION, RISK FACTORS AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH Friday, 23 rd January 2015 MEGARON - The Athens Concert Hall Athens, GREECE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON VOL. 27 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 27 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟς 2014 ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 27 ΤΕΥΧΟΣ/No 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ/OCTOBER - ΔΕΚεμβρΙΟΣ/DECember 2014 ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Since 2008 several European countries have fallen into a financial crisis. This crisis has mainly

Since 2008 several European countries have fallen into a financial crisis. This crisis has mainly 170 PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 Research article Eρευνητική εργασία Suicide in Greece: 2001 2011 V. Kontaxakis, 1 Th. Papaslanis, 1 B. Havaki-Kontaxaki, 1 G. Tsouvelas, 2 O. Giotakos, 2 G.Ν. Papadimitriou

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 26 No 2 ΑPRIL-jUNE 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙος-ΙΟΥΝιος 2013 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 26 No 2 ΑPRIL-jUNE 2013 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 26 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙος-ΙΟΥΝιος 2013 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 26 ΤΕΥΧΟΣ/No 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/APRIL - ΙΟΥΝΙΟΣ/JUNE 2013 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ: 998414531

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185. Evaluation of dangerousness of Greek mental patients

PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185. Evaluation of dangerousness of Greek mental patients PSYCHIATRIKI 24 (3), 2013 185 Research article Eρευνητική εργασία Evaluation of dangerousness of Greek mental patients S. Martinaki, 1 Ch. Tsopelas, 2 D. Ploumpidis, 1 A. Douzenis, 3 H. Tzavara, 4 P. Skapinakis,

Διαβάστε περισσότερα

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2 LECTURES OVERCOMING ADDICTION: PRACTICAL APPLICATIONS OF RECENT ADVANCES IN NEUROSCIENCE, PSYCHOLOGY AND COMPLEMENTARY MEDICINE Constance Scharff, PhD Constance Scharff, PhD, Senior Addiction Research

Διαβάστε περισσότερα

Η Επαγγελµατική Εξουθένωση σε είγµα Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών

Η Επαγγελµατική Εξουθένωση σε είγµα Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 2, 77-82 ISSN 1791-9649 Η Επαγγελµατική Εξουθένωση σε είγµα Ελλήνων Φυσικοθεραπευτών Τραγέα Π. 1, αµίγος. 2, Μαυρέας Β. 3, Γκούβα Μ. 4 1. Φυσικοθεραπεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

The association of vitamin B12 levels with gastroscopy findings and H. pylori status in adults attending an out-patient gastroenterology clinic

The association of vitamin B12 levels with gastroscopy findings and H. pylori status in adults attending an out-patient gastroenterology clinic ORIGINAL PAPER ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2012, 29(1):85-90 The association of vitamin B12 levels with gastroscopy findings and H. pylori status in adults attending an out-patient gastroenterology clinic

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες εκβάσεις κύησης Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes

Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες εκβάσεις κύησης Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα Επίσημη Έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας Official Publication of the Hellenic Society of Periodontology Analecta Periodontologica Περιοδοντική νόσος και ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

Η Συχνότητα της Νεογνικής Υποασβεστιαιμίας σε Τελειόμηνα Νεογνά με Σοβαρή Περιγεννητική Ασφυξία

Η Συχνότητα της Νεογνικής Υποασβεστιαιμίας σε Τελειόμηνα Νεογνά με Σοβαρή Περιγεννητική Ασφυξία ACHAIKI IATRIKI Volume 30, Issue 2, October 2011 99 Κλινική Μελέτη Clinical Study Η Συχνότητα της Νεογνικής Υποασβεστιαιμίας σε Τελειόμηνα Νεογνά με Σοβαρή Περιγεννητική Ασφυξία Prevalence of Neonatal

Διαβάστε περισσότερα

(031) MΕΛΕΤΗ THΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

(031) MΕΛΕΤΗ THΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ (031) MΕΛΕΤΗ THΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ Μ. ΡΕΦΕΝΕ-ΚΑΤΣΙΜΑΡ ΟΥ 2, T. ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1, Α. ΦΛΟΚΑΣ 1, Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Περιοδοντική νόσος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Porphyromonas gingivalis, κυτοκίνες, χρόνια φλεγμονή, βιολογικές

Λέξεις κλειδιά: Περιοδοντική νόσος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, Porphyromonas gingivalis, κυτοκίνες, χρόνια φλεγμονή, βιολογικές N. Μουτσοπούλου, Κ. Μαυραγάνη: Ρευματοειδής αρθρίτιδα και περιοδοντίτιδα: βιολογικές, κλινικές και θεραπευτικές συσχετίσεις 1 Ν. Moutsopoulos, C. Mavragani: Rheumatoid arthritis and periodontitis: biologic,

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και ασφάλεια στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία

Υγεία και ασφάλεια στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Υγεία και ασφάλεια στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία Θεματικό βιβλιογραφικό δελτίο ΣΕΙΡΑ : Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες και άσθμα

Προσδιοριστικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες και άσθμα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Προσδιοριστικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες και άσθμα Ρεκλείτη Μαρία 1, Δρ. Ρούπα Ζωή 2 1. Νοσηλεύτρια, Υποψήφια MSc, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 2. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times ABSTRACT BOOK 13 th INTERNATIONAL - 2 nd WORLD CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times MAY 20-23,

Διαβάστε περισσότερα