Σο Ανθρωπογενές «Φαινόμενο Θερμοκηπίοσ»: Ηδέες Φοιηηηών ηοσ ΠΣΓΔ ηοσ ΑΠΘ τεηικά με Αιηίες, σνέπειες και Σρόποσς Ανηιμεηώπιζης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σο Ανθρωπογενές «Φαινόμενο Θερμοκηπίοσ»: Ηδέες Φοιηηηών ηοσ ΠΣΓΔ ηοσ ΑΠΘ τεηικά με Αιηίες, σνέπειες και Σρόποσς Ανηιμεηώπιζης"

Transcript

1 Σο Ανθρωπογενές «Φαινόμενο Θερμοκηπίοσ»: Ηδέες Φοιηηηών ηοσ ΠΣΓΔ ηοσ ΑΠΘ τεηικά με Αιηίες, σνέπειες και Σρόποσς Ανηιμεηώπιζης Σίκνο Οηθνλνκίδεο 1, Δεκήηξεο Παπαλαζηαζίνπ 2, Δεκήηξεο Μειάο 3, Σηαύξνο Απγνινύπεο 4 1. Δηδάθηνξαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ 2. Δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ ΑΠΘ 3. Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Φπζηθήο ηεο Αηκφζθαηξαο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ ΑΠΘ 4. Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ ΠΔΡΗΛΖΨΖ Απηή ε εξγαζία δηεξεπλά ηηο ηδέεο θνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ ζρεηηθά κε ην αλζξσπνγελέο θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη εηδηθόηεξα ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό 265 θνηηεηέο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην θιεηζηνύ ηύπνπ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζνβαξέο παξαλνήζεηο ζε όινπο ηνπο ηνκείο (αηηίεο, ζπλέπεηεο, αληηκεηώπηζε). Η πην ζπρλή παξαλόεζε πνπ αλαδείρηεθε από ηελ έξεπλα είλαη ε ζύγρπζε αλάκεζα ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ αξαίσζε ηνπ ζηξώκαηνο όδνληνο. Σύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, απηή ε παξαλόεζε είλαη ε πην ζπρλή θαη ζε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη δηεζλώο. Έλα άιιν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη όηη ε θύξηα πεγή ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ην ζρνιείν. Απηό ην ζπκπέξαζκα επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαλνήζεσλ ζηελ πεγή ηνπο. Κάπνηεο πξνηάζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε γίλνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία. ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ, ηδέεο, παξαλνήζεηο, Δεκνηηθή Εθπαίδεπζε ΔΗΑΓΩΓΖ ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα παξαηεξήζεθε κηα γξακκηθή ηάζε αχμεζεο ηεο κέζεο παγθφζκηαο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο, ε νπνία θαίλεηαη λα κεγαιψλεη ζηνλ 21ν αηψλα (IPCC 2007). Απηή ε ηάζε είλαη ε πνιπζπδεηεκέλε παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε (global warming). Όζνλ αθνξά ηελ επζχλε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε (δειαδή φηη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ εληείλεηαη

2 εμαηηίαο αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεζαλίνπ, CFCs θαη άιισλ «ζεξκνθεπηθψλ αεξίσλ») έρνπλ εθθξαζηεί αληηξξήζεηο. Ωζηφζν, νη αληηξξήζεηο απηέο ράλνπλ έδαθνο, θαζψο κηα νινέλα κεγαιχηεξε κεξίδα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε έρεη αλζξσπνγελή αίηηα. Η 4ε Έθζεζε Απνηίκεζεο (4th Assessment Report AR4) ηεο Δηαθπβεξλεηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) ζπκπεξαίλεη: «Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αύμεζεο ηεο κέζεο παγθόζκηαο ζεξκνθξαζίαο από ην κέζν ηνπ 20νπ αηώλα θαη κεηά είλαη πνιύ πηζαλό (πηζαλόηεηα κεγαιύηεξε από 90%) λα νθείιεηαη ζηελ παξαηεξνύκελε αύμεζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ αλζξσπνγελώλ ζεξκνθεπηθώλ αεξίσλ.» Έρνληαο ηεθκεξηψζεη ηελ αλζξσπνγελή πξνέιεπζε ηεο θαηαγεγξακκέλεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πξνρσξάκε ζην δεχηεξν βήκα, πνπ είλαη λα δηεξεπλήζνπκε πφζν θαιά εμεγείηαη ην θαηλφκελν ζηελ εθπαίδεπζε θαη πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο θαη νη παξαλνήζεηο θνηηεηψλ θαη καζεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, νη νπνίεο εμέηαζαλ ηηο ηδέεο καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θνηηεηψλ, αθφκα θαη ελ ππεξεζία δαζθάισλ. Οη έξεπλεο απηέο δηαπίζησζαλ πνιιέο παξαλνήζεηο. Με δηαθνξά, ε πην θνηλή θαη επίκνλε παξαλφεζε είλαη ε αηηηαθή ζρέζε (δειαδή φηη ην έλα θαηλφκελν πξνθαιεί ην άιιν) αλάκεζα ζην αλζξσπνγελέο θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 1 (anthropogenic greenhouse effect) θαη ηελ αξαίσζε ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο (Boyes, Chuckran & Stanisstreet 1993; Boyes & Stanisstreet 1993; Boyes & Stanisstreet 1997; Boyes, Stanisstreet & Papantoniou 1999; Boyes, Stanisstreet & Yonglinga 2008; Hansen 2010; Hestness, McGinnis, Riedinger & Marbach-Ad 2011; Kalıpsı, Yener, & Özkadif 2009; Khalid 2001; Kılınç, Stanisstreet & Boyes 2008; Kışoğlu, Gürbüz, Erkol, Akar & Akilli 2010; Liarakou, Athanasiadis & Gavrilakis 2011; Meadows & Wiesenmayer 1999; Papadimitriou 2004; Καξαηάζνο 2008). Άιιεο ζπρλέο παξαλνήζεηο είλαη: Η ξαδηελέξγεηα είλαη κηα απφ ηηο αηηίεο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Boyes et al. 1993; Kılınç et al. 2008; Kışoğlu et al. 2010). Η φμηλε βξνρή είλαη κηα απφ ηηο αηηίεο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Boyes et al. 1993; Papadimitriou 2004). Η ρξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο κπνξεί λα κεηξηάζεη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Boyes et al. 1993; Boyes et al. 2008; Kışoğlu et al. 2010). Οη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κεηξηάδνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Boyes & Stanisstreet 1993; Kılınç et al. 2008; Papadimitriou 2004). Εηδηθφηεξα, ε ζχγρπζε αλάκεζα ζην αλζξσπνγελέο θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ αξαίσζε ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο έρεη βξεζεί φηη απαληάηαη ζπρλά κεηαμχ θνηηεηψλ (Hestness et al. 2011; Kalıpsı et al. 2009; Khalid 2001; Kışoğlu et al. 2010; Papadimitriou 2004) αιιά θαη κεηαμχ ελ ππεξεζία δαζθάισλ (Καξαηάζνο 2008). Απηά ηα επξήκαηα έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαζψο νη δάζθαινη κεηαδίδνπλ ηηο παξαλνήζεηο ηνπο ζηνπο καζεηέο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο, έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ε γλψζε ελφο πξνβιήκαηνο δελ νδεγεί θαη αλάγθε ζε δξάζε γηα ηελ επίιπζή ηνπ (Courtenay-Hall 1 ε κεξηθέο έξεπλεο ε ζχγρπζε είλαη αλάκεζα ζηηο έλλνηεο παγθόζκηα ππεξζέξκαλζε θαη αξαίσζε ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο.

3 & Rogers 2002; Kollmuss & Agyeman 2002). Ωζηφζν, ε γλψζε είλαη ε πξνυπφζεζε, ε αλαγθαία ζπλζήθε, γηαηί παξέρεη θίλεηξν γηα δξάζε. Απφ θεη θαη πέξα, ε γλψζε κφλε ηεο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ε δξάζε ζα ιάβεη ρψξα άιια ε άγλνηα κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ε δξάζε δελ ζα ιάβεη ρψξα. Η αλάδεημε ηδεψλ θαη παξαλνήζεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ αλάιπζεο ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνληαη ζε εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα. Μηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε. Η Παξαγνληηθή Αλάιπζε (ΠΑ) είλαη κηα ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνιιψλ κεηαβιεηψλ, ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί ζε πεξηβαιινληηθέο, ηαηξηθέο θαη θνηλσληθέο κειέηεο. ην πιαίζην απηήο ηεο ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ έλα ζχλνιν αιιεινζρεηηδφκελσλ κεηαβιεηψλ (ζε απηή ηελ έξεπλα ηνλ ξφιν ησλ κεηαβιεηψλ παίδνπλ νη πξνηάζεηο) αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ κηθξφηεξν αξηζκφ κεηαβιεηψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη νλνκάδνληαη παξάγνληεο (factors). Κάζε παξάγνληαο είλαη γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ θαη άζρεηνο κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο. Οη ζπληειεζηέο ησλ γξακκηθψλ ζπλδπαζκψλ νλνκάδνληαη παξαγνληηθά θνξηία (loadings) θαη εθθξάδνπλ ηνλ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ παξάγνληα θαη ησλ κεηαβιεηψλ. Η θαιχηεξε ηηκή θνξηίνπ γηα έλαλ παξάγνληα είλαη 1 (ή -1) θαη ζεκαίλεη ηέιεηα ζπζρέηηζε (ή αληη-ζπζρέηηζε) αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή θαη ηνλ παξάγνληα, ελψ ηηκή κεδέλ ζεκαίλεη απνπζία ζπζρέηηζεο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ηελ έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη , ζπκκεηείραλ 265 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο. Απφ απηνχο, 26 ήηαλ άληξεο, 230 γπλαίθεο, ελψ 9 δελ ζεκείσζαλ ην θχιν ηνπο (ηέηνηα αλαινγία θχισλ δελ μελίδεη ζε απηφ ην Σκήκα). Όζνλ αθνξά ην έηνο ζπνπδψλ, 85 ήηαλ πξσηνεηείο, 81 δεπηεξνεηείο, 20 ηξηηνεηείο, 15 ηεηαξηνεηείο, 4 είραλ ππεξβεί ηελ θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ θαη 60 δελ ζεκείσζαλ ην έηνο ζπνπδψλ. εκεηψλεηαη φηη φινη νη θνηηεηέο είραλ παξαθνινπζήζεη ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα «Μειέηε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο», ην νπνίν πξνζθέξεηαη ζην πξψην εμάκελν. Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαθηέα χιε απηνχ ηνπ καζήκαηνο. ηηο γεληθέο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα εμήο: 151 θνηηεηέο (57%) έδσζαλ ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 114 (43%) κε ηθαλνπνηεηηθή. Εμάιινπ, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηε δσή ζηε Γε απφ 175 θνηηεηέο (66%) θαη κε απαξαίηεην απφ 63 θνηηεηέο (24%), ελψ νη ππφινηπνη 27 θνηηεηέο (10%) απάληεζαλ «δελ γλσξίδσ». Καηά κέζν φξν νη θνηηεηέο εθηηκνχλ φηη δηάθνξεο πεγέο πιεξνθνξίαο έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ σο εμήο: ζρνιείν 52.34%, ηειεφξαζε 11.70%, βηβιία 10.51%, ηχπνο 8.70%, ίληεξλεη 8.20%, ζπδεηήζεηο 7.17%, ξαδηφθσλν 1.39%. Ο θχξηνο θνξκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ πξνηάζεηο, άιιεο επηζηεκνληθέο θαη άιιεο κε επηζηεκνληθέο, πνπ αθνξνχλ ηηο αηηίεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο κεηξηαζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Boyes θαη Stanisstreet θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Λίβεξπνπι (1993) κε καζεηέο εηψλ (Boyes & Stanisstreet 1993). Γηα ηε

4 δηθή καο έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην εκπινπηίζηεθε κε 6 λέεο πξνηάζεηο (Ikonomidis et al. 2012). Ζεηήζακε απφ ηνπο θνηηεηέο λα θξίλνπλ ηηο πξνηάζεηο, ζεκεηψλνληαο δίπια ζε θαζεκία κία απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: ΑΑ είκαη ζίγνπξνο/ε φηη ε πξφηαζε είλαη αιεζήο Α λνκίδσ φηη ε πξφηαζε είλαη αιεζήο δελ γλσξίδσ Ψ λνκίδσ φηη ε πξφηαζε είλαη ςεπδήο ΨΨ είκαη ζίγνπξνο/ε φηη ε πξφηαζε είλαη ςεπδήο Οη απνθάλζεηο ηνπο δίλνληαη αλαιπηηθά ζηα ζρήκαηα 1-3. Οη επηζηεκνληθά απνδεθηέο πξνηάζεηο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζην πάλσ κέξνο θάζε ζρήκαηνο θαηά ζεηξά θζίλνληνο πνζνζηνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ έθξηλαλ αιεζή ηελ πξφηαζε (ζπλδπαζκφο ησλ απαληήζεσλ «ζίγνπξα αιεζήο» θαη «λνκίδσ αιεζήο»). ην θάησ κέξνο θάζε ζρήκαηνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο νη επηζηεκνληθά κε απνδεθηέο πξνηάζεηο θαηά ζεηξά αχμνληνο πνζνζηνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ έθξηλαλ αιεζή ηελ πξφηαζε. Έηζη, νη πην δεκνθηιείο επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο είλαη πξνο ην πάλσ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο, ελψ νη πην θνηλέο παξαλνήζεηο είλαη πξνο ην θάησ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο. Σα πνζνζηά πνπ βαζκνινγνχλ ηνλ νξηδφληην άμνλα εθθξάδνπλ ηε κεξίδα ησλ θνηηεηψλ πνπ έθξηλαλ αιεζή ηελ πξφηαζε. Οη απνθάλζεηο δίλνληαη κε ρξσκαηηθφ θψδηθα, σο ζπκπιεξσκαηηθά πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο. Όζνλ αθνξά ηηο αιηίες ηοσ ανθρωπογενούς θαινομένοσ ηοσ θερμοκηπίοσ, δηαπηζηψλνληαη αξθεηέο παξαλνήζεηο: Έλα 59% ηνπ δείγκαηνο ελνρνπνηεί ηα ππξεληθά απφβιεηα απφ ζηαζκνχο ππξεληθήο ελέξγεηαο, έλα 55% ηηο «ππεξβνιηθά πνιιέο αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ πνπ θηάλνπλ ζηε Γε», έλα 53% ηελ αιφγηζηε ρξήζε εληνκνθηφλσλ ζηε γεσξγία θαη έλα 52% ηηο ηξχπεο ζην ζηξψκα ηνπ φδνληνο. Επίζεο, ην 78% δελ γλσξίδεη φηη ε ππεξβνιηθή πνζφηεηα φδνληνο θνληά ζην έδαθνο εληείλεη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ωο πξνο ηηο ζσνέπειες ηοσ ανθρωπογενούς θαινόμενοσ ηοσ θερμοκηπίοσ, ε πην ραξαθηεξηζηηθή παξαλφεζε είλαη φηη αλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ εληαζεί, ηφηε πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα παζαίλνπλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο. Απηφ πηζηεχεη ην 76% ησλ εξσηεζέλησλ. Επίζεο, έλα 63% πηζηεχεη (εζθαικέλα) φηη, αλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ εληαζεί, ν αέξαο ζα είλαη πην κνιπζκέλνο, θαη έλα 45% φηη ζε θάπνηεο πεξηνρέο ην λεξφ ηεο βξχζεο ζα είλαη αθαηάιιειν γηα πφζε. Έλα 13,5% πηζηεχεη φηη ζα γίλνληαη πεξηζζφηεξνη ζεηζκνί. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ηρόποσς μεηριαζμού ηοσ θαινομένοσ ηοσ θερμοκηπίοσ, βιέπνπκε φηη κεηαμχ ησλ δξάζεσλ πνπ πξάγκαηη κπνξνχλ λα ην

5 Ιδζεσ ςχετικά με τισ αιτίεσ τησ παγκόςμιασ υπερθζρμανςησ Διοξείδιο του Άνκρακα Καφςθ Ορυκτϊν Καυςίμων Εγκλωβιςμζνθ Ακτινοβολία CFCs Χθμικά Λιπάςματα ιψθ Απορριμμάτων Όηον Κοντά ςτο Ζδαφοσ κουπίδια ςτουσ Δρόμουσ κουπίδια ςτα Ποτάμια Όξινθ Βροχι Σρφπεσ ςτο Όηον Εντομοκτόνα Ηλιακι Ακτινοβολία Ραδιενζργεια ΑΑ Α - Ψ ΨΨ 0% 20% 40% 60% 80% 100% χήμα 1 Η Γθ Θερμότερθ Λιϊςιμο Πάγων Αλλαγζσ ςτον Καιρό Ερθμοποίθςθ Μετακίνθςθ Πλθκυςμϊν Πλθμμφρεσ Περιςςότερα Ζντομα ειςμοί Σροφικι Δθλθτθρίαςθ Καρδιακζσ Προςβολζσ Ψάρια Δθλθτθριαςμζνα Νερό Βρφςθσ Ακατάλλθλο Μόλυνςθ Αζρα Καρκίνοσ Δζρματοσ Ιδζεσ ςχετικά με τισ ςυνζπειεσ τησ παγκόςμιασ υπερθζρμανςησ ΑΑ Α - Ψ ΨΨ 0% 20% 40% 60% 80% 100% χήμα 2 Μείωςθ Χριςθσ Αυτοκινιτου Περιςςότερα Δζνδρα Ανανεϊςιμθ Ενζργεια Οικονομία το Ρεφμα Ανακφκλωςθ Χαρτιοφ Μείωςθ Καταναλωτιςμοφ Χριςθ Πυρθνικισ Ενζργειασ Καταπολζμςθ Πείνασ Τγιεινι Διατροφι Κατάργθςθ Θερμοκθπίων Προςταςία πάνιων Ειδϊν Κακαριότθτα Ακτϊν Χριςθ Αμόλυβδθσ Βανηίνθσ Λιγότερεσ Ατομικζσ Βόμβεσ Ιδζεσ ςχετικά με την αντιμετώπιςη τησ παγκόςμιασ υπερθζρμανςησ 0% 20% 40% 60% 80% 100% ΑΑ Α - Ψ ΨΨ χήμα 3

6 κεηξηάζνπλ θάπνηεο δξάζεηο πήξαλ ζρεηηθά ρακειή ςήθν εκπηζηνζχλεο: έλα 65% δελ ζπκθσλεί φηη ε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο βνεζάεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Έλα 41% δελ πηζηεχεη φηη ε κείσζε ηνπ θαηαλαισηηζκνχ ζα βνεζνχζε, έλα 38% δελ πηζηεχεη φηη ε αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ ζα βνεζνχζε θαη έλα άιιν 38% δελ πηζηεχεη φηη ε νηθνλνκία ζην ξεχκα ζα βνεζνχζε ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, δξάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ κεηξηαζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πήξαλ αλέιπηζηα πνζνζηά εκπηζηνζχλεο φηη κπνξνχλ: Ληγφηεξεο αηνκηθέο βφκβεο (62%), Υξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο (55%), Καζαξηφηεηα αθηψλ (31%), Πξνζηαζία ζπάλησλ εηδψλ (31%), Καηάξγεζε ζεξκνθεπίσλ (18%), Τγηεηλή δηαηξνθή (9%), Καηαπνιέκεζε πείλαο (3,4%). Παραγονηική Ανάλσζη (Factor Analysis) ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθαξκφζηεθε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (exploratory Factor Analysis), κε ζθνπφ λα απνθαιπθζνχλ ζέκαηα πνπ πξνζδηφξηζαλ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ. Η ΠΑ εθαξκφζηεθε κε ην πξφγξακκα SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Γηα ηελ εμαγσγή ησλ παξαγφλησλ εθαξκφζηεθε αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ (principal components analysis), ελψ ε κέζνδνο πεξηζηξνθήο (rotation) πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε varimax κε θαλνληθνπνίεζε θαηά Kaiser. Κξαηήζακε κφλν φζνπο παξάγνληεο είραλ ραξαθηεξηζηηθή ξίδα (eigenvalue) κεγαιχηεξε απφ 1. Δθαρμογή ηης ΠΑ. Η ΠΑ εθαξκφζηεθε ηξεηο θνξέο, κία θνξά γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο νκάδεο πξνηάζεσλ (αηηίεο, ζπλέπεηεο, ηξφπνη κεηξηαζκνχ), κε ζηφρν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζε θάζε εξψηεζε. Αηηίεο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ Η εθαξκνγή ηεο ΠΑ ζηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αηηίεο έδσζε πέληε παξάγνληεο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 59% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Οη παξάγνληεο 1-5 εμεγνχλ ην 15%, 14%, 12%, 10% θαη 8% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη θνηηεηέο ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ μεθάζαξε αληίιεςε ησλ αηηηψλ ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε εμαίξεζε ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. (Πην αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαη ζρεηηθφο πίλαθαο ζηε δεκνζηεπκέλε εξγαζία: Ikonomidis et al. 2012). πλέπεηεο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ Η εθαξκνγή ηεο ΠΑ ζηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλέπεηεο έδσζε ηέζζεξηο παξάγνληεο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 48% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Οη παξάγνληεο 1-4 εμεγνχλ ην 16%, ην 13%, ην 10% θαη ην 9% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα ζπλαρζεί είλαη φηη νη θνηηεηέο θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο ηδέεο θαη ηηο παξαλνήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. (Πην αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαη ζρεηηθφο πίλαθαο ζηε δεκνζηεπκέλε εξγαζία: Ikonomidis et al. 2012). Σξφπνη κεηξηαζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ Η εθαξκνγή ηεο ΠΑ ζηηο πξνηάζεηο πνπ απνηεινχλ πηζαλέο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 6 έδσζε ηέζζεξηο παξάγνληεο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 49% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο (Πίλαθαο 1). Οη παξάγνληεο 1-4 εμεγνχλ ην 19%, ην 11%, ην 10% θαη

7 ην 9% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Ο παξάγνληαο 1 πεξηιακβάλεη πέληε απφ ηηο επηά κε επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξφπνπο κεηξηαζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (πγηεηλή δηαηξνθή, θαηαπνιέκεζε πείλαο, θαζαξηφηεηα αθηψλ, πξνζηαζία ζπάλησλ εηδψλ, θαηάξγεζε ζεξκνθεπίσλ) θαη απνθαιχπηεη φηη νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ πνηεο δξάζεηο δελ ζα έρνπλ απνηέιεζκα ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο παγθφζκηαο ππεξζέξκαλζεο. Σέζζεξηο επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο νκαδνπνηνχληαη ζηνλ παξάγνληα 2. Απηφο ν παξάγνληαο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη κε ηελ αλάγθε λα πξνζηαηεπζνχλ νη θπζηθνί πφξνη. Οη θνηηεηέο αληηιακβάλνληαη φηη πεξηζζφηεξα δέληξα, πεξηζζφηεξε αλαθχθισζε ραξηηνχ, ιηγφηεξε ρξήζε απηνθηλήηνπ θαη ιηγφηεξε θαηαλάισζε ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηφο ν παξάγνληαο πεξηιακβάλεη δξάζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί ν θαζέλαο πξνζσπηθά λα αλαιάβεη, παξαπέκπνληαο ζηελ έλλνηα ηεο αηνκηθήο επζχλεο: νη πξσηνβνπιίεο ηνπ θαζελφο κπνξνχλ λα έρνπλ απνηέιεζκα ζηελ αλαραίηηζε ηεο παγθφζκηαο ππεξζέξκαλζεο. Ο παξάγνληαο 3 επίζεο ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε, θαζψο ηνλίδεη ηελ αλάγθε κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηελ αλάγθε εθκεηάιιεπζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη θαίλεηαη φηη νη θνηηεηέο δελ δέρνληαη ηε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο σο κέζν κεηξηαζκνχ ηεο παγθφζκηαο ππεξζέξκαλζεο. ε απηφλ ηνλ παξάγνληα πεξηιακβάλνληαη ε κείσζε ησλ αηνκηθψλ βνκβψλ θαη ε ρξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο. Ελδερνκέλσο ε ρξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο λα αλήθεη νξηαθά ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα, φπσο ππνδειψλεη ε ρακειή ηηκή ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο. σνηομογραθία Παράγονηας πρόηαζης σμμεηοτικόηηηα Τγηεηλή δηαηξνθή Καηαπνιέκεζε πείλαο Καζαξηφηεηα αθηψλ Πξνζηαζία ζπάλησλ εηδψλ Καηάξγεζε ζεξκνθεπίσλ Πεξηζζφηεξα δέληξα Αλαθχθισζε ραξηηνχ Μείσζε ρξήζεο απηνθηλήηνπ Μείσζε θαηαλαισηηζκνχ Αλαλεψζηκε ελέξγεηα Οηθνλνκία ζην ξεχκα Υξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο Ληγφηεξεο αηνκηθέο βφκβεο Υξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο Πίνακας 1: Παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ πεξηζηξνθή varimax θαη αθνξνχλ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζεξαπείεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Παξνπζηάδνληαη ηα παξαγνληηθά θνξηία πνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ Οη πξνηάζεηο πνπ πήξαλ ηα κεγαιχηεξα παξαγνληηθά θνξηία ζε θάζε παξάγνληα έρνπλ νκαδνπνηεζεί, νχησο ψζηε λα αλαδεηθλχνληαη νη θνηλέο ζεκαηηθέο ηδέεο. 2 Γηα ηελ πιήξε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ βι. ηε δεκνζηεπκέλε εξγαζία (Ikonomidis et al. 2012).

8 ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Όιεο νη θιαζηθέο παξαλνήζεηο πνπ απαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία (βι. παξαπάλσ, Εηζαγσγή) απαληψληαη θαη εδψ. Η πην ζπρλή είλαη γηα άιιε κηα θνξά ε ζχγρπζε ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηελ αξαίσζε ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο. Απηή ε ζχγρπζε δελ εθπιήζζεη. Αλ ην εμεηάζεη θαλείο, ηα δχν θαηλφκελα εχθνια ζπγρένληαη. Πξψηνλ, είλαη θαη ηα δχν απεηιή γηα ηνλ άλζξσπν. Δεχηεξνλ, πξσηαγσληζηνχλ θαη ζηα δχν νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ θαη αηκνζθαηξηθά αέξηα. Σξίηνλ, νθείινληαη θαη ηα δχν (είηε ελ κέξεη είηε ελ φισ) ζε αλζξσπνγελείο εθπνκπέο αεξίσλ. Επηπιένλ, ην φδνλ θαη νη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs) είλαη θνηλνί παξάγνληεο ζηνπο κεραληζκνχο ηνπο. Σέινο, ζε θάπνηα ζρνιηθά βηβιία παξνπζηάδνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν. Έλα ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη ππάξρεη κηα ηάζε ησλ θνηηεηψλ λα εκπηζηεχνληαη θάηη πνπ γεληθά θαίλεηαη «θαιφ» σο ιχζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη, νη επηά κε επηζηεκνληθέο ιχζεηο πνπ πξνηάζεθαλ (ιηγφηεξεο αηνκηθέο βφκβεο, ρξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο, θαζαξηφηεηα αθηψλ, πξνζηαζία ζπάλησλ εηδψλ, θαηάξγεζε ζεξκνθεπίσλ, πγηεηλή δηαηξνθή, θαηαπνιέκεζε πείλαο) πήξαλ θαηά κέζν φξν ηελ ςήθν εκπηζηνζχλεο ηνπ 34% ησλ θνηηεηψλ, πξνθαλψο επεηδή είλαη δξάζεηο πνπ σθεινχλ ην πεξηβάιινλ ή ηελ πγεία. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην 65% ησλ θνηηεηψλ δελ ζπκθσλεί φηη ε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο βνεζάεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ελψ φλησο βνεζάεη), ελδερνκέλσο επεηδή ε ππξεληθή ελέξγεηα θέξεη αξλεηηθή ηζηνξηθή θφξηηζε θαη είλαη δπλάκεη θαηαζηξνθηθή θαη επηθίλδπλε, δειαδή ραξαθηεξίδεηαη γεληθά σο θάηη «θαθφ» θαη ίζσο λα κνηάδεη αληηθαηηθφ ην λα πξνέξζεη έλα φθεινο ή κηα ιχζε απφ θάηη «θαθφ». Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ηα ζρνιηθά βηβιία, θαζψο θαη νη δηδάζθνληεο, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, λα θάλνπλ ξεηή θαη θαηεγνξεκαηηθή δηάθξηζε ησλ δχν θαηλνκέλσλ ηα νπνία ζπγρένπλ πνιινί θνηηεηέο (θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ θαη αξαίσζε ζηξψκαηνο φδνληνο). Υξεηάδεηαη, επίζεο, λα γίλεη δηάθξηζε ηνπ θπζηθνχ (θαη επσθεινχο) απφ ην αλζξσπνγελέο (θαη επηβιαβέο) θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Επηπιένλ, πξνηείλνπκε ηελ νξγάλσζε ελφο δηαηκεκαηηθνχ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηα παλεπηζηήκηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή πνιππινθφηεηα ησλ ελ ιφγσ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, πηζηεχνπκε φηη ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ε κφλε βαζκίδα ζηελ νπνία απηά κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ θαη δηεπθξηληζηνχλ επαξθψο. Εμάιινπ, ζεσξνχκε φηη νη απφθνηηνη νπνηαζδήπνηε παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα θξίζηκα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Αλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ πνιηηψλ, ηθαλψλ λα παίξλνπλ ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο θαη λα αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ θνηλσλία, ηφηε ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε. Έλα ηέηνην δηαηκεκαηηθφ κάζεκα ζα κπνξνχζε λα θαιχπηεη ηα εμήο ζέκαηα: Φαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, Αξαίσζε ζηξψκαηνο φδνληνο, Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, Ρχπαλζε πδάησλ, Ππξεληθνί θίλδπλνη, Απνςίισζε δαζψλ, Γελεηηθά κεηαιιαγκέλνη νξγαληζκνί. Η ηδέα, εμάιινπ δελ είλαη θαηλνχξηα: Έιιελεο εξεπλεηέο έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο κε ζέκα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ απφ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ δαζθάισλ (Mandrikas et al. 2012).

9 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Επραξηζηνχκε ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΠΣΔΕ ηνπ ΑΠΘ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα θαη βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζή ηεο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Boyes, E., & Stanisstreet, M. (1993). The 'Greenhouse Effect': children's perceptions of causes, consequences and cures. International Journal of Science Education, 15 (5), Boyes, E., & Stanisstreet, M. (1997). Children's Models of Understanding of Two Major Global Environmental Issues (Ozone Layer and Greenhouse Effect). Research in Science & Technological Education, 15 (1), Boyes, E., Chuckran, D., & Stanisstreet, M. (1993). How Do High School Students Perceive Global Climatic Change: What Are Its Manifestations? What Are Its Origins? What Corrective Action Can Be Taken? Journal of Science Education and Technology, 2 (4), Boyes, E., Stanisstreet, M., & Yonglinga, Z. (2008). Combating global warming: the ideas of high school students in the growing economy of South East China. International Journal of Environmental Studies, 65 (2), Boyes, E., Stanisstreet, M., & Papantoniou, Spiliotopoulou V. (1999). The Ideas of Greek High School Students about the Ozone Layer. Science Education, 83 (6) Courtenay-Hall, P., & Rogers, L. (2002). Gaps in mind: problems in environmental education knowledge-behaviour modelling research. Environmental Education Research, 8 (3), Hansen, P. J. K. (2010). Knowledge about the Greenhouse Effect and the Effects of the Ozone Layer among Norwegian Pupils Finishing Compulsory Education in 1989, 1993, and 2005 What Now? International Journal of Science Education, 32 (3), Hestness, E., McGinnis, J. R., Riedinger, K., & Marbach-Ad, G. (2011). A Study of Teacher Candidates Experiences Investigating Global Climate Change Within an Elementary Science Methods Course. Journal of Science Teacher Education, 22 (4), Ikonomidis, S., Papanastasiou, D., Melas, D., Avgoloupis, S. (2012). The Anthropogenic Greenhouse Effect : Greek Prospective Primary Teachers Ideas About Causes, Consequences and Cures. Journal of Science Education and Technology, DOI: /s IPCC (2007). Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 / Synthesis Report (www.ipcc.ch). Kalıpsı, E., Yener, Y., & Özkadif, S. (2009). The opinions of teacher candidates about global warming, greenhouse effect and ozone layer. World Applied Sciences Journal, 7 (1), Khalid, T. (2001). Pre-service teachers misconceptions regarding three environmental issues. Canadian Journal of Environmental Education, 6,

10 Kılınç, A., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2008). Turkish students ideas about global warming. International Journal of Environmental & Science Education, 3 (2), Kışoğlu, M., Gürbüz, H., Erkol, M., Akar, M. S., & Akilli M. (2010). Prospective Turkish elementary science teachers knowledge level about the greenhouse effect and their views on environmental education in university. International Electronic Journal of Elementary Education, 2 (2), Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behaviour? Environmental Education Research, 8 (3), Liarakou, G., Athanasiadis, I., & Gavrilakis C. (2011). What Greek secondary school students believe about climate change? International Journal of Environmental & Science Education, 6 (1), Mandrikas, A., Parkosidis, I., Psomiadis, P., Stoumpa, A., Chalkidis, A., Mavrikaki, E. & Skordoulis C. (2012). Improving pre-service elementary teachers' education via a laboratory course on air pollution: one university's experience. Journal of Science Education and Technology, DOI: /s Meadows, G., & Wiesenmayer, R. L. (1999). Identifying and Addressing Students Alternative Conceptions of the Causes of Global Warming: The Need for Cognitive Conflict. Journal of Science Education and Technology, 8 (3), Papadimitriou, V. (2004). Prospective Primary Teachers Understanding of Climate Change, Greenhouse Effect, and Ozone Layer Depletion. Journal of Science Education and Technology, 13 (2), Καξαηάζνο, Ν. (2008). Δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ δαζθάισλ γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 4 ν πλέδξην ΠΕΕΚΠΕ (Ναχπιην 12-14/12/2008).

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Αζαλαζία Δαβηδνύδε 1, Πελειόπε Παπαδνπνύινπ 2 1.Γαζθάια Φπζηθφο, MSc, 2 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεχθσλ adavidoudi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος

Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Διερεύνηση της πρόθεσης των μαθητών του 1 ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας για συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ΠΕ για την προστασία του περιβάλλοντος Άννα Δογούλη 1, Ευγενία Φλογαΐτη 2 1. Med, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Δηάβαζε ηα θείκελα θαη απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ: ΜΤΘΟ Ή ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; Οη δσληαλνί νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ελέξγεηα γηα λα επηβηώζνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα