Σο Ανθρωπογενές «Φαινόμενο Θερμοκηπίοσ»: Ηδέες Φοιηηηών ηοσ ΠΣΓΔ ηοσ ΑΠΘ τεηικά με Αιηίες, σνέπειες και Σρόποσς Ανηιμεηώπιζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σο Ανθρωπογενές «Φαινόμενο Θερμοκηπίοσ»: Ηδέες Φοιηηηών ηοσ ΠΣΓΔ ηοσ ΑΠΘ τεηικά με Αιηίες, σνέπειες και Σρόποσς Ανηιμεηώπιζης"

Transcript

1 Σο Ανθρωπογενές «Φαινόμενο Θερμοκηπίοσ»: Ηδέες Φοιηηηών ηοσ ΠΣΓΔ ηοσ ΑΠΘ τεηικά με Αιηίες, σνέπειες και Σρόποσς Ανηιμεηώπιζης Σίκνο Οηθνλνκίδεο 1, Δεκήηξεο Παπαλαζηαζίνπ 2, Δεκήηξεο Μειάο 3, Σηαύξνο Απγνινύπεο 4 1. Δηδάθηνξαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ 2. Δηδάθηνξαο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ ΑΠΘ 3. Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Φπζηθήο ηεο Αηκφζθαηξαο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ ΑΠΘ 4. Καζεγεηήο Αζηξνλνκίαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ ΠΔΡΗΛΖΨΖ Απηή ε εξγαζία δηεξεπλά ηηο ηδέεο θνηηεηώλ ηνπ Τκήκαηνο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ ζρεηηθά κε ην αλζξσπνγελέο θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη εηδηθόηεξα ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό 265 θνηηεηέο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιόγην θιεηζηνύ ηύπνπ. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζνβαξέο παξαλνήζεηο ζε όινπο ηνπο ηνκείο (αηηίεο, ζπλέπεηεο, αληηκεηώπηζε). Η πην ζπρλή παξαλόεζε πνπ αλαδείρηεθε από ηελ έξεπλα είλαη ε ζύγρπζε αλάκεζα ζην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ αξαίσζε ηνπ ζηξώκαηνο όδνληνο. Σύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, απηή ε παξαλόεζε είλαη ε πην ζπρλή θαη ζε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη δηεζλώο. Έλα άιιν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη όηη ε θύξηα πεγή ελεκέξσζεο ησλ θνηηεηώλ ζρεηηθά κε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ην ζρνιείν. Απηό ην ζπκπέξαζκα επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαλνήζεσλ ζηελ πεγή ηνπο. Κάπνηεο πξνηάζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε γίλνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία. ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ, ηδέεο, παξαλνήζεηο, Δεκνηηθή Εθπαίδεπζε ΔΗΑΓΩΓΖ ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα παξαηεξήζεθε κηα γξακκηθή ηάζε αχμεζεο ηεο κέζεο παγθφζκηαο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο, ε νπνία θαίλεηαη λα κεγαιψλεη ζηνλ 21ν αηψλα (IPCC 2007). Απηή ε ηάζε είλαη ε πνιπζπδεηεκέλε παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε (global warming). Όζνλ αθνξά ηελ επζχλε ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε (δειαδή φηη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ εληείλεηαη

2 εμαηηίαο αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κεζαλίνπ, CFCs θαη άιισλ «ζεξκνθεπηθψλ αεξίσλ») έρνπλ εθθξαζηεί αληηξξήζεηο. Ωζηφζν, νη αληηξξήζεηο απηέο ράλνπλ έδαθνο, θαζψο κηα νινέλα κεγαιχηεξε κεξίδα ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη ε παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε έρεη αλζξσπνγελή αίηηα. Η 4ε Έθζεζε Απνηίκεζεο (4th Assessment Report AR4) ηεο Δηαθπβεξλεηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) ζπκπεξαίλεη: «Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αύμεζεο ηεο κέζεο παγθόζκηαο ζεξκνθξαζίαο από ην κέζν ηνπ 20νπ αηώλα θαη κεηά είλαη πνιύ πηζαλό (πηζαλόηεηα κεγαιύηεξε από 90%) λα νθείιεηαη ζηελ παξαηεξνύκελε αύμεζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ αλζξσπνγελώλ ζεξκνθεπηθώλ αεξίσλ.» Έρνληαο ηεθκεξηψζεη ηελ αλζξσπνγελή πξνέιεπζε ηεο θαηαγεγξακκέλεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πξνρσξάκε ζην δεχηεξν βήκα, πνπ είλαη λα δηεξεπλήζνπκε πφζν θαιά εμεγείηαη ην θαηλφκελν ζηελ εθπαίδεπζε θαη πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο θαη νη παξαλνήζεηο θνηηεηψλ θαη καζεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, νη νπνίεο εμέηαζαλ ηηο ηδέεο καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θνηηεηψλ, αθφκα θαη ελ ππεξεζία δαζθάισλ. Οη έξεπλεο απηέο δηαπίζησζαλ πνιιέο παξαλνήζεηο. Με δηαθνξά, ε πην θνηλή θαη επίκνλε παξαλφεζε είλαη ε αηηηαθή ζρέζε (δειαδή φηη ην έλα θαηλφκελν πξνθαιεί ην άιιν) αλάκεζα ζην αλζξσπνγελέο θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 1 (anthropogenic greenhouse effect) θαη ηελ αξαίσζε ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο (Boyes, Chuckran & Stanisstreet 1993; Boyes & Stanisstreet 1993; Boyes & Stanisstreet 1997; Boyes, Stanisstreet & Papantoniou 1999; Boyes, Stanisstreet & Yonglinga 2008; Hansen 2010; Hestness, McGinnis, Riedinger & Marbach-Ad 2011; Kalıpsı, Yener, & Özkadif 2009; Khalid 2001; Kılınç, Stanisstreet & Boyes 2008; Kışoğlu, Gürbüz, Erkol, Akar & Akilli 2010; Liarakou, Athanasiadis & Gavrilakis 2011; Meadows & Wiesenmayer 1999; Papadimitriou 2004; Καξαηάζνο 2008). Άιιεο ζπρλέο παξαλνήζεηο είλαη: Η ξαδηελέξγεηα είλαη κηα απφ ηηο αηηίεο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Boyes et al. 1993; Kılınç et al. 2008; Kışoğlu et al. 2010). Η φμηλε βξνρή είλαη κηα απφ ηηο αηηίεο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Boyes et al. 1993; Papadimitriou 2004). Η ρξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο κπνξεί λα κεηξηάζεη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Boyes et al. 1993; Boyes et al. 2008; Kışoğlu et al. 2010). Οη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κεηξηάδνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Boyes & Stanisstreet 1993; Kılınç et al. 2008; Papadimitriou 2004). Εηδηθφηεξα, ε ζχγρπζε αλάκεζα ζην αλζξσπνγελέο θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ αξαίσζε ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο έρεη βξεζεί φηη απαληάηαη ζπρλά κεηαμχ θνηηεηψλ (Hestness et al. 2011; Kalıpsı et al. 2009; Khalid 2001; Kışoğlu et al. 2010; Papadimitriou 2004) αιιά θαη κεηαμχ ελ ππεξεζία δαζθάισλ (Καξαηάζνο 2008). Απηά ηα επξήκαηα έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα, θαζψο νη δάζθαινη κεηαδίδνπλ ηηο παξαλνήζεηο ηνπο ζηνπο καζεηέο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο, έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ε γλψζε ελφο πξνβιήκαηνο δελ νδεγεί θαη αλάγθε ζε δξάζε γηα ηελ επίιπζή ηνπ (Courtenay-Hall 1 ε κεξηθέο έξεπλεο ε ζχγρπζε είλαη αλάκεζα ζηηο έλλνηεο παγθόζκηα ππεξζέξκαλζε θαη αξαίσζε ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο.

3 & Rogers 2002; Kollmuss & Agyeman 2002). Ωζηφζν, ε γλψζε είλαη ε πξνυπφζεζε, ε αλαγθαία ζπλζήθε, γηαηί παξέρεη θίλεηξν γηα δξάζε. Απφ θεη θαη πέξα, ε γλψζε κφλε ηεο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ε δξάζε ζα ιάβεη ρψξα άιια ε άγλνηα κπνξεί λα εγγπεζεί φηη ε δξάζε δελ ζα ιάβεη ρψξα. Η αλάδεημε ηδεψλ θαη παξαλνήζεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ αλάιπζεο ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλνληαη ζε εηδηθά εξσηεκαηνιφγηα. Μηα κέζνδνο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ είλαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε. Η Παξαγνληηθή Αλάιπζε (ΠΑ) είλαη κηα ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνιιψλ κεηαβιεηψλ, ε νπνία έρεη εθαξκνζηεί ζε πεξηβαιινληηθέο, ηαηξηθέο θαη θνηλσληθέο κειέηεο. ην πιαίζην απηήο ηεο ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ έλα ζχλνιν αιιεινζρεηηδφκελσλ κεηαβιεηψλ (ζε απηή ηελ έξεπλα ηνλ ξφιν ησλ κεηαβιεηψλ παίδνπλ νη πξνηάζεηο) αληηθαζίζηαηαη απφ έλαλ κηθξφηεξν αξηζκφ κεηαβιεηψλ πνπ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη νλνκάδνληαη παξάγνληεο (factors). Κάζε παξάγνληαο είλαη γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ αξρηθψλ κεηαβιεηψλ θαη άζρεηνο κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο. Οη ζπληειεζηέο ησλ γξακκηθψλ ζπλδπαζκψλ νλνκάδνληαη παξαγνληηθά θνξηία (loadings) θαη εθθξάδνπλ ηνλ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ παξάγνληα θαη ησλ κεηαβιεηψλ. Η θαιχηεξε ηηκή θνξηίνπ γηα έλαλ παξάγνληα είλαη 1 (ή -1) θαη ζεκαίλεη ηέιεηα ζπζρέηηζε (ή αληη-ζπζρέηηζε) αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή θαη ηνλ παξάγνληα, ελψ ηηκή κεδέλ ζεκαίλεη απνπζία ζπζρέηηζεο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ηελ έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη , ζπκκεηείραλ 265 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο. Απφ απηνχο, 26 ήηαλ άληξεο, 230 γπλαίθεο, ελψ 9 δελ ζεκείσζαλ ην θχιν ηνπο (ηέηνηα αλαινγία θχισλ δελ μελίδεη ζε απηφ ην Σκήκα). Όζνλ αθνξά ην έηνο ζπνπδψλ, 85 ήηαλ πξσηνεηείο, 81 δεπηεξνεηείο, 20 ηξηηνεηείο, 15 ηεηαξηνεηείο, 4 είραλ ππεξβεί ηελ θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ θαη 60 δελ ζεκείσζαλ ην έηνο ζπνπδψλ. εκεηψλεηαη φηη φινη νη θνηηεηέο είραλ παξαθνινπζήζεη ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα «Μειέηε θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο», ην νπνίν πξνζθέξεηαη ζην πξψην εμάκελν. Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηδαθηέα χιε απηνχ ηνπ καζήκαηνο. ηηο γεληθέο εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα εμήο: 151 θνηηεηέο (57%) έδσζαλ ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 114 (43%) κε ηθαλνπνηεηηθή. Εμάιινπ, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηε δσή ζηε Γε απφ 175 θνηηεηέο (66%) θαη κε απαξαίηεην απφ 63 θνηηεηέο (24%), ελψ νη ππφινηπνη 27 θνηηεηέο (10%) απάληεζαλ «δελ γλσξίδσ». Καηά κέζν φξν νη θνηηεηέο εθηηκνχλ φηη δηάθνξεο πεγέο πιεξνθνξίαο έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ σο εμήο: ζρνιείν 52.34%, ηειεφξαζε 11.70%, βηβιία 10.51%, ηχπνο 8.70%, ίληεξλεη 8.20%, ζπδεηήζεηο 7.17%, ξαδηφθσλν 1.39%. Ο θχξηνο θνξκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ πξνηάζεηο, άιιεο επηζηεκνληθέο θαη άιιεο κε επηζηεκνληθέο, πνπ αθνξνχλ ηηο αηηίεο, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο κεηξηαζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Boyes θαη Stanisstreet θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Λίβεξπνπι (1993) κε καζεηέο εηψλ (Boyes & Stanisstreet 1993). Γηα ηε

4 δηθή καο έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην εκπινπηίζηεθε κε 6 λέεο πξνηάζεηο (Ikonomidis et al. 2012). Ζεηήζακε απφ ηνπο θνηηεηέο λα θξίλνπλ ηηο πξνηάζεηο, ζεκεηψλνληαο δίπια ζε θαζεκία κία απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο: ΑΑ είκαη ζίγνπξνο/ε φηη ε πξφηαζε είλαη αιεζήο Α λνκίδσ φηη ε πξφηαζε είλαη αιεζήο δελ γλσξίδσ Ψ λνκίδσ φηη ε πξφηαζε είλαη ςεπδήο ΨΨ είκαη ζίγνπξνο/ε φηη ε πξφηαζε είλαη ςεπδήο Οη απνθάλζεηο ηνπο δίλνληαη αλαιπηηθά ζηα ζρήκαηα 1-3. Οη επηζηεκνληθά απνδεθηέο πξνηάζεηο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζην πάλσ κέξνο θάζε ζρήκαηνο θαηά ζεηξά θζίλνληνο πνζνζηνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ έθξηλαλ αιεζή ηελ πξφηαζε (ζπλδπαζκφο ησλ απαληήζεσλ «ζίγνπξα αιεζήο» θαη «λνκίδσ αιεζήο»). ην θάησ κέξνο θάζε ζρήκαηνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο νη επηζηεκνληθά κε απνδεθηέο πξνηάζεηο θαηά ζεηξά αχμνληνο πνζνζηνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ έθξηλαλ αιεζή ηελ πξφηαζε. Έηζη, νη πην δεκνθηιείο επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο είλαη πξνο ην πάλσ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο, ελψ νη πην θνηλέο παξαλνήζεηο είλαη πξνο ην θάησ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο. Σα πνζνζηά πνπ βαζκνινγνχλ ηνλ νξηδφληην άμνλα εθθξάδνπλ ηε κεξίδα ησλ θνηηεηψλ πνπ έθξηλαλ αιεζή ηελ πξφηαζε. Οη απνθάλζεηο δίλνληαη κε ρξσκαηηθφ θψδηθα, σο ζπκπιεξσκαηηθά πνζνζηά ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο. Όζνλ αθνξά ηηο αιηίες ηοσ ανθρωπογενούς θαινομένοσ ηοσ θερμοκηπίοσ, δηαπηζηψλνληαη αξθεηέο παξαλνήζεηο: Έλα 59% ηνπ δείγκαηνο ελνρνπνηεί ηα ππξεληθά απφβιεηα απφ ζηαζκνχο ππξεληθήο ελέξγεηαο, έλα 55% ηηο «ππεξβνιηθά πνιιέο αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ πνπ θηάλνπλ ζηε Γε», έλα 53% ηελ αιφγηζηε ρξήζε εληνκνθηφλσλ ζηε γεσξγία θαη έλα 52% ηηο ηξχπεο ζην ζηξψκα ηνπ φδνληνο. Επίζεο, ην 78% δελ γλσξίδεη φηη ε ππεξβνιηθή πνζφηεηα φδνληνο θνληά ζην έδαθνο εληείλεη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ωο πξνο ηηο ζσνέπειες ηοσ ανθρωπογενούς θαινόμενοσ ηοσ θερμοκηπίοσ, ε πην ραξαθηεξηζηηθή παξαλφεζε είλαη φηη αλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ εληαζεί, ηφηε πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα παζαίλνπλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο. Απηφ πηζηεχεη ην 76% ησλ εξσηεζέλησλ. Επίζεο, έλα 63% πηζηεχεη (εζθαικέλα) φηη, αλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ εληαζεί, ν αέξαο ζα είλαη πην κνιπζκέλνο, θαη έλα 45% φηη ζε θάπνηεο πεξηνρέο ην λεξφ ηεο βξχζεο ζα είλαη αθαηάιιειν γηα πφζε. Έλα 13,5% πηζηεχεη φηη ζα γίλνληαη πεξηζζφηεξνη ζεηζκνί. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνπο ηρόποσς μεηριαζμού ηοσ θαινομένοσ ηοσ θερμοκηπίοσ, βιέπνπκε φηη κεηαμχ ησλ δξάζεσλ πνπ πξάγκαηη κπνξνχλ λα ην

5 Ιδζεσ ςχετικά με τισ αιτίεσ τησ παγκόςμιασ υπερθζρμανςησ Διοξείδιο του Άνκρακα Καφςθ Ορυκτϊν Καυςίμων Εγκλωβιςμζνθ Ακτινοβολία CFCs Χθμικά Λιπάςματα ιψθ Απορριμμάτων Όηον Κοντά ςτο Ζδαφοσ κουπίδια ςτουσ Δρόμουσ κουπίδια ςτα Ποτάμια Όξινθ Βροχι Σρφπεσ ςτο Όηον Εντομοκτόνα Ηλιακι Ακτινοβολία Ραδιενζργεια ΑΑ Α - Ψ ΨΨ 0% 20% 40% 60% 80% 100% χήμα 1 Η Γθ Θερμότερθ Λιϊςιμο Πάγων Αλλαγζσ ςτον Καιρό Ερθμοποίθςθ Μετακίνθςθ Πλθκυςμϊν Πλθμμφρεσ Περιςςότερα Ζντομα ειςμοί Σροφικι Δθλθτθρίαςθ Καρδιακζσ Προςβολζσ Ψάρια Δθλθτθριαςμζνα Νερό Βρφςθσ Ακατάλλθλο Μόλυνςθ Αζρα Καρκίνοσ Δζρματοσ Ιδζεσ ςχετικά με τισ ςυνζπειεσ τησ παγκόςμιασ υπερθζρμανςησ ΑΑ Α - Ψ ΨΨ 0% 20% 40% 60% 80% 100% χήμα 2 Μείωςθ Χριςθσ Αυτοκινιτου Περιςςότερα Δζνδρα Ανανεϊςιμθ Ενζργεια Οικονομία το Ρεφμα Ανακφκλωςθ Χαρτιοφ Μείωςθ Καταναλωτιςμοφ Χριςθ Πυρθνικισ Ενζργειασ Καταπολζμςθ Πείνασ Τγιεινι Διατροφι Κατάργθςθ Θερμοκθπίων Προςταςία πάνιων Ειδϊν Κακαριότθτα Ακτϊν Χριςθ Αμόλυβδθσ Βανηίνθσ Λιγότερεσ Ατομικζσ Βόμβεσ Ιδζεσ ςχετικά με την αντιμετώπιςη τησ παγκόςμιασ υπερθζρμανςησ 0% 20% 40% 60% 80% 100% ΑΑ Α - Ψ ΨΨ χήμα 3

6 κεηξηάζνπλ θάπνηεο δξάζεηο πήξαλ ζρεηηθά ρακειή ςήθν εκπηζηνζχλεο: έλα 65% δελ ζπκθσλεί φηη ε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο βνεζάεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Έλα 41% δελ πηζηεχεη φηη ε κείσζε ηνπ θαηαλαισηηζκνχ ζα βνεζνχζε, έλα 38% δελ πηζηεχεη φηη ε αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ ζα βνεζνχζε θαη έλα άιιν 38% δελ πηζηεχεη φηη ε νηθνλνκία ζην ξεχκα ζα βνεζνχζε ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, δξάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ κεηξηαζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πήξαλ αλέιπηζηα πνζνζηά εκπηζηνζχλεο φηη κπνξνχλ: Ληγφηεξεο αηνκηθέο βφκβεο (62%), Υξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο (55%), Καζαξηφηεηα αθηψλ (31%), Πξνζηαζία ζπάλησλ εηδψλ (31%), Καηάξγεζε ζεξκνθεπίσλ (18%), Τγηεηλή δηαηξνθή (9%), Καηαπνιέκεζε πείλαο (3,4%). Παραγονηική Ανάλσζη (Factor Analysis) ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εθαξκφζηεθε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε (exploratory Factor Analysis), κε ζθνπφ λα απνθαιπθζνχλ ζέκαηα πνπ πξνζδηφξηζαλ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ. Η ΠΑ εθαξκφζηεθε κε ην πξφγξακκα SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Γηα ηελ εμαγσγή ησλ παξαγφλησλ εθαξκφζηεθε αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ (principal components analysis), ελψ ε κέζνδνο πεξηζηξνθήο (rotation) πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ ε varimax κε θαλνληθνπνίεζε θαηά Kaiser. Κξαηήζακε κφλν φζνπο παξάγνληεο είραλ ραξαθηεξηζηηθή ξίδα (eigenvalue) κεγαιχηεξε απφ 1. Δθαρμογή ηης ΠΑ. Η ΠΑ εθαξκφζηεθε ηξεηο θνξέο, κία θνξά γηα θαζεκία απφ ηηο ηξεηο νκάδεο πξνηάζεσλ (αηηίεο, ζπλέπεηεο, ηξφπνη κεηξηαζκνχ), κε ζηφρν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζε θάζε εξψηεζε. Αηηίεο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ Η εθαξκνγή ηεο ΠΑ ζηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αηηίεο έδσζε πέληε παξάγνληεο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 59% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Οη παξάγνληεο 1-5 εμεγνχλ ην 15%, 14%, 12%, 10% θαη 8% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη θνηηεηέο ελδερνκέλσο λα κελ έρνπλ μεθάζαξε αληίιεςε ησλ αηηηψλ ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε εμαίξεζε ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. (Πην αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαη ζρεηηθφο πίλαθαο ζηε δεκνζηεπκέλε εξγαζία: Ikonomidis et al. 2012). πλέπεηεο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ Η εθαξκνγή ηεο ΠΑ ζηηο απαληήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλέπεηεο έδσζε ηέζζεξηο παξάγνληεο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 48% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Οη παξάγνληεο 1-4 εμεγνχλ ην 16%, ην 13%, ην 10% θαη ην 9% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα ζπλαρζεί είλαη φηη νη θνηηεηέο θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο ηδέεο θαη ηηο παξαλνήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. (Πην αλαιπηηθά απνηειέζκαηα θαη ζρεηηθφο πίλαθαο ζηε δεκνζηεπκέλε εξγαζία: Ikonomidis et al. 2012). Σξφπνη κεηξηαζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ Η εθαξκνγή ηεο ΠΑ ζηηο πξνηάζεηο πνπ απνηεινχλ πηζαλέο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 6 έδσζε ηέζζεξηο παξάγνληεο, νη νπνίνη εμεγνχλ ην 49% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο (Πίλαθαο 1). Οη παξάγνληεο 1-4 εμεγνχλ ην 19%, ην 11%, ην 10% θαη

7 ην 9% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Ο παξάγνληαο 1 πεξηιακβάλεη πέληε απφ ηηο επηά κε επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηξφπνπο κεηξηαζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (πγηεηλή δηαηξνθή, θαηαπνιέκεζε πείλαο, θαζαξηφηεηα αθηψλ, πξνζηαζία ζπάλησλ εηδψλ, θαηάξγεζε ζεξκνθεπίσλ) θαη απνθαιχπηεη φηη νη θνηηεηέο γλσξίδνπλ πνηεο δξάζεηο δελ ζα έρνπλ απνηέιεζκα ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο παγθφζκηαο ππεξζέξκαλζεο. Σέζζεξηο επηζηεκνληθέο πξνηάζεηο νκαδνπνηνχληαη ζηνλ παξάγνληα 2. Απηφο ν παξάγνληαο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη κε ηελ αλάγθε λα πξνζηαηεπζνχλ νη θπζηθνί πφξνη. Οη θνηηεηέο αληηιακβάλνληαη φηη πεξηζζφηεξα δέληξα, πεξηζζφηεξε αλαθχθισζε ραξηηνχ, ιηγφηεξε ρξήζε απηνθηλήηνπ θαη ιηγφηεξε θαηαλάισζε ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηφο ν παξάγνληαο πεξηιακβάλεη δξάζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί ν θαζέλαο πξνζσπηθά λα αλαιάβεη, παξαπέκπνληαο ζηελ έλλνηα ηεο αηνκηθήο επζχλεο: νη πξσηνβνπιίεο ηνπ θαζελφο κπνξνχλ λα έρνπλ απνηέιεζκα ζηελ αλαραίηηζε ηεο παγθφζκηαο ππεξζέξκαλζεο. Ο παξάγνληαο 3 επίζεο ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε, θαζψο ηνλίδεη ηελ αλάγθε κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηελ αλάγθε εθκεηάιιεπζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη θαίλεηαη φηη νη θνηηεηέο δελ δέρνληαη ηε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο σο κέζν κεηξηαζκνχ ηεο παγθφζκηαο ππεξζέξκαλζεο. ε απηφλ ηνλ παξάγνληα πεξηιακβάλνληαη ε κείσζε ησλ αηνκηθψλ βνκβψλ θαη ε ρξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο. Ελδερνκέλσο ε ρξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο λα αλήθεη νξηαθά ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα, φπσο ππνδειψλεη ε ρακειή ηηκή ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο. σνηομογραθία Παράγονηας πρόηαζης σμμεηοτικόηηηα Τγηεηλή δηαηξνθή Καηαπνιέκεζε πείλαο Καζαξηφηεηα αθηψλ Πξνζηαζία ζπάλησλ εηδψλ Καηάξγεζε ζεξκνθεπίσλ Πεξηζζφηεξα δέληξα Αλαθχθισζε ραξηηνχ Μείσζε ρξήζεο απηνθηλήηνπ Μείσζε θαηαλαισηηζκνχ Αλαλεψζηκε ελέξγεηα Οηθνλνκία ζην ξεχκα Υξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο Ληγφηεξεο αηνκηθέο βφκβεο Υξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο Πίνακας 1: Παξάγνληεο πνπ πξνέθπςαλ απφ πεξηζηξνθή varimax θαη αθνξνχλ ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζεξαπείεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Παξνπζηάδνληαη ηα παξαγνληηθά θνξηία πνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ Οη πξνηάζεηο πνπ πήξαλ ηα κεγαιχηεξα παξαγνληηθά θνξηία ζε θάζε παξάγνληα έρνπλ νκαδνπνηεζεί, νχησο ψζηε λα αλαδεηθλχνληαη νη θνηλέο ζεκαηηθέο ηδέεο. 2 Γηα ηελ πιήξε δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ βι. ηε δεκνζηεπκέλε εξγαζία (Ikonomidis et al. 2012).

8 ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Όιεο νη θιαζηθέο παξαλνήζεηο πνπ απαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία (βι. παξαπάλσ, Εηζαγσγή) απαληψληαη θαη εδψ. Η πην ζπρλή είλαη γηα άιιε κηα θνξά ε ζχγρπζε ηνπ αλζξσπνγελνχο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηελ αξαίσζε ηνπ ζηξψκαηνο φδνληνο. Απηή ε ζχγρπζε δελ εθπιήζζεη. Αλ ην εμεηάζεη θαλείο, ηα δχν θαηλφκελα εχθνια ζπγρένληαη. Πξψηνλ, είλαη θαη ηα δχν απεηιή γηα ηνλ άλζξσπν. Δεχηεξνλ, πξσηαγσληζηνχλ θαη ζηα δχν νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ θαη αηκνζθαηξηθά αέξηα. Σξίηνλ, νθείινληαη θαη ηα δχν (είηε ελ κέξεη είηε ελ φισ) ζε αλζξσπνγελείο εθπνκπέο αεξίσλ. Επηπιένλ, ην φδνλ θαη νη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs) είλαη θνηλνί παξάγνληεο ζηνπο κεραληζκνχο ηνπο. Σέινο, ζε θάπνηα ζρνιηθά βηβιία παξνπζηάδνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν. Έλα ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη ππάξρεη κηα ηάζε ησλ θνηηεηψλ λα εκπηζηεχνληαη θάηη πνπ γεληθά θαίλεηαη «θαιφ» σο ιχζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. Έηζη, νη επηά κε επηζηεκνληθέο ιχζεηο πνπ πξνηάζεθαλ (ιηγφηεξεο αηνκηθέο βφκβεο, ρξήζε ακφιπβδεο βελδίλεο, θαζαξηφηεηα αθηψλ, πξνζηαζία ζπάλησλ εηδψλ, θαηάξγεζε ζεξκνθεπίσλ, πγηεηλή δηαηξνθή, θαηαπνιέκεζε πείλαο) πήξαλ θαηά κέζν φξν ηελ ςήθν εκπηζηνζχλεο ηνπ 34% ησλ θνηηεηψλ, πξνθαλψο επεηδή είλαη δξάζεηο πνπ σθεινχλ ην πεξηβάιινλ ή ηελ πγεία. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην 65% ησλ θνηηεηψλ δελ ζπκθσλεί φηη ε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο βνεζάεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ελψ φλησο βνεζάεη), ελδερνκέλσο επεηδή ε ππξεληθή ελέξγεηα θέξεη αξλεηηθή ηζηνξηθή θφξηηζε θαη είλαη δπλάκεη θαηαζηξνθηθή θαη επηθίλδπλε, δειαδή ραξαθηεξίδεηαη γεληθά σο θάηη «θαθφ» θαη ίζσο λα κνηάδεη αληηθαηηθφ ην λα πξνέξζεη έλα φθεινο ή κηα ιχζε απφ θάηη «θαθφ». Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη ηα ζρνιηθά βηβιία, θαζψο θαη νη δηδάζθνληεο, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, λα θάλνπλ ξεηή θαη θαηεγνξεκαηηθή δηάθξηζε ησλ δχν θαηλνκέλσλ ηα νπνία ζπγρένπλ πνιινί θνηηεηέο (θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ θαη αξαίσζε ζηξψκαηνο φδνληνο). Υξεηάδεηαη, επίζεο, λα γίλεη δηάθξηζε ηνπ θπζηθνχ (θαη επσθεινχο) απφ ην αλζξσπνγελέο (θαη επηβιαβέο) θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Επηπιένλ, πξνηείλνπκε ηελ νξγάλσζε ελφο δηαηκεκαηηθνχ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηα παλεπηζηήκηα. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζρεηηθή πνιππινθφηεηα ησλ ελ ιφγσ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, πηζηεχνπκε φηη ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ε κφλε βαζκίδα ζηελ νπνία απηά κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ θαη δηεπθξηληζηνχλ επαξθψο. Εμάιινπ, ζεσξνχκε φηη νη απφθνηηνη νπνηαζδήπνηε παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα θξίζηκα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Αλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε ζπκβνιή ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ πνιηηψλ, ηθαλψλ λα παίξλνπλ ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο θαη λα αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ θνηλσλία, ηφηε ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε. Έλα ηέηνην δηαηκεκαηηθφ κάζεκα ζα κπνξνχζε λα θαιχπηεη ηα εμήο ζέκαηα: Φαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, Αξαίσζε ζηξψκαηνο φδνληνο, Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, Ρχπαλζε πδάησλ, Ππξεληθνί θίλδπλνη, Απνςίισζε δαζψλ, Γελεηηθά κεηαιιαγκέλνη νξγαληζκνί. Η ηδέα, εμάιινπ δελ είλαη θαηλνχξηα: Έιιελεο εξεπλεηέο έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο κε ζέκα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ απφ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ δαζθάισλ (Mandrikas et al. 2012).

9 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Επραξηζηνχκε ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΠΣΔΕ ηνπ ΑΠΘ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ έξεπλα θαη βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζή ηεο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Boyes, E., & Stanisstreet, M. (1993). The 'Greenhouse Effect': children's perceptions of causes, consequences and cures. International Journal of Science Education, 15 (5), Boyes, E., & Stanisstreet, M. (1997). Children's Models of Understanding of Two Major Global Environmental Issues (Ozone Layer and Greenhouse Effect). Research in Science & Technological Education, 15 (1), Boyes, E., Chuckran, D., & Stanisstreet, M. (1993). How Do High School Students Perceive Global Climatic Change: What Are Its Manifestations? What Are Its Origins? What Corrective Action Can Be Taken? Journal of Science Education and Technology, 2 (4), Boyes, E., Stanisstreet, M., & Yonglinga, Z. (2008). Combating global warming: the ideas of high school students in the growing economy of South East China. International Journal of Environmental Studies, 65 (2), Boyes, E., Stanisstreet, M., & Papantoniou, Spiliotopoulou V. (1999). The Ideas of Greek High School Students about the Ozone Layer. Science Education, 83 (6) Courtenay-Hall, P., & Rogers, L. (2002). Gaps in mind: problems in environmental education knowledge-behaviour modelling research. Environmental Education Research, 8 (3), Hansen, P. J. K. (2010). Knowledge about the Greenhouse Effect and the Effects of the Ozone Layer among Norwegian Pupils Finishing Compulsory Education in 1989, 1993, and 2005 What Now? International Journal of Science Education, 32 (3), Hestness, E., McGinnis, J. R., Riedinger, K., & Marbach-Ad, G. (2011). A Study of Teacher Candidates Experiences Investigating Global Climate Change Within an Elementary Science Methods Course. Journal of Science Teacher Education, 22 (4), Ikonomidis, S., Papanastasiou, D., Melas, D., Avgoloupis, S. (2012). The Anthropogenic Greenhouse Effect : Greek Prospective Primary Teachers Ideas About Causes, Consequences and Cures. Journal of Science Education and Technology, DOI: /s IPCC (2007). Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 / Synthesis Report (www.ipcc.ch). Kalıpsı, E., Yener, Y., & Özkadif, S. (2009). The opinions of teacher candidates about global warming, greenhouse effect and ozone layer. World Applied Sciences Journal, 7 (1), Khalid, T. (2001). Pre-service teachers misconceptions regarding three environmental issues. Canadian Journal of Environmental Education, 6,

10 Kılınç, A., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2008). Turkish students ideas about global warming. International Journal of Environmental & Science Education, 3 (2), Kışoğlu, M., Gürbüz, H., Erkol, M., Akar, M. S., & Akilli M. (2010). Prospective Turkish elementary science teachers knowledge level about the greenhouse effect and their views on environmental education in university. International Electronic Journal of Elementary Education, 2 (2), Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behaviour? Environmental Education Research, 8 (3), Liarakou, G., Athanasiadis, I., & Gavrilakis C. (2011). What Greek secondary school students believe about climate change? International Journal of Environmental & Science Education, 6 (1), Mandrikas, A., Parkosidis, I., Psomiadis, P., Stoumpa, A., Chalkidis, A., Mavrikaki, E. & Skordoulis C. (2012). Improving pre-service elementary teachers' education via a laboratory course on air pollution: one university's experience. Journal of Science Education and Technology, DOI: /s Meadows, G., & Wiesenmayer, R. L. (1999). Identifying and Addressing Students Alternative Conceptions of the Causes of Global Warming: The Need for Cognitive Conflict. Journal of Science Education and Technology, 8 (3), Papadimitriou, V. (2004). Prospective Primary Teachers Understanding of Climate Change, Greenhouse Effect, and Ozone Layer Depletion. Journal of Science Education and Technology, 13 (2), Καξαηάζνο, Ν. (2008). Δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ δαζθάισλ γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 4 ν πλέδξην ΠΕΕΚΠΕ (Ναχπιην 12-14/12/2008).

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Αζαλαζία Δαβηδνύδε 1, Πελειόπε Παπαδνπνύινπ 2 1.Γαζθάια Φπζηθφο, MSc, 2 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεχθσλ adavidoudi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

acee@otenet.gr 2 Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 3 Μέιε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο

acee@otenet.gr 2 Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 3 Μέιε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο Μελέηη Πεπίπηυζηρ, Ανάλςζη Λόγος και Δννοιολογική Υαπηογπάθηζη σέζευν Αιηίαρ Αποηελέζμαηορ υρ Γιδακηικέρ Σεσνικέρ για ηην Πποζέγγιζη ηυν Δπιπηώζευν ηυν Κλιμαηικών Αλλαγών Καηζηγηάλλε Αθξνδίηε 3, Μαξαγθνπδάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης

Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Γιερεύνηζη ηων ανηιλήψεων ηων μαθηηών ηοσ 1 οσ ΔΠΑ.Λ Φλώρινας για ηις ηοπικές περιβαλλονηικές επιπηώζεις ηης λειηοσργίας ηοσ ΑΖ Μελίηης Άννα Γογούλη 1, Δσγενία Φλογαΐηη 2 1. Msc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων Αρτέμη ταματία - 4170 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΑΡΙΣΩΝ ΠΟΛΑΣΟΓΛΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, lsofos@rhodes.aegean.gr 2 Π.Σ.Γ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια Μπακάλη Μαλαματή copyright 2010, Μ. Μπαθάιε, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γ ΑΘΖΝΑ, ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Οκήξνπ 34, Ν. κύξλε Σει. 210-9310767 Δπηκέιεηα έθδνζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΩΟΣΔΥΝΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛΘΑΠΑ ΑΡΘΣΕΘΔΗ-ΥΡΗΣΟ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ Μεηαπηστηαθή εργαζία Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Γηεξεχλεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα κνλνθαηνηθία. Πηπρηαθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Γηεξεχλεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα κνλνθαηνηθία. Πηπρηαθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Γηεξεχλεζε εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα κνλνθαηνηθία Πηπρηαθή Δξγαζία Κνπηνχβαιε Υαξαιακπία Μαξία Ηνχληνο 2013 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Κιηκαηηθή αιιαγή θαη ηνπξηζκόο» Δπηβιέπνπζα Κα Γηδαζθάινπ Διέλε πνπδάζηξηα: ηαπξνύια Πεζιή

Διαβάστε περισσότερα

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Μηράιεο Φωηηάδεο 1, Αθξνδίηε Καηζηγηάλλε 1, Θεκηζηνθιήο Σκπαξνύλεο 2, Διέλε Μαξαγθνπδάθε 3, Νίθνο Χξηζηνδνύινπ 3 1 Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Θέμα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Θέμα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Θέμα Δπηπηώζεηο θαη αληηκεηώπηζε εηζξνώλ αγξνηηθήο πξνέιεπζεο ζην πεξηβάιινλ ζε πεξηνρή ηεο Κσπαίδαο θαη πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΑΝΘΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Γιεπεύνηζη ζηάζευν και ανηιλήτευν γονέυν και ζςμβούλυν ζηαδιοδπομίαρ ζε ζσέζη με ηιρ επαγγελμαηικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Ζ επίδπαζη ηυν ειζποών ζηην ποιόηηηα ηος εδάθοςρ ζηο οποπέδιο ηηρ κοινόηηηαρ Ομαλών ζηη νήζο Κεθαλληνία. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Τκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μ αξίαο Γηαηαγάλα. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο : Νηθφιανο Μπηιάιεο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Τκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μ αξίαο Γηαηαγάλα. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο : Νηθφιανο Μπηιάιεο 2 ζηνπο γνλείο κνπ 3 Πνιπηερλείν Κξήηεο Τκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μ αξίαο Γηαηαγάλα Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο : Νηθφιανο Μπηιάιεο 4 Οθηψβξηνο 2010 Δθαξκνγή Μεζφδσλ Αλακφξθσζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ.

Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. Γηδαθηηθό πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθωλ: από ην ζρεδηαζκό ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ γηα ην γξακκαηηζκό ζηελ ειιεληθή γιώζζα ζηα.γ.δ. ωθξόλεο Υαηδεζαββίδεο, Καζεγεηήο Γιωζζνινγίαο, Α.Π.Θ. Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ πγγξαθή : Δπηβιέπσλ: Ππξαγόο Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα. «Οι εικόνερ ζηη μάθηζη βιολογικών εννοιών και θαινομένων: Η πεπίπηωζη ηων Φςζικών: «Δπεςνώ και Ανακαλύπηω» ηηρ ΣΤ δημοηικού»

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα. «Οι εικόνερ ζηη μάθηζη βιολογικών εννοιών και θαινομένων: Η πεπίπηωζη ηων Φςζικών: «Δπεςνώ και Ανακαλύπηω» ηηρ ΣΤ δημοηικού» ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ Καηεύζπλζε Γηδαθηηθή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα