ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 27237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ 2011 ποι ότητας PROO Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζη μιώσεων και αμοιβών Τροποποίηση της με αριθμ. 4886/ απόφα σης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημο σίου υπέρ της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο.) ABE. για τη χορήγηση δανείου ποσού και για την έκδοση εγγυητικών επιστο λών ποσού Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε πέντε (5) Μ.Υ. του ΥΠΕ ΘΑ/ΓΕΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213 κοι νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Ανάπτυξης «Θεσμοθέτηση χρη ματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χο ρήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαι ώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία» (ΦΕΚ 1228/Β/ )... 6 Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. και άδεια απουσίας του Ευάγγελου Παλαιολόγου Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Λεωνίδα Ρεσβάνη Άδεια κατοχής Β θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. Ματθαί ου Σανταμούρη Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ / Γ6/ (ΦΕΚ 1387/τ.Β /2010) απόφασης Υφυ πουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ σης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Προσδιορισμός ποσοστού συμμετοχής στις δαπάνες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ Σύσταση θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης Σύσταση θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας Σύσταση θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Θήρας Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/70459/ υπουργικής απόφασης «Κατανομή οργανικών θέ σεων μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουρ γείου Πολιτισμού», (ΦΕΚ 1903/Β/03) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/60086/0025 (1) Έκδοση σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ 2011 ποιότητας PROO. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1) Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤτΕ υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α 203). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, 5 του Ν. 1266/1982 «Όρ γανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλ λαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81). 3) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 1 και 8, 6 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμά των ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ Α 424). 4) Την αριθ. Υ350/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ γών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο νόμου» (ΦΕΚ Β 1603). 5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα επέλθει αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού ,00 περίπου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την έκδοση σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ κοπής 2011 ποιότητας PROO συσκευασμένα σε καλαίσθητη κασετίνα. Κάθε σειρά θα συνοδεύεται από αριθμημένο πιστοποιητικό γνησιότητας. Μέγιστο όριο κυκλοφορίας ορίζεται η ποσότητα των δύο χιλιάδων πεντακοσίων σειρών οι οποίες θα διατί θενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκατα στήματα της Τράπεζα της Ελλάδος. Αθήνα, 23 Αυγούστου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

2 27238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 2/59167/0026 (2) Πληρωμή δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών αποζημιώσεων και αμοιβών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 28 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α 98). 2. Την αριθ. Υ. 350/ απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου» (Β 1603). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Την ανάγκη α) συγκέντρωσης αξιόπιστων στοι χείων για την παρακολούθηση των δαπανών μισθο δοσίας, β) απρόσκοπτης εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3871/2010 (Α 141) και π.δ. 113/2010 (Α 194) που ρυθμίζουν θέματα ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε όπως η πληρωμή των δαπανών που αφορούν στην καταβολή αποδοχών, αποζημιώσεων και αμοιβών εν γένει, πλην αυτών που καταλογίζονται σε βάρος των ΚΑΕ των υποκατηγοριών 0100, 0200, 0300, 0400 (με την επιφύ λαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου) και 0600 της μείζονος κατηγορίας 1 του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και των ΚΑΕ της ομάδας 0570 της υποκατηγορίας 0500 της μείζονος κατηγορίας 2 του κρατικού προϋπολογισμού [(αριθ. 2/72629/0020/ υ.α. (Β.1790)] διενεργείται από 1/10/2011 αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πληρώνο νται και οι αντίστοιχες δαπάνες που καταλογίζονται σε βάρος των ΚΑΕ 0432 και 0484 της υποκατηγορίας 0400 της ανωτέρω μείζονος κατηγορίας Υφιστάμενες ρυθμίσεις που ορίζουν διαφορετικά καταργούνται. Αθήνα, 18 Αυγούστου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αριθ. 2/54616/0025 (3) Τροποποίηση της με αριθμ. 4886/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με την παρο χή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο.) ABE. για τη χορήγηση δανείου ποσού και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ποσού Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143/Α/ ), ιδίως το άρθρο Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο νίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/ ). 3. Την αριθμ. Υ350/ (ΦΕΚ 1603/Β / ) από φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου». 4. Την με αριθμ. 4886/ (ΦΕΚ/Β/829/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία πα ρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. 5. Την με αριθμ. 34/ απόφαση της Διυπουρ γικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/ Το με αριθμ _11/ έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε: Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 4886/ (ΦΕΚ/ Β/829/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο) ABE για τη χορήγηση δανείου και για την έκδοση εγγυητικών επιστολών , ως προς τον όρο της εκταμίευσης του ομολογιακού δα νείου που θα χορηγηθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ως εξής: Εκταμίευση δανείου: Τμηματική ανάλογα με τα έργα που θα αναλαμβάνονται, που θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι Ποσά που δεν έχουν αντληθεί εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος (ήτοι μέχρι ) ακυρώ νονται ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 4886/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. III. Η δαπάνη που δύναται να προκληθεί από τις δια τάξεις της παρούσας, παραμένει ως έχει προϋπολογι στεί στην αριθμ. 4886/ απόφαση του Υπουρ γού Οικονομικών, ήτοι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται σε πλέον τόκων, προμηθειών και εξόδων. Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αριθμ. Φ473/47/775990/Σ.2916 (4) Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Την πρόταση της Μονάδας Υπηρεσίας του ΥΠΕ ΘΑ/ΓΕΣ στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. γ. Την από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, αποφασίζουμε: Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο μό νιμο υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/304 ΠΕΒ MY Μπέλτσιο Ιωάννη του Γεωργίου (AM: 23021), κλάδου ΔΕ Τεχνι κού/τεχ. Σιδ. Μηχ. Τεχ. Εργαλ/νων με βαθμό Γ, διότι με δική του πρωτοβουλία και εργαζόμενος με ιδιαίτε ρο ζήλο, προχώρησε στην πλήρη ανακατασκευή επτά χειριστηρίων υδραυλικών άρματος LE01 Α5, τα οποία θα κρίνονταν ΠΟΕ, εξοικονομώντας προς όφελος της υπηρεσίας, το σημαντικό χρηματικό ποσό που ανέρχεται στις είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (3.500 το τεμάχιο). Επιπλέον των παραπάνω και με την εμπειρία που διαθέτει, πρότεινε λύσεις για την επισκευή διαφόρων υδραυλικών εξαρτημάτων των αρμάτων (μπουκάλες), τα οποία βρισκόντουσαν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρούσα να δημοσιευθεί με μέριμνα της ΔΠΠ/ΓΕΣ στην Εφημερίδα της Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Αριθμ. Φ473/48/775991/Σ.2917 (5) Απονομής Ηθικής Αμοιβής σε πέντε (5) Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/ , τ.α ). β. Την πρόταση της Μονάδας Υπηρεσίας του ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ στην οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι. γ. Την από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσι ακού Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, αποφασίζουμε: Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στους μονίμους υπαλλήλους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ Σπα νού Μαρία του Κων/νου (AM: 7578) κλάδου ΔΕ Διοικη τικών Γραμματέων, Ρέκα Μαρία του Χρήστου (AM: 7999) κλάδου ΠΕ Μετ/στών Διερμ/νέων/Μεταφρ. Καθηγ. Ξεν. Γλωσσών, Κύρου Σάββα του Κων/νου (AM: 8019) κλάδου TE Λοιπών Ειδικοτήτων/Σχεδιαστών, Νικολαΐδη Ιωάννα του Εμμανουήλ (AM: 21946) κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας/ Φωτοσυνθετών και Κιρτζαλίδου Βασιλική του Ιωάννη (AM: 21990) κλάδου TE Γραφικών Τεχνών Καλλιτεχνικών Σπουδών/Τεχν/γίας Γραφικών Τεχνών διότι, μη φειδόμε νοι κόπου και χρόνου, με ιδιαίτερη αφοσίωση και ζήλο, πέτυχαν την άριστη διεξαγωγή στο Πολεμικό Μουσείο της επετειακής ιστορικής ημερίδας στο πλαίσιο του εορτασμού των «2.500 ετών από την Ιστορική Μάχη του Μαραθώνα», καθώς και τις εκδηλώσεις της επετεί ου για τα «106 χρόνια έναρξης του Μακεδονικού Αγώ να», δείχνοντας έτσι το ενδιαφέρον τους, την άριστη επαγγελματική τους κατάρτιση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τους διακρίνει. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Αριθμ. Δ7/19488 (6) Τροποποίηση της αριθ. Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213/ ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας Οικο νομικών και Ανάπτυξης «Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία» (ΦΕΚ 1228/Β/ ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973) όπως ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Ν.1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984) Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993) και Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/ Α/1977) Περί Λατομείων Αδρανών Υλικών, Μαρμάρων και Βιομηχανικών Ορυκτών όπως ισχύουν σήμερα. 3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών όπως ισχύει σήμερα. 4. Τις διατάξεις του αρ. 12 του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207/ Α/2003) με την οποία θεσπίζεται η καταβολή παραβόλου για την χορήγηση οποιασδήποτε αδείας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται με τις διατάξεις του νό μου αυτού και γενικότερα της μεταλλευτικής και λατο μικής νομοθεσίας καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί σχετικών προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και νυν Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 5. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενι κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Α 213), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α 85). 6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/ «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234). 7. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221). 8. Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56). 9. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του

4 27240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ λαγής με αριθμό 35469/ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι κής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη». (ΦΕΚ 1800/ ). 10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό Υ350/ «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ Β 1603/ ). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ι. Τροποποιούμε την αριθ. Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι κονομίας Οικονομικών και Ανάπτυξης «Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χο ρήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία» (ΦΕΚ 1228/Β), ως εξής: 1. Για την έγκριση Τεχνικών Μελετών: α. για λατομεία αδρανών υλικών β. για λατομεία μαρμάρων γ. για λατομεία βιομηχανικών ορυκτών δ. για λατομεία αργίλου ε. για λατομεία σχιστολιθικών πλακών στ. για λατομεία μαρμαροψηφίδων ζ. για μεταλλεία. ποσό υπολογιζόμενο 2 επί του προϋπολογισμού τους (εκτός κινητού εξοπλισμού) με ελάχιστο 300 ευρώ και μέγιστο ευρώ. 2. Για την θεώρηση ή τροποποίηση των τεχνικών με λετών ποσό 300 ευρώ. 3. Για την έκδοση αδειών εκμετάλλευσης: α. σε λατομεία αδρανών υλικών β. σε λατομεία μαρμάρων γ. σε λατομεία βιομηχανικών ορυκτών δ. σε λατομεία αργίλου ε. σε λατομεία σχιστολιθικών πλακών στ. σε λατομεία μαρμαροψηφίδας ποσό 600 ευρώ 4. Για την χορήγηση παράτασης των αδειών εκμετάλ λευσης ποσό 600 ευρώ. 5. Για την θεώρηση ή τροποποίηση των αδειών εκμε τάλλευσης ποσό 300 ευρώ. 6. Για την έγκριση εισφοράς μισθωτικών δικαιωμάτων σε Μεταλλεία και Λατομεία ποσό 300 ευρώ. 7. Για την έγκριση εκχώρησης μεταβίβασης ή οποιασ δήποτε τροποποίησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων ποσό 300 ευρώ. 8. Για τη χορήγηση ετήσιας παράτασης άδειας με ταλλευτικών ερευνών ποσό 500 ευρώ. 9. Για τη χορήγηση ή παράταση συναίνεσης ερευ νητικών εργασιών σε δημόσιους λατομικούς χώρους ποσού 400 ευρώ. 10. Για την χορήγηση αδειών εγκαταστάσεων μεταλ λείων και λατομείων ποσό αξίας 2 επί του προϋπο λογισμού με ελάχιστο 500 ευρώ και μέγιστο ευρώ. 11. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκαταστά σεων μεταλλείων και λατομείων καθώς και για την ανα νέωσή τους ποσό 500 ευρώ. 12. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης (άρ θρο 11 του Ν.3175/2003) ποσό 300 ευρώ. 13. Για την χορήγηση άδειας κατασκευής αποθηκών εκρηκτικών υλών ποσό 500 ευρώ. 14. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών καθώς και για την ανανέωση τους ποσό 500 ευρώ. 15. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφαλείας σε μεταλλεία και λατομεία ποσό 150 ευρώ. 16. Για την έγκριση οργανογραμμάτων σε μεταλλεία και λατομεία ποσό 100 ευρώ. 17. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών κινητών εγκα ταστάσεων παρασκευής εκρηκτικών υλών ποσό 600 ευρώ. 18. Για την έγκριση του αριθμού των περιοδικά επι βλεπομένων έργων από Μεταλλειολόγο Μηχανικό ποσό 200 ευρώ. 19. Για την χορήγηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών ποσό 200 ευρώ. 20. Για την ανανέωση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών ποσό 100 ευρώ. 21. Για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών ασκου μένων ενώπιον της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ποσό 100 ευρώ. 22. Για την έγκριση μίσθωσης Μεταλλευτικών Δικαι ωμάτων του Δημοσίου με απ ευθείας σύμβαση ποσό ευρώ. 23. Για την έγκριση μίσθωσης δημόσιων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών με απ ευθείας σύμβαση ποσό ευρώ. 24. Για την έγκριση πωλήσεως της πλεονάζουσας πα ραγωγής από λατομεία του άρθρου 8 του Ν.2115/1993 ποσό 1000 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. με την έκδο ση διπλοτύπων είσπραξης (ΚΑΕ3741) ή και τη χορήγηση εντύ πων παραβόλων, όταν τα ποσά ανέρχονται μέχρι του ύψους των καθορισμένων ορίων πληρωμής, με έντυπα παράβολα. Επιπλέον και στη δεύτερη περίπτωση στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα έντυπα παράβολα. ΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 22 Αυγούστου 2011 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Aριθμ. Φ. 124/71/10190/Β2 (7) Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. και άδεια απουσίας του Ευάγγελου Παλαιολόγου. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». β) Του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.1835/85 (ΦΕΚ 76/ τ.α ).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν.2083/92 (ΦΕΚ 159/ τ.β ). δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/ τ.α ). ε) Του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. 1 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/ τ.α ) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 παρ. 6β εδ. Β του Ν. 3255/2004. στ) Του Π.Δ. 63/05 κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα. 2. Την από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. 3. Την από απόφαση της Παν/κής Συγκλή του. 4. Την από αίτηση για χορήγηση άδειας κα τοχής Β θέσης του Ευάγγελου Παλαιολόγου. 5. Την αριθμ. 4811/ Κ.Α. των Υπουργών Περιβάλ λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορά στο διορισμό του Ε. Παλαιολόγου σε θέση Ειδικού Συμβού λου (ΦΕΚ 60 τ.υοδδ/ ). Το αριθμ. 2481/ έγγραφο του Πολυτεχνείου Κρήτης, αποφασίζουμε: Παρέχουμε την άδεια στον Ευάγγελο Παλαιολόγο, Αναπληρωτή Καθηγητή πλήρους απασχόλησης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνεί ου Κρήτης, προκειμένου να κατέχει και θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παράλληλα με τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα. Για τον ίδιο λόγο χορη γούμε και άδεια απουσίας δύο (2) ημερών την εβδομάδα, μέχρι Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Φ.124/72/98807/Β2 (8) Άδεια κατοχής Β θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Λεωνίδα Ρεσβάνη. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». β) Του άρθρου 9 παρ.3 του Ν. 1835/89 (ΦΕΚ 76/ τ.α ). γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/ τ.β ). δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/ τ.α ). ε) Του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/ τ.α ) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 παρ. 2 και 5 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/ τ.α ). 2. Την από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 3. Την από απόφαση της Παν/κής Συγκλή του. 4. Την από αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής Β θέσης του Λεωνίδα Ρεσβάνη. 5. Το αριθμ / έγγραφο του Παν/μίου Αθηνών, αποφασίζουμε: Παρέχουμε την άδεια στον Λεωνίδα Ρεσβάνη του Κυ ριάκου, Καθηγητή μερικής απασχόλησης του τμήματος Φυσικής του Ε.Κ.Π. Αθηνών προκειμένου να κατέχει και τη θέση του Διευθυντή στο Ινστιτούτο Αστροσωματι διακής Φυσικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Φ.124/70/32944/Β2 (9) Άδεια κατοχής Β θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. Ματθαίου Σανταμούρη. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 13 παρ.9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». β) Του άρθρου 9 παρ.3 του Ν. 1835/89 (ΦΕΚ 76/ τ.α ). γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/ τ.β ). δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/ τ.α ). ε) Του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/ τ.α ) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 παρ. 2 και 5 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/ τ.α ). 2. Την από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικής του Ε.Κ.Π. Αθηνών. 3. Την από απόφαση της Παν/κής Συγκλή του. 4. Την από αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής Β θέσης του Ματθαίου Σανταμούρη του Ιω άννη. 5. Την αριθμ. Δ13/Β/Φ9.5.14/16694/ απόφαση της Υπουργού Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που αφορά στο διορισμό του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Ε. (ΦΕΚ 282 τ.υοδδδ/ Το αριθμ / έγγραφο του Παν/μίου Αθηνών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την άδεια στον Ματθαίο Σανταμούρη του Ιωάννη, Καθηγητή μερικής απασχόλησης του Τμήμα τος Φυσικής του Ε.Κ.Π. Αθηνών, προκειμένου να κατέ χει και τη θέση του Προέδρου και Γενικού Διευθυντή στο Κ.Α.Π.Ε. «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ν.Π.Δ.Δ. από 11/10/2010. Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

6 27242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Γ6 (10) Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ /Γ6/ (ΦΕΚ 1387/τ.Β /2010) απόφασης Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρί ων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ τισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τα άρθρα 8, παρ. 1 και 34, παρ. 6 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α ). 2. Τις Υ.Α /Γ6/ (ΦΕΚ 765/τ.Β /2002) με θέμα «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμ ματος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ σης και Κατάρτιση» και 91076/Γ6/ (ΦΕΚ 1262/τ. Β /2002) με θέμα «Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητι κού προσωπικού, για κάθε Εργαστήριο Ειδικής Επαγ γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά κλάδους και ειδικότητες». 3. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ιδρύσεων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 4. Την υπουργική απόφαση /Γ2/ με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυ κείου, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ.». 5. Την Υ.Α /Γ2/ (ΦΕΚ 1615/τ.Β/ ) με θέμα: «Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ /Γ2/ (ΦΕΚ 1984 Β ) απόφασης Υφυπουρ γού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.». 6. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ) «Κωδικο ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ νητικά Όργανα». 7. Την υπ αρ. πρωτ. 2876/ απόφαση του Πρω θυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β ) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», με την οποία μετονομάζεται το «Υπουργείο Εθνικής Παι δείας και Θρησκευμάτων» σε «Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 8. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α ) περί διορισμού της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη θέση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 9. Την υπ αριθμ. 2182/ Πράξη του Παιδαγωγι κού Ινστιτούτου με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων (γενικής παιδείας και εργαστηριακών) στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 10. Την υπ αριθμ /Γ6/ (ΦΕΚ 1387/ τ.β /2010) απόφαση Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)». 11. Την υπ αριθμ. 1120/Η/ απόφαση του Πρω θυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ πουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1/τ.Β / ). 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δε δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε συμπληρώνουμε την υπ αριθμ / Γ6/ (ΦΕΚ 1387/τ.Β /2010) απόφαση Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», ως προς τα παρακάτω εργαστήρια:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /Γ6/ (ΦΕΚ 1387/τ.Β /2010) απόφαση Υφυπουργού Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. «Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγ γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)». Μαρούσι, 23 Αυγούστου 2011 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Φ /οικ /3688 (11) Προσδιορισμός ποσοστού συμμετοχής στις δαπάνες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α ), όπως τροποποιήθηκε με την παρά γραφο 27 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α ). 2. Το Π.Δ. 63/2011 (145 Α ) «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών και υφυπουργών». 3. Το συνολικό αριθμό των ασφαλισμένων των εντασ σόμενων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων ή κλάδων και τον αριθ μό των ασφαλισμένων του κάθε φορέα ή κλάδου. 4. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί επι πλέον δαπάνη στους προϋπολογισμούς των φορέων που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε: Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, καθορίζουμε το ποσό συμμετοχής των εντασσομένων φο ρέων ή κλάδων στην εκτέλεση των δαπανών του, ως εξής: 1) ΙΚΑ ΕΤΑΜ ποσοστό 50%, 2) ΟΓΑ ποσοστό 18%, 3) ΟΑΕΕ ποσοστό 17% και 4) ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ ποσοστό 15%. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (12) Σύσταση θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Με την αριθμ. Υ10β/Γ.Π.90180/ κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Α 33), με ταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου της ΕΘΕΛ Α.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΣ/ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΩΣΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Η ΣΥΝΙ ΣΤΩΜΕΝΗ (Σ.) 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Σ. 2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ ΖΗΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταρ γούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώ ρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενών οργα νικών θέσεων τακτικού προσωπικού οι οποίες δεν πληρού νται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν.3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: 4471/ ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (13) Σύσταση θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Με την Υ10β/Γ.Π. οικ.90186/ κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Α 33) μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΕΘΕΛ Α.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαι δευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως: Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ (Σ.) 1 ΗΣΑΠ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Σ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 ΕΘΕΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Σ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3. ΕΘΕΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4. ΕΘΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5 ΕΘΕΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 6 ΕΘΕΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Αριθ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: 4471/ ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

8 27244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Υ10β/Γ.Π (14) Σύσταση θέσης στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Θήρας. Με την αριθμ. Υ10β/Γ.Π / κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3920/2011 (Α 33), μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Θήρας ο κάτωθι υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου της ΕΘΕΛ Α.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΚΛΑΔΟΣ/ ΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕ ΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ (Κ.Ο.) ΘΕΣΗ Η ΣΥΝΙΣΤΩ ΜΕΝΗ (Σ.) ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σ. Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρό πο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπα γείς θέσεις. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν. 3899/2010. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης: 4471/ ). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/78995 (15) Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/70459/ υπουργικής απόφασης «Κατανομή οργανικών θέσε ων μονίμου και αορίστου χρόνου προσωπικού υφι σταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού», (ΦΕΚ 1903/Β/03). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 21 (παρ. 3) του Ν. 2085/92 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δη μόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 80 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού» (Φ.Ε.Κ. 146/Α/ ). γ) Του Π.Δ/τος 186/09 «Συγχώνευση των Υπουργεί ων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/ Α/ ). δ) Του Π.Δ/τος 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών». ε) Των Π.Δ. 65/2011 και 66/ Το αριθμ. 1027/28141/ έγγραφο του Προϊστα μένου της Δ/νσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων με το οποίο συμφωνεί για τη μεταφορά οργα νικής θέσης του κλάδου ΠΕ Ζωγράφων του ΥΠΠΟΤ από την Κεντρική Υπηρεσία στην ΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Π.Δ/τος 63/05 «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»). 4. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες. 5. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/12995/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπ. Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυ βέρνησης περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Ρόβλια και Π. Τζωρτζάκη (Β 1587), αποφασίζουμε: Μεταφέρουμε μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Ζωγράφων από την Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στην ΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Πάτρα) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2011 ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 9 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για υπόθεση λαθρεμπορίας κα πνικών σε βάρος του SAEED SAEED

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2286 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2883 20 Δεκεμβρίου 20 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 4886/28 03 20 απόφα σης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 6 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Δημό σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 902 20 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση αργυρού συλλεκτικού νομίσματος κοπής 2011 με θεματολογία από τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 465 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει νής εργασίας της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34377 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2409 1 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκ δοση Ετήσιου Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 465 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει νής εργασίας της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2640 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της 35043/2524/1 9 2010 (ΦΕΚ 1385/Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2203 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και Διατήρηση Κενών Οργανικών Θέ σεων Πολιτικού Προσωπικού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2811 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 459/22 11 2004 (ΦΕΚ Β 1793/ 12 04) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1045 28 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 απόφα σης, αναφορικά με την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2194 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερι κού.... 1 Διαπίστωση δαπάνης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2632 17 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αριθμό Κ2 5287/29 7 2013 απόφα σης (ΦΕΚ Β 1944/9.8.2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2723 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα