ΑΔΑ: Β4ΩΓΒ-Θ35 Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΩΓΒ-Θ35 Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 1008/44742 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερανζέρου 46 Ταχ. Κώδ. : ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Πληροφ.:.Αργύρης Παπαγεωργίου Ουρανία Μπατσαλιά Δήμητρα Τσιακάλου Ευαγ. Κουτσούκου Τηλέφωνο : Ε-mail: Θέμα : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του N. 4056/2012 Για την εφαρμογή του N.4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 52/Α / ) και με την επιφύλαξη των κατά περίπτωση ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, σας γνωρίζουμε τα εξής : Α. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με τον όρο κτηνοτροφική εγκατάσταση νοείται η μονάδα εκτροφής οποιουδήποτε είδους ζώου η οποία αποτελείται από: Το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου που εκτρέφεται στην κτηνοτροφική εγκατάσταση Το περιφραγμένο γήπεδο εντός των ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση Το σύνολο των κτιρίων κύριων και βοηθητικών όπως σταύλος, υπόστεγα χονδροειδών ζωοτροφών, γραφεία, οικία σταβλίτη, παρασκευαστήριο ζωοτροφών, ζυγιστήριο, κλπ Το σύνολο των απαραίτητων ηλεκτρολογομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την λειτουργία της εγκατάστασης, όπως συστήματα αποχέτευσης, επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων, μεταφοράς και παροχής ύδατος, ηλεκτροδότησης κ.λ.π.

2 Το σύνολο των αποθηκών όπως αποθήκες ζωοτροφών, εργαλείων και προϊόντων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της και βρίσκονται εντός των ορίων του γηπέδου. 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ανάλογα με το είδος κατασκευής και τη μορφή τους οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες: Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής. Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα. ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία και είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες, ή τσιμεντόλιθους ή ξύλα ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών και εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου με το όρο κτηνοτροφία εκτατικής μορφής νοείται το σύστημα εκτροφής που ο σταβλισμός των ζώων περιορίζεται κατά τη διάρκεια της νύκτας ή για την προστασία τους κατά τη διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών και το οποίο: έχει χαμηλό επενδεδυμένο κεφάλαιο απαιτεί μικρή ένταση εργασίας καλύπτει τις ανάγκες διατροφής των ζώων κατά το μεγαλύτερο μέρος από φυσικούς ή τεχνητούς λειμώνες ή βοσκοτόπους. ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου με την υπ αρ. 5888/ (ΦΕΚ Β 355/2004) ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Γεωργίας, για τις οποίες πιστοποιητικό τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία οι οποίες έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και όπως αυτά ορίζονται στην υπ αρ / (ΦΕΚ Β 1396/2004) ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος, 2

3 Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Γεωργίας, για τις οποίες πιστοποιητικό τήρησης των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΗ Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας Ανάλογα με τη θέση και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4014/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λειτουργικός χώρος της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι το τμήμα του οικοπέδου που ορίζεται από το περίγραμμα των κτιριακών εγκαταστάσεων όπως χώροι στέγασης ζώων,αποθήκες κλπ στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης. 4. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της οποίας είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική εγκατάσταση. Έργο της ΑΑΑ είναι η χορήγηση, ανάκληση, ανανέωση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, και η επιβολή κυρώσεων, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού. 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ Η Επιτροπή Σταυλισμού είναι αρμόδια για τον έλεγχο, την διενέργεια αυτοψίας, την παροχή γνώμης για κάθε θέμα της κτηνοτροφικής εγκαταστάσης και την γνωμοδότηση για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 10 του Ν.4056/2012 στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται, μετά από αυτοψία, παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων του και παραλήψεις τήρησης των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της ΑΑΑ. Η Επιτροπή Σταυλισμού συστήνεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Είναι τριμελής, η θητεία της διαρκεί δύο έτη και συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη με βάση τα ισχύοντα στο άρθρο 4 του Ν.4056/2012. Εισηγείται στην ΑΑΑ, για κάθε θέμα που εξετάζει, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. 3

4 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Με το παρόντα νόμο αντικαθίστανται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με την άδεια εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης απαιτείται κατάθεση φακέλου με τα εξής δικαιολογητικά: 1. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα προς την ΑΑΑ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1. δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων ΠΠΔ υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3γ του Ν. 4056/2012. Το αποδεικτικό κατάθεσης που έχει ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την αυτοψία (υπόδειγμα 7) χορηγείται σε περίπτωση κατάθεσης πλήρους φακέλου. 2. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 300 Τ.Μ. ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω η έκδοση άδειας εγκατάστασης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο χορηγείται η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης η οποία ισχύει μέχρι 3 μήνες από την χορήγησή της και στο δεύτερο στάδιο χορηγείται η άδεια εγκατάστασης. I. Για την έκδοση της προέγκρισης κατατίθεται φάκελος που περιλαμβάνει: 1. αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2, 2. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του Ν. 4056/2012, 3. έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, εγγεγραμμένου στο ΓΕΩΤΕΕ, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 4. μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α, ή Δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για 4

5 την ανάληψη των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β 5. Έγκριση τύπου κατασκευής για την περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με σκελετό θερμοκηπίου. Η έγκριση χορηγείται από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών του Α.Π.Θ. σύμφωνα με την υπ αρ. 5888/ ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Γεωργίας. 6. Προεγκεκριμένη μελέτη και σχέδια, τοπογραφικό διάγραμμα από τον επιβλέποντα μηχανικό όπως ορίζονται στην υπ αρ / ΚΥΑ για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευών II. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης κατατίθεται φάκελος που περιλαμβάνει: 1. αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 2. άδεια προέγκρισης εγκατάστασης 3. πιστοποιητικό τύπου ή προτύπων από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις υπ αρ. 5888/ και / ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων και Γεωργίας, για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μέχρι 300 τ.μ. βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευών. 4. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. 3. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω η έκδοση άδειας εγκατάστασης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο χορηγείται η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης η οποία ισχύει μέχρι 3 μήνες από την χορήγησή της και στο δεύτερο στάδιο χορηγείται η άδεια εγκατάστασης. I. Για την έκδοση της προέγκρισης κατατίθεται φάκελος που περιλαμβάνει: 1. αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2, 2. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του Ν. 4056/2012, 3. έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου εγγεγραμμένου στο ΓΕΩΤΕΕ, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 5

6 II. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης κατατίθεται φάκελος που περιλαμβάνει: 1. αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 2. άδεια προέγκρισης εγκατάστασης 3. οικοδομική άδεια των κτιριακών εγκαταστάσεων από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σε περίπτωση της τρίτης κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 ή βεβαίωση απαλλαγής από υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή αίτηση ένταξης στο καθεστώς εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτηριακών εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία, στην περίπτωση της τρίτης κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4056/2012 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση οικοδομικής άδειας ή είναι αυθαίρετες εδάφιο δδ της παρ.5.α του άρθρου 6 τουν.4056/ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Η αυτοψία και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού γίνεται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την κατάθεση της αίτησης για άδεια εγκατάστασης. Η ΑΑΑ εντός της ανωτέρω προθεσμίας ελέγχει το φάκελλο της εγκατάστασης για να διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.4056/2012. Αν από την αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού διαπιστωθεί η ύπαρξη των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης καθώς και η ορθότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν, κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης η ΑΑΑ εκδίδει την άδεια εγκατάστασης Ενδεικτικά υποδείγματα των αιτήσεων και των αδειών εγκατάστασης και προέγκρισης εγκατάστασης καθώς και αποδεικτικό παραλαβής φακέλου για την περίπτωση των προχείρων καταλυμάτων παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου.. Οι αποστάσεις των χώρων που αναφέρονται στο παράρτημα του άρθρου 20 υπολογίζονται βάσει των ισοδυνάμων ζώων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην υπ αρ ΦΕΚ 21/Β / απόφαση του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το παράρτημα VII ομάδα 7 η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις». Κατά την κρίση της ΑΑΑ και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού είναι δυνατή η τροποποίηση των 6

7 αποστάσεων ώστε να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον. Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Επισημαίνεται επίσης ότι διοικητικοί έλεγχοι πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου διενεργούνται από την ΑΑΑ, πριν από την χορήγηση της άδειας και οποτεδήποτε μεταγενέστερα, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο. Τα στοιχεία του φακέλου διασταυρώνονται με στοιχεία άλλων μηχανογραφημένων ή μη βάσεων δεδομένων και με στοιχεία τηρούμενα σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή επαγγελματικές οργανώσεις. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά και έκτακτα. Ο τακτικός έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και στη συνέχεια ανά διετία. Ο έκτακτος έλεγχος διενεργείται οποτεδήποτε, κατά την κρίση της ΑΑΑ, ή εφόσον υπάρχουν καταγγελίες με βάσιμες ενδείξεις για παραβάσεις ισχυόντων νόμων, υγειονομικών ή πολεοδομικών διατάξεων ή άλλων κανονισμών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 8

9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 AITHΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν πρόχειρα καταλύματα ζώων Συμπλήρωση με κεφαλαία γράμματα Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία φορέα: Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας: Διεύθυνση επικοινωνίας: Διεύθυνση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: Αριθμ. Δελτίου ταυτότητας φορέα: Tηλέφωνο: Fax: Kωδικός εκμετάλλευσης (εφόσον υπάρχει): Είδος ζώων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης: Αριθμός Ζώων, Δυναμικότητα της Εγκατάστασης: Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων με συντεταγμένες αναφοράς: (λαμβάνονται από την διαδικτυακή υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών του κτηματολογίου ή με τη χρήαη GPS) Αιτούμαι να μου χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης για την κτηνοτροφική μου μονάδα με βάση το άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4056/2012. HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,... ΥΠΟΓΡΑΦΗ,. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Δήλωση του μελετητή ή του φορέα 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) 9

10 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 AITHΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 1 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μέχρι 300 τ.μ. βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευών ή για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας Συμπλήρωση με κεφαλαία γράμματα Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία φορέα: Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας: Διεύθυνση επικοινωνίας: Αριθμ. Δελτίου ταυτότητας φορέα: Διεύθυνση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: Tηλέφωνο: Fax: Kωδικός εκμετάλλευσης : Είδος ζώων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης: Αριθμός Ζώων, Δυναμικότητα της Εγκατάστασης: Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων με συντεταγμένες αναφοράς: (λαμβάνονται από την διαδικτυακή υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών του κτηματολογίου ή με τη χρήση GPS) Αιτούμαι να μου χορηγηθεί άδεια προέγκρισης εγκατάστασης για την κτηνοτροφική μου μονάδα με βάση το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 4056/ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,... ΥΠΟΓΡΑΦΗ,. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΝ 1. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α του Ν. 4014/2011, 2. Δήλωση του μελετητή ή του φορέα 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) 4. Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου 5.Έγκριση τύπου κατασκευής για την περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με σκελετό θερμοκηπίου. 6. Προεγκεκριμένη μελέτη, σχέδια και τοπογραφικό διάγραμμα 10

11 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 AITHΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 1 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μέχρι 300 τ.μ. βάσει εγκεκριμένων προτύπων κατασκευών ή για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας Συμπλήρωση με κεφαλαία γράμματα Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία φορέα: Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας: Διεύθυνση επικοινωνίας: Αριθμ. Δελτίου ταυτότητας φορέα: Διεύθυνση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: Αριθμός άδειας Προέγκρισης: Tηλέφωνο: Fax: Kωδικός εκμετάλλευσης : Είδος ζώων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης: Αριθμός Ζώων, Δυναμικότητα της Εγκατάστασης: Θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων με συντεταγμένες αναφοράς: (λαμβάνονται από την διαδικτυακή υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών του κτηματολογίου ή με τη χρήση GPS) Αιτούμαι να μου χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης για την κτηνοτροφική μου μονάδα με βάση το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 4056/ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,... ΥΠΟΓΡΑΦΗ,. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Πιστοποιητικό τύπου ή προτύπων 2. Οικοδομική άδεια ή Βεβαίωση απαλλαγής από υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή αίτηση ένταξης στο καθεστώς εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτηριακών εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία 3. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) 4. Αδεια προέγκρισης 11

12 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... Ημερομηνία..... Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ.πρωτ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (εκτατικής μορφής κτηνοτροφία ή μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι) Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθμ..../... αίτηση του..., κατοίκου..., οδός Το αριθμ..../... πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής σταυλισμού του άρθρου 4 του ν. 4056/ Την δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάσταση για την ανάληψη των προβλεπόμενων ΠΠΔ (παρ. 3, άρθρο 8 του ν. 4014/2011). 4. Την υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου φορέα του ν. 1599/1986 (Α 75) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3γ του νόμου 4056/ Τις διατάξεις της αριθμ. Υ1β/2000/ Υγειονομικής Διάταξης 6. Τις διατάξεις του ν.4056/ Τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης Χορηγείται στον άδεια εγκατάστασης...(π.χ. μονάδας εκτροφής προβάτων, κτλ.)..., δυναμικότητας...(π.χ. 200 προβάτων, αγελάδων κτλ.), τρόπου εκτροφής... (εκτατικής μορφής κτηνοτροφία ή μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι) στη θέση..., του Δημοτικού Διαμερίσματος..., του Δήμου...κτλ. Η παρούσα χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης όλων των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών και λοιπών διατάξεων, των σχετικών με τη λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 12

13 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... Ημερομηνία..... Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ.πρωτ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα του ΥΠΑΑΤ και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντατικής μορφής. ) Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθμ..../... αίτηση του..., κατοίκου..., οδός Την αριθμ.../... άδεια προέγκρισης. 3. Το αριθμ..../... πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής σταυλισμού του άρθρου 4 του ν. 4056/ Το αρθ.../... Πιστοποιητικό τύπου ή προτύπων από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία (Περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας της παραγράφου 5ββ) του άρθρου 6 του ν. 4050/2012.) 5. Την αριθμ.../...οικοδομική άδεια των κτηριακών εγκαταστάσεων της αρμόδια Πολεοδομικής Υπηρεσίας. (Περίπτωση της τρίτης κατηγορίας της παραγράφου 5γγ) του άρθρου 6 του ν. 4050/2012). 6. την αριθμ..../... Βεβαίωση απαλλαγής από υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας ή αίτηση ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτηριακών εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία. (Περίπτωση της τρίτης κατηγορίας της παραγράφου 5δδ) του άρθρου 6 του ν. 4050/2012.) 7. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ1β/2000/ Υγειονομικής Διάταξης 8. Τις διατάξεις του ν.4056/ Τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 10. Την αριθ.../... ΑΕΠΟ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Χορηγείται στον άδεια εγκατάστασης...(π.χ. μονάδας εκτροφής προβάτων, κτλ.)..., δυναμικότητας...(π.χ. 200 προβάτων, αγελάδων κτλ.), τρόπου εκτροφής... (εντατικής κτηνοτροφία...), παραγωγική κατεύθυνση... στη θέση..., του Δημοτικού Διαμερίσματος..., του Δήμου...κ.τ.λ. Η παρούσα χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης όλων των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών και λοιπών διατάξεων, των σχετικών με τη λειτουργία κτηνοτροφικών 13

14 εγκαταστάσεων, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 14

15 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... Ημερομηνία..... Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ.πρωτ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα του ΥΠΑΑΤ και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντατικής μορφής. ) Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθμ..../... αίτηση του..., κατοίκου..., οδός Το διαβιβαστικό της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την ΑΑΑ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α του ν. 4014/ Τη Δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των Πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β του ν. 4014/ Την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4γ του νόμου 4056/ Την έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου, που περιγράφει την ικανοποίηση των ζωοτεχνικών δεδομένων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. 6. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ1β/2000/ Υγειονομικής Διάταξης 7. Τις διατάξεις του ν.4056/ Τη δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης 9. Την αριθμ.... έγκριση τύπου κατασκευής για την περίπτωση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με σκελετό θερμοκηπίου. 10. Την προεγκεκριμένη μελέτη και τα σχέδια, το τοπογραφικό διάγραμμα από τον επιβλέποντα μηχανικό όπως ορίζονται στην / Χορηγείται στον άδεια προέγκρισης εγκατάστασης...(π.χ. μονάδας εκτροφής προβάτων, κτλ.)..., δυναμικότητας...(π.χ. 200 προβάτων, αγελάδων 15

16 κτλ.), τρόπου εκτροφής... (εντατικής κτηνοτροφία...), παραγωγική κατεύθυνση... στη θέση..., του Δημοτικού Διαμερίσματος..., του Δήμου...κ.τ.λ. Η παρούσα χορηγείται υπό τον όρο της τήρησης όλων των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών και λοιπών διατάξεων, των σχετικών με τη λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ αδείας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της τελευταίας και όχι πλέον των τριών μηνών από την χορήγηση της. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 16

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... Ημερομηνία..... Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ.πρωτ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων με αυτοψία και σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή σταυλισμού εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κατάθεση του φακέλου. ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. 17

18 YΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3γ. του Ν. 4056/2012 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ... Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1.τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή 2. η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με: αα) την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ββ) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφομένων ζώων γγ) τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, καθώς και οικισμών και πηγών ύδατος δδ) την ιδιοκτησία ή τις νόμιμες προϋποθέσεις χρήσης του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης εε) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές (4) Ημερομηνία: 20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 18

19 υγειονομικές διατάξεις. 3. έχω γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νομοθεσίας, σε περίπτωση μη τήρησης των αναφερομένων στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση. Ημερομηνία: 20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) 19

20 YΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4γ. του Ν. 4056/2012 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ... Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 1.τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή 2. η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με: αα) την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας ββ) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφομένων ζώων γγ) τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, καθώς και οικισμών και πηγών ύδατος δδ) την ιδιοκτησία και νόμιμη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης εε) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές (4) Ημερομηνία: 20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 20

21 υγειονομικές διατάξεις. 3. έχω γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νομοθεσίας, σε περίπτωση μη τήρησης των αναφερομένων στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση. Ημερομηνία: 20 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ A. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Εδρες τους B. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ I. Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Σκανδαλίδη II. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Δριβελέγκα III. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Γ. Κανελλόπουλου 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Εδρες τους 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Εδρες τους 22

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 13 / 06 /2012 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. πρωτ. : 1464/67426 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1. Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α )

Θέμα : Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αθήνα, 12 / 09 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. πρωτ. : 2025/113925

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52 12 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4056 Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις..

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΝΟΥ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΝΟΥ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΟΝΟΥ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4253/2014 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4253/2014 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4253/2014 1 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ρυθμίσεις στα παλιά δάνεια αγροτών προμήθειες ζωοτροφών και εφοδίων αδειοδότηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑ8Β-Π4Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 / 04 /2013 Αριθ. Πρωτ.: 1168/50249 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΦΜ 076682465 ΔΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ημερομηνία γέννησης 12/4/1971 Τόπος γέννησης

Ο/Η Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΦΜ 076682465 ΔΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Ημερομηνία γέννησης 12/4/1971 Τόπος γέννησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ /ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 6/12/2013. Αριθµ. Πρωτ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ / ΑΠΟΘΗΚΗΣ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑ ΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας Tµήµα 1ο Πυρ/κών Κανονισµών & ιατάξεων Ταχ. /νση Μουρούζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25/8/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 35307 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25/8/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 35307 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. - NetLaw.gr - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25/8/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 35307 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β' Προς Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και τους αποδέκτες πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ04Λ-ΡΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΧ-ΙΓΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΧ-ΙΓΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Ι'ενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ1-ΚΚΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 29 06 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (Ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας) Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης ή τροποποίησης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους».

Διαβάστε περισσότερα