ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : Fax : Aζήλα 3 /2 / 2004 Αξ. Πξση..: 5888 Α Π Ο Φ Α Η Θέμα: «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ, φξσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ θαη θηλεηψλ θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ». ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ απφ π.δ/ηνο «Κψδηθαο Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο» (Γ 580), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3044/02 «Μεηαθνξά πληειεζηή Γφκεζεο θαη ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Α 197). 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 Α ηνπ λ. 1558/1985 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (Α 137) πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 2081/1992 (Α 154) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξαγξ. 2α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2469/1997 (Α 38). 3. Σελ Τ6/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηεο Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ» (Β 1484). 1

2 4. Σελ αξηζκ / απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Γεσξγίαο Δπάγγειν Αξγχξε θαη Φψηε Υαηδεκηράιε» (Β 1479). 5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α.. 6. Σελ ππ αξ /5387 ΚΤΑ ησλ ππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Γεσξγίαο, Πνιηηηζκνχ, Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, «πεξί πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο έξγνπ θαη έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ» φπσο ηζρχεη. 7. Σελ ππ αξ /3591/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (1Γ/87) «πεξί απνζηάζεσλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ απφ νηθηζκνχο, δξφκνπο θιπ». 8. Σελ ππ αξ. Τ1β 2000/95 (343Β/95) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, θαη Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ «Τγεηνλνκηθή δηάηαμε πεξί φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο πηελν-θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Ά π θ π ο 1 Γηα ηελ έθδνζε απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκία, ηεο έγθξηζεο θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ κε ζθειεηφ ζεξκνθεπίνπ ή θηλεηψλ θηελνηξνθηθψλ ζηεγάζηξσλ, ησλ νπνίσλ νη ηχπνη έρνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Γεσξγηθψλ Καηαζθεπψλ ή άιινπ θνξέα πνπ νξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, νη φξνη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά σο εμήο: Α. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά: 1. Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. 2. Άδεηα ίδξπζεο ηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ Τ1β/2000/1995 (Β 343). 3. Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γ/λζεο Γεσξγίαο κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη : α) ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζηεγάζηξνπ πιεξνί ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ (ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δηαηάμεηο) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δπλακηθφηεηα θαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δψσλ, 2

3 β) είλαη ζχκθσλν κε εγθεθξηκέλν ηχπν θαηαζθεπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη κε ηελ έγθξηζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε, γ) επηηξέπεηαη ε κείσζε ηεο απφζηαζεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηεγάζηξνπ απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ κέρξη δχν θαη κηζφ (2,50) κέηξα (εθφζνλ δεηείηαη). 4. Θεσξεκέλα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ άδεηα ίδξπζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ Σερληθή αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη εγθξηζεί ε κείσζε ηεο απφζηαζεο θάησ απφ ηέζζεξα (4,00) κέηξα απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ σο άλσ παξ. 3γ, ζηελ νπνία ζα αηηηνινγνχληαη πιήξσο νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηε κείσζε απηή. 6. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηξφπνπ έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε ζέζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (κε εμαίξεζε ηα θηλεηά ζηέγαζηξα), ηηο απνζηάζεηο ηνπο απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ, ην εκβαδφλ ηεο θαηαζθεπήο, ππνινγηζκφ ηεο θάιπςεο θαη ζρεκαηηθή ηνκή πξνζαξκνγήο ζην θπζηθφ έδαθνο. Όια ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε εθείλα ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηα ζρέδηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 7. Σίηινη ηδηνθηεζίαο (ζπκβφιαην θαη πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο), ή κεηαγεγξακκέλν ελνηθηαζηήξην, ή απφθαζε 10εηνχο παξαρψξεζεο ή ελνηθίαζεο. 8. Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη παξέθθιηζε αξηηφηεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ απφ 24/ Π. Γ/ηνο (Γ 270). Β. Γηαδηθαζίεο: 1. Ζ αξκφδηα Πνιενδνκία, ζηελ νπνία θαηαηίζεληαη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη εθφζνλ απηά είλαη πιήξε, ρνξεγεί έγθξηζε θαηαζθεπήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο, κε ζπλεκκέλν ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο παξαγξάθνπ Α6 ζεσξεκέλν. ην έληππν ηεο έγθξηζεο αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ «ηδηνθηήηε» θαη ηεο θαηαζθεπήο (ζέζε, πεξηγξαθή θαη κέγεζνο) ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν έληππν-ππφδεηγκα, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη δεκνζηεχεηαη κε απηήλ. 2. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο ή ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ηελ επζχλε ησλ νπνίσλ έρεη ε εηαηξία θαηαζθεπήο ηνπνζέηεζεο) θαη πξν ηεο ρξήζεσο απηψλ, ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδεη ζηελ Πνιενδνκία βεβαίσζε εγγχεζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο φηη ην ζηέγαζηξν θαηαζθεπάζηεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν πνπ έρεη 3

4 εγθξηζεί. Παξάιιεια ζα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κηθξήο θιίκαθαο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε Πνιενδνκηθή ππεξεζία ζα ζεσξεί ηελ ρνξεγεζείζα έγθξηζε θαηαζθεπήο σο πξνο ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ. 3. Οπνηεδήπνηε δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο ή ππεξβάζεηο απφ ηελ ρνξεγεζείζα Έγθξηζε Καηαζθεπήο ππνδεηθλχνληαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νη απαξαίηεηεο επεκβάζεηο γηα ηε δηφξζσζε ησλ παξαβάζεσλ, ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 (Έιεγρνο -Δπηηξνπή- ζηαπιηζκνχ θαη επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο δσηθψλ πξντφλησλ) ηνπ Ν.1579/85 (217Α/85) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 4. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνδείμεηο, ε άδεηα ίδξπζεο ή ε απφθαζε Ννκάξρε, αθπξψλεηαη κε λέα απφθαζε ηνπ Ννκάξρε κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Τγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ε απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηηο ζρεηηθέο κε ηα απζαίξεηα θηίζκαηα δηαηάμεηο. Ά π θ π ο 2 Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα «έγθξηζε θαηαζθεπήο». Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2004 ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ & ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΔΩΡΓΗΑ ΡΟΓΟΤΛΑ ΕΖΖ ΦΩΣΖ ΥΑΣΕΗΜΗΥΑΛΖ 4

5 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΑΡΥΙΑ Γ/νζη Πολεοδομίαρ ΑΡ. ΠΡΧΣ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ. ΝΟΜΟ.. ΠΔΡΙΟΥΗ... ΘΔΗ ΔΡΓΟΤ... ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ... ΔΓΚΡΙΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΧΝ ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΜΔ ΚΔΛΔΣΟ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΧΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΧΝ ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΔΥΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗ 1. Σνλ Ν. 3044/02 «Πεξί Μεηαθνξάο πληειεζηή Γφκεζεο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 8 παξ Σελ ππ αξηζ.. ΚΤΑ ησλ Τπ. ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη Γεσξγίαο (ε ππφ έθδνζε ΚΤΑ) 3. α) Σελ ππ αξηζ. Απφθαζε πεξί Άδεηαο Ίδξπζεο ηνπ ΟΣΑ.. β) Σελ ππ αξηζ. Απφθαζε, γηα ηηο πεξηπηψζεηο εγθαηαζηάζεσλ κηθξήο θιίκαθαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. δ ηεο ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, θαη Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Τ1β/2000/95 (343Β/95) «Τγεηνλνκηθή δηάηαμε πεξί φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο πηελνθηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ». 4. Σελ βεβαίσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ σο άλσ Απφθαζε 3α ή 3β (θαηά πεξίπησζε) φηη: α) ην ζπγθεθξηκέλν ζηέγαζηξν πιεξνί ηνπο απαηηνχκελνπο φξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δπλακηθφηεηα θαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο δψσλ, β) είλαη ζχκθσλε κε ηνλ εγθεθξηκέλν ηχπν θαηαζθεπήο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπ. Γεσξγίαο ή ηνλ ηπρφλ εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα κε ηελ. έγθξηζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε, γ) επηηξέπεηαη ε κείσζε ηεο απφζηαζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηεγάζηξνπ απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ, κέρξη 2,5 κέηξα 5. Σα ζεσξεκέλα ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ Απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 3α ή ηεο 3β, θαηά πεξίπησζε. 6. Σελ απφ... αίηεζε η... πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο κειέηεο θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ.. ΚΤΑ ησλ Τπ. ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαη Γεσξγίαο 7. Σνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο. ΔΓΚΡΙΝΟΤΜΔ ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ, απφ ηηο αλσηέξσ, κειέηεο εξγαζηψλ. 1. Σηο κειέηεο ζπλέηαμε ν κεραληθφο Ζ ζχλδεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηα δίθηπα ησλ θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ ζα επηηξαπεί χζηεξα απφ βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο καο. Ο Δξοςζιοδοηημένορ Τπάλληλορ 5

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληαο ππφςε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Έρνληαο ππφςε: ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 14 εο

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα