ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ"

Transcript

1 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 21/07/2011 Αξ. Ξξση.: 32312/ΔΘ 1652 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 10 (7νο φξνθνο) Ραρ. Θψδηθαο : Αζήλα Ξξνο: Ξίλαθαο απνδεθηώλ Ξιεξνθνξίεο : Γξαθείν Ξξντζηακέλεο Ρει : Fax : ΘΔΚΑ: Νδεγίεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Ξξνγξακκάηωλ Ζ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ επηηάρπλζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ αλαδεηθλχεηαη ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή θξίζηκεο ζεκαζίαο. Πην πιαίζην απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη ησλ ΔΞ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην 2011, νη αξκφδηεο αξρέο πνπ αζθνχλ θαζήθνληα δηαρείξηζεο, θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ ηηο αθφινπζεο νδεγίεο. Α. Αλάθιεζε ηωλ απνθάζεωλ έληαμεο αλελεξγώλ πξάμεωλ (ελεξγνπνίεζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 3614/2007) Νη αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο, Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαη Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο θαινχληαη λα επαλεμεηάζνπλ ηηο εληαγκέλεο πξάμεηο 1 ζηα Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα γηα ηηο νπνίεο κέρξη ηελ 20 ε Ηνπιίνπ 2011 δηαπηζηψλεηαη θαζπζηέξεζε άλσ ησλ έμη κελψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνγξακκαηηζζείζα πξφνδν. Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη εάλ έρεη παξέιζεη ρξφλνο άλσ ησλ έμη κελψλ απφ ηελ πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο δηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ ηνπ νπνίνπ ε εκεξνκελία έλαξμεο πξνεγείηαη ρξνληθά ησλ άιισλ (πεδίο 69.1 ηος Τεσνικού Δεληίος Ππάξηρ), κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ απνζηαιεί πξνο πξνέγθξηζε ζηελ νηθεία αξρή πνπ αζθεί θαζήθνληα δηαρείξηζεο. Πηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ απηεπηζηαζίαο ή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ππνέξγν πνπ πξνεγείηαη ρξνληθά ησλ άιισλ αθνξά ζε απαιινηξηψζεηο ή αξραηνινγηθέο εξγαζίεο ή ΝΘΥ εμεηάδεηαη εάλ έρεη παξέιζεη ρξφλνο άλσ ησλ έμη κελψλ απφ ηελ πξνγξακκαηηδφκελε εκεξνκελία ζχλαςεο λνκηθήο δέζκεπζεο (πεδίο 69.3 ηος Τεσνικού Δεληίος Ππάξηρ). 1 Γελ αθνξά πξάμεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ζχζηαζεο Ρακείσλ

2 Γηα πξάμεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη ζρεηηθή θαζπζηέξεζε ζα πξέπεη ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα λα αλαθιεζνχλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο έληαμεο κε ηελ εμαίξεζε εηδηθψλ πξάμεσλ θξίζηκεο ζεκαζίαο θαη κεγέζνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο. Γηα ηηο παξαπάλσ εηδηθέο πξάμεηο πνπ θαηφπηλ εμέηαζεο ζα απνθαζηζηεί κεηά απφ εηδηθή ηεθκεξίσζε λα παξακείλνπλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα, ζα ηεζνχλ εηδηθνί φξνη θαη απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ. Ν πίλαθαο κε ηηο πξάμεηο απηέο, ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ζπλέρηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ επηθείκελσλ ελεξγεηψλ ζα θνηλνπνηεζεί κέρξη ηελ 15 ε Πεπηεκβξίνπ 2011 ζην ΞΑΑΛ, Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΠΞΑ. Β. Αλάθιεζε αλελεξγώλ απνθάζεωλ εθρώξεζεο αξκνδηνηήηωλ δηαρείξηζεο Νη αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαινχληαη λα επαλεμεηάζνπλ ηηο απνθάζεηο εθρψξεζεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηα Δπ. Ξξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη. Γηα ηηο απνθάζεηο απηέο γηα ηηο νπνίεο κέρξη ηελ 20 ε Ηνπιίνπ 2011 δηαπηζηψλεηαη θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε πξνζθιήζεσλ άλσ ησλ έμη κελψλ θαη εληάμεσλ άλσ ηνπ ελφο έηνπο, απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο εθρψξεζεο ζα πξνβνχλ ζε αλάθιεζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ εθρψξεζεο θαη ζα ελεκεξψζνπλ κέρξη ηελ 15 ε Πεπηεκβξίνπ 2011 ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΠΞΑ. Γ. Θαζνξηζκόο κέγηζηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο γηα ηηο λέεο εληάμεηο πξάμεωλ Γηα φιεο ηηο απνθάζεηο έληαμεο πξάμεσλ (πιελ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη Ρακείσλ) πνπ ζα εθδνζνχλ κεηά ηελ 20 ε Ηνπιίνπ 2011 ζα πξνβιεθζεί ζην ζχκθσλν απνδνρήο, εηδηθφο φξνο κε ηνλ νπνίν ζα πξνζδηνξίδεηαη ε κέγηζηε πξνζεζκία ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ ππνβνιή ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο πξνο εμέηαζε ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή, ε νπνία δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο 60 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο. Πηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ απηεπηζηαζίαο πξνζδηνξίδεηαη ε κέγηζηε πξνζεζκία γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απηεπηζηαζίαο, ε νπνία δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο 30 εκέξεο. Πηελ πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ε αξκφδηα δηαρεηξηζηηθή αξρή αλαθαιεί ηελ απόθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο. Πε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ θξίζηκεο ζεκαζίαο θαη κεγέζνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο (πρ Κεγάια Έξγα) κπνξεί λα απνθαζηζηεί κεηά απφ εηδηθή ηεθκεξίσζε ε ζπλέρηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα κε απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ. Γ. Δπειημία ζηε ρξήζε πόξωλ κεηαμύ θωδηθώλ ζεκαηηθώλ πξνηεξαηνηήηωλ ηωλ ΞΔΞ Νη Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Ξεξηθεξεηψλ δηαρεηξίδνληαη ηηο θαηαλνκέο ησλ πφξσλ πνπ ηνπο έρνπλ εθρσξεζεί αλά θσδηθφ ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο, σο ελδεηθηηθέο θαη φρη σο δεζκεπηηθέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Θαλνληζκψλ. Νη ελδερφκελεο αλαθαηαλνκέο αλά θσδηθφ ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ. 2

3 Δ. Απινπνίεζε ζπζηήκαηνο εθρωξήζεωλ αξκνδηνηήηωλ δηαρείξηζεο Ζ δεκηνπξγία πνιιψλ επηπέδσλ δηαρείξηζεο ζηα Ξξνγξάκκαηα δεκηνπξγεί κείδνλεο δπζθνιίεο θαη εκπινθέο θαη δπζαλάινγν κε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο. Γηα ην ιφγν απηφ εθεμήο γηα ην ίδην εθρσξνχκελν πνζφλ ζα είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ κέρξη δεχηεξνπ βαζκνχ/επηπέδνπ θαη ελφο κφλνλ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζε θάζε επίπεδν εθρψξεζεο. Ρα αλσηέξσ ζα πινπνηνχληαη ζην πιαίζην κηαο εληαίαο ππνπξγηθήο απφθαζεο. Ρπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο απφθαζεο απηήο ζα δηελεξγνχληαη ππφ ηνλ ηχπν αληηθαηάζηαζήο ηεο. Πε θάζε πεξίπησζε νη αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο πξηλ απφ ηελ έθδνζε απφθαζεο εθρψξεζεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπέδσλ εθρψξεζεο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη εκπιεθφκελεο αξρέο θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ. ΠΡ. Αμηνπνίεζε Ρερληθήο Βνήζεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε θνξέωλ δηαρείξηζεο θαη δηθαηνύρωλ Ζ αμηνπνίεζε ηεο Ρερληθήο Βνήζεηαο θαηεπζχλεηαη ζηηο παξαθάησ δξάζεηο ηερληθήο ππνζηήξημεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα: 1) δξάζεηο γηα ηελ σξίκαλζε ζθφπηκσλ θαη επηιέμηκσλ έξγσλ, κεζαίαο σξηκφηεηαο (βαζκνινγία 3-4), ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ «Ζ» ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ, πνπ είλαη εθηθηφ λα σξηκάζνπλ θαη λα πινπνηεζνχλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θάζε Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ ιφγσ δξάζεσλ σξίκαλζεο ζα εθαξκνζηεί ε αληίζηνηρε εζληθή λνκνζεζία (π.ρ. λ.3316/2005 θιπ). 2) Δλέξγεηεο ππνζηήξημεο κέζσ Ρερληθψλ Ππκβνχισλ γηα ηεο πξάμεηο εθείλεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο σο ηεο ην αλαπηπμηαθφ ηεο απνηέιεζκα θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία γηα ηελ σξίκαλζε ή/θαη πινπνίεζή ηεο, πνπ δελ δηαζέηεη ν δηθαηνχρνο ηεο πξάμεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θάζε Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο. 3) Ξξάμεηο πνπ ελψ δελ δηαζέηνπλ σξηκφηεηα ελ ηνχηνηο απνηεινχλ πξάμεηο «ζεκαία» (flagships), ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγξάθνπ «Ζ» ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ, γηα θάζε Γήκν ή Ξεξηθέξεηα ή ηνκέα θαη πνπ είλαη εθηθηφ λα σξηκάζνπλ θαη λα πινπνηεζνχλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θάζε Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο κε ζπληνληζκφ ηνπ ΞΑΑΛ. 4) Ρερληθή πνζηήξημε αδχλακσλ δηθαηνχρσλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, θαη δηθαηνχρσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη πςεινχ θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Ρερληθήο Βνήζεηαο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΔΠΞΑ. πνζηήξημε Φνξέωλ Γηαρείξηζεο ηεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο πξάμεωλ: 3

4 5) Ρεο πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ή ηνπ πιήζνπο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ απαηηείηαη ππνζηήξημε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, απφ εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο, ε ππνζηήξημε απηή κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί είηε κέζσ ηεο ΚΝΓ ΑΔ είηε κέζσ Κεηξψνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί απφ ηε ΚΝΓ ΑΔ γηα θάζε θαηεγνξία έξγνπ. 6) πνζηήξημε ζα δνζεί ζε Φνξείο Γηαρείξηζεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη πςεινχ θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην Ρερληθήο Βνήζεηαο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΔΠΞΑ, ή/θαη εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαία ε ζρεηηθή ππνζηήξημε κεηά απφ αμηνιφγεζε ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΠΞΑ πξνθεηκέλνπ λα αηηεζεί ηελ ππνζηήξημε ηεο ΚΝΓ ΑΔ. Ε. Άκεζε ελεξγνπνίεζε όιωλ ηωλ Θωδηθώλ Θεκαηηθώλ Ξξνηεξαηνηήηωλ (ΘΘΞ) ηωλ Ξξνγξακκάηωλ Άκεζε πξνηεξαηφηεηα πνπ ηίζεηαη είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ησλ Ξξνγξακκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θαινχληαη κέρξη ηεο 30 Πεπηεκβξίνπ 2011 λα εθδψζνπλ πξνζθιήζεηο γηα ην ζχλνιν ησλ Θσδηθψλ Θεκαηηθήο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο επζχλεο ηεο. Ζ. Κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνύ ώξηκωλ έξγωλ θαη έξγωλ «ζεκαία» (flagships) Κε επζχλε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θαη Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο θάζε ΔΞ, πινπνηείηαη ππνρξεσηηθά ε δηαδηθαζία ΔΛΡΝΞΗΠΚΝ ΥΟΗΚΥΛ ΞΟΑΜΔΥΛ ΘΑΗ ΞΟΑΜΔΥΛ «ΠΖΚΑΗΑ» ΓΗΑ ΡΖΠ ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ή ΡΝΚΔΑ. Κε ηελ έλλνηα Ξξάμεο «ΠΖΚΑΗΑ» λνείηαη εθείλε ε πξάμε πνπ κε ηελ πινπνίεζή ηεο, ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη ζα δεκηνπξγήζεη πξννπηηθέο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ θαη Δλδηάκεζσλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ παξέρεηαη ζην ζπλεκκέλν Ξαξάξηεκα Η, πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνχ ψξηκσλ έξγσλ/πξάμεσλ θαη έξγσλ «ζεκαία» ησλ ΔΞ. Ζ κεζνδνινγία απηή ή θαη θάζε άιιε κεζνδνινγία πνπ ζρεδηάδεηαη απφ ηεο αξκφδηεο αξρέο, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία δεμακελήο ψξηκσλ έξγσλ θαη έξγσλ «ζεκαία» ζπκβαηψλ κε ηεο ζηφρνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ πξνζθιήζεσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο επζχλεο ηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ζα ζπγθεληξψζνπλ απφ ηεο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο επζχλεο ηεο, ηεο πξνηάζεηο πνπ δχλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην ΔΠΞΑ. Νη ελ ιφγσ πξνηάζεηο ηαμηλνκεκέλεο θαηά βαζκφ σξηκφηεηαο θαη ε κεζνδνινγία θαηάηαμήο ηεο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεζνχλ ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΠΞΑ κέρξη ηεο 30 Πεπηεκβξίνπ

5 Θ. Ρήξεζε ηωλ πξνβιεπόκελωλ πξνζεζκηώλ Νη αξκφδηεο αξρέο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηεο πξνζεζκίεο νινθιήξσζεο ησλ επί κέξνπο δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ κε αξ 28020/ΔΘ 1212 (ΦΔΘ 1088, η.β, ) ηξνπνπνίεζε ηεο ΞΑΠΓ θαζψο θαη ηεο πξνζεζκίεο ηεο παξαγξάθνπ Γ (κέγηζηε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο) πνπ ηίζεηαη κε ηελ παξνχζα εγθχθιην. Γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο νη αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα εθδίδνπλ κέζσ ηνπ ΝΞΠ ηα ηππνπνηεκέλα έληππα ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε αιιά θαη ε νξζφηεηα ηεο ζπκπιήξσζεο φισλ ησλ πεδίσλ. Ρέινο επηζεκαίλεηαη φηη ηεο νη Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ ΝΞΠ πνπ αθνξνχλ ηεο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηψλ ηνπ ΞΔΞ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε γηα ην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ Ξεξηθέξεηά ηεο αλεμαξηήησο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Νη ππεξεζίεο ηεο είλαη ζηε δηάζεζή ηεο γηα θάζε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε. Ν θππνπξγόο Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο Θάλνο Κωξαίηεο Σςνημμένα:Παπάπηημα Ι Εζυηεπική Διανομή: Γξαθείν πνπξγνχ, θ. Κ.Σξπζνρνίδε Γξαθείν θππνπξγνχ, θ.θ.κσξαίηε Γξαθείν Δηδηθήο Γξακκαηέσο ΔΠΞΑ Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα θ. Γ. Ξεηξάθνπ Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή ΑΑΞΞ Δ Θεζκηθήο πνζηήξημεο Δ Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ΔΠΑΑΞ Δ Αξρή Ξιεξσκήο Δ ΝΞΠ Κοινοποίηζη: ΚΝΓ ΑΔ 5

6 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η : Κεζνδνινγία πξνζδηνξηζκνύ ώξηκωλ έξγωλ θαη έξγωλ «ΠΖΚΑΗΑ» Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θαηαγξαθήο ψξηκσλ έξγσλ θαη έξγσλ «ζεκαία» απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα: 1 ν ζηάδην: ΔΓΑ Δπηινγή θξίζηκωλ πιεξνθνξηώλ θαηάηαμεο έξγωλ Πην ζηάδην 1 ε θάζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή απνθαζίδεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηάμεη σο πξνο ηελ σξηκφηεηά ηνπο, ηηο πξνηάζεηο έξγσλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: αδεηνδνηήζεηοεγθξίζεηο, θάζε κειεηψλ θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ζηάδην απαιινηξηψζεσλ, χπαξμε ΚΞΔ, θιπ. Δπίζεο πξνζδηνξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ έξγσλ «ζεκαία» γηα ην νηθείν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα. Νη πιεξνθνξίεο απηέο θαηαγξάθνληαη ζε ζρεηηθή θφξκα πίλαθα, ν νπνίνο απνζηέιιεηαη ζηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. (Κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα έληππα/θφξκεο πνπ νη Κνλάδεο Αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ). 2 ν ζηάδην: Γηθαηνύρνη Θαηαγξαθή πξνηάζεωλ Νη δπλεηηθνί δηθαηνχρνη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζπκπιεξψλνπλ ηε θφξκα γηα θάζε πηζαλή πξφηαζε, κε πιήξσο αηηηνινγεκέλε ηεθκεξίσζε γηα θάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία απηήο. 3 ν ζηάδην: ΓΑ Θαηάηαμε πξνηάζεωλ / θαηαγξαθή έξγωλ «ζεκαία» Πην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην θαηαγξάθνληαη φιεο νη πξνηάζεηο ζε έλαλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη ηαμηλνκνχληαη. Πην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ζα ππάξρεη ε ιίζηα ησλ έξγσλ κε έλαλ βαζκφ σξηκφηεηαο αλά έξγν (ηαξινόμηζη ζε έπγα ςτηλήρ, μεζαίαρ ή σαμηλήρ υπιμόηηηαρ. Ενδεικηική κλίμακα βαθμολογίαρ, ςτηλή υπιμόηηηα: > 4, μεζαία: 3-4, σαμηλή: < 3) θαη παξάιιεια ζα έρνπλ θαηαγξαθεί ηα έξγα «ζεκαίεο» ηνπ νηθείνπ Ξξνγξάκκαηνο Έηζη ε θάζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα γλσξίδεη ηελ εηνηκφηεηα έξγσλ πνπ δηαζέηεη ζε θάζε Θεκαηηθή Ξξνηεξαηφηεηα. 6

7 Πίνακας Αποδεκτών: ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΔΠ ΞΝΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΥΛ πνπξγείν Δζωηεξηθώλ - Γελ. Γξακκαηέα, θ. Γεκήηξε Πηεθάλνπ Βαζ. Πνθίαο 15, Αζήλα πνπξγείν Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο - Γελ. Γξακκαηέα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θα Δπζηαζία Κπεξγειέ Βαζ. Πνθίαο 15, Αζήλα - Δηδηθφ Γξακκαηέα Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο & Δζληθνχ Ρππνγξαθείνπ θ. Πηέθαλν Γθξίηδαιε Κελαίρκνπ & Θενθηινπνχινπ 18, Αζήλα πνπξγείν Δμωηεξηθώλ - Δηδηθή Γξακκαηέα αμηνπνίεζεο Γηεζλψλ Ξξνγξακκάησλ θα Καξία Ινγνζέηε Βαζ. Πνθίαο 1, Αζήλα πνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο - Δηδηθφ Γξακκαηέα Τεθηαθνχ Πρεδηαζµνχ, θ. Αληώλε Καξθόπνπιν Ιέθθα 23-25, Αζήλα - Δηδηθφ Γξακκαηέα Ξξφεδξν ηεο Δπ.Ξα. ηνπ Δ.Ξ. Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, θ. Δ. Ξαηεξάθε Λίθεο , Αζήλα - Γελ. Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, θ. Πηέθαλν Θνκλελό Θάληγγνο 20, Αζήλα πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο - Γελ. Γξακκαηέα Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, θ. Θωλ/λν Καζηνπδάθε Κεζνγείσλ 119, Αζήλα - Δηδηθφ Γξακκαηέα δάησλ, θ. Αλδξέα Αλδξεαδάθε Ηαηξίδνπ 2 & Θεθηζίαο 124, Αζήλα πνπξγείν Ξαηδείαο, δηα βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ - Γελ. Γξακκαηέα, θ. Βαζίιεην Θνπιαϊδή Αλδξέα Ξαπαλδξένπ 37, Καξνχζη - Γελ. Γξακκαηέα Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο, θ. Θωλ/λν Θνθθηλνπιίηε Κεζνγείσλ 14-18, Αζήλα - Δηδηθή Γξακκαηέα Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Ρνκέα Γηαρείξηζεο Ξξνγξακκάησλ ΘΞΠ, θα Ηθηγέλεηα Νξθαλνύ Ξηηηαθνχ 2 θαη Ξεξηάλδξνπ, Αζήλα πνπξγείν πνδνκώλ, Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ - Γελ. Γξακκαηέα, θ. Σάξε Ρζηόθα Αλαζηάζεσο & Ρζηγάληε, Ξαπάγνπ - Γελ. Γξακκαηέα Γεκ. Έξγσλ, θ. Ηωάλλε Νηθνλνκίδε Σαξ. Ρξηθνχπε 182, Αζήλα - Γελ. Γξακκαηέα Ππγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ, θ. Π. Ιακπξόπνπιν Σαξ. Ρξηθνχπε 182, Αζήλα 7

8 πνπξγείν Δξγαζίαο θαη Θνηλωληθήο Αζθάιηζεο - Γελ. Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ, θ. Θεόδωξν Ρζέθν πνπξγείν γείαο & Θνηλωληθήο Αιιειεγγύεο - Γελ. Γξακκαηέα θ. Ληθόιαν Ξνιύδν Αξηζηνηέινπο 17, Αζήλα πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίµωλ - Δηδηθφ Γξακκαηέα Γνηθεηηθνχ Ρνκέα Θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη πνδνκψλ θ. Δπάγγειν Γηβάξε Ιεσθ. Αζελψλ 58, Αζήλα πνπξγείν Δζωηεξηθώλ - Γελ. Γξακκαηέα Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, θα Καξία Πηξαηεγάθε Γξαγαηζαλίνπ 8, Αζήλα πνπξγείν Ξνιηηηζκνύ θαη Ρνπξηζκνύ - Γελ. Γξακκαηέα Ξνιηηηζκνχ, θα Ιίλα Κελδώλε Κπνπκπνπιίλαο 20, Αζήλα - Γελ. Γξακκαηέα Ρνπξηζκνχ, θα Θωλ/λα Κπέε Ακαιίαο 12, Αζήλα Ξεξηθέξεηα Αλ. Καθεδνλίαο - Θξάθεο - Ξεξηθεξεηάξρε θν Αξηζηείδε Γηαλλαθίδε Γεµνθξαηίαο Θνµνηελή Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο - Ξεξηθεξεηάξρε Βαζ. Όιγαο Θεζζαινλίθε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο - Ξεξηθεξεηάξρε θν Γεψξγην Γαθή Γεµνθξαηίαο 52 (Γηνηθεηήξην) Θνδάλε Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ - Ξεξηθεξεηάξρε θν Αιέμαλδξν Θαρξηκάλε Ξιαηεία Ξχξξνπ Ησάλληλα Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο - Ξεξηθεξεηάξρε θν Θσλζηαληίλν Αγνξαζηφ Γηνηθεηήξην Ιάξηζα Ξεξηθέξεηα Ηνλίωλ Λήζωλ - Ξεξηθεξεηάξρε θν Πππξίδσλα Ππχξνπ Ππ. Παµάξα Θέξθπξα Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο - Ξεξηθεξεηάξρε θν Απφζηνιν Θαηζηθάξα Θνξίλζνπ Ξάηξα 8

9 Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο - Ξεξηθεξεηάξρε θν Θιέαξρν Ξεξγαληά ςειάληνπ Ιαµία Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο - Ξεξηθεξεηάξρε θη Γηάλλε Πγνπξφ Ι. Ππγγξνχ Αζήλα Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ - Ξεξηθεξεηάξρε θν Ξέηξν Ραηνχιε Ξιαη. Δζλάξρε Καθαξίνπ Ρξίπνιε Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ - Ξεξηθεξεηάξρε θν Αζαλάζην Γηαθαιή Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππφιεσο Κπηηιήλε Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ - Ξεξηθεξεηάξρε θν Γηάλλε Καραηξίδε Ξι. Ρζηξνπηλά Δξµνχπνιε Πχξνπ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο - Ξεξηθεξεηάξρε θν Πηαχξν Αξλανπηάθε Ξιαηεία Διεπζεξίαο Ζξάθιεην ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΔΠ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΔΥΛ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Καθεδνλίαο - Θξάθεο - Γεληθφ Γξακκαηέα, θν Θύκην Πώθν Ρ. Νηθνλνµίδε & Θ. Οσζζίδνπ 11, Θεζ/θε Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο - Γεληθή Γξακκαηέα, θα Γήκεηξα Γεωξγαθνπνύινπ-Κπάζηα Βνξ. Ζπείξνπ 20, Ησάλληλα Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο Πηεξεάο Διιάδαο - Γεληθή Γξακκαηέα, θα Θαιιηόπε Γεξαθνύδε Πσθξάηνπο 111, Ιάξηζα Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Ξεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ - Γεληθφ Γξακκαηέα, θ. Αλαζηάζην Απνζηνιόπνπιν ΛΔΝ Ξαηξψλ- Αζελψλ 69-71, Ξάηξα Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο - Γεληθφ Γξακκαηέα, θ. Ζιία Ιηαθόπνπιν Θαηεράθε 56, Αζήλα Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ - Γεληθφ Γξακκαηέα, θ. Φώηε Σαηδεκηράιε, Ληθήηα 6-8, Ξεηξαηάο Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Θξήηεο - Γεληθφ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο, θ. Αζαλάζην Θαξνύληδν Ξι. Θνπληνπξηψηε, Ζξάθιεην 9

10 ΔΗΓΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΝΗΛΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ πνπξγείν Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. «Γηνηθεηηθή Κεηαξξύζκηζε », Ξξντζηακέλε Δ., θα Θαξθνχιε Θαξακαληδάλε Αλαζηαζία Κελαίρκνπ & Θενθηινπνχινπ 18, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Πηξαηεγηθνύ Πρεδηαζκνύ, Ππληνληζκνύ & Δθαξκνγήο Ξξνγξακκάηωλ ΞΔΠ (ΔΠΠΔΔΞ) Ξξντζηακέλε Δ., θα Κνπζηαθάηνπ Βαζηιηθή Βαζ. Πνθίαο 15, Αζήλα πνπξγείν Δμωηεξηθώλ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνύ θαη Δθαξκνγήο Σξεκαηνδνηηθώλ θαη Δπελδπηηθώλ Ξξνγξακκάηωλ ζην πνπξγείν Δμωηεξηθώλ Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Σξήζην Ρζίξν Βαζ. Πνθίαο 1, Αζήλα πνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Τεθηαθή Πύγθιηζε Ξξντζηάκελν Δ.. Ιέθθα 23-25, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δ.Ξ. ηνπ ζηφρνπ Δπξωπαϊθή Δδαθηθή Ππλεξγαζία Ξξντζηάκελν Δ.. Ιεσθ. Γεσξγηθήο Πρνιήο Ξπιαία Θεζζαινλίθεο Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Αληαγωληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα Ξξντζηάκελν Ιεσθ. Κεζνγείσλ 56, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο Ξξνζηαζίαο ηνπ Θαηαλαιωηή Ξξντζηάκελν Δ.., θα Θαιιηφπε Πακπάλε Ξιαηεία Θάληγγνο 20, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Αιηεία Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Γηαλλαθφπνπιν Γεψξγην Ηεξνζνιχκσλ 6, Αζήλα πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε Ξξντζηάκελν Δ., θ. Σαηδεπαξαδείζε Αζηέξην Aεξνπφξνπ Ξαπαλαζηαζίνπ 34, Ακπειφθεπνη, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΞΔΘΑ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ηνπ ΦΠΗΘΝ ΞΙΝΡΝ & ΘΙΗΚΑΡΗΘΖΠ ΑΙΙΑΓΖΠ Ξξντζηάκελν Δ.. θ. Ληθφιαν Θιεληάηε Ιεσθ. Κεζνγείσλ 119, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ Ξεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ (ΔΠΞΔΓ) Ξξντζηακέλε Δ.. θα Θνχξηειε Σξπζνχια Ηηέαο 2 & Δπξπηαλίαο, Αζήλα πνπξγείν Ξαηδείαο, δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Κάζεζε Ξξντζηάκελν Δ., θ. Γψγν Πνθνθιή Ξηηηαθνχ 2 & Ξεξηάλδξνπ, Αζήλα 10

11 Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο Δθπαηδεπηηθώλ Γξάζεωλ Ξξντζηάκελν Δ., θ. Θνκλελφ Θεφδσξν Αλδξέα Ξαπαλδξένπ 37, Καξνχζη Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, δηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΟΔΛΑΠ, ηεο ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ θαη ηεο ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ (ΔΡΑΘ) Ξξντζηακέλε Δ.., θα Σξπζάθε Πνθία Ιεσθ. Κεζνγείσλ 14-18, Αζήλα πνπξγείν πνδνκώλ, Κεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Δλίζρπζε ηεο Ξξνζπειαζηκόηεηαο Ξξντζηακέλε Δ., θα Ξαπαζηψπε Εσή Θφληαξε 15, Αζήλα Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κεηαθνξψλ Ξξντζηάκελε Δ.. Αγίαο Πνθίαο 10, Λέν Τπρηθφ πνπξγείν Δξγαζίαο θαη Θνηλωληθήο Αζθάιηζεο Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Ξξντζηάκελν Δ., θ. Ληίθν Σξήζην Δηδηθή πεξεζία Γνκή Πρεδηαζκνχ θαη Νξγάλσζεο ηεο Ξαξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δ.Ξ. Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Ξξντζηακέλε Δ., θα Θνκλελνχ Κεξφπε Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Ξαξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δπξωπαϊθνύ Θνηλωληθνύ Ρακείνπ (ΔΠΔΘΡ) Ξξντζηακέλε Δ., θα Ξαπνχιηα Πηακαηία Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο Ππγρξεκαηνδνηνύκελωλ Δλεξγεηώλ από ην ΔΘΡ Ξξντζηακέλε Δ.., θα Αθαληδειηψηνπ Καξία Δηδηθή πεξεζία γηα ηελ Δλζωκάηωζε ηωλ Αξρώλ ηεο ΘΞ Equal & γηα ηε Γηαρείξηζε Γξάζεωλ ηνπ Δ.Ξ. «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ» Ξξντζηακέλε Δ.., θα Νηθνλφκνπ Νπξαλία πνπξγείν γείαο & Θνηλωληθήο Αιιειεγγύεο Δηδηθή πεξεζία ηνκέα γείαο θαη Θνηλωληθήο Αιιειεγγύεο Ξξντζηάκελν Δ., θ. Γεσξγαθφπνπιν Γεψξγην Γιάδζησλνο 1Α, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο ηνκέα γείαο θαη Θνηλωληθήο Αιιειεγγύεο Ξξντζηάκελν Δ., θ. Θνπθάθε Αληψλε Γιάδζησλνο 1Α, Αζήλα πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκωλ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Ξξντζηακέλε Δ.., θα Ξνιχδνπ Ξνιπμέλε Ιεσθ. Αζελψλ 58, Αζήλα Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο ΞΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα Ξξντζηακέλε Δ.. θα Ξπξηνβνιή Ξαλαγηψηα Ιεσθ. Αζελψλ 58, Αζήλα 11

12 πνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο Δ.Ξ. ηνπ ΘΞΠ , ηνπ ΔΠΞΑ θαη ινηπώλ Ππγρξεκαηνδνηνύκελωλ ΔΞ ζηε Γ.Γ. ΗΠΝΡΖΡΑΠ ηνπ π. Δζωηεξηθώλ (ΔΔ-ΓΓΗ) Ξξντζηακέλε Δ.., θα Πηακαηία Θαθαηζάθε πνπξγείν Ξνιηηηζκνύ θαη Ρνπξηζκνύ Δηδηθή πεξεζία Ρνκέα Ξνιηηηζκνύ & Ρνπξηζκνύ Ξξντζηάκελν θ. Ληαή Ξαλαγηψηε Θεκηζηνθιένπο 87 & Κεζψλεο, Αζήλα Ξεξηθέξεηα Αλ. Καθεδνλίαο - Θξάθεο Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, α.α. θ. Βαζίιεην Ξηηζηλίγθν Ζξνδφηνπ 28, Θνκνηελή Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θ. Υξαηνπνχινπ Αγγειηθή Ιεσθ. Γεσξγηθήο Πρνιήο Ξπιαία Θεζζαινλίθεο Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο Ξξντζηάκελν ΔΓΑ ΓΔΞ Γ. Καθεδνλίαο Γηνηθεηήξην ΕΔΞ, Θνδάλε Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Οφθθνπ Διέλε 8 εο Κεξαξρίαο 5-7, Ησάλληλα Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο Ξξντζηακέλε ΔΓΑ Πσθξάηνπο 111, Ιάξηζα Ξεξηθέξεηα Ηνλίωλ Λήζωλ Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Νηθνλφµνπ Ξέηξν Δζλ. Ξαιαηνθαζηξίηζαο Αιπθέο Ξνηαµνχ, Θέξθπξα Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ρδσξηδή Κηράιε ΛΔΝ Ξαηξψλ - Αζελψλ 28, Ξάηξα Ξεξηθέξεηα Πηεξεάο Διιάδαο Ξξντζηάκελν ΔΓΑ ςειάληνπ 12, Ιαµία Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ιέµα Θσλζηαληίλν Ιεσθ. Ππγγξνχ , Αζήλα Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Πθνχξα Αλαζηάζην Ρέξκα Δξ. Πηαπξνχ, Ρξίπνιε Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Φπηά Γεµήηξην 1 ν ριµ. Κπηηιήλεο - Ινπηξψλ, Κπηηιήλε Ξεξηθέξεηα Λνηίνπ Αηγαίνπ Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βνπηζίλν Αληψλην Π. Θαξάγησξγα 22, Δξκνχπνιε Ξεξηθέξεηα Θξήηεο Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Θαζζσηάθε Καξία Γνπθφο Κπνθψξ 7, Ζξάθιεην 12

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΠΑ - Δηδηθή Υπεξεζία Θεζκηθήο Υπνζηήξημεο - Δηδηθή Υπεξεζία Σπληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπ. Ξξνγξακκάησλ - Δηδηθή Υπεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2007 2013

Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2007 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δπισειπηζιακψ Ππψγπαμμα «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» 2007 2013 Δηήζια Έκθεζη Τλοποίηζηρ Έηοςρ 2011 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ Διδική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240

ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240 ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΔΠΚΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Αζήλα, 30/05/2011 Αξ. Ξξση.: 23410/ΔΘ 1240 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 10, Πύληαγκα ΠΡΟ: Πίνακαρ Αποδεκηών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ραρ. Γ/λζε : Κεηξνπφιεσο 12-14 Αζήλα15 Ιαλνπαξίνπ 2013 Ραρ. Θψδηθαο : 10563,Αζήλα ΑξπξσηΓηαθήξπμεο: θ/2/543 Ξιεξνθνξίεο : Ξαπαδέα Αθξνδίηε Διιάδα Κύπξνο 2007-2013 FAX : 210 5227300 Ρειέθσλν : 210 5229457

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ:16/6/2011 Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/Φ2420

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΑΓΑ :4Α89Γ-ΗΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΗΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ» Μεηαθηλνχκε ηελ Διιάδα κε αζθάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΟΓΖΓΟΤ (18-03-2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013. Δηήζηα Έθζεζε 2008 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΖ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2007 2013 Δηήζηα Έθζεζε 2008 Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα