ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκλη ση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χω ρών Σύναψη 12 συμβάσεων μίσθωσης έργου από την Πε ριφέρεια Θεσσαλίας Διαβάθμιση θέσεων διοικητικών υπαλλήλων του Γρα φείου του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμ ματείας για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρό νου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.. 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ /08 Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παρα γράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρ τημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α ), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμο διότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Φ.Ε.Κ. 42 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ Β ). 4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού. 5. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, περί ανάθεσης αρμοδιο τήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Σοφία Καλαντζάκου (Φ.Ε.Κ. 1/Β / ), αποφασίζουμε: Α) Καθορίζουμε την διαδικασία και τους ειδικότε ρους όρους για την κατάρτιση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 έκθεσης ως εξής: 1. Οι εργοδότες, οι οποίοι επιθυμούν να μετακαλέσουν υπήκοο τρίτης χώρας για απασχόληση, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοι κίας τους ή της έδρας της επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός, η ειδικότητα, η ιθαγένεια των υπηκόων τρίτων χωρών και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Ειδικότερα οι αιτήσεις για τη μετάκληση αλιεργατών κατατίθενται στο Δήμο ή την Κοινότητα όπου είναι εγκαταστημένη η επιχείρησή του εργοδότη ή στο νομό της έδρας νηολογίου του σκάφους του. 2. α. Η αίτηση για μετάκληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας συνοδεύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, από το οποίο θα προκύπτει δηλωθέν εισόδημα , στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν είναι επιτηδευματίας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιτηδευματί ας και λειτουργεί επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει την προηγούμενη χρήση ακαθάριστα έσοδα κατ ελάχιστο ποσό που θα αποδεικνύεται από το εκκαθαρι στικό σημείωμα φόρου εισοδήματος εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή αντίγραφο δήλωσης φορολο

2 14536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γίας Νομικού Προσώπου, εφόσον πρόκειται για Νομικό πρόσωπο, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, προς τον φορέα που απευθύνεται, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοι χείων, σύμφωνα με την υπ αριθμ /110/006Δ/ κοινή υπουργική απόφαση. Η αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία παραλαβής της αίτησης μετάκλησης παρα λαμβάνει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκ του επιδει χθέντος πρωτοτύπου του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιχείρηση η αίτηση συνοδεύεται και από στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του υπηκόου τρίτης χώρας με το αντικείμενο της επιχείρησης. β. Η αίτηση για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για απασχόληση στην αγροτική οικονομία, για εξαρτημένη ή εποχιακή απασχόληση, συνοδεύεται από αντίγραφο φορολογικής δήλωσης στην οποία φαίνεται η καλλι εργήσιμη έκταση καθώς και από υπεύθυνη δήλωση ότι καλλιεργείται όλη η δηλωθείσα έκταση ή για τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων. Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ανά ερ γαζόμενο, για την μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία, από κατ επάγγελμα αγρότη, καθορίζεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που απο τελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Η αντιστοιχία για απασχόληση σε κτηνοτροφικές πτη νοτροφικές μονάδες ή ως βοσκοί, καθορίζεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. γ. Η αίτηση για μετάκληση αλιεργατών συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας λιμενικής αρχής, από την οποία προκύπτει η έδρα του νηολογίου, το επιτρεπόμε νο όριο ατόμων που μπορεί να επιβιβαστεί στο σκάφος και ότι το σκάφος δεν είναι παροπλισμένο ή αργούν. 3. Ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα αποστέλλει εντός πέ ντε ημερών την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευ σης της οικείας Περιφέρειας, η οποία τις αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 μόνον εάν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος εργοδότη οι προϋποθέσεις της παρούσας, με κοινοποίηση στο τοπικό παράρτημα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να διατυ πώσει γνώμη προς την αρμόδια Επιτροπή με βάση τα τηρούμενα από αυτόν στοιχεία. Στις λοιπές περιπτώσεις ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική αξιολόγηση και κα ταρτίζει την σχετική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη, υπο χρεωτικώς, τα κριτήρια του Κεφ. Β της παρούσας. 4. Στην έκθεση της ανωτέρω Επιτροπής οι υπάρχου σες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό αντιστοιχούν στον αριθμό των προς μετάκληση εργαζομένων που προκύ πτει από τις σχετικές αιτήσεις των εργοδοτών, οι οποί ες έχουν εξετασθεί και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, προσαυξημένου σε ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των θέσεων, για την κάλυψη απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών. Η διαπίστωση της ύπαρξης των ανα γκών αυτών και η κατανομή των θέσεων εργασίας γίνε ται ύστερα από αίτημα του εργοδότη τηρουμένων κατά τα λοιπά της διαδικασίας και του ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρούσας και εφόσον προσκο μισθεί πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει αδυναμία κάλυψης των θέσεων αυτών από άνεργους ημεδαπούς ή κοινοτικούς υπηκόους ή νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών κατά το χρονι κό διάστημα υποβολής της αίτησης και αποδεικνύεται από τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία ο απρόβλεπτος και έκτακτος χαρακτήρας της ανάγκης. Σε περίπτωση που καλυφθεί ο αριθμός των προς μετάκληση εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου και του ως άνω ποσοστού 10%, επιπλέον εργατικό δυναμικό μπορεί να μετακληθεί μόνο εφόσον υπάρξει νέα έκθεση της Επιτροπής και εκδοθεί νέα κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3386/ Οι ανωτέρω εκθέσεις διαβιβάζονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο επισπεύδει την έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφα σης της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3386/2005. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί ας διαμορφώνει το περιεχόμενο της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εκθέσεις καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονο μίας. 6. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Νομού οφείλει να ενημερώσει, αμέσως και εγγράφως, τους εργοδότες, οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήσεις σχε τικά με την έκβαση των αιτημάτων τους. 7. Μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για κάλυψη των θέσεων εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, γίνεται μόνον από τους εργοδότες, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις, σύμφωνα με τη διαδι κασία που προβλέπεται στην παρούσα. Εργοδότες που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το προηγούμενο έτος και εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, μπορούν να ζητήσουν την κάλυψη θέσεων εργασίας από την αύξηση του αριθμού των θέσεων σε ποσοστό 10 % κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος κεφαλαίου. 8. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν εγκριθεί από την Ελληνική Προξενική Αρχή η αίτηση για την είσοδο υπηκόου τρίτης χώρας, ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης εργασίας από άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, με την προϋ πόθεση ότι με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Προξενι κής Αρχής πιστοποιείται το γεγονός της μη χορήγησης ειδικής θεώρησης εισόδου στην Ελλάδα. 9. Στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανά στευσης του Νομού τηρείται μητρώο εργοδοτών, το οποίο περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο εργοδότη ή επω νυμία επιχείρησης, επάγγελμα ή κατηγορία δραστηρι ότητας της επιχείρησης, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας της επιχείρησης, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμός και ειδικότητες μετακαλούμενων κατ έτος υπηκόων τρίτων χωρών και η χώρα προέλευσης αυτών. Β) Καθορίζουμε τα κριτήρια για την κατάρτιση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 έκθεσης ως εξής: α) Το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. β) Τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών και ειδικότερα του τελευταίου έτους αναφορικά με τις αιτήσεις των εργοδοτών που υποβλήθηκαν και τον αριθ μό των μετακλήσεων που ολοκληρώθηκαν.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση που ζητείται κατά τρόπο καταχρηστικό η κάλυψη των ίδιων θέσεων εργασίας για εξαρτημένη εργασία, για την κάλυψη των οποίων έχουν διενεργη θεί μετακλήσεις κατά τα προηγούμενα έτη, το αίτημα απορρίπτεται. γ) Η τήρηση από τον εργοδότη των υποχρεώσεων που απορρέουν γι αυτόν από τις διατάξεις του ν. 3386/2005, όπως ισχύουν, σε περίπτωση κατά την οποία έχει προβεί και στο παρελθόν σε μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία και ειδικότερα εάν αποδεικνύεται η αναχώρηση ή μη από την Χώρα των μετακληθέντων από αυτόν στο παρελθόν υπηκόων τρίτων χωρών. δ) Τα στοιχεία σχετικά με την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα αλ λοδαπούς ανά ειδικότητα. ε) Τα αιτήματα εξετάζονται μόνο εφόσον οι ειδικό τητες είναι προσδιορισμένες σύμφωνα με τη σχετική κατηγοριοποίηση του ΟΑΕΔ. στ) Δεν είναι δυνατή η μετάκληση εργατών γης με σχέση εξαρτημένης εργασίας όταν το είδος της καλ λιέργειας συναρτάται με πρόσκαιρη, εποχιακού χαρα κτήρα απασχόληση. Εξαρτημένη εργασία Γ) Καθορίζουμε την διαδικασία υποβολής των αιτή σεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων για εξαρτημένη εργασία, ως εξής: 1. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 3386/2005, ο εργοδότης που υπέβαλε αίτηση για την μετάκληση υπη κόου τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας, εφόσον συμπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινό τητα, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης, η υπηκοότητα και ο αριθμός διαβατηρίου του προς μετάκληση υπη κόου τρίτης χώρας και η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρα καταθηκών και Δανείων, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με τις τριμηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη. β) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005. γ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), για κάθε εργαζόμενο, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, από την οποία θα προ κύπτει το είδος της απασχόλησης και η αμοιβή του εργα ζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη. Εποχιακή εργασία Δ) Καθορίζουμε την διαδικασία υποβολής των αιτή σεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων για εποχιακή ερ γασία χωρών, ως εξής: Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο εργοδότης που επιθυμεί την μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας για εποχιακή απασχόληση, εφόσον συμπεριλή φθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου των προς μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών και η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Πα ρακαταθηκών και Δανείων, η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του ανειδίκευτου εργάτη. β) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005. γ) Σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο, από την οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης, διάρκεια και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να εί ναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου, θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα του εξα σφαλίσει κατάλυμα. Αλιεργάτες Ε) Καθορίζουμε την διαδικασία υποβολής των αιτή σεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών ως αλι εργατών, ως εξής: Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο εργοδότης που επιθυμεί την μετάκληση υπηκόου τρί της χώρας ως αλιεργάτη, εφόσον συμπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα, στον οποίο είναι εγκα ταστημένη η επιχείρησή του ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α) Πίνακα με τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, στα οποία θα περιλαμβάνονται, απαραιτήτως, το ονομα τεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου των προς μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών. β) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Πα ρακαταθηκών και Δανείων, η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε ένα εργαζόμενο. γ) Σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο, από την οποία θα προκύπτουν οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η αμοιβή του εργαζόμενου. δ) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005. ΣΤ) Καθορίζουμε την διαδικασία εξέτασης των αιτήσε ων για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για παροχή εξαρτημένης εργασίας, εποχιακή απασχόληση και των αλιεργατών, ως εξής: 1. Η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Νομού, η οποία εφόσον διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος αναφορικά με την τήρηση της προβλεπόμε νης διαδικασίας και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αποστέλλει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή πρά ξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μαζί με την υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σύμβαση εργασίας, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη, προκειμένου να του χορηγηθεί εθνική θεώ ρηση εισόδου.

4 14538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή εργασίας (εξαρτημέ νη, εποχιακή, αλιεργάτες). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπη ρεσία προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβα ση εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου. Ζ) Αποστολή των εγκριτικών πράξεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα απο στέλλονται στα οικεία Προξενεία μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σε περίπτωση μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία ή μέσω ταχυμε ταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών σε περίπτω ση μετάκλησης για εποχιακή εργασία ή αλιεργάτες. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται και κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης για εποχιακή απα σχόληση. Η) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών 1. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία επιστρέφονται εφόσον: α. Εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια διαμονής και έχει πα ρέλθει τρίμηνο από την έναρξη ισχύος της. β. Δεν εγκριθεί η μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. γ. Δεν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Προξενική Αρχή είτε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βε βαιώνεται από την αρχή αυτή. δ. Χορηγηθεί μεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκο ος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα μετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία διαβι βάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο μεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου. 2. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία επιστρέφονται εφόσον: α. Λήξει η άδεια διαμονής ή παρέλθει το χρονικό διά στημα για το οποίο είχε δικαίωμα να παραμείνει στην Χώρα. β. Δεν εγκριθεί η μετάκληση υπηκόου τρίτης χώ ρας από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέ ρειας. γ. Δεν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Προξενική Αρχή είτε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βε βαιώνεται από την αρχή αυτή. δ. Χορηγηθεί μεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκο ος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας. ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα μετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία διαβι βάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο μεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου. 3. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για μετάκληση αλιεργατών επιστρέφονται εφόσον: α. Λήξει η άδεια διαμονής ή παρέλθει το χρονικό διά στημα για το οποίο είχε δικαίωμα να παραμείνει στην Χώρα. β. Δεν εγκριθεί η μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. γ. Δεν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Προξενική Αρχή είτε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βε βαιώνεται από την αρχή αυτή. δ. Χορηγηθεί μεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκο ος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας. ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα μετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία διαβι βάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο μεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου. 4. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστρο φής εγγυητικών επιστολών, που κατατίθενται στις Πε ριφέρειες για τη μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών, αυτές καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας. Θ) Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι εγγυητικές επιστολές, που έχουν κατατεθεί και παραμένουν στις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυ τοδιοικήσεις για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώ θησης ή απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων ζητήθηκε η μετάκληση για εξαρτημένη εργασία, επι στρέφονται στον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή έγγρα φης ειδοποίησης της αρμόδιας αντίστοιχα, υπηρεσίας, με αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο ανα φερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποχωρήσει από τη χώρα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτε ρικών. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Νομάρχη αντίστοιχα. 2. Οι εγγυητικές επιστολές, που έχουν κατατεθεί και παραμένουν στις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυ τοδιοικήσεις για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης υπηκόων τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει στη Χώρα για εξαρτημένη ή εποχιακή απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2910/2001 ή 3386/2005, επιστρέφο νται στον εργοδότη εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή έγγραφης ειδο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποίησης της αρμόδιας αντίστοιχα, υπηρεσίας. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η κατάπτωση των εγ γυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη πα ραγγελία του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Νομάρχη αντίστοιχα. 3. Οι εκθέσεις των Επιτροπών του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 για τις θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν κατά το έτος 2008, εκδίδονται με βάση τις αιτήσεις ερ γοδοτών που υποβλήθηκαν εντός του έτους 2007 κατά παρέκκλιση των διατάξεων των κεφαλαίων Α και Β της παρούσας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ Α) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Αραβόσιτος 100 Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ Ζαχαρότευτλα 70 Βαμβάκι 20 Ηλίανθος 100 Καπνός 5 Γ) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ Μηδική, Βίκος. 100 Δ) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Αγγούρια, Κολοκυθάκια, Μαρούλια, Μελιτζάνες, Τομάτες, Πιπεριές, Φασολάκια. Ε) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αντίδια, Κολοκυθάκια, Αρακάς, Κρεμμύδια, Λά χανα, Μαρούλια, Μελιτζάνες, Μπάμιες, Τομάτες, Πατάτες, Πιπεριές, Πράσα, Σπανάκι, Φασολάκια, Καρότα, Σκόρδα Σπαράγγια 5 Μανιτάρια 0,2 ΣΤ) ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ Καρπούζι Πεπόνι 30 Αχλάδια, Μήλα, Βερίκοκα, Ροδάκινα, Δαμάσκηνα, Κεράσια, Ακτινίδια. 5 Βατόμουρα 5 Σταφύλια για οινοποίηση 15 Σταφύλια επιτραπέζια 10 Ζ) ΕΛΙΑ Ελιές για λάδι και βρώσιμες 25 1 Η) ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Φιστίκια, Αμύγδαλα, Φουντούκια, Κάστανα 40 Θ) ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 5 Ι) ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΙΑ) ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Λεβάντα, Ρίγανη, Μέντα 40 ΙΒ) ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ Φυτώρια 3 ΙΓ) ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ (Ακακίες, Καρυδιές κ.λ.π.) Για την καλλιέργεια ελαιόδενδρων το στρέμμα αντιστοιχεί σε 20 ελαιόδενδρα.

6 14540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, σταβλισμένες 20 Αγελάδες κρεατοπαραγωγής, σταβλισμένες βοσκής. 40 Αιγοπρόβατα οικόσιτα βοσκής. 100 Χοίροι 25 Πουλερικά (όρνιθες γαλοπούλες) 300 Κουνέλια 150 Μέλισσες Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Ιουνίου κυψέλες ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ F Α ριθμ (2) Σύναψη 12 συμβάσεων μίσθωσης έργου από την Περι φέρεια Θεσσαλίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι ατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 206/Α ). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). γ) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κρά τους» (Φ.Ε.Κ. 247/ Α ). δ) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/ (Φ.Ε.Κ. 134/τ.Α / ) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». ε) Του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Φ.Ε.Κ. 201/Α ). στ) Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 231/Α / ). ζ) Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 57/ Α ). η) Της παρ. 51 του άρθρου 1 του 2412/1996 «Μεταφο ρά αρμοδιοτήτων από το Υπουργ. Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά Όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/ Α / ). 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/115/4023/ από φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ. 3. Την υπ αριθ. 477/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ότι πρόκειται για γνήσιες συμ βάσεις μίσθωσης έργου και δεν υποκρύπτεται εξαρτη μένη εργασία. 4. Την υπ αριθμ /Υ252/ (Φ.Ε.Κ. 1948/ Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών». 5. Το υπ αριθμ /5796/699/Β0014/ έγ γραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά την υπαγωγή σε Φ.Π.Α. σύμβασης ανάθεσης έργου. 6. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκα λείται δαπάνη ποσού εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ( ) ευρώ η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον Προϋπολογισμό του ΥΠ.ΕΣ. και ειδικότερα από τη γραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 3299 του ειδικού φορέα , αποφασίζουμε: 1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του Αστι κού Κώδικα, σε δώδεκα (12) άτομα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα οποία έχουν ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 3 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 1 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 8 ΣΥΝΟΛΟ Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτά έχει ως αντικείμενο τη συλλογή, ταξινόμηση και κατα γραφή στοιχείων που αφορούν σε ζητήματα εισό δου, διαμονής, κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. Συγκεκριμένα οι απαιτούμενες εργασίες αφορούν στη συλλογή στοι χείων για: α) Την επιστροφή παραβόλων στους υπηκόους που αφορά, βάσει του ν. 3536/2007, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Αιγύπτου. β) Την αρχειοθέτηση των αιτήσεων των υπηκόων που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. (Βούλγαροι κ.τ.λ.). γ) Tην επεξεργασία και ταξινόμηση των αιτήσεων από των ανήλικων τέκνων των αλλοδαπών που δεν πλήρωναν παράβολο και τις επιστροφές αυτών (ν. 3536/2007). δ) Tην κατηγοριοποίηση των αιτήσεων που αφορά σε μετακλήσεις υπηκόων τρίτων χωρών. 3. Το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δώδεκα (12) μήνες. 4. Το έργο αυτό θα εκτελείται στην έδρα των αρμο δίων Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των τμημάτων αυτής στους Νομούς Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων. 5. Το έργο που περιγράφεται αναλυτικά στην παρά γραφο 1 α, β, γ και δ, συντελείται στα πλαίσια του ν. 3536/2007 ειδικότερα στις ανάγκες που προκύπτουν με τις ρυθμίσεις που εισάγουν οι διατάξεις αυτές και οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο στις μέχρι τώρα απασχολήσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων, στα πλαίσια των συνήθων καθηκόντων τους. Επίσης οι ανάγκες αυτές δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από το προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια, δε δομένου ότι οι νέες ρυθμίσεις προϋποθέτουν για την ολοκλήρωση της εφαρμογής τους, την εντός τακτού χρόνου συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω και αποτελεί έκτακτη υπηρε σιακή ανάγκη, η οποία θα εκτελεστεί εντός δωδεκά μηνου χρονικού διαστήματος, το οποίο θα εξαντλήσει το αντικείμενο του έργου. Κατά συνέπεια το ανωτέρω αντικείμενο της μίσθωσης έργου δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά συνιστά έκτακτη ανάγκη, που θα ολοκληρωθεί σε δεδομένο χρονικό διάστημα, με την έννοια ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον, αλλά θα εξαντληθεί στο προκαθορισμένο χρονικό δι άστημα. 6. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ( ) ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος Φ.Π.Α.). 7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Μαΐου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΦΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ A ριθμ. Δ/ΔΚ/14536 (3) Διαβάθμιση θέσεων διοικητικών υπαλλήλων του Γραφεί ου του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμμα τος «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 παρ. 5(α) του ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/ Α /2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξι ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». β) Των άρθρων 28 και 30 παρ.9 του ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α / ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». γ) Του άρθρου 18 παρ. 16 του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/ Α /2007) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέ ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». δ) Του π.δ/τος 400/ (Φ.Ε.Κ. 226/Α /1995) «Σύ σταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της». ε) Του π.δ/τος 205/2007 (Φ.Ε.Κ. 231/Α /2007) «Συγχώ νευση Υπουργείων». 2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Γραφείου του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμ ματείας για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμ ματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 1. Τη διαβάθμιση των δύο (2) θέσεων διοικητικών υπαλ λήλων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 16 εδάφιο 2 του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α /1997), για την εξυπηρέτηση του Γραφείου του Ειδικού Γραμ ματέα της Ειδικής Γραμματείας για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθ μιση » ως εξής: Δύο (2) θέσεις με βαθμό Α ή Β ή Γ ή Δ των κατη γοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ. 2. Τα καθήκοντα των υπαλλήλων που καταλαμβάνουν τις πιο πάνω θέσεις καθορίζονται ως εξής: Επικουρούν στο έργο του τον Ειδικό Γραμματέα για την εξυπηρέτηση του οποίου αποσπάσθηκαν και ειδι κότερα: α) Ο υπάλληλος με βαθμό Α ή Β της κατηγορίας ΠΕ θα μπορεί να εκτελεί χρέη Προϊσταμένου και θα κατευ θύνει και συντονίζει τις ενέργειες όλων όσων υπηρετούν σε θέσεις του Γραφείου του Ειδικού Γραμματέα. Θα φροντίζει, επίσης, για όλα τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας που αφορούν το προσωπικό του Γραφείου όπου υπηρετεί και θα ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Ειδικός Γραμματέας. β) Οι λοιποί υπάλληλοι θα ασκούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο Προϊστάμενος ή απευθείας ο Ειδικός Γραμματέ ας για την εξυπηρέτηση του οποίου αποσπώνται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Μαΐου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

8 14542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ (4) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπάλληλο με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98). β) Το π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί ας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. γ) Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση (Φ.Ε.Κ. 1513/Β / )με την οποία καθορίζο νται οι όροι αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα τος και άλλες συναφείς διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297/Α/2003. Το άρθρο 1 του ν. 3385/ (Φ.Ε.Κ. 210/Α / ) «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις». ε) Τις επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες του Γρα φείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που πρέπει να αντιμετωπι σθούν με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας. στ) Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη Ευρώ ,00, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού, Φ29/110 Κ.Α.Ε. 0511, 512. ζ) Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δι εύθυνσης Διοικητικού για την έγκαιρη έγκριση υπε ρωριακής απασχόλησης πέρα των 120 ωρών για το έτος η) Την υπ αριθμ /382/ (Φ.Ε.Κ. 675/ ) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Σχετικά με έγκριση υπερωριακής απα σχόλησης υπαλλήλων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», αποφασίζουμε: 1. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής ερ γασίας για ένα (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα απασχοληθεί σε δρα στηριότητες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης του ανωτέρου υπαλλήλου για χρονικό διάστημα ενός μη νός πριν από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι έως 50 ώρες το μήνα, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής εργασίας, συνολικής δαπάνης Ευρώ ,00 σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προ ϋπολογισμού Φ.29/110, Κ.Α.Ε. 0511, Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα είναι μέσα στα όρια της εγκεκριμένης πίστωσης του τακτικού Προϋπολογι σμού, οικονομικού έτους 2008 και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η υπέρβασή της, όπως αυτή διαμορ φώνεται με το ποσοστό διάθεσης που εγκρίνεται από το Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών Γ.Λ.Κ. 4. Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση θα εκτελείται όλες τις ημέρες της εβδομάδας μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει (1) μήνα πριν τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2008.06.10 10:30:46 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 14535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 53 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το έτος 2014....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση των υπ αριθμ. 13083/4.5.2007 (ΦΕΚ 1143Β ), 33766/14.6.2007(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 155 1 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 665 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δή μων και Κοινοτήτων, για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1369 2 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργου με σύμβαση στο Περιφερειακό Τα μείο Ανάπτυξης Κρήτης.... 1 Αποζημίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ Β/6) κοινής απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1629 11 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορη γείται σε υπηκόους τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 3316/2005 στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβά σεων της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 753 1 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράβολα για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρα τικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.». Αθήνα 25/ 5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/39 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ : Δ/ΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: 1. Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 713 13 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβα ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% 1 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ 3 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24225 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1697 22 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «SYGROU PARK AVENUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 99 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 2 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 98 26 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4147 Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα